ΟΛΑ ΤΑ...

download ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

If you can't read please download the document

 • date post

  26-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  757
 • download

  11

Embed Size (px)

description

1

Transcript of ΟΛΑ ΤΑ...

 • 1

  ............................................. 2

  ............................................................................... 11

  ................................................................................................................. 15

  ..................................................................................................................... 19

  ......................................................................................................................... 30

  2.- ................................................................................................. 45

  ..................................................................................... 52

  (ablativus absolutus) ............................................................................. 61

  ............................................................................................................................ 69

  ................................................................. 70

  .................................................................... 83

  debeo +

  ............................................................................................................................ 96

  ......................................................................................................... 99

 • 2

  .

  ,

  .

  , ,

  ( ).

  : , , , .

  : , , .

  ,

  , . (

  )

  ,

  , .

  H

  .

  : ,

  , .

  [ .

  .

  etsi, tametsi, quamquam +

  cum licet + .]

  21

 • 3

  absens: , , (factus

  est: ). ,

  , .

  etsi aberat ( )

  licet abesset ( )

  [ .

  , .

  quod, quia, quoniam (quando). ,

  . ,

  ( ),

  .

  cum

  .

  .

  ,

  .]

  21

  appensum: , , .

  : dedit (), ,

  .

  quod illic appensum erat ( . )

  quod illic appensum esset ( . /

  )

 • 4

  cum illic appensum esset ( .

  )

  24

  indignatus: , , .

  : inquit (), ,

  .

  quod Ennius indignatus erat (. . )

  quod Ennius indignatus esset (. . )

  cum Ennius indignatus esset (. . )

  27

  desideranti: , , .

  (legit: ), ,

  .

  quod desiderabat (. . )

  quod desideraret (. . )

  cum desideraret (. . )

  31

  confisus: , , .

  : ruit (), ,

  .

  quod confisus erat (. . )

  quod confisus esset (. . )

 • 5

  cum confisus esset (. . )

  permotus: , , .

  : ruit (), ,

  .

  quod permotus erat ( . )

  quod permotus esset (. . )

  cum permotus esset (. . )

  38

  fessa: , , .

  : rogavit (), ,

  .

  quod fessa erat (. . )

  quod fessa esset (. . )

  cum fessa esset (. . )

  45

  veritus: , , .

  : constituit () (

  ). ,

  .

  quod veritus erat (. . )

  quod veritus esset (. . )

 • 6

  cum veritus esset (. . )

  48

  instinctam: , , .

  : persuasit (), ,

  .

  quod instincta etat (. . )

  quod instincta esset (. . )

  cum instincta esset (. . )

  49

  velut elapso: , ,

  velut, , .

  quod elapsus esset (. . / )

  .

  [ : 1)

  , : si +

  : . 2)

  ( ): si + .

  ( ) , si + . (

  ) . 3) : si +

  . ( ) -]

 • 7

  45

  intercepta: , , ,

  .

  intercepta epistula ne ... cognoscantur ( )

  Si intercepta sit ( ) ne cognoscantur (. . )

  Si intercepta erit (. . ) ne cognoscantur (ne + . ,

  )

  :

  .

  [ , :

  : : dum, quoad,

  quadium . ,

  : ) (= , ). ) (=

  ), (= ).

  dum (= )

  , .

  .

  : postquam (=), ubi, ut (=, ), simulac (simul atque), cum primum

  (=). ,

  ( ).

  .

  antequam (ant quam), priusquam (prius quam), dum, donec, quoad.

  , ,

  , .

 • 8

  cum

  ( ) (

  ). cum , ,

  .

  cum . ,

  cum

  .

  .

  ) cum (-) .

  ) cum

  . [ cum ,

  cum. (),

  ( cum) .]

  21

  abeuntes: , ,

  dum iam abeunt (dum + . ,

  .)

  cum abirent ( cum + .

  , , . .,

  : secutus est: . )

  rogatus: , ,

  postquam rogatus est (postquam + ,

  )

  cum rogatus esset ( cum + . ,

  , ,

  reversus est)

  25

 • 9

  ostendens: , , .

  dum ostendit (dum + )

  cum ostenderet ( cum + . , ,

  inquit)

  28

  rediens: , ,

  dum redis (dum + , )

  cum,

  .

  40

  interrogatus: , ,

  postquam interrogatus est (postquam + . = )

  cum interrogatus esset ( cum + . =

  , noluit)

  43

  ingredienti: , ,

  dum ingrederis (dum + = )

  cum ingredereris ( cum + . = ,

  cecidit / )

 • 10

  44

  exulantem: , ,

  dum exulat (dum + . = )

  cum exularet ( cum + . = ,

  dixisse)

  48

  emissa: , ,

  postquam cerva emissa est a servo (postquam + . = )

  cum cerva emissa esset a servo ( cum + . =

  , introrupisset)

  49

  vocatus: , ,

  postquam vocatus est (postquam + . = )

  cum vocatus esset ( cum + . = ,

  venit)

  [ .

  ,

  , .

 • 11

  ,

  .

  .

  ( , , ) .]

  21

  Brenno duce: ,

  dum Brennus dux est (dum + = )

  cum Brennus dux erat ( cum + )

  cum Brennus dux esset ( cum + . , ,

  everterunt)

  30

  patre imperatore: ,

  dum pater imperator est (dum + = )

  cum pater imperator erat ( cum + )

  cum pater imperator esset ( cum + . , ,

  fuit)

 • 12

  ,

  , .

  21

  deletis legionibus [a Gallis]: , ,

  . : everterunt ().

  postquam Galli legiones deleverunt (postquam + ,

  )

  cum Galli legiones delevissent ( cum + ,

  )

  quibus interemptis [a Camillo]: , ,

  . : recepit ().

  postquam Camillus eos interemit (postquam + ,

  )

  cum Camillus eos interemisset ( cum + ,

  )

  29

  audita salutatione [a Caesare]: , ,

  . : dixit ().

  postquam Caesar salutationem audivit (postquam + ,

  )

 • 13

  cum Caesar salutationem audivisset ( cum + ,

  )

  34

  abiectis armis [a praedonibus]: , ,

  . : appropinquaverunt ().

  postquam praedones arma abiecerunt (postquam + ,

  )

  cum praedones aram abiecissent ( cum + ,

  )

  40

  occupata urbe [a Sulla]: , ,

  . : coegerat ().

  postquam Sulla urbem occupavit (postquam + ,

  )

  cum Sulla urbem occupavisset ( cum + ,

  )

  47

  hac re audita [ab Augusto]: , ,

  . : voluit ().

  postquam Augustus hanc rem audivit (postquam + ,

  )

 • 14

  cum Augustus hanc rem audivisset ( cum + ,

  )

  48

  admissis amicis [a Sertorio]: , ,

  . : dixit ().

  postquam Sertorius amicos admisit (postquam + ,

  )

  cum Sertorius amicos admisisset ( cum + ,

  )

  23

  occiso Scriboniano: , ,

  . : trahebatur ().

  postquam Scribonianus occisus est (postquam + ,

  )

  cum Scribonianus occisus esset ( cum + ,

  )

 • 15

  ,

  qui-quae-quo.

  ,

  , .

  ,

  , .

  21

  divisam: , ,

  praedam

  quae non divisa erat ( , ,

  , factus est/fuerat)

  23

  interroganti: , ,

  marito

  qui interrogabat ( , ,

  , respondebat)

  cohibitae , ,

  lacrimae

  quae cohibitae erant ( , ,

  , vincerent)

 • 16

  24

  quaerenti: , ,

  eique

  qui quaerebat ( , ,

  dixisset)

  28

  notus: , ,

  Licinus

  qui notus erat: ( , ,

  fugit)

  29

  tenens: , ,

  homo

  qui tenebat ( , ,

  occurrit)

  30

  susceptum: , ,

  flagitium