Θεωρία της Σχετικότητας

download Θεωρία της Σχετικότητας

of 76

description

Από τον Einstein

Transcript of Θεωρία της Σχετικότητας

 • & AA/\DC.i ! /_ /""\ 11 iL, " \ \

  2006

 • (1879-1955)

  (1916)

  :

  2006

 • ISBN: 960-7998-34-0

  Copyright 2006

  : - EIE $ - 2os KUKAOS 2005

  , : S&P ADVERTISING 154, 114 71 .: 210 64 62 716, Fax: 210 64 52 570 e-mail: [email protected], www.spad.gr

  : 5 nOonois Garry Barber Albert Einstein. graffitti . 5 , 5 EIE, 5 - 2os 5 2005

 • , , 4, 4.4., 4.4.5: - 2os 2005, .

  $ DVD OuoiKns - ms ouyxpovns OuoiKns ms EiiKns 5 iios .

  5 ios OuoiKns ms cpuoiKns 5 $ , ( 5 ' ), .

  5 EIE 05 $, ^ nawns 5, 5 OuoiKns 5, $ -Kns 5 .

  npos 5 us 5 .

  EIE - 2os 2005

  3

 • 7

  9

  Aflepios (1879-1955): Hopyos BflaxKns 11 . Einstrein 17

  -

  1 ms 5 19

  2 21

  3 xcpos xpvos 23

  4 25

  5 ms 5 ( ) 25 6 ms $ 27

  7 ms iaoans (pcots ms apxns uns 5 28

  8o 30

  9 32

  10 ms 5 ms woias ms anoraons 33

  11 $ 34

  5

 • (1916)

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  $ pnKOus TOUS

  ms .

  Tns $ Tns oris $ pas

  HEVIKS aums Tns 5

  Tns 5

  0 5 xcJpos

  37

  39

  41

  42

  45

  48

  -

  18 Tns eiiKns 5 5 ms 5 51

  19 53

  20 ms ^ pazas ms apuTiKns pazas 5 5 ms 5 5 55

  21 Qs npos 5 aasis ms 5 pnxaviKns

  ms eiiKns 5; 57

  22 $ Tns apxns ms $ 5 58

  23 5

  avacpopas 61

  28 AKpins ms apxns ms 5 63

  29 5 ms apumTas 555 65

  6

 • EKTS Kopucpaios cpuoiKs, onouaios ms cpuoiKns, , ms EiiKns 5 $ ms 5. auTs Tis $ . . - -

  ms 5. - , ms 100 ms 5 $. 1926 . ins 5 5 5. Auoruxcs 5 () 5 5 . , 5 .

  EuBupios NiKorlans AiEuduvrns

  -

  7

 • ms $ $ ms cpuoiKns ms -cpuias , onoios . xcpos $ $ 5 xpvos $. OGS npctos va 5 raus $ TOUS. $ ms -pns $ cpoots [QS 5 ms 5 neos ms cpuoiKns $ 5, 5. 5, $ npos xis 5 5 $. $ . xpvos . cos npos . $ cpots , $ 5 5. , .

  . ms 5 neos

  ms apuunas. nebs ; $ . xeopos $ iios : . .

  , 5 ms 5 . . :

  5, .

  9

 • (1916)

  $ as , ms 5, 5 5 !5 ms oKijjns .

  Icoawns 5 (DUOIKS

  /cns & /

  10

 • ( 879-1955)

  'locos Tis 5 . , ,

  -5 - .

  Albert Einstein raus cpcos , oris 14 1879 Ulm ms 5, . Oncos $ , $ , $ ms zoons . , ms $ Paulina, , Ka0cos $ naTpas Herman . ( $ ,

  ms Zounias). Maya - oris $ Tis $ 5. $ Albert , $ 5 $ , , , ...

  Einstein Tis $ . naTpas , , 1891 , 5 $. ' , $ - , 1895 TIS onous -xoopis va - , ms 5 -

  11

 • ( 1 9 1 6 )

  6ias 1894. Aarau1 ' $ $. , $ .

  ms $ $ $ .

  2

  1896 $ onous Kupous ms Zupixns, Mileva Marie. 1900 xovras $ , oris npciss . raus $ . npos Herman Minkowski: !.

  ($ ranos ), 5: 05 Knos, KOOCS $ 5 us 5 , . us ^ , Einstein ms 5, ncos Vintertour , . Mileva, 1903 , raus Liesel, ms 5 ms .

  5 Einstein 5 5 Annalen der Physik. , cos EIIKS igirns 5 , raus $ Maurice Solovine Conrad Habicht , . raus ,

  $ raus crevs, ncos . lus 14 1904 npebras yios, o piKps Hans Albert.

  1. To Aarau xns ApYoias, ora ms Erletias. cos , .

  2. , Bri. The collected Papers of Albert Einstein, 1.6.

  12

 • (1879-1955)

  5 xpvos Einstein ms 5 $ Annalen der Physick xpeis 5 5 5 $ . ms cpuoiKns Einstein cos annus mirabilis. xpsis $ Brown, . , Einstein , $ , , EIIKOS $ . 1907, -5 5 vas av6p)nos apos , xis 5 IES .3

  , ms Bpvns Einstein GJS privatdozent, 5 cpoimrs. 1909 5 ms Zupixns4 . $ $ 6IE9VES $ . , oris 21 (puoiKns 5 5 .

  ^ Mileva oris 2 1910 $ yios TOUS Eduard, 1911 , , 5 (puoiKns. Einstein ms $ 1911 Solvay.5 1912 CDS 5 5 Elsa. 1913, Planck Nernst xcopis , 5 ms .

  3. iios Einstein, pos ins . 4. aimons Alfred Kleiner Friedrich Adler, Einstein. 5. Beffyos 5 Ernest Solvay (1838-1922), 5 oas, ms (puoiKns. , , raus cpuoiKOus ms $ .

  13

 • ( 1 9 1 6 )

  1914 Mileva, 1919. 5 Planck6 1933. unoypacpovras . 1915 ms $ $ , 1918 Eddigton7 onoios cpcs 5 ms apumras pias .

  1919, Mileva, Elsa. 1920 $ Lenard onoios nofliiiKOUs 5 ms $, Ka0cbs raus 5 raus onoious Einstein, saixias ms 5 5 Kparaus.

  1921 . neos onoios .

  Nobel,8 5 5 npos . 1923 Einstein Tower Potsdam. To 1925 Bse Bose-Einstein, .

  1926 npos ncos raus Heisenberg, Schroendinger, Born .., 5 -

  6. Max Planck (1858-1947), KOpucpaios ^ . 1900, ms

  ^ , us 5 . $ $. Planck us $ ms $ . Einstein, us 5 1905, us loes Planck. 7 Arthur Eddigton (1882-1944), 5 5. vas TOUS ms 5. Einstein Mathematical Theory of Relativity ( ms ), 1923, ms 5. 8 5 $ Alfred Nobel (1833-1896), ms uvapmas, TOUS ms 5 orous 5: , , -, , ( , Nobel Eipnvns, , ). Nobel 1901.

  14

 • (1879-1955)

  - ms anitnias. 5, Tis pias $ 5 5 , ES Tis . 1927, Solvay, : 5 .

  5 , 1929 Max Planck. . KflaoiKns , locos ms 5, yios Eduard Mileva ms . 1930 avoos Einstein m Tagore. Caltech Princeton.

  1933 . . 1933 1935 ms $ unnKOmras, $ 1940. 1936 Elsa 60 acpnvovras Einstein. Princeton raus Podolsky, Rosen, Hoffman, .. . 1939 Einstein Leo Slizard Roosevelt 5 5.

  1940 cos $ ms zcons FBI cos unonras , 5 5 McCarthy cos ms -Kns. oraus 5 (ncos Bohr, Oppenheimer, Feynman, Fermi) Manhattan Project ms $ -as 1941. 1945 . eras Einstein . ms -paxns zcons oris 11 1955 Bertrand Rssel.9

  9. Bertrand Rssel (1872-1970), Ayvfios flvios cpiroocpos. Einstein. 1961, Rssel Tns 5 paornpioTnxas .

  15

 • (1916)

  lros $ . , oris 18 1955, Albert Einstein, . neos $ Kavovras orlxss , orous $ orous ^ .

  HcpYOS .

  Epsuvnws loiopias

  /

  16

 • ZKons irliou ms 5 , , licos ms $ cpuoiKns. H 5 5 5 . us loess 5 . , 5 cpops va us -^ xcopis ui|jos 5 L. Boltzmann orous $ -noious ms 5. us 5 -5. us 5 ^ ms $, orous 5. 5 -5 5 5 $.

  . Einstein

  17

 • -

  1

  ins ^

  Onoios 5 ms $ aums ms uqjnflns - $ $ 5 5- ms 5. , ms 5. 5 ms -5 5 : -$ ^ 5 ; As .

  $ 5 -nois , , - m $ . 5 5 5 -OE\S () 5 anOsis, 5 ms 5 us wo^s $. fss 5 ^ , $ ms onoias . aKpins, 5, . ms 5 . 5 us $ ms $ ms. ,

  ,

  19

 • (1916)

  TOUS.1 arinOns oris ms KaOapns 5, , . Tis 5 auTs 5 5 TOUS.

  5 Tis ^ ms $. oris 5 , , auTs Tis 5. , ms ms noyiKhs. , , $ GS npos .

  ,

  .

  , Tis 5 ^, as oris Tis $ $ : evs ( ) no^s 5 5 . Tis ^ ms $ $ ^ oris -5 5 . '

  1. , : $ . aicbves, - raus , 5. (1792-1856) cos . (1826-1866) . 5 ncos , -$. , , 5 Tis opOs $, op0s $. 5 auTs ms iatntuons raus, $ xcopis ms 5. ms $ -cs .

  20

 • -

  vas Kfiaos ms cpuaiKns. , $, auTs ^ , Ka0cbs oris $ 5. , afln6ns .

  2

  ms ' 5 ^ . ' apxas $ ($ ms 5 $) ms.

  2

  ms anoraons, pfis , 5 $. ( paoos S) 5 $ cos . 5 , - raus 5 ms 5- . , , 5 S OES (popes . auts $ AB. $.3

  $ 5, $ ( avacpopas) . . As -

  2. , 5 , tpeis $ $ . 3. . $ xous /-$ $ vas apxns.

  21

 • KAi (1916)

  : ,

  . acpos avacpopas acpos , to $ . AUTOS tpnos $ - -

  TOUS . As nobs auTous TOUS 5 ixcos va . As , , 5. ms His, ui|JcJvovTas cos . prkos , $ , nrnpcos . neos :

  . , COS avacpopas, .

  . , , ,

  ( 5 , ). . UIJJOS , .

  $, 5 ^ oris IITITES UIS iaoons cpoKs.4

  , ,

  .

  GJS avacpopas. .

  . , VOVTOS (, y, ) (.1)

  4. , , tns laxumias ins iaoans cpcois.

  22

 • - !!

  . xis ipsis auTs 5 -as, 5 TOUS 5 Tis 5 .

  $,

  , ncos 5 $ aKpieias arino .

  , 5 ms 5 ins cpuoiKns.5

  5 ms $ $ -vras 5 5 OS npos 5. 5 auras ins 5 5 oris , .

  7

  3 xcpos xpvos

  ms 5, xcDpis $ ^ , : Tis . , 5, apos ms 5, .

  5. ins $ .

  23

 • (1916)

  5 ( ms Qons) 5 oro . As : to $ xoopis Tns . Acpnvovias $ , . Tfvas 5 , , $, 5 . ^ , , ; , ; Tis . ' apxas, as 5 $ -as - . As . Tpnos avacpopas - -5- . 5 avacpopas 5 , : $ $ acpos.

  avacpopas.

  $ , ms Tpoxias. ,

  , Tis xips cos ' (cos ). \ias $ : Tis aaeis ms 5 $, napampnms napampnTns . Ka0vas TOUS, , ms nTpas avacpopas . ms ms -oons cpcots. , KaOcs .

  24

 • -

  4

  6

  ms $ ms ^ : .

  avacpops . ms

  orous $ $. $ , vas anflavns aaTpas (7) /as, 5 ms -as. , us

  , $ $ / avacpopas. ms MnxaviKns .

  5 ms $ ( ) As , , . ( 5 Tis $ npos auTs ). As cos npos

  6. ava

 • (1916)

  apos. , , .

  flfous pous, m CS npos , $ cos npos ', ' .

  , ,

  ' OS npos . ms $ 5 ' ncos . 5 , ' eus npos , TOUS IOUS $ ' . () ms $. ms

  $ $, aums ms apxns ms 5. $ ms $ ms 5 aacps $ ms cpuoiKns. ms apxns ms 5 .

  5 ms 5. ,

  ms $: $ [as xis -paiiKs . ms 5 5, ms 5. .

  - - 5: ms 5 ( ) , , ', "..., ,

  . ms cpuons , 5 GS avacpopas, , Ko, . Ko 5 , . , , $ Ko,

  26

 • -

  ' , 5 Ko- Ko ( ). $ ms raxumras - OVTCS OTOUS 5 vpous raus . , , 5 5 $ 5 raxumras . 30. . ms 5 , ms oiiYpiaias raxumras ms Tns oraus 5 ms cpuons , 5, raus )S npos . H ms raxumras ms Tns $ raus, $ ms Kivnons ms , ' raus

 • (1916)

  7

  ms iaoons (pcots ms apxns uis 5

  Kavvas cpuaiKs 5 anrs Tns iaoons cpouts . 5 neos 300.000 . . Onoos ', Oria * , $ anravous Tns 5

  8 Oria . 'Evas avanOyos

  Tns iaoons epeots ms 5 nnyns. $ iaoans va Tns .

  As , ncos $ , epeos . Iloios aurs 5 5 oris 5 5; As nebs .

  epeuts, ncos , avayovras avacpopas ( ). As 5 . , $ , e npos Tns epeots. e Tns Tns $ -vas ; 5 Tns $ , Eniatns Tns 5 aKTivas. , W Tis 5, ms epeots auTs, w iaoons epeots , COS: r ' w = c - v

  8. . 5 , 5 -ras . * () .

  28

 • -

  e

  5 ms $ . , ms epeuts -ncus aflflos 5- iios, 5 avaepopas us $ . $ pris Tis $ , , $ ms 5.

  : ms

  5 ms cpouts. ms $ , ms (peots , ms 5. $ ms 5 cpuoiKns os . $ 5 $ . . $9 $ $ ,

  ms 5 ms $ epeots . ' ms $, .

  ^ ms 5. aOos

  ms $ ms iaoons epeots. , 5 . us aoiKes IES aums ms 5 ins $ , .

  9. Apevts (1853-1928), Ofravos cpuoiKs , 1902, (DUOIKIS . . 1895. 1904.

  29

 • (1916)

  8

  vas 5 cms $ $, , . auTs aorpans $ , , ; . auuis ms , , npcms .

  , :

  ms

  . $ TOUS 5: As vas IKOVS 5 , , $

  . $ Tis ms cpuoiKns ms -xpovias . . $ [las , , 5 . , GS ( cos ) . ( ' , , ). :

  AB $ ( $ 90) . napampnms TOUS $ , . , 5. : 5 auts op0s cpcos ,

  TOUS 5. $ -

  30

 • -

  $ , .

  , ,

  aas, cpcos. H 5 , , . $ . $ cpcos AM , , cpcots

  .

  oacps 5 auts $ avacpopas10 ( $ ). $ . As , , ( ), 5 5 TOUS va 5 ( ). 5 cos ^ EVS ( ) ( ). $ ' .

  .

  , . ,

  5 avacpopas EiKtES mus va ( ) , TOUS fss Tis 5 QOE\S ( ).

  10. ins 5 . , . , .

  11. 5 pos

  31

 • (1916)

  9

  avacpopas, Tis $ Tns 5. As 5 2.

  JL_^ '

  2

  cos avacpopas ( ) orla . $ 5 . 5 iios xis $. \iu>s : ( ) cos npos Tis 5 $ cos npos ; $ . AyovTas cos npos Tis $, 5: 5 $ ms anoraons AB 5 . $ . ' ^ AB . ' -Kpicbs ( Tis -ps). $ npos noos . vas napampnuis 5 , , 5 5 , . $ -pnms (cos npos Tis $) npos cpcos npos , cpcos . napaTnpnTns ' , . napauipnTs GS avacpopas

  32

 • -

  5 $ . 5 :

  cos npos tis 5 cos npos ( ). avacpopas ( ) .

  , xcopis va ms 5, , 5 -ps. $ ncos pflis , 7 , ms apxns ms 5 ms iaoons (pcuts . 6 . 5 5 w cos npos , $ pnKOS CDS npos xis $. $ xis -$ , xpvos 5 GS npos , cos npos 5 5, : 5 , -tfas ms 5 GS npos ris $, 5 w , $ xis $, ioos .

  5 6 , $, 5 5, ms $ ms -5.

  10 ms ^ Tns woias Tns ^

  As GS npos xis $ as TOUS. $ $ avacpopas $.

  33

 • (1916)

  cos avacpops ( ). Tfvas cppvovuas $ popes $ . 5 .

  us 5. 5 EEJTS: ' ' CDS npos us 5 . ' ' ,

  cos npos us $. 8 . AB 5 $ $ . '

  . pnKOS ms $ oris $ . , , 5 . , Eniatns 5 w, , 5 5 w, us $ .

  11

  Apsvrs

  $ ms iaoons cpcots ms 5 7 onoios :

  1 -$ avacpops.

  2 5 $ 5 avacpops.

  34

 • -

  7 Tis , Ka6ci)s ms 5 6 . , Ka0cs , Tns cpcots Tns 5. $ : neos 6 ; $ . , 6 , QOE\S xpvous Tis $ . neos $ 5 cos npos auTs Tis $ cos npos Tis $ ; $ Tns epeots Tns 5; , 5 GS npos avacpopas c cas npos Tis 5 cos npos ; ,

  , 5 $ Ka0ci)s avacpopas .

  5 , . Mxpis $ , , 5 5, Tis $ 5. avacpopas ncos 2 npos npos 5 , , , $ . ,

  , 5, , . , xeopis va $, $ , , iapKcs $ .

  As ( ). ZTIS $ '. $ , , cos npos , y, cos npos t. $ cos npos ' Tis $ 5 ', y', ', $ , y, , t. 5 neos cos .

  35

 • (1916)

  , 5 cos : Tis 5 , y, , 5 tos npos , 5 xips ', y', ', 5 GS npos '; ^ 5 ms iaoons 5 , ',

  .

  $ Tis $

  ncDS 3:

  J _ X - V t

  us

  s *

  * ' r '*"

  * t tt' \ ***')

  V-r*

  ^

  X

  JC

  X 3

  =

  t' = _ c2

  1-Vi

  Apevcs.

  cos Tis $ ms 5 $ ms cpcots, :

  ' = - .

  y' = y ' =

  ' =

  . cos

  $ cpoots e .

  36

 • -

  , ,

  5 ms 5 cpoots avacpopas avacpopas '. As 5 :

  x = c t

  e t , Tis 5, ' t'. e t $, :

  ,_(-v)t f J - 9 '

  fi f ' iaipcvras12

  ' = e f

  cpoKs '. ms -ons cos npos ' e Tis 5 $ npos , 5 $ .

  12

  MEiaorles TOUS

  As $ 5 ' $ Kavovras ' = ' = 1.

  12. iaipcbvias ' t'.

  37

 • (1916)

  $ cos npos '; t cos npos . $ , t = 0:

  ( ) = - - (xflos ) = 1 -

  /1 " ~ . Kavvas 5 cos

  npos . $

  $ 1 /1 - . Kavvas 5 $

  , iios Kavvas KOVTS . /1 - e Tis 5 5. ms $ e pias opiaKns 5 .

  5 auts Tns TaxuTnTas c cos opiaKns TaxuTnTas Tis iies Tis 5. 5 e

  1 cos npos TO ,

  5 cos npos ' 1 /1 - ' '

  Tns apxns Tns 5, $. aacps Tis 5 -piss Tis cpuoiKs 5 $ . $ , y, , t $ . , $ cos Tns Kivnons.

  As , cos npos ' ' = 0. t ' = 0 t ' = 1 iaoxiKous XTunous . , auTOus TOUS xTUnous:

  38

 • -

  t = 0 = 1

  taxutnta cos npos to - s npos auto avacpopas, to 1

  tous 5 xtunous . ,

  5 ms Kivnons , . ' , . e 5 opiaKns 5.

  13 ins . 13

  Ka6)s 5 , epeots, . ,

  . As .

  , 6 , ms Tis $ iias , ncus ms $ pnxaviKns. $ (11 ). As , , cos npos ' :

  ' = wt '

  13. 5-5-5 (1819-1896), Taflios cpuaits. VVCOTS , 1848, pias cparavns nnyns s npos . , , 1842 Auorpiars (1803-1853). , 1849, , qxuts , $ 5, (peots (315.000 . ).

  39

 • (1916)

  ' f t , :

  ' = (y + w) ms Kivnons ' ( Tis $). cos W , nos 6 :

  (A) W = + w 5 ms 5. :

  ' = wt '

  ' ' tis 5 tous $ 5. () :

  1 + e2

  ms 5 ms 5 iias .

  . , ,

  , TOUS Kopucpaious 5, [las xcopis va . : (peas w. , $, R ; , ms 5, epcos w CS npos , . 5 cpcoTs cos npos , epeuts cos npos .

  aacps ncos 6 . 5 , 5 , ,

  40

 • -

  ', 5 , . cpo>ts eus npos W, [las () (), $ vas 5 TOUS $ 5 . ms () ms 5 . ms 5 cpaxs tnos ()

  14 1 npos 100.

  , ms $ ms 5, .. apiycbs ms $. $ 5 cos ms $ ms 5.

  15 \5

  ms 5. , cas , $ .

  14 ins 9E)pias ins oxsiiKimas oiis pas

  5 . aq^vs ms (eiiKns) 5 ms e 5 , y, ms -xns $ , $ ( ) 5 .

  14. (1865-1943), cpuoiKs , 1897, 5 , . 15. (1831-1879) $ cpuoiKs. $ Tns paompirnas , qxots. cpcoTs 1864 1873.

  41

 • (1916)

  , 5 ins ioons cpcois , . 5 5, ins CDiiKoinias cos :

  cpuoiKs 5 lioios ins iias $ us 5 , y, , t us 5 , $ 5 ', y', ', t ' 5 '. , 5 -$, axis $ us 5 5 . : TOUS ^ .

  ms 5 , .

  auis , auis us crus 5 . As oas .

  15 TEVIKS ouvnEiEs autns tns ^

  $ Tis $ Tns 5 5 . ms 5 orous 5 auTous , ms , ( ) eras $ . $ , .

  ms 5. -Tois, orous 5 , 5 Tns $ $ cpcuts.

  42

 • -

  5 us 5 ins KiaoiKns ynxaviKns Tis . ms 5 5. ms 5, 5 $ m :

  m Vi 2

  =,=>- ' m c2

  :

  1 - e2

  Tunos aurs npos npos cpoots e. e, ^

  5 . 5 , ms $:

  ? 2 3 4

  m c2+ m- *- + m v_ +... 2 8 e2

  v2/c2 1, ipiios auTous TOUS pous $ , ms . npcTOS pos 5 5 nos 5 , .

  ms 5 ms $. ms 5, apxs: ms iampnons ms ms iampnons ms $ auits apxs cos $ 5 TOUS. ms 5 us . .

  ms 5 ms iampnons ms , (JUS npos , CDS npos ' 5 ( , ). , $ $ 5, . auis Tis Tis ms 5 , , :

  43

 • (1916)

  0

  , xcopis , ms :

  ff $ , $ ms KivniiKns , COS:

  m + EQ/C2. , 0,

  EQ/C2 5 5 , oacpcs Ka0cs . 5 5 xcopis 5 ms . ms ms $ $ 5 ms iampnons ms . ms cos:

  m c2+ Eo

  w pos me2 5 0.

  aums ms apxns npos , Ka0cs 5 0

  5. EQ/C2 m . ' -

  x(bs ms $, .

  44

 • -

  . ins 5 - ins -iiKns pons pias paans iaoans OS 5 $ . ins cDiiKoinias -$ , 5 , -$ cpoots. porlo e $ neos ins CDiiKoinias .

  16

  ins

  , 5 , ms eiiKns 5 . , ,

  ms 5. ' , , $ ms 5. 5 ms 5 ris - - ms Kivnons ms Yns cos npos TOUS 5 5 epcos $ ms $ Qons ms Kivnons ms Tns (), ms $ auvicnxboas cpcois cos $. , epoos aurous raus $ -5, ( ). ms $ 5 ms $ ins CDiiKoimas . Tis 5 5 5 5.

  45

 • (1916)

  5 cos , $ \i\os 5 5 ' , xcopis ms 5 ms $. 5 5 $ 5 $ () 5 5. Tns Kivnons , 5 .

  ms

  TOUS. VTGOS, $ $ $ , apvmiKs ^ 5 Tns 5 paans TOUS $ 5 . 5 5 ( ), ms Kivnons . . . 5, -5 , npoTos 5 ms Kivnons npos ms Kivnons npos :

  ff , , ms Kivnons .

  ms $ ms Kivnons xcopis $ . ncos 13 ms -Tas xcopis va .

  , , Tns -Tas $ ms yns . 5 $ npos . ms $ ms 5, cos : $ 5

  46

 • -

  xpnons * avacpopas . ouyKpians , avacpopas ' CDS npos Tis $ cos npos oris $ cos npos '. ,

  , . cpuaiKns 5 cos , ms iaoons cpcots. , ' cos npos . ' ($ 5 ') TOUS $ '. cos npos .

  , 16

  . As $ 5 , 5 Tis $ TOUS . ' $ , . 5, , $ . , -5 Tis , .

  17 5 oacpcs

  ' , .

  5 OTOUS cpuoiKous. 5 5 npos ms Kivnons auuis ms xpoviKns 5. -

  16. (1852-1931). npcios * cpuaiKns 1907 ( ). 1887 Tns yns cos npos . 17. (1838-1923). cpuaiKs 5 Tis 5 - .

  * () avacpopas .

  47

 • (1916)

  TOUS $ 12 5 Tns $ ms $. , , ncos . $ , xcopis , Tis aoiKes apxs aums ms $ ' ( $) avacpopas. ' - avacpopas avacpopas .

  17 $ xcpos 18

  5 piyos 5 , . 5 pas 5 .

  xcpos 5. $ () () , y, TIS xips , y, oris 5 , y, . 5 5 xpEis .

  , cpuoiKs $ $ , vas 5 .

  18. (1864-1909), ^ . TKOOUS, npcxos xns xns apxns $ .

  48

 • -

  , -

  5, tpsis $ Qons , y, $ t. $ - $, $ $ ( ), $ ', y', us $ , y, , $ . cos , ms $, xpvos Tis 5 Qons. ' CDS 5. , xpvos , avacpops. (' = ). ms 5 ms 5, CDS 5 , xpvos ncus $:

  -^

  ff , ' cos npos ' ^ cos npos '. $ cos npos cos npos '. 5 ms $ ms 5 5 $ ms $ ms 5 , OTIS lioinxs , 5 ms 5 5. , ' , ms ouvn0ous -1 c t . ms EiiKns 5 $ aKpicbs ncos ipEis $ ms Qons. $ -$ , ans , oi\s xpsis $ ms $ $. aaqrs, , 5 , .

  49

 • (1916)

  aisrEis $ ms las , xcopis ms 5 5 - -Ks 5 - . Ka0cbs \(S - aocparlcjos - ms 5 ms eiiKns -Kns 5, , oris $ 5 napvTos .

  50

 • -

  18 ins EiiKns YEViKns ins

  roi 5 ms EiiKns 5, ms (puoiKns 5 opaflns Kivnons. npo(pavs cos ms . , as ms

  5 . 5 aums ms Kivnons :

  . xis 5. . 5 .

  cos avacpopas 5 . Mas , ' , ms Kivnons, . Oncos , npocpavs ms $ cos 5.

  cos avacpopas Tis $ ( npocpavs) \ias $ TOUS 5 cpuaiKOus $ ncas : . cos avacpopas Tis 5 . COS avacpopas

  51

 • (1916)

  oris ( ms $ $ ms iaoons cpoKs ). Oria avacpopas , ' . -

  9ns onces - oris 5 ms Kivnans 5 avacpopas : .

  avacpopas CS npos . os . avacpopas cos npos :* , 5 , . avacpopas . , avacpopas ' 5 5 cos npos ms iias lixnxas ' . avacpopas avacpopas. ms $ avacpopas . ms EiiKns coiiKomias.

  , GS ms 5 5 : 5 raus, avacpopas , ' ms Kcppaons . As $ $ , $ . ms 5 5, ms 5 -Kmias. , , $ . As . ,

  . ,

  * () Auxs nptios 5 , tris .

  52

 • -

  $ . , , ms 5, (puoiKns nf^ups. As 5 $ -ros Eniatns npos $. cos npos '

  . Oncos ' , .

  ' apxas, ms 5, $ cpuoiKns $ , $ .

  19

  , , ; cos $: . :

  5. , vas $ , $ , ,

  .

  , npos . aums ms -$ $- $ woias. As , , ' , xcopis , , ICOS . ms apumras.

  5 ms . . $ loxus aums ms pons

  53

 • (1916)

  .

  , : vpos tis loiinxes, , 5 5 ms paons ms apuinias 5. ( ) ms , us

  lioiniES .

  , ,

  , $ 5 . , ,

  . , 5 apumias, xcopis .

  .

  ms Kivnons , :

  () = ( ) () 5. pcos apos cos , :

  () = ( ) ( ). 5 5. Tis auTs 5 :

  () = [( )/( )] ( ). , ,

  ms $ apous npos 5 opoicos . , $ Tis 5, npos 1 : zvs 5 \\ss.

  54

 • -

  oTiYpns, . 5 xis ^ GS cos apos. nebs ms 5.

  20 ins apavEiaxns pazas ms aputiKns pazas GS $ ins 5 5 As $ 5 . , $ , avaepopas

  5 . As $ (JUS avaepopas , , as vas napampnms -5 . ' ^ . 5 npos .

  As ms opocpns vas yavizos -5 vas av0pa)nos ' . napampnms npos . raus npos , avaepopas .

  $ ; ms avtipaons 5. acpos. neos vas 5 . ,

  . napampnms , .

  55

 • (1916)

  5 oris , , napampnms , ncos , . 5 .

  , apumras.

  napampnms ; , $ npos $ aurs o Tpnos raus VVGOTOUS 5 ms 5. , cos npos . 5 ms -Tas npos pias apxns ms $ $. pias $ 5 , npo

 • -

  ms las ms $ $ $ TOUS onoious . , ,

  $ Tis . , , -

  VCDS 5 npocpavns. ,

  avacpopas cos npos . $ ' .

  , , avacpopas cos npos ms Tns ( ms $) $. $ 17 ms apxns ms 5 . napampnms , CS 5, npos 5 ( ) . 5 5 . CS $: avacpopas ( ) iapKcbs . Os npos ^ ( ^) npos $ . , 5 ncus en'\or)s ms , npos , iapKcbs. .

  21 Qs npos avEnapKeis aoeis ins KfaoiKns pnxaviKns ins EiiKns oxeiiKinias;

  OncS , : 5

  . 5 cpops aurs 5 avacpopas , $ CS npos . -

  57

 • (1916)

  pas. ms 5 5 avacpopas avacpopas .

  .

  : nos avacpopas ( TOUS ) ( TOUS ); noios $ aums ms ; .

  $ 5 us . 5 . 5 . 5 , . 5 , ( ), , , ms $ , , . $ us 5 , $ ms 5.

  , ( ms 5) cos npos avacpopas '. $ . Eravos E. Max19 , 5 ms, va $ aasis. m ms 5. aums ms $ avacpopas, .

  19. Max (1838-1916), AucnpiaKs cpuairs cpiflaocpos. 5 xns -pias, us ^ tous 5 xcopis us 5 ins unoraons, xns aiumias, .. axis apxs ms 5 $ xis les .

  58

 • -

  22 MepiKs ins apxns ins 5 ^ ^ 20 ms 5 pas us litnxES 5 . As , , $ cos npos avacpopas . , $ , GS npos avacpopas . 5 pcos OS npos io avacpopas ', neos npos .

  cos npos ( ) , avacpopas ' ( ), .

  , , cos npos io '. ,

  $ ' . , 5 5 . , avacpopas , e $ ( avacpopas '), aums ms 5 avivas . eparavs 5 $ . 5.

  ' apxas . vas 5 $ , ms $ ms YsviKns $, , 1,7 TIS eparavs 5 5 . $ $ - $- $

  59

 • (1916)

  'Hrios $. ms 5 aums ms 5 5. .20

  , , ms 5, $ $ (popes ms 5 ms 5 cpcots , Tis ms 5 ms 5, auTs 5 $ 5 ms -ons cpots . ms 5 ms 5 . 5 . ms 5 ^- ms

  Tis ( (poos). Kaeds ms $ ms 5 ms $ ms 5 5, $ 5. ms 5, ms -TpocrKHiKns . ( ) $ $ 5 cos npos Tis 5 cos npos . ; ' . $ ms $ ms npcoms . $ cpuaiKns $: , $ ms.

  , ms cpcDts, ms 5 5 [las - 5 5 , TOUS $ TOUS .

  20. , ins ofliKns oris 29 1919. ms napaxnpnons to 1917 aoiriiKOs aaxpovpos (1868-1939). . , ,

  axis 6 1919 xns 5.

  60

 • -

  ins 5 orous onoious . cos 5.

  5 xpovoxcupiKOUs ( ) cas 5 avacpopas, xopeis . avacpopas ' , ' .

  '. 5 5 , ms 5, . ,

  ms apuimas. $ . , - - ,

  , 5. As ' apxas oris loioxniES $ 5.

  23 MEiaofles avacpopas

  ms 5 5. cos , ncos ms 5. Kaips va apxns napvTOS .

  As EIIKS ^. As ,

  avacpopas 5 Kivnons. avacpopas GS npos ms siiKns $ ms 5 GS npos . As avacpopas ',

  61

 • (1916)

  cos npos . us IOES 5, as '

  . 'Evas napampnms 5 ' ms avivas npos - cos npos avacpopas - ( ). $ avacpopas- ms 5. cos npos . ms apuuuas . 5 $ napampnms ms $, ^ vas 5 apumTas .

  napampnms 5, - - aKpiEis 5 cos npos '. ;

  , .

  $ 5 . Qs npos , , ms 5 cos npos '. 12 , ' . napampnms, , ncos , . ,

  , .

  xpvos avacpopas. ms auyxpovias , $ . 5 5 $ $. , napampnms ( ) , $ avacpopas $ 1, , 12 ,

  62

 • -

  ms Kivnons. , , , naipvovras CDS -cpopas. napampnuis TOUS $ , = 3,14..., , cos npos , ^ . ^ ms -5 $ $ , $ $ xcopis va . ms $ $ ms. $ Tis $ , y, cos npos ms 5 $. EVTOUTOIS, $ $ 5 $, auTs $ 5. $ oisis 5 . , ms $ -TOS. $ .21

  ( 24-28 ).

  28 AKpins ins apxns ins yEviKns s

  ms YEVIKIS $ ms 5, ms npoKaipns 18 . : -

  2 1 . 0 TOUS xcpous,

  auTous. xcpous, . $, xcpos iKavs va ms $ 5 vas xcpos vas xcpos , ( TOUS xcpous auraus, 17).

  63

 • (1916)

  avacpopas , ', .., ms ( ), raus , avacpopas . avacpopas . ms $ -mms: ' .

  ms $ ms apxns ms eiiKns 5. ms siiKns 5, TOUS $ cpuoiKOus $ ms iias $ -5 us $- -S , y, , t cos npos avacpopas $ -IS ', y', ', t ' cos npos avacpopas '. , ms -mras, auis ms iias $ pias $ TKOUS 1( 2, 3, X4' Ka0ti)s 5 ( 5 $) 5 TKOUS. ,

  , GS , ms 5 ms $ 5. TOUS 5 $, $ . cos avacpopas avacpopas , Kivnons -as , cos npos , Kivnons .

  5 pas auTOus TOUS 5 avacpopas . , , cos npos , $. $ $ . ' 5 avacpopas ms 5. , vas cpuoiKs 5 ncus .

  ' avacpopas, -ncos - TOUS 5 $. , ^ 5 - - -

  64

 • -

  $ avacpopas : 5 raus . avacpopas, avacpopas , , - . , -

  $ , $ $ (, , ) ms KaOaums unapns . $ avacpopas cos , cos GS avacpopas. ms 5 - - cos avacpopas 5 5.

  , oraus cpuoiKOUs $, .

  29 ins apuuuas ins axexiKinias avavvcboms f\es xis 5 ms apuunas.

  $ , avacpopas . , ms -5, nebs 5 a>s npos nebs .

  , ncos avacpopas '. G ( $) )S npos '. Trvas $ 5 nebs , cos npos ', $ 5 .

  65

 • (1916)

  GS , G. tnv $ orous $, lous iious $, , .

  - , G ms siiKns , () avacpopas . Ka0Gs G 5, 5 aurs 5 Kavvas . ,

  - /Tas Tis 5 5: . $ ms YEviKns 5. . ,

  , 15 , ms . . ms $ ms iampnons ms (

  ms 5). 5, ms 5 $ [las YVCOOTOUS 5 , ms $ ms EiiKns 5. ' $ raus 5, . ms apumuas ms $ $ ms:

  21 , ins loinias ms 5 . , $ .

  Tis ms 5 5 ms $ $ , cos npos avacpopas, piKps 5 cpcDis, CDS xcopis va , $ -

  66

 • - !

  pias apumKns 5 avarioYns npos ms anoraans TOUS. , 5 5 , rtes TOUS $ TOUS 5.22

  5 ms ^. , vas 5 cos npos TOUS -VES 5, , .

  5 $ ms 5 , CDS TOUS 5 5, . $ TOUS 5 , , .

  $ , ncos , CDS npos TOUS $ 5 ms Tpoxias ms 5 -ons. Qs aums ms 5 Kivnans ms $ 43 .

  iamjncbvovras 5 $ . ms 5 , -5 - 5 $ TOUS 5 5 , $, 43 , nous .

  , ms , $ cpcuts cos 5 TOUS 5 cpcDS ( ). ms $ 5 .

  23

  22. reyovs xfos ins $. 23. ms , 0,011 ( ).

  67

 • 70% ^ () 30% 4.4 4.4.5 AVOIXTS $ - 2os KUKfos - 2000 - 2006. ISBN: 960-7998-34-0