ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

16
www.demeter.gr ÊÁÔÁËÏÃÏÓ ðñïúüíôùí Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ν. Ηλείας Βάγγης Σ. Ανδρέας

description

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Transcript of ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Page 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

www.demeter.gr

ÊÁÔÁËÏÃÏÓðñï ú ü í ôùí

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ν. Ηλείας Βάγγης Σ. Ανδρέας

Page 2: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ

ÔÑÁÊÔÅÑ Lamborgini 3 - 9

ÔÑÁÊÔÅÑ Zetor 10 - 11

ÐÁÑÅËÊÏÌÅÍÁ Ôerranova 12

ÖÏÑÔÙÔÅÓ Trac - Lift 13

XÏÑÔÏÊÏÐÔÉÊÁ Agrostroj 14

ÊÏÐÑÏÄÉÁÍÏÌÅÉÓ Agrostroj 14

ËÉÐÁÍÔÉÊÁ Akros - SDF 14

ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ 14

ÅËÁÓÔÉÊÁ 15

Åäþ êáé ðÜíù áðü 50 ÷ñüíéá ç Åôáéñßá “Ç ÄÇÌÇÔÑÁ” Á.Å. êáôÝ÷åé äåóðüæïõóá èÝóç óôïí ôïìÝá ôçò åìðïñßáò ãåùñãéêþí ìç÷áíçìÜôùí óôçí ÅëëÜäá. Éäñýèçêå ôï 1955 áðü ôïí ×ñéóôüäïõëï Ã. Ãïñãßá êáé áíôéðñïóùðåýåé ôïõò åëêõóôÞñåò Zetor Ôóå÷ßáò êáé ôïõò åëêõóôÞñåò Lamborghini Éôáëßáò óôçí ÅëëÜäá. Ìå óõíïëéêÝò ðùëÞóåéò Üíù ôùí 40.000 ôñáêôÝñ ç åôáéñßá Ý÷åé óõìâÜëåé óçìáíôéêÜ óôçí åêìç÷Üíéóç ôçò åëëçíéêÞò ãåùñãßáò.

Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ç åôáéñßá Ý÷åé åðåêôåßíåé ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôçò:

• ÁGROSTROJ, ÷ïñôïêïðôéêÜ êáé êïðñïäéáíïìåßò Ôóå÷ßáò.

• TRAC-LIFT, öïñôùôÝò ðïéüôçôáò ãéá ôñáêôÝñ ìå ìåãÜëç ðïéêéëßá åîáñôçìÜôùí áðü ôçí Ôóå÷ßá.

• ÔÅRRANOVA, öñÝæåò, óâïëïêüðôåò, êáôáóôñïöåßò áðü ôçí Éôáëßá.

• ÌÉÔÁS, ãåùñãéêÜ êáé âéïìç÷áíéêÜ åëáóôéêÜ áðü ôçí Ôóå÷ßá.

• ÌÁÔADOR, åëáóôéêÜ ãéá åðéâáôéêÜ áõôïêßíçôá, öïñôçãÜ êáé ëåùöïñåßá.

• CONTINENTAL, ãåùñãéêÜ åëáóôéêÜ ðïéüôçôáò.

• ÁÊROS, ëéðáíôéêÜ êéíçôÞñùí áðü ôçí Éôáëßá.

• SDF LUBRICANTS, ëéðáíôéêÜ êéíçôÞñùí áðü ôçí Éôáëßá.

“Ç ÄÇÌÇÔÑÁ” Á.Å. åäñåýåé óôçí ÁèÞíá ìå äýï õðïêáôáóôÞìáôá óôç Èåóóáëïíßêç êáé óôç ËÜñéóá. ÁõôÜ óõìðåñéëáìâÜíïõí ãñáöåßá, åêèåóéáêïýò ÷þñïõò, áðïèÞêåò êáé óõíåñãåßá. Ïé ðùëÞóåéò êáé ç åîõðçñÝôçóç ôùí ðåëáôþí ãßíåôáé áðü Ýíá ïëïêëçñùìÝíï äßêôõï 70 áíôéðñïóþðùí êáé éóÜñéèìùí óõìâåâëçìÝíùí óõíåñãåßùí óå üëç ôç ÷þñá. Ç ðïéüôçôá ôçò äñáóôçñéüôçôáò ôçò åôáéñßáò åßíáé ðéóôïðïéçìÝíç áðü ôçí TUV êáôÜ ISO 9001.

Ç åìðïñéêÞ êáé åðé÷åéñçóéáêÞ öéëïóïößá ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôçí üëç ðáñïõóßá ôçò Åôáéñßáò ôá 55 áõôÜ ÷ñüíéá åßíáé ç äéáôÞñçóç õøçëÞò ðïéüôçôáò õðçñåóéþí.

Ïé âáóéêÝò áñ÷Ýò ôçò ðïéüôçôáò ðïõ Ý÷åé õéïèåôÞóåé üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá ç Åôáéñßá êáé óõíå÷ßæåé íá õéïèåôåß åßíáé:

1. Ôï ìÝëëïí ãéá ôçí Åôáéñßá Ý÷åé óáöþò ìåãáëýôåñç óðïõäáéüôçôá áðü ôï ðáñüí.

2. Ï ÐåëÜôçò ðñÝðåé íá ìÝíåé éêáíïðïéçìÝíïò áðü ôéò õðçñåóßåò ðïõ áêïëïõèïýí ôçí ðþëçóç.

3. Ç äéáôÞñçóç êáëþí ó÷Ýóåùí óõíåñãáóßáò ìå ôïõò ðñïìçèåõôÝò-êáôáóêåõáóôÝò äéáóöáëßæåé ôçí

åê ðáñáëëÞëïõ ðñïóðÜèåéá ãéá ôïõò êïéíïýò åðé÷åéñçóéáêïýò óôü÷ïõò.

ÐÝñáí ôùí ðáñáðÜíù áñ÷þí, ïé êáíüíåò ëåéôïõñãßáò ôçò Åôáéñßáò åßíáé ç äéáöÜíåéá, ç ïìáäéêüôçôá êáé ç åðéìÝëåéá, ðïõ åßíáé áðáñáßôçôåò ðñïûðïèÝóåéò ôçò ðïéüôçôáò ðáñï÷Þò õðçñåóéþí.

ÐÏÉÏÉ ÅÉÌÁÓÔÅ...

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ν. Ηλείας Βάγγης Σ. Ανδρέας

Page 3: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

• ÍÝïò êéíçôÞñáò DEUTZ Common Rail, Euro III , turbo, intercooled çëåêôñïíéêÜ åëåã÷üìåíïò

• Êéâþôéï ôá÷õôÞôùí ìå áõôüìáôï Powershift

• Óýóôçìá ASD (Automatic Sequential Drive) ãéá áðïìíçìüíåõóç åðáíáëáìâáíüìåíùí ëåéôïõñãéþí.

• Óýóôçìá áõôüìáôïõ åëÝã÷ïõ Ýëîçò SBA\ASM

• Õäñáõëéêü ôéìüíé ìå áíåîÜñôçôç áíôëßá

• Ðíåõìáôéêü óýóôçìá áíÜñôçóçò êáìðßíáò

• 113l\min Äåò óåéñÜ R6

R7 190 210

ÌÝãéóôç éó÷ýò HP/Kw 197/145 220/162

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò (2000/25/CE)HP/Kw

189/139 213/157

Êýëéíäñïé/êõâéóìüò no/cm3 6/7146 Turbo intercooler

ÌåôÜäïóçÊéâþôéï ìå áõôüìáôï POWERSHIFT, 27 ôá÷ýôçôåò

åìðñüò + 27 ðßóù , ìå Ýñðïõóá

Ïðßóèéïò äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò (P.T.O.)

540 ECON/1000

ÁíõøùôéêÞ éêáíüôçôá kg 10000

ÂÜñïò kg 7520

R7. 190-210

ÐÑÏÇÃÌÅÍÇ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÐÑÏÇÃÌÅÍÇ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÊÏÑÕÖÁÉÅÓ ÅÐÉÄÏÓÅÉÓÊÏÑÕÖÁÉÅÓ ÅÐÉÄÏÓÅÉÓ

• ÍÝïò êéíçôÞñáò DEUTZ Common Rail, Euro III ,24 âáëâßäåò, åîáêýëéíäñïò, õðåñôñïöïäïôïýìåíïò (turbo), ìå intercooler, çëåêôñïíéêÜ åëåã÷üìåíïò, ìå óýóôçìá áíáêýêëùóçò êáõóáåñßùí

• Êéâþôéï ôá÷õôÞôùí ìå áõôüìáôï Powershift ôåóóÜñùí âáèìßäùí, ìÝãéóôç ôá÷ýôçôá 50km/h (ðåñéïñéæüìåíç óôá 40km/h ëüãù íïìïèåóßáò)

• Ïðßóèéï P.T.O 540ECON – 1000r.p.m.

• ÇëåêôñïíéêÜ åëåã÷üìåíï ïðßóèéï õäñáõëéêü óýóôçìá áíýøùóçò ìå áíõøùôéêÞ éêáíüôçôá 10.500Kg

• ÕäñáõëéêÞ áíÜñôçóç åìðñüóèéïõ Üîïíá

• ÐíåõìáôéêÞ áíÜñôçóç êáìðßíáò

• Åìðñüóèéï õäñáõëéêü ìå äõíáôüôçôá áíýøùóçò 5000Kg

R8 230 270

ÌÝãéóôç éó÷ýò HP/Kw 249/183 275/202

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò (2000/25/CE)HP/Kw 244/179 269/191

Êýëéíäñïé/êõâéóìüò no/cm3 6/7146 Turbo intercooler

ÌåôÜäïóç

Êéâþôéï ôá÷õôÞôùí ìå áõôüìáôï POWERSHIFT 40 ôá÷ýôçôåò åìðñüò + 40 ðßóù ìå Ýñðïõóá êáé óýóôçìá

áëëáãÞò åí êéíÞóåé

Ïðßóèéïò äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò (P.T.O.) 540 ECON-1000

ÁíõøùôéêÞ éêáíüôçôá kg 10500

ÂÜñïò ìå êáìðßíá kg 9430 10435

R8. 230-270

3

TOP OF ITS CLASSTOP OF ITS CLASS

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ν. Ηλείας Βάγγης Σ. Ανδρέας

Page 4: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

• Êéâþôéï ôá÷õôÞôùí ìå áõôüìáôç õäñïóôáôéêÞ – ìç÷áíéêÞ ìåôÜäïóç, ôåóóÜñùí âáèìßäùí, ìÝãéóôç ôá÷ýôçôá 50km\h (ðåñéïñéæüìåíç óôá 40km\h ëüãù íïìïèåóßáò)

• ÍÝïò êéíçôÞñáò DEUTZ Common Rail, Euro III, 24 âáëâßäåò, åîáêýëéíäñïò, õðåñôñïöïäïôïýìåíïò (turbo), ìå intercooler, çëåêôñïíéêÜ åëåã÷üìåíïò, ìå óýóôçìá áíáêýêëùóçò êáõóáåñßùí.

• Óýóôçìá áíÜñôçóçò åìðñüóèéïõ Üîïíá

• Óýóôçìá áõôüìáôïõ åëÝã÷ïõ Ýëîçò SBA/ASM

• Õäñáõëéêü ôéìüíé ìå áíåîÜñôçôç áíôëßá

• Óýóôçìá áíÜñôçóçò êáìðßíáò

• Ìïíïêüììáôï ðëáóôéêü êáðü

• ÄéáèÝóéìï êáé óå Ýêäïóç “ Hi-Profile”

R6.VRT 150 170 190

ÌÝãéóôç éó÷ýò HP/Kw 165/121 184/135 224/165

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò (2000/25/CE)HP/Kw 165/121 169/124 203/149

Êýëéíäñïé/êõâéóìüò no/cm3 6/6057 Turbo Intercooler

ÌåôÜäïóç Áõôüìáôç ìåôÜäïóç

Ïðßóèéïò äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò (P.T.O.) 540/1000/540ECON/1000ECON

ÁíõøùôéêÞ éêáíüôçôá kg 9200 10000

ÂÜñïò kg 6525 7300

Ç ÄÕÍÁÌÇ ÔÏÕ ÔÁÕÑÏÕ!Ç ÄÕÍÁÌÇ ÔÏÕ ÔÁÕÑÏÕ!

• ÍÝïò êéíçôÞñáò DEUTZ Common Rail, Euro III ,12 Þ 24 âáëâßäåò, åîáêýëéíäñïò, õðåñôñïöïäïôïýìåíïò (turbo), ìå intercooler, çëåêôñïíéêÜ åëåã÷üìåíïò, ìå óýóôçìá áíáêýêëùóçò êáõóáåñßùí.

• Êéâþôéï ôá÷õôÞôùí ìå áõôüìáôï Powershift ôåóóÜñùí âáèìßäùí, ìÝãéóôç ôá÷ýôçôá 50km/h (ðåñéïñéæüìåíç óôá 40km/h ëüãù íïìïèåóßáò)

• Óýóôçìá áíÜñôçóçò åìðñüóèéïõ Üîïíá

• Óýóôçìá áõôüìáôïõ åëÝã÷ïõ Ýëîçò SBA/ASM

• Õäñáõëéêü ôéìüíé ìå áíåîÜñôçôç áíôëßá

• Óýóôçìá áíÜñôçóçò êáìðßíáò

• Õäñáõëéêü óýóôçìá ìå äýï áíåîÜñôçôåò áíôëßåò (åêôüò ôçò áíôëßáò ôïõ óõóôÞìáôïò äéåýèõíóçò). Ç áíôëßá ðïõ ôñïöïäïôåß ôïí áíõøùôÞñá ôñéþí óçìåßùí êáé ôéò õäñáõëéêÝò áíáìïíÝò ìðïñåß íá åßíáé óõìâáôéêÞ Þ ìåôáâáëëüìåíïõ üãêïõ ìÝãéóôçò ðáñï÷Þò 120l\min ìå óýóôçìá áßóèçóçò öïñôßïõ (Powerbeyond).

• Ìïíïêüììáôï ðëáóôéêü êáðü

• ÄéáèÝóéìï êáé óå Ýêäïóç “ Hi-Profile”

R6 130 140 160 175 185

ÌÝãéóôç éó÷ýò HP/Kw 132/97 143/105 166/122 180/132 192/141

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò (2000/25/CE)HP/Kw

132/97 143/105 163/120 176/129 184/135

Êýëéíäñïé/êõâéóìüò no/cm3 6/6057 Turbo Intercooler

ÌåôÜäïóçÊéâþôéï ôá÷õôÞôùí ìå POWERSHIFT, 40ôá÷ýôçôåò

åìðñüò + 40ðßóù ìå Ýñðïõóáêáé óýóôçìá áëëáãÞò åí êéíÞóåé

Ïðßóèéïò äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò (P.T.O.)

540/1000/540ECON/1000ECON

ÁíõøùôéêÞ éêáíüôçôá kg 6200 (9.200 ìå åðéðëÝïí áíôëßá)

ÂÜñïò kg 5460 5460 5610 5970 6750

R6.130-185

4

R6.VRT 150-190

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ν. Ηλείας Βάγγης Σ. Ανδρέας

Page 5: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

R4 100 110 100VRT 110VRT

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò (2000/25/CE)HP/Kw

99/73 109/80 99/73 109/80

Êýëéíäñïé/êõâéóìüò no/cm3 4/4038 Turbo

4/4038 Turbo

Intercooler

4/4038 Turbo

4/4038 Turbo

Intercooler

ÌåôÜäïóç

Êéâþôéï ôá÷õôÞôùí ìå POWERSHIFT

3 âáèìßäùí, 45ôá÷ýôçôåò åìðñüò + 45ðßóù ìå Ýñðïõóá

áõôüìáôï

Ïðßóèéïò äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò (P.T.O.)

540/1000/540ECON/1000ECON

ÁíõøùôéêÞ éêáíüôçôá kg 6600

ÂÜñïò kg 4500 4800

• ÊéíçôÞñáò DEUTZ, Euro III, óåéñÜ õðåñôñïöïäïôïýìåíïò (turbo) ìå çëåêôñïíéêü Ýëåã÷ï turbo Intercooler

• Êéâþôéï ôá÷õôÞôùí ìå Powershift, 45 ôá÷ýôçôåò åìðñüò êáé 45 ðßóù ìå Ýñðïõóá

• ÕäñáõëéêÞ ñåâÝñóá ìå ìï÷ëü áëëáãÞò êáôåýèõíóçò óôï ôéìüíé

• Ïðßóèéï õäñáõëéêü óýóôçìá áíýøùóçò çëåêôñïíéêÜ åëåã÷üìåíï, åîïðëéóìÝíï ìå ñáíôÜñ

• ÍÝá êáìðßíá ìå ïñïöÞ õøçëÞò ïñáôüôçôáò

R4. 100-110 / VRT100-110

ÏËÁ ÕÐÏ ÅËÅÃ×Ï !ÏËÁ ÕÐÏ ÅËÅÃ×Ï !

R6 100 110 115 125

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò2000/25/EC (HP/Kw)

100/73 112/82 119/87 127/93

Êýëéíäñïé/êõâéóìüò no/cm3 4/4038Turbo Intercooler

6/6057 DCR Turbo Intercooler

4/4038DCR Turbo Intercooler

ÌåôÜäïóçÊéâþôéï ôá÷õôÞôùí ìå POWERSHIFT,

36ôá÷ýôçôåò åìðñüò + 12ðßóù ìå Ýñðïõóá êáé óýóôçìá áëëáãÞò åí êéíÞóåé

Ïðßóèéïò äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò (P.T.O.)

540/1000/540ECON/1000ECON

ÁíõøùôéêÞ éêáíüôçôá kg 6200

ÂÜñïò kg 4440 4850 4440

R6.100-125

• ÊéíçôÞñáò DEUTZ , Euro III ,ôåôñáêýëéíäñïò Þ åîáêýëéíäñïò õðåñôñïöïäïôïýìåíïò (turbo)

• ÊéíçôÞñáò ìå äõíáôüôçôá ôñïöïäïóßáò ìå 100% âéïíôßæåë (Â 100)

• Êéâþôéï ôá÷õôÞôùí ìå Powershift ôñéþí âáèìßäùí, ìÝãéóôç ôá÷ýôçôá 50km/h (ðåñéïñéæüìåíç óôá 40km/h ëüãù íïìïèåóßáò)

• Õäñáõëéêü óýóôçìá ìå áíôëßá óôáèåñïý Þ ìåôáâáëëüìåíïõ üãêïõ êáé óýóôçìá áßóèçóçò öïñôßïõ (Powerbeyond)

• Ïðßóèéï õäñáõëéêü óýóôçìá áíýøùóçò åîïðëéóìÝíï ìå çëåêôñïíéêÜ åëåã÷üìåíï ñáíôÜñ êáé õäñáõëéêüò äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò 4ùí ôá÷õôÞôùí P.T.O. 540/540ECO êáé 1000/1000ECO r.p.m.

• ÌÝãéóôç Üíåóç ÷Üñç óôçí áõôüìáôç õäñáõëéêÞ áíÜñôçóç ôïõ åìðñüóèéïõ Üîïíá êáé ôçò êáìðßíáò

ÄéáèÝóéìï êáé óå Ýêäïóç “ Hi-Profile”

5

ÖÕÓÉÊÇ ÔÅËÅÉÏÔÇÔÁÖÕÓÉÊÇ ÔÅËÅÉÏÔÇÔÁ

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ν. Ηλείας Βάγγης Σ. Ανδρέας

Page 6: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

• ÊéíçôÞñáò DEUTZ, Euro III 2012, ôåôñáêýëéíäñïò õðåñôñïöïäïôïýìåíïò (turbo) 4038cc

• ÊéíçôÞñáò ìå äõíáôüôçôá ôñïöïäïóßáò ìå 100% âéïíôßæåë (Â 100)

• ÌåãÜëç ðïéêéëßá ìïíôÝëùí ìå ìïíü Þ äéðëü äéáöïñéêü, ìå êáìðßíá Þ ìå ðëáôöïñìá

• Êéâþôéï ôá÷õôÞôùí ìå 5 ìç÷áíéêÝò êáé 4 âáèìßäåò (20 ôá÷ýôçôåò åìðñüò + 20 ðßóù), 40 ôá÷ýôçôåò åìðñüò êáé 40 ðßóù ìå Ýñðïõóá êáé HI-LO)

• ÕäñáõëéêÞ ñåâÝñóá ìå ìï÷ëü áëëáãÞò êáôåýèõíóçò óôï ôéìüíé Þ ìç÷áíéêÞ óõã÷ñïíéóìÝíç ñåâÝñóá (Ýêäïóç Target)

• Äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò P.T.O. ìå åíåñãïðïßçóç áðü õäñáõëéêü ðïëýäéóêï, ìå 4 ôá÷ýôçôåò (540\540 ECON\1000\1000ECON) êáé óõã÷ñïíéóìÝíï PTO ìå áíåîÜñôçôï Üîïíá

• ÕäñáõëéêÜ öñÝíá êáé óôïõò 4 ôñï÷ïýò• Ïðßóèéï õäñáõëéêü óýóôçìá áíýøùóçò óôéâáñÞò

êáôáóêåõÞò• ÍÝá êáìðßíá õøçëÞò ïñáôüôçôáò êáé åñãïíïìéêÞò

ó÷åäßáóçò. Êáðü íÝáò ìïíôÝñíáò ó÷åäßáóçò

R3.EVOR3.EVO 8585 100100 110110

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò (2000/25/CE)HP/Kw

85/62,5 99/73 109/80

Êýëéíäñïé/êõâéóìüò no/cm3 4/4038 Turbo

4/4038 TurboIntercooler

ÌåôÜäïóçÊéâþôéï ôá÷õôÞôùí,

20ôá÷ýôçôåò åìðñüò + 20ðßóù ìå Ýñðïõóá

Êéâþôéï ôá÷õôÞôùí, 40ôá÷ýôçôåò åìðñüò + 40ðßóù ìå HI-LO êáé

Ýñðïõóá

Ïðßóèéïò äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò (P.T.O.)

540/1000/540ECON/1000ECON

ÁíõøùôéêÞ éêáíüôçôá kg 4300 5100 5300

ÂÜñïò kg 3440 3650 -

Ç ÍÅÁ ÁÍÔÉËÇØÇÇ ÍÅÁ ÁÍÔÉËÇØÇÓÔÇÍ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁ ÊÁÉ ÔÇÍ ÁÍÅÓÇÓÔÇÍ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁ ÊÁÉ ÔÇÍ ÁÍÅÓÇ

R3. EVO. 85-110

• ÊéíçôÞñáò DEUTZ, Euro III, ôåôñáêýëéíäñïò õðåñôñïöïäïôïýìåíïò (turbo) 408

• Êéâþôéï ôá÷õôÞôùí 5 ó÷Ýóåùí êáé ìÝãéóôç ôá÷ýôçôá 40km/h

• Õäñáõëéêü åìðëåêüìåíï ÑÔÏ ôåóóÜñùí ôá÷õôÞôùí

• ÕäñáõëéêÜ öñÝíá êáé óôïõò 4 ôñï÷ïýò

R3. T/TB 85 100

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò (2000/25/CE)HP/Kw 85/62,5 99/73

Êýëéíäñïé/êõâéóìüò no/cm3 4/4038Turbo

4/4038Turbo Éntercooler

ÌåôÜäïóç20ôá÷ýôçôåò åìðñüò + 20ðßóù ìå Ýñðïõóá Þ 40ôá÷ýôçôåò åìðñüò +

40ðßóù ìå HI-LO êáé Ýñðïõóá

Ïðßóèéïò äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò (P.T.O.)540/1000/540ECON/

1000ECONSynchro

ÂÜñïò kg 3150/3050 3500/3100

85-100

6

Ç ÄÕÍÁÌÇ ÔÏÕ ÔÁÕÑÏÕÇ ÄÕÍÁÌÇ ÔÏÕ ÔÁÕÑÏÕ

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ν. Ηλείας Βάγγης Σ. Ανδρέας

Page 7: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

R2.TARGET/R2 60 80 90 100

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò (2000/25/CE)HP/Kw 62/46 82/60 85/63 95/70

Êýëéíäñïé/êõâéóìüò no/cm3 3/3000 Turbo 3/3000Turbo

Intercooler

4/4000 Turbo Intercooler

4/4000 Turbo Intercooler

ÌåôÜäïóçÊéâþôéï ôá÷õôÞôùí ìå 30ôá÷ýôçôåò åìðñüò

+ 15ðßóùÊéâþôéï ôá÷õôÞôùí ìå POWERSHIFT, 45

ôá÷ýôçôåò åìðñüò + 45ðßóù ìå OVERSPEED

Ïðßóèéïò äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò (P.T.O.) 540/540ECON/1000-Synchro

ÁíõøùôéêÞ éêáíüôçôá kg 3000(3600 ìå åöåäñéêü êýëéíäñï)

ÂÜñïò kg 2800 2900 2950 2750

• ÊéíçôÞñáò LAMBORGHINI, Euro III, óåéñÜ 1000 õðåñôñïöïäïôïýìåíïò (turbo) ìå çëåêôñïíéêü Ýëåã÷ï• Êéâþôéï ôá÷õôÞôùí ìå Powershift, 45 ôá÷ýôçôåò åìðñüò + 45 ðßóù êáé OVERSPEED Þ 30ôá÷ýôçôåò åìðñüò + 15ðßóù ìå

Ýñðïõóá• ÕäñáõëéêÞ ñåâÝñóá ìå ìï÷ëü áëëáãÞò êáôåýèõíóçò óôï ôéìüíé êáé óýóôçìá Stop&Go Þ ìç÷áíéêÞ óõã÷ñïíéóìÝíç ñåâÝñóá • Êáìðßíá õøçëÞò ïñáôüôçôáò Þ standard êáìðßíá

R2. 60-100

7

• ÊéíçôÞñáò LAMBORGHINI, Euro III

• ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá 40km/h (30km/h óôçí Ýêäïóç ìå ìïíü äéáöïñéêü)

• ÕäñáõëéêÜ öñÝíá êáé óôïõò 4 ôñï÷ïýò

• Õäñïóôáôéêü ôéìüíé ìå áíåîÜñôçôç áíôëßá

CRONO RECORD

CRONO - RECORD 65 75 65 75

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò (2000/25/CE)HP/Kw

62/46,5 72/54 62/46,5 72/54

Êýëéíäñïé/êõâéóìüò no/cm3 3/3000Turbo

3/3000 Turbo

Intercooler

3/3000Turbo

3/3000 Turbo

Intercooler

ÌåôÜäïóç

Êéâþôéï ôá÷õôÞôùí ìç÷áíéêü, óõã÷ñïíéóìÝíï ìå15 ôá÷ýôçôåò åìðñüò + 15ðßóù ìå Ýñðïõóá

12+3

Ïðßóèéïò äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò (P.T.O.)

540/540ECON/Synchro 540/540ECON

ÁíõøùôéêÞ éêáíüôçôá kg 3000

ÂÜñïò kg 2800 2800 2450 2450

RECORD 65-75

CRONO 65-75

Ç ÄÕÍÁÌÇ ÔÏÕ ÔÁÕÑÏÕÇ ÄÕÍÁÌÇ ÔÏÕ ÔÁÕÑÏÕ

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ν. Ηλείας Βάγγης Σ. Ανδρέας

Page 8: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

RF 60 80 90

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò (2000/25/CE)HP/Kw 62/46 82/60 85/63

Êýëéíäñïé/êõâéóìüò no/cm3 3/3000 Turbo

3/3000 Turbo

Intercooler

4/4000 Turbo

Intercooler

ÌåôÜäïóç 30 ôá÷ýôçôåò åìðñüò + 15ðßóù ìå Ýñðïõóá

ÁíõøùôéêÞ éêáíüôçôá kg 3,000

ÅëÜ÷éóôï ðëÜôïò (ìå åëáóôéêÜ 12.4R24) mm

1450 1470 1470

ÂÜñïò ìå ðëáßóéï áóöáëåßáò kg 2250 2400 2600

• ÊéíçôÞñáò LAMBORGHINI, Euro III, óåéñÜ 1000 õðåñôñïöïäïôïýìåíïò (turbo), ìå çëåêôñïíéêü Ýëåã÷ï êéíçôÞñá

• Êéâþôéï ôá÷õôÞôùí 30åìðñüò - 15ðßóù

• ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá 40km\h

• Õäñïóôáôéêü ôéìüíé ìå áíåîÜñôçôç áíôëßá

• 100% óõìâáôüò ìå ôçí ÷ñÞóç âéùêáõóßìùí

RF. TARGET 60-90

• ÊéíçôÞñáò LAMBORGHINI, Euro III,óåéñÜ 1000 õðåñôñïöïäïôïýìåíïò (turbo), çëåêôñïíéêÜ åëåã÷üìåíïò .

• Êéâþôéï ôá÷õôÞôùí 5 ó÷Ýóåùí êáé POWERSHIFT

• OVERSPEED êáé ìÝãéóôç ôá÷ýôçôá 40km/h

• ÕäñáõëéêÞ ñåâÝñóá ìå óýóôçìá Stop & Go

• Ãùíßá óôñÝøçò 60ï

RF/RSRF/RS 8080 9090 100100

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò (2000/25/CE)HP/Kw 82/60 85/63 96/71

Êýëéíäñïé/êõâéóìüò no/cm3 3/3000 Turbo Éntercooler

4/4000 turboIntercooler

ÌåôÜäïóçÊéâþôéï ôá÷õôÞôùí ìå POWERSHIFT êáé

OVERSPEED, 45 ôá÷ýôçôåò åìðñüò + 45ðßóù ìå Ýñðïõóá

ÁíõøùôéêÞ éêáíüôçôá kg 3000

ÅëÜ÷éóôï ðëÜôïò (ìå åëáóôéêÜ 12.4R24) mm

1200

ÂÜñïò kg 2600 2800 2800

RF. 80-100/ RS. 80-100

ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁ ÓÅ ÓÔÅÍÇ ÌÏÑÖÇÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁ ÓÅ ÓÔÅÍÇ ÌÏÑÖÇ

8

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ν. Ηλείας Βάγγης Σ. Ανδρέας

Page 9: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

ÄÕÍÁÌÇ ÊÁÉ DESIGNÄÕÍÁÌÇ ÊÁÉ DESIGNÏËÁ ÓÅ ÅÍÁ!ÏËÁ ÓÅ ÅÍÁ!

• ÊéíçôÞñáò MITSUBISHI, Euro III

• Õäñáõëéêü ôéìüíé ìå áíåîÜñôçôç áíôëßá

• ÌåãÜëç ãùíßá óôñÝøçò, 57ï , êáé áêôßíá ðåñéóôñïöÞò 2,6 ìÝôñá

• ÁíåîÜñôçôï õäñáõëéêü óýóôçìá áíýøùóçò ìå áíôëßá 30l/min

• ÅìðëïêÞ åìðñüóèéïõ êáé ïðßóèéïõ äéáöïñéêïý ìå çëåêôñïûäñáõëéêü Ýëåã÷ï.

R1 35 45 55

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò (2000/25/CE)HP/Kw

39/28,5 43/31,5 51/37

Êýëéíäñïé/êõâéóìüò no/cm3 4/1500 4/1500 Turbo 4/1758 Turbo

ÌåôÜäïóç Êéâþôéï ôá÷õôÞôùí óõã÷ñïíéóìÝíï ìå 16 ôá÷ýôçôåò åìðñüò

+ 16ðßóù, ìå ñåâÝñóá(ìç÷áíéêÞ)540/1000 Þ /540/540ECON Synchro

Ïðßóèéïò äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò (P.T.O.)

ÁíõøùôéêÞ éêáíüôçôá kg 1,200

ÂÜñïò kg 1,250 1,350 1,320 1,420 1,320 1,420

R1. 35-55

∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.

C.110 CF.100 CV.80

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò (2000\25\CE)HP\Kw

102\75 95\70 82/60

Êýëéíäñïé\êõâéóìüò no\cm3 4\4000 TurboIntercooler

4\4000 Turbo 3\3000

ÌåôÜäïóç

16ôá÷ýôçôåò åìðñüò +

16ðßóù, ìå Ýñðïõóá

16ôá÷ýôçôåò åìðñüò +

16ðßóù, ìå Ýñðïõóá

12ôá÷ýôçôåò åìðñüò + 8ðßóù

Ïðßóèéïò äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò (P.T.O.)

540\540ECON\1000

540\540ECON 540\540ECON\1000

ÁíõøùôéêÞ éêáíüôçôá kg 3000 3000 2500

ÂÜñïò kg 5200 4150 3300

C 110• ÊéíçôÞñáò LAMBORGHINI, Euro III,

óåéñÜ 1000, õðåñôñïöïäïôïýìåíïò (turbo) ìå çëåêôñïíéêü Ýëåã÷ï

• Óõã÷ñïíéóìÝíç ñåâÝñóá • Äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò (ÑÔÏ)

åìðëåêüìåíïò áðü õäñáõëéêü ðïëýäéóêï

• Æåýîç ôñéþí óçìåßùí âáñÝùò ôýðïõ• ÈÝóç ïäÞãçóçò ðÜíù óå ìïíùìÝíç

ðëáôöüñìáCF 100

• ÊéíçôÞñáò LAMBORGHINI, Euro III, óåéñÜ 1000, ìå çëåêôñïíéêü Ýëåã÷ï

• Õäñáõëéêü óýóôçìá ìå äýï áíåîÜñôçôåò áíôëßåò

• Ðôõóóüìåíï ðëáßóéï áóöáëåßáò • ÈÝóç ïäÞãçóçò ðÜíù óå ìïíùìÝíç

ðëáôöüñìáCV 80

• ÊéíçôÞñáò LAMBORGHINI, Euro III, óåéñÜ 1000, ìå çëåêôñïíéêü Ýëåã÷ï

• 12 ôá÷ýôçôåò åìðñüò êáé 8 ðßóù ìå Ýñðïõóá

• 4 æåýãç âáëâßäùí õäñáõëéêþí ðáñï÷þí

C.110/CF.100/CV.80

9

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ν. Ηλείας Βάγγης Σ. Ανδρέας

Page 10: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

• NÝïò êéíçôÞñáò Zetor, Euro ÉÉÉ, turbo Intercooled

• Ìåãáëýôåñç áðüäïóç êéíçôÞñá êáé áõîçìÝíç éððïäýíáìç óôï PTO.

• Ìåãáëýôåñç ÑïðÞ

• Ëéãüôåñïò Èüñõâïò

• 12 +12 ìå ÑåâÝñóá

• 40 ÷ëì/þñá ìå åìðñüò öñÝíá óå ëïõôñü ëáäéïý

PROXIMA 65 75 85 95

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò (ECE 2000/25) HP/Kw

61/45 72/53 82/60 90/66

Êýëéíäñïé/êõâéóìüò no/cm3 4/4156 Turbo

ÌåôÜäïóç10ôá÷ýôçôåò åìðñüò + 2ðßóù ðëÞñùò óõã÷ñïíéóìÝíåò, Overdrive20+4, ìå

óõã÷ñïíéóìÝíç ñåâÝñóá 12+12, ìå Ýñðïõóá 20+4

Ïðßóèéïò äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò (P.T.O.) 540/1000 Þ 540/540E

BÜñïò ìå êáìðßíá (kg) 3630

ÊÁÍÔÅ ÔÇ ÆÙÇ ÓÁÓ ÁÐËÇ!ÊÁÍÔÅ ÔÇ ÆÙÇ ÓÁÓ ÁÐËÇ!

PROXIMA 65-75-85-95

• ÍÝïò êéíçôÞñáò ZETOR, Euro III, turbo, intercooled

• ÍÝáò ó÷åäßáóçò êáðü ìïíïêüììáôçò êáôáóêåõÞò,

• ÍÝá óýíèåóç öþôùí

• Êáìðßíá åñãïíïìéêÜ ó÷åäéáóìÝíç

• ÄåîáìåíÞ êáõóßìïõ 150 lt

• Åýêïëç óõíôÞñçóç, ìåãÜëïò ÷ñüíïò æùÞò, êáôÜëëçëï ãéá ðïëëÝò ÷ñÞóåéò.

PROXIMA PLUS 85 95 105

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò (ECE 2000/25) HP/Kw 82/60 90/66 74/100

Êýëéíäñïé/êõâéóìüò no/cm3 4/4156 Turbo

ÌåôÜäïóç16ôá÷ýôçôåò åìðñüò + 16ðßóù ðëÞñùò

óõã÷ñïíéóìÝíåò, Power shift 2 âáèìßäùí

Ïðßóèéïò äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò (P.T.O.) 540/1000(540/540E)

ÂÜñïò kg 3740

plus 85-95-105

2424ìÞíåòå çãã óýç

2424ìÞíåòå çãã óýç

10

• ÅîÜôìéóç óôï ÐëÜé

• ×åéñéóôÞñéï Õäñáõëéêïý (åîùôåñéêü)

• Ñõèìéæüìåíï ôéìüíé

• Æþíç Áóöáëåßáò

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ν. Ηλείας Βάγγης Σ. Ανδρέας

Page 11: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

• ÍÝïò êéíçôÞñáò ZETOR, Åuro III, turbo, intercooled

• Êáìðßíá åñãïíïìéêÜ ó÷åäéáóìÝíç

• ÍÝï ðÜôùìá ôï ïðïßï åîáóöáëßæåé áêüìá ìåãáëýôåñç ç÷ïìüíùóç.

• ÄåîáìåíÞ êáõóßìïõ 205 lt

• Ôá õäñáõëéêÜ êõêëþìáôá, ôïõ Power-shift êáé ôïõ ÑÔÏ, Ý÷ïõí ó÷åäéáóôåß ìå íÝï çëåêôñïõäñáõëéêü êéâþôéï äéáíïìÝá

• Åìðñüóèéï õäñáõëéêü êáé ÑÔÏ (ðñïáéñåôéêü)

• Åýêïëç óõíôÞñçóç, ìåãÜëïò ÷ñüíïò æùÞò, óôéâáñÞ êáôáóêåõÞ

FORTERRA 95 105 115 125

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò (ECE 2000/25) HP/Kw 90/66 101/74 110/81 120/90

Êýëéíäñïé/êõâéóìüò no/cm3 4/4156 Turbo

ÌåôÜäïóç24ôá÷ýôçôåò åìðñüò + 18ðßóù ðëÞñùò

óõã÷ñïíéóìÝíåò

Ïðßóèéïò äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò (P.T.O.) 540/1000

ÂÜñïò kg 4550

FORTERRA 95-105-115-125

TRACTOR IS ZETOR!TRACTOR IS ZETOR!

• ÍÝïò êéíçôÞñáò ZETOR, Åuro III, turbo, intercooled

• HëåêôñïûäñáõëéêÞ ÑåâÝñóá

• ÍÝáò ó÷åäßáóçò êáðü ìïíïêüììáôçò êáôáóêåõÞò,

• ÍÝá óýíèåóç öþôùí

• Êáìðßíá åñãïíïìéêÜ ó÷åäéáóìÝíç

• ÍÝá êáìðßíá ç ïðïßá åîáóöáëßæåé áêüìá ìåãáëýôåñç ç÷ïìüíùóç.

• ÄåîáìåíÞ êáõóßìïõ 175 lt

• ÍÝïò åìðñüóèéïò Üîïíáò, Carraro 20.16, êáé íÝï ðëáßóéï ãéá åìðñüóèéá áíôßâáñá

• Åýêïëç óõíôÞñçóç, ìåãÜëïò ÷ñüíïò æùÞò, õøçëÞ áîéïðéóôßá.

PROXIMA POWER 85 95 105 115

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò (ECE 2000/25) HP/Kw

82/60 90/66 100/74 110/81

Êýëéíäñïé/êõâéóìüò no/cm3 4/4156 Turbo

ÌåôÜäïóç 24 åìðñüò + 24 ðßóù

Ïðßóèéïò äõíáìïäïôéêüò Üîïíáò (P.T.O.) 540/1000 Þ 540/540E

ÂÜñïò ìå êáìðßíá kg 4000

TO MONO ÐÏÕ ×ÑÅÉÁÆÅÓÔÅ ÅÉÍÁÉ ÔÏ ÊËÅÉÄÉ!TO MONO ÐÏÕ ×ÑÅÉÁÆÅÓÔÅ ÅÉÍÁÉ ÔÏ ÊËÅÉÄÉ!

2424ìÞíåòå çãã óýç

2424ìÞíåòå çãã óýç

11

PROXIMA power 85-95-105-115

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ν. Ηλείας Βάγγης Σ. Ανδρέας

Page 12: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

ÖÑÅÆÅÓ

ÔÕÐÏÓ ÉÐÐÏÄÕÍÁÌÇ ÐËÁÔÏÓ ÏËÉÊÏ ÂÁÑÏÓ ÁÑÉÈÌÏÓ ÂÁÈÏÓÔÑÁÊÔÅÑ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÐËÁÔÏÓ ÖËÁÔÆÙÍ ÊÁÉ ÅÑÃÁÓÉÁÓ

ÇP cm cm Kg ÌÁ×ÁÉÑÉÙÍ cm

1. ÓõñôáñùôÝò Åëáöñïý Ôýðïõ, 1 ôá÷ýôçôá, ìåôÜäïóç ìå áëõóßäá, óôáõñüò ìå óõìðëÝêôç.

TW-105 15 - 40 105 117 170 5 / 20 18TW-125 23 - 40 125 137 194 6 / 24 18TE-140 35 - 60 145 157 285 7 / 28 20

2. ÓõñôáñùôÝò ìå õäñ. ìåôáô. Çìé-ÂáñÝùò Ôýðïõ, 4 ôá÷ýôçôåò, ìåôÜäïóç ìå ãñáíÜæéá,óôáõñüò ìå óõìðë.

SILVA-160 C 40 - 70 160 170 430 7 / 36 22SILVA-185 C 50 - 70 185 195 480 8 / 42 22SILVA-205 C 60 - 70 205 220 525 9 / 48 22

3. ÓôáèåñÝò Çìé-ÂáñÝùò Ôýðïõ, 4 ôá÷ýôçôåò, ìåôÜäïóç ìå ãñáíÜæéá, óôáõñüò ìå óõìðëÝêôç.

TU-130 35 - 80 135 146 350 6 / 30 22TU-155 40 - 80 160 171 400 7 / 36 22TU-180 50 - 80 185 196 440 8 / 42 22TU-205 60 - 80 210 221 480 9 / 48 22

4. ÓôáèåñÝò ÂáñÝùò Ôýðïõ, 4 ôá÷ýôçôåò, ìåôÜäïóç ìå ãñáíÜæéá, óôáõñüò ìå óõìðëÝêôç.

TB-155 45 - 100 160 173 543 7 / 36 27TB-180 50 - 100 185 198 588 8 / 42 27TB-205 60 - 100 210 223 635 9 / 48 27TB-230 70 - 100 235 248 680 10 / 54 27

5. ÓôáèåñÝò ÕðÝñ-ÂáñÝùò Ôýðïõ, 4 ôá÷ýôçôåò, ìåôÜäïóç ìå ãñáíÜæéá, óôáõñüò ìå óõìðëÝêôç.

TU-130 35 - 80 135 146 350 6/30 22TC-205 60 - 130 210 223 676 9 / 48 27TC-230 70 - 130 235 248 722 10 / 54 27TC-250 80 - 130 260 273 770 11 / 60 27TC-280 85 - 130 285 298 820 12 / 66 27

6. ÓôáèåñÝò Super-ÕðÝñ-ÂáñÝùò Ôýðïõ, 4 ôá÷ýôçôåò, ìåôÜäïóç ìå ãñáíÜæéá, óôáõñüò ìå óõìðëÝêôç.

TSC-230 90 - 170 235 248 891 10 / 54 28TSC-250 100 - 170 260 273 951 11 / 60 28TSC-280 110 - 170 285 298 1018 12 / 66 28TSC-300 130 - 170 310 323 1078 13 / 72 28

ÊÁÔÁÓÔÑÏÖÅÉÓ

ÔÕÐÏÓ ÉÐÐÏÄÕÍÁÌÇ ÐËÁÔÏÓ ÏËÉÊÏ ÂÁÑÏÓ ÁÑÉÈÌÏÓ ÓÔÑÏÖÅÓ

ÔÑÁÊÔÅÑ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÐËÁÔÏÓ ÓÖÕÑÉÙÍ PTO

ÇP cm cm kg rpm

1. Óôáèåñïß Ìåóáßïõ Ôýðïõ, ìå óôáõñü, ìå ðÝäéëá.

BRAVA 120 25 - 60 120 133 308 14 540

2. Óõñôáñùôïß Ìåóáßïõ Ôýðïõ, ìå õäñáõëéêÞ ìåôáôüðéóç, ìå óôáõñü, ìå ðÝäéëá.

VITA-120 30 - 70 120 130 330 12 540VITA-140 35 - 70 140 150 375 14 540VITA-160 40 - 70 160 170 425 16 540

3. Óõñôáñùôïß Çìé-ÂáñÝùò Ôýðïõ, ìå õäñáõëéêÞ ìåôáôüðéóç, ìå óôáõñü, ìå ðÝäéëá.

BL-135 30 - 80 135 150 400 14 540BL-155 35 - 80 155 170 425 16 540BL-170 40 - 80 170 185 465 18 540BL-190 45 - 80 190 205 505 20 540BL-210 50 - 80 210 225 545 22 540

4. Óõñôáñùôïß ÂáñÝùò Ôýðïõ, ìå õäñáõëéêÞ ìåôáôüðéóç, ìå óôáõñü, ìå ðÝäéëá.

CR-155 40 - 80 155 170 515 16 540CR-170 45 - 80 170 185 555 20 540CR-190 50 - 80 190 205 595 20 540CR-210 55 - 80 210 225 650 24 540

ÐÁÑÅËÊÏÌÅÍÁ

The w

innin

g t

eam

!The w

innin

g t

eam

!

12

ÓÂÏËÏÊÏÐÔÅÓ (ÖñåæïóâÜñíåò)

ÔÕÐÏÓ ÉÐÐÏÄÕÍÁÌÇ ÐËÁÔÏÓ ÏËÉÊÏ ÂÁÑÏÓ ÁÑÉÈÌÏÓ ÂÁÈÏÓ

ÔÑÁÊÔÅÑ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÐËÁÔÏÓ ÌÅ ÊÕËÉÍÄ. ÌÁ×ÁÉÑÉÙÍ ÅÑÃÁÓÉÁÓ

ÇP cm cm Kg cm

1. Çìé-ÂáñÝùò Ôýðïõ Åíéó÷õìÝíïò, ìå ïäïíôùôü êýëéíäñï, óôáõñüò ìå óõìðëÝêôç.

TDS-2300 PLUS 70 - 100 230 235 860 18 28

2. ÂáñÝùò Ôýðïõ Åíéó÷õìÝíïò, ìå ôá÷ýôçôåò, ìå ïäïíôùôü êýëéíäñï, óôáõñüò ìå óõìðëÝêôç.

TDC-2500 PLUS 80 - 120 250 255 970 20 28TDC-3000 90 - 120 300 305 1100 24 28

3. Õðåñ-ÂáñÝùò Ôýðïõ Åíéó÷õìÝíïò,ìå ôá÷ýôçôåò,ìå ôá÷õóýíä. ìá÷áéñ. ìå ïäïíô. êýëéíäñï, óôáõñ.óõì.

TDM-3000 RAPIDO PL.

120 -180 300 305 1320 24 28

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ν. Ηλείας Βάγγης Σ. Ανδρέας

Page 13: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Ç ðïéüôçôá óôçÇ ðïéüôçôá óôçëåðôïìÝñåéÜ ôçò!ëåðôïìÝñåéÜ ôçò!

13

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ν. Ηλείας Βάγγης Σ. Ανδρέας

Page 14: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ

×ÏÑÔÏÊÏÐÔÉÊÁ

RUR - 60• Xùñçôéêüôçôá 6 m3

• ÐëÜôïò äéáóêïñðéóìïý 14 ì.• Ïëéêü ìÞêïò 7,19 ìÝôñá• Ïëéêü ðëÜôïò 2,6 ìÝôñá• Ìå äõíáôüôçôá õäñáõëéêþí Þ ðíåõìáôéêþí öñÝíùí

ÊÏÐÑÏÄÉÁÍÏÌÅÉÓ

×ÏÑÔÏÊÏÐÔÉÊÏ AGROSTOJ ZTR - 165Ìå 2 ôýìðáíá ðëÜôïõò êïðÞò 163 åê.

XORTOKOÐÔÉÊÏ ÁGROSTROJ ZTR - 185Ìå 2 ôýìðáíá ðëÜôïõò êïðÞò 184 åê.

XORTOKOÐÔÉÊÏ ÁGROSTROJ EXACT - 245 DMå 6 äßóêïõò ðëÜôïõò êïðÞò 241 åê.

ÐÉÓÔÏÉ ÓÔÇÍ ÐÁÑÁÄÏÓÇÐÉÓÔÏÉ ÓÔÇÍ ÐÁÑÁÄÏÓÇ

ËÉÐÁÍÔÉÊÁ

•• ÊáôáóêåõÜóìåíá åéäéêÜ ãéá ãåùñãéêÜ ìç÷áíÞìáôá

•• ÁíôÝ÷ïõí ðåñéóóüôåñï óôéò õøçëÝò èåñìïêñáóßåò

•• ÁíôÝ÷ïõí óôç ìáêñï÷ñüíéá óõíå÷Þ ÷ñÞóç

•• Áðïäßäïõí êáëýôåñá óôéò ÷áìçëÝò èåñìïêñáóßåò

•• Åîáóöáëßæïõí õøçëüôåñç áíôéôñéâéêÞ êáé áíôéóêùñéáêÞ ðñïóôáóßá

ÃíÞóéá ÁíôáëëáêôéêÜ

Ì Ï Í Ï

óå åðéóÞìïõò

Áíôéðñïóþðïõò êáé Óõíåñãåßá

ËÁÄÉÁ ÊÉÍÇÔÇÑÙÍ - ÂÁËÂÏËÉÍÅÓ - ÃÑÁÓÏ -

ÕÃÑÁ ÖÑÅÍÙÍ - ÁÍÔÉØÕÊÔÉÊÁ ê.á.

14

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ν. Ηλείας Βάγγης Σ. Ανδρέας

Page 15: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

ÅËÁÓÔÉÊÁ

EëáóôéêÜ RADIAL õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò ãéá Ãåùñãéêïýò

ÅëêõóôÞñåò êáé Ðáñåëêüìåíá ðïõ áðïôåëïýí åîïðëéóìü

ðñþôçò ôïðïèÝôçóçò ìåãÜëùí êáôáóêåõáóôþí ãåùñãéêþí

ìç÷áíçìÜôùí.

EëáóôéêÜ ÔóÝ÷éêçò êáôáóêåõÞò ìå Üñéóôç ó÷Ýóç êüóôïõò - áðüäïóçò ãéá Ãåùñãéêïýò ÅëêõóôÞñåò, Ðáñåëêüìåíá

êáé ðïëëÝò âéïìç÷áíéêÝò êáé

÷ùìáôïõñãéêÝò åöáñìïãÝò (ÖïñôùôÝò,

ÔóÜðåò, Grader, áíõøùôéêÜ

ìç÷áíÞìáôá ê.ëð.).

EëáóôéêÜ êáôáóêåõáóìÝíá óôï õðåñóýã÷ñïíï åñãïóôÜóéï Continental - Matador óôç Óëïâáêßá, ìå ôéò ðéï õøçëÝò ðñïäéáãñáöÝò ðïéüôçôáò ãéá üëåò ôéò åöáñìïãÝò.

ÅëáóôéêÜ ãéá åðéâáôéêÜáõôïêßíçôá,

4×4 êáé SUV.

ÅëáóôéêÜ ãéá åëáöñÜ öïñôçãÜ,

VAN, öïñôçãÜ êáé ëåùöïñåßá.

15

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ν. Ηλείας Βάγγης Σ. Ανδρέας

Page 16: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

ÁÈÇÍÁ: Áõëþíïò 107 & Óéþêïõ, Ô.Ê. 104 43 Ôçë.: 210 5155777, Fax: 210 5155778

ÈÅÓ/ÍÉÊÇ: Åãíáôßá ïäüò, Êüìâïò Éùíßáò (åîùôåñéêÞ ðåñéöåñåéáêÞ), Ô.Ê. 57 008, ÄÉÁÂÁÔÁ, Ôçë.: 2310 515321-6, Fax: 2310 516342

ËÁÑÉÓÁ: 7ï ÷ëì. ËÜñéóáò - ÖáñóÜëùí, Ô.Ê. 413 35 Ôçë.: 2410 615936, Fax: 2410 615867

www.demeter.gr, email: [email protected] - [email protected] - [email protected]

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ν. Ηλείας Βάγγης Σ. Ανδρέας