Διονύσης Χαριτόπουλος Εγχειριδιο Βλακειας

of 112/112
AIONYI F]> XAPITONCYAC> Ef-xElPrAro BAAKE IA>
 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  375
 • download

  155

Embed Size (px)

description

Πολυ καλο βιβλίο περί βλακειας

Transcript of Διονύσης Χαριτόπουλος Εγχειριδιο Βλακειας

 • AIONYI F]>XAPITONCYAC>

  Ef-xElPrAroBAAKE IA>

 • Ener6rl oXor unorpol jrov oprBpo rcov r1\rBicov

  . ovopoo poE ror roBerooo poS orgvr6ro(ouvn p 6 o c o n o " u n p o v c D

  unor.{.riog" poXtrov npnlvo (ovoouorqBoipe.

  rsBN 978-960-6760-41 -9

  , ffiilffi,ffij[ilfffill

 • voDq ogh Kar voDs aKouer

 • t .H ovOpdlnlvn eueuio dpynoe vo ovo-

  rruxesi. An6 ro oKoretv6 puo),6 roupdJrroporl 6vuog ilou ilporooudOme ororioto u66ro rou, dvto 0p

 • l 0 ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  Mro 6orrpoopdvn KorooKeun.To 6p0ro 6iuo6o nou ovolrdornKepd)'-

  ).ov on6 To opoevtr

 • AIONYEHE XAPITONOYAOE 11

  op6q eivqr rorvd pe rt'lv un6),ornov 0n-).oourtilv. rcorvd eivor Kol To novioxupodvonrro nou r

 • 12 ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  onq oilept6prorng roxriog nou 6xr p6voe),6yxer, ouvrovi(el Kol evpyonorei peo{ro0oripoorn cxpipero rdOe ninopo rouoropcrxor3 Frxowopoli, oDd 6ro0fter oq'eourof )terroupyfeq povo6rc6g: npoooxt'r,Fvfipn, orqm, np6p),eqm, cpovrooio. rorpdporo, rnv exnlrusu

 • AIONYEHE XAPITONOYAOT

  vor ovqxrn' ncpolrwer dvo

 • t 4 EFXEIPIAIO BAAKEIAT

  oror

 • AIONYIHE XAPITONOYAOE

  ouoxdtrume vnord ri peyil.eqytrdlooeg fn-pog nou 6volvov ug nneipoug 6uog ugyvropi(oupe oirpepo (r

 • 1 6 ETXEIPIAIO BAAKEIAT

  r6p0ooevo em(noer do ou6 rdnoro ror-vrovu

 • AIONYEHE XAPITONOYAOE

  pevor (n lruircr 6rivopn eivot 6zureperiou-ooq onpooiog eni6poon otnv empiorcn),oild ol nro d{umtor, eur6d(ror xot ro}.o-vrorixor, rou pe rn oetpd touq rtrnpoOo-rotoov outdg rtg t6t6tnteE orouq cuoy6-vouq rouq. Aixtog out6 ro Orcprdg lroKe-)ter6 xot oDn),o

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAT

  yd),eq nepfo6or oroorp6mrog ri Kql nroo_yupioporog. Irnvouoio rfnoro or

 • AIONYEHT XAPITONOYAOT

  6uvor6rnreg: eue(epyooio rtov n),npo

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  Fnp). Aev eivor 6r6lou uneppo).rr.

  13 .H euquio 6ev unt'rp(e nord rorv6 oyo-

  e6. H uorxil\.6rnro rtov ovOpcilnov Kol ol6roqopdg ounv ep

 • AIONYEHE XAPITONOYAOE

  owil\.nuurfi n

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAT

  1 5 .Or 6ropoOpioerg e(unororiowor.I(or n eni rng vonpoorlvng norxr),6rn-

  ro ov

 • AIONYEHE XAPITONOYAOE

  rorpdror. To erupo).oyu

 • 24 ETXEIPIAIO BMKEIAE

  po>. fr' our6 pepxdq qopdq 6rov pr),og oerdnorov 6xerg rnv ofo0non 6u 6ev oearoter. ,

 • AIONYIHE XAPITONOYAOI

  rol pe 6woon, nou 6ro0ftouv 6Io ra oul-trnmrr

 • 26 ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  ntrnpocpopei 6u

 • AIONYIHE XAPITONOYAOE

  6lor, po ornv rrpoypouK6rnro .

  20.Tov ptrdr

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  pro orpcpfi uou orpopd rov i6ro, vrdl0erdruxog xor ooxnpdvog: (1ro vo lrou oup-pei epdvo our6;>,

 • AIONYEHT XAPITONOYAOE

  po0nrg rou. An6 6noro po0pi6o rnq Kot-vovlKt'tq d.iporog Kl ov eurOeopei o dv-Opouog opi(nor ndwo on6 mv eyyevri'mr0ern

 • 30 ETXEIPIAIO BAAKEIAT

  ),oug. r

 • AIONYIHE XAPIONOYAOT

  6rqoK66oon, n oyopri er6dlv, n ouKoqo-wio, n e(oncrnon, o

 • 32 ETXEIPIAIO BAAKEIAT

  24.To pudl6 eivorqpsvoIdl(er rov dvOp

 • 32 ETXEIPIAIO BAAKEIAT

  24.To pudl6 eivorqpsvoIdl(er rov dvOp

 • AIONYTHT XAPIONOYAOT 33

  nou rcouBd,ofl oro xeqo),t rou: (ro yop ou-16 voeiv eoriv rc Kor eivor> (ro Eivot pogeivor ro puo),6 FoS).

  25.H pfirpo rng euquioq (r

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  ro0npeprvd rpoyou6r6ror n T6oro, otr)dnor6 6ev epoOe vo mv rpoyou6der o i6rog>.H troir

 • AIONYEHE XAPITONOYAOE

  ro zuvoik6 neprpdD,ov (6ronor6oy6ynon,p6prp

 • 36 ETXEIPIAIO BAAKEIAT

  6pdoerg rou ueprpoM,ovrog. ).eg xor ov 6vor

 • AIONYEHI XAPIONOYAOE

  28.H p).orceio eivor qviorn.Muo),6 6ev nou).dve oure oro Opcvio

  ofre oun ).oixt'r. fi ro 'xerg f oou ),einer, xqrour6 rovEig 6ev puopei vo ro dild{er. To

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  povo rre16fi, ouv Tolq d),trorg, piltorioe

  e

 • AIONYEHE XAPIONOYAOE

  ro ),ry6repo dvo noooor6 250lo p),orcilv. oero0e rorvrovu

 • EI-XEIPIAIO BAAKEIAT

  pouoio rolv plor

 • AIONYEHE XAPITONOYAOE

  3 1 .I(or: or6rcog, rd),oq, pndptog,

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAT

  nonop6nou),o9, r

 • AIONYEHE XAPITONOYAOT

  Eotropp6wnq, rp6puog, lnvdpog, roro-pon),nppr3poq. H o(eu6poorn )t6{n pdd-rcog ono6i6er evopydororo rnv r

 • 44 ETXEIPIAIO BAAKEIAI

  rnpiclv.'Evo xol-trrrexvrx6 dpyo, plo ilo-)lurcri 6ri),oon ri evdpyero ono(uilvoworpovo),er

 • AIONYIHE XAPITONOYAOE

  vn

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  pe rov un6),omo r6opo rog onco0nur6gr

 • AIONYIHE XAPITONOYAOE

  pneprgopo rou: on6 Tov pouwporixo und.tr-),n),o nio

 • EFXEIPIAIO BAAKEIAE

  n).iOro nou eivot r

 • AIONYEHE XAPITONOYAOI

  H ovonoio eivor onriOpevn,

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAT

  trnqnq.i\)trc'lore eivor noofyvooro 6n omveovu

 • AIONYEHE XAPITONOYAOE 51

  rng txov6Tnroq rcr rinoro uoponov

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAT

  Fn oe qrtr66o{oug Me6ir

 • AIONYIHT XAPITONOYAOE

  o

 • 54 ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  ropdrtog vo undpxer. d}-),ooue, to (firnpoeivot n6re .

  4L .H p),oxeio eivor r

 • AIONYEHE XAPITONOYAOE

  nouioer, rou}dxrorov oro i6ro 06po. fr'our6 or ),oyor

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  6uvoperg nou 0o ouyr),ivouv: on6 proorpopopdpo nou pno),titverol toq ro Boprlor6nnpo uou 6ev noipvetor uio

 • AIONYEHT XAPIONOYAOT

  rpto rcopr6r. Iug 6uur

 • 58 ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  nn ori(uyo. H poorxri ouvroyri flrov 6ror-pn on6 ng udlr6rpq: ,

 • AIONY'HI XAPITONOYAOE

  45.H p),or

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  ornv ropuqoon rou 0ovorng6pou r

 • AIONYTHE XAPITONOYAOE

  puou).pdp (on6 to rouooripro rov zuun6-),nmov) Kor Kolrsvrf (ouvfiOtog epourdgroropieg pe xloupoproutrri 6rd0eon), pd-xpr

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  6xouv rnv rdon or ovupeg vo poodve ornv

 • AIONYEHE XAPITONOYAOE

  rrir),oq, ro enoyyd,po, n ourop6prpolon,n ouvdqero, n epnrlpio r

 • 64 ETXEIPIAIO BAAKEIAT

  49.H r

 • AIONYEHE XAPITONOYAOI

  odrprou oro xopdrpr r

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  oxoyeveldlv onoudd(ouv ono(dnovregKcr opKeroi oe

 • AIONYTHE XAPITONOYAOI

  ro p6vo rdp6og eivor vo erooxOeig, 6ncogouv6porve oulv ouroKporopu

 • 68 ETXEIPIAIO BAAKEIAI

  xouv or dtr),or rov eixe opnd(er n oprou-6o. Irnv enoxt'l poq o r

 • AIONYEHE XAPITONOYAOI

  53 .O enuuxnpevog p),oxog 6w eivor ovdx-

  6oro. Eivor lnq npoytlom6rnro yupo poqxor 6ev updner vo nporo),ei ew6n

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAI

  M6vo uou 6rov ouppei voyv

 • AIONYEHE XAP|TONOYAOE

  pn rou nupopo)uopou, oe ovri0eon Fe rouqovopdreg rouq. O xoroordlcyp6vog I(o-rpdr

 • 72 ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  ntoviorog noroer ro n).rirrpo xrrlpig voord

 • AIONYEHE XAPITONOYAOE

  ono ro vo onorcnoetq ronolo lKovoiloln-uxt'r 0edlpnon Kor eni d),),ov ne6iov yrorouq ovoyKoioug ouoxeuroporig. Ordver vq0upnOoripe uq flrovertrnppdveg uoroydl-6erg Ororperiolq oplolrdvov

 • 74 ETXEIPIAIO BMKEIAE

  57 .An6 r6re rrou m

 • AIONYEHE XAPITONOYAOE

  ur6g uou

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAT

  t

 • AIONYTHI XAPITONOYAOE 77

  opyfi, Iunn, pe rov i6ro rp6no nou lrero-6i6eror on6 ovOpcoilo oe dv0pcono ro y6-)ro, n 6uo0upio i ro xoolroupnr6. Kd0edv0ponog 0o unoorei ourri rn

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  t'rrov orivOnpc-xop or

 • AIONYTHE XAPITONOYAOI

  rrp6: or ewunt'loro0nptrg oyopetoerg,ro peyd).o l6yro, or e(unvorropoi, or Lor6opieg Kol 01 Oeolrourq owmopo0doergeivor uopdoroon dveu voriporog, ro0

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  6rdqopor ouyr

 • AIONYEHT XAPITONOYAOI

  62.Or ovOpouor, nopo Ttq qolvopevu

 • 82 ETXEIPIAIO BMKEIAI

  qp6, n re

 • AIONYTHT XAPITONOYAOE

  ),6youg, opyovtiloerg, rurtrdlporo eivor orp),or

 • 84 ETXEIPIAIO BAAKEIAI

  nou xer yto rov eour6 Tou rov xoworctir-

  vel Kol yiveror gar6p6g, ypogrr

 • AIONYEHE XAPITONOYAOE

  vol Kol oupdnero, rov ye}oio r

 • 86 ETXEIPIAIO BAAKEIAT

  mg qovt'rg, ro rdp6opo onzuOrivowor nq-wo oe evo xorv6 uohi zuprjrepo rou rrpoy-portxori, orn ofpnooo Kolvovio. Ax6poKor ouq r6ui(ouoeg neprm

 • AIONYEHE XAPITONOYAOE

  rou yupioer rnv iltdrn: d),),oq uoi(er qu-oopp6vn

 • 88 EFXEIPIAIO BAAKEIAT

  rov 6rovoorlpevtov nou, evdl 0eoporiv6u (ouv oe

  vo rveuFonKri ovrirrepo ori-prov, pog er

 • AIONYEHE MPITONOYAOT

  eivor n oyv6non, n 6ror

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  updypoto eivor n euruxio vo o (n),eri-ouv). H Onpooronoinon rng riuop(riq rouqeivor dopeorn 6irpo yto ro r

 • AIONYTHI XAPITONOYAOE

  Io> rou orpdqeror rord r,

 • 92 ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  Tq dvOn rng p),or

 • AIONYIHI XAPITONOYAOE

  oo pox0np6g xor r6rore),fg nou pnopei(vo oou rdrfier to ouin ylo vo myovioer6uo opyd>.

  7 L .M6vo orirmrog y),rrdlverg or' To

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  Odper rov uo)lur6, o ouyyporp6oq KoKo-Ioyei Tov ouyyporpdo, o updrnv epoorfigTov vuv Kot ol e{ enoyy6}.porog novro-yvriloueg Onpooroyprigor 6w oqfvouv r

 • AIONYEHI XAPITONOYAOT

  rdver ron evox),nrn

 • ETXEIPIAIO BAAKEIAT

  vnpou eivor urilg vo e(onouioer fi vo pnve(onornOei. ror r

 • AIONYEHT XAPITONOYAOE

  O uovnp6g oe 6orcrpd(er ouvexdlg.llerder pro on6wo, plo Flooeoyopdvn

  rcouB6wo, 6vq 6f0ev o6rd

 • 98 ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  peroqepel pe rpuqi n

 • AIONYEHE XAPITONOYAOE

  rou) ror frov16oo oopop6g, nou yrv6rovooreiog.'Olroq 6ev xpelo(6rov vo neioeto i6rog yro tinoro, rn 6oulerd eixov ovo-)dper epyo),opio ro xovdho Kor or sqn-pepi6eg. rqr 6nore ro erilerpotoe, To oo-0p6 r

 • 100 ETXEIPIAIO BAAKEIAT

  rrporopxlrt'rg up6olnrynq Kol rnq yvoon-xt'rg epnerpioq, eivor 16oo nopoppnurcoixor euperdB).nror, rou ro p6vo oro0ep6roug yvrilprolro eivor or owr

 • AIONYEHE XAPITONOYAOE l 0 l

  77.H nolltt'r oydnn yro rouq v6oug eivor

  tnourn. H o

 • 102 ETXEIPIAIO BAAKEIAT

  nou oxi(ovror 6npooitog yro ndprn rng.6pcoq v6or eivor or6po r

 • AIONYEHT XAPITONOYAOI

  0errKnq or

 • 104 ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  q6 rou>, (ornv flovoyio rnv i6ro>. Imvnepinroon rrou 6ev eivor rdnorog ninr-(og nou Eer36eror, eivor rpoypouKo enrxiv6uvog. 6xr p6vo yrori rord xov6vo ornro creyr

 • AIONYEHI XAPITONOYAOE

  0over. ro ),erE6 puo).6

 • 106 ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  nou dxouv ondvovri Touq yro vo ypo6o-pouv rn B).or

 • AIONYIHE XAPIONOYAOE 107

  Kelrol yto 6vo un66erypo (tovrovrig or

 • 108 ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  pnxovi, eivor zu),oyio vo ouvepyd(eoor peronorov nou 6ev a

 • AIONYIHE XAPITONOYAOE

  rrlo, Tlq mov6rnreq nou ovdmu{e, To no-Oriporo, ug nporm6g trrloetg, ug ovoyr

 • I t 0 ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  84.I(orvfi fv

 • AIONYEHE XAPffONOYAOT

  o6odrv, 6n

 • 112 ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  pouv vo ovoyvCIpioouv 66vrpo r

 • AIONYEHE XAPITONOYAOE

  Kl ov 6ev ovoi(et ro ot6po rou' Kl 6rot rotro ovoi{er rq eine 6}'o. fi' our6 n r1o ou-verri npd(n rou n),iOtou 0o titov vo rpri-per ),6yro' 6oo piltdet 16oo ercuiOeror. fiorov rorp6 vo oou )det, ro ororxeio rou oou6iver.

 • 114 ETXEIPIAIO BMKEIAE

  nou fitov>. Tinoro 6w oD,o{e, pnop dro-ve, p6vo nou eof 6ev ro dp),eneg.

  To np6o

 • AIONYTHE XAPITONOYAOT

  horoi> y1o ro puotr6 xot ovcBohro ro-xeiog r

 • 116 ETXEIPIAIO BAAKEIAE

  06 r(p)dppo, etrlvi, rivnon) Kol oou rmpep6-Tpo lre rn pio.