ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

36
ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΑΞΗ ΣΤ’ 2 ΤΑΞΗ ΣΤ’ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Transcript of ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Page 1: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣΤΑΞΗ ΣΤ’ 2ΤΑΞΗ ΣΤ’ 2

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Page 2: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΑ ΟΚΤΩ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΑ ΟΚΤΩ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΓΥΡΩ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΕΕΣΣ..

Page 3: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΗΣΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΗΣ

• Ο Ο ΆρηςΆρης είναι ο τέταρτος (4ος) σε είναι ο τέταρτος (4ος) σε απόσταση από τον απόσταση από τον ΉλιοΉλιο πλανήτηςπλανήτης του του Ηλιακού μας ΣυστήματοςΗλιακού μας Συστήματος

Page 4: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣΟ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

• Λέγεται συχνά και «ερυθρός πλανήτης» .Λέγεται συχνά και «ερυθρός πλανήτης» .

Page 5: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΡΗΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΡΗ

Στην περιφορά του γύρω από τον Ήλιο Στην περιφορά του γύρω από τον Ήλιο συνοδεύεται από δύο μικρούς συνοδεύεται από δύο μικρούς δορυφόρουςδορυφόρους: τον : τον ΦόβοΦόβο και τον και τον ΔείμοΔείμο

(= Τρόμο).(= Τρόμο).

Page 6: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΡΜΗΣΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΡΜΗΣ

• Ο Ο ΕρμήςΕρμής είναι ο πλησιέστερος στον είναι ο πλησιέστερος στον ΉλιοΉλιο πλανήτηςπλανήτης, και ο μικρότερος στο , και ο μικρότερος στο Ηλιακό ΣύστημαΗλιακό Σύστημα..

Page 7: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΡΜΗΕΡΜΗ

• Η επιφάνειά του καλύπτεται από κρατήρες Η επιφάνειά του καλύπτεται από κρατήρες ανοιγμένους από ανοιγμένους από μετεωρίτεςμετεωρίτες που έπεσαν που έπεσαν πάνω του πριν από αμνημόνευτους πάνω του πριν από αμνημόνευτους χρόνους. χρόνους.

Page 8: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΛΑΝΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΡΜΗΕΡΜΗ

• OOι νύχτες του Ερμή είναι παγερές και φτάνουν ι νύχτες του Ερμή είναι παγερές και φτάνουν τους -180 βαθμούς Κελσίου, 7 δηλαδή φορές πιο τους -180 βαθμούς Κελσίου, 7 δηλαδή φορές πιο κρύες από την κανονική θερμοκρασία που κρύες από την κανονική θερμοκρασία που επικρατεί στην κατάψυξη ενός ψυγείου. Θα επικρατεί στην κατάψυξη ενός ψυγείου. Θα αρκούσαν δηλαδή μερικά μόνο λεπτά στην αρκούσαν δηλαδή μερικά μόνο λεπτά στην επιφάνεια του Ερμή για να μετατραπεί κάποιος επιφάνεια του Ερμή για να μετατραπεί κάποιος σε παγοκολόνα. Στον Ερμή την ημέρα έχουμε σε παγοκολόνα. Στον Ερμή την ημέρα έχουμε 610 βαθμοί Κελσίου, που είναι η μεγαλύτερη 610 βαθμοί Κελσίου, που είναι η μεγαλύτερη θερμοκρασία απ’ ότι σε όλους τους άλλους θερμοκρασία απ’ ότι σε όλους τους άλλους πλανήτες.πλανήτες.

Page 9: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Page 10: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

• Η Η ΑφροδίτηΑφροδίτη είναι ο δεύτερος σε είναι ο δεύτερος σε απόσταση από τον απόσταση από τον ΉλιοΉλιο πλανήτηςπλανήτης του του Ηλιακού ΣυστήματοςΗλιακού Συστήματος

Page 11: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣΟ ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ

• Όταν παρατηρούμε την Αφροδίτη με γυμνό Όταν παρατηρούμε την Αφροδίτη με γυμνό μάτι είναι το πιο λαμπερό αντικείμενο στον μάτι είναι το πιο λαμπερό αντικείμενο στον ουρανό μετά από τον Ήλιο και τη ουρανό μετά από τον Ήλιο και τη ΣελήνηΣελήνη. . Ονομάζεται από το λαό Ονομάζεται από το λαό ΑυγερινόςΑυγερινός ή ή ΑποσπερίτηςΑποσπερίτης . .

Page 12: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

• Η σύσταση της Αφροδίτης είναι Η σύσταση της Αφροδίτης είναι παρόμοια με αυτή της παρόμοια με αυτή της ΓηςΓης. Η . Η επιφάνειά της έχει πάρα πολλά (πάνω επιφάνειά της έχει πάρα πολλά (πάνω από 1.600) από 1.600) ηφαίστειαηφαίστεια, ηφαιστειακούς , ηφαιστειακούς κρατήρες, όρη και πεδιάδες κρατήρες, όρη και πεδιάδες λάβαςλάβας..

Page 13: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Page 14: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗΟ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ

• Η Η ΓηΓη είναι ο είναι ο πλανήτηςπλανήτης στον οποίο στον οποίο κατοικούν οι κατοικούν οι άνθρωποιάνθρωποι, καθώς και , καθώς και εκατομμύρια άλλα εκατομμύρια άλλα είδηείδη, και ο μοναδικός , και ο μοναδικός πλανήτης στον οποίο γνωρίζουμε ότι πλανήτης στον οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει υπάρχει ζωήζωή..

Page 15: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

• Είναι ο τρίτος σε απόσταση πλανήτης Είναι ο τρίτος σε απόσταση πλανήτης από.τον από.τον ΉλιοΉλιο..

Page 16: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΓΗ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗΓΗ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗ

• Ο πλανήτης σχηματίστηκε πριν από 4,5 Ο πλανήτης σχηματίστηκε πριν από 4,5 δισεκατομμύρια (4,5•109) δισεκατομμύρια (4,5•109) έτηέτη, έχει δε έναν , έχει δε έναν φυσικό δορυφόροφυσικό δορυφόρο, την , την ΣελήνηΣελήνη. .

Page 17: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΔΙΑΣΟ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΔΙΑΣ

• O O ΔίαςΔίας είναι ο μεγαλύτερος είναι ο μεγαλύτερος πλανήτηςπλανήτης του του Ηλιακού ΣυστήματοςΗλιακού Συστήματος σε διαστάσεις και σε διαστάσεις και μάζαμάζα. Είναι ο πέμπτος κατά σειρά . Είναι ο πέμπτος κατά σειρά πλανήτης .πλανήτης .

Page 18: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

• Είναι ένας Είναι ένας γίγαντας αερίωνγίγαντας αερίων

Page 19: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΤΟΥΟ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΤΟΥ

• Έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη 67 Έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη 67 δορυφόρων διαφόρων μεγεθών σε τροχιά δορυφόρων διαφόρων μεγεθών σε τροχιά γύρω από τον Δία από τους οποίους οι γύρω από τον Δία από τους οποίους οι τέσσερις τέσσερις ΓανυμήδηςΓανυμήδης, , ΚαλλιστώΚαλλιστώ, , ΙώΙώ και και ΕυρώπηΕυρώπη ανακαλύφθηκαν από τον ανακαλύφθηκαν από τον ΓαλιλαίοΓαλιλαίο όταν παρατήρησε τον ουρανό με όταν παρατήρησε τον ουρανό με το τηλεσκόπιό του το το τηλεσκόπιό του το 16101610..

Page 21: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΡΟΝΟΣΟ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΡΟΝΟΣ

• Ο Ο ΚρόνοςΚρόνος είναι ο έκτος είναι ο έκτος πλανήτηςπλανήτης σε σχέση με την σε σχέση με την απόστασή του από τον απόστασή του από τον ΉλιοΉλιο και ο δεύτερος μεγαλύτερος και ο δεύτερος μεγαλύτερος του του Ηλιακού ΣυστήματοςΗλιακού Συστήματος μετά μετά τον τον ΔίαΔία..

Page 22: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Page 23: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

• Η προέλευση των δακτυλίων δεν είναι Η προέλευση των δακτυλίων δεν είναι πλήρως γνωστή. Πιστεύεται ότι πλήρως γνωστή. Πιστεύεται ότι δημιουργήθηκαν από μεγάλους δημιουργήθηκαν από μεγάλους δορυφόρουςδορυφόρους που περιστρέφονταν γύρω που περιστρέφονταν γύρω από τον πλανήτη και θρυμματίστηκαν από από τον πλανήτη και θρυμματίστηκαν από την πρόσκρουσή τους με την πρόσκρουσή τους με κομήτεςκομήτες και και μετεωροειδείς. Η σύνθεση των δακτυλίων μετεωροειδείς. Η σύνθεση των δακτυλίων αφορά κυρίως σημαντικές ποσότητες αφορά κυρίως σημαντικές ποσότητες πάγου πάγου νερούνερού..

Page 24: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Page 25: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

•Έχει επιβεβαιωθεί η Έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη 62 δορυφόρων . ύπαρξη 62 δορυφόρων . Ο μεγαλύτερος από Ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι ο αυτούς είναι ο ΤιτάναςΤιτάνας . .

Page 26: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Page 27: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣΟ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

• Ο Ο ΟυρανόςΟυρανός είναι ο έβδομος σε απόσταση είναι ο έβδομος σε απόσταση απο τον απο τον ΉλιοΉλιο

Page 28: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

• Ο Ουρανός έχει 27 γνωστούς δορυφόρους Ο Ουρανός έχει 27 γνωστούς δορυφόρους

Page 29: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

• Λόγω της απόστασής του από τη Γη, ο Λόγω της απόστασής του από τη Γη, ο πλανήτης Ουρανός είναι δύσκολα ορατός πλανήτης Ουρανός είναι δύσκολα ορατός με γυμνό μάτι. Για το λόγο αυτό ήταν με γυμνό μάτι. Για το λόγο αυτό ήταν άγνωστος στους αρχαίους λαούς και άγνωστος στους αρχαίους λαούς και αναπτύχθηκε μόνο όταν κατασκευάστηκαν αναπτύχθηκε μόνο όταν κατασκευάστηκαν τηλεσκόπια ικανά να τον εντοπίσουν.τηλεσκόπια ικανά να τον εντοπίσουν.

Page 30: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Page 31: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣΟ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

• Ο Ο ΠοσειδώναςΠοσειδώνας είναι ο όγδοος, κατά είναι ο όγδοος, κατά σειρά απόστασης από τον ήλιο, πλανήτης σειρά απόστασης από τον ήλιο, πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος. Δεν είναι ορατός του Ηλιακού Συστήματος. Δεν είναι ορατός με γυμνό μάτι, ενώ αν παρατηρηθεί με με γυμνό μάτι, ενώ αν παρατηρηθεί με ισχυρό τηλεσκόπιο μοιάζει με πράσινο ισχυρό τηλεσκόπιο μοιάζει με πράσινο δίσκο.δίσκο.

Page 32: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Page 33: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

• Ο Ποσειδώνας έχει 13 γνωστούς Ο Ποσειδώνας έχει 13 γνωστούς δορυφόρους, εκ των οποίων τον κατά δορυφόρους, εκ των οποίων τον κατά πολύ μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους πολύ μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους Τρίτωνα.Τρίτωνα.

Page 34: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

• Στον Ποσειδώνα παρατηρήθηκαν πέντε Στον Ποσειδώνα παρατηρήθηκαν πέντε δακτύλιοι, ανάλογοι με του Ουρανού και δακτύλιοι, ανάλογοι με του Ουρανού και του Κρόνου, οι οποίοι είναι αρκετά λεπτοί του Κρόνου, οι οποίοι είναι αρκετά λεπτοί και αμυδροί. Αποτελούνται από παγωμένο και αμυδροί. Αποτελούνται από παγωμένο μεθάνιο και από σωματίδια σκόνης που μεθάνιο και από σωματίδια σκόνης που προέρχονται από θραύσματα προέρχονται από θραύσματα συγκρούσεων.συγκρούσεων.

Page 35: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Page 36: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ