Πρόγραμμα αγωγής υγείας «αγωγή στοματικής υγείας»

of 32 /32
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΖ ΤΓΔΗΑ «ΑΓΩΓΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ» ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΠΑΝΑΚΗ ΠΑΝΣΕΛΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: ΠΟΛΤΥΡΟΝΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΔΗΜΑΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΑΝΑΚΗ ΠΑΝΣΕΛΗ ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2014-15

Transcript of Πρόγραμμα αγωγής υγείας «αγωγή στοματικής υγείας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΖ ΤΓΔΗΑ

«ΑΓΩΓΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ»

ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΠΑΝΑΚΗ ΠΑΝΣΕΛΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:

ΠΟΛΤΥΡΟΝΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΟΔΗΜΑΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ

ΠΑΝΑΚΗ ΠΑΝΣΕΛΗ

ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2014-15

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Να πηνζεηήζνπλ ηα παηδηά ζσζηή ζπκπεξηθνξά γηα ηελ πγηεηλή ησλ

δνληηώλ ηνπο

Να γλσξίζνπλ ηηο αξξώζηηεο ησλ δνληηώλ

Να κάζνπλ ηξόπνπο γηα ηελ πξνζηαζία θαη θαζαξηόηεηα ησλ

δνληηώλ

Να κάζνπλ νλνκαζίεο ησλ δνληηώλ θαη ην ξόιν ηνπο

Να κάζνπλ γηα ηελ πνξεία δσήο ελόο δνληηνύ

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Σν πξόγξακκα πξνζεγγίζηεθε δηαζεκαηηθά κε εκπιεθόκελεο γλσζηηθέο

πεξηνρέο :

ΓΛΩΑ

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΜΟΤΗΚΖ

ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΔΚΦΡΑΖ

ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ

ΔΗΚΑΣΗΚΑ

ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΟ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΗΑΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ

Πξνλήπηα – λήπηα

Αξηζκόο καζεηώλ: 28

Γηάξθεηα: 3 κήλεο

Ηαλνπάξηνο- Μάξηηνο 2015

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο…..

Ξεθηλήζακε κε αλάγλσζε ηνπ γλσζηνύ παξακπζηνύ ηνπ Δπγέληνπ

Σξηβηδά «Γόλα Σεξεδόλα».

Σξηγπξίδσ-ηξηγπξίδσ, όιν ην ζηόκα

θαζαξίδσ….

Μηιήζακε γηα ηνπο θαλόλεο ζηνκαηηθήο πγηεηλήο.

Έθεξαλ ηα παηδηά νδνληόθξεκα θαη νδνληόβνπξηζα ζην ζρνιείν θαη

κάζακε λα πιέλνπκε ηα δόληηα θαη ηε γιώζζα.

Μάζακε ηε θσλνύια «Γ»,«δ» όπσο δόληη.

Μάζακε παξνηκίεο θαη αηλίγκαηα ζρεηηθά κε ηα

δόληηα.

Λνύδεηαη θαη πιέλεηαη, πνηέ όκσο δε ζηεγλώλεη.

Ση είλαη;

πδεηήζακε γηα ηε ρξεζηκόηεηα ησλ δνληηώλ.

Μηιήζακε γηα ηηο βιαβεξέο θαη πγηεηλέο ηξνθέο.

Φηηάμακε νκαδηθό θνιάδ θαη ηαμηλνκήζακε ηηο ηξνθέο πνπ θάλνπλ

ραξνύκελα θαη ιππεκέλα ηα δόληηα καο.

Μάζακε ηα κέξε ηνπ δνληηνύ

Σα νλόκαηά ηνπο (θνπηήξεο, θπλόδνληεο ηξαπεδίηεο, θξνληκίηεο)

Μεηξήζακε ηα δόληηα καο ζηνλ θαζξέπηε θαη κεηαμύ καο

Μάζακε ην πνίεκα:

Είκοςι δόντια για τα παιδιά, τριάντα δυο δόντια για τον μπαμπά. Όποτε χάνω ζνα δοντάκι, νφχτα το παίρνει το ποντικάκι. Είκοςι δόντια προςωρινά, τη θζςη τουσ δίνουν με τη ςειρά ςε τριάντα δυο δόντια γερά. Θα τα ’χω πάντα και γζροσ να γίνω, να μου χαλάνε δε θα τ’ αφήνω

Πιέλακε θαζεκεξηλά ηα δόληηα καο κεηά

από ηα γεύκαηα γηα κηα εβδνκάδα.

Φηηάμακε ηελ πάλσ θαη θάησ γλάζν κε ξόδ

πιαζηειίλε θαη ηα δόληηα κε ιεπθή.

Παξαηεξήζακε εηθόλεο αλζξώπσλ κε

ραιαζκέλα θαη γεξά δόληηα.

Μαζαίλνπκε ην ηξαγνύδη ηνπ Γ.

αθειιαξίδε «Έλα θνύθην δόληη».

Καηαζθεπή νδνληόβνπξηζαο κε

γισζζνπίεζηξν θαη ζύξκα πίπαο.

Φηηάμακε νκαδηθό θνιάδ κε ην ηη ρξεηάδνληαη ηα γεξά δόληηα.

Γηαβάζακε θαη δξακαηνπνηήζακε ην παξακύζη

«νθνιάθεο θαη Εαραξνύια Σξππνδόληε» ηεο Anna

Russelmann.

Φηηάμακε επίπεδεο θνύθιεο (ηνλ

νθνιάθε, ηε Εαραξνύια, ηελ Σεξεδόλα

θ.α) κε ραξηόλη ζε μπιάθη θαη έπαημαλ ηα

παηδηά θνπθινζέαηξν.

Μηιήζακε γηα ηα λενγηιά δόληηα θαη γηα ην έζηκν πνπ ππάξρεη όηαλ

πέθηεη έλα δόληη.

Μάζακε ην πνίεκα «πάξε πνληηθέ ην δόληη κνπ….».

Φηηάμακε θνπηάθηα γηα ηε ζπιινγή ησλ πξώησλ δνληηώλ πνπ

πέθηνπλ.

ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΝ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΟ Επίςκεψθ ςτον Οδοντίατρο τθσ γειτονιάσ μασ

Μασ περιζγραψε τα ιατρικά του εξαρτιματα και μασ ζδωςε πλθροφορίεσ γιϋ αυτά.

Π.χ. Η οδοντιατρικι Καρζκλα πωσ λειτουργεί, ζτςι ϊςτε άνκρωποι με διαφορετικό φψοσ να κάκονται και να μπορεί ο οδοντίατροσ να δει τα δόντια τουσ, το φωσ πάνω από τθν καρζκλα: ϊςτε ο οδοντίατροσ να μπορεί να δει το ςτόμα καλφτερα, τθν αναρρόφθςθ κ.τ.λ.π.

Αληιία αλαξξόθεζεο ζάιησλ.

σζηό βνύξηζηζκα ησλ δνληηώλ.

Φηηάμακε εκεξνιόγην δνληηώλ ην νπνίν

ηήξεζαλ ηα παηδηά γηα κηα νιόθιεξε

εβδνκάδα.

Φύιια εξγαζίαο ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ

ζπλδένληαη είηε κε ηε γιώζζα είηε κε ηα

καζεκαηηθά.

Δπίζθεςε ηεο νδνληηάηξνπ ζην παηδηθό

ζηαζκό. Μηιήζακε γηα ηελ ζηνκαηηθή

πγηεηλή θαη ηνπο ιόγνπο πνπ πξέπεη λα

θξνληίδνπκε ηα δόληηα καο.

ην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο καο κε ηελ

νδνληίαηξν αληαιιάμακε αλακλεζηηθά δώξα.

Σν πιηθό κε ην νπνίν εκπινπηίζακε ηε γσληά ηεο

ζηνκαηηθήο πγηεηλήο ήηαλ:

Βηβιία, πεξηνδηθά θαη παξακύζηα κε ζρεηηθό

πεξηερόκελν.

Πξντόληα ζηνκαηηθήο πγηεηλήο.

Φσηνγξαθίεο κε ζρεηηθό πεξηερόκελν.

Καηά θαηξνύο ηα παηδηά έθεξλαλ ηα δνληάθηα ηνπο.

Βηληενθαζέηεο εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ.

Φσηνγξαθίεο θαη ηζηνζειίδεο από ην δηαδίθηπν.

ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ

Ζ ΟΓΟΝΣΟΤΠΟΛΖ χεδιάςαμε και παίξαμε ζνα επιτραπζηιο παιχνίδι το οποίο περιλάμβανε

και ερωτιςεισ ςχετικά με ότι είχαμε κάνει για τθ ςτοματικι υγιεινι.

Σα παιδιά ηωγράφιςαν τισ οδοντόβουρτςεσ τα οποία ιταν τα πιόνια του παιχνιδιοφ και ζπαιξαν.

• Νηθεηήο ήηαλ όπνηνο θαηάθεξλε λα θηάζεη πξώηνο ζην ηέινο

απαληώληαο ζσζηά ζε όπνηα εξώηεζε ηνπ ηύραηλε ζηε δηαδξνκή.

Γξάςακε ηε δηθή καο ηζηνξία …

Θεαηξηθό παηρλίδη: «ώζηε καο από ηα

δαραξνδνύδνπλα»

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δώζακε ζε θάζε

παηδί έλα βξαβείν ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα

ζηνκαηηθήο πγηεηλήο.

αο επραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο !!!