Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ...

Click here to load reader

 • date post

  12-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  16
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ...

 • H E::OTEPIKH KATArTArir THr EKK/\HrlAr KONrT ANTINOynO/\EOr

  ArlO THE AAOrEOr MEXPI TOY IH' AIONOr'" vno

  XPY:I:O:I:TOMOY A. (t) APXIEnIl:KOnOY A8HNQN KAI nAl:Hl: EAAA6.Ol:

  I

  &V6'(Qct'lj!ftJ.t6V t, 0 KIIoAEro

 • %at 1I:sQtuta(JECH 0 "EAA'l')V d.vabSL%'V1J(Jty 1I:EQL ta %a{}%a(Jta tUtoQt%oil' autoil d.vaqJaL-

  vStat xroAaLvrov 'Kat tovt01) i\ (1iillo'V t'011tOU (1V bta'KQLVBL to (JU(1qJQOV, S(1(1VEt

  trtV 1I:QO

 • 5

  wcruUtro.,; st;; .. 'Ev til Movil ti}.,; %Ilta ta.,; :n:Qdmt; to'll' IIa.TQtUQX,1TV {) ,. %Ill. ()LB/,e-x'{}'l'j ItBt' au'(ov mol. TroV til;; XQtcr't'LU'VL%i);; nLcrtBro; B. OvX .qt't'OV, :JtuQa Ta.,; U)ML";, Ott ;'l'j%OAOU{}'l1cr8 va

 • O'navol. ot fA.8V a:l"laHtavov ot 38 tUY)'}lVO'UO'tv, llllot 3s d; ta 'til; Yii; nEQata 3tEO':n:aQ'l'}O'av, ovt3tt0fA.vOt, 0''t8-vOXroQOUIlSVOt, ?ta?tou'Xoul-tV6t, 3tAavWl-ts"OL ?tal. OQSO'L ?tctt C13t'Jj-AutOL; ?tal. 'tat; onat; 'tij; "iii; ?tal. traAaO'O'll taActt:n:roQoil'V't;, ''OlJ1'rov ?tal. :1n?tQtP 'tSASL 'toil ... .ql-ttV I-tsv

  3tav't'r), "OI-tOt {j>StOL ?tct'ta:n:sna't'l1'V'tm ?tat nOAt'tI:ta OLXSTUt ail niiO'a ?tal.'toov al-tSLVovrov EA3tl; X8tQoYQa(J'fJ.l AA.A' i'I u:n:6iteol\; -eou KSQaILSOO\; 1I6v elval

  2. K. ;Z a() a., NeoeA.A.'I)vt"i) (J'IA.OA.oya, 'Ev' 1868, o. 12 es. A"le. 3taQa't''I)Q'I)itsv't'oov Ilv 't'il N.

 • 7

  (1456-62). 'Ev 1k80'CP oE xata(J'tuO'(j);

 • s At 8vroQlg a')'taL Qayoa'Lat 3ttWO'BLg 'XaL

  'tQtaQZoov. 81taU;11O'aO'aL 't1jv 'X.a'X.ooaL/lOv(av. OrpSLAOVtett t; t1jv a1t/_1}O'tLaV tooV %ataxt1}toov, 'X.a't8(ft'l']O'aV t1jv 1180'W tOV IIatQLaQx.o'll tp6Qml 01.' ALon 8vqi 0 60(0%8 XQ'l']tLan%OV oOOQov to'll 1tQrotov IIatQtaQX'l']v, :n:aQa tOO'll oLaMxrov avtov IDs :n:uQa tOO'll :n:o/.LtL%ooV OLOL%1p;ooV Ml "O:n:ros Oi'itOL 60LOOV to xat' SVrp'l']/lLcr/l()'\I ABYO/lSVOV OOOQOV lltOl. IDQLO'/l8VO'll XQ'l']!iatL%OV 11:00'0'11 OLIX 1Jv {}80'W I, O{h;rob ",",OXQBW{}'l'J6UV V1tO :tooV 'tovQX'O)'II 'IIa Ol.oroO'L ot 6'X.alltOtB VeOL IIUtQtaQxaL. EVQ((;%OV1:0 ot, OVlltVZoos. %aL %A'l']QL%ol :n:Q,k%tttaA'l'J1.\Iw1:oii IIa" tQLUQ)(L%oil 0 toil 2:rorpQOVLOU EuAo'X.aQati'l'Js

  OtL :n:QootOe; 60ro')($\' d.s tOVe; TouQ%ovc; nQoe; tov IIatQLugXLxoil (LAI: 1) 'X.U't'l'JYOQLa vJrijQ66V, .. O'L).tOe;. To UA11{}Be; OtL 0 .Mag'X.oe; EuAo%aQdfhls. OLa1l:Qt3Jpe; 1I:QOtBQO'll BV KQrrtu %CttCl tOUe; "nBQ t'iie; alJ-r;oil, MhoL 8nt /It'X.QO'll

  Bl' tqi IIa'tQLctQXL'X.qi {}Q011

 • 9

  MUQ?A)(''1tIlOlv, 1:OlV X'1OVL'lGOlV;' X, 1903, tBtl)(.. 3. 4: L. Pet i t, Deposition .du pa. triarche Marc Xylocaravi, BV Revue de I'Orient Chretien, Paris 1903, VIII, 1449.

  2. ,/,.Um7:(lv Kv:n:eiov, XQovtx6v. 0. 3527.

 • to aultrpaW01J 'Co al.Q'I]ltSVOV xaQatsLOV %at' SVLa'UtOV tsAstV'" " O{h:ro Sta til\; av-{tULQ8tO'U tOu l:O'UA:tGVO'U, "AELaanO\; tOU\; l)rroAsLrp{}SVtU\; r.Qt' (JnUVt'Kou; vaou; 'Kat {}dvatov 'Kat
 • 'X.VooV uvtov 6 M8XJ,tEt I, J,tst11'VEX1t'l'JCmv ta ti\ KIT. XL-ALa8s 'X.atOLXoov xat ta J,ts'V XUQEJ,ttU tou 1":o11Atav011 xut trov J,ts"{LO'tavoov S:1tA11Qouvto {mo trov xOQrov trov at11/:rov ga,,{LaaooV, ot as aVn1tdAaJ,tOLuiJ-trov {m:o trov atuxso:tchoov J,tSLQUXLooV', Mt ro AEYSt 0 XQovo"{Qaq:;o; :1tS(lL tov MSXJ,tst, oM' OAoo tlcrvx,UO'sv aU' WC1:TCS(l aY8Au lq:;8QS xat" lho wU 811O't11XSI:, oV J,tBV :1tooArov, oV 8s xut 800Qov!1sVO to1: 3.

  To :1tuQaatwyJ,tu 'm\! :rcOQ1't'l'J'tOU tij KIT. xut ot. atd8oXOL avt01) , avu"{vooQitov't ata. trov ExaO'tOts :1tQo 1:011 ITatQLUQXU 8x8wo-J,tEVoo'V BSQU1:(oov 'ta :n:QOVOJ,tLU tfi "EXXA.'I1O'lU, MtU:1ttStoVt 8s xut 8Lm-'X.ov't avtiJv xut t01l XQUJ'tLUVOV. '0 uto tOU :1toQ1t'l1't01) W (1481-1512), aO'1tsviJ 'tOY xaQuxtt'jgu xut a:n:oAE!10 J,t81t11O'XOJ,tEVO xa1t' Exa-O't'l']V, :1taQa 'ta (1XStLxa. t01) KOQuv\o'U a.:n:UYOQ8V0'8L, xal. q:;OV8VooV t01l :n:aQu'tuy:(avovta, SVAO,,{oo uno 'trov XQLO'nu-vOJ,taxo 'Kat J,ttO'OXQLO'tOP>". 'E:n:'uv'I:Ou ITutQLUQy'O'Uov'to toil W(1486- 1489) a:n:s1ta'Vv 0 :n:Qo UV'I:01) ITa'tQLuQX'I1 1":11J,t8roV XUtUAL:1troV ;)t8-QLO'UO'LUV nvu, lltL B8SL va :n:8QLSA1tn 8L 'to ITU'tQLUQX8LO'V. ' AH" h'lQVX{Jf] fJ :n:S(lLO'UO'tU ro /)f}{}8V st 1'ov uv{}ev1''I1v 1":011A1'U-vov, aL01't 6 1":'UJ,tsrov aEv M1'8At:n:S 'KA1}(lOVOJ,t011. '0 ITa1:QLaQX'I1 :n:QoeBaAs 'KA'I1Qov6!1oV 'ttVu BUO'LASLOV QVOJ,tUtL, UAA' sL 'tiJv {t:1to(}s-OtV 6 81' tii V:1t'l1QEO'Lq. t01) 'tavo'U 8tUtSAroV 11tO t01) , 0 1":O'UA'tUVO 1'ijv :n:(1)O'LV 1:01) N xui 'KU'tsO''Xs 'ta. 'KutdAot:n:a 1'OU 1":'UJ,tsmv. '0 'Kat to B' (1497 -8) a.AAa 1:aXEro 1'oil {}Q6vo'U D. AV(Jt'l1Qro a:n:uyO(lEuO'a 0 n)v smO''KS11ijv

  aVE'YsQ(JLV XQL(JtLUVL'KroV vurov, :n:01'6 aLa. toii :n:QOUO'1's(o'U 'tf} KIT. XQ'UO'o'KsQaJ,to11 (Ko'UO''Yo'U'V1'toU'K), Larov as V80V 1'L 'Kt'bQLOV OOQULOV !1sta. 'K8-QaJ,trov 'Kut tou 'Ku'to(%Q'U EJ,tU{}SV on iit'O vuo 'Kut otL Mta. 8La-tU'YiJv toii ITu1'QLaQXo'U "Irou'K61.J,t a' (1498-1502, 1504) ata. 'K8QU-J,toov. "O{}sv oQ'YL(J{J81 t'ijv :n:a:UO'LV tou ITU1'QL

 • 12

  an:o Asyan 'to xaj:.tTC't8(f{}Ctt xcd 'to aVJl.qisQO'Y oQilv, &AAU IJ.UAAO'Ytijv 'teov x,QLanavoov

  %at. (t't: Mit' haa't'l" dQyvQWY o eanv afn;o7:t; ih:6r;'. Ms'tC!. 'tiIY wo :E01JA'tavov JrSQI. 'Iwax8tj:.t ot AQ1.LEQ8i IJ.aya'Y 'Kat 8EAS-

  IIa'Xwj:.tW'Y Ct.' (1503-1504, 1504-13), OGtL XQV-aoov SU; 'to l'aj:.tsio'V't"Ov :Eo1Jhuvo'U, sis 'toii'to :n:oaov 0 IIQo aVAAoyYJV 'toii

 • 'tOVr;; %QLcrLLctVL%OVr;; vaOUr;; sLr;; 'i"aL ,fa. {ta-Va'twcrll :ltaV'tUXQLO"LLaVOV 11 Etr;; 'to'v

  IlQor;; 't0t;'t0 'to 'tL LVfLL EvaQEcr'tw't6QOV 'tip 8s(p, 0 :ltaV'twv 'twv av1'tQw:ltwv11 f] 'Xa'tu-X't'llcrLr;; o/,o'U 'to'll eo 'to'll crXO:ltOV 'tot;

  a:lt6f/lav1't'll O'tL 'to :ltQw'tov aQEcrXEL 'tip 8s(p. TO'tE 5E 0 'tCivor;; va. xfLi'aA'Ilf/l1'tWcrL :ltUV'tEr;; OL XQLcr'tLavLxoL VfLOL, va. 'XfL'tu5Lxacr1'twcrL 5E ELr;; 1'tava'tov :ltav'tEr;; ot XQLcr'tLaVOL, OL cr'tEQYOV'tSr;; va. :ltQOcrEA1'tWcrL\' ELr;; 'tOY '0 V:ltO .qJQLX'Ilr;; 'XfL'taA'Ilfl}1'tsLr;; h 'tfir;; 5La'taYfir;; 'tct1JL'Ilr;;, Ecr:lt6'Ucr6:1tQOr;; 'tOY .M. BESVQ'IlV IILQfi xaL &'VSX0LVWcrSV E:ltEL5il bE 0 M. BssuQ'Ilr;; &'VAOYLcr'&''Il O'tL. f]

  'tWV XQLcr-navwv va. 'to XQchor;;,

 • '0 'toil u' aLaaO')(,O; B' (1520-1560), 0 NOIlO{}st11; (Kcwo'Uvij), Msyu; 'X.U1. U:7tO'X.Al1{}SL, Ef; 'trov XgUtctLroV 'En' ctvtoil, ovx' rjnov, to :7tQrotov f) TO'UQ'KLct :7tctQE-')(,wgl1aE aLa til; aL'X.ctLOaOaLct; (capitulation) EL; 'ta; EVQW:7tctL'X.a; 8'UvaIlBL; 'ta :7tQOVOIlLct 'til; BtEQOaL'KLU; 'X.u1. trov aL'X.ctcrtl1QLWV, trov tctX,'UaQOIlELWV 'Kctt aAAwv aL'KctLwllatwV 1. 8La aE 'trov EVEQ-YELroV 'toil :7tctQa tiP M. Lax,uovto; "EAAl1VO; SEVa'Kl1 nctQE')(,WQl1aEV 0

  :7tgo; tOV ITcttQLaQXl1V KIT. ct' (1522-1545) aVctYQa

 • 15 AEVEt 0 XQOVOVQacpQ {
 • ()'(ll; 'Kill %llt On:OLO; cpavn S,\,IlYTLO'; 'WU' ,.L:1ta{.la'tLo'U avtoii va. ;raL SSUEtaL JL6yUJ.W n:aQa. tTj autou {)s 'to BWJLAL%OV Qa-nov 0 IIa:tQLaQX'I1; %a{tst1>uu 3t tOV {tQovov cd'n:oii w; 'KUQLO; 'KaL (l8Gn:o't'l1 tTj; obw'UJLsv'I1 'Kat 'KQLYSL 'KaL a:1tocpaO'BL; n:OLSL 'KaL tt JLLll n:atQLaQlL'Ka. YQaJLJLata ot lQL!Jt!.'CtVOL sn:sQVOtlV sL; ta.; un:O{tSO'SL llut&V 'KaL E)CO'UV 'to OA'I1V tTJV OL'KO'UJLSV'I1v 'Kal tJ.Ua :1tOLSL 'Kll'ta. 'tTJV {)SO':1t{)t'6LaV 'Kill: s;o'UcrLav, 1]'1' 1t'SQ ElOtlV otIIutQLaQxaL "AU' 1) aE crn:Otsta 6'KE(V'I1 'KaL s;oooLa 'tij)v IIatQi,aQXwv, 1]'1' aq)sAW s;aLQBL 0 XQOVO-

  sV O'tLYJLii va.' aLa. tTj; 'tOO" i::O'UA't'avWV,JLTJ ta.; "O{tSV 'KaL sn:1 IIatQtaQ-XO'U cIsQSJLLo'U. W %cttctcrtML; 't'Tl 'E'K'KA'I1crLa . 'Kal tilii XQLcruaVL%OU Aaou .sv IIQo n:llV't'O a1JtO 0 IIa't'QLaQ'X'I1 (lSV 1!'t'0 acrcpaATJ; EV't'.iii uihoii SLOtt ot i::o'UAtavOL,01t'W aLUQ'KW BLO':1tQa-nwO'L 't'ov

  cpoQov, (lev tOVVOJLLJLCtl; %al 'KaVOVL'KW; 'Kuts'Xov't'u , , '1::1 "-" '.'" '.ft , - j::! ,,!it, ,to,U",LWJLU U'Utov, 1lJ1./'i. 'UlCEu-Uil.n:OV ta; O''UVS'XS L; UL(:tt(t.crO'OV'tE; 't'l1V

  ;n:aii.crLV '%ct!. IIu't'QLuQX&v. 'E% 't'o'iSto'U (lS %ctl O''UVS;' 'XTJ; JLE'tU'KLVl1(H; ,;-WV ' Vn:OXQEO'UJLSVWV haO''t'o't'E Va.Lcrn:Qat't'wcrL n:uQa. 'tou (l'UO''t1Jloii; Aaoii 't'" an:uL't'oUJLIWU (lLl). 't'ou; n:U'tQLUQXL-'KOU; cpoQo'U; s't'LlLS 't'tuJLl YO;; AshjHWOV LSQOV 't'oil n:UQ8A{tO'l"t'0 s. at f..6YOL't'Tj &(PtayTj;'t'oil IIa'tQLuQ:-%L'Koil vuoil (lSV slvm yywm;o(, J...8YS't'ttL (lS on 1&Qw'Cuv twa sUQs{tl1 n:QO 't'ij; 1&,),,"'11 't'ou IIa'tQLuQ'XEto'U lC't'&JLa 'to'iSQ'Ko'U, n:QocpavID; iht' uu't'&v 'tIDV 'tOVQ'KCtlV 't'8{tSV, w; SYSV8't'0 'KaL atU IIa't'QLaQYL'KGv vuov twv ay(wv JLa'KQW

 • i1 rfit; IIct.I,I,JA.ct.%ct.Q(IJ"C01J %ct.l "Ca U.YLct. I IA.s"Ca "Cov IIa"CQLct.QXL%OV .frQ6'V01J sL; 'f()V ev BMx-l:sQatq> 'Vuov tfi; 9EO"C0%01J "Cfit; B:n:t%A'YJ.fr8V"CU (IIuvuytu "Cfi; IIuQu/A.1J.frtct.t; BV 'til "Cov BM"Co1J). 'AAAa %UL Bv"Cav.fru oE'V E/A.ELVSV btl /A.U%Qov "Co IIu"CQLuQXELov. Tq'l 1597 /A.E"C'YJvEX.fr'YJ si. ';0'11 ,;ovaYL01J A'l']IA.'YJtQt01J B'V :a:1JAO:rtOQ"CTI vaov %al ,;q'l 1600 "CEAo; sl; "CO'll 'V vaov "CovaYL01J rsroQY(01J, Bv.fra B%';O"CII :rtUQB/A.BLVS 2, eH O'1JVOL'KLa 0' B'KSLV'l1 'tov