ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1...

of 66 /66
1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Απριλίου 2016 Αριθ.Απόφ.:210 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί- νο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημή- τριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μι- χαήλ Κυριακόπουλο, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Δημήτριο Φιλιππάτο, 8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10)Δημήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)Διαμάντω Βασι- λακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπου- λο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μα- ρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπα- γιαννακόπουλο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γού- το, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Βασίλειο Τομαρά, 27)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα οκτώ (18) Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τα- κτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμ- βουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.10591/13.04.2016, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06. 2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβου- λίου, στον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζή-

Embed Size (px)

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1...

Page 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας

18 Απριλίου 2016

Αριθ.Απόφ.:210

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-

νο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµή-

τριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μι-

χαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,

8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,

10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασι-

λακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπου-

λο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μα-

ρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπα-

γιαννακόπουλο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,

22)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γού-

το, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Βασίλειο Τοµαρά, 27)∆ηµήτριο

Παναγιωτακόπουλο, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο

Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις

δέκα οκτώ (18) Απριλίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τα-

κτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου

Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµ-

βουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.10591/13.04.2016,

η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα

µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.

2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβου-

λίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των

∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών

Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζή-

Page 2: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

2

τηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε

όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:

1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Αργύριος Παπαχρι-

στόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 3)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλω-

ριτίκων, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Κρικέ-

τος, Τ.Κ.Συλιβαινιωτίκων, 6)Κων/νος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 7)∆η-

µήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας και 8)Ανδρέας Ρεκούτης,

Τ.Κ.Πλατάνου.

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµα-

τος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Γεώργιος Γιο-

βάς και 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, κωλυόµενοι.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύ-

παρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα

τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αριθ.208 έως και 242)

Page 3: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

3

Για το αντικείµενο:«Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµ-

µατος ∆ήµου Αιγιαλείας 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)».

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος

Ντίνος ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και δια-

βάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.4/2016 απόφασης της Εκτελε-

στικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:

«Την έγκριση και εισήγησή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγια-

λείας για έγκριση, του παρακάτω σχεδίου του Επιχειρησιακού Σχεδίου

2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ) του ∆ήµου Αιγιαλείας:

(Ως το συνηµµένο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος)».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να απο-

φασίσει σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστι-

κό µέρος της υπ’αριθ.4/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ή-

µου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προ-

γράµµατος ∆ήµου Αιγιαλείας 2015-2019 (Β’ Φάση), την ανάγκη έγκρι-

σής του, τις προτάσεις του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Κων/νου Παπακων-

σταντίνου, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 203-207 του Ν.

3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων

και Κοινοτήτων», της υπ’αριθ.41179/2014 απόφασης Υπουργού Εσωτε-

ρικών (Φ.Ε.Κ.2970/τ.Β/04.11.2014) «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υπο-

βολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθµού για τη δηµοτική περίοδο

2014-2019», της παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/

07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-

ντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως αναδιατυπώθηκε

µε την παρ.10κα του άρθρου 18 του N.3870/2010 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/09.08.

2010) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυ-

τών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» και τροποποιήθηκε

µε την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/23.07.

2013) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/

2012, του ν. 4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» και του

άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτε-

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρό-

γραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του

θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος και 2)Χρή-

στος Γούτος, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο ο-

ποίος καταψηφίζει το θέµα και των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Μι-

χαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνη Σπηλιόπουλου, 3)Βασιλείου Φιλιππό-

πουλου, 4)Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου, 5)Βασιλείου Τοµαρά και 6)∆η-

µητρίου Παναγιωτακόπουλου, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα

µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.

2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως κατά

πλειοψηφία, µε είκοσι µία (21) ψήφους υπέρ και επτά (7) κατά,

Page 4: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

4

Αποφασίζει Την έγκριση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου

Αιγιαλείας 2015-2019 (Β’ Φάση), το οποίο υποβλήθηκε µε την υπ’αριθ.

4/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, όπως

αυτό εµφανίζεται στο συνηµµένο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπα-

στο µέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 210/2016.

O Γραµµατέας Ο Πρόεδρος

Page 5: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

1

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ ΑΑΙΙΓΓΙΙΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟ 22001155 –– 22001199

(( ΒΒ΄ ΦΦΑΑΣΣΗΗ ))

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΣΣ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ

ΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΟΟΛΛΟΟΥΥΘΘΗΗΣΣΗΗΣΣ

Page 6: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015 – 2019 .............................................................................................................. 3

Α.1. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2015 – 2019 ............................................... 3

Α.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ .............................................................. 3

Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ................................................... 4

Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων του ΕΠ ................................................. 5

Β.2 Συνοπτική Παρουσίαση Επιπέδου Ωριμότητας των Δράσεων του ΕΠ .......................................... 6

Β.3 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοδότησης του ΕΠ ........... 7

Β.4 Παρουσίαση Επιχειρησιακού και Οικονομικού Προγραμματισμού ανά Άξονα και Μέτρο........10

ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ .....................................................................................11

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ – ΈΡΓΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ....................................................................... 13

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ................................................................................................................................... 18

ΜΕΤΡΟ 1.3 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ..................................................................... 19

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ................................................................. 21

ΜΕΤΡΟ 1.5 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ ........................................................................................... 24

ΜΕΤΡΟ 1.6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ............................................................................................................. 26

ΑΞΟΝΑΣ 2 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ .................................27

ΜΕΤΡΟ 2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ........................................................... 29

ΜΕΤΡΟ 2.2 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.................................................................................................... 31

ΑΞΟΝΑΣ 3 – ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ...................................................................................37

ΜΕΤΡΟ 3.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ................... 38

ΑΞΟΝΑΣ 4 – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ....41

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ............................................................................................. 43

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ .................................... 44

ΜΕΤΡΟ 4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ....................................................................................................... 45

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ................46

Γ.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ..................................................46

Γ.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ .........................................................47

Γ.3. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ......................................47

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ .....................................49

Πίνακας 1: Πηγές Χρηματοδότησης Ανά Άξονα ........................................................................................... 49

Πίνακας 2: Πηγές Χρηματοδότησης Ανά Μέτρο .......................................................................................... 50

Πίνακας 3: Οικονομικός Προγραμματισμός ανά ΑΞΟΝΑ και ΜΕΤΡΟ ....................................................... 53

Πίνακας 4: Νέες και Συνεχιζόμενες Δράσεις, Σύνολο ................................................................................. 55

Πίνακας 5: Εξασφάλιση Χρηματοδότησης / Ωριμότητα Δράσεων Ανά Άξονα και Ανά Μέτρο.............. 56

Page 7: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

3

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015 – 2019

Α.1. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2015 – 2019

Στον Στρατηγικό Σχεδιασμό, διαμορφώθηκε η στρατηγική του Δήμου Αιγιαλείας , η οποία

εξειδικεύτηκε σε Άξονες, Μέτρα και Στόχους, επιχειρώντας να καλύψει το σύνολο των

δραστηριοτήτων του Δήμου, των αναγκών και των προοπτικών της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό,

υπενθυμίζεται ότι οι Άξονες προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων του Δήμου Αιγιαλείας, είναι οι

ακόλουθοι:

ΜΕΤΡΟ 1.1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ – ΈΡΓΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΡΟ 1.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΕΤΡΟ 1.3. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

ΜΕΤΡΟ 1.4. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ

ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2.1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.2. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΆΞΟΝΑΣ 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ 3.1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΟ 4.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΤΡΟ 4.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΆΞΟΝΑΣ 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ο επιμερισμός των Αξόνων αυτών σε Μέτρα, με γνώμονα το Όραμα και τη Στρατηγική του Δήμου

Αιγιαλείας, οδηγεί στον καθορισμό των Δράσεων, που θα κληθούν να υλοποιήσουν οι υπηρεσίες του

Δήμου Αιγιαλείας και να υπηρετήσουν τα αιρετά όργανα της Διοίκησης.

Α.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Όπως διατυπώθηκε και στο Τεύχος Στρατηγικού Σχεδιασμού, σημαντική παράμετρος της διαδικασίας προγραμματισμού της δράσης του Δήμου για την επόμενη πενταετία, είναι ο εντοπισμός περιοχών και προβλημάτων που βρίσκονται σε ένα ευρύτερο χωρικό ή/και διοικητικό περιβάλλον, πέραν της αρμοδιότητας του Δήμου Αιγιαλείας και που η επίλυσή τους απαιτεί τη συνέργεια με γειτονικούς Δήμους και φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνονται ως απόλυτα αναγκαία η ανάπτυξη συνεργασιών και η προώθηση διαδημοτικών ή/και υπερτοπικών ζητημάτων (σε επίπεδο Περιφέρειας) που σχετίζονται άμεσα με την προοπτική ανάπτυξης της πόλης και το επίπεδο ζωής των κατοίκων.

Page 8: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

4

Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μετά τον καθορισμό της Στρατηγικής του Δήμου που απεικονίσθηκε στους Άξονες και τους Γενικούς

Στόχους της Φάσης Α (Στρατηγικός Σχεδιασμός) , ακολουθεί η ομαδοποίηση και η αποτύπωση των

Δράσεων για την πραγμάτωση των Στόχων σε επίπεδο πενταετίας.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται είναι:

• κατηγορίες έργων ή μεμονωμένες δράσεις τα οποία εκτελούνται εφ άπαξ, με καθορισμένη

χρονική έναρξη και λήξη και περιλαμβάνουν τεχνικά έργα, μελέτες, έρευνες, παροχή

υπηρεσιών, ενέργειες δημοσιότητας κλπ.

• υποστηρικτικές ή οριζόντιες ενέργειες που επιφέρουν αλλαγή στις λειτουργίες του δήμου.

• η προετοιμασία για κανονιστικές ρυθμίσεις, ή προτάσεις για νέο νομοθετικό πλαίσιο, δράσεις

(λειτουργίες και έργα) διαδημοτικής συνεργασίας, δράσεις υπερτοπικής σημασίας, ως

προτάσεις προς τα υπερκείμενα επίπεδα προγραμματισμού.

Οι Δράσεις αυτές, προσδιορίζονται από τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, των δημοτών,

καθώς και από την εμπειρία των υπηρεσιών στα γενικότερα και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν

την πόλη. Ειδικότερα λήφθηκαν υπόψη και ενσωματώθηκαν :

• Ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα για τα έτη 2015 και 2016

• Οι προτάσεις της Διοίκησης

• Οι προτάσεις των Διευθύνσεων, των Τοπικών Κοινοτήτων, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Δήμου

• Οι προγραμματισμένες ενέργειες που δεν καταγράφονται στον Προϋπολογισμό και στο

Τεχνικό Πρόγραμμα

Στην αποτύπωση των Δράσεων ανά Άξονα και Μέτρο, ακολουθήθηκε μια φιλόδοξη αντίληψη, ώστε να

αποτυπωθεί όχι μόνο η δυνατότητα και η προσδοκία υλοποίησης των Δράσεων, αλλά και ο εν δυνάμει

διεκδικητικός χαρακτήρας που πρέπει να έχει ο Δήμος για την υλοποίηση των Δράσεων αυτών.

Με τα σημερινά, αλλά και με τα διαφαινόμενα οικονομικά δεδομένα, θεωρείται απόλυτα

αναγκαίο να κατανοηθεί ότι ο μόνος τρόπος για την υλοποίηση σημαντικού τμήματος των

Δράσεων αυτών, είναι η ταυτόχρονη συνύπαρξη των ακόλουθων προϋποθέσεων:

• Η άμεση ενεργοποίηση και ομαλή ροή χρηματοδότησης από την Κεντρική Εξουσία

• Η συνεχής προσπάθεια για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα δημοτικά δρώμενα.

• Η ωρίμανση Δράσεων από το Δήμο, για την υποβολή άρτιων και επιστημονικά τεκμηριωμένων

προτάσεων προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό οι διαθέσιμοι περιφερειακοί,

εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι.

Συνοπτικά, τα στοιχεία που συνθέτουν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αιγιαλείας για τη περίοδο 2015 – 2019 παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες και διαγράμματα :

Page 9: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

5

Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων του ΕΠ

Δράσεις και Έργα του ΕΠ Δήμου Αιγιαλείας 2015-2019

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΡΓΑ

38 111 ΆΞΟΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

149 25,50% 74,50%

19 37 ΆΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

56 33,93% 66,07%

3 15 ΆΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

18 16,67% 83,33%

6 16 ΆΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

22 27,27% 72,73%

66 179 245

26,94% 73,06%

Στην κατηγορία «Συνεχιζόμενες Δράσεις / Έργα» περιλαμβάνονται :

- επαναλαμβανόμενα προγράμματα, δραστηριότητες, έργα και πρωτοβουλίες του Δήμου που εκτελούνται κάθε χρόνο,

- προγράμματα, δραστηριότητες, τεχνικά έργα και πρωτοβουλίες του Δήμου που έχουν ξεκινήσει από την περίοδο 2012 - 2014 και ολοκληρώνονται εντός της περιόδου 2015 ,

Στην κατηγορία «Νέες Δράσεις / Έργα» περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες που ξεκίνησαν ή προβλέπεται να ξεκινήσουν εντός της περιόδου 2015 – 2019

Page 10: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

6

Β.2 Συνοπτική Παρουσίαση Επιπέδου Ωριμότητας των Δράσεων του ΕΠ

Ωριμότητα Δράσεων / Έργων ΕΠ Δήμου Αιγιαλείας 2015-2019

ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΡΙΜΌΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Α Β Γ

106 4 39 ΆΞΟΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

149 71,14% 2,68% 26,17%

23 14 19 ΆΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

56 41,07% 25,00% 33,93%

3 2 13 ΆΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

18 16,67% 11,11% 72,22%

13 3 6 ΆΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

22 59,09% 13,64% 27,27%

145 23 77

245

59,18% 9,39% 31,43%

Στο Επίπεδο Ωριμότητας «Α» περιλαμβάνονται :

- επαναλαμβανόμενα προγράμματα, δραστηριότητες, έργα και πρωτοβουλίες του Δήμου που εκτελούνται κάθε χρόνο και υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου ή εκτελούνται χωρίς επιπλέον κόστος,

- προγράμματα, δραστηριότητες, τεχνικά έργα και πρωτοβουλίες του Δήμου που βρίσκονται σε εξέλιξη και υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου ή εκτελούνται χωρίς κόστος

- νέα προγράμματα, δραστηριότητες, τεχνικά έργα και πρωτοβουλίες του Δήμου για τα οποία έχει εξασφαλιστεί η σχετική πίστωση ή η έγκριση από τρίτους φορείς (π.χ. Περιφέρεια) και αναμένεται να ξεκινήσουν εντός της περιόδου

- νέα προγράμματα, δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του Δήμου τα οποία μπορούν να εκτελεστούν χωρίς κόστος και απαιτούνται διοικητικές και οργανωτικές αποφάσεις των οργάνων Διοίκησης.

Στο Επίπεδο Ωριμότητας «Β» περιλαμβάνονται :

- προγράμματα, δραστηριότητες, τεχνικά έργα και πρωτοβουλίες του Δήμου για τα οποία υπάρχει προεκτίμηση κόστους , έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες ωρίμανσης (προμελέτες, τεύχη δημοπράτησης κλπ) και αναζητούνται συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης

- προγράμματα, δραστηριότητες, τεχνικά έργα και πρωτοβουλίες του Δήμου για τα οποία έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης

Στο Επίπεδο Ωριμότητας «Γ» περιλαμβάνονται :

- προγράμματα, δραστηριότητες, τεχνικά έργα και πρωτοβουλίες του Δήμου για τα οποία δεν υπάρχει ακριβής προεκτίμηση κόστους και απαιτούνται ενέργειες ωρίμανσης ή ακριβούς αποτύπωσης των πηγών χρηματοδότησης ή των φορέων υλοποίησης.

Page 11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

7

Β.3 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοδότησης του ΕΠ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού Επιχειρησιακού Προγράμματος

(2015-2019)

986.532

12.198.504

16.973.00019.034.000

5.241.000

54.433.036

2015 2016 2017 2018 2019 ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Ποσοστιαία Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ετη 2015-2019

1,81%

22,41%

31,18%

34,97%

9,63%

2015 2016 2017 2018 2019

Page 12: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

8

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Ποσοστιαία Κατανομή ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

47,10%

12,16%

38,30%

2,44%

ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 2 ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΞΟΝΑΣ 4

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Πηγές Χρηματοδότησης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019

7.117.998

22.793.817

10.472.197

160.000

8.952.195

4.936.829

0

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

(ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ,

ΣΑΤΑ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ,

ν. 2880/01)

ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ,

LEADER, ΟΠΑΑΦ

ΠΕΠ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔ - ΕΣΠΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

(ΠΕΡ. ΔΥΤ ΕΛΛ,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΘΗΣΕΑΣ,

ΕΤΑΕΑ

ΠΥΡΟΠΛ.)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ

(Πράσινο Ταμείο, ΚτΥπ)

ΔΑΝΕΙΑ

Page 13: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

9

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Ποσοστιαία Συνδρομή Πηγών Χρηματοδότησης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019

13,08%

41,87%

19,24%

0,29%

16,45%

9,07%

0,00%

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΠΑ - ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠ ΠΕΠ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔ - ΕΣΠΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡ

ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΔΕ ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΑΝΕΙΑ

Page 14: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

10

Β.4 Παρουσίαση Επιχειρησιακού και Οικονομικού Προγραμματισμού ανά Άξονα και Μέτρο

Στη συνέχεια, ακολουθεί η αποτύπωση των Δράσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο,

απεικονίζοντας έτσι τον επιδιωκόμενο προγραμματισμό του Δήμου.

Οι Δράσεις, θα μπορούσαν να διαφοροποιηθούν είτε κατά το όνομα (αρκεί να συγκλίνουν στους

Γενικούς Στόχους) , είτε ως προς τον χρονοπρογραμματισμό εκτέλεσης, είτε ως προς την ετήσια

κατανομή, είτε ως προς το Φορέα χρηματοδότησης, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ευκαιρίες, αρκεί

αυτά να περιληφθούν απολογιστικά στην κατ’ έτος επικαιροποίηση του παρόντος Επιχειρησιακού

Προγράμματος.

Page 15: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

11

ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ο Αξονας 1 «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» περιλαμβάνει έξι 6 Μέτρα με γενικούς και ειδικούς

στόχους που έχουν σχέση με τις υποδομές, την προστασία και την αναβάθμιση του φυσικού και

δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, με παρεμβάσεις σε

συγκεκριμένους τομείς που συνθέτουν τους θεματικούς άξονες:

- Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική

ανάπτυξη

- Προστασία και αειφόρο διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος

- Βελτίωση της καθαριότητας και της διαχείρισης απορριμμάτων

- Βελτίωση και διαχείριση του περιβάλλοντος , των τεχνικών υποδομών και των δικτύων

εξυπηρέτησης

- Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 1

Συνολικός Προϋπολογισμός (€) 25.639.188

Ποσοστό συμμετοχής ΑΞΟΝΑ 1 στο σύνολο του

προϋπολογισμού του πενταετούς ΕΠ 47,10%

ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού

679.176

10.216.012

4.682.0006.700.000

3.362.000

25.639.188

2015 2016 2017 2018 2019 ΣΥΝΟΛΟ

Page 16: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

12

Αξονας 1 - Ποσοστιαία Κατανομή Προϋπολογισμού στα Μέτρα του Αξονα

50%

7%

17% 18%

7%

1%

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ –

ΔΙΚΤΥΑ – ΈΡΓΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.5 ΦΥΣΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ

ΜΕΤΡΟ 1.6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

στο σύνολο του ΑΞΟΝΑ 1

Αξονας 1 - Πηγές Χρηματοδότησης

23%

9%

26%

0%

29%

13%

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

(ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ,

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ν.

2880/01)

ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ,

LEADER, ΟΠΑΑΦ

ΠΕΠ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔ - ΕΣΠΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

(ΠΕΡ. ΔΥΤ ΕΛΛ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ,

ΘΗΣΕΑΣ, ΕΤΑΕΑ

ΠΥΡΟΠΛ.)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ

(Πράσινο Ταμείο, ΚτΥπ)

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι Δράσεις – Έργα του Αξονα 1

Page 17: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

13

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ – ΈΡΓΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη

Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη

χρ

ημ

ατ

οδ

ότ

ησ

ης

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

1.1.1 Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθμιση σύνδεσης της παραλίας με την άνω πόλη

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 1.570.635 1.570.635 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

1.1.2

Ανάπλαση πλατείας, κεντρικού δρόμου & πεζόδρομων και επισκευή-διαμόρφωση κοινοτικού καταστήματος Πλατάνου

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 999.581 999.581 ΕΓΤΑΑ

1.1.3 Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Ροδοδάφνης Δ.Ε. Συμπολιτείας

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 5.000 5.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.4 Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Ριζομύλου Δ.Ε. Διακοπτού

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 5.000 5.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.5 Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων Τ.Κ. Τράπεζας και Τ.Κ. Μαμουσιάς Δ.Ε. Διακοπτού

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 5.000 5.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.6 Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στη Δ.Ε. Ακράτας - Διακοπτού - Συμπολτιτείας

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 37.500 37.500 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.7 Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στη Συλίβαινα της Δ.Ε. Ακράτας

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 2.164 2.164 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.8 Αποκατάσταση περίφραξης κοιμητηρίου Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ζαρούχλας Δ.Ε. Ακράτας

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 20.000 20.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.9 Αρχιτεκτονικές μελέτες διαμόρφωσης Κοινοχρ. Χώρων Δ. Αιγιαλείας

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 70.000 35.000 35.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.10 Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων Δ. Αιγιαλείας

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 14.000 7.000 7.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.11 Βελτίωση και επισκευή δικτύων ύδρευσης πυροπλήκτων Δ.Δ. Άνω Κερύνειας και Αγ. Ιωάννη Δ. Διακοπτού

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 58.912 58.912 ΕΤΑΕΑ (ΠΥΡΟΠΛ.)

1.1.12 Βελτίωση και επισκευή δικτύων ύδρευσης πυροπλήκτων Κερνίτσας, Λόφου, Καλυβίτη Δ. Διακοπτού

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 195.602 195.602 ΕΤΑΕΑ (ΠΥΡΟΠΛ.)

Page 18: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

14

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός Κατανομή στα έτη

Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη

χρ

ημ

ατ

οδ

ότ

ησ

ης

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

1.1.13 Γεωτεχνικές μελέτες Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 20.000 10.000 10.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.14 Διαμόρφωση πλατειας στον οικισμο Καμαρών ΥΠΕΧΩΔΕ

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 24.604 24.604 ΥΠΕΧΩΔΕ

1.1.15 Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Βαλιμιτίκων (ΟΠΑΑΦ)

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 189.205 189.205 ΟΠΑΑΦ

1.1.16 Διόρθωση Σχεδίου Πόλεως Δ.Ε. Ακράτας

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 24.600 24.600 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.17 Ενίσχυση ύδρευσης, επισκευή, αντικατάσταση δικτύων Δ.Δ. Δ. Ακράτας

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 16.236 16.236 ΘΗΣΕΑΣ

1.1.18 Επεκτάσεις δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτας - Διακοπτού

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 37.500 37.500 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.19 Επεκτάσεις δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Διακοπτού

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 6.833 6.833 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.20 Επεκτάσεις δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Ερινεού - Συμπολιτείας

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 25.000 25.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.21

Επισκευή - ανακαίνιση του υπογείου, ισογείου του πρώην ΙΚΑ Αιγίου για χρήση από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 63.800 63.800 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.22 Επισκευή όψεων επιχρισμάτων παλαιών αποθηκών πρώην Π.Ε.Σ.

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 20.000 20.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.23 Επισκευή σπασιμάτων δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτα - Διακοπτού

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 30.000 30.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.24 Επισκευή σπασιμάτων δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Συμπολιτείας - Ερινεού

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 50.000 50.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.25 Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 1.500.000 1.500.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.26 Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Δ.Δ. Καμαρών ΘΗΣΕΑΣ

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 13.380 13.380 ΘΗΣΕΑΣ

1.1.27 Κατασκευή Δεξαμενών Ύδρευσης Δ. Ερινεού (Σαρκουνά , Προβοδό, Σαλμενίκο, Δαμακίνι) ΘΗΣΕΑΣ

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 14.905 14.905 ΘΗΣΕΑΣ

1.1.28 Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 187.000 187.000 ΘΗΣΕΑΣ

Page 19: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

15

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός Κατανομή στα έτη

Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη

χρ

ημ

ατ

οδ

ότ

ησ

ης

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

ύδρευσης Δ. Αιγείρας (ΘΗΣΕΑΣ)

1.1.29 Κατασκευή και επικάλυψη ανοικτών υδραυλάκων Δ. Αιγιαλείας

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 12.500 12.500 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.30 Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δ. Ερινεού έως Δ. Αιγείρας

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 704.000 704.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.31 Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτας - Διακοπτού

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 90.000 45.000 45.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.32 Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 180.000 90.000 90.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.33 Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας - Ερινεού

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 90.000 45.000 45.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.34 Κατασκευή περίφραξης κοιμητηρίου Ροδοδάφνης

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 20.000 20.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.35 Κατασκευή περίφραξης Κοιμητηρίου Τ.Κ. Μαυρικίου

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 20.000 20.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.36 Κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων Δ. Αιγιαλείας

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 30.000 30.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.37 Κατασκευή τεχνικών έργων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αιγίου

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 50.000 50.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.38 Κατασκευή τεχνικών έργων στο Κοιμητήριο Ροδοδάφνης

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 20.000 20.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.39 Κατασκευή τοιχείου στο Τ.Δ. Μελισσίων του Δ. Αιγίου

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 3.000 3.000 ΕΤΑΕΑ (ΠΥΡΟΠΛ.)

1.1.40 Μελέτες φωτοερμηνείας ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 5.000 5.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.41 Μελέτη αντικατάστασης εσωτ. δικτύων ύδρευσης τέως Δ. Νωνάκριδος

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 16.236 16.236 ΘΗΣΕΑΣ

1.1.42 Μελέτη εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμού Ζήριας Τ.Κ. Ζήριας

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 15.000 15.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.43 Μελέτη εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμού Πανοράματος Δ.Κ. Ροδοδάφνης

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 15.000 15.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.44 Περιβαλλοντικές μελέτες Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 40.000 20.000 20.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.45 ΠΠΕ και ΜΠΕ για το έργο "Υδρευση Περιστέρας Δ. Ακράτας"

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 7.850 7.850 ΘΗΣΕΑΣ

Page 20: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

16

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός Κατανομή στα έτη

Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη

χρ

ημ

ατ

οδ

ότ

ησ

ης

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

1.1.46 Στατικές μελέτες έργων Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 2.000 1.000 1.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.47 Σύνδεση νέων παροχών στα Δ.Δ. Καμαρών - Ζήριας

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 2.197 2.197 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.48 Τοπογραφικές μελέτες Δ. Αιγιαλείας για κατασκευή έργων

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 40.000 20.000 20.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.49 Τοπογραφικές μελέτες Δ.Ε. Ακράτας ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 24.600 24.600 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.1.50 Τοπογραφικές μελέτες Δ.Ε. Αιγείρας ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 24.600 24.600 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.1.51 Τοπογραφικές μελέτες Δ.Ε. Αιγίου ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 24.600 24.600 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.1.52 Τοπογραφικές μελέτες Δ.Ε. Διακοπτού ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 24.600 24.600 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.1.53 Τοπογραφικές μελέτες Δ.Ε. Ερινεού ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 24.600 24.600 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.54 Τοπογραφικές μελέτες Δ.Ε. Συμπολιτείας

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 24.600 24.600 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.55 Ολοκλήρωση των Σχεδίων ΣΧΟΟΑΠ και διευθέτηση της οικιστικής ανάπτυξης του Δήμου

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝ Α

1.1.56 Τοποθέτηση – συμπλήρωση καλλωπιστικού φωτισμού στα παράλια Δ.Δ. -Β’ Φάση (ΘΗΣΕΑΣ)

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 65.464 65.464 ΘΗΣΕΑΣ

1.1.57 Υδραυλικές μελέτες Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 10.000 5.000 5.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.58 Ψηφιακή αποτύπωση μη διανοιγμένων κοινοχρήστων χώρων σε σχέδια πόλης Δ. Αιγιαλείας

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 25.000 25.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.59 Ψηφιακή αποτύπωση οικισμών Δ. Αιγιαλείας

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 25.000 25.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.60 Αναπλάσεις Περιοχών, Πλατειών, Παιδικών Χαρών και εν γένει των κοινοχρήστων χώρων

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 1.500.000 500.000 500.000 500.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

1.1.61

Βελτίωση των συνθηκών φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων και στους δρόμους για την ασφάλεια των πολιτών

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 300.000 100.000 100.000 100.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

1.1.62 Εργα συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 150.000 50.000 50.000 50.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.1.63 Λοιπά έργα Kατασκευής και συντήρησης δικτύου υδρευσης, όμβριων, ακάθαρτων, αντιπλημμυρικά

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 1.500.000 500.000 500.000 500.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Page 21: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

17

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός Κατανομή στα έτη

Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη

χρ

ημ

ατ

οδ

ότ

ησ

ης

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

1.1.64 Λοιπά έργα αποκατάστασης Δημοτιικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 1.500.000 500.000 500.000 500.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

1.1.65 Δίκτυο πεζοδρόμων πεζοδρομείων ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 500.000 250.000 250.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

1.1.66 Διαμόρφωση χώρων γύρω από σταθμούς προαστιακού (στάσεις, χώροι εμπορίου, ανακοινώσεις κ.λπ .)

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 500.000 250.000 250.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.1 12.792.303 321.071 6.243.232 1.650.000 2.428.000 2.150.000

Page 22: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

18

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύ

πα

ρξη

χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

1.2.1 Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ)

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 24.600 24.600 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.2.2 Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικών κτιρίων

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Β 60.000 30.000 30.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.2.3 Εργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτηρίων

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 1.000.000 500.000 500.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

1.2.4 Τοποθέτηση συστήματος Ηλεκτρονικού Ελέγχου Αντλιών και Τηλεεποπτεία αυτών

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 150.000 100.000 50.000 ΕΣΠΑ - ΕΠ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1.2.5

Ψηφιακή καταγραφή και αποτύπωση σε μορφή G.I.S. δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου και αξιολόγηση του με στόχο την ορθολογική του διαχείριση

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 160.000 120.000 40.000 ΕΣΠΑ - ΕΠ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1.2.6

Επέκταση ηλεκτρικού δικτύου και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 300.000 150.000 150.000 ΕΣΠΑ - ΕΠ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1.2.7 Δράσεις Ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 120.000 60.000 60.000 ΕΣΠΑ - ΕΠ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.2 1.814.600 24.600 0 960.000 830.000 0

Page 23: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

19

ΜΕΤΡΟ 1.3 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύ

πα

ρξη

χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

1.3.1 Συγκοινωνιακές μελέτες - Μελέτες ωρίμανσης έργων οδοποιϊας κλπ.

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.3.2

Επικαιροποίηση μελέτης ΄΄Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην περιοχή παλαιού σχεδίου πόλης Αιγίου΄΄

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 17.790 17.790 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.3.3 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων του Δ. Διακοπτού

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 350.000 350.000 ΕΤΑΕΑ (ΠΥΡΟΠΛ.)

1.3.4 Βελτίωση βατότητας οδού Κουνινά - Λόπεση - Ρακίτα (Α΄ Φάση)

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 1.500.000 1.500.000 ΕΤΑΕΑ (ΠΥΡΟΠΛ.)

1.3.5 Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτας - Διακοπτού

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 85.000 85.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.3.6 Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 170.000 170.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.3.7 Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας - Ερινεού

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 85.000 85.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.3.8

Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 229.983 229.983 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.3.9 Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίου επί της Π.Ε.Ο. Δ.Κ. Ροδοδάφνης Δ.Ε. Συμπολιτείας

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 12.000 12.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.3.10 Αποκατάσταση – συντήρηση τμημάτων οδοστρώματος Δ.Ε. Ακράτας

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 50.030 50.030 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.3.11 Μελέτη πράξης αναλογισμού και τακτοποίησης για την διάνοιξη οδού στην Παραλία Ακράτας

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 24.600 24.600 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.3.12 Μελέτη πράξης αναλογισμού και τακτοποίησης για την διάνοιξη οδού στο Κράθιο

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 24.600 24.600 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.3.13 Μελέτη πράξης αναλογισμού και τακτοποίησης για την διάνοιξη οδού

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 24.600 24.600 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Page 24: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

20

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός Κατανομή στα έτη

Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύ

πα

ρξη

χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

στο Αίγιο

1.3.14 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στα Μάρμαρα από 18η Ε.Ο. έως νεκροταφείο

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 1.000 1.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.3.15 Μελέτη Π.Π.Ε. & Μ.Π.Ε. για ωρίμανση έργου: Βελτίωση κεντρικού δρόμου Τ.Δ. Βελλάς

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 1.000 1.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.3.16 Διάστρωση με υλικό ορυχείου προς αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων του Δ.Δ. Αρραβωνίτσας

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 2.145 2.145 ΥΠΕΣΔΔΑ

1.3.17 Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Γ 50.000 50.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

1.3.18 Βελτίωση προσπελασιμότητας δρόμων και πεζοδρόμων - Υλοποίηση έργων οδοποιίας

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 600.000 200.000 200.000 200.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

1.3.19

Δράσεις Ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και αποθάρρυνσης χρήσης ΙΧ

ΟΡΙΖΟΝΤ ΝΕΑ Γ 90.000 30.000 30.000 30.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

1.3.20 Λοιπά έργα οδοποιίας - Διανοίξεις - Αποκαταστάσεις οδών και οδοστρομάτων

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 600.000 200.000 200.000 200.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

1.3.21 Διαμόρφωση χώρου parking τουριστικών λεωφορείων στο Αίγιο

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 400.000 200.000 200.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

1.3.22 Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού οδικού δικτύου και προσβασιμότητας μετά την περάτωση της Ολυμπίας Οδού .

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Γ

- ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.3.23 Μελέτη ανάπτυξη αποκεντρωμένων δομών αστικής συγκοινωνίας με βάση την ανάπτυξη του προαστειακού

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Γ

- ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.3 4.357.749 - 2.587.749 490.000 640.000 640.000

Page 25: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

21

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη

Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη

χρ

ημ

ατ

οδ

ότ

ησ

ης

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

1.4.1 Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Καλαβρύτων

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 2.987 2.987 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

1.4.2 Κατασκευή Έργων Βελτίωσης ΧΥΤΑ Αιγείρας

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 73.800 73.800 Δ.Π

1.4.3 Εγκατάσταση πρέσσας & διαμόρφωση χώρων εντός ΣΜΑ

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 170.000 170.000 Δ.Π/ΣΑΤΑ

1.4.4 Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση "Μπούφου Λαγκάδα

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 248.575 248.575 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

1.4.5 Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση "Ρήρα"

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 300.000 300.000 ΕΠΠΕΡΑΑ

1.4.6 Τοπογραφική αποτύπωση και περιβαντολογική μελέτη για τον ΧΥΤΑ Αδρανών στη Μπούφου Λαγκάδα

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 35.000 35.000 Δ.Π./ΣΑΤΑ

1.4.7 Εκπόνηση Υποστηρικτικών μελετών (τοπογραφική- γεωλογική) για την Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Ρήρα"

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 26.592 26.592 ΕΠΠΕΡΑΑ

1.4.8 Εκπόνηση μελέτης για ανανέωση περιβαντολλογικής άδειας (ΑΕΠΟ) στο ΧΥΤΑ Αιγείρας"

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 18.000 18.000 Δ.Π./ΣΑΤΑ

1.4.9 Μελέτη καταμέτρησης κάδων και αποτύπωσης θέσεως αυτών

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 18.000 18.000 Δ.Π./ΣΑΤΑ

1.4.10 Μελέτης Κατασκευής Συστήματος Επεξεργασίας Λυμάτων στον οικισμό Δαμακινίου

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 7.465 7.465 ΘΗΣΕΑΣ

1.4.11 ΠΠΕ και Αξιολόγηση και ΜΠΕ Συστήματος Επεξεργασίας Λυμάτων στον οικισμό Δαμακινίου

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 7.465 7.465 ΘΗΣΕΑΣ

1.4.12 Ασφαλτόστρωση ράμπας φορτοεκφόρτωσης απορριμμάτων

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 12.500 12.500 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.4.13

Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Δράσης Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.) των Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 0

Page 26: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

22

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός Κατανομή στα έτη

Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη

χρ

ημ

ατ

οδ

ότ

ησ

ης

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

1.4.14

Εφαρμογή ΤΣΔ Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων - Δράση ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΔΗΜ ΝΕΑ Γ 0

Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. / Περιφ

Δ.Ελλαδας / Υπ.Περιβ

1.4.15

Εφαρμογή ΤΣΔ Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων - Δράση ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΝΕΑ Γ 0

Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. / Περιφ

Δ.Ελλαδας / Υπ.Περιβ

1.4.16 Εφαρμογή ΤΣΔ Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων - Δράση ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΔΙΑΔΗΜ ΝΕΑ Γ 0

Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. / Περιφ

Δ.Ελλαδας / Υπ.Περιβ

1.4.17

Εφαρμογή ΤΣΔ Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων - Δράση ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΔΗΜ ΝΕΑ Γ 0

Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. / Περιφ

Δ.Ελλαδας / Υπ.Περιβ

1.4.18

Εφαρμογή ΤΣΔ Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων - Δράση ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΔΗΜ ΝΕΑ Γ 0

Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. / Περιφ

Δ.Ελλαδας / Υπ.Περιβ

1.4.19

Εφαρμογή ΤΣΔ Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων - Δράση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΝΕΑ Γ 0

Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α. / Περιφ

Δ.Ελλαδας / Υπ.Περιβ

1.4.20

Διακρατικά Προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και μεθόδων ανακύκλωσης / διαχείρισης απορριμμάτων

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 100.000 40.000 40.000 20.000 LIFE / Horizon

2020+

1.4.21 Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δνσης Καθαριότητας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑ Γ 3.000.000 1.000.000 2.000.000 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

1.4.22 Προμήθεια κάδων & καλαθιών απορριμμάτων και λοιπών συναφών ειδών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑ Γ 80.000 40.000 40.000 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

1.4.23 Επιλογή και διαμόρφωση χώρων συλλογής πράσινων αποβλήτων και κλαδεμάτων

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 150.000 50.000 50.000 50.000 ΕΣΠΑ - ΕΠ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1.4.24 Πιλοτικό πράσινο σημείο ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 250.000 150.000 100.000 ΕΣΠΑ - ΕΠ

Page 27: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

23

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός Κατανομή στα έτη

Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη

χρ

ημ

ατ

οδ

ότ

ησ

ης

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.4 4.500.384 263.505 656.879 1.280.000 2.190.000 110.000

Page 28: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

24

ΜΕΤΡΟ 1.5 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύ

πα

ρξη

χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

1.5.1 Προμήθεια αντικειμένων, οργάνων, εξοπλισμού χώρων πρασίνου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝ Α 146.000 26.000 30.000 30.000 30.000 30.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.5.2 Συντήρηση δικτύου αυτόματου ποτίσματος, συστημάτων πυρόσβεσης, αντλιών άρδευσης κλπ

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 247.000 22.000 65.000 45.000 65.000 50.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.5.3 Συντήρηση και ανανέωση υπάρχοντος πρασίνου (πλατειών, νησίδων, τριγώνων) αλσών

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 217.000 22.000 35.000 45.000 65.000 50.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.5.4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ OTTO WALTER

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 144.166 144.166 LEADER

1.5.5

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΤΟΞΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 40.100 40.100 LEADER

1.5.6

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΗΣ ΘΕΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 29ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΟΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 32.056 32.056 LEADER

1.5.7

Ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου, δημ. Σχολείου Άνω Διακοπτού για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 156.829 156.829 ΔΩΡΕΑ ΕΝΩΣΗΣ,

ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ & Δ ΛΕΜΕΣΟΥ

1.5.8 Τοπογραφικές μελέτες αποτύπωσης ακτών Δ. Αιγιαλείας για την προστασία από τη διάβρωση

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 20.000 20.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.5.9 Μελέτη προστασίας ακτών Δήμου Αιγιαλείας από τη διάβρωση

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 140.000 70.000 70.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.5.10 Κατασκευή έργων προστασίας ακτών Δήμου Αιγιαλείας από τη διάβρωση

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 100.000 50.000 50.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.5.11 Μελέτες Πρασίνου ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝ Β 0 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.5.12 Ανάδειξη και προστασία μονοπατιών και λοιπών περιοχών (πχ οριοθέτηση

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 300.000 100.000 100.000 100.000 ΕΣΠΑ - ΕΠ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Page 29: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

25

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός Κατανομή στα έτη

Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύ

πα

ρξη

χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

πηγών πλησίον Βουραϊκού ποταμού στην θέση Λάμια, Λίμνη Τσιβλού κα)

1.5.13 Ανάπτυξη δράσεων για την περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών.

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 30.000 10.000 10.000 10.000 ΕΣΠΑ - ΕΠ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1.5.14 Πρόγραμμα προβολής και ανάδειξης Οδοντωτού Διακοπτού –Καλαβρύτων

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 90.000 30.000 30.000 30.000 ΕΣΠΑ - ΕΠ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

1.5.15 Αποκατάσταση πρανών ποταμών και ανάπτυξη δικτύου μονοπατιών (Σελινούς, ΒΟυραϊκός)

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 200.000 100.000 100.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

1.5.16 Χώρος φιλοξενίας - περίθαλψης αδέσποτων ζώων στην Ανατολική Αιγιαλεία

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ - ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.5 1.863.152 70.000 643.152 260.000 520.000 370.000

Page 30: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

26

ΜΕΤΡΟ 1.6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύ

πα

ρξη

χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

1.6.1 Γεωλογικές μελέτες κατολισθήσιμων οικισμών Δ.Ε.Αιγείρας

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 5.000 5.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.6.2 Γεωλογικές μελέτες κατολισθήσιμων οικισμών Δ.Ε. Ακράτας

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 10.000 10.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.6.3 Γεωλογικές μελέτες κατολισθήσιμων οικισμών Δ.Ε.Διακοπτού

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 15.000 15.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.6.4 Γεωλογικές μελέτες κατολισθήσιμων οικισμών Δ.Ε.Αιγίου

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 10.000 10.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.6.5 Γεωλογικές μελέτες κατολισθήσιμων οικισμών Δ.Ε.Συμπολιτείας

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 20.000 20.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.6.6 Γεωλογικές μελέτες κατολισθήσιμων οικισμών Δ.Ε. Ερινεού

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α 10.000 10.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.6.7

Επείγουσες επισκευές σε κτιριακές και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του Δήμου για άρση επικινδυνότητας και λειτουργίας αυτών

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Β 105.000 15.000 30.000 30.000 30.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.6.8 Δαπάνες για την κατεδάφιση επικίνδυνων, ετοιμόρροπων κτισμάτων και κατασκευών

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Β 36.000 12.000 12.000 12.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.6.9 Ενίσχυση της συνεργασίας με Εθελοντικές Ομάδες

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΝ Α 0

1.6.10 Μελέτη επικινδυνότητας πλημμυρών λόγω των νέων έργων της Ολυμπίας Οδού και Προαστιακού.

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Γ - Ολυμπία Οδός

1.6.11 ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ DRONES Κ.ΛΠ ..

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 100.000 50.000 50.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

1.6.12 Σχέδιο αντιμετώπισης τσουνάμι ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Γ - ΕΣΠΑ - ΕΠ

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1.6.13 Διεύρυνση κοίτης Σελινούντα ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Γ - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.6 311.000 - 85.000 42.000 92.000 92.000

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1 25.639.188 679.176 10.216.012 4.682.000 6.700.000 3.362.000

Page 31: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

27

ΑΞΟΝΑΣ 2 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ο Άξονας 2 «Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός» περιλαμβάνει δύο (2) Μέτρα με

γενικούς και ειδικούς στόχους και έχει ως στρατηγικούς στόχους τη βελτίωση της κοινωνικής

ευημερίας των κατοίκων του Δήμου Αιγιαλείας, με παρεμβάσεις στους τομείς:

- Της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

- Της Παιδείας και της Δια βίου μάθησης

- Του Πολιτισμού και του Αθλητισμού

ΑΞΟΝΑΣ 2

Συνολικός Προϋπολογισμός (€) 6.618.453

Ποσοστό συμμετοχής ΑΞΟΝΑ 2 στο σύνολο του

προϋπολογισμού του πενταετούς ΕΠ 12,16%

ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού

292.356804.097

1.814.000 1.919.000 1.789.000

6.618.453

2015 2016 2017 2018 2019 ΣΥΝΟΛΟ

Αξονας 2 - Ποσοστιαία Κατανομή Προϋπολογισμού στα Μέτρα του Αξονα

64%

36%

ΜΕΤΡΟ 2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΕΤΡΟ 2.2 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Page 32: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

28

Αξονας 2 - Πηγές Χρηματοδότησης

15%

9%

39%

1%

10%

26%

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

(ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ,

ΣΑΤΑ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ν.

2880/01)

ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ,

LEADER, ΟΠΑΑΦ

ΠΕΠ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔ - ΕΣΠΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

(ΠΕΡ. ΔΥΤ ΕΛΛ,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΘΗΣΕΑΣ,

ΕΤΑΕΑ

ΠΥΡΟΠΛ.)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ

(Πράσινο Ταμείο, ΚτΥπ)

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι Δράσεις – Έργα του Αξονα 2

Page 33: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

29

ΜΕΤΡΟ 2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

2.1.1

Δημιουργία δικτύων και ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. Δημιουργία κέντρου ψυχικής υγείας σε συνεργασία με δομές του Δήμου Πατρών)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΝ Α

2.1.2 Διαμόρφωση δύο αιθουσών διδασκαλίας Δημοτικού σχολείου Σαλμενίκου

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 12.956 12.956 ΘΗΣΕΑΣ

2.1.3

Επισκευή και συντήρηση Πνευματικού Κέντρου το οποίο χρησιμοποιείται από τις σχολικές μονάδες για κάθε είδους εκδηλώσεις

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 15.000 15.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

2.1.4 Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγείρας – Ακράτας - Διακοπτού

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 146.250 50.400 20.850 25.000 25.000 25.000 Πιστώσεις Ν.

2880/01

2.1.5 Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγίου

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 291.500 104.800 41.700 45.000 50.000 50.000 Πιστώσεις Ν.

2880/01

2.1.6 Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Συμπολιτείας – Ερινεού

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 121.050 25.200 20.850 25.000 25.000 25.000 Πιστώσεις Ν.

2880/01

2.1.7 Συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α

2.1.8

Προγράμματα εκπαίδευσης και Ημερίδες για ζητήματα υγείας, επικοινωνίας, διαχείρισης κρίσεων στο οικογενειακό περιβάλλον κ.α.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Β

2.1.9 Λειτουργία Γραφείου Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Β

2.1.10 Αναβάθμιση δομών και υποδομών για ΑμεΑ / ΚΔΑΠ ΜΕΑ

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 300.000 100.000 100.000 100.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Page 34: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

30

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

2.1.11 Αναβάθμιση δομών και υποδομών για άτομα τρίτης ηλικίας

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 360.000 120.000 120.000 120.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

2.1.12 Αναβάθμιση των βρεφικών και παιδικών δομών

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 750.000 250.000 250.000 250.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

2.1.13 Αναβάθμιση Υποδομών Υγεία - Πρόνοιας - Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 390.000 130.000 130.000 130.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

2.1.14 Αναβάθμιση Σχολικών Υποδομών δομών

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 1.500.000 500.000 500.000 500.000 Κτιριακές Υποδομές

2.1.15 Υλοποίηση δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Γ 300.000 100.000 100.000 100.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

2.1.16 Διακρατικό πρόγραμμα για τη σχολική διαρροή και τη δια βίου μάθηση

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Γ 20.000 10.000 10.000 Erasmus +

2.1.17 Διακρατικό Πρόγραμμα για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Γ 20.000 10.000 10.000 Πρόγραμμα

Progress

2.1.18 Διακρατικό Πρόγραμμα για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Γ 20.000 10.000 10.000 Πρόγραμμα

Progress

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.1 4.246.756 208.356 83.400 1.325.000 1.330.000 1.300.000

Page 35: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

31

ΜΕΤΡΟ 2.2 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

άσ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

2.2.1 Διάφορες Ετήσιες Εκδηλώσεις (Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις - Κούλουμα κλπ.)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝ Α 20.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

2.2.2

Συνέχιση της λειτουργίας Εικαστικών εργαστηρίων ζωγραφικής και μικτών υλικών και επέκταση σε νεες δραστηριότητες ( εργαστηρίων πλεκτικών και λοιπών εργόχειρων)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝ Α 0

2.2.3 Συνέχιση της λειτουργίας της Δημοτικής Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Αιγιαλείας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝ Α 0

2.2.4 Δημιουργία τμημάτων χορωδίας για ενήλικές και άτομα τρίτης ηλικίας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝ Β 0

2.2.5 Ενίσχυση / Διεύρυνση των τμημάτων μαζικού λαϊκού αθλητισμού

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝ Α 200.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 ΓΓΑ

2.2.6 Ενίσχυση δράσεων αθλητικών φορέων - Παροχή Τεχνικής και Οργανωτικής Υποστήριξης

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝ Α 0

2.2.7 Παρεμβάσεις / Συντηρήσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 140.000 10.000 25.000 35.000 35.000 35.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

2.2.8 Προμήθεια εξοπλισμού, οργάνων για τις ανάγκες των τμημάτων Πολιτισμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑ Α 65.000 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

2.2.9 Προμήθεια, εξοπλισμού, οργάνων για τις ανάγκες των τμημάτων Αθλητισμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝ Α 65.000 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

2.2.10 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Νοσοκομείου Δ.Αιγίου και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 363.864 363.864 ΟΠΑΑΦ

Page 36: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

32

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

άσ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

(ΟΠΑΑΦ

2.2.11

Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του ΟΣΕ στην Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας για την στέγαση ΄΄ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ΄΄ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 67.201 67.201 LEADER

2.2.12

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ, ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 50.890 50.890 LEADER

2.2.13

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΚΡΑΤΑΣ” ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ – ΓΚΑΤΣΟΥ” ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΚΡΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 78.080 78.080 LEADER

2.2.14

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α 31.662 31.662 LEADER

2.2.15 Συνεργασία με φορείς, ιδιώτες και συλλόγους για παραχώρηση πολιτιστικών και λοιπών χώρων

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝ Α 0

2.2.16 Δημιουργία υποδομών Πολιτισμού ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 500.000 150.000 200.000 150.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

Page 37: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

33

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

άσ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

(π.χ. διαμόρφωση δημοτικού σχολείου ΔΔ Νερατζιών σε πολιτιστικό κέντρο, λειτουργία της Πινακοθήκης Δ.Ε. Αιγίου, Βιβλιοθήκη Δυτ. Αιγιάλειας – Τ.Κ. Καμαρών, Ωδείο κλπ.)

ΕΛΛΑΔΑΣ

2.2.17 Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών Αθλητισμού

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 500.000 150.000 200.000 150.000 Περιφ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

2.2.18

Συντήρηση και Εκσυγχρονισμός του Δημοτικού Κινηματοθεάτρου «ΑΠΟΛΛΩΝ» ( εξωραϊσμός κτιρίου, επισκευή της σκηνής, τοποθέτηση συστήματος 3D, αντικατάσταση των καθισμάτων, τοποθέτηση αναβατήρα ΑμεΑ στη σκηνή)

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 0 Περιφ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

2.2.19

Συντήρηση του υπαίθριου θεάτρου Αιγιαλείας «Γιώργος Παππάς»(συντήρηση της ξυλείας, προστατευτική κατασκευή από τις καιρικές συνθήκες)

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 0 Περιφ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

2.2.20

Συντήρηση και αναβάθμιση του κτιρίου και του υπαίθριου χώρου του Πολιτιστικού κέντρου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» ( τοποθέτηση αντικλεπτικού συστήματος, Αρχιτεκτονικός φωτισμός κτιρίου, εξωραϊσμός του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.)

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 0 Περιφ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

2.2.21

Αναβάθμιση Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Μυρτιάς ( εξωραϊσμός, ηχητικός εξοπλισμός, φωτισμός του εξωτερικού χώρου και τοποθέτηση αντικλεπτικού συστήματος.

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 0 Περιφ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

2.2.22 Αρχοντικό οικογένειας ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 0 Περιφ ΔΥΤΙΚΗΣ

Page 38: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

34

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

άσ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

Παναγιωτόπουλου, προσδιορισμός λειτουργίας του, με σκοπό να αναδειχθεί σε χώρο Πολισμού και δράσεων υψηλής αισθητικής και ποιότητας.

ΕΛΛΑΔΑΣ

2.2.23 Αξιοποίηση του τουριστικού περιπτέρου Ποροβίτσας στην Ακράτα και του παραδοσιακού νερόμυλου.

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 0 Περιφ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

2.2.24

Διοργάνωση και υλοποίηση Πολιτιστικών εκδηλώσεων ( συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής και χορού, μαθητικά φεστιβάλ και υποστήριξη τοπικών συγκροτημάτων και ομάδων πολιτισμού).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝ Α 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ /

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

2.2.25

«ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» Ανάδειξη του Πάρκου των Χριστουγέννων σε προορισμό όλης της Πελοποννήσου, με σκοπό την προσέλευση επισκεπτών στο μέλλον και από όλη την Ελλάδα.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Β 30.000 10.000 10.000 10.000 Περιφ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

2.2.26

Αξιοποίηση προγραμμάτων για τον Αθλητισμό μέσω χρηματοδοτήσεων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και από άλλους δημόσιους φορείς.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Β 30.000 10.000 10.000 10.000 Περιφ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

2.2.27 Αφιερώματα σε σημαντικούς δημιουργούς, ποιητές, ηθοποιούς, μουσικούς και

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Β 15.000 5.000 5.000 5.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ /

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

2.2.28

Ανάπτυξη προγραμμάτων άθλησης και άσκησης που έχουν σχέση με στη φύση (ορειβατικός, περιπατητικός τουρισμός, θαλάσσια αθλήματα, ποδηλασία κ.α.ο.).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Β 15.000 5.000 5.000 5.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ /

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

2.2.29 - Εικαστικές εκθέσεις, βιβλίου, ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΑ Β 15.000 5.000 5.000 5.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ /

Page 39: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

35

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

άσ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

ζωγραφικής, φωτογραφίας, βιβλιοπαρουσιάσεις κ.α.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

2.2.30

Συνεργασίες με πολιτιστικά ιδρύματα και φορείς της χώρας μας, όπως το Μέγαρο Μουσικής, το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας κα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Β 0

2.2.31 «ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ», Τοπία και Γεύσεις της Αιγιάλειας». Ανάπτυξη και ενίσχυση του θεσμού

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝ Α 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ /

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

2.2.32

Συμμετοχή σε δράσεις Πανελλήνιας εμβέλειας για την προώθηση της ανάγνωσης και δημιουργικότητας (Καλοκαιρινές εκστρατείες του Future Library)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Β 0

2.2.33 Συμμετοχή σε Προγράμματα όπως ¨Άθληση για όλους¨ της ΓΓΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Β 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 ΓΓΑ

2.2.34

Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων (Ημιμαραθώνιος Δρόμος Αιγιαλείας Διακοπτό – Αίγιο κτλ )

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Β 15.000 5.000 5.000 5.000 Περιφ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

2.2.35 Διοργάνωση αυγουστιάτικης βραδιάς στο Δήμο Αιγιαλείας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Β 15.000 5.000 5.000 5.000 Περιφ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

2.2.36 Αναβίωση παλαιότερων αθλητικών δραστηριοτήτων (Τρελή Ολυμπιάδα – πρώην Α.Ο.Δ.Α.)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Β 15.000 5.000 5.000 5.000 Περιφ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

2.2.37

Δράσεις Υποστήριξης της συμμετοχής των αθλητικών συλλόγων σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγής ERASMUS +

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Γ 0 Erasmus +

2.2.38

Δράσεις Υποστήριξης της συμμετοχής των πολιτιστικών συλλόγων σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγής ERASMUS +

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Γ 0 Erasmus +

Page 40: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

36

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

άσ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.2 2.371.697 84.000 720.697 489.000 589.000 489.000

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2 6.618.453 292.356 804.097 1.814.000 1.919.000 1.789.000

Page 41: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

37

ΑΞΟΝΑΣ 3 – ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο Αξονας 3 «Τοπική Οικονομία-Απασχόληση» περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο με γενικούς και ειδικούς

στόχους που έχουν σχέση με τα αναπτυξιακά θέματα του Δήμου και προωθούν την απασχόληση, την

τοπική επιχειρηματικότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη.

ΑΞΟΝΑΣ 3

Συνολικός Προϋπολογισμός (€) 20.849.395

Ποσοστό συμμετοχής ΑΞΟΝΑ 3 στο σύνολο του

προϋπολογισμού του πενταετούς ΕΠ 38,30%

ΆΞΟΝΑΣ 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού Επιχειρησιακού Σχεδίου

0 1.072.395

9.717.000 10.010.000

50.000

20.849.395

2015 2016 2017 2018 2019 ΣΥΝΟΛΟ

Αξονας 3 - Πηγές Χρηματοδότησης

0%

94%

2%0%

4%0%

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

(ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ,

ΣΑΤΑ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ν.

2880/01)

ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ,

LEADER, ΟΠΑΑΦ

ΠΕΠ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔ - ΕΣΠΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

(ΠΕΡ. ΔΥΤ ΕΛΛ,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΘΗΣΕΑΣ,

ΕΤΑΕΑ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ

(Πράσινο Ταμείο, ΚτΥπ)

Page 42: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

38

ΜΕΤΡΟ 3.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

3.1.1 Ακτομηχανική μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Λαμπιρίου

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 7.465 7.465 ΘΗΣΕΑΣ

3.1.2 ΠΠΕ και Αξιολόγηση και ΜΠΕ Αλιευτικού Καταφυγίου Λαμπιρίου

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 7.465 7.465 ΘΗΣΕΑΣ

3.1.3 Προκαταρκτική μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Λαμπιρίου

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 7.465 7.465 ΘΗΣΕΑΣ

3.1.4 Συμμετοχή του Δήμου στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Β 0

ΕΣΠΑ - ΕΠ Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού,

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

3.1.5 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΡΟΔΙΑΣ – ΕΛΑΙΩΝΑ – ΝΙΚΟΛΑΙΪΚΩΝ – ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ -ΕΛΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Β 2.800.000 800.000 2.000.000

Πρόγραμμα Αγροτικής

Ανάπτυξης 2014-2020 (Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης)

3.1.6 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΣΤΡΟΥ, ΦΑΚΙΜΙΣΙ & ΑΝΩ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 402.000 100.000 302.000 Περιφ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

3.1.7 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΦΟΙΝΙΚΑ – ΜΕΓΑΝΙΤΗ

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 5.000.000 2.000.000 3.000.000

Πρόγραμμα Αγροτικής

Ανάπτυξης 2014-2020 (Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης)

3.1.8 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΥΝΙΝΑΣ – ΚΡΗΝΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ –

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 4.200.000 2.000.000 2.200.000 Πρόγραμμα Αγροτικής

Page 43: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

39

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Ανάπτυξης 2014-2020 (Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης)

3.1.9 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΕΒ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 2.495.000 1.000.000 1.495.000

Πρόγραμμα Αγροτικής

Ανάπτυξης 2014-2020 (Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης)

3.1.10

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΓΙΑΝΝΑΙΙΚΑ ΔΕ ΑΙΓΕΙΡΑΣ- ΤΟΕΒ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 200.000 100.000 100.000 Περιφ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

3.1.11 Κατασκευή παρατηρητηρίου και χώρου 40 επισκεπτών δίπλα από την Αλυκή.

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ Περιφ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

3.1.12 Αποκατάσταση του παλιαού σχολέιου στο κέντρο του οικισμού Αιγών και μετατροπή του σε ξενώνα

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ Περιφ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

3.1.13

Λοιπά Εγγειοβελτιωτικά έργα που είναι απαραίτητα για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων και τη βελτίωση των αρδεύσεων των γεωργικών εκτάσεων

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ 5.000.000 2.000.000 3.000.000

Πρόγραμμα Αγροτικής

Ανάπτυξης 2014-2020 (Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης)

3.1.14

Ολοκληρωμένες δράσεις/παρεμβάσεις σε ευπαθείς ομάδες σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της περιφέρειας/τοπικής οικονομίας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Γ 300.000 150.000 150.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

3.1.15 Προγράμματα ενίσχυσης της Απασχόλησης σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Γ 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

3.1.16 Εκδηλώσεις ενημέρωσης Τοπικών ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΑ Γ 30.000 15.000 15.000 ΕΠΑνΕκ

Page 44: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

40

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

Επιχειρηματιών για ευκαιρίες χρηματοδότησης

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3.1.17

Σχεδιασμός και διάθεση διαφημιστικού υλικού και οδηγού πληροφοριών για το αρχαίο θέατρο και εν γένει την κληρονομιά του Δήμου

ΕΡΓΟ ΝΕΑ Γ Περιφ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

3.1.18 Μελέτη ανάπτυξη συστήματος στάγδην άρδευσης

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Γ 200.000 100.000 100.000 Περιφ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 20.849.395 0 1.072.395 9.717.000 10.010.000 50.000

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 3 20.849.395 0 1.072.395 9.717.000 10.010.000 50.000

Page 45: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

41

ΑΞΟΝΑΣ 4 – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Άξονας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου» περιλαμβάνει

τρία (3) Μέτρα με γενικούς και ειδικούς στόχους που έχουν σχέση με την εσωτερική ανάπτυξη του

Δήμου και έχει ως στρατηγικούς στόχους

- Την Ανάπτυξη του Δήμου

- Την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες

- Τη βελτίωση των σχέσεων με τον πολίτη και τους λοιπούς τοπικούς φορείς

- Την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού

ΑΞΟΝΑΣ 4

Συνολικός Προϋπολογισμός (€) 1.326.000

Ποσοστό συμμετοχής ΑΞΟΝΑ 4 στο σύνολο

του προϋπολογισμού του πενταετούς ΕΠ 2,44%

ΆΞΟΝΑΣ 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού

15.000

106.000

760.000

405.000

40.000

1.326.000

2015 2016 2017 2018 2019 ΣΥΝΟΛΟ

Page 46: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

42

Αξονας 4 - Ποσοστιαία Κατανομή Προϋπολογισμού στα Μέτρα του Αξονα

53%

24% 23%

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ 4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αξονας 4 - Πηγές Χρηματοδότησης

17%

30%

54%

0% 0% 0%

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

(ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ,

ΣΑΤΑ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ν.

2880/01)

ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ,

LEADER, ΟΠΑΑΦ

ΠΕΠ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔ - ΕΣΠΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

(ΠΕΡ. ΔΥΤ ΕΛΛ,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΘΗΣΕΑΣ,

ΕΤΑΕΑ

ΠΥΡΟΠΛ.)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ

(Πράσινο Ταμείο, ΚτΥπ)

Page 47: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

43

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

4.1.1 Συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα κατάρτισης, για βελτίωση των προσόντων του

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΝ Α 6.000 2.000 2.000 2.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

4.1.2 Συντήρηση οχημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΝ Α 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

4.1.3 Προμήθεια μηχανημάτων /οχημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Διοίκησης του Δήμου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑ Α 90.000 30.000 60.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

4.1.4

Αναβάθμιση υπηρεσιών εξυπηρέτησης δημοτών και λειτουργία γραφείου πληροφόρησης και εξυπηρέτησης δημοτών

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΕΑ Γ 85.000 15.000 40.000 15.000 15.000 ΕΣΠΑ - ΕΠ ΜΕΤΑΡ

ΔΗΜ ΤΟΜΕΑ

4.1.5 Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο-Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακίνησης Αλληλογραφίας

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΕΑ Γ 30.000 30.000 ΕΣΠΑ - ΕΠ ΜΕΤΑΡ

ΔΗΜ ΤΟΜΕΑ

4.1.6 Αποκατάσταση ενίσχυση διαρρύθμιση Δημοτικού μεγάρου Δ.Δ. Καμαρών

ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α 1.000 1.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

4.1.7

Ολοκλήρωση του διώροφου κτιρίου του διοικητηρίου Ερινεού για την αποφυγή ενοικίων και τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΕΑ Γ 400.000 200.000 200.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

4.1.8 Προώθηση διαδημοτικών συνεργασιών ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΝ Α 0

4.1.9 Αποκέντρωση υπηρεσιών δήμου σε δημοτικά διαμερίσματα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΕΑ Γ 40.000 30.000 10.000 ΕΣΠΑ - ΕΠ ΜΕΤΑΡ

ΔΗΜ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.1 702.000 10.000 28.000 342.000 297.000 25.000

Page 48: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

44

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

4.2.1 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εθνικού συστήματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Μειωση τηλεπικοινωνιακών δαπανών

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΕΑ Α 30.000 15.000 15.000 ΕΣΠΑ - ΕΠ ΜΕΤΑΡ

ΔΗΜ ΤΟΜΕΑ

4.2.2 Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους και δημοτικά κτίρια

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Α 100.000 50.000 50.000 ΕΣΠΑ - ΕΠ ΜΕΤΑΡ

ΔΗΜ ΤΟΜΕΑ

4.2.3 Εμπλουτισμός και αναβάθμιση υλικού, λογισμικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΝ Α 50.000 5.000 15.000 15.000 15.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

4.2.4

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Δικτυακής Πύλης Δήμου - Δημιουργία θεματικών περιοχών στην ιστοσελίδα του Δήμου (π.χ. πολεοδομικά θέματα, ενημέρωση αγροτών, κλπ.)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Β 16.000 8.000 8.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

4.2.5

Προμήθεια συστημάτων Ηλεκτρονικής - Διαδραστικής Αναπαραγωγής Δραστηριοτήτων του Δήμου και Συλλόγων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑ Γ 80.000 80.000 ΕΣΠΑ - ΕΠ ΜΕΤΑΡ

ΔΗΜ ΤΟΜΕΑ

4.2.6 Εμπλουτισμός και αναβάθμιση υλικού, λογισμικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΕΑ Γ 30.000 30.000 ΕΣΠΑ - ΕΠ ΜΕΤΑΡ

ΔΗΜ ΤΟΜΕΑ

4.2.7 Ημερίδα παρουσίασης της ηλεκτρονικής θυρίδας του πολίτη στην Πύλη Δημόσιας Διοίκησης "ΕΡΜΗΣ"

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΑ Β 8.000 8.000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.2 314.000 5.000 8.000 198.000 88.000 15.000

Page 49: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

45

ΜΕΤΡΟ 4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

Κατανομή στα έτη Κωδ. Δράσεις

Είδ

ος

Δρ

ασ

ης

Νέα

/ Σ

υν

εχιζ

όμ

ενη

Ύπ

αρ

ξη χ

ρη

μα

το

δό

τη

ση

ς

Συν. 2015 2016 2017 2018 2019

Πηγή χρηματοδότησης

4.3.1

Διεύρυνση πηγών χρηματοδότησης με την αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ευρωπαϊκών, περιφερειακών, εθνικών)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΕΑ Α

4.3.2 Εκποίηση Αχρηστου Υλικού ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΕΑ Α 4.3.3 Αναχρηματοδότηση Δανείων μέσω ΤΠΔ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΕΑ Α

4.3.4 Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΝ Α 60.000 20.000 20.000 20.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

4.3.5 Πλήρης ενσωμάτωση της Διαδικασίας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών για τις πάσης φύσεως προμήθειες ή αναθέσεις

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΕΑ Α

4.3.6 Λοιπές Μελέτες εξειδίκευσης έργων συμμετοχής του Δήμου στο νέο ΕΣΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Β 250.000 50.000 200.000 ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.3 310.000 0 70.000 220.000 20.000 0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 4 1.286.000 15.000 106.000 730.000 395.000 40.000

Page 50: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

46

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σχετίζεται με την επίτευξη και

την πρόοδο υλοποίησης των στόχων που τίθενται σ’ αυτό.

Παράλληλα, μέσα από τη διαδικασία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, εντοπίζονται καθυστερήσεις

ή αστοχίες και προκύπτουν τυχόν προτάσεις, ώστε να ληφθούν διορθωτικές αποφάσεις για την

επιτυχή έκβαση του Προγράμματος.

Η υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανήκει στις

αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας

Προγραμματισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή και η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα Προγραμματισμού :

- Παρακολουθεί την υλοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου των Δράσεων του Ε.Π.

- Παρακολουθεί την υλοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου των Δράσεων του Ε.Π.

- Καταρτίζει τους Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Ε.Π.

Έτσι, θεωρητικά, δημιουργείται ο κατάλληλος μηχανισμός αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, μέσα

από τη σύγκριση των επιδιωκόμενων και των πραγματοποιηθεισών παρεμβάσεων, σε όλη την έκταση

της πόλης.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγηση του Προγράμματος, θα υποβάλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή

και θα κρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, διακρίνονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ : Οι δείκτες αυτοί, είναι ποσοτικά μεγέθη από όπου εκτιμάται η

πρόοδος οικονομικής υλοποίησης μιας Δράσης, δηλαδή είναι οι πόροι

που καταναλώνονται για μια Δράση σε ένα συγκεκριμένο χρονικό

διάστημα.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ : Οι δείκτες αυτοί, είναι ποσοτικά μεγέθη από όπου εκτιμάται η πορεία

υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου, δηλαδή οι δείκτες Εκροών

εμφανίζουν τα Επιχειρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας του

Δήμου.

Page 51: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

47

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ : Οι Δείκτες Αποτελεσμάτων χρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των

στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και συμβάλλουν στην

παρακολούθηση της προόδου.

Γ.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι Δείκτες Αποτελεσμάτων που επιλέγονται για την παρακολούθηση της υλοποίησης του

Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Αιγιαλείας για την περίοδο 2015 - 2019, είναι:

• ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΔΡΑΣΕΩΝ =

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Είναι ο Δείκτης Αποτελέσματος από τον οποίο προκύπτει το ποσοστό υλοποίησης σε επίπεδο

Μέτρου, Άξονα και συνολικού Επιχειρησιακού Σχεδίου.

• ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΝΕΩΝ» ΔΡΑΣΕΩΝ = ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ «ΝΕΕΣ» ΔΡΑΣΕΙΣ /

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ «ΝΕΕΣ» ΔΡΑΣΕΙΣ

Είναι ο Δείκτης Αποτελέσματος από τον οποίο προκύπτει το ποσοστό υλοποίησης των

Δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου που έχουν χαρακτηριστεί ως «Νέες».

• ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΔΑΠΑΝΩΝ =

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Είναι ο Δείκτης Αποτελέσματος από τον οποίο προκύπτει το ποσοστό υλοποίησης του

προϋπολογισμού σε επίπεδο Μέτρου, Άξονα και συνολικού Επιχειρησιακού Σχεδίου.

• ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

= ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ /

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Είναι ο Δείκτης Αποτελέσματος από τον οποίο προκύπτει το ποσοστό υλοποίησης του

προϋπολογισμού σε επίπεδο Μέτρου, Άξονα και συνολικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για κάθε

πηγή χρηματοδότησης.

Γ.3. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ως κεντρικό εργαλείο προγραμματισμού του Δήμου, απαιτείται να

προσαρμόζεται στις εκάστοτε διαμορφούμενες ανάγκες και προοπτικές. Η διαδικασία

επικαιροποίησης αποτελεί αντικείμενο της Εκτελεστικής Επιτροπής με την υποστήριξη της αρμόδιας

υπηρεσιακής μονάδας, η οποία, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου καθορίζει τις τυχόν

μεταβολές του Προγράμματος.

Page 52: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

48

Η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος μπορεί να περιλαμβάνει:

- Ένταξη έργων και δράσεων που είναι εντός του πλαισίου των Στόχων του Προγράμματος

- Επικαιροποίηση προϋπολογισμών, χρηματοδοτήσεων, χρονοδιαγραμμάτων

- Προσαρμογή στα ετήσια Τεχνικά Προγράμματα.

- Προγραμματισμό νέων χρηματοδοτούμενων Δράσεων.

- Αναπροσαρμογή, Τροποποίηση, Προσθήκη Δεικτών Παρακολούθησης

Η επικαιροποίηση του Προγράμματος, είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, ώστε να

υπάρχει άμεση προσαρμογή του Δήμου στο επίπεδο προγραμματισμού υλοποίησης του έργου του.

Page 53: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

49

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Πίνακες - Διαγράμματα Οικονομικού Προγραμματισμού Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των επενδυτικών δαπανών για τα έτη 2015-2019 ανά Άξονα και πηγή χρηματοδότησης.

Πίνακας 1: Πηγές Χρηματοδότησης Ανά Άξονα

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Ε.Π. ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2015-2019

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ,

ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ,

ν. 2880/01)

ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ, LEADER,

ΟΠΑΑΦ

ΠΕΠ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔ - ΕΣΠΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΡ. ΔΥΤ ΕΛΛ,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΘΗΣΕΑΣ,

ΕΤΑΕΑ ΠΥΡΟΠΛ.)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ (Πράσινο

Ταμείο, ΚτΥπ) ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΟΝΑΣ 1 5.888.197,53 2.282.119,33 6.662.197,29 100.000,00 7.469.844,45 3.236.829,44 25.639.188,04

ΑΞΟΝΑΣ 2 1.008.800,00 591.697,17 2.600.000,00 60.000,00 657.955,65 1.700.000,00 6.618.452,82

ΑΞΟΝΑΣ 3 0,00 19.525.000,00 500.000,00 0,00 824.395,00 0,00 20.849.395,00

ΑΞΟΝΑΣ 4 221.000,00 395.000,00 710.000,00 0,00 0,00 0,00 1.326.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 7.117.997,53 22.793.816,50 10.472.197,29 160.000,00 8.952.195,10 4.936.829,44 0,00 54.433.035,86

Page 54: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

50

Πίνακας 2: Πηγές Χρηματοδότησης Ανά Μέτρο

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ,

ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ,)

ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ

ΠΕΠ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔ - ΕΣΠΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

(ΠΕΡ. ΔΥΤ ΕΛΛ,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΘΗΣΕΑΣ,

ΕΤΑΕΑ ΠΥΡΟΠΛ.)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ

(Πράσινο Ταμείο, ΚτΥπ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ – ΈΡΓΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

3.629.693,91 189.204,57 3.370.635,20 0,00 5.602.769,28 0,00 12.792.302,96

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 84.600,00 730.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.814.600,00

ΜΕΤΡΟ 1.3 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

765.603,62 0,00 1.740.000,00 0,00 1.852.145,17 0,00 4.357.748,79

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

327.300,00 726.592,04 251.562,09 100.000,00 14.930,00 3.080.000,00 4.500.384,13

ΜΕΤΡΟ 1.5 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ

870.000,00 636.322,72 200.000,00 0,00 0,00 156.829,44 1.863.152,16

ΜΕΤΡΟ 1.6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

211.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 311.000,00

Μερικό Σύνολο ΑΞΟΝΑΣ 1

5.888.197,53 2.282.119,33 6.662.197,29 100.000,00 7.469.844,45 3.236.829,44 25.639.188,04

Page 55: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

51

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ,

ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ,)

ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ

ΠΕΠ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔ - ΕΣΠΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

(ΠΕΡ. ΔΥΤ ΕΛΛ,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΘΗΣΕΑΣ,

ΕΤΑΕΑ ΠΥΡΟΠΛ.)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ

(Πράσινο Ταμείο, ΚτΥπ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

573.800,00 0,00 2.100.000,00 60.000,00 12.955,65 1.500.000,00 4.246.755,65

ΜΕΤΡΟ 2.2 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

435.000,00 591.697,17 500.000,00 0,00 645.000,00 200.000,00 2.371.697,17

Μερικό Σύνολο ΑΞΟΝΑΣ 2

1.008.800,00 591.697,17 2.600.000,00 60.000,00 657.955,65 1.700.000,00 6.618.452,82

ΆΞΟΝΑΣ 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

0,00 19.525.000,00 500.000,00 0,00 824.395,00 0,00 20.849.395,00

Μερικό Σύνολο ΑΞΟΝΑΣ 3

0,00 19.525.000,00 500.000,00 0,00 824.395,00 0,00 20.849.395,00

Page 56: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

52

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ,

ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ,)

ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. ΕΣΠΑ

ΠΕΠ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔ - ΕΣΠΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΕ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

(ΠΕΡ. ΔΥΤ ΕΛΛ,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΘΗΣΕΑΣ,

ΕΤΑΕΑ ΠΥΡΟΠΛ.)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ

(Πράσινο Ταμείο, ΚτΥπ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΆΞΟΝΑΣ 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 4.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

147.000,00 155.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 702.000,00

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ

74.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.000,00

ΜΕΤΡΟ 4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

0,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00

Μερικό Σύνολο ΑΞΟΝΑΣ 4 221.000,00 395.000,00 710.000,00 0,00 0,00 0,00 1.326.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 7.117.997,53 22.793.816,50 10.472.197,29 160.000,00 8.952.195,10 4.936.829,44 54.433.035,86

Page 57: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

53

Πίνακας 3: Οικονομικός Προγραμματισμός ανά ΑΞΟΝΑ και ΜΕΤΡΟ

2015 2016 2017 2018 2019 ΣΥΝΟΛΟ

% συμμετοχή στο σύνολο

του ΕΠ ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

679.176,02 10.216.012,02 4.682.000,00 6.700.000,00 3.362.000,00 25.639.188,04 47,10%

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ – ΈΡΓΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

321.070,93 6.243.232,03 1.650.000,00 2.428.000,00 2.150.000,00 12.792.302,96 23,50%

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 24.600,00 - 960.000,00 830.000,00 - 1.814.600,00 3,33% ΜΕΤΡΟ 1.3 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

- 2.587.748,79 490.000,00 640.000,00 640.000,00 4.357.748,79 8,01%

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

263.505,09 656.879,04 1.280.000,00 2.190.000,00 110.000,00 4.500.384,13 8,27%

ΜΕΤΡΟ 1.5 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ

70.000,00 643.152,16 260.000,00 520.000,00 370.000,00 1.863.152,16 3,42%

ΜΕΤΡΟ 1.6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- 85.000,00 42.000,00 92.000,00 92.000,00 311.000,00 0,57%

ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

292.355,65 804.097,17 1.814.000,00 1.919.000,00 1.789.000,00 6.618.452,82 12,16%

ΜΕΤΡΟ 2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

208.355,65 83.400,00 1.325.000,00 1.330.000,00 1.300.000,00 4.246.755,65 7,80%

ΜΕΤΡΟ 2.2 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

84.000,00 720.697,17 489.000,00 589.000,00 489.000,00 2.371.697,17 4,36%

Page 58: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

54

2015 2016 2017 2018 2019 ΣΥΝΟΛΟ

% συμμετοχή στο σύνολο

του ΕΠ ΆΞΟΝΑΣ 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

- 1.072.395,00 9.717.000,00 10.010.000,00 50.000,00 20.849.395,00 38,30%

ΜΕΤΡΟ 3.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

- 1.072.395,00 9.717.000,00 10.010.000,00 50.000,00 20.849.395,00 38,30%

ΆΞΟΝΑΣ 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

15.000,00 106.000,00 760.000,00 405.000,00 40.000,00 1.326.000,00 2,44%

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10.000,00 28.000,00 342.000,00 297.000,00 25.000,00 702.000,00 1,29%

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ

5.000,00 8.000,00 198.000,00 88.000,00 15.000,00 314.000,00 0,58%

ΜΕΤΡΟ 4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

- 70.000,00 220.000,00 20.000,00 - 310.000,00 0,57%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

986.531,67 12.198.504,19 16.973.000,00 19.034.000,00 5.241.000,00 54.433.035,86 100,00%

Page 59: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

55

Πίνακας 4: Νέες και Συνεχιζόμενες Δράσεις, Σύνολο

Συνεχιζόμενες Νέες

ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 6.309.673 19.329.515 ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1.475.620 5.142.833

ΆΞΟΝΑΣ 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 22.395 20.827.000 ΆΞΟΝΑΣ 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 167.000 1.159.000 ΣΥΝΟΛΟ 7.974.688 46.458.348

Page 60: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)

56

Πίνακας 5: Εξασφάλιση Χρηματοδότησης / Ωριμότητα Δράσεων Ανά Άξονα και Ανά Μέτρο

Α Β Γ ΣΥΝΟΛΟ ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 11.718.188 201.000 13.720.000 25.639.188

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ – ΈΡΓΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 6.842.303 0 5.950.000 12.792.303 ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 24.600 60.000 1.730.000 1.814.600 ΜΕΤΡΟ 1.3 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 2.617.749 0 1.740.000 4.357.749 ΜΕΤΡΟ 1.4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 920.384 0 3.580.000 4.500.384 ΜΕΤΡΟ 1.5 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ 1.243.152 0 620.000 1.863.152 ΜΕΤΡΟ 1.6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 70.000 141.000 100.000 311.000

ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1.768.453 190.000 4.660.000 6.618.453 ΜΕΤΡΟ 2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 586.756 0 3.660.000 4.246.756 ΜΕΤΡΟ 2.2 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1.181.697 190.000 1.000.000 2.371.697

ΆΞΟΝΑΣ 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 22.395 2.800.000 18.027.000 20.849.395 ΜΕΤΡΟ 3.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 22.395 2.800.000 18.027.000 20.849.395

ΆΞΟΝΑΣ 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

387.000 274.000 665.000 1.326.000

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

147.000 0 555.000 702.000

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ 180.000 24.000 110.000 314.000 ΜΕΤΡΟ 4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 60.000 250.000 0 310.000

ΣΥΝΟΛΟ 13.896.036 3.465.000 37.072.000 54.433.036

Α: Εξασφαλισμένη πηγή

Β: Υποβλήθηκε πρόταση/Αναμένεται έγκριση

Γ: Υπάρχει προμελέτη/εκτίμηση κόστους

Page 61: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας

18 Απριλίου 2016

Αριθ.Απόφ.:214

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-

νο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµή-

τριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μι-

χαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,

8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,

10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασι-

λακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπου-

λο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μα-

ρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπα-

γιαννακόπουλο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,

22)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γού-

το, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Βασίλειο Τοµαρά, 27)∆ηµήτριο

Παναγιωτακόπουλο, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο

Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις

δέκα οκτώ (18) Απριλίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τα-

κτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου

Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµ-

βουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.10591/13.04.2016,

η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα

µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.

2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβου-

λίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των

∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών

Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζή-

τηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε

όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Page 62: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

2

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:

1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Αργύριος Παπαχρι-

στόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 3)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλω-

ριτίκων, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Κρικέ-

τος, Τ.Κ.Συλιβαινιωτίκων, 6)Κων/νος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 7)∆η-

µήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας και 8)Ανδρέας Ρεκούτης,

Τ.Κ.Πλατάνου.

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµα-

τος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Γεώργιος Γιο-

βάς και 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, κωλυόµενοι.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύ-

παρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα

τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αριθ.208 έως και 242)

Page 63: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

3

Για το αντικείµενο:«Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαγωνι-

σµού ιδεών για τον σχεδιασµό δηλωτικού σήµατος (λογότυπου) του ∆ή-

µου Αιγιαλείας».

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος

Ντίνος, ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και

διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπου-

λου, η οποία έχει ως εξής:

«Σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ.2 του Ν.3852/2010, οι δήµοι µπο-

ρούν να κάνουν χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήµατος. Το σήµα καθορί-

ζεται µε απόφαση του οικείου συµβουλίου ύστερα από σύµφωνη γνώµη

του συµβουλίου τοπωνυµιών, αφού συνεκτιµηθούν στοιχεία, που σχετί-

ζονται µε την ιστορία, την µυθολογία και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά

της περιοχής τους.

Προθεσµία υποβολής των προτάσεων Η προθεσµία λήξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται σε τριάντα

(30) ηµέρες από την ηµέρα ανάρτησης της ανακοίνωσης-πρόσκλησης

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Όροι συµµετοχής προδιαγραφές Το λογότυπο θα πρέπει:

• Να είναι πρωτότυπο και µοναδικό, όπως ορίζεται στον Περί του

∆ικαιώµατος Πνευµατικής ιδιοκτησίας Ν.2121/1993 “Πνευµατική ιδιο-

κτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα” (ΦΕΚ Α 25/4.3.

1993).

• Να αντιλαµβάνεται κανείς εύκολα το κεντρικό νόηµα της εικόνας.

• Να αντανακλά την γεωγραφική, πνευµατική, πολιτιστική και ιστο-

ρική ταυτότητα του ∆ήµου µε όσο το δυνατόν περισσότερα αντιπροσω-

πευτικά στοιχεία των έξι (6) ∆ηµοτικών Ενοτήτων.

• Να µπορεί να χρησιµοποιείται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές

επίπεδο.

• Να διατίθεται σε δύο εκδοχές σε ξενόγλωσση εκδοχή και Ελληνική

εκδοχή.

• Να είναι αναγνωρίσιµο, επιδεκτικό σε σµίκρυνση και σε µεγέθυν-

ση χωρίς να χάνει την επικοινωνιακή του δύναµη, καθώς και το λειτουρ-

γικό στη χρήση του ώστε να µπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε µορ-

φή (π.χ. Σηµαία, πινακίδες, σφραγίδες, κάρτες, επιστολές αλληλογρα-

φίας, φάκελοι αλληλογραφίας κ.λπ.).

• Να συνοδεύεται και µε ανάλογο κείµενο αιτιολογίας/επεξήγησης

της σύλληψης της ιδέας από τον δηµιουργό.

• Να παραδοθεί ψηφιακά, σε διάσταση Α4, σε ανάλυση 300 dpi, σε

κλειστό αρχείο jpg.

• Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλλει µέχρι δύο (2) προτά-

σεις.

• Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά σε αρχείο jpg στο

email ή ταχυδροµικά στην διεύθυνση ∆ήµος Αιγιαλείας Ευθυµίου Γά-

του 1, 25100 Αίγιο. Εξωτερικά του φακέλου να αναφέρεται “Πρόταση

Page 64: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

4

για την επιλογή δηλωτικού σήµατος του ∆ήµου Αιγιαλείας”, παραθέτο-

ντας και τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου.

• ∆εν υπάρχει περιορισµός σε ότι αφορά τους συµµετέχοντες. Εξαι-

ρούνται µόνο τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής.

• Ο ∆ήµος Αιγιαλείας θα κατέχει την αποκλειστική πνευµατική ιδιο-

κτησία της υιοθετηµένης πρότασης.

• Η αποστολή πρότασης συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή όλων

των προαναφερόµενων όρων από πλευράς συµµετεχόντων.

Αξιολόγηση των προτάσεων

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από πενταµελή επιτροπή α-

ξιολόγησης η οποία θα συσταθεί µε την παρούσα απόφαση.

Σύνθεση Επιτροπής Έπαθλο-Βραβείο Ο ∆ήµος Αιγιαλείας ορίζει χρηµατικό έπαθλο 1.000,00 ευρώ για την

επικρατέστερη πρόταση.

Η παραπάνω πίστωση θα διατεθεί µε νεότερη απόφαση του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου, σε συνεδρίαση στην οποία θα λάβει χώρα ο καθορισµός

του ιδιαίτερου δηλωτικού σήµατος, αφού ληφθεί υπόψη η εισήγηση της

επιτροπής.

Η καταβολή του επάθλου θα γίνει αφού περιέλθει στο ∆ήµο η σύµφω-

νη γνώµη του συµβουλίου τοπωνυµιών στην οποία θα διαβιβαστεί η από-

φαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Τέλος κάθε προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Αιγιαλείας σχετικά µε τον καθορισµό δηλωτικού σήµατος παύει να ι-

σχύει».

Κατόπιν αυτών ο ∆ήµαρχος Αιγιαλείας κ. Αθανάσιος Παναγόπου-

λος, πρότεινε, σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες προτάσεις

των τριών (3), τότε να τεθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας για

την επιλογή µίας εξ αυτών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να απο-

φασίσει σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση

του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και έλαβε υπό-

ψη του την ανάγκη καθορισµού ιδιαίτερου δηλωτικού σήµατος του ∆ή-

µου Αιγιαλείας, την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου, τα ονόµατα που προτάθη-

καν για την συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων, την

µη αποδοχή εκ µέρους του Αντιδηµάρχου ∆ηµοτικών Ενοτήτων Συµπο-

λιτείας-Ερινεού, κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου, λόγω κωλύµατος και την

πρότασή του για την αντικατάστασή του από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιο Ντίνο, καθώς επίσης και τις δια-

τάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν

αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, 2)Χρήστος Γούτος, 3)Ευστράτιος Βαρδά-

Page 65: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

5

κης, 4)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 5)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και

6)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,

Οµόφωνα Αποφασίζει Τη διενέργεια διαγωνισµού ιδεών για τον σχεδιασµό δηλωτικού

σήµατος (λογότυπου) του ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο θα καθοριστεί ύ-

στερα από τη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Τοπωνυµιών του αρµο-

δίου Υπουργείου, αφού συνεκτιµηθούν στοιχεία που σχετίζονται µε την

ιστορία, τη µυθολογία και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής

του ∆ήµου.

Α)Προθεσµία υποβολής των προτάσεων

Η προθεσµία λήξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται σε τριάντα

(30) ηµέρες από την ηµέρα ανάρτησης της ανακοίνωσης-πρόσκλησης

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Β)Όροι συµµετοχής προδιαγραφές

Το λογότυπο θα πρέπει:

• Να είναι πρωτότυπο και µοναδικό, όπως ορίζεται στον Περί του

∆ικαιώµατος Πνευµατικής ιδιοκτησίας Ν.2121/1993 «Πνευµατική ιδιο-

κτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (Φ.Ε.Κ.25/τ.Α/

04.03.1993).

• Να αντιλαµβάνεται κανείς εύκολα το κεντρικό νόηµα της εικόνας.

• Να αντανακλά την γεωγραφική, πνευµατική, πολιτιστική και ιστο-

ρική ταυτότητα του ∆ήµου Αιγιαλείας µε όσο το δυνατόν περισσότερα α-

ντιπροσωπευτικά στοιχεία των έξι (6) ∆ηµοτικών Ενοτήτων.

• Να µπορεί να χρησιµοποιείται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές

επίπεδο.

• Να διατίθεται σε δύο εκδοχές σε ξενόγλωσση εκδοχή και Ελληνική

εκδοχή.

• Να είναι αναγνωρίσιµο, επιδεκτικό σε σµίκρυνση και σε µεγέθυν-

ση χωρίς να χάνει την επικοινωνιακή του δύναµη, καθώς και το λειτουρ-

γικό στη χρήση του ώστε να µπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε µορ-

φή (π.χ. σηµαία, πινακίδες, σφραγίδες, κάρτες, επιστολές αλληλογραφίας,

φάκελοι αλληλογραφίας κ.λπ.).

• Να συνοδεύεται και µε ανάλογο κείµενο αιτιολογίας/επεξήγησης

της σύλληψης της ιδέας από τον δηµιουργό.

• Να παραδοθεί ψηφιακά, σε διάσταση Α4, σε ανάλυση 300 dpi, σε

κλειστό αρχείο jpg.

• Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλλει µέχρι δύο (2) προτά-

σεις.

• Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά σε αρχείο jpg στο

email ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση ∆ήµος Αιγιαλείας Ευθυµίου Γάτου

1, Τ.Κ.25100 Αίγιο. Εξωτερικά του φακέλου να αναφέρεται “Πρόταση

για την επιλογή δηλωτικού σήµατος του ∆ήµου Αιγιαλείας”, παραθέτο-

ντας και τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου.

• ∆εν υπάρχει περιορισµός σε ότι αφορά τους συµµετέχοντες. Εξαι-

ρούνται µόνο τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής.

Page 66: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ …...2016/04/18  · Β.1 Συνοπτική Παρουσίαση Νέων / Συνεχιζόμενων Δράσεων

6

• Ο ∆ήµος Αιγιαλείας θα κατέχει την αποκλειστική πνευµατική ιδιο-

κτησία της υιοθετηµένης πρότασης.

• Η αποστολή πρότασης συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή όλων

των προαναφερόµενων όρων από πλευράς συµµετεχόντων.

Γ)Αξιολόγηση των προτάσεων

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την κατωτέρω επιτρο-

πή αξιολόγησης. Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες προτάσεις

των τριών (3), τότε θα τεθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας για

την επιλογή µίας εξ αυτών.

∆)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1)Αθανάσιος Παναγόπουλος, ∆ήµαρχος Αιγιαλείας, Πρόεδρος.

2)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, αρχηγός δηµοτικής παράταξης ή

εκπρόσωπός του.

3)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, αρχηγός δηµοτικής παράτα-

ξης ή εκπρόσωπός του.

4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, αρχηγός δηµοτικής παράταξης

ή εκπρόσωπός του.

5)Χρήστος Λαϊνάς, αρχηγός δηµοτικής παράταξης ή εκπρόσωπός

του.

6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικών Ενοτήτων

Αιγείρας-Ακράτας-∆ιακοπτού.

7)Γεώργιος Ντίνος, Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας.

8)Ευστράτιος Βαρδάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Πρόεδρος Επι-

τροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Αιγιαλείας.

9)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος ∆ηµο-

τικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας. (∆Η.Κ.ΕΠ.Α.).

10)Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ι. παραρτήµατος Αιγίου.

11)Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φιλολόγων Αιγιαλείας.

12)Εκπρόσωπος του Πανεπιστηµίου Πατρών.

13)Εκπρόσωπος εξαγωγέων από τα Μέλη του Παραρτήµατος Αι-

γίου του Επιµελητηρίου Αχαΐας.

Ε)Έπαθλο-Βραβείο

• Ο ∆ήµος Αιγιαλείας ορίζει χρηµατικό έπαθλο χιλίων ευρώ

(1.000,00 €) για την επικρατέστερη πρόταση.

• Η παραπάνω πίστωση θα διατεθεί µε νεότερη απόφαση του ∆ηµο-

τικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, σε συνεδρίαση στην οποία θα λάβει

χώρα ο καθορισµός του ιδιαίτερου δηλωτικού σήµατος, αφού λη-

φθεί υπόψη η εισήγηση της επιτροπής.

• Η καταβολή του επάθλου θα γίνει αφού περιέλθει στο ∆ήµο η σύµ-

φωνη γνώµη του Συµβουλίου Τοπωνυµιών στην οποία θα διαβιβα-

στεί η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Κάθε προηγούµενη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας,

σχετικά µε τον καθορισµό δηλωτικού σήµατος παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 214/2016.

O Γραµµατέας Ο Πρόεδρος