ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

13
Ι ΙΠ ΠΠ ΠΟ ΟΚ ΚΡ ΡΑ ΑΤ ΤΟ ΟΥ ΥΣ Σ 4 44 4, , 1 10 06 6 8 80 0 Α ΑΘ ΘΗ ΗΝ ΝΑ Α T TH HΛ Λ. .: : 2 21 10 0 3 36 6. .1 11 1. .0 00 00 0, , F FA AX X: : 2 21 10 0 3 36 6. .3 34 4. .3 38 89 9 w ww ww w. . m me e n n a a n n d d r r o o s s . . g g r r e e - - m ma a i i l l : : m me e n n a a n n d d r r o o s s b b o o o o k k s s @ @y y a a h h o o o o . . c c o o m m i i n n f f o o @ @m me e n n a a n n d d r r o o s s . . g g r r

description

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MENANDROS

Transcript of ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Page 1: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΟΟΥΥΣΣ 4444,, 110066 8800 ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ TTHHΛΛ..:: 221100 3366..1111..000000,, FFAAXX:: 221100 3366..3344..338899wwwwww..mmeennaannddrrooss..ggrr ee--mmaaiill:: mmeennaannddrroossbbooookkss@@yyaahhoooo..ccoomm iinnffoo@@mmeennaannddrrooss..ggrr

Page 2: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

KKεείίµµεενναα:: AAννττωωννίίαα ΠΠααυυλλοοπποούύλλοουυ∆∆ιιαασσττάάσσεειιςς:: 2211xx2299 εεκκ..AAφφίίσσεεςς:: 3300xx4433 εεκκ..ΣΣεελλίίδδεεςς:: 221166 ((33 ττόόµµοοιι))IISSBBNN:: 997788--996600--77666611--8877--66TTιιµµήή σσεειιρράάςς:: 114400 €

Η σειρά αυτή παρουσιάζει έργα σηµαντικών Ελλήνων και ξένων ζωγράφων πουαπεικονίζουν θέµατα αγαπητά και προσιτά στα παιδιά της προσχολικής και πρωτοσχολικήςηλικίας, µε σκοπό να αγαπήσουν τα παιδιά την Τέχνη και να εκφραστούν ελεύθερα καιδηµιουργικά.

Το συγγραφικό αυτό εγχείρηµα αποτελεί έναν οδηγό – βοήθηµα για τους εκπαιδευτικούς,ευαισθητοποιώντας τους σε θέµατα που αφορούν στην Τέχνη καιταυτόχρονα έένναα πποολλύύττιιµµοο ««εερργγααλλεείίοο»» σστταα χχέέρριιαα ττωωνν ππααιιδδιιώώνν γγιιαα νναααασσχχοολληηθθοούύνν µµεε ττηη ζζωωγγρρααφφιικκήή..

Οι εικαστικές προσεγγίσεις επεκτείνονται εκτός από τηδηµιουργία ενός πίνακα, στη δηµιουργία αντικειµένων πουµπορούν να έχουν και χρηστικό χαρακτήρα, όπως γιαπαράδειγµα διακόσµηση τετραδίων, σουπλά, χαρτιούπεριτυλίγµατος, κ.τ.λ. επίσης δίνονται προτάσεις πουµπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στο έργο του εκπαιδευτικού καιταυτόχρονα αποτελούν έµπνευση για προσωπικές, δηµιουργικές δράσεις.

Περιλαµβάνονται έργα των: ΓΓ.. ΙΙαακκωωββίίδδηη,, ΝΝ.. ΓΓύύζζηη,, ΝΝ.. ΛΛύύττρραα,, ΘΘ.. ΦΦλλωωρράά ΚΚααρρααββίίαα,, ΣΣ.. ΠΠααππααλλοουυκκάά,,

ΑΑ.. ΑΑσσττεερριιάάδδηη,, ΚΚ..ΠΠααρρθθέέννηη,, ΚΚ.. ΜΜααλλέέαα,, ΝΝ.. ΧΧααττζζηηκκυυρριιάάκκοουυ--ΓΓκκίίκκαα,, ΓΓ.. ΤΤσσααρροούύχχηη,, ΓΓ.. ΓΓααϊϊττηη,, ΓΓ.. ΣΣιικκεελλιιώώττηη,,

ΚΚ.. ΜΜοοννέέ,, ΠΠ.. ΟΟ.. ΡΡεεννοουυάάρρ,, ΠΠ.. ΓΓκκωωγγκκέένν,, ΒΒ.. ΒΒαανν ΓΓκκοογγκκ,, ΒΒ.. ΚΚααννττίίννσσκκιι,, ΑΑ.. ΜΜααττίίςς,, ΠΠ.. ΚΚλλέέεε,, ΠΠ.. ΠΠιικκάάσσοο,,

ΦΦ.. ΜΜααρρκκ,, ΧΧ.. ΜΜιιρρόό,, ΛΛ.. ΤΤοοφφόόλλιι,, ΖΖ.. ΜΜππρραακκ..

HH σσυυλλλλοογγήή ππεερριιλλααµµββάάννεειι 33 πποολλυυττεελλεείίςς ττόόµµοουυςς κκααιι

6622 ππλλαασσττιικκοοπποοιιηηµµέέννεεςς ααφφίίσσεεςς δδιιάάσστταασσηηςς 3300χχ4433 εεκκ..

TTαα ββιιββλλίίαα κκααιι οοιι ααφφίίσσεεςς φφυυλλλλάάσσοοννττααιι

µµέέσσαα σσεε πποολλυυττεελλέέςς ββααλλιιττσσάάκκιι

Page 3: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

KKεείίµµεενναα:: PPεεββέέκκκκαα KKααττσσααννττώώννηη∆∆ιιαασσττάάσσεειιςς:: 2211xx2299 εεκκ..ΣΣεελλίίδδεεςς:: 3344 κκάάθθεε ττόόµµοοςςΣΣυυννοοδδεευυττιικκάά:: DDvvdd--vviiddeeoo--rroommTTιιµµήή:: 1188 € κκάάθθεε ττόόµµοοςς

Tα παραµύθια µάς βοηθούν να µεταφέρουµε έννοιες, πληροφορίες, γνώσεις και αξίες στα παιδιά, µεέναν τρόπο που απευθύνεται στις δυνατότητες και τις ανάγκες της ηλικίας τους.Tα βοηθούν να αναπτύσουν το λεξιλόγιό τους και να κατανοούν τα κείµενα µε µεγαλύτερη ευκολία,αναπτύσσοντας έτσι σταδιακά την ικανότητα αποκωδικοποίησης της γραπτής γλώσσας.Tα παιδιά αναπτύσουν τη φαντασία τους, βιώνοντας µέσα από τα παραµύθια περιπέτειες ηρώων, πουτα ανακουφίζουν ψυχολογικά.

Mια διασκεδαστική ιστορία µέσα απότην οποία τα παιδιά µαθαίνουν τηναξία της σωστής διατροφής και τοπόσο αυτή συµβάλει στην άρτια καιισορροπηµένη ανάπτυξή τους.

Tο παχουλό γουρουνάκι µας, οΛαλάκης, µας οδηγεί στα µµυυσσττιικκάά ττηηςς

υυγγιιεειιννήήςς δδιιααττρροοφφήήςς, µέσα από τιςπροσωπικές του περιπέτει-

ες. Ξεκίνησε να είναιένα παχουλό γουρου-

νάκι για να γίνει στησυνέχεια υπέρβαρο.

ΘΘέέλλεεττεε νναα µµάάθθεεττεεππώώςς;;

Mια διαπολιτισµική ιστορία που µιλά γιατη διαφορετικότητα, το σεβασµό και τηναποδοχή του άλλου.

Tα µικρά συννεφάκια του παραµυθιού µας, τα διαφορετι-κά, ένιωθαν τόση µοναξιά, τόση στενοχώρια µέσα στην

ψυχή, κάθε φορά που τα κοίταζαν µε καχυποψία καιαπόρριψη. ΠΠώώςς θθαα κκααττααφφέέρροουυνν τταα σσυυννννεεφφάάκκιιαα νναα γγίίννοουυνν

όόλλαα µµιιαα ααγγκκααλλιιάά;;

Page 4: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

KKεείίµµεενναα:: PPεεββέέκκκκαα KKααττσσααννττώώννηηAAννττωωννίίαα ΠΠααυυλλοοπποούύλλοουυ

∆∆ιιαασσττάάσσεειιςς:: 2211xx2299 εεκκ..ΣΣεελλίίδδεεςς:: 227722 ((22 ττόόµµοοιι))TTιιµµήή σσεειιρράάςς:: 2244 € κκάάθθεε ττόόµµοοςς

H σειρά αποτελείται από 2 πολυτελή βιβλία που σκοπό έχουν να προσφέρουν στο παιδί, µέσααπό δηµιουργικές ασχολίες, βασικές γνώσεις, αλλά και διασκέδαση. Με απλή εικονογράφηση καικαθηµερινές εικόνες το παιδί θα κατανοήσει καλύτερα τον κόσµο γύρω του. Ζωγραφίζοντας,συνδιάζοντας και λύνοντας απλές ασκήσεις, θα αφοµοιώσει ευκολότερα το περιβάλλον του καιθα αποκτήσει τις βασικές γνώσεις απλά και δηµιουργικά. Τα θέµατα είναι σύµφωνα µε το εκπαι-δευτικό πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας για το Νηπιαγωγείο.

Το βιβλίο αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά νναα µµάάθθοουυνν νναα σσκκέέφφττοοννττααιι µµεε µµααθθηηµµααττιικκόόττρρόόπποο.Τα φύλλα εργασίας δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν οµαδοποιήσεις,ταξινοµήσεις, να γνωρίσουν τα σχήµατα και τους αριθµούς, καθώς και να κάνουνµαθηµατικές πράξεις. Αποτελεί υποστηρικτικό υλικό στο έργο των εκπαιδευτικών.

Το βιβλίο «Φωνούλες» είναι ένα υπέροχο ταξίδι στονκόσµο της προφορικής και γραπτής έκφρασης.Τα παιδιάέρχονται σε επαφή µε λογοτεχνικά κείµενα και µµααθθααίί--ννοουυνν νναα γγρράάφφοουυνν κκααιι νναα δδιιααββάάζζοουυνν µέσα από ευχάριστεςδιαδικασίες και δηµιουργικά φύλλα εργασίας που ελκύ-ουν το ενδιαφέρον τους.

Page 5: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

KKεείίµµεενναα:: PPεεββέέκκκκαα KKααττσσααννττώώννηη∆∆ιιαασσττάάσσεειιςς:: 2211xx2299 εεκκ..ΣΣεελλίίδδεεςς:: 886644 ((1122 ττόόµµοοιι))TTιιµµήή ΣΣεειιρράάςς:: 116688 €

O ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σηµαντικός, καθώς είναι εκείνος που ενεργοποιεί τα παιδιά για δράση, τα υποσστηρίζει, συνεργάζεται,διαµεσολαβεί και διευκολύνει τη µαθησιακή διαδικασία.

Mε αυτό το βιβλίο τα παιδιά θαδιασκεδάσουν µε ευχάριστα παι-χνίδια, ζωγραφιές, ήθη και έθιµααπό την Eλλάδα και όλο τονκόσµο.Eπίσης θα διαβάσουν Xριστου-γεννιάτικα παραµύθια και θα φτιά-ξουν όµορφα στολίδια για τονστολισµό του δέντρου.

Mία από τις µεγαλύτερες γιορτές, που ενθουσιάζειπάντα τα παιδιά.Oι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα µπορέσουν ναοργανώσουν καλύτερα τις γιορτές µε τα ποιήµατα,τα παραµύθια, τις ζωγραφιές και τις Θεολογικέςέννοιες του βιβλίου που είναι προσαρµοσµένες στιςανάγκες των παιδιών.

Ένας πολύτιµος οδηγός για ναµπορέσουν τα παιδιά να κατανοή-σουν ευκολότερα τις Eθνικές µαςΓιορτές και για να διευκολύνειτους εκπαιδευτικούς στη διοργά-νωση µιας σχολικής γιορτής.

TTαα ββιιββλλίίαα εείίννααιι σσύύµµφφωωνναα µµεε ττοο ∆∆ιιααθθεεµµααττιικκόό EEννιιααίίοο ΠΠλλααίίσσιιοο ΠΠρροογγρρααµµµµάάττωωνν ΣΣπποουυδδώώνν

Page 6: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

H σειρά αποτελείται από 1122 πποολλυυττεελλήή ββιιββλλίίαα µε φύλλα εργασίας, που σκοπό έχουν να προσφέρουν στο παιδί, µέσα από δηµιουργικέςασχολίες, βασικές γνώσεις αλλά και διασκέδαση. Tα βιβλία της σειράς είναι σύµφωνα µε το ∆ιαθεµατικό Eνιαίο Πλαίσιο ΠρογραµµάτωνΣπουδών. Oι στόχοι που τίθενται είναι ρεαλιστικοί και λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητες των παιδιών. Στασχέδια εργασίας οι ασκήσεις προκύπτουν από τις ιδέες και τα ερωτήµατα των παιδιών.

Tο βιβλίο αποτελεί ένα ακόµα υπέροχο ταξίδι στον ΘΘααυυµµαασσττόόKKόόσσµµοο ττωωνν ZZώώωωνν..Aπό τα κατοικίδια µέχρι τα άγρια της ζούγκλας και του δάσους, όλατα ζωάκια θα παρελάσουν µπροστά από τα µάτια των παιδιών και θατους δώσουν την ευκαιρία να τα γνωρίσουν, να τα χρωµατίσουν καιεν τέλει να τα αγαπήσουν.

Στον τόµο Eγώ και οι άλλοι τα παιδιά θα µάθουν ναξεχωρίζουν έννοιες όπως:Άνθρωπος, Φίλος/η, Σώµα και µέλη του σώµατος,Συµµαθητής κ.λπ.Mέσα από τα παιχνίδια και τις ζωγραφιές θα µάθουνχρήσιµες πληροφορίες για τον ανθρώπινο οργανισµό,και για τις σχέσεις µεταξύ των παιδιών.

Aπό την ανακάλυψη του τροχού, µέχρι ταυπερσύγχρονα τρένα και από τους AδελφούςPάιτ και την πρώτη εναέρια πτήση µέχρι ταυπερατλαντικά τζετ, τα παιδιά θα ταξιδέψουνσε όλο τον κόσµο µε αρχαία αλλά και συγ-χρονα µέσα µεταφοράς.

Page 7: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ήρθε πάλι χελιδόναήρθε πάλι µελιδόνα

απ’ τη θάλασσα µακριάκαι µας έφερε καλά

τη δροσιά και τη χαράκαι τα κόκκινα αβγά.

Oµορφιά το καλοκαίριστο θαλασσινό νερό

σαν ψαράκι, µε το πλάικάθε µέρα κολυµπώ!

Φύλλα κίτρινα, ξεράκαι βροχή λούζει τα κλαδιά

Nύχτα πέφτει ξαφνικάτο Φθινόπωρο αρχινά.

Tα τέσσερα βιβλία που έχουν σαν θέµα τις εποχές είναι ένα θαυµάσιο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό και ταυτόχρονα µία διασκεδαστικήενασχόληση για τα παιδιά.

O Φλεβάρης κι αν χιονίσειπάλι άνοιξη θ’ ανθίσει,

µα αν πει όµως να πεισµώσειµες τα χιόνια θα µας χώσει.

MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ-MAΪOΣ

IOYNIOΣ-IOYΛIOΣ-AYΓOYΣTOΣ

ΣEΠTEMBPIOΣ-OKTΩBPIOΣ-NOEMBPIOΣ

∆EKEMBPIOΣ-IANOYAPIOΣ-ΦEBPOYAPIOΣ

O KYKΛOΣ

TOY XPONOY

TTαα ββιιββλλίίαα εείίννααιι σσύύµµφφωωνναα µµεε ττοο ∆∆ιιααθθεεµµααττιικκόό EEννιιααίίοο ΠΠλλααίίσσιιοο ΠΠρροογγρρααµµµµάάττωωνν ΣΣπποουυδδώώνν

Page 8: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

H Pεβέκκα Kατσαντώνη είναι πτυχιούχος της Σχολής Nηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Aθηνών.Έκανε εξοµοίωσηπτυχίου και µετεκπαίδευση στο Mαράσλειο ∆ιδασκαλείο και έχει παρακολουθήσει σεµινάρια Περιβαλλοντικήςεκπαίδευσης, ∆ιαθεµατικότητας και Aγωγής Yγείας.Έχει υλοποιήσει προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικής ανάπτυξης, αγωγής υγείας και καινο-τόµα προγράµµατα YΠEΠΘ. Aπό το 1991 διδάσκει σε ∆ηµόσιο Nηπιαγωγείο.

Tα τρία «ευλογηµένα» προϊόντα της Eλληνικήςγης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ταπαιδιά σε αυτόν τον τόµο.Mε παραµύθια, τραγούδια, ποιήµατα, παιχνίδιακαι σκίτσα τα παιδιά θα πάρουν όλες τις απα-ραίτητες πληροφορίες για το Σταφύλι το Σιτάρικαι την Eλιά καθώς και τα παράγωγά τους.

Mέσα από τις σελίδες του βιβλίουτα παιδιά θα «παίξουν» µε,Aρλεκίνους, Kλόουν, Πιερώτους,Γαϊτανάκι, Xαρταετούς και θαµάθουν µέσα από ποιήµατα καιιστορίες έθιµα του τόπου µας γιατο Kαρναβάλι, την Kαθαρά∆ευτέρα και τη Σαρακοστή.

Aρλεκίνος (Πάµπλο Πικάσο)

Eλαιώνας (Bίνσεντ Bαν Γκογκ)

Page 9: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

KKεείίµµεενναα:: PPεεββέέκκκκαα KKααττσσααννττώώννηη∆∆ιιαασσττάάσσεειιςς:: 2211xx2299 εεκκ..ΣΣεελλίίδδεεςς:: 886644 ((1122 ττόόµµοοιι))TTιιµµήή ΣΣεειιρράάςς:: 116688 €

Τα βιβλία αυτά δεν στοχεύουν να δώσουν ένα πρόγραµµα-συνταγή για εφαρµογή του µέσα στην τάξη του νηπιαγωγείου. Στόχος τους είναινα υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς, µε τα στοιχεία που προτείνουν, στην προσπάθειά τους να διαµορφώσουν το δικό τους πρόγραµµα.

Tα παιδιά µέσα από το βιβλίοαυτό θα κατανοήσουν απόπολύ µικρή ηλικία την αξία τηςανακύκλωσης. Mε παιχνίδια καικατασκευές θα κατανοήσουνπως όλοι µπορούµε να συµ-βάλλουµε στην προστασία τουπλανήτη µας.

Η διατροφή είναι πολύ σηµαντική και από πολύ νωρίς θαπρέπει να µυήσουµε τα παιδιά στον υγιεινό τρόπο δια-τροφής, γιατί όσο µεγαλώνουν αυξάνονται οι ενεργεια-κές τους ανάγκες και η διατροφή τους πρέπει να είναιπλούσια σε ιχνοστοιχεία, σίδηρο, βιταµίνες και ασβέστιο. Mέσα από τις σελίδες του βιβλίου τα παιδιά θα αγαπή-σουν την υγιεινη διατροφή µαθαίνοντας ποιές τροφές ταωφελούν.

Όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί για ναεπιζήσουν απαιτούν ενέργεια αλλάκαι οι φυσικές και ανθρωπογενείςδιαδικασίες απαιτούν ενέργεια.Ένας πολύτιµος οδηγός γνώσεωνγια τα είδη, την παραγωγή αλλάκυρίως και για την εξοικονόµησηενέργειας.

TTαα ββιιββλλίίαα εείίννααιι σσύύµµφφωωνναα µµεε ττοο ∆∆ιιααθθεεµµααττιικκόό EEννιιααίίοο ΠΠλλααίίσσιιοο ΠΠρροογγρρααµµµµάάττωωνν ΣΣπποουυδδώώνν

Page 10: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

H σειρά αποτελείται από 1122 πποολλυυττεελλήή ββιιββλλίίαα που σκοπό έχουν να προσφέρουν στο παιδί, µέσα από δηµιουργικές ασχολίες, βασικές γνώ-σεις αλλά και διασκέδαση. Kάθε βιβλίο περιέχει φύλλα εργασίας, τα οποία δεν είναι ένα διάσπαρτο υλικό απασχόλησης των παιδιών, αλλάέχουν αναπαραστατικό χαρακτήρα και λειτουργούν ως κριτήρια αξιολόγησης εννοιών που ήδη τα παιδιά έχουν προσεγγίσει βιωµατικά.

Kατά τους αστροφυσικούς η δηµιουργία του σύµπαντος άρχισε πριναπό περίπου 15 δισεκατοµµύρια χρόνια. Tότε όλο το σύµπαν εικάζε-ται ότι είχε µέγεθος όσο ένα πορτοκάλι. Aπό τότε ως και σήµερα οιγνώσεις και οι ανακαλύψεις για το σύµπαν συνεχώς διευρύνονται .Mέσα από τις σελίδες του βιβλίου τα παιδιά θα πάρουν όλες τις απα-ραίτητες γνώσεις για το πλανητικό µας σύστηµα, και µέσα από ασκή-σεις και κατασκευές θα κατανοήσουν τους φυσικούς νόµους που τοδιέπουν.

Tα τελευταία χρόνια έχει επισηµανθεί από πολυάριθ-µους ερευνητές η σηµασία της µουσικής για την ολικήανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.Mέσα από εικόνες, µουσικά όργανα και νότες τα παιδιάθα ταξιδέψουν στον µαγικό κόσµο της µουσικής.

Mία ιστορική αναδροµή στα επαγγέλµατα τουχθες αλλά και του σήµερα που θα δώσουν σταπαιδιά το πρώτο ερέθισµα για τον µελλοντικότους επαγγελµατικό προσανατολισµό.

Page 11: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

H έννοια της διαθεµατικότητας θέτει σε αµφισβήτηση τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες είχανώς σκοπό τους την άµεση µετάδοση, την αποµνηµόνευση και την αναπαραγωγή της γνώσης.

Στο βιβλίο γίνεται αναφορά στιςενδυµατολογικές επιλογές από τηναρχαιότητα και το Bυζάντιο µέχρι τιςµέρες µας. Mέσα από ποιήµατα,παροιµίες, ιστορικά στοιχεία, παιχνί-δια και ζωγραφική τα παιδιά θα κατα-νοήσουν και θα αξιολογήσουν καλύ-τερα τη σηµασία των ενδυµάτων.

Mε τον τριπλό αυτό τόµο τα παιδιά θα διδαχθούν και θα διασκεδάσουν µε έννοιες όπως:

Kατοικία, εννοείται ο ειδικά διαµορφωµένος και στεγασµένος χώρος µέσα στον οποίο διαµένει κάποιος.

Oικογένεια, γενεαλογικό δέντρο, γάµος, αδελφάκια κ.λπ.

Γενέθλια ένα απολαυστικό παιχνίδι, µε τούρτες, κεράκια, παζλ και ζωγραφική.

Ένα µαγικό ταξίδι στην Aρχαία Eλλάδα.H Eλληνική Mυθολογία είχε τεράστιαεπιρροή στις τέχνες και τη λογοτεχνίατου δυτικού πολιτισµού και συνεχίζεινα εµπνέει ως σήµερα ζωγράφους,γλύπτες και συγγραφείς. ∆ίνεται ηευκαιρία στα παιδιά να µάθουν, ναχρωµατίσουν και να παίξουν µε τουςαρχαίους Θεούς και ήρωες.

TTαα ββιιββλλίίαα εείίννααιι σσύύµµφφωωνναα µµεε ττοο ∆∆ιιααθθεεµµααττιικκόό EEννιιααίίοο ΠΠλλααίίσσιιοο ΠΠρροογγρρααµµµµάάττωωνν ΣΣπποουυδδώώνν

Page 12: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

KKεείίµµεενναα:: AAννττωωννίίαα ΠΠααυυλλοοπποούύλλοουυ∆∆ιιαασσττάάσσεειιςς:: 2211xx2299 εεκκ..ΣΣεελλίίδδεεςς:: 444488 ((66 ττόόµµοοιι))TTιιµµήή ΣΣεειιρράάςς:: 8866 €

Oι φυσικές Eπιστήµες ήταν πάντα ένα γνωστικό πεδίο µαγικό για τα παιδιά της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.Tα παιδιά έχουντην ευκαιρία να διαβάσουν παραµύθια που αναφέρονται στις έννοιες της Φυσικής και να κάνουν πειράµατα που θα τα ενθουσιάσουν.

H ακοή συνδέεται άµεσα µε τηνοµιλία. Προτρέποντας τα παιδιάνα ανακαλύψουν τους ήχους τουςδίνουµε την ευκαιρία ν’ αποκτή-σουν τις πρώτες βασικές γνώσεις,ώστε να µπορούν να κατανοή-σουν διάφορα φαινόµενα.

Tα παιδιά αγαπούν ιδιαίτερα τα παιχνίδια µε το νερό και κυρίωςνα γεµίζουν δοχεία µε νερό και να βάζουν σε υδάτινες περιπέ-τειες τα παιχνίδια τους. Kάποια πράγµατα τα θεωρούµε δεδοµένα όπως το γεγονός ότιαν αφήσουµε ένα αντικείµενο από το χέρι µας αυτό θα πέσεικάτω. Tα παιδιά µέσα από ασκήσεις, παιχνίδια και φύλλα εργα-σίας, θα κατανοήσουν το πλανητικό µας σύστηµα και τουςφυσικούς νόµους της Πλεύσης και της Bαρύτητας.

Οι µαγνήτες είναι ένα παιχνίδι πολύ ευχάρι-στο στα παιδιά που τους δίνει τη δυνατότη-τα να πειραµατιστούν µε αντικείµενα καιυλικά και να ανακαλύψουν ποια είναι αυτάπου έλκονται και ποια όχι. Ο Θερµούλης είναι ο αγαπηµένος ήρωαςπου θα τα µυήσει σε έννοιες όπως το κρύο και η ζέστη,ο ήλιος, τοχιόνι,το θερµόµετρο και το φαινόµενο του θερµοκηπίου.

Page 13: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

H σειρά αποτελείται από 66 πποολλυυττεελλήή ββιιββλλίίαα που σκοπό έχουν να προσφέρουν στο παιδί, µέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες βασικέςγνώσεις αλλά και διασκέδαση. Με απλή εικονογράφηση και καθηµερινές εικόνες το παιδί θα κατανοήσει καλύτερα τον κόσµο γύρω του.Ζωγραφίζοντας,συνδιάζοντας και λύνοντας απλές αλλά δηµιουργικές ασκήσεις το παιδί θα αποκτήσει τις πρώτες βασικές γνώσεις γύρωαπό το νερό και τις φυσικές επιστήµες.Τα θέµατα αναλύονται σύµφωνα µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για τοΝηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου.

O Nηρέας και η Ίριδα οι δύο µικροί µας φίλοι θα ταξιδέψουν ταπαιδιά στον υδάτινο κόσµο. Aπό τα βάθη των ωκεανών µέχριτα σύννεφα και από παραµύθια µε γοργόνες µέχρι λατρευτι-κές τελετές τα παιδιά θα εκτιµήσουν το νερό ως βασικόσυστατικό της ζωής στον πλανήτη

O τόµος αυτός αποτελείται απο 64 φύλλα δηµιουργικήςαπασχόλησης µε θέµα το νερό.Tα παιδιά θα παίξουν, θα γράψουν και θα ζωγραφίσουν, καιµέσα από ποιήµατα, µύθους, ιστορίες, αινίγµατα, ήθη καιέθιµα θα ταξιδέψουν στις θάλασσες τις λίµνες και τα ποτά-µια µας.

Tο φως και το σκοτάδι είναι φαινόµενα πουχαρακτηρίζουν την καθηµερινή µας ζωή. Tα παι-διά θα παίξουν παιχνίδια µε τις σκιές και έπειταθα τα βοηθήσουµε να φτιάξουν φιγούρες τουΘεάτρου Σκιών και γιατί όχι και τη δική τουςπαράσταση.