εφαρµογές του διαδικτύου στη διδασκαλία των φε

7
Εφαρµογές του Διαδικτύου Εφαρµογές του Διαδικτύου στη διδασκαλία των ΦΕ στη διδασκαλία των ΦΕ Μια παρουσίαση από το Μια παρουσίαση από το Επιμορφωτικό Υλικό του Επιμορφωτικό Υλικό του ΕΙΤΥ ΕΙΤΥ Ιωάννινα 2010 Ιωάννινα 2010

description

Εφαρµογές του διαδικτύου στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών

Transcript of εφαρµογές του διαδικτύου στη διδασκαλία των φε

Page 1: εφαρµογές του διαδικτύου στη διδασκαλία των φε

Εφαρµογές του Εφαρµογές του Διαδικτύου στη Διαδικτύου στη διδασκαλία των ΦΕδιδασκαλία των ΦΕ

Μια παρουσίαση από το Μια παρουσίαση από το Επιμορφωτικό Υλικό του ΕΙΤΥΕπιμορφωτικό Υλικό του ΕΙΤΥ

Ιωάννινα 2010Ιωάννινα 2010

Page 2: εφαρµογές του διαδικτύου στη διδασκαλία των φε

AAppletspplets

µικρές διαδικτυακές µικρές διαδικτυακές προσοµοιώσεις σχεδιασµένες υπό προσοµοιώσεις σχεδιασµένες υπό παιδαγωγική σκοπιάπαιδαγωγική σκοπιά

ελεύθερα διαθέσιµου λογισµικόελεύθερα διαθέσιµου λογισµικό συνήθως υπάρχουν σε ιστοσελίδασυνήθως υπάρχουν σε ιστοσελίδα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ– κλειστάκλειστά – παραμετρικάπαραμετρικά

Page 3: εφαρµογές του διαδικτύου στη διδασκαλία των φε

AAppletspplets

Οπτικοποίηση (κλειστό) Παραμετρικό applet

Page 4: εφαρµογές του διαδικτύου στη διδασκαλία των φε

AAppletspplets

Applet με ρύθµιση των αρχικών παραμέτρων

Αpplet «πολλαπλές αναπαραστάσεις» και «γραφική παράσταση

Page 5: εφαρµογές του διαδικτύου στη διδασκαλία των φε

PhysletsPhyslets

απεικονίσεις, διερευνήσεις απεικονίσεις, διερευνήσεις και προβλήµατακαι προβλήµατα

Περιέχουν:Περιέχουν:– είτε υπαινιγµούς ή είτε υπαινιγµούς ή – προτείνουν στους µαθητές προτείνουν στους µαθητές

στρατηγικές επίλυσης στρατηγικές επίλυσης προβλήµατος ή προβλήµατος ή

– κατανόηση των εννοιώνκατανόηση των εννοιών

Page 6: εφαρµογές του διαδικτύου στη διδασκαλία των φε

PhysletsPhyslets

Αpplet σχεδιασμένο ως διερεύνηση (exploration)

Page 7: εφαρµογές του διαδικτύου στη διδασκαλία των φε

Συμπληρωματικά…Συμπληρωματικά…

Η μηχανή αναζήτησης Η μηχανή αναζήτησης NatSimNatSim:: http://natsim.net/index.htmlhttp://natsim.net/index.html Οι προσομοιώσεις σε Οι προσομοιώσεις σε Flash:Flash:

– To To phetphethttp://phet.colorado.edu/index.phphttp://phet.colorado.edu/index.php

Και ελληνικές κατασκευές:Και ελληνικές κατασκευές:– http://makolas.blogspot.com/http://makolas.blogspot.com/ του συν. Ν. του συν. Ν.

ΔαπόντεΔαπόντε– http://www.seilias.gr/http://www.seilias.gr/ του συν. Η. Σιτσανλή του συν. Η. Σιτσανλή