τι βιβλίο είναι αυτό 7

of 5 /5
Γράφω τα ουσιαστικά στο σωστό αριθμό . Τα αρσενικά ουσιαστικά σε ος και σε ός γράφονται με ο ( όμικρον ). Γράφω σε ποια πτώση είναι τα ουσιαστικά . Ε ΝΙΚΟΣ Π ΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ο χορ ός οι χορ οί ο πιλότ ος ο δάσκαλ ος ο οδηγ ός ο άνθρωπ ος Ε ΝΙΚΟΣ Π ΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ο πελαργ ός οι πελαργ οί οι τοίχ οι οι λαχανόκηπ οι οι λύκ οι οι ηλεκτρολόγ οι Χιονάνθρωποι! : των ανέμων : του δασκάλου : τους γεωργούς : Γιατρέ! : ο μάγος : τον ταχυδρόμο : οι ανήφοροι :

Embed Size (px)

Transcript of τι βιβλίο είναι αυτό 7

Page 1: τι βιβλίο είναι αυτό 7

Γράφω τα ουσιαστικά στο σωστό αριθμό .

Τα αρσενικά ουσιαστικά

σε –ος και σε –ός

γράφονται με ο (όμικρον).

Γράφω σε ποια πτώση είναι τα ουσιαστικά.

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ο χορός οι χοροί

ο πιλότος

ο δάσκαλος

ο οδηγός

ο άνθρωπος

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ο πελαργός οι πελαργοί

οι τοίχοι

οι λαχανόκηποι

οι λύκοι

οι ηλεκτρολόγοι

Χιονάνθρωποι! :

των ανέμων :

του δασκάλου :

τους γεωργούς :

Γιατρέ! :

ο μάγος :

τον ταχυδρόμο :

οι ανήφοροι :

Page 2: τι βιβλίο είναι αυτό 7

Κλίνω τα ουσιαστικά :

ο φίλος, ο γιατρός, ο άνεμος και ο ανθόκηπος .

ΕΝΙΚΟΣ

Ονομ. ο φίλος

Γεν . του

Αιτ . τον

Κλητ . -

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Ονομ. ο ι

Γεν . των

Αιτ . τους

Κλητ . -

ΕΝΙΚΟΣ

Ονομ. ο γιατρός

Γεν . του

Αιτ . τον

Κλητ . -

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Ονομ. ο ι

Γεν . των

Αιτ . τους

Κλητ . -

ΕΝΙΚΟΣ

Ονομ. ο άνεμος

Γεν . του

Αιτ . τον

Κλητ . -

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Ονομ. ο ι

Γεν . των

Αιτ . τους

Κλητ . -

ΕΝΙΚΟΣ

Ονομ. ο ανθόκηπος

Γεν . του

Αιτ . τον

Κλητ . -

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Ονομ. ο ι

Γεν . των

Αιτ . τους

Κλητ . -

Page 3: τι βιβλίο είναι αυτό 7

Μαθαίνω να κλίνω

αρσενικά ουσιαστικά

σε –ος

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ

ΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗ ΑΡΘΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ο δρόμος ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ οι δρόμοι

ΓΕΝΙΚΗ του δρόμου ΓΕΝΙΚΗ των δρόμων

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ το δρόμο ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ τους δρόμους

ΚΛΗΤΙΚΗ - δρόμε ΚΛΗΤΙΚΗ - δρόμοι

Τα αρσενικά

ουσιαστικά σε –ος

που έχουν τον τόνο

στην παραλήγουσα,

τον κρατούν εκεί

σε όλες τις πτώσεις

και των δύο αριθμών .

Η κλητική ενικού

τελειώνει σε –ε.

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ

ΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗ ΑΡΘΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ο καιρός ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ οι καιροί

ΓΕΝΙΚΗ του καιρού ΓΕΝΙΚΗ των καιρών

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ τον καιρό ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ τους καιρούς

ΚΛΗΤΙΚΗ - καιρέ ΚΛΗΤΙΚΗ - καιροί

Τα αρσενικά

ουσιαστικά σε –ός

που έχουν τον τόνο

στη λήγουσα,

τον κρατούν εκεί

σε όλες τις πτώσεις

και των δύο αριθμών .

Η κλητική ενικού

τελειώνει σε –ε.

Page 4: τι βιβλίο είναι αυτό 7

Μαθαίνω να κλίνω

αρσενικά ουσιαστικά

σε –ος

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ

ΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗ ΑΡΘΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΟΝΟΜ. ο άνθρωπος ΟΝΟΜ. οι άνθρωποι

ΓΕΝ. του ανθρώπου ΓΕΝ. των ανθρώπων

ΑΙΤ. τον άνθρωπο

ΑΙΤ. τους ανθρώπους

ΚΛΗΤ. - άνθρωπε ΚΛΗΤ. - άνθρωποι

Τα τρισύλλαβα

αρσενικά ουσιαστικά

σε –ος

που έχουν τόνο στην

προπαραλήγουσα ,

τον κατεβάζουν στη

λήγουσα στη γενική

και των δύο αριθμών

και στην αιτιατική του

πληθυντικού .

Η κλητική ενικού

τελειώνει σε –ε.

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ

ΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗ ΑΡΘΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΟΝΟΜ. ο ταχυδρόμος

ΟΝΟΜ. οι ταχυδρόμοι

ΓΕΝ. του ταχυδρόμου

ΓΕΝ. των ταχυδρόμων

ΑΙΤ. τον ταχυδρόμο

ΑΙΤ. τους ταχυδρόμους

ΚΛΗΤ. - ταχυδρόμε

ΚΛΗΤ. - ταχυδρόμοι

Τα πολυσύλλαβα

αρσενικά ουσιαστικά

σε –ος

ή τα σύνθετα

αρσενικά ουσιαστικά

σε –ος,

όπου κι αν έχουν

τον τόνο ,

τον κρατούν εκεί

σε όλες τις πτώσεις

και των δύο αριθμών .

Η κλητική ενικού

τελειώνει σε –ε.

Page 5: τι βιβλίο είναι αυτό 7

Γλώσσα

Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Κάθε πρωί, για να πάω στο σχολείο,

κοιτάζω δεξιά κι αριστερά και

διασχίζω προσεκτικά το δρόμο.

Ο Ρ Θ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Κάθε πρωί, για να πάω στο σχολείο,

κοιτάζω δεξιά κι αριστερά και

διασχίζω προσεκτικά το δρόμο.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Η

Το κείμενο στη σελίδα 36 του Βιβλίου.

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η

Διαβάζουν για τα ουσιαστικά σε -ος.

Φ Υ Λ Λ Α Δ Ι Α

Συμπληρώνουν τα φυλλάδια Γλώσσας.

1.

Μαθηματικά

Λ Α Χ Α Ν Ι Τ Ε Τ Ρ Α Δ Ι Ο

Μαθαίνουν τους όρους της αφαίρεσης και

τους 2 τρόπους επαλήθευσής της.

Υπολογίζουν τις παρακάτω αφαιρέσεις

και κάνουν για καθεμία την επαλήθευση

της και με τους 2 τρόπους που μάθαμε.

Οι αφαιρέσεις :

46 - 14, 79 - 35, 88 - 26, 97 - 20,

1.

4.

2.

3.

5. 2.