· 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006...

of 23 /23

Embed Size (px)

Transcript of  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006...

Page 1:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
Page 2:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
Page 3:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
Page 4:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
Page 5:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
Page 6:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
Page 7:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
Page 8:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
Page 9:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
Page 10:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 123165

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. ∆/νση : Λ. Συγγρού 150

Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα

TELEFAX :210 92 12 090

Πληροφορίες: Αθ. Ζούνος

E. Θραψανάκη

Τηλέφωνο :210 92 87 249

ΘΕΜΑ: Ανανέωση και τροποποίηση της

έγκρισης του βιοκτόνου

(παρασιτοκτόνο υγειονοµικής

σηµασίας) FENDONA 6 SC, ως προς

τα εργοστάσια παρασκευής και

συσκευασίας του σκευάσµατος .

ΠΡΟΣ: 1) ΒASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ.

Αιγιαλείας 48, Παράδεισος.

151 25, Μαρούσι

(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ: 1) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό

Ινστιτούτο

Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων

και Φυτοφ/κής (µε email)

Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

Έδρες τους (µε email)

3) Νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις

∆/νσεις Γεωργίας

Έδρες τους

4) Τµήµατα Β’, Γ’, και Ε’ της ∆/νσής µας

5) Γραµµατεία της ∆/νσής µας

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπ’όψη:

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και

έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 7 παρ. 5 και 8.

2. Τη µε αριθµ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή µας για την “τεχνική και τις

µεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρµάκων” και ειδικότερα το Κεφ. ∆ παρ.1 και 2.

3. Τη µε αριθ. Υ132/11-10-2004 (ΦΕΚ 1533/Β/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “ανάθεση αρµοδιοτήτων στον

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Αλέξανδρο Κοντό”.

4. Τη µε αριθ. 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίµων για µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Γενικούς ∆ιευθυντές,

∆ιευθυντές και Τµηµατάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της εξουσίας να

υπογράφουν µε «Εντολή Υφυπουργού».

Page 11:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

2

5. Τη µε αριθµ. 101384/9-7-2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας µε την οποία τροποποιήθηκε η

έγκριση κυκλοφορίας µε αριθµ.12339 του σκευάσµατος FENDONA 6 SC ως προς τον

παρασκευαστή, τον αντιπρόσωπο, τον τυποποιητή και τον συσκευαστή.

6. Τις σχετικές αιτήσεις, της εταιρείας ΒASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Ανανεώνουµε για µια πενταετία (µέχρι 31-12-2008) και µε τον ίδιο αριθµό,12339, την

οριστική έγκριση που χορηγήθηκε µε την µε αριθ. 86482/26-1-1999 και τροποποιήθηκε µε

την υπ΄αριθµ 101384/9-7-2002 απόφασή µας, του βιοκτόνου FENDONA 6 SC, που έληξε

στις 31-12-2003 και για το οποίο υπεβλήθη εµπρόθεσµα αίτηση ανανέωσής της και το

σχετικό παράβολο.

II. Τροποποιούµε την παραπάνω έγκριση ως προς το εργοστάσιο παρασκευής του

σκευάσµατος και το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος και συγκεκριµένα:

α) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος: BASF Agri-production S.A.S., Γαλλία (Η

διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται

εµπιστευτικό στοιχείο), αντί του εργοστασίου WYETH LEDERLE S.p.A, Iταλία.

β)Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: : BASF Agri-production S.A.S., Γαλλία

(Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται

εµπιστευτικό στοιχείο), αντί του εργοστασίου WYETH LEDERLE S.p.A, Iταλία.

III. Το κείµενο ετικέτας να είναι σύµφωνο µε το άρθρο 20 του Π.∆. 205/01 και την

265/2002/3.9.2002 ΚΥΑ.

IV. Η εταιρεία ΒASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ αναλαµβάνει την ευθύνη για τα ήδη υπάρχοντα

αποθέµατα του σκευάσµατος που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.

V. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύουν, η απόφαση µε την οποία χορηγήθηκε η ανωτέρω έγκριση

κυκλοφορίας, καθώς και η απόφασή µας µε την οποία τροποποιήθηκε.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ

Page 12:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-9-2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.:122408

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. ∆/νση : Λ. Συγγρού 150

Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα

TELEFAX :210 92 12 090

Πληροφορίες:E. Θραψανάκη

Τηλέφωνο :210 92 87 249

ΘΕΜΑ:Tροποποίηση της έγκρισης του

βιοκτόνου (παρασιτοκτόνο

υγειονοµικής σηµασίας) FENDONA 6

SC, ως προς τo εργοστάσιo

συσκευασίας του σκευάσµατος .

ΠΡΟΣ: ΒASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ.

Αιγιαλείας 48, Παράδεισος.

151 25, Μαρούσι

(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού

3. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

∆/νσεις Γεωργίας

΄Εδρες τους

4.ΠΚΠΦ & ΠΕ

Έδρες τους (µε email)

5. Μ. Φ. Ι.

Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών

Φαρµάκων

Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά

6. Τµήµατα Β, Γ, Ε της ∆/νσής µας

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπ’όψη:

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και

έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 7 παρ. 5 και 8.

2. Τη µε αριθµ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή µας για την “τεχνική και τις

µεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρµάκων” και ειδικότερα το Κεφ. ∆ παρ.2.

3. Τη µε αριθ. Υ132/11-10-2004 (ΦΕΚ 1533/Β/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “ανάθεση αρµοδιοτήτων στον

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Αλέξανδρο Κοντό”.

4. Τη µε αριθ. 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίµων για µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Γενικούς ∆ιευθυντές,

∆ιευθυντές και Τµηµατάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της εξουσίας να

υπογράφουν µε «Εντολή Υφυπουργού».

Page 13:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

2

5. Τη µε αριθµ. 123165/2-11-2006 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε

την οποία τροποποιήθηκε η έγκριση κυκλοφορίας µε αριθµ.12339 του σκευάσµατος FENDONA

6 SC ως προς το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσµατος.

6. Την από 5-12-2006 αίτηση, της εταιρείας ΒASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Τροποποιούµε τη µε αριθ. 12339 oριστική έγκριση που χορηγήθηκε µε την µε αριθ. 86482/26-1-

1999 και τροποποιήθηκε µε τις µε αριθµ. 85280/25-1-2000, 101384/9-7-2002, 123165/2-11-2006

αποφάσεις µας, στο βιοκτόνο προϊόν FENDONA 6 SC, ως προς τo εργοστάσιο συσκευασίας του

σκευάσµατος και συγκεκριµένα:

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., (Η διεύθυνση του

εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο),

αντί του εργοστασίου BASF Agri-production S.A.S., Γαλλία.

II. Το κείµενο ετικέτας να είναι σύµφωνο µε το άρθρο 20 του Π.∆. 205/01 και την 265/2002/3.9.2002

ΚΥΑ.

III. Η εταιρεία ΒASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ αναλαµβάνει την ευθύνη για τα ήδη υπάρχοντα αποθέµατα

του σκευάσµατος που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.

IV. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύουν, η απόφαση µε την οποία χορηγήθηκε η ανωτέρω έγκριση

κυκλοφορίας, καθώς και οι αποφάσεις µας µε τις οποίες τροποποιήθηκε.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ

Page 14:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /4 /2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.:128405

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Συγγρού 150,

Ταχ. Κώδικας: 176 71 – Καλλιθέα

TELEFAX: 210 9212 090

Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη

Τηλέφωνο: 210 928 7254

ΘΕΜΑ: ″″″″Ανανέωση εγκρίσεων κυκλοφορίας

βιοκτόνων προϊόντων

(παρασιτοκτόνων υγειονοµικής

σηµασίας και τρωκτικοκτόνων)

που έληξαν στις 31-12-2008″″″″

ΠΡΟΣ.: Αποδέκτες Π.∆

ΚΟΙΝ: 1.Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Κιλτίδη

2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά

3. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης

Εδρες τους

4. ΠΚΠΦ & ΠΕ

Έδρες τους (µε email)

5. Μ. Φ. Ι.

Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών

Φαρµάκων

Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά

6. Τµήµατα Β, Γ, Ε της ∆/νσής µας

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και

έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.

2. Τις διατάξεις του Ν.721/77 (ΦΕΚ 298/Α/1977) ″για την έγκριση κυκλοφορίας και τον

έλεγχο των γεωργικών φαρµάκων″ και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 2 και 3) και 5 (παρ. 2

και 10).

3. Το Π.∆. 4/2009 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»

(ΦΕΚ 2 Α΄).

4. Τη µε αριθ. 147/19.1.2009 (ΦΕΚ 67 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για "ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο".

Page 15:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

5. Τη µε αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/B΄/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα,

Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος

της εξουσίας να υπογράφουν µε “Εντολή Υπουργού”».

6. Τις σχετικές αιτήσεις και τα απαιτούµενα παράβολα που υπέβαλαν οι ενδιαφερόµενες

εταιρίες µέχρι 31-12-2008 για την ανανέωση των εγκρίσεων κυκλοφορίας που έληξαν

την ηµεροµηνία αυτή.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

I.α. Ανανεώνουµε για µια πενταετία από 1-1-2009 έως 31-12-2013 και µε τον ίδιο αριθµό, τις

εγκρίσεις κυκλοφορίας των ακολούθων βιοκτόνων προϊόντων που έληξαν στις 31-12-

2008 και για τα οποία υπεβλήθη µέχρι και την ηµεροµηνία αυτή αίτηση ανανέωσης και

το σχετικό παράβολο:

1. BAYGON Foam για έρποντα έντοµα (cyfluthrin 0,04β/β) της παρασκευάστριας

εταιρείας S. C. J. EurAFNE Limited, Ηνωµένου Βασιλείου και υπεύθυνου επικοινωνίας S.

C . Johnson Hellas LTD µε αριθµό έγκρισης 12265.

2. ΟFF! LOTION (n,n-diethyl-m-toluamide 6,65% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας S. C

. Johnson Hellas LTD. µε αριθµό έγκρισης 12267.

3. COBRA Liquid (d-allethrin 5,4%β/β, BHT 6%β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας

Μαρία Κ. Παπαπετροπούλου µε αριθµό έγκρισης 12271.

4. COBRA Mat (d-allethrin 4%β/β, BHT 2%β/β, piperonyl butoxide 4%β/β) της

παρασκευάστριας εταιρείας Μαρία Κ. Παπαπετροπούλου µε αριθµό έγκρισης 12272.

5. BOSS Liquid (d-allethrin 5,4%β/β, BHT 6%β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας ∆ηµ. Ν.

Πανέρας µε αριθµό έγκριση 12273.

6. ICON 2,5 CS (Lambda cyhalothrin 2,5 %β/ο) της παρασκευάστριας εταιρείας Syngenta

Ltd, Ηνωµένου Βασιλείου και υπεύθυνου επικοινωνίας Syngenta Hellas ΑΕΒΕ µε αριθµό

έγκρισης 12338.

7. FENDONA 6 SC (alphacypermethrin 6%β/o) της παρασκευάστριας εταιρείας BASF

Agro B.V. Eλβετίας και υπεύθυνου επικοινωνίας BASF Ελλάς ΑΒΕΕ µε αριθµό έγκρισης

12339.

8. RAID, gel σκoροκτόνο (permethrin 0,092% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας S.C.

Johnson Hellas LTD. µε αριθµό έγκρισης 12340.

9. RAID αεροζόλ για ιπτάµενα έντοµα (tetramethrin 0,322%β/β, d-phenothrin 0,075% β/β)

της παρασκευάστριας εταιρείας S.C. Johnson Hellas LTD µε αριθµό έγκρισης 12342.

10. TOP GUN Liquid (d-allethrin 5,4%β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ µε αριθµό έγκρισης 12344.

11. TOP GUN Mat (d-allethrin 3,3%β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ. µε αριθµό έγκρισης 12345.

12. FEGO MOTH (permethrin 0,09%β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας FEGO O.E. µε

αριθµό έγκρισης 12352.

13. GOLIATH GEL 0.005RB (fipronil 0.05%β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας

BASF Agro B.V,. Eλβετίας και υπεύθυνου επικοινωνίας BASF Ελλάς ΑΒΕΕ µε αριθµό

έγκρισης 12358.

14. APOTHOL SPRAY (n,n-diethyl-m-toluamide 8,8%β/β) της παρασκευάστριας

εταιρείας TAFARM µε αριθµό έγκρισης 12362.

Page 16:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

15. APOTHOL LOTION (n,n-diethyl-m-toluamide 22%β/β) της παρασκευάστριας

εταιρείας TAFARM µε αριθµό έγκρισης 12364. 16. TAI LIQUID (d-allethrin 5,4%β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας TAI ABEE µε

αριθµό έγκρισης 12440.

17. Aroxol stick (d-allethrin 0,225%β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας ΕΥΡΗΚΑ

ΕΛΛΑΣ ΑΕ µε αριθµό έγκρισης 12442.

18. TENOPA 3/3 SC (alphacypermethrin 3%β/o+flufenoxuron 3%β/o) της

παρασκευάστριας εταιρείας BASF Agro B.V. Eλβετίας και υπεύθυνου επικοινωνίας BASF

Ελλάς ΑΒΕΕ µε αριθµό έγκρισης 12446.

19. MAGNOX (dichlorvos 18.6 %β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας AMVAC

Chemical Corporation, Αµερικής και υπεύθυνου επικοινωνίας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., µε

αριθµό έγκρισης 12449.

20. TEZA spray για ιπτάµενα έντοµα (d-tetramethrin 0,258% β/β+ d-phenothrin

0,103%β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ µε αριθµό έγκρισης

12450.

21. TEZA LIQUID (prallethrin 1,83%β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας ΓΡ.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ µε αριθµό έγκρισης 12451.

22. TEZA moth strip (permethrin 0,093%β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας ΓΡ.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ µε αριθµό έγκρισης 12453.

23. PYROX SPRAY WB (d-phenothrin 0,075%β/β +tetramethrin 0,322%β/β) της

παρασκευάστριας εταιρείας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ µε αριθµό έγκρισης 12454.

24. CHLOROPHACINONE ΙΝΑΓΚΡΟ 0,005%GB (chlorophacinone 0,005%β/β) της

παρασκευάστριας εταιρείας INAGRO ΕΠΕ µε αριθµό έγκρισης 4070.

25. RATIXON bait (chlorophacinone 0,005%β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας

ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ µε αριθµό έγκρισης 4071.

26. BARRAGE, bait (chlorophacinone 0,005% β/o) της παρασκευάστριας εταιρείας

ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ µε αριθµό έγκρισης 4072.

27. ΑΡΟΥΡΙΝ WAX bait (bromadiolone 0,005%β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας

AGGRESS K. ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε µε αριθµό έγκρισης 4073.

28. ΒΙΟΛΕΝ BLOCK (brodifacoum 0,005%β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας

ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ µε αριθµό έγκρισης 4074.

29. CHLOROPHACINONE 0,005%GB-ΤΕCHNOFARM (chlorophacinone 0,005%β/β)

της παρασκευάστριας εταιρείας ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, µε αριθµό έγκρισης 4075.

30. ΒΙΟΛΕΝ bait (brodifacoum 0,005% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας ΑΓΚΡΟΖΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ µε αριθµό έγκρισης 4076.

31. MYOREX Wax block bait (difenacoum 0,005% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας

Sorex Ltd., Ηνωµένου Βασιλείου και υπεύθυνου επικοινωνίας GREENFARM Χηµικά ΑΕ,

µε αριθµό έγκρισης 4077. 32. MYOREX pellet bait (difenacoum 0,005% β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας

Sorex Ltd., Ηνωµένου Βασιλείου και υπεύθυνου επικοινωνίας GREENFARM Χηµικά ΑΕ

µε αριθµό έγκρισης 4078. 33. RODILON WAX BLOCK BAIT (difethialone 0,0025% β/β) της παρασκευάστριας

εταιρείας Bayer Enviromental Science SA, Γαλλίας και υπεύθυνου επικοινωνίας BAYER

Ελλάς ΑΒΕΕ, µε αριθµό έγκρισης 4080.

Page 17:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

34. RACUMIN PASTE (coumetralyl 0,038%β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας Bayer

Enviromental Science SA, Γαλλίας και υπεύθυνου επικοινωνίας BAYER Ελλάς ΑΒΕΕ µε

αριθµό έγκρισης 4081. 35. BIORAT 0.005RB (bromadiolone 0,005%β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας Impex

Europa S.L. Ισπανίας και υπεύθυνου επικοινωνίας Νέα Agromed A.E. µε αριθµό έγκρισης

4089.

36. BRODIRAC BAIT (brodifacoum 0,005%β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας

ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝ∆ΗΛΙ∆Η ΑΕ µε αριθµό έγκρισης 4090.

37. BRODIRAC BLOCK (brodifacoum 0,005%β/β) της παρασκευάστριας εταιρείας

ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝ∆ΗΛΙ∆Η ΑΕ µε αριθµό έγκρισης 4091.

38. BROMADIOLONE –ZAPI 0.005BB (bromadiolone 0,005%β/β) της

παρασκευάστριας εταιρείας ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA, Ιταλίας και υπεύθυνου

επικοινωνίας ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. µε αριθµό έγκρισης 4092. 39. BROMADIOLONE –ZAPI 0.005 Pellet (bromadiolone 0,005% β/β) της

παρασκευάστριας εταιρείας ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA, Ιταλίας και υπεύθυνου

επικοινωνίας ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. µε αριθµό έγκρισης 4093. 40. BROMADIOLONE –ZAPI 0.005 AB (bromadiolone 0,005%β/β) της

παρασκευάστριας εταιρείας ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA, Ιταλίας και υπεύθυνου

επικοινωνίας ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. µε αριθµό έγκρισης 4094. 41. BROMADIOLONE –ZAPI 0.005 RB (bromadiolone 0,005%β/β) της

παρασκευάστριας εταιρείας ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA, Ιταλίας και υπεύθυνου

επικοινωνίας ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε. µε αριθµό έγκρισης 4095. 42. BRODIFACOUM–Pelgar 0.005 Pellet (brodifacoum 0,005%β/β) της παρασκευάστριας

εταιρείας PelGar International LTD, Ηνωµένου Βασιλείου και υπεύθυνου επικοινωνίας ΣΕΓΕ

Α.Β.Ε.Ε µε αριθµό έγκρισης 4096.

β. Οι ανωτέρω ανανεωθείσες εγκρίσεις κυκλοφορίας ισχύουν µέχρι 31-12-2013.

γ. Οι εγκρίσεις κυκλοφορίας των βιοκτόνων προϊόντων που έληξαν στις 31-12-2008 και για

τις οποίες δεν υπεβλήθη µέχρι την ηµεροµηνία αυτή αίτηση ανανέωσης ή υπεβλήθη

εκπρόθεσµα παύουν να ισχύουν από 1-1-2009.

δ. Τυχόν υπάρχοντα αποθέµατα τους στην αγορά, επιτρέπεται να κυκλοφορούν µέχρι

εξαντλήσεως τους και όχι αργότερα από τις 31-12-2009.

II. H παρούσα Απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ

Page 18:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-7-2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.:131073

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. ∆/νση : Λ. Συγγρού 150

Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα

TELEFAX :210 92 12 090

Πληροφορίες:E. Θραψανάκη

Τηλέφωνο :210 92 87 254

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης του

βιοκτόνου (παρασιτοκτόνο

υγειονοµικής σηµασίας) FENDONA

6SC, ως προς τον κάτοχο της

έγκρισης και το εργοστάσιο

συσκευασίας του σκευάσµατος.

ΠΡΟΣ : BASF Ελλάς ΑΒΕΕ

Λ. Μεσογείων 449,

153 43 Αγ. Παρασκευή

(µε απόδειξη)

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Κιλτίδη

2. Γραφείο Γ. Γ. κ. Κ. Σκιαδά.

3. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

∆/νσεις Γεωργίας

Έδρες τους

4.ΠΚΠΦ & ΠΕ

Έδρες τους (µε email)

5. Μ. Φ. Ι.

Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών

Φαρµάκων

Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά

6. Τµήµατα Β, Γ, Ε της ∆/νσής µας

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπ’όψη:

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και

έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 7 παρ. 5 και 8.

2. Τη µε αριθµ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή µας για την “τεχνική και τις

µεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρµάκων” και ειδικότερα το Κεφ. ∆ παρ. 2 και 4.

3. Το Π.∆ 206/19-11-2007 (ΦΕΚ 232/Α/ 19/9/2007) “∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών”

4. Τη µε αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B΄/22-5-2009) απόφαση του Υφυπουργού

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό

Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και

Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να υπογράφουν µε “Εντολή Υφυπουργού”»

5. Την από 5-3-2009 αίτηση τροποποίησης της εταιρίας BASF Ελλάς ΑΒΕΕ..

Page 19:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

2

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Τροποποιούµε τη µε αριθµ. 12339 οριστική έγκριση που χορηγήθηκε µε τη µε αριθ.

86482/26-1-1999 απόφασή µας και τροποποιήθηκε µε τις µε αριθµ. 85280/25-1-2000, 101384/9-

7-2002, 123165/2-11-2206 και 122408/11-9-2007 αποφάσεις µας, του βιοκτόνου

(παρασιτοκτόνο υγειονοµικής σηµασίας) FENDONA 6SC (alphacypermethrin 6 % β/ο), ως προς

τον κάτοχο της έγκρισης που είναι και υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση

και το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος, η οποία διαµορφώνεται ως ακολούθως:

1. Εµπορικό όνοµα: FENDONA

2. Μορφή: Πυκνό εναιώρηµα (SC)

3. Εγγυηµένη σύνθεση: alphacypermethrin 6% β/ο,

βοηθητικές ουσίες 93.5% β/β

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: min 93%

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: BASF SE, (Γερµανία )

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Servatis, (Βραζιλία) (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει

δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται

εµπιστευτικό στοιχείο)

γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

alphacypermethrin, όπως προσδιορίζονται στο τµήµα ζ (Έντυπα IVa, IVb και V) της

αίτησης, µε ηµεροµηνία 20-12-2007 (αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 125191) και παραµένουν στα

αρχεία της Αρµόδιας Αρχής.

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, Λ. Μεσογείων 449,153 43 Αγ. Παρασκευή

β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση: ο κάτοχος της έγκρισης.

7. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Wadenswil Branch

Ελβετία..

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος: BASF Agri- Production S.A.S., Γαλλία (Η

διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται

εµπιστευτικό στοιχείο)

9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: BASF Ελλάς A.B.E.E, Θεσ/νίκη (Η διεύθυνση

του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό

στοιχείο).

10. Συσκευασία: β1. Είδος - Μέγεθος: Φιάλες 50, 100, 250, 500κ.εκ., 1, 5, 10 και 20 λίτρων.

β2. Υλικό συσκευασίας: Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE).

Σε εµφανές σηµείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου, για την καταπολέµηση ιπτάµενων και

ερπόντων εντόµων καθώς και προνυµφικών σταδίων, σε κατοικηµένους χώρους.

12.Τρόπος εφαρµογής:

Καθολικός ψεκασµός εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών κατοικηµένων χώρων µε

κοινούς ψεκαστήρες χαµηλής πίεσης (να µην υπερβαίνει τις 2 atm).

13.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεµίστε τον ψεκαστήρα µε νερό κατά το 1/3.

Προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσµατος.

Ανακινήστε καλά και συµπληρώστε µε συνεχή ανάδευση.

Page 20:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

3

14.Φάσµα δράσης – πεδίο εφαρµογής - δόσεις:

ΠΕ∆ΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ ∆ΟΣΕΙΣ

(κ.εκ./5 λίτρα)

ΤΡΟΠΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επιφάνειες

εσωτερικών και

εξωτερικών,

κατοικηµένων

χώρων

Βαδιστικά και

ιπτάµενα έντοµα

(όλα τα στάδια

ανάπτυξής τους)

(1), (4)

25-50

(για κάθε 100µ2)

(3)

Καθολικός ψεκασµός των

επιφανειών µε κοινούς

ψεκαστήρες, χαµηλής

πίεσης (που να µην

υπερβαίνει τις 2 atm.)

(2), (3)

Παρατηρήσεις:

1. Το FENDONA 6 SC είναι δραστικό εναντίον των ακµαίων και προνυµφικών σταδίων των

εντόµων µε σηµαντική ωοκτόνο δράση.

2. α) Ιπτάµενα έντοµα: Ψεκάζουµε µόνο επιφάνειες από µικρή απόσταση (µέχρι 1 µέτρο) και

ποτέ στον αέρα σε όλα τα σηµεία που επικάθονται τα έντοµα των οποίων επιδιώκουµε την

εξόντωσή τους. Τέτοιες επιφάνειες είναι οι τοίχοι και οι οροφές κατοικιών, αποθηκών,

στάβλων, παράθυρα, γωνίες κτλ.

β) Βαδιστικά έντοµα: Για κατσαρίδες ψεκάζουµε σε σκοτεινά, υγρά και ζεστά σηµεία, σε

υπόγεια φρεάτια, σωληνώσεις ύδρευσης, σιφώνια, πίσω από ηλεκτρικές συσκευές,

τουαλέτες, λεβητοστάσια κτλ. Για τα υπόλοιπα έντοµα ψεκάζουµε σε πόρτες, παράθυρα,

σοβατεπί, δάπεδα, σχισµές σε τοίχους, ντουλάπες, ξύλινες επιφάνειες κρεβατιών, πίσω από

έπιπλα και κάδρα και γενικώς όπου µπορεί να βρίσκονται κρυµµένα.

3. Οι δόσεις χρησιµοποιούνται ανάλογα µε το υλικό της επιφάνειας, το είδος και το µέγεθος

του εντόµου, τη διάρκεια και το µέγεθος της προσβολής.

4. Κατσαρίδες, κουνούπια, µύγες, µυρµήγκια, ψύλλοι, κοριοί, σκόροι, ψαλίδες, ψαράκια κτλ

15. Συνδυαστικότητα: ∆εν συστήνεται ο συνδυασµός του µε άλλα παρασιτοκτόνα.

16. Σηµάνσεις Τοξικότητας: Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): --

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα:

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες

δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Πολύ τοξικό για τις µέλισσες

19. Κίνδυνοι για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία (S φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά

S13 Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε

S24 Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα

S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί µε ασφαλή τρόπο

S36 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία.

S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις

οδηγίες χρήσης.

Οµοίως µε άλλα συνθετικά πυρεθρινοειδή, το προϊόν µπορεί να προκαλέσει παραισθησία.

Page 21:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

4

20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό και σαπούνι. Αν

προκληθεί ερεθισµός, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή.

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύντε τα αµέσως µε άφθονο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα

ανοιχτά. Συµβουλευτείτε οφθαλµίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εµετό.Zητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή. Ποτέ

µην προκαλείτε εµετό ή χορηγείτε οτιδήποτε από το στόµα , αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις

του ή έχει σπασµούς.

Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα:

S57 Να χρησιµοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί µόλυνση του

περιβάλλοντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Tα κενά µέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του

ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν

προηγουµένως µε τρύπηµα, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία

συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):

23. Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών:

24. Χρονική σταθερότητα σκευάσµατος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο καλά αεριζόµενο, σε κανονικές συνθήκες,

διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

25. Καταστήµατα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του, µόνο από καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων.

Στις συσκευασίες των 5, 10 και 20 λίτρων πρέπει να υπάρχει η φράση «επιτρέπεται η πώληση

µόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντοµώσεων - µυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίµων».

II. Το κείµενο ετικέτας να είναι σύµφωνο µε το άρθρο 20 του Π.∆. 205/01 και την

265/2002/3.9.2002 ΚΥΑ.

III. Η εταιρεία BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, αναλαµβάνει την ευθύνη για τα ήδη υπάρχοντα αποθέµατα

του σκευάσµατος που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ

Page 22:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

Α∆Α: 4Α1ΖΒ-Ξ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-3-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.:95031

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. ∆/νση : Λ. Συγγρού 150

Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα

TELEFAX :210 92 12 090

Πληροφορίες:E. Θραψανάκη

Τηλέφωνο :210 92 87 249

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης του

βιοκτόνου FENDONA 6SC, ως προς

το εργοστάσιο συσκευασίας και το

µέγεθος της συσκευασίας.

ΠΡΟΣ : BASF Ελλάς ΑΒΕΕ

Λ. Μεσογείων 449,

153 43 Αγ. Παρασκευή

(µε απόδειξη)

ΚΟΙΝ: 1 Γραφείο Υπουργού κ. Κ. Σκανδαλίδη

2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Κουτσούκου

3. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

∆/νσεις Γεωργίας

Έδρες τους

4.ΠΚΠΦ & ΠΕ

Έδρες τους (µε email)

5. Μ. Φ. Ι.

Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών

Φαρµάκων

Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά

6. Τµήµατα Β, Γ, Ε της ∆/νσής µας

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπ’όψη:

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και

έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 7 παρ. 5 και 8.

2. Τη µε αριθµ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή µας για την “τεχνική και τις

µεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρµάκων” και ειδικότερα το Κεφ. ∆ παρ. 2 και 5.

3. Το Π.∆. 89/2010 (ΦΕΚ 154 Α΄) « ∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών».

4. Τη µε αριθ. 271752/21-10-2010 (ΦΕΚ 1673/ Β΄/21-10-2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και

της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους

Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ελένη-Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη

Κουτσούκο».

5. Τις από 15-9-2010 και 6-12-2010 αιτήσεις τροποποίησης της εταιρίας BASF Ελλάς ΑΒΕΕ..

Page 23:  · 2015-05-13 · 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

Α∆Α: 4Α1ΖΒ-Ξ

2

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Τροποποιούµε τη µε αριθµ. 12339 οριστική έγκριση που χορηγήθηκε µε τη µε αριθ.

86482/26-1-1999 απόφασή µας και τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµ. 131073/30-7-2009 αποφασή

µας, του βιοκτόνου (παρασιτοκτόνο υγειονοµικής σηµασίας) FENDONA 6SC

(alphacypermethrin 6 % β/ο), ως προς το µέγεθος της συσκευασίας και τα καταστήµατα

πώλησης, και συγκεκριµένα:

Συσκευασία:. Μέγεθος: Φιάλες των 10 και 25ml πλέον των εγκεκριµένων 50, 100, 250,

500κ.εκ., 1, 5, 10 και 20 λίτρων.

Υλικό συσκευασίας: Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE).

Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσµατος: 1. BASF Ελλάς A.B.E.E, Θεσ/νίκη».

2. BASF Agri Production S.A.S., Γαλλία

II. Το κείµενο ετικέτας να είναι σύµφωνο µε το άρθρο 20 του Π.∆. 205/01 και την

265/2002/3.9.2002 ΚΥΑ.

ΙΙΙ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η µε αριθ. 131073/30-7-2009 Υπουργική Απόφαση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ