Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και...

78
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» Θεσσαλονίκη 09.11.07 Ψηφιακές Περιοχές (Digital Territories) Ζητήματα συνδυασμένου σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου ∆ημήτρης Παπαλεξόπουλος Αρχιτέκτονας Αν. Καθ. Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.

description

Διάλεξη του Δημήτρη Παπαλεξόπουλου, Αν. Καθ. Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο "ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ"

Transcript of Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και...

Page 1: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ«ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

Θεσσαλονίκη 09.11.07

Ψηφιακές Περιοχές (Digital Territories)Ζητήµατα συνδυασµένου σχεδιασµού φυσικού και ψηφιακού χώρου

∆ηµήτρης ΠαπαλεξόπουλοςΑρχιτέκτονας

Αν. Καθ. Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.

Page 2: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

www.ntua.gr/archtech

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Page 3: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 4: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Ο σχεδιασµός περιβαλλόντων καινοτοµίας είναι σχεδιασµός δυναµικά µεταβαλλόµενων περιβαλλόντων.

Τα περιβάλλοντα καινοτοµίας εντάσσουν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και συγχρόνως µεταβάλλονται από την εξέλιξη αυτών των τεχνολογιών.

Ο σχεδιασµός περιβαλλόντων καινοτοµίας συνοψίζει το πρόβληµα τουσχεδιασµού του χώρου σε όλες τις κλίµακες: Πως σχεδιάζεται, σήµερα, ένα πλαίσιο µελλοντικής ενεργοποίησης πιθανοτήτων.

Πως σχεδιάζουµε ένα χώρο που κρύβει µέσα του τις δυνάµεις αλλαγής του.

Page 5: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

1. Γενικό πλαίσιο ζητηµάτων σχεδιασµού φυσικού και ψηφιακού χώρου.

2. Η έννοια της «Ψηφιακής περιοχής»

3. ∆ύο παραδείγµατα σχεδιασµού ερευνητικών κέντρων - ∆ύο απόψεις οργάνωσης ενός δυναµικού χώρου καινοτοµίας

4. Utility Fog: Ο φαντασιακός τεχνολογικός ορίζοντας που επηρεάζει τα νοητικά εργαλεία σχεδιασµού

Page 6: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

1. Γενικό πλαίσιο ζητηµάτων σχεδιασµού φυσικού και ψηφιακού χώρου.

Page 7: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Νέο φαινόµενο που πρέπει να σχολιάσουµε και που επιδρά αποφασιστικάστην αντίληψη και τον σχεδιασµό του χώρου σε όλες τις κλίµακες.

Ύπαρξη διαδραστικών δικτύων δραστηριοτήτων που λειτουργούν συγχρονικά σε παγκόσµια κλίµακα.

Κοινωνικές πρακτικές µπορούν να συµβαίνουν ταυτόχρονα χωρίς να συµπίπτουν στον χώρο.

Ο ταυτοχρονισµός υπερτερεί της αλληλοδιαδοχής

Μια δραστηριότητα είναι δυνατόν να συµβαίνει ταυτόχρονα σε πολλούς τόπους, να λειτουργεί ως ενότητα σε πολλούς τόπους την ίδια χρονική στιγµή......και αυτό σε παγκόσµια κλίµακα.

Το φαινόµενο συνδέεται:Με σηµαντικές κοινωνικοοικονοµικές ανακατατάξεις και νέες δοµές.

Με την λεγόµενη «επανάσταση» των Τεχνολογιών της Πληροφορίας (Τ.Π.)

Page 8: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Μια θέση και ένα γενικό σχήµα:

Α.Ο σχεδιασµός και ο ορισµός της τοπικότητας εµµένει ως στόχος της αρχιτεκτονικής.

Η τοπικότητα, ωστόσο, επαναπροσδιορίζεται επειδή συµµετέχει σε δέσµες δικτύων που επηρεάζουν την ταυτότητα και τη δοµή της, αναγκάζοντάς την ταυτόχρονα, να εξελίσσεται στο χρόνο.

Η τοπικότητα διαθέτει µια τοπική και µια δικτυακή συνιστώσα.

Β.Το γενικό σχήµα, που περιγράφουµε και µας απασχολεί, αποτελείται από υλικά σηµεία, κατανεµηµένα στον γεωγραφικό χώρο, διασυνδεδεµένα ψηφιακά µεταξύ τους κατά πολλαπλούς τρόπους.

Page 9: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Ένα παράδειγµα: ο Αρίσταρχος

Page 10: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

∆ιάσπαση της ενότητας στον χώρο, ερευνητών και σηµείων παρατήρησηςΟι χώροι παρατήρησης τοποθετούνται στα καταλληλότερα σηµεία χωρίς να υπάρχει ανάγκη φυσικής

προσβασιµότητας.Οι χώροι των ερευνητών τοποθετούνται σε αστικά κέντρα χωρίς να υπάρχει ανάγκη αποµάκρυνσής του από τον

δηµόσιο χώρο της επιστηµονικής κοινότητας.

Η διάσπαση ακολουθείται µε νέα ενότητα, που παράγεται µε την δικτύωση όλων των αστεροσκοπείων µε όλους τους ερευνητές.

Η τοπικότητα δεν εξαφανίζεται, επαναπροσδιορίζεται:

Ο χώρος του αστεροσκοπείου χάνει τους ερευνητές του και δεν µπορεί να συλληφθεί χωρίς την διαδικτύωσή του

Ο χώρος των ερευνητών τοποθετείται στα αστικά κέντρα επαναπροσδιορίζοντας τα αστικά ερευνητικά κέντρα.

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Page 11: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Βίκυ Φραγκογιάννη – Λιάνα Θεωνά 2000

Ο σχεδιασµός νέων «συµβατικών» αστεροσκοπείων εξυπηρετεί νέες

δραστηριότητες...

Page 12: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Συγκρότηση ενός πλαισίου πολλαπλών δυνατοτήτων στην υπηρεσία των ερευνητών που περιλαµβάνει:

-φυσικούς τόπους και -την διαδικτύωσή τους

Ο σχεδιασµός κάθε νέου κόµβου τοποθετείται σε σχέση µε αυτό το πλαίσιο

Page 13: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Υπάρχει «αλλαγή παραδείγµατος» στον σχεδιασµό του χώρου;

Από την Νέα Αντικειµενικότητα στην Νέα Υποκειµενικότητα:

Αυτό που µπορούσε να επικοινωνεί το Μοντέρνο κίνηµα ήταν η «λειτουργία» µε ταυτολογικούς όρους. Μια ένστοχη δραστηριότητα, που συλλαµβάνεται από τα πριν στις λεπτοµέρειές της και σχεδιάζεται ένα κτίριο – µηχανή για να ικανοποιήσει τις προδιαγραφές δηλαδή αυτό που έχει προ-διαγραφεί κα προ-απεικονιστεί στον σχεδιασµό.

Μια νέα αφηγηµατικότητα, δεν συνδέεται τόσο µε τον υπολογιστή και την «εικονική πραγµατικότητα», αλλά, µε το παράδειγµα του «υπερκειµένου», µε τον σχεδιασµό ενός πλαισίου πολλαπλών διαδροµών. Η διάδραση τοποθετείται σε αυτή την προοπτική σχεδιασµού πλαισίου πολλαπλών δυνατοτήτων, όπου το ατοµικό ή συλλογικό υποκείµενο πραγµατώνει την δική του διαδροµή. Ένα αρχιτεκτονικό έργο δεν κρίνεται σύµφωνα µε κριτήρια προαποφασισµένης λειτουργικότητας, αλλά σύµφωνα µε τις δυνατότητες πραγµάτωσης εν δυνάµει καταστάσεων, που προσφέρει το συγκεκριµένο έργο.

Όχι ελάχιστη ύπαρξη («Existenzminimum»), αλλά ύπαρξη που εκτείνεται σε πολλαπλότητα δραστηριοτήτων.

Από την αντικειµενικότητα των αναγκών στην υποκειµενικότητα των επιθυµιών.

(Antonino Saggio «New Subjectivity: architecture between Communication and Information», στο Digital – Real, 1997).

Page 14: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Η διάδραση γίνεται κεντρικό θέµα κεντρικό θέµα του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού.

Τοποθετεί στο κέντρο το υποκείµενο (variability, reconfigurability, personalisation) αντί για το αντικείµενο (serialization, standardization, duplication)

Εντάσσει βασικές αρχές των τεχνολογιών της πληροφορίας όπως είναι η δυνατότητα δηµιουργίας διασυνεδεµένων, µεταβλητών µοντέλων πληροφορίας που είναι δυνατόν να επαναπροσδιορίζονται (reconfigurable) να επιδέχονται αναπροσαρµογές λειτουργίας (adaptive reassessment).

Τέλος η διάδραση «παίζει» µε τον χρόνο, τον εντάσσει ουσιαστικά στον σχεδιασµό και υποβάλλει την ιδέα των αλλεπάλληλων µεταλλαγών της µορφήςεπαναπροσδιορίζοντας τα όρια µεταξύ χώρου και χρόνου που ξέραµε µέχρι σήµερα.Για αρκετό καιρό το κλειδί ήταν η «αντικειµενικότητα». Στον σχεδιασµό η προσπάθεια εστιάζονταν στο να διατυπωθεί αναλυτικά µια αιτία και η σχέση της µε το αποτέλεσµα που ήταν η επέµβαση στον χώρο.

Σήµερα προέχει η διατύπωση αφηγήσεων που οδηγούν στην δηµιουργία πολλαπλών διαδροµών του υποκειµένου συναρτηµένων µε µεταβολές του χώρου.

AD, 4d space, Interactive Architecture, : «Interactivity at the Centre of Avant-Garde Architectural Research», 2005

Page 15: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Όχι τοµή, ένταξη και δραστική µεταβολή

Ενσωµάτωση ψηφιακής τεχνολογίας σε ήδη υπάρχοντα αντικείµενα και χώρους και διασύνδεση τους µε στόχο την δηµιουργία λειτουργικών συνόλων.

Ambient Intelligence

Το κάθε τέχνηµα µπορεί να µην έχει µεγάλες δυνατότητες διαχείρισης και επεξεργασίας πληροφορίας αλλά σε συνδυασµό µε άλλα µπορεί να συγκροτήσει λειτουργικότητες ( εφήµερες, ένστοχες, ανοικτές, µεταβαλλόµενες).

Οι συλλογές τεχνηµάτων ενεργοποιούνται µε την είσοδο στο προσκήνιο υποκειµένων –χρηστών που βρίσκονται σε συνεχή και µεταβαλλόµενη διάδραση µε το (έτσι ορισµένο) περιβάλλον τους.

Σε µια τέτοια κατάσταση τα τεχνήµατα που εντάσσουν AmI δεν είναι δυνατόν να συλληφθούν χωρίς να οριστούν πολλαπλά και µεταβαλλόµενα σενάρια ενεργοποίησής τους από τους χρήστες. ∆ηλαδή η σύλληψη και ο σχεδιασµός της διάδρασης έχει καθοριστικό ρόλο. Η διάδραση δεν είναι παρά σχέση, κατά συνέπεια αυτό που κυριαρχεί είναι ο σχεδιασµός µιας σχέσης.

Και αυτό που πρέπει να αναλύσουµε είναι ο τρόπος που το τέχνηµα ενεργοποιεί αυτή την σχέση. ∆ηλαδή ποια είναι ή νέα µορφή τεχνήµατος.

Page 16: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 17: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Είναι δυνατή η «οικιακή» εκποµπή προς πολλούς.Μπορεί να είναι επιθυµητό µια «εκποµπή» γειτονιάς προς πολλούς.∆ηµιουργείται η ανάγκη τοπικών κόµβων γειτονιάς (feeder houses)

∆ηµιουργία υβριδικών δηµόσιων χώρων συλλογικής δηµιουργίας καιεκποµπής. Σε ένα αρχικό στάδιο µπορεί κανείς να ισχυροποιήσει την δηµόσιαδιάσταση των χώρων επικοινωνίας.

Ο αστικός σχεδιασµός δεν θα αφορούσε πλέον την µορφοποίηση και προσδιορισµό χώρων στην λεπτοµέρειά τους, αλλά στην δηµιουργία χωρικών πλαισίων που θα επέτρεπαν ένα φάσµα απρόβλεπτης δηµιουργίας καταστάσεων.

Page 18: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

ΕΝΑ ΑΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Γιάννη Ορφανός – ∆ηµήτρης Παπαδόπουλος Ιούλιος 2003

Page 19: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

BACKΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ∆ΙΟΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Page 20: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ…

Page 21: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

HYDRAULIC SYSTEM MEMBRANE

AmICOMPONENTS

SCREENS

SKIN

...ΕΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΗΣ «ΚΟΥΜΠΩΝΟΥΝ» ΣΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

Page 22: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

∆ΙΑΛΕΞΗ

Η ΖΗΤΗΣΗ ΣΕ XΩΡΟ, ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ.

Page 23: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Η ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΗΣ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ)

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ.

ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ, ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ.

Page 24: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

...ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ

Page 25: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ, ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ, ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ;

Page 26: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ(Digital Territory)

in ecology, any area defended by an organism or a group of similar organisms for such purposes as mating,

nesting, roosting, or feeding. Most vertebrates and some invertebrates, such as arthropods,

Page 27: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Study on Digital Territories, Final Report, Thessaloniki, for the European Commission Directorate-General Research, under the supervision and funding of JRC/IPTS. Core experts group: Achilles D. Kameas coordinator, Yannis C. Stamatiou, Dimitris Papalexopoulos, Vangelis Papakonstantinou, Irene Mavrommati, Hermione Karagianni, Rob van Kranenburg, Effie Amanatidou, Antonia Damvakeraki

«Digital Territories and the Design Construction Continuum”, Communicating Spaces, Proceedings of the ECAADE 2006, Computer Aided Architectural Design in Europe, Volos 2006, p. 168-174.

Page 28: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Περιοχή (Territory):

1. =«∆ιευθέτηση» (agencement, layout) υλικών και συµβολικών πόρων που επιτρέπει την οργάνωση των συνθηκών ύπαρξης ατόµων ή κοινωνικών οµάδων και δίνει πίσω, σε αντάλλαγµα έναν προσδιορισµό της ταυτότητάςτους.

2. = Οποιοδήποτε ανθρωποποιηµένο (humanized) τµήµα της επιφάνειας της γης.

Περιοχή και οικειοποίηση: Οδηγεί στο ερώτηµα του ελέγχου και των συνόρων.

Περιοχή και ταυτότητα: ∆εν υπάρχει περιοχή που δεν είναι συνδεδεµένη µε µια αναπαράσταση και συνεπώς µε την κατασκευή µιας ταυτότητας, δηλαδή µια συλλογική νοητική κατασκευή που επιτρέπει στον κόσµο που µας περιβάλλει να είναι αναγνώσιµος..

Περιοχή και δίκτυα: Ταυτίζονται οι περιοχές µε τα δίκτυα; Τα δίκτυα µπορούν να ορίσουν περιοχές: ∆ίκτυα δραστηριοτήτων, κοινωνικά δίκτυα, δίκτυατηλεπικοινωνιών..

Περιοχή Vs Χώρος: Ο χώρος είναι αφηρηµένος, η περιοχή δεν νοείται χωρίς τις δραστηριότητες που υποστηρίζει.

Page 29: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Η Ψηφιακή Περιοχή είναι ένας εφήµερος χώρος περιρρέουσας υπολογιστικής ισχύος (a DT is an ephemeral AmI space):

∆ηµιουργείται για ένα συγκεκριµένο σκοπό...

...εντάσσει την θέληση του ιδιοκτήτη της (ατοµικός ή συλλογικός παράγων)

...και τα µέσα για την επίτευξη του σκοπού.

Μπορεί να χωρίζεται σε υπο-περιοχές µε διαφορετικές λειτουργίες: για παράδειγµα ιδιωτικές χωρίς διάδραση µε το εξωτερικό περιβάλλον, δηµόσιες µε διάδραση)

Μπορούν να σχηµατίζουν ευρύτερες περιοχές σε συνδυασµό µε άλλες.

Μπορούν να εµπεριέχουν άλλες ψηφιακές περιοχές.

(Το πιο απλό παράδειγµα: Το άτοµο µε το σύνολο των ψηφιακών µέσων που διαθέτει).

Συλλογικότητα – δρών υποκείµενο – πρόθεση και στρατηγική δράσης

Page 30: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Key technologies for DT and emerging technologies involved

Location Based ServicesMobile devices

4G and WiFiAmI sensors

RFID tagsWearable Computing Devices

Bio-implants

Page 31: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Θέµατα που εξετάστηκαν για την συγκρότηση της έννοιας της Ψηφιακής Περιοχής:

Boundaries and the management of distance and proximity

Bubble, a contextual data filter

Private and public spaces

Bridges between real and digital worlds

Legal and social framework

Security and privacy concerns

Page 32: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΥΣΙΚΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΟΥ

Page 33: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Οι γέφυρες µεταξύ φυσικού και ψηφιακού είναι διακριτά συστατικά στοιχεία της ψηφιακής περιοχής, που διαθέτουν µια σχετική αυτονοµία στον σχεδιασµό και στην εσωτερική δοµή τους. Αισθητήρες, ενεργοποιητές και RFIDs είναι παραδείγµατα στοιχείων που γεφυρώνουν το φυσικό µε το ψηφιακό.

Όταν κατασκευάζουµε µια γέφυρα µεταξύ του φυσικού και του ψηφιακού, γεφυρώνουµε δραστηριότητες που συµβαίνουν σε αποµακρυσµένες περιοχές στον ίδιο χρόνο.

Η κατασκευή µιας γέφυρας είναι µια διαδικασία. ∆είχνει πρόθεση, αναµενόµενη λειτουργικότητα, επηρεάζει τις δραστηριότητες στις δύο όχθες και προφανώς, στο µέλλον, είναι ανοικτή στην αλλαγή της δοµής της σύµφωνα µε νέες ανάγκες.

Page 34: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

1.Τόποι, τεχνήµατα και συσκευές ενσωµατώνουν µικροεπεξεργαστές.Έξυπνα κτίρια - Βιοτεχνολογία

2. Σένσορες εντοπίζουν την δράση.∆ιασυνδεδεµένοι σένσορες κατανεµηµένοι στον χώρο αναγνωρίζουν patterns. ∆ηµιουργία Distributed fields of sensors.Swarm Intelligence σε δράση.

3. Συνδέσεις επικοινωνίας σχηµατίζουν ad hoc δίκτυα.Adaptive reassignmentRenewable computing

4. Tags δίνουν ταυτότητα στους δρώντες.∆υνατότητα αναγνώρισης του ποιος ή τι είναι παρών∆υνατότητα, να ξεκινούν διαδικασίες επεξεργασίας πληροφορίας (trigger operations)

5. Ενεργοποιητές δραστηριοποιούν φυσικά συστήµατα και εξαρτήµατα.Συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας.Κινητικά συστήµατα.Γενικά... Συστήµατα µεταβολής του χώρου

6. Συστήµατα ελέγχου για συµµετοχή και διάδραση

7. Οθόνες διαµορφώνουν τα user interfaces.Κατανέµεται σε πλήθος τεχνηµάτων, όχι απαραίτητα στο ίδιο το τέχνηµαAugmented reality και Wall glass screens

8. Τεχνολογίες εντοπισµού συσχετίζουν κινούµενα και ακίνητα συστήµατα.Εντοπισµός αυτού που κινείταιΕνεργοποίηση δραστηριότητας

9. Λογισµικά µοντελοποιούν δραστηριότητες.∆ραστηριότητα >>> Μοντέλο >>> Λογισµικό

10. Συστήµατα εναρµόνισης υποδέχονται νέα στοιχεία και τα ενσωµατώνουν λειτουργικά στο σύνολο

Page 35: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Η κατασκευή µιας γέφυρας είναι σχεδιαστική απόφαση. Πρέπει να αποφασίσεις ποια µέρη συνδέεις και µε ποιόν τρόπο. Ποιους αφήνεις να περάσουν. ∆ηµιουργείς τις συνθήκες που επιτρέπουν ή απαγορεύουν την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφορίας.

Ο σχεδιασµός γεφυρών µεταξύ φυσικού και ψηφιακού περιλαµβάνει την απάντηση στις έξής ερωτήσεις:

Που βρίσκονται οι γέφυρες (διάγραµµα εντοπισµού – location diagram)

Τι είδους πληροφορία λαµβάνουν από το περιβάλλον και επεξεργάζονται (διάγραµµα περιεχοµένου – content diagram)

Ποια λειτουργικότητα τις συνδέει (διάγραµµα δικτύου – network diagram)

Ποια συλλογικότητα, ως «ιδιοκτήτης» - ενεργό υποκείµενο, είναι αυτό που η δραστηριότητά του παράγει τις απαντήσεις στις προηγούµενες τρεις ερωτήσεις.

Εντοπίζουµε το ενδιαφέρον µας

Page 36: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

Page 37: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Location models (diagrams?):

Γιατί?Οι ψηφιακά µεσολαβηµένες δραστηριότητες συµβαίνουν «κάπου».Πρέπει να έχουµε µια αναπαράσταση της κατανοµής στον χώρο

Τι είναι?∆ραστηριότητα + Ο χώρος της + Οι διευθετήσεις στον χώροτεχνηµάτων ψηφιακής τεχνολογίας που την υποστηρίζουν.

Παραδείγµατα:-Building Management Systems και η κατανοµή στο κτίριο των αισθητήρων που το υποστηρίζουν

-Κατασκευή κτιρίων: Tagging στοιχείων και τοποθέτησή τους στην κατασκευή

-House-n: Plug-in στοιχεία, σχεδιασµός του chassis που τα υποδέχεται.

-Κατανοµή σενσόρων και ενεργοποιητών για συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας.

-Μοντέλα σύνθετων περιβαλλόντων, όπως το smart office / blue space της IBM

Page 38: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

∆ιαγράµµατα εντοπισµού (Location diagrams + αναφορά στα location models του McColough):

Πως σχεδιάζονται?Μέσα από την συγκρότηση σεναρίων που περιγράφουν το πως ο «χρήστης» γίνεται «εν δράσει υποκείµενο» (actant) και η δραστηριότητά του αυτή εξελίσσεται στον χρόνο.

∆ιακρίνονται τύποι location models?-Σε αυτά που αναφέρονται στην οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών για το κτίριο (Building management) .-Σε αυτά που αναφέρονται στην οργάνωση ή και επέκταση των δραστηριοτήτων που συµβαίνουν σε αυτό.>>> extensible spaces(τεχνητός διαχωρισµός γιατί στην πραγµατικότητα διαπλέκονται)

Οι χώροι:-Πληροφορούν για την κατάστασή τους.-Μεταβάλλονται (διαφορικά, µετακίνηση στοιχείων, προσθήκη, αφαίρεση)-∆ιασυνδέονται-Υποδέχονται ένα κινητό «εν δράσει υποκείµενο» και του παρέχουν υπηρεσίες.

Page 39: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

TO «ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΟ» ΣΕ ∆ΥΟ ΕΚ∆ΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΏΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ

Page 40: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

3. ∆ύο παραδείγµατα σχεδιασµού ερευνητικών κέντρων - ∆ύο απόψεις οργάνωσης ενός δυναµικού χώρου καινοτοµίας

Page 41: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 42: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

1969 «ΜΕΛΛΟΝ»

Page 43: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

ΤΗΛΕΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΟΜΑ∆ΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ µε βιβλιοθήκες κα βάσεις δεδοµένων

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Page 44: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2006-

Page 45: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 46: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

«ΣΚΛΗΡΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

«ΣΚΛΗΡΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

«ΜΑΛΑΚΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

«ΜΑΛΑΚΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Page 47: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

«ΣΚΛΗΡΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

«ΜΑΛΑΚΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ∆Α

Page 48: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Ένα φυσικό πλαίσιο υποδοχής διαφοροποιηµένης εξέλιξης - µεταβολής

Page 49: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 50: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 51: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 52: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 53: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 54: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ)

Page 55: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 56: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 57: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 58: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 59: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Γραφεία

Εργαστήρια

∆ηµόσιος Χώρος

Page 60: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 61: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 62: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Συνειδητοποιούµε µερικές φορές ότι υπάρχουν τµήµατα του κτιρίου που συνεχίζουν να σχεδιάζονται και να µεταβάλλονται ενώ το από εµάς σχεδιασµένο περιβάλλον του τείνει να είναι πιο σταθερό.Ο κεντρικός χώρος του ΙΤΕΣΚ που ήδη είδαµε, είναι ένα τέτοιο τµήµα, που συνεχίζει και απασχολεί κυρίως ως προς την τελική υποδοχή ψηφιακών µέσων για να λειτουργήσει ως «καρδιά» του κτιρίου.Μοιάζει να είναι µια µικρο-αρχιτεκτονική, σχετικά αυτόνοµη, ενσωµατωµένη σε ένα «υπάρχον» που τελικά είναι το κτίριο που εµείς έχουµε σχεδιάσει.

Είναι χώρος συλλογικής εργασίας και ταυτόχρονης διασύνδεσης µε παρόµοιους χώρους αλλού. Είναι στοιχείο – γέφυρα µεταξύ φυσικού και ψηφιακού σε εφήµερα δηµιουργούµενες ψηφιακές περιοχές.

Page 63: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΜΠΑ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΕΥΦΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ

Page 64: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 65: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 66: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Πρόκειται για σχηµατισµούς που αποτελούνται από µονάδες, που κατά κανόνα διαθέτουν στοιχειώδη εσωτερική οργάνωση και περιορισµένη δυνατότητα δράσης. Ωστόσο, µέσα από τις σχέσεις που αυτές οι µονάδες αναπτύσσουν µεταξύ τους, επιτυγχάνουν ένα αποτέλεσµα πολύ µεγαλύτερης κλίµακας από της δικιάς τους.Η απλότητα στην συγκρότηση της κάθε µονάδας και η πολυπλοκότητα στις διασυνδέσεις τους, προσδιορίζουν την εξαιρετική δυναµική του σχηµατισµού σµήνους, που δρα χωρίς να διαθέτει κεντρική οργάνωση και σχεδιασµό.

Αυτή η µικρο-αρχιτεκτονική µπορεί να στεγάσει σµήνη από τοπικά διασπασµένες και συγχρόνως διασυνδεδεµένες ψηφιακά ή και µέσω κοινών εκδηλώσεων, µικρο- βιβλιοθήκες, µικρο-πολιτιστικά κέντρα, µικρο-χώρους συγκέντρωσης πολιτών. Το καθένα όχι µεγαλύτερο από ένα δυάρι, θα µπορούσε να είναι µόνιµο, εφήµερο ή µεταφερόµενο.

Κάθε µια από αυτές τις µικρο-επεµβάσεις θα επηρεάσει φυσικά το άµεσοπεριβάλλον της, αλλά για να επιζήσει θα αναγκαστεί να συσχετιστεί µε άλλες που έχουν όµοιο ή διαφορετικό περιεχόµενο.

Η δυναµική θα παράγεται από την τοπικότητα και την ταυτόχρονη ψηφιακή διασύνδεση.

Page 67: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Athina Stavridou Sonia TzimopoulouAngela KouveliDimitris PsychogiosDimitris Papadopoulos Xenofon Papadopoulos Michael Georgiou

City_index is an open, structured list of located city information, supported by an interactive, multilayered map of the city.Index.mesh is the evolving common ground of all potential interventions,

a sort of virtualized city-body, the delocalized topos of every possible connection leading to future actions.

-Located information-Interactive map

-Networks and strata-Ad hoc narrations

-Initial reading-Traces (of the ephemeral)

-Global data base tool

Page 68: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 69: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 70: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

∆. Παπαλεξόπουλος – Ε.Ι.Α. Οι ψηφιακές τεχνολογίες καταλύτης για τη δηµιουργία ενός µουσείου αρχιτεκτονικής

Page 71: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 72: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου
Page 73: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

«Ψηφιακή ξενάγηση στον δήµο Ναυπλίου» (εικ. 8), που σχεδίασε η οµάδα LABA (Μ. Κεχρινιώτη, Ρ. Αποστολίδου και ∆.Ψυχογιός). Η υλοποίηση του έργου έγινε από την Radiant Technologies AEBE και η ανάπτυξη της πολυµεσικήςεφαρµογής, η φωτογράφηση και οι εικονικές περιηγήσεις από την Tool ΕΠΕ.

Page 74: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Παραδείγµατα σχεδιασµού που εντάσσουν ευρύτερα κατανεµηµένες «γέφυρες φυσικού – ψηφιακού» σε ψηφιακές περιοχές:

Συνεργασία µικρών ερευνητικών µονάδων κατά πολλαπλούς τρόπους

Συνεργασία µικρών µονάδων παραγωγής ενέργειας.

Αισθητήρες κατανάλωσης ενέργειας διασυνδεδεµένοι σε µεγάλη κλίµακα µε δυνατότητα ανάδρασης και πληροφόρησης για µείωση της κατανάλωσης.

Αποφυγή µεγάλων κτιριακών έργων όταν η δραστηριότητα που θα στεγάσουν µπορεί να είναι κατανεµηµένη σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο (βιβλιοθήκες, µουσεία).

Πλεονέκτηµα σταδιακής κατασκευής και χωροθέτησης που µεταβάλλεται στον χρόνο ανάλογα µε τα αποτελέσµατα δραστηριότητας (ψηφιακή πλοήγηση και µουσείο πόλης).

...

Page 75: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

UTILITY FOG

Ο φαντασιακός τεχνολογικός ορίζοντας που επηρεάζει τα νοητικά εργαλεία σχεδιασµού

Page 76: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Smart Dust (έξυπνη σκόνη)Flocking Behavior (συµπεριφορές σµήνους)

Utility Fog («ενεργός» οµίχλη)

Kas Oostehuis

A New Kind of Building (www.oosterhuis.nl)

(αναφορά στον Stephen Wolfram (δηµιουργό της Methematica), A New Kind of Science)

Πλήθος σωµατιδίων (particles) διασυνδεδεµένων µε ικανότητα παραγωγής συνολικής συµπεριφοράς.

Η συµπεριφορά καθενός και του συνόλου ή µερικών τµηµάτων είναι δυνατόν να επαναπρογραµµατίζεται.

∆ιαφορά µε τον Oostehuis: Όχι µια συνολική θεωρία αλλά θεώρηση που προβλέπει τα σωµατίδια αυτά να είναι εντεταγµένα στο υπάρχον. Όχι «καθαρή» θεωρία που θα παρήγαγε ένα νέο «Είδος» αρχιτεκτονικής.

Page 77: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

Utility Fog: The Stuff that Dreams Are Made Ofby J. Storrs Hall

Ο ειδικός νανοτεχνολογίας J. Storrs Hall συγκροτεί την έννοια της Utility Fog, ως ένα σµήνος από nanobots ("Foglets") που µπορούν εν δυνάµει να πάρουν οποιοδήποτε σχήµα, αλλά και να το αλλάζουν συνεχώς σε πραγµατικό χρόνο.

Originally published 1993 by J. Storrs Hall. Published on KurzweilAI.net July 5, 2001.

Page 78: Ψηφιακές Περιοχές: Ζητήματα σχεδιασμού φυσικού και ψηφιακού χώρου

What I want to be when I grow up, is a cloudJ. Storrs Hall

Brian Massumi«Transforming Digital Architecture from Virtual to Neuro»

Μια αρχιτεκτονική που προγραµµατίζει δυνάµεις παρά µορφέςΗ µορφή πηγάζει από τις διαδράσεις.

Ο αρχιτέκτονας ορίζει µια αρχική µορφή και µια σειρά πιθανών διαδράσεων από τις οποίες θα πηγάζουν νέες µορφές.

Πως χτίζουµε µέσα στο αρχιτεκτόνηµα δυνάµεις αλλαγής του?