πρώτες βοήθειες Μέρος α'

of 14/14
ΠΡΩΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ ΣΟ Α ΚΑΙ ΣΟ Ω ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΤΝΑΝΘΡΩΠΟ Πνιιέο θνξέο καο έρεη ζπκβεί λα είκαζηε κάξηπξεο ελφο αηπρήκαηνο, ειαθξηνχ ή βαξηνχ, θάπνηνπ αηφκνπ, θαη λα καο δεηάλε ηε βνήζεηα καο. Πφζεο θνξέο φκσο απφ απηέο ηξέμακε λα βνεζήζνπκε ή δελ ην βάιακε ζηα πφδηα ηξέρνληαο απφ παληθφ; Πφζν άζρεκα ζίγνπξα ληψζακε φηαλ δηαπηζηψζακε φηη δελ ήκαζηαλ ηθαλνί λα πξνζθέξνπκε ζηνλ ζπλάλζξσπν καο, ζπγγελή, θίιν, ζπλάδειθν, γλσζηφ ή άγλσζην, ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο; Ζ παξνχζα ινηπφλ ελεκέξσζε ζθνπφ έρεη λα παξνπζηάζεη φιεο απηέο ηηο ελέξγεηεο Πξψησλ Βνεζεηψλ πνπ πξέπεη λα θάλεη έλαο άλζξσπνο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί έλα ζπκβάλ κέρξηο φηνπ δνζεί ε ελδεδεηγκέλε ηαηξηθή αγσγή ζηνλ πάζρνληα άλζξσπν. αθψο θαη ε νινθιεξσκέλε παξνρή γλψζεσλ Πξψησλ Βνεζεηψλ είλαη πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θεηκέλνπ απηνχ, πιελ φκσο είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο θαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ζσζεί έλαο ζπλάλζξσπν καο. Οξηζκφο : Οη Πξψηεο Βνήζεηεο είλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα αληηκεησπίζνπκε έλα πεξηζηαηηθφ κε ηα δηαζέζηκα κέζα κέρξη λα ην αλαιάβεη εμεηδηθεπκέλε ηαηξηθή νκάδα. Οη ελέξγεηεο απηέο έρνπλ ζαλ ζηφρν: 1. Σελ πξνζπάζεηα λα ζσζεί κία δσή. 2. Σελ αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν. 3. Σελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε. Μεξηθέο απφ ηηο ελέξγεηεο απηέο είλαη: 1. Ζ δηαηήξεζε ηεο αλαπλνήο θαη ηνπ ζθπγκνχ. 2. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο αηκνξξαγίαο. 3. Ζ αληηκεηψπηζε ηξαπκάησλ- δηαζηξεκκάησλ – θαηαγκάησλ θιπ. 4. Ζ αληηκεηψπηζε θψκα – shock. 5. Ζ πξνεηνηκαζία ηεο δηαθνκηδήο. Πξηλ φκσο απνθαζίζνπκε λα παξάζρνπκε ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο, πξέπεη λα δηαπηζηψζνπκε ην είδνο ηεο βιάβεο πνπ έρεη ππνζηεί ν παζψλ. Ζ δηαπίζησζε απηή είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη απφ πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνληαη απ’ ηνλ ίδην ή απ’ ηνπο γχξσ ηνπ θαη ζηελ εμέηαζε πνχ ζα ηνπ γίλεη. Θα γίλνπλ εξσηήζεηο ζε φζνπο ηπρφλ βξέζεθαλ ζην αηχρεκα γηα ηηο ζπλζήθεο ηνπ αηπρήκαηνο θαη ζηνλ ηξαπκαηία γηα ηα ελνριήκαηα πνχ αηζζάλεηαη, πφλν, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή θ.ι.π. Μεξηθέο δηαπηζηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εμέηαζε γηα ην είδνο ηνπ ηξαχκαηνο είλαη: - Αηκνξξαγία. - Αλσκαιία ζηε ζέζε θαη ην ζρήκα ησλ κειψλ ηνπ ζχκαηνο ή ηξαπκαηηζκφ ζην θεθάιη. - Κάηαγκα ζηνλ απρέλα: Αλ ην ζχκα δελ είλαη ζε ζέζε λα ζεθψζεη ην θεθάιη ηνπ ή λα ην ζηξίςεη δεμηά θαη αξηζηεξά ηφηε είλαη πηζαλφ λα έρεη ζπάζεη ην ζβέξθν ηνπ. - Κάηαγκα ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε: Αλ ην ζχκα πνλά φηαλ ηνπ πηέδνπκε ειαθξηά κε ην ρέξη ηε ξάρε ηνπ, ηφηε είλαη πηζαλφ λα έρεη ζπάζεη ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ.
 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  1.388
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Το άρθρο ετοίμασε ο φίλος του blog "Μαθηματικά και άλλα πολλά" Ευάγγελος Βαρλάμος και μας έκανε την τιμή να μας το παραχωρήσει ... ευχαριστούμε πάρα πολύ !!!!

Transcript of πρώτες βοήθειες Μέρος α'

 • 1. , , , . ; , , , , , ; . , .: . :1. .2. .3. . :1. .2. .3. - .4. shock.5. . , . . , , ... :- .- .- : .- : , .

2. -2- - : , . , . , . , , , .- : , , .- : , . 1. . :- .- .- Betadine- .. :- - .2. , , . , , , . , . , . . (), . , 5 , - , . . , - .. - , . , .. , , . 3. -3- , . 15 , .. : .: (, ) ( ) ( )(1) : , , , .(2) - - - - - - .(3) :- - - - - - - , , . : .(1) : , , , , , , ( 4. -4- ), , , .(2) - - - - - (3) :- : 3. .. : , , , , , , , .. - - - (20-30 . )- - - - 15 . 5. -5- . :- - - - - .- .4. .. :- .- .- .- , .- .- .- .. : , , , , , , - .. - .- .- .- .- , .- ( -).- .. - , , 5. " " , , .. 6. -6- . . , , . , . , : (1) : , , , , .(2) () :1/ , .2/ , .3/ , Heimlich ( ).4/ .() :1/ (. 166).2/ .3/ .4/ 5 Heimlich . 7. -7- 5/ 3-5.(3) - .- .- .- , , : Holger Nielsen Silvester, .. - (, ).- 5 5 .- .- .- 5 5 .- .. , , . - - "" - - . 8. -8- - .- .. - . .. - .- , .- ( ). , .- , .. . - . . - .- .- .. - - - , .. , , . - . - .- .6. ( ) . , , , , 9. -9- , . , , . :* , .* , , .* , , , . 15% , . , , , . , , . , . , . . . , , .. : , , , , , () .. - () .- .- ( , ) , .- ( ).- , .- , , .- .- 24 48 h.- .- 5% .. 10. -10- - .- .- .- .. - .- .- .. - - .- , .- (.. , , ).7. , , . , , , . :1. : (, , ).2. : , , , . :- . ( ) ( ). , , . ( ), , .- , .- , (, ) , .- , .., . () (, , , ). . 11. -11- . : .(1) : , , , .(2) - .- 20 .(3) - .. : , .(1) : , , , , .(2) - .- 20 .- .- .- .(3) - .- .. : , , , . 12. -12- (1) : Shock, , ( ), , .(2) - .- .- , , .- - .- .(3) - .- .. ( ): .(1) : , , , .(2) - .- .- ( 20 ).- , .- .- .(3) - 13. -13- - .. . .(1) : , , , .(2) - , 10 .- 2 .- , .- .- .. . , ,. - - .- . , .8. : . : , , Shock, , , .. - .- .- .- . .- .- .- .. 14. -14- - ().- 18 . 1. , , Martin I. Green. .2. H.P.S Group.3. , SID KIRCHHEIMER. .4. 39-11 (1996)5. http://www.xrisima.gr/ugeia/sumboules/protes-boetheies-se-epeigouses-katastaseis.html6. http://www.pare-dose.net7. http://paroutsas.jmc.gr/firstaid/drugsbox.htm8. http://samarites.gr9. http://www.ygeiaonline.gr10. http://health.in.gr/first_aid11. http://www.iatronet.gr12. http://www.actionmed.gr