ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

79
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΄ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Transcript of ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

Page 1: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΤΜΗΜΑ ∆΄ΑΝ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Page 2: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ………………………………………………………………………………………..…………………..…………………………………………………………………………….…………………………… .. 1

.. 1

.. 1

. 1

.. 2

.. 3

.. 4

.. 5

.. 6

.. 7

.. 8

.. 9

..11

. 12

. 13

. 14

. 15

. 16

. 17

. 18

. 19

. 20

. 21

. 22

. 25

. 26

. 27

. 28

. 29

. 30

. 31

. 32

. 33

. 35

. 37

. 38

. 39

. 41∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ…………………………………………………………………………………………………………………………...………….…………………..………………∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ………………………………………………………………………………………………………………………...………….…………………..……………………

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ………………..………………………………………………………………………………………∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………...………….………∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………...………….………∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ…………………………………….…………………..………………….……………………………………………………

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ…………………………………………………………………………………………..…………………………………...………………………………………………….ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ………………………………………………………………………………………………………………...………………….…………………..……………………………………………..∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ……….………………………………………………………………………..……………………………………………...……………………..∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΕΡΟ∆ΟΞΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ……………………………………………………………………………………………………………………...…………………..…………………………………………..∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ……………………………………………………………………………………………………….……………………...…………………..……………………………………………..∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….…………………..……………………………………………....ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ………………………………………………………………………………………………………………………...………………..∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….………………………………………………………………ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ……………………………………………………………………………………………………………………………...………….…………………..……………………………………………..

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ……………………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………...∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ……………………………………………………………………………………………………………………...……………..…………………..………………………………………………∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ………………………………………………………………………………………..…………………………...………..………………………………………………ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ…………………………………………………………………..………………………………………...……………………….

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ…………………………………..…………………..…………………………………………………...……………….ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ………………………………………………………………………………………………….……………………...…………………..…………………………………………….ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ…………………………………………………………………………………………………………...……………………………..…………………………………………….∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ…………………………………………………………………………………………………………………………...…..……………..……………………………………………….

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………....ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ……………………………………………………………………………………..…………………..………………………………………………………………………....∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΖΟΥΣΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ…………………………………………………………………………………………..…………………..………………………………...……………………………………∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………..…………………………………………………

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙ∆ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ …………………….………………………ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………... ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ………………………………………………………………..……………………………………………………………….……………………....

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΥ………………………………………………………………………………………..…………………..……………………………..…………………………………………………. ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΑΛΟΥ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ………………………………………………………………………………………………………………………………………ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ………..…………….……………………………………∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ……………………………………………………………………………………………………..…………….……….……………………...

Page 3: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

. 43

. 44

. 45

. 46

. 47

. 48

. 49

. 50

. 53

. 54

. 55

. 57

. 58

. 59

. 60

. 61

. 62

. 63

. 64

. 65

. 66

. 67

. 68

. 69

. 70∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………………….………………………………….……………..…∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ…………………………………………………………………………………………….…………………..………………….………………………………….……………..…

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ……………………………………………………………………………….……………..………………….………………………………….……………..…∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ………………………………………………………………………………………….…………………..………………….………………………………….……………..…∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ……………………………………………………………………………………………….………………….………………………………….……………..…ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….………………………………….……………..…∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ……………………………………………………………………………………………………..………………….………………………………….……………..…∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ……………………………………………………………………………………………..…………………..………………….………………………………….……………..…∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………………….………………………………….……………..…∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ………………………………………………………………………………..…………………..………………….………………………………….……………..…∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……………..…

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ………………………………………………………………………………………………………..…………………..………………….………………………………….……………..…ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ………………………………………………………………………………………………….………………………………….………………………………….……………..…ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….………………………………….……………..…ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ……………………………………………………………………………………………………….…………………..………………….………………………………….……………..…

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ…………………………………………………………………………………………….…………………..………………….………………………………….……………..…∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….………………………………….……………..…ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ…………………………………………………………………………………….………………………………….……………..…ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ…………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……………..…

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……………..…ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….………………………………….……………..…∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ…………………………………………………………………………………………………………..………………….………………………………….……………..…∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ……………………………………………………………………………………….…………………..………………….………………………………….……………..…

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ …………………………………………………………………….……………..………………….………………………………….……………..…∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ……………………………………………………………………………………………………………..………………….………………………………….……………..…

Page 4: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3079 210 344 3900

ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΥ 3054 210 344 3901

ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΑΛΟΥ 3018 210 344 3902

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 3018 210 344 3903ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Page 5: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 1 -

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 3034 210 344 3575

210 344 3574210 344 3568210 344 3560

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3030

Page 6: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 2 -

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 3040 210 344 3559

210 344 3555210 344 3554210 344 2831210 344 3598210 344 2837

3036 210 344 3555

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

3036

3041

Page 7: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 3 -

ΓΡΑΦΕΙΟ

210 344 3567210 344 3553210 344 3564210 344 3519210 344 2800

210 344

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

3042

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

3046 3553

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3044

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Page 8: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 4 -

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 210 344 3556

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210 344 3556210 344 3041210 344 3400210 344 3552210 344 3410210 344 3413

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙ∆ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

3085

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3083

3090

Page 9: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 5 -

ΓΡΑΦΕΙΟ

210 344 3579210 344 3576210 344 3580

210 344 2977210 344 2870210 344 3601210 344 3601

210 344

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

35763087

3089

3091

3092

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Page 10: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 6 -

ΓΡΑΦΕΙΟ

210 344 2540210 344 2739210 344 2545210 344 2533210 344 2544

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

210 344

210 344

210 344

210 344

ΠΑΡΕ∆ΡΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 3099

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

3117

3121

2547

3105 210 344

210 344

2976

3094 2964

3104

3119

ΠΑΡΕ∆ΡΟΣ 3101 2984

3102ΠΑΡΕ∆ΡΟΣ

2972

2985

2974

210 344 2969

3098 2961

3100

3118 2573

ΠΑΡΕ∆ΡΟΣ

210 344

210 344

210 344ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Page 11: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 7 -

Page 12: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 0011 210 344 2009

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 0012 210 344 3557ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

210 344 2012210 344 2013210 344 2020210 344 2782

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ210 344 2019210 344 2019210 344 2032210 344 2030210 344 2525210 344 2925210 344 2523210 344 2035210 344 2531210 344 2040

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2524210 344 2524210 344 3062210 344 2921

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2033210 344 3405210 344 2659210 344 3348210 344 3405

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2027

- 8 -

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

0035

0024

0031

0010

0028

0014

0023

0022

0033

Page 13: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 0013 210 344 3606

210 344 3622210 344 3622

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2005210 344 2710210 344 2736210 344 2736210 344 2736

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2691210 344 2654210 344 2527210 344 2683210 344 2018210 344 2018210 344 3080210 344 2017210 344 2017210 344 3083210 344 2037210 344 2980210 344 2980210 344 3136210 344 3154210 344 2980210 344 3369210 344 3411210 344 3401210 344 2079210 344 3415210 344 3368

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2021210 344 3079210 344 2067210 344 2709210 344 2709210 344 3063210 344 3063210 344 2026210 344 2708210 344 2934210 344 2029210 344 2029

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ∆ΙΑΧ/ΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛ/ΝΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

0007

0005

0009

0008

0018

0037

0104

0016

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

0015

0020

0017

0030

0027

Page 14: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 9 -

Page 15: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ210 344 2305210 344 2022210 344 2537210 344 3057210 344 3058210 344 3053210 344 3053210 344 3053210 344 3058210 344 2028210 344 2031

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2369210 344 2105

0021 210 344 20160032 210 344 2031

0076 210 344 2642

210 344 2664210 344 2656210 344 2636210 344 2638210 344 2636210 344 3107210 344 2034210 344 3112210 344 3112

- 10 -

0026

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

0019

VBI - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ

ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

0072

0025

0029

0074

0034

Page 16: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

210 344 2649210 344 2649210 344 2508210 344 2514210 344 2520210 344 2505210 344 2506

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 0042

Page 17: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 11 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 0046 210 344 2039

0047 210 344 25340048 210 344 26460049

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

∆/ΝΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΖΟΥΣΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΡΓ/ΣΕΩΝ

Page 18: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 12 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 0053 210 344 2047

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2046

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

0051

0052

Page 19: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 13 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 0055 210 344 2640

210 344 2052

210 344 2549210 344 2053210 344 2050210 344 2050

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

∆/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

0057

0059

0056

Page 20: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 14 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 210 344 2055

210 344 2056210 344 2637210 344 2054210 344 2648210 344 2551210 344 2542210 344 2542

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

0061

0060

Page 21: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 15 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 0069 210 344 2061

210 344 3364210 344 3362210 344 2698210 344 2059210 344 3363210 344 2062210 344 3366210 344 3361210 344 2062210 344 3607210 344 2686210 344 2063

0071

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

0068

0070

Page 22: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 16 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 0073 210 344 2704

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2066210 344 3408

0079 210 344ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3365

210 344 3365210 344 2065

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝΤΜΗΜΑ Α΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑ∆ΩΝ ΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

0077

0075

Page 23: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 17 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 0084 210 344 3596ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2651

210 344 2688210 344 2647210 344 2101210 344 2693210 344 2705210 344 2100

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2099210 344 2684210 344 2645210 344 2098210 344 2702210 344 2072210 344 2689210 344 2703

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2661210 344 2075210 344 2707210 344 2102

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

3595

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 0083

0090

0091

0085

0082

0088

0086

Page 24: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 18 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 0116 210 344 2095

210 344 2741210 344 2097

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2765210 344 2733210 344 2747210 344 2112

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2091210 344 2233210 344 2233210 344 2091

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ210 344 2093210 344 2093210 344 2086210 344 2086210 344 2086210 344 2088210 344 2755210 344 2755210 344 2091210 344 2090

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

,

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

0118

0122

0120

0114

0108

0110

0112

Page 25: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 19 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 0117 210 344 2096

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ210 344 2922210 344 2924210 344 2113210 344 2920

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2109210 344 3077210 344 3077

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΆΜΥΝΑΣ

0123

0119

Page 26: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 20 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1003 210 344 2118

210 344 2119210 344 2119210 344 3628

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1004

Page 27: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 21 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1032 210 344 2150

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1026 210 344 2144

210 344 2136210 344 2137210 344 2137210 344 2799210 344 2960210 344 3336210 344 3320210 344 2139210 344 3323210 344 3324210 344 2140210 344 3323210 344 2138210 344 2138210 344 2138210 344 2138

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1013 210 344 2130

210 344 3321210 344 3326210 344 3329210 344 2129210 344 3322210 344 3322

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1014 210 344 2131210 344 2134210 344 2133210 344 2133210 344 2135210 344 2132210 344 2135210 344 2135

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1017

1018

ΜΟΝΑ∆Α Α1Β - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΕΚΤ

ΜΟΝΑ∆Α Α1Α - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΕΚΤ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α Α2 - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΕΚΤ

1012

1019

1021

1022

1020

Page 28: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

210 344 2132210 344 2132210 344 3338210 344 3325210 344 2142

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2155

- 22 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1028 210 344 2146

210 344 3330210 344 3330210 344 3332210 344 3335210 344 2148210 344 3332210 344 2151210 344 3334210 344 3340210 344 3302210 344 2149210 344 2149

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1040 210 344 2159210 344 2161210 344 2220210 344 2161210 344 3044210 344 2165210 344 2165210 344 2587210 344 2164210 344 2587210 344 2454210 344 2154210 344 2454210 344 2163210 344 2426210 344 2426210 344 2160210 344 2927210 344 2170210 344 2170210 344 2559

1047 210 344 2166

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΜΟΝΑ∆Α ∆΄ - ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1024

1037

ΜΟΝΑ∆Α Γ΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α Β΄ - ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΠΘ ΧΡΗΜΑΤ/ΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΕΠ

1030

1033

1044

1046

1031

1045

1036

1042

1041

1051

Page 29: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

210 344 2158210 344 2157210 344 2157210 344 2568210 344 2562210 344 2162210 344 2162210 344 2780210 344 2562

- 23 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ210 344 2169210 344 2169210 344 2169210 344 2732210 344 2171210 344 2156210 344 2397210 344 3450210 344 2156210 344 2807210 344 3450210 344 2416210 344 2152210 344 2416210 344 2168210 344 2399210 344 2399210 344 2567210 344 2718210 344 2718210 344 3123210 344 2128210 344 2461210 344 2014210 344 2014210 344 3328

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΟΝΑ∆Α ∆΄ - ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1039

1043

1052

1050

1038

1034

1049

1011

Page 30: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 24 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1059 210 344 2179

1060 210 344 2181

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Page 31: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 25 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1053 210 344 2172

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2175210 344 2176210 344 2445210 344 2177210 344 2412210 344 2966

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2173210 344 2586210 344 2418210 344 2174

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β΄- ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1056

1057

1054

1055

Page 32: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 26 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1061 210 344 2932

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ210 344 2186210 344 2187

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2935210 344 2935210 344 2935

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΕΤΕΡΟ∆ΟΞΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΕΡΟ∆ΟΞΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ1065

1067

Page 33: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 27 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1063 210 344 2185

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2184210 344 2183210 344 2183

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2188210 344 2188210 344 2840

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ, ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 1066

1062

1064

Page 34: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 28 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1072 210 344 2191

210 344 3626210 344 2195210 344 2195

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2577210 344 2194210 344 2190210 344 2334

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2332210 344 2931210 344 2933210 344 2931210 344 2561210 344 2931

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2929210 344 2928210 344 2929

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1070

1068

1071

1069

Page 35: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 29 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1074 210 344 2196

1075 210 344 2197

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Page 36: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 30 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1088 210 344 2213

210 344 3516210 344 3516

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ210 344 3012210 344 2200210 344 3358210 344 2753210 344 2199210 344 2199

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2209210 344 2209210 344 2209

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3090210 344 2206210 344 2206210 344 2530210 344 2530210 344 2204210 344 2204210 344 2204210 344 2208210 344 2208210 344 2852

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1078

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1086

1077

1076

1085

1082

1080

1084

Page 37: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 31 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 0105 210 344 2083

210 344 2714210 344 2084210 344 2714210 344 2084210 344 2555

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ0106

Page 38: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 32 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1097 210 344 2223

210 344 2225210 344 3621210 344 3222210 344 2221210 344 3222210 344 3222

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ210 344 2222210 344 2222210 344 3297210 344 3297210 344 2224210 344 3341210 344 3309210 344 3341

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2205210 344 2570210 344 2572210 344 2553210 344 2205210 344 3002210 344 3004210 344 2749

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1099

1095

1096

1081

1083

Page 39: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

210 344 2579210 344 2749210 344 2749210 344 3255210 344 3360210 344 2229210 344 2231210 344 3283210 344 3014210 344 3014210 344 3283210 344 3014

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3299210 344 2219210 344 3301210 344 2219210 344 3300

- 33 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ210 344 2574210 344 2214

1090 210 344 2215210 344 3023210 344 2218210 344 3296210 344 3298210 344 3342210 344 3298210 344 2218

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2212210 344 2859210 344 2207210 344 2212

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3359210 344 3307210 344 3303210 344 2226210 344 3305

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1092 210 344 2217

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ - ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

1083

1103

1105

1094

1089

1093

1087

1100

Page 40: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 34 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1110 210 344 2237

210 344 3390210 344 3619210 344 2234

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3422210 344 2238210 344 2236210 344 3274210 344 3313210 344 3313210 344 3280210 344 3319210 344 3319210 344 2240

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3001210 344 3001210 344 3281210 344 3277210 344 3003210 344 3240210 344 3240210 344 3003210 344 3253

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

1108

1111

1109

1113

1106

1104

Page 41: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

210 344 3397210 344 2230210 344 2478210 344 2228210 344 3306210 344 3310210 344 2228210 344 3337210 344 3011210 344 3282210 344 3337

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3315210 344 3273210 344 3272210 344 3315210 344 2242210 344 3314210 344 3317210 344 2245210 344 2245

- 35 -

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1102

1115

1107

1117

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ

Page 42: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3010

210 344 2227210 344 2227

- 36 -

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ΜΕΛΕΤΩΝ 1107

Page 43: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1123 210 344 3287

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2243210 344 3346210 344 2247210 344 3318210 344 3605210 344 3605210 344 3284210 344 2248210 344 3354210 344 3295210 344 3288210 344 3007210 344 2249210 344 2249

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ210 344 2246210 344 3349

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2239210 344 2425210 344 2241210 344 2241210 344 2244

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α΄, Γ΄, ∆΄

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1116

1119

1122

1120

1121

1118

1112

1114

Page 44: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 37 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1124 210 344 2252

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3160210 344 2258210 344 2256210 344 3292210 344 3292

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2255210 344 3290210 344 3290210 344 2254210 344 3286210 344 3286

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2253210 344 3289210 344 3289

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΓΕΝΙΚΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

1129

1128

1127

1126

1125

Page 45: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 38 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1001 210 344 2115

210 344 3627210 344 3627

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2263210 344 2813210 344 2387210 344 2789210 344 2995210 344 2867210 344 2910210 344 2311210 344 3426210 344 3425210 344 3417210 344 2265210 344 2998210 344 3166210 344 2267210 344 3164210 344 2357210 344 2357210 344 3203210 344 3160210 344 3160210 344 3461210 344 3461210 344 2261210 344 2261210 344 3072210 344 3072210 344 2395210 344 3373210 344 3373210 344 3262210 344 3345210 344 3117210 344 3084210 344 2274210 344 3268210 344 3120

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (∆ΙΟΡΙΣΜΩΝ)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1002

1134

1133

1136

1138

1131

1132

1141

1145

Page 46: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 39 -

Page 47: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2271

210 344 2916210 344 2916210 344 3356210 344 3248

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2278210 344 2278210 344 2192210 344 2278210 344 2750210 344 2192210 344 2250210 344 2276210 344 2276210 344 2116210 344 2116210 344 2116210 344 2126210 344 2912210 344 2235210 344 2280210 344 2010210 344 2010

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3464210 344 2264210 344 2264210 344 3258210 344 2366210 344 3257210 344 2353210 344 3188210 344 2268210 344 3308210 344 3194

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2269210 344 3174210 344 2810210 344 3171210 344 2286210 344 2286210 344 2288210 344 2288

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ Κ.Υ.Σ.∆.Ε. 1155

- 40 -

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Υ.Σ.∆.Ε.

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ)

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ)

1142

1149

1147

1153

1151

1135

1137

1139

1140

1157

1159

Page 48: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1008 210 344 2124

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1010 210 344 3624ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2279

210 344 2566210 344 3316210 344 3304210 344 3333210 344 3333210 344 3327210 344 2582210 344 2281

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2121210 344 2121210 344 3135210 344 2364210 344 3131210 344 3131210 344 3131

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2277210 344 3266210 344 2335210 344 2315210 344 2435210 344 3246210 344 2273210 344 2167210 344 2275210 344 2120210 344 2313210 344 2467

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2122210 344 3148210 344 3148210 344 2122210 344 2766

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2125210 344 2952210 344 2897210 344 2494210 344 2897210 344 2897210 344 2462210 344 2333210 344 2462210 344 2895

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ- ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ)

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ-Α∆ΕΙΩΝ)

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (∆ΙΟΡΙΣΜΩΝ)

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ)

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ-Α∆ΕΙΩΝ)

ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ & ΕΝ∆ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ)

1009

1150

1152

1148

1144

1146

1005

1006

1007

Page 49: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 41 -∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

1154 210 344 22831156 210 344 22851158 210 344 2287

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1156

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Υ.Σ.Π.Ε.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Page 50: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 42 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 210 344 2189

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210 344 3625ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1164 210 344 2293

210 344 2289210 344 2362210 344 2362210 344 2291210 344 2291210 344 2291

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2576210 344 2302210 344 2290210 344 2290210 344 2071210 344 2292210 344 2292210 344 2294210 344 2937210 344 2294210 344 2746210 344 2746210 344 2295210 344 2959210 344 2296210 344 2297210 344 2297210 344 2297210 344 2025210 344 2301210 344 2560210 344 3093210 344 2301

1169 210 344 2299

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1171

1170

1160

1165

1166

1167

1168

1162

1172

1161

1163

Page 51: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 43 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 210 344 3269

210 344 3623210 344 3623

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3243210 344 2756210 344 2745210 344 3243210 344 3233210 344 2307210 344 3233210 344 3264210 344 2309210 344 2309210 344 3238210 344 3242

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3467210 344 3440210 344 3440210 344 2306

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2918210 344 2304210 344 2919210 344 2304

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3260210 344 3393

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ΜΗΤΡΩΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΑΝΩΤΕΡΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2010

2008

2004

2006

2003

2007

2001

2002

Page 52: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 44 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 210 344 3451

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210 344 3588ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3447

210 344 3454210 344 2312210 344 3465210 344 3465210 344 2754210 344 3470210 344 3469210 344 3469210 344 3468210 344 3448210 344 2317

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

2011

2009

2005

2013

Page 53: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 45 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3231

210 344 2320210 344 2320210 344 3244210 344 3265210 344 3265210 344 2318210 344 3245

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

2014

2015

Page 54: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 46 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2020 210 344 2326

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2322210 344 2323

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3385210 344 2321210 344 3384210 344 2321210 344 2321210 344 3384

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3386210 344 3386

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2325210 344 3382

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

2017

2016

2018

2019

Page 55: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 47 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2022 210 344 2328

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2024 210 344 3618ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3452

210 344 3453ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3351

210 344 3388210 344 2327210 344 3351210 344 3446210 344 3450

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

2025

2021

2023

Page 56: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 48 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2030 210 344 2338

210 344 3620210 344 3620

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2337210 344 3432210 344 3432

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3442210 344 3431210 344 3224210 344 3224

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 210 344 3449

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ- ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

2027

2028

2029

Page 57: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 49 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

210 344 3608210 344 2349

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3591210 344 3226210 344 2344210 344 3228210 344 2344210 344 2346210 344 3197210 344 2751210 344 3202210 344 2751210 344 3212

2032 210 344 2340210 344 2342210 344 3377210 344 3387210 344 3377210 344 3380210 344 3380210 344 2350210 344 3215

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3436210 344 3430210 344 3428210 344 3430210 344 2339

2033 210 344 2341ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2356

210 344 3230210 344 2356210 344 3221210 344 3189210 344 2348210 344 3198210 344 3216

210 344

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

3600

ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2036

2041

2031

2047

2039

2038

2040

2037

2034

Page 58: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

210 344 2351210 344 3263210 344 3392210 344 3263210 344 3216

- 50 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ210 344 3219210 344 2352210 344 3211210 344 3217210 344 3204210 344 2354210 344 2354210 344 3229

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2367210 344 3181210 344 3180210 344 3185210 344 3185210 344 2992210 344 2371210 344 2372210 344 2371210 344 3235210 344 2355210 344 2355210 344 2359210 344 2814210 344 3241210 344 3241210 344 3247210 344 3247210 344 2360210 344 3267210 344 3276210 344 3251210 344 3234210 344 3234210 344 2361210 344 2790210 344 2361210 344 2790210 344 2790

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ)

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ)

ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ)

2042

2050

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ) 2052

2043

2045

2058

2044

2046

2051

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ)

Page 59: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

210 344 2660210 344 3205210 344 3029210 344 3030210 344 3031210 344 3032210 344 2365

- 51 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ210 344 2373210 344 2373210 344 2373210 344 2812210 344 3176210 344 3191210 344 2995210 344 2995210 344 3170210 344 3170

ΤΜΗΜΑ - ΣΤ΄ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2061 210 344 2370210 344 2650210 344 2510210 344 2509210 344 2679210 344 2511210 344 2652210 344 2519210 344 2513

2026 210 344 3374210 344 3270210 344 3270210 344 3270

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (ΥΛΙΚΟ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ FAX ΥΠΕΠΘ

Ο∆ΗΓΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΕΠΘ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ)

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2060

2064

0038

2057

2056

2048

Page 60: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 52 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2066 210 344 2375

210 344 2376210 344 2377

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

2067

Page 61: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 53 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2068 210 344 2383

210 344 2385210 344 2386

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2069

Page 62: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 54 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2076 210 344 2811

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2074 210 344 3630ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2381

210 344 3416210 344 3420210 344 3398

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2389210 344 2392210 344 2893210 344 2893210 344 3433210 344 2893

2165 210 344 2480ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2993

210 344 3459210 344 2806210 344 3419210 344 3423210 344 2390210 344 3071210 344 2809

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3113210 344 3115210 344 3104210 344 3104210 344 3110210 344 3110210 344 2953

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2805210 344 3355210 344 2808210 344 2994

2081

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κ.Υ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

2070

2072

2080

2078

2079

2071

Page 63: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

210 344 2788210 344 2788210 344 3081210 344 2382210 344 2382210 344 3067210 344 2384210 344 3074

- 55 -

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙ∆ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

2073

2075

Page 64: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ210 344 2484210 344 3421210 344 3347210 344 3347210 344 3463

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3457210 344 3068210 344 3078210 344 2482210 344 3344210 344 3424210 344 3424210 344 3425210 344 3462210 344 3394210 344 3394

- 56 -

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛ/ΠΑΙ∆ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2169

2077

2167

2165

Page 65: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ 2088 210 344 2400

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2087 210 344 3130ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 210 344 3395ΕΛΕΓΚΤΗΣ 210 344 2407ΕΛΕΓΚΤΗΣ 210 344 3097

210 344 2396ΕΛΕΓΚΤΗΣ 210 344 2398ΕΛΕΓΚΤΗΣ 210 344 3125

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 2082

2086

2084

Page 66: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 57 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2093 210 344 2406

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄ 210 344 3086ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄ 210 344 2405

210 344 2409210 344 3091210 344 3126210 344 3126210 344 2413210 344 2413210 344 3124210 344 3118210 344 2415210 344 3105210 344 3121210 344 3121210 344 3094210 344 2401210 344 2401210 344 3098210 344 3085210 344 2402210 344 2402210 344 3109210 344 3099210 344 2393210 344 2393

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2097 210 344 2410210 344 3070210 344 2403210 344 3082

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΤΜΗΜΑ Β΄

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΤΜΗΜΑ Γ΄

2092

2094

2098

2100

2089

2090

2091

2095

Page 67: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 58 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2106 210 344 2420

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2104 210 344 2417

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Page 68: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 59 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2110 210 344 2424

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2944210 344 2983210 344 2945210 344 2914210 344 2421210 344 3633210 344 2955

2109 210 344 2941ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2103 210 344 2721

210 344 2408210 344 3066

2105 210 344 2419ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2427

210 344 2915210 344 2954210 344 2915210 344 2958210 344 2915

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2414210 344 3076

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

2111

2107

2108

2102

2112

2101

Page 69: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 60 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2121 210 344 2437

210 344 3629210 344 3629

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2433210 344 2936210 344 2982210 344 2982210 344 2441210 344 2946

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2948210 344 2440210 344 2440210 344 2442210 344 3095210 344 3108210 344 2949210 344 2940210 344 2979210 344 2940210 344 2438210 344 2979

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2939210 344 2978210 344 2428210 344 2942210 344 2957210 344 2432210 344 2434210 344 2956210 344 2434

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2439210 344 2439210 344 2947

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2430210 344 2950210 344 2951210 344 2429210 344 2951210 344 3162210 344 2431210 344 3162

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2127 210 344 2443

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΤΕΧΝΙΚΟ

2120

2118

2125

2124

2126

2122

2113

2117

2119

2123

2115

2114

2116

Page 70: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 61 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2143 210 344 3116

210 344 3634210 344 3634210 344 3634

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2451210 344 3137210 344 2447210 344 3142210 344 2447210 344 2449210 344 3146210 344 2449210 344 3141210 344 2453210 344 2815210 344 3154

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3106210 344 2452210 344 2452210 344 3089210 344 2450

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2404210 344 2448210 344 2448

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2446210 344 3103210 344 3096210 344 2444

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3131210 344 2457210 344 2458210 344 3134210 344 3134

2138 210 344 3132

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

2135

2131

2133

2142

2137

2136

2134

2132

2130

2128

2140

2141

Page 71: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 62 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3139

210 344 3150210 344 2455210 344 3119

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2139

Page 72: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 63 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2146 210 344 3593

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2148 210 344 3594ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2463

210 344 2257210 344 3254210 344 2108210 344 2463210 344 3259210 344 3147210 344 3145210 344 2104210 344 3151210 344 2103210 344 3127

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ210 344 3252210 344 3261210 344 3427210 344 3252210 344 3256210 344 3256

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

2150

2149

2147

2144

Page 73: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 64 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2152 210 344 2465

210 344 2468210 344 2468210 344 3632

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3129210 344 3129210 344 2469

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3353210 344 3438210 344 2476210 344 2378210 344 3353210 344 3153210 344 2464210 344 3153210 344 3155210 344 3155210 344 2466

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2474210 344 3149210 344 2471210 344 3437210 344 2379210 344 2379210 344 2380

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

2154

2155

2161

2151

2153

2157

2159

Page 74: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 65 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2156 210 344 2470

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2158 210 344 3631ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3186

210 344 2475210 344 3177210 344 3186210 344 3191

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3179210 344 3195210 344 3182210 344 3183210 344 3183210 344 2479210 344 3193

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 3163210 344 3161210 344 3168210 344 3161210 344 3157210 344 3184210 344 2481210 344 3187

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2483210 344 3167210 344 2486210 344 3169210 344 3169210 344 3175210 344 2487

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ∆΄ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΑΕΙ)

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ»

2170

2171

2172

2160

2162

2164

2168

2166

Page 75: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 66 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 3003 210 344 2489

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2492210 344 2491

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ210 344 2493210 344 2493

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3003 210 344 2489210 344 2490210 344 2495

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

3007

3009

3005

Page 76: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 67 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 3026

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3027

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 3028

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Page 77: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 68 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 3032 210 344 2497

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2499210 344 2498210 344 3612210 344 2500

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2962210 344 2501210 344 2716210 344 2716

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣΤΜΗΜΑ Α΄ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ3027

3031

3029

3033

Page 78: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 69 -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ210 344 2565210 344 2759210 344 2767210 344 2758

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2583210 344 2564210 344 2580210 344 2575210 344 2584210 344 2584

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2740210 344 2713210 344 2729210 344 2731210 344 2730

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 210 344 2536210 344 2563210 344 2742210 344 2569210 344 2538210 344 2581210 344 2538210 344 2748210 344 2728210 344 2719210 344 2728210 344 2728

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 3130

3132

3129

3128

3136

3131

3133

3134

Page 79: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΠΘ

- 70 -