Μπάσταρδες με μνήμη, εισαγωγή στο εγχείρημα

of 10 /10
1 Μπάσταρδες με Μνήμη  Χρειαζό μαστ ε μια ισ τορία, μ ε διαφο ρετικό όμως τρόπο απ' ότι την χρειάζεται ο κακομαθημένος κηφήνας στον κήπο της γνώσης. Nietzsche, Για τη χρήση και κατάχρηση της ιστορί- ας στη ζωή  Εν όψει των 100 χρόνων των εθνικών εορτασμών  για την «απελε υθέρωσ η» της Θεσσαλονίκης από  το ελληνικό κράτος ή από την προσάρτηση της θα λέγαμε εμείς, σχηματίσαμε μια ομάδα αυτο- μόρφωσης πάνω στη συγκεκριμένη ιστορική πε- ρίοδο (1912-2012). Αρχικά, παρουσιάσαμε μερι- κά εισαγωγικά αντιμαθήματα μεταξύ μας : παγκό- σμια ιστορία, βαλκανική ιστορία, εργατικοί αγώ- νες στον ελλαδικό χώρο, εισαγωγή στην πολεο- δομία, εισαγωγή σε θέματα φύλου και εθνοτικά ζητήματα. Έπειτα χωρίσαμε την περίοδο που θέ- λουμε να εξετάσουμε σε τρεις υποπεριόδους πιο συνεκτικές μεταξύ τους(1890-1936, 1936-1974, 1974-2012). Μετά από τα εισαγωγικά αντιμαθήμα-  τα και κάποιες συζητήσεις μεταξύ μας μπλοκάρα- με. Με ποιο τρόπο θα εξετάζαμε αυτά τα 100 χρό- νια, τι μας ενδιέφερε να αναδείξουμε, ποιες συν- δέσεις θέλαμε να ανιχνεύσουμε; Εν τέλει, η μέθο- δος που αποφασίσαμε ότι θα μελετήσουμε και θα εξετάσουμε τα γεγονότα της βιβλιογραφίας που έχουμε συγκεντρώσει είναι αυτή του τρίπτυχου καταπίεσης: τάξη, φύλο, φυλή. Ας εξηγηθούμε λίγο καλύτερα. Η ιστοριογραφία είτε εθνική, είτε παγκόσμια είναι στην καλύτερη περίπτωση μια ομογενοποιημένη παράθεση γε-  γονότων (μάχες, συνθήκες, ήρωες) και στη χει- ρότερη εθνική προπαγάνδα για το πώς δημιουρ-  γήθηκε το έθνος/κρ άτος διανθισ μένη με μύθους, ήρωες και σπουδαίους πολιτικούς. Μια πιο προ- σεκτική ματιά στην εθνογραφία μας φανερώνει  την εσκεμ μένη κα ι επιτηδε υμένη α πόκρυψη/α πο- σιώπηση άλλων υποκειμένων και γεγονότων που δε «βολεύουν» μια συνεκτική εθνική(πατριωτική) μνήμη. Για παράδειγμα, στην πόλη της Θεσσαλο- νίκης για αρκετούς αιώνες κατοικούσαν εβραί- οι, μουσουλμάνοι, χριστιανοί και ασχέτως με το θρήσκευμα έλληνες, σλάβοι, οθωμανοί, αρμένιοι, βούλγαροι , αλβανοί κλπ. Ποιοι απελευθερώθηκαν λοιπόν και από ποιους; Αναφέρεται στην επίσημη ελληνική ιστοριογραφία η παράδοση εργατικών αγώνων σε όλο τον ελλαδικό χώρο με σ τοιχεία και ποιότητες ανεπανάληπτες κατά τη διάρκεια συ- Θεσσαλονίκη 1912-2012 100 χρόνια ελλάδας, πατριαρχίας καπιταλισµού είναι αρκετά ÅéóáãùãÞ óôï åã÷åßñçìá ÌðÜóôáñäåò ìå ÌíÞìç

Embed Size (px)

description

Μπάσταρδες με μνήμη, εισαγωγή στο εγχείρημα. Θεσσαλονίκη 1912-2012100 χρόνιαελλάδας,πατριαρχίας,καπιταλισμού είναι αρκετά...

Transcript of Μπάσταρδες με μνήμη, εισαγωγή στο εγχείρημα

 • 1

  , ' .Nietzsche, - 100 , - - (1912-2012). , - : - , , - , -, . - (1890-1936, 1936-1974, 1974-2012). - -. 100 -, , - ; , -

  : , , . . , - (, , ) - - / , . - /- () . , - -, , , , , , , . ; -

  1912-2012

  100 ,

 • 2

  /; - - ; - - . / , , , , - . - . / - - , - , ; , , - - - . , , . , - - , - , . . , - . - , - - . , , . - , , - . - , , -

  . . - - , , - - , - , . , , , - - , -.

 • 3

  . - - , - - -- .

  1. , - - - . . , ,

  -. 6 - .. . . , , - - - . - , -.

  2. - . - . - - ( ) ( ).

  19 - 20

  , ,

 • 4

  - . , - . - - . - (1856-) . . - -- . - - . - ( ) - - . - - ( , - ). 1850+ - - . - - . , - , - - . . - : - .

  3. - ( - 3 : , -, ). - - ( ), , . - - . -

  : O - . - ( -), - - - . , (- ). - () - . - 1870 . 1870 - - . 1900 - 125.000 - 1.100.000. - - .

  4. O - - .. -. .- () - , . kioutsouk vlah -, (bougiouk vlah) . - . - - , - - .. . - . -

 • 5

  , , , . , - -, -. .. , - - - , ( -) , - -. . - , - , - . - . - . -. . - de facto - . 10-25%. - 50%. - . - . . - , - , , - -

  , - . , (->) - - - 100 . , ( ). - , - - -, -. - .. . ( - ), , . - - , . , - .. 13 - . (). , , , - -. .. , - -

 • 6

  . - . 1903 . - , - () .

  5. - - - . - . - - . - - - . -. - , - ulema (- ) - ( ). ( ) , - - *. . - -. - , . -

  . , -. . . - . - - - . - - 7-8 - , - - -. - . - . - - 1876 - . . - . - - - . [] - , , , , - . [] , -,

 • 7

  - . , , - , . [] -, , - , - -. - . . . . , - , , ( [] ), -. , , , , , , - . , -, , . , - , - , - [], -. Broughton, . 136 - . . - . - - - - - - -

  . - , , . , - - . -. , . - . - - - - . - - . -. - . - - . - - . - - .

  1. - 1492 . - . - . ,

 • 8

  . . - - - . -- -2. - 18 , 19 20. , - - 2 . M. Rostovtzeff, (. . ), - 1984 - - .3. - . - 13 - . . - .4. - . - - - . - - .5. - . - - 1850 - 1871 . 1&2 , - - . - - 6. - - . - . -- - , -

  . - . - - -, - Adalet - . - - 1892. - Turkish marriages viewed from the harem . dalet . . -. - , -, , - , - . - . - . - - - , - - . 1875 - 30 . ( - ). 30 years in the harem- Melek Hanum, Walther, Wiebke. Women in Islam. -1992, Queer Nations: Marginal Sexualities in the Maghreb-Jarrod Hayes7. - -education of women in ottoman and republican Turkey-E.Dogramaci

 • 9

  1821: 1830: 1832: -. - , - , , -1844-1847: . 1844 - . 1923 -1864: 1866-1869: 6 1876: -28 - 12 1870: - ( ) 1877-1878: . - . . . ( . ). - .1881: - -. .1893: . - 1893: - (V.M.R.O) 1895-1898: 1896: 1896: . 7-24 -1897: . '

  . 1903: - . 1903: , - - (V.M.R.O) 1904 1908: , , . - - . 1908: . - ' - - 15 1909: . , - -1909: - , Federation, -. 1918 1909: , .1910: .6 1910: - . - 1912 - 1913: . (, , - ) - - , , - - , (16

  1821-1924

 • 10

  1913 27 1913 ) .26 1912: - 28 1913: - , -, - 1913: - 31 1914: - -. 1 19131914 - 1918: 1914 - 1917: . K/ 1916: - (- ) 1916: - - 1916: . . 15 . 1917: - . 18 1917: . 32 10.000 - . 14 1919: . - 1919 1922: . 1920: - ' .28 1920: . - , , . - , .

  1920: - 1 1920: . . 25 1921: - . - . 1921: , , , . , . 1921: . , 1922: . , -. 1923: , - , , . .11 1924: 1924: - , , , 10 1924: -.