Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

of 21 /21
Σωτήρησ Τςιμπώνησ [email protected] System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014

Embed Size (px)

Transcript of Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Page 1: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Σωτήρησ Τςιμπώνησ [email protected]

System Engineering & Design Forthnet

Απρίλιοσ 2014

Page 2: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(2)

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Page 3: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(3)

Domain Name System (DNS)

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS).

Υπεξεζίεο όπωο ην WWW, ην Email θαη ην FTP πξνϋπνζέηνπλ ηελ ύπαξμε ηεο

ππεξεζίαο DNS.

Σε παγθόζκην επίπεδν, ην DNS ζπληνλίδεηαη από ην non-profit organization ICANN

(Internet Corporation for Assigned Named and Numbers).

[πεξηζζόηεξα γηα ηελ ICANN από ηνλ θν. Ιγγιεδάθε]

Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

World Wide Web (WWW)

Email

File Transfer Protocol (FTP)

Domain Name System (DNS)

Page 4: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(4)

Τι κάνει η υπηρεςία DNS;

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Οη ππνινγηζηέο θαηαιαβαίλνπλ «λνύκεξα» / IP addresses

Γλωξίδνληαο κηα IP address έλαο ππνινγηζηήο ζπλδεκέλνο ζην Internet κπνξεί λα

πξνζπειάζεη ην πεξηερόκελν πνπ δεηάκε.

IP addresses

62.103.148.115

2a00:1450:4017:801::1010

Page 5: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(5)

Τι κάνει η υπηρεςία DNS;

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Οη άλζξωπνη ζπκνύληαη «νλόκαηα» / Domain names

Έλα όλνκα είλαη πην εύρξεζην θαη εύθνιν λα ην απνκλεκνλεύζνπκε, γηαηί ηνπ

απνδίδνπκε θάπνηα ζεκαζία.

Domain names

dsth.gr

google.com

Page 6: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(6)

Τι κάνει η υπηρεςία DNS;

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Η υπηρεζία DNS κάνει ηην ανηιζηοίχιζη IP address και domain name.

Η αληηζηνίρηζε απηή δελ είλαη απαξαίηεηα 1 πξνο 1.

Σε έλα domain name κπνξεί λα αληηζηνηρνύλ πνιιέο IP addresses (load balancing,

etc) αιιά θαη ζε κία IP address πνιιά domain names (shared hosting).

IP address Domain name

62.103.148.115 dsth.gr

2a00:1450:4017:801::1010 google.com

Page 7: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(7)

Πωσ λειτουργεί η υπηρεςία DNS;

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Υπάξρνπλ ηξηώλ εηδώλ εμππεξεηεηέο DNS

Οη εμππεξεηεηέο απηνί είλαη έλα ή πεξηζζόηεξα θπζηθά κεραλήκαηα, ζε δηάθνξα

κέξε ηνπ θόζκνπ, πνπ «ηξέρνπλ» θαηάιιειν ινγηζκηθό (DNS software) γηα λα

εμππεξεηνύλ ην ξόιν ηνπο.

DNS Servers

root-servers (αρχικοί)

authoritative servers (εξουςιοδοτημζνοι)

recursive/caching resolvers (αποθηκευτικοί)

Page 8: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(8)

Πωσ λειτουργεί η υπηρεςία DNS; root-servers

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Υπάξρνπλ 13 root servers ζην δηαδίθηπν.

Αλαιακβάλνπλ λα «ζηείινπλ» ζε

• Top Level Domains (TLDs)

.com, .net, .org, .edu θιπ

• Country Code Top Level Domains (ccTLDs)

.gr, .de, .uk, .nl, .eu θιπ

• Generic Top Level Domains (gTLDs)

.biz, .info, .museum, .xxx θιπ

• Internationalized TLDs

• Geographic TLDs

.asia, .berlin, .london, .nyc

Page 9: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(9)

Πωσ λειτουργεί η υπηρεςία DNS; root-servers

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Δεκηνπξγνύλ κηα Ιεξαξρηθή Δελδξηθή δνκή

[πεξηζζόηεξα από ηνλ θν. Ιγγιεδάθε]

Page 10: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(10)

Πωσ λειτουργεί η υπηρεςία DNS; root-servers

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Η ιεηηνπξγία ηνπο είλαη πξωηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ην Internet όπωο ην μέξνπκε,

γη’απηό θαη.. είλαη 386 απηή ηε ζηηγκή (Απξίιηνο 2014).

Page 11: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(11)

Πωσ λειτουργεί η υπηρεςία DNS; authoritative servers

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Authoritative Name Servers = εμνπζηνδνηεκέλνη λα απαληήζνπλ «ππεύζπλα» γηα

έλα domain name.

Σπλήζωο είλαη δύν ή πεξηζζόηεξνη γηα θάζε domain name.

Λόγω ζρεδηαζκνύ ηνπ DNS ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 πνπ νη ζπλδέζεηο δελ ήηαλ πνιύ

αμηόπηζηεο, ππάξρνπλ κεραληζκνί πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ελόο domain

αθόκα θαη αλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ δηθηύνπ.

Οη αιιαγέο ζε θάπνην domain name δελ είλαη αθαξηαίεο, αιιά κπνξεί λα πάξεη

κέρξη θαη κία εβδνκάδα γηα λα θηάζνπλ παληνύ.

[πεξηζζόηεξα από ηνλ θν. Ιγγιεδάθε]

Page 12: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(12)

Πωσ λειτουργεί η υπηρεςία DNS; recursive resolvers

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Recursive/caching resolvers = απνδίδνληαη απηόκαηα από ηνπο παξόρνπο

ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ (ISPs) ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη μέξνπλ πνηόλ authoritative

DNS server λα ξωηήζνπλ γηα ινγαξηαζκό ηωλ ρξεζηώλ.

Page 13: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(13)

Πωσ λειτουργεί η υπηρεςία DNS; recursive resolvers

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Οπζηαζηηθά αλαιακβάλνπλ λα θάλνπλ ηελ αληηζηνίρηζε κεηαμύ domain name πνπ

δίλνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο θαη IP address, ώζηε λα θηάζνπκε ζηνλ πξννξηζκό

πνπ ζέινπκε.

Γηα λα ην θάλνπλ απηό, αμηνπνηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δίλνπλ νη root &

authoritative DNS.

Ο ρξόλνο γηα όια απηά είλαη milliseconds.

Page 14: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(14)

Πωσ λειτουργεί η υπηρεςία DNS; recursive resolvers

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Page 15: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(15)

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Page 16: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(16)

DNS Cases - Censorship

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Απαγόξεπζε ηνπ twitter ζηελ Τνπξθία

Πξόζθαηα ζηελ Τνπξθία έγηλε πξνζπάζεηα απαγόξεπζεο πξόζβαζεο ζην twitter

γηα όζνπο είλαη ζηε ρώξα.

Απηό πινπνηήζεθε αξρηθά κε ηελ ηερληθή “DNS Poison”.

Οη πάξνρνη αιινίωζαλ ηελ απάληεζε πνπ έδηλαλ ζηνπο πειάηεο ηνπο γηα ην

twitter.com.

Page 17: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(17)

DNS Cases - Censorship

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Απαγόξεπζε ηνπ twitter ζηελ Τνπξθία

Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνίεζαλ άιινπο resolvers γηα λα παίξλνπλ ηε ζωζηή απάληεζε

Page 18: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(18)

DNS Cases – Copyright infringement compliance

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Δηθαζηηθή απόθαζε γηα απαγόξεπζε πξόζβαζεο ζε Video Streaming Sites ζηε

Γαιιία (5/2013)

Λίζηα κε 16 domain names πξνο Γαιιηθνύο ISPs

http://pro.clubic.com/legislation-loi-internet/telechargement-illegal/actualite-604000-

allostreaming-consorts-justice-ordonne-blocage.html

Δηθαζηηθή απόθαζε γηα απαγόξεπζε πξόζβαζεο ζην “Pirate Bay” ζηελ Ιξιαλδία

(11/2013)

http://www.independent.ie/business/technology/high-court-orders-six-internet-

service-providers-to-block-pirate-bay-access-29339933.html

Page 19: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(19)

DNS Cases – Regulatory compliance

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Επηηξνπή Επνπηείαο θαη Ειέγρνπ Παηγλίωλ (ΕΕΕΠ)

Απαγόξεπζε πξόζβαζεο ζε κε αδεηνδνηεκέλα sites παηγλίωλ

Λίζηα κε 400+ domains

http://www.gamingcommission.gov.gr/

Εζληθή Αξρή Σηνηρεκάηωλ Κύπξνπ

Λίζηα κε 300+ κε αδεηνδνηεκέλα domains

http://www.nba.com.cy/

Page 20: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(20)

Σημαςία του DNS

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Είλαη ηόζν βαζηθή ππεξεζία, πνπ κπνξεί λα

ρξεζηκνπνηεζεί γηα «ινγνθξηζία», γηα επηβνιή

δηθαζηηθώλ απνθάζεωλ, γηα ζπκκόξθωζε κε

Αλεμάξηεηεο Αξρέο.

Είλαη ηόζν ζεκαληηθή ππεξεζία, πνπ ρωξίο απηή

«δε δουλεύει ηίποηα».

Είλαη ηόζν ζεκαληηθή ππεξεζία, πνπ γίλεηαη ζπρλά

ζηόρνο επηζέζεωλ, κε ζθνπό ηελ αιινίωζε ηεο

αληηζηνηρίαο θαη ππνθινπή δεδνκέλωλ.

Page 21: Τεχνικές πτυχές της ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

Title

(21)

Thanks!

Υπηρεςία ονοματοδοςίασ ςτο διαδίκτυο

Επραξηζηώ!