ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

15
I | *-. k !* iΞ. *"ΥΦ-.:. -*Y:sgΞξΦ*rr* .- ;"; ι CVεσΠ KCt oιKovoμ[ο κλιμαιιoμ6g fan cοΙis Θερμοιloμιlοi nλεκτρικοi λΞβnτεg αvιλiεc θερμ6τnιαg εvδοδαn6δια θ6ρμαvon λ6βnιεg nειρελαiου λ6βnτεg φυoικο(l αερioυ λβnιεg oιερειbv καυoiμωv ιζdκια oομlεg ξUλου o6μπεg pe1let o6μlεg ξ0λoυ καλοριφθρ o6μlεg peIiet καλoριφρ λθβnιεg pe1leι nλιακα ουoιιiμlατα

description

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝ ΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Transcript of ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Page 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

I

| *-.k

-ξrξ !* iΞ.

*"Υ€Φ-.:.

-*Y:sgΞξΦ*rr* .-;";

ιCVεσΠ KCt oιKovoμ[ο

κλιμαιιoμ6gfan cοΙis

Θερμοιloμιlοinλεκτρικοi λΞβnτεg

αvιλiεc θερμ6τnιαgεvδοδαn6δια θ6ρμαvon

λ6βnιεg nειρελαiουλ6βnτεg φυoικο(l αερioυ

λ€βnιεg oιερειbv καυoiμωv

ιζdκιαoομlεg ξUλουo6μπεg pe1let

o6μlεg ξ0λoυ καλοριφθρo6μlεg peIiet καλoριφ€ρ

λθβnιεg pe1leι

nλιακα ουoιιiμlατα

SPX
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Page 2: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Fan-coi[s VερoU

ΤoΙxoυ - Kαodτog - Kρυφd oρoφ69 _ Δαπdδoυ- oρoφligληr6nιαιo κol oΘ6ρυβo τo fan coi|s τnξ GRΕE κoλι]nτoυv nλnΘιilρο ovoγκιbvoε κεvτρικ6g εφαρμoγdζ. Mε nλo0olo εξonλloμ6 6nωg εvo0ρμoτo κol ootiρμoτoxειρloιliρlo με oΘ6vn LCD, ovιλ[ο oυμnυκvωμdτωv, φ[λτρo κol oμoδlκ6 xεlρloμ6.

&εnεE.ffiiridea

Yψnλ€q onoδ6oεlq, dμεoo. Aξl6πtoιο κoι oΘ6ρυβα

με υψnλlr noι6τnτα κoταοκευιig.Koμψ6q oxεδlαoμ69 κol ειjκoλn εγκατdoιoon. ι:&φgφΘερμoΠoμΠoI${Aftfrffi4}$ol θερμonoμnoi|-lARZMAN μnoρoιjv 6xr μ6vo vo oυμnλnρci.looυvιlg ovdγκεg τoυ xcbρoυ oοg με μlo κλoolκιi θdρμovon, oλλd κol voΘερμdvoυv 6λoυg τoυg xιbρoυg τoυ onlτloιi oog γρlrγoρo καl olκovoμlκd.E[voι εnionζ 6vog olκovoμlκ69 τρ6nog vα εnεκτoΘε[ 6vo υπdρxov o0oιnμoΘ6ρμovong 6ταvτα κτ(ρlo εivol ovoκαlvloμ6vo ri nρooτεΘoιivv6o δωμdτlο.Yndρxεl nλfrρng oεlρd loxOog on6 o'5Kw €ωq 3Kw, oελευκ6 xρcbμo κοr

με εvσωμoτωμdvoυg xρovoδιοκonτεq.ΔloΘ6τoυv δtoκ6nτn επlλoγfig 5o% fi 1 oo% τnζ on6δooΛg τoυg γloεξolκov6μnon εvdργεlοg. H Θερμ6τnτo μεταφdρετol με κovβ€κτoρo γlογριiγoρn Θdρμovon.ol Θερμonoμnoi HARZMΑN εivαl κoτdMnλol γlo xριion oε εoωτερlκoιjgΛ εξωτερlκoι]ζ (nρooτoτευμdvoυζ κλεloτo0ζ) xιilρoυζ. ol εvoωματωμdvoιΘερμooτdτεζ noυ διoΘ6τoυv εΙvol oκρlβεioζ, γlo τov κολ0τερo €λεγxo τng

Θερμoκρooiοq τoυ xcbρoυ καl τnv dμεοn Θdρμovolr τoυ.ΔloΘdτoυv αvτι noγωτι κιi λειτoυργiα.

HaεKτριKoi aεBnτεζol nλεκτρlκo[ λ€βnτεg λειτoυργo0v με ovιtαιdoεtg κoι ζεoιο[voυv τo vερ6τng εγκατdαtoonζ oκρrβιilζ 6nωq dvoq λιiβnτog nετρελoioυ και εivαιιδovtκoΙ για εγκοτootdoεlg μdxρl 1 20 τμ . Yndρxoυv κol μovoφoolκdμovιdλα. H εξolκov6μnon oε εvfργεlo μnoρε[vο φτdoεl καt τo 32% xωρ(ζτnv xρΛon vυxτερlvo0 ρει1μoτog, εvcb με xρ6on vυxτερlvoιi ρει]μoτoζ n

εξolκov6μnon μπoρεivο φτdoεl κol τo 62Ψo.

,lll:,1:r.l

domusa

.μ r,Ψ

Page 3: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

&o,nee"Movιiδα τoixoυ DC inverter.

Χαμnλfι κοταvdλωon εv6ργεrαg,Yψnλf noι6τnτo κoτooκευtig &1 o xρ6vto nρovoμrοκιi εγγ0non.Εψ6λtκτo καl φlλlκ6 oτo xρlioτn.

Aπoδ6oεlq:Ψ0ξn: 9.o41 Btu/h - 23.890 Btu/hΘ€ρμovon: 1 2.o,| o Btu/h - 26'6 1 o Btυ/^

TosHlBA mΙSΕιι#/

Movιiδo τoixoυ DC inverter

Mε δlnλ6 nερrαιρoφlκ6 oυμπtεαιιi.Χομnλιi κoτovdλωon εvdρyεtοcKοΘoρtoμ69 odρo με φiλτρo nλdoμoτoq AG

Aπoδιio_εlc: _ Ξ €Ψ0€n: 2.5 .4'5kν'l,ζρμuvu||. J.Ζ - f,.Ξ Λ\ry Ω*"

DGIΞ

lo

.:r.1,

ΞGΞ ?wGir(ξE. ΞGl

ΞA ENΕP.E]AkΗωΗ

Movιiδo τoixoυ a|| DC inverter.

Τεxvoλoγiο all DC inverter τinoυ κoΘρdnτn.Aξεndρoαιn otoΘnτlκιi με

..Ι FEEL,.Λεtτoυργio ..BLoW,'

oυτ6μoτoυ κoθoρloμoi1 o xρ6vlo nρovoμloκΛ εγγιlnon.

Aπoδ6oεlq:Ψ0ξn: 8.87 1 Btu/h - 25.8oo BtU/hΘ6ρμovon: 9,7 25 Btυ/h - 32.250 BIυ/h

Ft'"ffiffi#ffi#'ffi

Movιiδo

Λεnτ6q κοl κoμψ6qΛεlτoυργiο μdγroιngXρovoπρ6γραμμα 3 πρoγρoμμdτωv,Flo.υxn

λεrτoυργiα εξωτερlκrig μovιiδog

Aπoδ6oεlg:Ψ0ξn: 8.ooo Btu/h . 3o.ooo Btu/hΘ6ρμαvon: 9.ooo Btu/h - 3o.ooo Btu/h

ΞGΞ idea

τoixoυ inverter

Π

DGIΞ

l

,ta:t

i::

Movιiδo τoΙxoυ inverter

Bροβευμdvo γto τo oxεδlοoμ6 τoυg, ταtρtdζoυvτdλεlo αιrg o0γxρovεg κοτolκiεg. Mεγdλn γκdμαεπiτotxωv μovdδωv.

Aπoδ6oεlq:Ψ0ξn: 8.ooo Btu/h - 3o.ooo Btu,/hΘθρμoνon: 9.ooo Btu/h - 3o.ooo Btu/h

Movι€λα 9 - 12. 1a - 24lnverters 7 - 9 - 12 - 18 - 24

Aπoδ6oεlq:Ψ0ξn: 8.ooo Btu/h - 3o.ooo Btu/hΘ6ρμovon:9.ooo Btu/h - 3o.ooo Btu/h

Aπoδ6oειq:ψιjξn: B.o.oo Btu/h - 3o.ooo Btu/hΘ6ρ' μοvοn:9.o0o Btu/h - 3o.ooo Btu/h

r{rTAcl{t

..Ψ1ξπ B.53o Btu/h - 17.065 Btu/h

.€Ξ Φ

Movιiδα τoixoυ DC inverter.

Mε πρonγμιivo oυαιnμo nλεκτρovrκΛgδ|0xε|ρ|σnζ με|ωVε| τnV κοτovdλωon dωc 2o%σε σUYKρ|σn με τα nαραδootοκd oυαιΛμoτo.ΠoMαnλd φλιρα γrο κοθορ6 οdρo.

Movιiδo τoixoυ aΙ| DC inverter.

Σεrρd cut out γlα xιilρoug ξεxωρlαιoι.iq.Kοtvoτ6μo τεxvtκd xορακτnρtoιtκd noυnρooφερoυv εξοlρετtκ69 επlδ6oεr g,εUxορ|σto κol φυotκ6 nερrβdMov.

Aπoδ6oεlq:

,, {..-..

ι,|Movιiδo

3'

Anoδ6oεlq: ;

:ra.OOO Btulh -

Εu€λlκτo

:inverter.

I 1.60.0 Btu/h = 25.6On Btu/h

βi;s*u*,+

Page 4: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

GGR€Ε

BuderusLogatherm WPL

comρact αvτλiα θερμ6τnταg υψnλhg απ6δoongα€ρα-vερoιj για θ€ρμαvon- ψ0ξn & ζεoτ6 vερ6xρiong αn6 7 kW €ωg 25 kW

0ι αvτλiεg θερμ6τnταg α6ρα-vερor-1 Logatherm WPLιng Buderus xρnoιμonoιo0v τnv εv6ργεια τoυ α€ροgτου περιβdλλovτoζ για τnV παραγωγil θ6ρμαvong,ψιiξng και ζεoτοJ vερoιJ xρilong.Παραγωγir ψJξnq, θ€ρμαvong και ζεoτoιJ vερo0xρfiong αn6 6vα oJoτnμα'Στn oυoκευαoiα nεριλαμβdvεται το εξωτερικ6αιoθnτhριo, τo αιoθnτflριo για τo δοxε[o ζεoτoιJ vερο0xρfiong και τo εoωτερικd xειριoτhριo τng μovdδαg,Ε6κoλn εγκατdoταon.Παραγωγh ζεoτo0 vερoO xρriong €ωg και 5B"C'Δυvατ6ιnτα λειιoυργΙαg oε εξωτερικh θερμoκραo[αεωζKαι-|5"ι,

|{aaeqt-i te-

l.|ITΑcl{lAvτλ[α Θερμ6τnταg YUΤAK|

Διαθ€oιμn oε 4 μεγ€θn, απ6 B .29 Kw/hYψnλ6 βαθμ6 αn6δoong 4,31 cop

Xαμnλ6 κ6oτog λειτoυργiαg και oυντilρnongΤεxvολoγiα DC lnverter

Ζεaτ6 νερo xρiong oιαθερd oτoυg 55C

::'''''.,'. ι

**.'.j

.,1

.tl

.i

tti

:lal:ui

.;i

rυi?τsu ..,,/.i..,:lJ'' l\ζ,;'oι αvτλΙεg θερμ6τnταg WATERSΤACΕ nρooφfρoυv ψιJξn , θfρμαvon και ζεoτ6 vερ6Xρnσnζ με πoλιj υψnλ6 oυvτελεoιit αn6δοong και τερdoτια εξoικov6μnon εv6ργειαgEγγυnμ6vn λειτoυργΙα 6ω9 τoυg -1 5 "C εξωτερικh θερμoκραo(α.Θερμoκραolα παραγωγhg vερoJ 6ω9 50 "C, xωρ(g αvτΙoταon καιdλλnλo γιαουoτhματα θ€ρμαvonq και ζεoιωv vεριbv xρfionq.Ε0κoλn και αoφαλhg εγκατdoταon τng εξωιερικfiq μοvdδαg oε απoμακρυoμ6vοonμε[ο, |\z1ovτθλα μovoφαoικd 5,6,B,l Ο,.l3,l6 Kw.

ffiffi

- ,U.

EvδoδοΠεδιο ΘfρμοVσΠΓ},κupn μελfτn, σ{Ι}σ,τdζ a.xεδ|ασμ*ξγlα dψΟγn Ι{ατασXεUn s'ε dλΟUE τΟυζ Χιi}pΟU{

,l:i':r::,

t-EIFEΓr.rξ|

Avτi[εg Θερμoτnτοg

.}Gξ€e

Ο

. H αvτλ[α θερμ6τnιαg Versati μnoρεi με αξιοπιoτio vα oαg

npooφ6ρει αn6λυιn θερμικh dvεon [κλιμαιιoμ6 τou xωρoυ &ζεoτ6 vερ6 xρhong] 6λεg τιg εποx6q τoυ xo6voυ!

λ,4noρε[ ει-iκoλα vα εvoωμαιωθε[ oε υπdρxoυoεg εγκαιαoιdoειg,αφoρd αvακαιvioειg καιoικιιi.;γ επεκτdoειg oυoτnμdτωv ωζ KUρια

nnγh θ6ρμαvong, αMd και oε v6εg εφαρμoγ€g, αξιonoiιbvταgnλhρωg τιg δυvατ6τnτεq λειτoυργ(αg τoυ.

Anοδ6oειg απ6 5,5 Kw θωg 15,5 κw,

Πλεοvεκτf,ματα σUσΙ*μαΙ*ζ ..]..Αvετn & γρr,rγoρn τonoΘdτnon. Aoφdλεrα λειτoυργiog τnq εγκoτdoτoonq.Mnδεvtκιi oυvτιiρnon oυoτιiματog. Mεγdλn δldρκεlo ζωriq. .Xoμnλ6τερo κ6oτog λεlτoυργfog. oμoι6μoρφn καl βdλτlαιn κοτovoμΛΘερμoκρooiοg κoΘ,0ψog oτo xιbρo. Eξolκovoμnon xcilρoυ.Bελτiωon τng oroΘnτlκlrg τoυ xωρoυ & oιoΘερonoinon υvρooioc.Mn ξnρονon τng oτμooφolρog τoυ xιilρoυ. Ευxdρloτn oiodnon oτov αvΘρωnlvooργοvtoμo λdγω τng μετdδoong Θερμ6τnτog με oκτlvoBoλiοKλlμoτtoμog xωρ[g τnv δnμloυργfo ρευμoτωv o6ρo 6nωg oε dλλο oυαιiuοτo.Mεiωσn φΘoρdq λεβnτoαιαoΙωv λ6γω τnq nlo oτoΘερlrg & oμol6μoρφnqΛε|τoUργ|oζ τoυg. Avεξoρτnoio oτnv εnlλoγfi τnζ nnγ6ξ Θερμoτnτog [οvτλioΘερμ6τnτog-ψ0κτng:εvoMdκτng]...-.....'...Eλεγxog

τng Θερμoκραoiog oε κ<iΘε xcbρo xωρroιιi. . ..ii .

Page 5: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Avτi[εg Θερμdτnτοg

TOSHIBAMiNi-SMMS - Εξωτερικri Movdδα VRFo καλdιερog ovoμαoιικdg δεiκτng αndδοong (CoP)τnζ αγoραζ (4.61για 4HP); αvτιπρooωnειjειnρonγμ6vo επinεδo εvεργειακhq απ6δoong.lιy'εγdλn noικιλiα εoωτερικιi.lv μovdδωγ μ6xρι και 9,

μπoρo0v vα oυvδεθο0v oε μια μdvο εξωτερικriμovdδα. Διnλ6g nεριoτρoφικ69 oυμπιεoτig DC γιαuψnλil αnοτελεoμαιικ6τnτα κοι αn6λυτn αξιoπιoτiα,Συμnαγirg oxεδιαoμdg ιng εξωτερικirg μοvdδαg(70olo λιγ6τερo9 6γκog αn6 τnv oτdvταρ μovdδαVRF) nου μπoρεΙ vα τoπoθετnθεi oπoυδhπoτε,Aπoδdoειg απd 6 Kw 6ωc l 6 Kw,

*

'--..*Ξ

ξ

:1,,I

Aερ6ψυκτεg Avτλ[εgΘερμ6τnταgμε onειροειδεΙg (scroli)

ouμn ιεoτ6g και εvoωμαιωμ€voυδραlλlκo ΠαKετo για ειooρμoγεq

εvδoδαn6διαg ψ6ξng/Θθρμαvongαπoδ6oειg απ6 6 Kw θωq 2B Kw.

$-q1ifΞ$μ]:1.';: ]

"ι.ξ*#

s,ι idea

ΝASSAU: Avτλ(α Θερμ6τnταgαερα-VερoUll-l9KwH αντλ[α Θερμ6τnταg ε[vαι μiα κλιματιoτικil μovdδα noυεκμεταλλεJεται τnv θερμ6τnτα τoU ατμoσφαιριKo0 α€ραγια τnV Παραγωγti δωρεdv εv6ργειαg, oι αvτλlεgθερμ6τnταg τng Νassau xρnoιμonoΙoυv τnv τεxvoλoγiαinverter με απoτθλεoμα τnv επlτεuξn υψnλο0 βαθμoιJαn6δoong (cop) ακ6μα και oε ακραiεg θερμoκραoiεq.

-, ffi*ξEtr}s*Ξ..* ffifrffiffLr..;;;"

;.,,u.,.". nεραινερoι]H αvτλiα θερμ6τnταg RΕHAU AΕRo αnoρρoφd

εv6ργεια απ6 τov εξωτερικ6 α6ρα,0ι αvτλiεg θερμ6τnταg AΕRo εivαι διαθ6oιμεg oε 7

βαθμiδεq αn6δoong αnd B dωg 33 kW και εivαικατdλλnλεg για εοωτερικi και εξωτερικh

εγκατdoταon, με ξεxωριoι6 πivακα ελ€γxoυ καιευ€λικτεg εnιλoγ€g oUvδεong τng ρohg τoυ α6ρα.

oι αvτλΙεq AΕRO απ6 B-l 5 K\,γ nαρ€xοvται μεεvoωματωμ6vo κυκλοφορnτi φ6ρτιong

θερμoδoxεΙoυ,

ryΦ

wffi

π]il]ιlΞ

*,ffiffiffiffiffiΤo oUoτnμα με μεταλλικd πλ6γμα και Drehclip quattro εivαι ε0κoλooτnv εγκατdoιαon' κατdλλnλo vα δεxθεΙ ρευoτli τoιμεvτoκoviα και

ει]κoλo oτnv τonoθ€τnon' XαρακτnρΙζεται αn6 γρhγoρn εγκατοoταonκαι ε[vαι κατdλλnλo για μεγdλεg εΠιφαVειεζ,

Kατdλλnλo για θ6ρμαvon και ψ0ξn . Ικαvd vα δεxθεi υψnλd φoρτiα,κατdλλnλo για κατoικiεg και 6xι μ6vo π,x. βιoμnxαvικu κιιρια

Bxxdetr&xsΘ6ρμαVσn δαΠεδoυ Logafix PUR-ΤHΕRMΦ

Τo nιoτonoιnμ6vο oUoτnμα Logafix PUR-ΤHΕRlVo nρooφ6ρει τn μεγιστnαπ6δoon θερμ6τnταq και dvεon oε μια κατoικiα, H κoρυφαiα γερμαvικh

πoι6τnτα και n μακρoζωiα τωv oυoτnμdτωv κdvουv τo oUoτnμα LogafixPUR-THΕRΝ/@ τnv αoφαλi επιλογh: ohμερα και oτo μdλλοv

f'1. ,,.Ξ}

W.ffi@g.β{#tr

|-1 εφαρμoγh Daikin Altherma n;,.";.i.,;oυ.iδ.;αoιει ιδovικα με κοιvα oωμαια υψnλιδvΘερμoκραοιιilv Εivαι n τ6λεια λιlon για vα .. .

^ovετε o.novou α οrr θεoρovon Jε crq λιγdιερεζεπεμβdoειg oτnv κατoικiα oαgl H εξωτερικri-ovαδο rρooοερειο. oε μεγεθn rιυν ] 1' l4 &1 6 kW (μovoφαoικh και τριφαoικn1.|-j αVαστρεψιμn αvτλΙα θερμ6τnταg α€ρog/vεροιiπερι6xει oυμπιεoτi ελεγx6μεvο με inverter, Τooιioτnμα inverter διατnρεi oυvεxιig τnvεπιθυμnτh θερμoκραoiα xιbρou, κdτι πou €xειoαv αnοτ6λεoμα τn μεΙωon τng καταvdλωongεv6ργειαg κατd 30οlο oε oUγκριon με €νακλαoικ6 o0oτnμα οn/off,

ffiΨffi,'ffit''

-.JffiEi.Lffiffiffi,wgtffi!ffir'φffirff4W'

i

EvδoδοΠεδιο ΘfρμοVσn

ccDινfΔLP

-V-

Συoτi:ματα τonoθθτnongB]of|oor: oιioτnμα με πλdκεgειδικfig διαμdρφωong (Πλdκαoptima, Πλdκα TS), oιioτnμαμε oυρμdτιvo nλ€γμα,o0οτnμα τoπoθ€τnongΤacker, o0αιnμα..τοnοθ6ιnong με ρdγεq,o0οιnμα ξnρhg δ6μnong, ;"

Page 6: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

HAιοKd σUστriμοτο

lΙrTRA,

rNτnA,

INτRA, tHλιακοι θερμooiφωvεq απο αvοξεΙδωτο ατodλικαι με εn[oτρωon glass με τιτανιο.

3ng γεvιdg nλιακd ουoιitμαια με ,,.λεκiπο.. ...... ..,.ll...:....ll:

l

cLB r 60 & 200 (0P)

INτRA, LN6α oειρd nλιακιbv ουoιnμ6τωv με oυλλ6κιn made in Cermany,Evια[α βdon κεραμοoκεnfig και ταρdιoαg, Χωρnτικ6τnτα: l 2O t 3OO|t

ΔZENTRATHΕRMΞΞt'I|ΞπIΞΞ|τGil

Δlrλic υαλιυorq. Do:bIe g|ass,Συλλ€κτng xαλκoιJ, αλoυμιvioυ i xdλυβα υψnλιigαnoρρ6φnong. Εξωτερικil εn€vδυon αvoξεiδωτoυxdλυBα & αλoυuιv(ου-Bdoειg γαλβανιoμ€vεg. Ειδικ6 dθραυoτο κριJoταλλoμεγdλng απορρoφnτικ6ιnταg oτnv ακτιvoβoλiα,Xωρnτικ6τnτα(: l 20-l 5Ο-200 lt,

oυλλ6κιn τιιαviου

Izευτnlτ-lrεπυΞΞIΞΙΞ

An6 αvοξε[δωιo xdλυβo ειδικιilv nρoδιαγραφιi.lvΣυλλ€κτng xαλκoιj-αλoυμιv[oυ υψnλilg αnoρρ6φnong.Eξωτερικh επ6vδυon αvoξεΙδωτου x6λυβα,2nλng & 3nλng εv€ργειαg'Ειδικ6 κρioταλλo αoφαλεiαg. Bdoειg γαλβαvιoμ6vεg'Xωρnιικ6τnταζ: 1 2o-1 6o.200-250-30Ο lt.

......Ο,,;;*1ff.1,...o

(εσωτεριKn μΟvdδο)

.iH.*ιx.'i:.ifi:*"*(εξωτερικli μovdδο)

cο9Mξξ9oιJ4RHλιoκd oυoτfiματα

υψnλιlv απoδ6oεωv2πλng & 3nλng

εv6ργειαg,

nαροxi ζεοτo0

σωμ0ταθθρμovοng

ΟVε ροU

.ijι] lj

;Φ .:..

ra *;

'* ffix*&ffi*$ Buderus I!Ξμμ. ι,,uqerus 1Γ strΗUtrE

Εvδoδonfδιo θdρμοvon

nλιοκoi oυλ"\6κτεq πnv oκεn6

ΠισιVoo-.....................-

Σιioτnμο UΠoBoriΘΠσnζ Θ€ρμοvong

Page 7: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Movτεμ6vtog λdβnτognετρελoioυ - οερioυ.

Yψnλ6g βoθμ6g απ6δoong 93%.Anoδdoεrg oπ6 28 - 93 Kw.

Mεγdλn δldρκεlo ζωhg.ΞluderusΛdβnτοq πετρελoioυ - oερioυ.

Koρυφαiο Γερμοvlκ6 nol6τnτα.Mε nλεκτρovrκ6 dλεγxo αvτrαιdθμtong

& nρ6γρoμμο δlαxεΙρlong ζεαιoι-ivερo0 xρΛong oε oυvδυοoμo

με εκμετdλλευon nλloκιig εvdργεlog.Anoδ6oεlg on6 23 - 1.2oo Kw.

&..]Φ..l...}:.a

Ξ,.t , αomusaMovτεμ6vto oυτ6voμn μovdδοnετρελοioυ.Anoδ6oεrg on6 28 - 58 Kw.Δlnλ6 μ6vωon λ€βnτo &κολυμμdτωv.Δlατiθετor καt με εoωτερlκo

i μndrλερ oυvεxo0g πoρoxnq

Aυτ6voμn μοvdδο xoλUβδlvn 6 lnoxμε nρoθ€ρμovon τou οερo καUοng.

Εvoωμoτωμdvo μn6,lλερ.Απ6 20-25-35 Kw.

Xoλι1βδ lvo g λ6βnτο g πετρεf,bΥδυYψnλ6g βοθμ6q οπ6δoong. AvoξεΙδωτor

oτρoβlλtoτdg κoυσoερiou.|oxυρ6 μ6vωon αιov κoρμo κol αιnv ndρτo.

Χoμnλll εκπoμnιi ρυnωv. AΘ6ρυβn λεtτoυρYio.XoμnλΛ εvεργεroκlr φdρτlon ovd μovοδο επlφοvεlαc

πoυ oυξdvεt τn δldρκεlο ζωΛg τou.Anoδooεtg on6 20.ooo - .| .ooo.ooo Kcal,/h

Διατfθεvτοt καl δtοlooιjuεvot.

Συoτtiμοτο nAιoKoJ κοι ιlθBnτo comρact

ff} οo,,,u

F

,,'::;**

Aυτovoμn μovdδα oτoμrκfi g

Θ€ρμovong με μοvτεμdνrαδtαφρdγμοτo.Δlnλi Θερμonxoμ6vωon τoυλ6βnτo & τωv κoλυμμdτωv.AΠ6 2o.ooo - 5o.ooo Kca|/h.

evolution solar 3ODXAvoξεiδωτo μn6lλερ 130 & 25o Lταn6δοon 3o,2 Kνν

ffi:Τ:

MetropoΙisDGT

evο|utΙon solar 3oFDAvoξεiδωτo μπ6lλερ 150 LT

oλlκtig οvdκτnongοn6δoon 3o,2 KW

Eπ[τoιxoι Λd8nτεζ φUσιKo0 οεριoUI

:!

.,::t..,

{:l!

a:.

it::

f:

Ε

Γ

εq

} doπusi,,oιoμlκιi μovιiδo

Format DGTΣυμπυκvωμdτων

Murre|e DGΤ

.l(iβoφgiο,Γερμovl κlr τεxvoλoγ iα.

Mε εvoλΜΙτΙ noρoγωγ6g ζεoτo0vερoO xρiong κo| εβδoμαδ|αionρoγρομp.οι.ιoμ6.

s l m e Περroρroμ6vεg δtooτdoεlg. EυκoλΙo xρllonq.LUρεio γKoμο. Yψnλ6q onoδ6oεlg κol olκovoμ[ο.Αnoδdoεlg οnd 7,5 dωg 30 Kw.

ryβ

oερΙoU.

Page 8: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΛεBnτεζ =ι]ioυ

slmΘ soιlDAA loδoor αno

,]

6Kw .ωq 57 Kι'Διnλ6 ρυθμιζ6μεvn απ6δoon

.'-^''' '''λ. ^;.με ταμΠιρ ε|oαγω\Γι αιoακαι τdμnερ εξαγωγilq

καυoαερ[ωvΝ/εγdλog θdλαμog και!ong,

Ny' εγαλn θερμoxωρnτικ6τnτα.__ιjλo - PeIlets

BuderusΛ€βnιαg ξιiλoυ αvdoτρoφng φλ6γαg

Λ€βnτεg Σιερειbv Kαυoiμων Harzman Pyro.

0ι λθβnτεg oτερειbv καυoiμωv nυρdλυοng

HARZΙVAΝ PYRO ε[vαι xαλ0βδιvoι λ€βnτεg

Jε αVεμ.oτnρα οvι 1o ιοoφnζ καυonζ'

oι onoioι εivαι κατdλλnλoι για 6λoυ9 ιoυgτι1πoυg oιερειi.lv καυo[μωv

BαΘμ69 αn6δoonq B30lo.

Anoδ6oειζ απ6 50 Kw €ωζ B0 Kw,

Ι,*1 =,,,.κ^,,*Πλα1oιo και nρ6oοψn εξ.oλοκλιiρoυ

αn6 μαιτ€μι.Δυo τεxνολογiεζ; |\,/ι ον ιεοτοαμμενn

φλ6γα o POWΕR και με3 nεριoτρoφ6g ιoυ καnvο0 o ΕNΕRCY.

,Ελgγxοg τng καUong με nλεκιροvικfl

nλακ€τα και oθ6vn,

Διαθ6oιμοι oε διdφoρα μovτ6λα

.διαφορειικιig ιoxιiog: 2 για τοv

POWER (24 & 33 kW) και

4 για ιov ΕΝΕR6Y (21'26'30'34 kw)

Λ6βnταg =ιJλoυ Πυρ6λυong, 8αθμ69 αndδoong noυ αγγ(ζει το 920lo .

Διαθ€ιoυv nλεκτρovικ6 nivακα για τοv 6λεγxo τωv λειτουργιιilv

Διαθ6τουv nλεκτρovικ6 €λεγxo τoυ αvεμιoτilρα αλλd και ιoυκυκλoφoρnτri. 1δαvικ6g για κα0on ξιJλου xαμnλhg υγραoiαg, Ελdxιoιn

αιαxιn. Στov λ6βnτα nεριλαμβdvεται o εvαλλακτng αoφαλεiαg.

XαλUβδιvog λ€βnταg ξ0λoυ,

με αVεμιστnρα Kαι ΠιVαKα.

B μovι€λα, αnd 32 - l 00 KwAυτ6ματn ρ0θμιon ταxι.iιnταg

αVεμιστrrρα.Aυτ6ματn €vαρξn λειτoυργ[αg

κυκλoφoρnτh,

Page 9: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Λ6βnταg Ξιiλoυ . pel|et,

8αΘμ6g αndδoong πoυ αγγ(ζει το 92οlo '

Διαθ6τουv nλεκτρovικd π(vακα για τov 6λεγxoτωv λειτoυργιιi,lvΔιαθ€τoυv nλεκτρovικ6 €λεγxo τoυ αvεμιoτhρααλλd και τoυ κυκλoφoρnιft.tι/εγdλn γκdμα μovτ€λωv απ6 25 €ωq 70 kw.

KαUστnραζ SUN P

ν1ovoβdΘμιoξ καυαιhραg pe||et

με €vα αι6διo λειτoυργiαgn ρUθμιζ6μεVoζ σε 5 βrrματo

λειτoυργ[αg.

ltI :olικruπΛdβnιαg pelIet ottaνγa,

Μετα24 kW τng ιoxιlog ιoυ τρoφoδoτεiτα oιbματα καλοριφ6ρ και τnv ενδoδαnθδια θ€ρμανon

και ζεoταivει πoλJ μεγdλεg επιφdvειεg,Δυvατ6τnτα oOvδεong με εξωτεριKl,l δεξαμεvh pe||et για

μεγαλ0τερn αυτovoμiα.Διαθ6τει: Sistema LeonardοΘ για τnv αυτ6ματn

διαxεiριon τng καJong,0θ6vn για τoV Πρoγραμματιoμ6 ιωv βαοικιbv λειτoυργιcbv,

Aιodλιvo και πυρiμαxο θdλαμo και1ong,

Εvoωματωμ€vο ρεζερβoυdρ 1 Ο0 kg pe||et.

Evoωματωμθvo kit για oτιγμια[α nαραγωγ6

ζεoιo0 vερoi xρflong,Pαδιoκoντρ6λ με oθ6vn oτov oτdvταρ εξoπλιoμ6.3C System Kεραμεικ6g καταλυτικ6g καυoτilραg.

ΓfrFoιiXυιoo(δnρog λ€βnταg αιερειbvκαuo(μωγ Uψnλr|ζ αΠ6δoσnζ.

Λειιoυργiα με pe||et, μετd τnv τonoθ6τnonειδικ69 n6ρταg πou εφαρμ6ζει o καυαιllραg

peiler SUN p

lι/εγαλog Θdλαμog καιiong.PυΘμιζ6μεvn εκτρoni καυοαερiωv αιov

καπvαγωγ6.Aπoδ6oειg αn6

-16 Kw €ωg 62 kw.

SIπιE SOLIDA

An6δoon απd 'l 6Kw 6ω9 57 Kw,

Διnλ6 ρυθμιζ6μεvn αn6δοon

με τdμπερ ειοαγωγhg α6ρα καιτdμπερ εξαγωγhg καυοαερiωv

|ι,4εγαλog Θdλαμog κα0ong,N,4εγdλn θερμoxωρnτικ6τnια.

Ξ0λo - Pe||ets

M6γιoτn

Page 10: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ff* αo,,,,Ν,4αvτεμ€vιo τζdκι Dragon

κατdλλnλo για oι-ivδεοn

vgYHuvν| |\.

Anoδ6oειg αno 17 tωc, 24 Kι,v.

F ατire ι ιs sninr6α τ7Λι ι

"φ".ρ.;;;;;;;.;)ω;"Πλα[oιo αnδ εvιoxυμ[νoo ιodλι. Θdλαμο<, καυonq

nμικυκλικ6< για υψnλn κα.

oμoι6μορφn αιταλλαγflθcnl lΛτnτnr πτn vcn6

Aυτoμοτoq μnxαvιoμ6qDy-pasS τoU KαΠVoU

Kεραμικ6 τζdμι αιτoxflg oε

θερμικ6 ooκ oτoυg B00"CΤdμπερ ριiθμιong ιoυ α€ρα

καυong,

Ynοδoxfl για nλεκτρικ6 oo0βλα,

oυvδυοζoμεvεg διακooμiloι lι,

Σ6μΠεζ

Πριoματικfr αvoιγ6μεvn n6ρτα iloτρoψυλfi oυρ6μεvn π6ρτα.

Λειτoυργ[α ωg κλειαιοιj ιιJnoυτζακιoιj.

Evoωματωμ6vo o0oτnμα διαvoμfi q

θερμo0 α€ρα.

Ovoμαoτικfi θερμικil ιoxO B,0 kw,

,Εvαg απ6 ΙoUζ KιjριoUζ λ6γoυ9 για ιoUζ oΠoιouζ τo ξ.λo

εfuαι τ6oo ελκυoτικ6 ωζ ΠnγR εVθργειαζ, εivαι 6τι ε[vαιouδεΙερo σε Co2,6ταν κα[γεται. Το ποo6 ιoU Co2 ΠoUαΠελεUθερ6Vεται 6ταV Kαιγεται αVιισιoιXε[ αKριβιbζ στoΠoσ6 ΠoU αΠoKαθισιoιjσε ιo δεvιρo 6ιαv μεγdλωvε. AV τoδ6vτρο αφnV6ιαV Vα σαΠισει μεσα σιo δdoog, ΘααΠελεUθερωV6ταv n iδια Πoσ6τnια Co2 και μdλιoτα xωρigλ6γο. Enιπλfov κdΘε λ(τρo πετρελα(ου Θθρμαvong nουαyιιKαΘισταται αΠ6 ξΟλo εξoικοvoμεl 5 κιλd Co2, τα oΠoιασε διαφoρειιKti περlπτωon Θα αnελευΘερωV6ταV στΠVαΙμoσφαιρα

Σ6μΠεζ ξιiioυΠεζ pellet

Xαλιiβδιvn ξυλ6oομnα. Koταoκευli o0μφωvα μειo D|N ΕΝ l 3240.Εξαιρετικ6 design.

Πυρ[μαxo τζdμι.

ovομαoτικιi θερμικh ιoxι-lg B KW (6.880 kcal/h)

Δυvαι6τnια o0vδεong εξωτερικoιi αγωγoιinnnny6r αiαα ιαlαne

Σιjvδεon αγωγo0 καυoαερiωv Φ150 mm στo

dvω fi nioω μ6ρo9. KλειαιοiJ ιι1πoυ.

H κεραμικΛ εnθvδυon διατ(Θεται oε 1 3 xριbμαια.

f*1 =o..κAlltTo εκλεnτυομ€vo ox6διo τoυq τιg εnιιρ€nει vα nρooαρμ6ζoνταιoε onoιoδfi noτε nεoιBdλλοvoι διακοoμhoειg αn6 ατodλι, μαvτ€μι, κεραμικ6 και nφαιoιιακiln€τρα, εγγυιbvιαι μια αnαρdμιλλn αιoΘnτικli nαρoυoiα.

H μεγdλn αUτovoμiα θθρμαvongKαι o αUτoματonoιnμ€vogεβδoμαδιαiog Πρoγραμμαιισμ6ζε[vαι λεnτoμθρειεζ ΠoU KdVoUVτlr n6l lnrr nρ||ρt

μoVαδιKθζ Kαι ασιjγKριτεζ.

l*1 =o...κ^".,* BuderusΣxεδιαoμ6vεg με oι-iγxρovn

ιεxvoλoγiα για vα

ζεoταivουv oικovoμκd.

Προoαρμ6ζovται oεoπoιοδιinoτε nεριβdMov μετιg διακooμfioειg τoυg αn6ατοdλι, κεραμικ6 καιn{nn|6τ|nk6 ΠiΙnn

φρoντιoμ6vεg oτnλcnτnl lincln ιlln

αnαρdμιMn αιoθnτικιinαρoυoiα.

Page 11: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

I

Σ6μΠεζ ξ0ioυ κorloριφdρ

*Ir14i

-t

*a'..-.,-.'.

g

ξ..,,1S

JLlltΙ Ξ:)Il]{*mlrΣ6μnα καλοριφ6ρ με μεγdλo

lα/οoαU.λο (ομι γιo υπερo< Θι o τrqφιυ..οι, Πoooοψη λαι ηoVιυ Jερο( οΓoμαvτθμι και πρακιικ6 κιvnτd δαxτυλiδια

για τo ζθoταμα τωv φαγnτιbvΔιαθθoιμo με κεραμικil επιoμαλτωμθvn

διακ6oμnon oε μπεζ και μnoρvι6,Παραγωγri ζεoτο0 vερο(l xρhong

*1 =,.,κ^^ilΙ...l1 κoμψ6τnτα τoυ xυτoιj εnιoμαλιωμ€voυ κεραμικοJδιαθ6oιμo oε 2 xριbματα, κεxριμndρι και κ6κκιvo,oυvδυαoμEvo με τn μοvτ6ρvα ιεxvoλογ[α oε μια o6μnακαλοριφ€ρ ξJλoυ ΞdiIkamin.Πλευρικd, πρ6ooψn και βdon εivαι εξ.oλoκλhρoυ αn6μαvι€μι, εvcb τo πλαioιο και n εoτ[α απ6 ατodλι.H π6ρτα διαθθτει κερα1lικd τζdμι αvιoxilq oε θερμικ6 ooκoιoυg B00 βαθμο(lg,Παραγωγil ζεoτoU vεροιj xρiong με τn xριion τoυ ειδικoιj kito τ0πog CS διαθ6τει oερπαvτΙvα θερμικilg εκτ6vωong πoυεvεργοπoιε[ται αn6 βαλβiδα αoφαλε[αg για εγκατdoταon μεKλειoι6 Δoxεio Διαoιoλirg,

: .ξll**;1 ""*:ΓE'- ffβtS*,'*W

it

Σ6μΠεζ ρeιlet KCIaoριφερ

[,*l =o.'κAΜl]. *1 =,..κAΠ:}.Σ6μnα καλoριφ6ρ pe||et αn6 ατodλι oε μovτ6ρvo oxεδιαoμ6,με μεγdλn π6ρτα κοι τζdμι.Παρdγει ζεoτ6 vερ6 για τnv τρoφoδooiα 6λωv ιωv oωμdτωvτoυ oπιτιo0.

0θ6vn για τoV Πρoγραμματιoμ6 ιωv βαoικrilv λειτoυργιιlvΠαρdγει ζεoτ6 vερ6 xρhong με τo ειδικ6 μπ6ιλερ αξεoουdρ.Διαθ6oιμn με nλευρ€g και καndκι απ6 κεραμικ6 φoυvτουκiκ6κκιvn και λευκti μαι il με κεραμικ6 καndκι γκρι και πλευρfgαπ6 αλoυμ[vιo γκρι.

tt!!

iΙilu;rl

|; .lΦ

jΙifillιi,r,:---

.]:]]::l].Σ6μΠεζ pe||et τng oειρdg Extra Line, υψnλig ιox0οg

|'.:':,...|:::::| με εvoωματωμ6vn nαραγωγfi.Aλnθιvn κεvτρικr θερμαvοn pe||eι, αUιoμοιn ho,

nρoγραμuαιιζouεvr' τρoφoδoτει oλα ιο oωμοια.(ολbρ1φ€ρ του οnιιιοJ h τnv εvδoδαnθδια Kαι ιo

κ0κλωμα τoυ ζεoτoιi vεροιJ xρiong,'. Νlπoρεl vα λειτoυρvfioει nαρdλλnλα με dλλo λθβnτα

και τoυq nλιακoυζ ουλλεκτεζ.H Τoronto διατ[θεται με μπαλλικig nλευρεg κo.

κεραμικd ΞvΘετα κ6κκιvo n λευκd,

Page 12: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

25 dτn εγγUnμ€vo ειo6δnμο,Eωζ 4.oo0€ ετnσtc CΠοδοσΠ

ΑφoρolογnιC

Αμεonι

εγKCΙΟσιΟσΠ

Page 13: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

":5v?,".Ξ;/=?+''"Φ

Φ

Γ.i -"-i-

aι;:*-

".ξ

#_#-Ξ-

-**ε'

Ξ;.-] .. .i:fi] ]

.'iι:l.; :: ii]i:]. '|.

.'|:.lι:

.Ξ',Ξ:

ry

Page 14: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

θερμοιnιοg

εvδοδcnεδιcθfnI lΠ\/ΠΠ

ΓJν v ν| |

oι αvιλ[εg θερμ6τnταg ε(vαι ο πιοo0γxρovog, oικovoμικ6g' και oικoλoγικ6gτρ6ποg για ιnv θθρμαvon και τov δροoιoμ6Eκμεταλλε0ovται ιnv μεγdλn διαφoρdκαταναλωοηζ onoδoorc noυ φτανεικαιτo 420o/o και αnoιελoJv τοv nιooικοvομικ6 τρ6πο για τn θθρμαvon.H oικovoμiα φτ6vει και τo 90o/o

oε ox€on με €να oυμβαιικ6 o0oτnμαθinl lnιlοnr l tρ nrτniλnln

[ιlε l nv ιγιοτοo_οor μiαq ενδoδo.εδlocθ€ρμαvong εnιτυγxdvειαι oικovoμiα θωgκαι 50o/ο αn6 μ[α oυμβατικh θ€ρμαvon

με θερμαvτικiι oιilμαια .

H θ6ρμαvon δαπ6δου xρειdζεται τo %

τng ιoxOog oε ox€on με 6vα oυμβατικ6oOoτnμα θ6ρμαvong , oι θερμοκραo[εgλειιουργiαg τoυ λ6βnτα ε[vαιxαμnλ6ιερεg oε ox6on με ιnv κλαoικliθ€ρμανοn και κατα oυvθπεια και oιρ0noι nρog τo nεριβdλλov.

\/Π-Γι/'Τ o|Ko|| |t |ι-t \ LY tr \\, L

-εBΠιεζ

εΠιAoγ

cvτl iεq ,r,.],, t/-t-Ttl-\-r-, /

KΠ tμCιtcιtKC

ΓJΓ|1ΠTΓΓI l\*- ι_./ | | ι\-- >

nεΒΠιεζ

nεΒΠιεq

\/Π r-l I o|,(.| | tt\Jr\\J

/|Π\ /οΓtοΓ|| |Vι-| Lι,I

Tα κλιματιoτικd τ0nου |ΝVΕRΤER ε[vαι μιαλOon για dμεon και oικovoμικfi Θ€ρμαvon, μεδεδoμ€vο 6τι θxoυv υψnλ6 βαθμ6 αn6δoonglγlα ιαθε ,]

kw rou κοιoνoλωvoυv παραγoυv4) και μπoρo0v vα θερμdvoυv dμεoα εvια[oυgxcbρουg μ6xρι 6Οm2 ' Εvδεικιικd αvαφ6ρoυμεoτι για να θερμαvθεi fvο διυμαιιo rερlnoυJ0n2 θο xριlooτε, εvα κλιμoιlolικ6αn6δoong περ(πou 1 6,000btu/h, με ωριαiακαταvdλωon l,6,kwh και K6στoζ 0,] 4€ ,

oUστΠμCιCλ,4ε τnv nρooθiκn εvoζ nλlοι ο , o ,loτiματo(θ6ρμαvong εnιτυγx6vεται 6ω9 και 3Οolο

εξoικοv6μnon εv6ργειαg απ6 τnv ακιιvoβoλΙατoυ ιiλιoυ με δεδoμ€vn τnv υψnλhnλlοφovεlo τnq xωραq μαι Tο ol oτrμo

μnoρε[ vο υπoβοrΘroιl "ο| Vo \ειιoLρYΓσειπαραλλnλα με onoιαδinoιε dλλn μoρφhθθρμαvong με μnδεvικoιjg ρ0noυq πρog τonεριβd,λλov και μεγαλn εξoικοv6μnonεv€ργειαg .

nε3Πιεqι lvΠΠεniοιJ" Υ Y \-J \-l-, t\-/ \

CUτoVoμ ιC

θερμCVoΠζ

φUσtKoU Cερtcuoι λθβnιεg φυoικoι1 αερΙοu παρεxoυv αvεonκαι oικovoμ(α περ[πoυ 6ωq και 3Bο/o oεox6on με 6vαv λθβnια πειρελαioυ ,

Ε[vαι oικovoμικoi oτnv xρhon , δεvεκn€μπουv ρ0πoυg nρog το περιβdλλοv καιε[vαι αn6λυτα αoφαλεig oιnv λειτoυργiα καιoτnv xρhon

Νy'ε τnv αυτοv6μnon αn6 τnv κεvτρικilκερδi(ιιor οε κοoτoq λειιoυργiαιθθρμαvong 6ω9 και 35olo .

Τo μεγαλJιερo nροv6μιo ε(vαι 6τιxρnoιμοnoιε[τε εoε[g τo oJoτnμαθθρμαvong 6ποτε το xρειdζεοτε xωρΙgdoκonεg onατdλεg oε xιbρουg noυ δεvxρnoιμοnoιoι3vται και με ακριβεig

μειρι,loειg αvd θερμαvιικ6 oιilμα.

0ι λ€βnτεg υγραερΙou παρ6xoυv dvεon καιoιhovoμια Πε ρiΠou t ω( κol 2 l oo σε oxεon μεivnti λiΒnτn nετnελninl l

Ε[vαι oικovoμικο[ αιnv xρfiοn , δεv εκπ6μπoυv

ρ0πουg nρog ιo nεριβdλλov και εivαι αn6λυιααoφαλε[g oιnv λειτoυργiα και oτnv xριion

Σ| I-n| |

>\Jr r\*/\*/

|\,4ε τnv εγκαταoταon εv6g λθβnια ξJλouμnoρε[τε vα θερμdvειε καvovικd ιo iδnεγκατεoιnμ6vo oιjoτnμα θθρμαvong noυ €xετεKαι με ιoUζ αυτoματιoμοιjg αoφαλε[αg nουυndρxoυv vα 6xετε το iδιο απoτ€λεομα -

H εξoικov6μnon εvθργειαg μnoρεi vα φταoεικαι τo 4l o/o

.

oι λ6βnιεg nου διαθ€τoυμε καιαoκευdζovιαι με τιg αυoτnρ6τερεqEυρωnαTκεg nρoδιαγραφ69, ξεnερvcδνταg τιg αnαιτιioειg τωvδιεθvιbv καvοvιoμιbv, με nιoτonoιnτικd πoι6τnταg.Επιτυγxαvoυv υψnλ6 βαθμ6 απ6δoong noυ φτdvει το 92οlo.

Ε[vαι αoφαλεig αιnv εγκαιαoταon και ειjκολοι oιnv oυντilρnon μελειιouργiα noυ αnoφ6ρει τnv μ6γιoιn δυvαιιi oικοvoμ[α καιπροoταo[α του nεριβdλλοvιog

Bdon ερευvιbv που €xoυv γivει διεΘvιilg, 2 κιλd pe||ets ιooδυvαμοJvπερ[noυ με 1 λiτρo πετρελαiου. Εivαι ξεκdθαρo 6τι ο καtαvαλωιilg πουΘα εnιλ€ξει τn θ6ρμαvon με pe||ets, θα θxει κ6oτog θ€ρμαvong nερi τα0,4 ευρω (40 λεnτd) αvd λiτρo ιooδOvαμου πετρελαioυ. H θ€ρμαvon,λοιπ6v με αιερε6 καrjoιμo nαρ6xει με(ωon ιoυ κ6oιου9 θfρμαvongnερ[noυ κατd 40 - 5oo/o oε ox6on με τo nετρ6λαιo θ6ρμαvong.Kαμ[α onμαvτικit αιiξnon δεv αvαμ€vεται oτnv τιμit τωv καυoiμωvαυτιbι4 δεδoμθvoυ 6τι και o εoωιερικ69 αvεφoδιαoμ6g και oιδυvατ6τnτεg για ειoαγωγθg βιολoγικιiv καυoiμωv εivαι μεγdλn, oεαντlθεon με τnv αξiα του πετρελα[ου και τng nλεκιρικtig εvθργειαg oιonο[εg €xουv αυξnθε[ onμαvιικd,

tε3Πιεq

nn| Ι ntPULTU L

Page 15: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

-':3l"

Avdλυon τιjπωv καυofμoυ

nξλ n..ρ.loι", μ. i οδΞlr.1l κei=lδOδδ k;,llAξiα nετρελαiου με l,οoεz|i (l ιΞi=l δ δδο ι.,ll iιlιδλaπiιlλAξΙα nειρελαioυ με J,5Ο€/|t (1 kgr=1O.OOO kca|)

Aξ(α nετρελαioυ με l,sοε/ii (l κjr=l ο οοδ κcall ειιλoιλnελlλΑξΙα peΙiet O,!sεl kg1 (] kgr=4,O7O kcal)

Aξiα pe||et O,35€ l kgr (ι kgr=ι,Δ δ κ."il ΞιlλoιιnειlλΑξ!α φυoκoιj αερiου O./O€ (-1 Νm3=1O'OΟO kca|)

Aξια φυoικoιJ αερioυ O,/O€ 1l π':=l ο δοο κ.ull irιιoλnπiιlaAξiα φυoικoU αερioυ Ο.7O€ (] Νm3=l Ο,OOO kca|) oΛ|KHΣ aιlraκτiiirAξiα φυοκο(lgερ!ου O.7O€ ιl ψλ:=lδοοδ κ.,l)δnril: λιιlκτlrli επλoλλnελllAξiα Yγροερ(ου 0,72€ (l ΝmΞ-3Ο,OOO kca|)

Aξiα Yγραερiou Ο,72€ (l Nm3=:δ οδδ κculi εινλoιλnειlλAξ(α Yγραερiου Ο,72€ (l Νm3=3O.OOO kcal) oΛIK|]Σ ANAKΤHiHΣAξΙα Yγραερ(oυ O 72€ (l Νm3=Ξο δδο κ.,1l ολ κιli nπλκτiiμ: irιnoλnπiιlλAξiα Ξ0λoυ 0,l9€ (l Kgr=3 50Ο kcal)

Aξiα Ξrjλoυ Ο,l9€ (l Kgr=3.iδο ι.ull ειlλoλnnελlλHλεκτρικ6g λθβnιαs Q]5€lKw(1 Kw=B64 kca|)

Hλεκτρικdg λ€βnταg O,J 5€/Kwιl k*=εδ+ κcai) εlνιoanniλln|_lλεκτρικ69 λ€βnταg (vυxτεριv6 ρε6μα) O,O66€/Kw(l Kw=B64 kcal)

|lλεκιρικdg λ6βnταg (vυxτερι"o j.υμ"i οοοοε/κλιl k*=εΞ+ κ.ul) ΞινιδλnπiιlλΑvτλ[α θερμ6ιnταg inverter 0,l 5€lKw(1 Kw=B64 kca|)

Avτλ[o θερμ6ιnταg |nverter Ο,l5€/Kw(,] κ*=εο+ ι."i iπιoλλπειιλAντλiα θερμ6ιnταg Inνerter (vυxτεριv6 ρε0μα) Ο,O66€/Kw(l Kw=B64 kca|)

Aιτλiα θερμdτnταg inve1er ιuu,i.ρ,o ρ.Jμol οδοοΞ/κ,,il κ*=εο+ ιcall ειrλoλλniλιeAντλ[α θερμ6τnταg 0 1 5€lKw(1 Kw=B64 kca|)

AντλΙα θερμ6τnταq O,15€/Kw(1 κ*=εε+ κ.ulΙ επλoιλπειiλΑvτλiα θερμ6τnταg (vυxτερ1v6 ρεJμα) O,Ο66€/Kw(l Kw=B64 kca|)

Αvιλiα θερμ6τnταg (vυxιεριv6 ρε0μα) Ο,Ο66€/Kw(l κw=εο+ κcall εruλδιλnειln

Bαθμ6gαΠ6δoσnζ

90o/ο

4οψ|'

90Ψο

9Ο%

91%

91ak

93Ψa

93Ψo

9B%

9BΨο

93%

93%

9BΨο

9B%

89%

B9Ψο

99%

99%

99'a/ο

99%

4o9%

4Οa%

400%

ao)%

3Ζ|o%

320%

329%

32Ao/a

Kλατ'ιr

ιJ. E

z ξδοε

l 250€z 1E^r

l s/5€

l 1750€B75€

s75€

l:636€

Bl B€

l:B00€

9Ο0€

l 682€

B4l €

l 663€

83l €

2063€

l Ο3l€1 ΛzΕΓ

-a -a

I :O3t atr1Ca

qζqε

1 2Bg€

trcaΓ

2'sλi

Kεnδne ορ

ox6on με100Ψο D1ese!

-l zξδΞ

ι εl sε'2l000€

2875€

2 000€

2:B75€1 11 λc

zg,sz€

]:9l0€

2a5Ο€

2]06B€

-29o9€

2]0BB€

2919€l 6B8€

2:719€

-2:315€

3033€

2'719€.3'234€

'3'296€z tr1zc

1 ΛΕ1.

-: l δsΞ

Ξ:] BΞΞ

-3'466€

H o0γκριon γivεται για 2.5Ο0 λΙτρα ειiloιαg καταvdλωong nετρελαΙoυ

.. ail

,:-.:,'

'aa:. .:.:,a-.:: -.: