Πρώτες βοήθειες β' μέρος

of 13 /13
1. Μπϊθή Θιάζε : Μπτθή ζιάζε νλνκάδεηαη ε ξήμε κεξηθώλ κπτθώλ ηλώλ όπνπ ζαλ απνηέιεζκα έρεη ηε δεκηνπξγία αηκαηώκαηνο. Ο πόλνο είλαη έληνλνο θαη άκεζνο ζηελ παξακηθξή θίλεζε. Οη κπτθέο ζιάζεηο πην ζπρλά εληνπίδνληαη ζηνπο πξνζαγσγνύο, ζηνπο κπο ηεο θλήκεο θαη ηνπ κεξνύ θαη ζηνπο κπο ησλ άλσ άθξσλ. Οη ζιάζεηο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, 1νπ, 2νπ, 3νπ βαζκνύ. πκβαίλνπλ ζε αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ππέξκεηξν ελζνπζηαζκό θαη ππνηηκνύλ ηελ θνύξαζε. α. Πξώηεο βνήζεηεο - Ξαπιώλνπκε ην άηνκν πνπ έρεη ππνζηεί ηελ κπτθή ζιάζε ζε αλαπαπηηθή ζέζε θαη ηνπνζεηνύκε κηα ζαθνύια κε πάγν ηπιηγκέλε ζε κία πεηζέηα ε νπνία έρεη απννηδεκαηηθή δξάζε θαη ραξίδεη κία αίζζεζε αλαθνύθηζεο. - Σνπνζεηνύκε αξθεηέο θνξέο ηελ εκέξα παγνθύζηε ώζηε λα κεησζεί ην νίδεκα. - Ζ εθηίκεζε από ηνλ εηδηθό ηαηξό είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ γξήγνξε απνζεξαπεία από ηνλ ηξαπκαηηζκό ν νπνίνο ζα καο πξνηείλεη αληηθιεγκνλώδε ζεξαπεία θαη μεθνύξαζε. β. Πξνζνρή - Απνθεύγνπκε ηηο δεζηέο θνκπξέζεο γηαηί επηδεηλώλνπλ ηνλ πόλν θαη ην αηκάησκα θαη πξνθαινύλ νίδεκα ζηελ πεξηνρή ηεο ζιάζεο. - Απνθεύγνπκε ηηο ζεξκαληηθέο αινηθέο νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ επηδείλσζε ηεο κπτθήο ζιάζεο θαζώο θαη έγθαπκα αλ ηηο εθαξκόζνπκε ζε κεγάιε πνζόηεηα. - Απνθεύγνπκε ηελ επίδεζε κε ειαζηηθό επίδεζκν. 2. Δηάζηξεκκα : Γηάηαζε ησλ ζπλδέζκσλ ή γύξηζκα ηεο άξζξσζεο ή ζηξακπνύ- ιεγκα. α. πκπηώκαηα: Έληνλνο πόλνο, Οίδεκα, Πηζαλώλ κώισπεο. β. Πξώηεο βνήζεηεο - Υξεζηκνπνίεζε ςπρξνύ επηζέκαηνο (πάγνο, ςπθηηθό spray). - Αθηλεηνπνίεζε ην κέινπο. - Αλύςσζε ηνπ κέινπο. - Ηαηξηθή βνήζεηα. γ. Πξνζνρή - Ζ ρξήζε ηνπ ςπρξνύ επηζέκαηνο δελ γίλεηαη απεπζείαο ζην δέξκα αιιά κε θάιπςε πεηζέηαο, γάδαο, θιπ. 3. Κάηαγκα : Πξόθεηηαη γηα ξήμε (δηαθνπή νιηθή ή κεξηθή ηεο ζπλέρεηαο) ησλ νζηώλ. Δκθαλίδνληαη είηε αλνηρηά (κε πιεγή), είηε θιεηζηά.
 • Author

  -
 • Category

  Documents

 • view

  1.665
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Το άρθρο ετοίμασε ο φίλος του blog "Μαθηματικά και άλλα πολλά" Ευάγγελος Βαρλάμος και μας έκανε την τιμή να μας το παραχωρήσει ... ευχαριστούμε πάρα πολύ !!!!

Transcript of Πρώτες βοήθειες β' μέρος

 • 1. 1. : . . , . , 1, 2, 3 . .. - .- .- .. - .- .- .2. : -.. : , , .. - (, spray).- .- .- .. - , , .3. : ( ) . ( ), .

2. -2- . : , , , , (), , , , .. - , , , ., .- ( ) .- , .- .. - .- .- , .4. : .. - .- .- . 3. -3- - .- .- .. - .- .- .5. ( ) / . (.. , , , ) . , .. : .(1) : , , , , , , ( ), , .(2) - .- .- 100% .- .- , .- .(3) - .. : ( ).(1) ( , 2 3 ): , 4. -4- , , , ( ), , , Shock.(2) - .- .(3) - .- .. : .(1) : , ,, , , , , .(2) :- :() .() .() .() .- , .- .- , .... . .- - .- .- .(3) :- .- .. - 20 .- . 5. -5- 6. (C.P.R.). (1) 0 4 : (2) 4 6 : (3) 6 10 : (4) 10 : .. (1) .(2) . ...(3) ( ;). , , .(4) . ( , 166 C.P.R.. 8 , CPR 166).(5) . .(6) ( 10). , . ( 10 . , ).(7) .(8) ... ( : 30:2). , . , . . ( , 1 5 . 3 ).(9) .(10) .(11) CPR , 166. 6. -6- : . : , . .7. SHOCK: .. : , , ,, , ,, .. :- , .- .- 20-30 ..- ... .- .- .- .- .- .. :- .- .8. : . 7. -7- . : .. :- .. .- .- .- .. : .9. . (1) .(2) .(3) .(4) .(5) ( ).. (1) .(2) C.P.R... .. A,B,C,D.10. . - (1) : , , , , , , ,, , , , ( 48 72 ).(2) :- .- () .- . . . 8. -8- - ( ,, , , ) . () .- ( ).- .- .- stick .- 30 .- .. : . Lyme ( ) .(1) : , , , , .(2) :- .- . () .- .- .- , .(3) : . (1): , , , ,, , , .(2) :- .- .- .- , . 9. -9- - .(3) :- 3 48 .. (1): , , , , , , shock, .(2) :- .- .- .- .- .- .(3) :- 6 24 .- , , .. (1) : , .(2) :- .- .- (, ...).- .. . - , , , - . - .(1) : , , , , shock. 10. -10- (2) :- .- (: 1 3 ).- () .- stick .- .(3) :- .- .. - (1) : , , , , shock.(2) :- .- .- .- 15 .(3) :- .- .- .- .. , , . , , .(1) : , , , , , , shock. , , , (2) : :() :1/ . 11. -11- 2/ .3/ .4/ .() :1/ .2/ .3/ .4/ - .5/ , , .6/ .7/ , , . .. (1) :() .() , .(2) () .() .() :1/ , .2/ , . 1. :- (, )- .- (, , , ,).- .- .- . 12. -12- - -.2. , . 112 166 100 108 199 210-7793777 ...BetadinePulvoMercurochrome Stick (Betadine Fucidin) (Fenistil)Bepanthol ( 1 ) (solu cortef) (refresh) 13. -13- ( ) ( ) ( ) (steristrip) 5cc (depon, ponstan) (simeco) (primperan) (imodium) (zirtek) spray . , . . , . . ( ). , , . 1. , , Martin I. Green. .2. H.P.S Group.3. , SID KIRCHHEIMER. .4. 39-11 (1996)5. http://www.xrisima.gr/ugeia/sumboules/protes-boetheies-se-epeigouses-katastaseis.html6. http://www.pare-dose.net7. http://paroutsas.jmc.gr/firstaid/drugsbox.htm8. http://samarites.gr9. http://www.ygeiaonline.gr10. http://health.in.gr/first_aid11. http://www.iatronet.gr12. http://www.actionmed.gr