ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΠΕ

10
ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΠΕ

Transcript of ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΠΕ

Page 1: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΠΕ

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΤΙΣ ΤΠΕ

Page 2: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΠΕ

Παρατηρείται μια αυξημένη τάση χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αναπτυσσομένων χωρών.

Οι εκπαιδευτικοί όμως φαίνεται να μην χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις ΤΠΕ στο έργο τους. Αναγνωρίζουν τη χρησιμότητά τους,

Επιθυμούν να αποκτήσουν σχετικές δεξιότητες

Είναι λιγότερο θετικοί στη χρήση τους στην τάξη

Είναι λιγότερο πεπεισμένοι για τις δυνατότητες βελτίωσης της διδασκαλίας.

Βλέπουν τις ΤΠΕ σαν ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο.

Όσο περισσότερες γνώσεις και εμπειρία έχουν στους Η/Υ τόσο περισσότερες θετικές αντιλήψεις για τη χρήση τους στην εκπαίδευση.

Παρότι δείχνουν διάθεση επιμόρφωσης, τις χρησιμοποιούν περισσότερο για συμπληρωματικές εργασίες παραδοσιακής μορφής.

Page 3: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΠΕ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση

σχετικά με τις ΤΠΕ.(Τζιμογιάννης & Κόμης,

2004)

Είναι επιφυλακτικοί και αναγνωρίζουν

δυσκολίες στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην

εκπαιδευτική πρακτική (Πολίτης κ.α. 2000,

Τζιμογιάννης & Κόμης 2004)

Πρόγραμμα Ε42 Δ.Ε. Οι εκπαιδευτικοί

έδειξαν ενδιαφέρον για τη χρήση τους και τη

βελτίωση του έργου τους, αλλά έτειναν να τις

προσαρμόσουν στο παραδοσιακό

μοντέλο(Demetriadis et al, 2003)

Page 4: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΠΕ

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΙ

ΣΑΕΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ1. Φόβνο-επηθπιαθηηθόηεηα(anxiety) γηα ηε

ρξήζε ηωλ Η/Τ

2. Απηνεθηίκεζε (self-efficacy) θαη εκπηζηνζύλε ζηηο ηθαλόηεηεο ρξήζεο ηωλ ΣΠΕ

3. Επηζπκία θαη επραξίζηεζε γηα ηε ρξήζε ππνινγηζηώλ θαη εξγαιείωλ ηωλ ΣΠΕ

4. Αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ αμία θαη ηε ρξεζηκόηεηα ηωλ ΣΠΕ ζηελ εθπαίδεπζε.

Page 5: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΠΕ

ΣΑΕΙ Ε ΦΕΗ ΜΕ ΣΟ ΥΤΛΟ

• Οη γπλαίθεο θαίλεηαη λα έρνπλ επηθπιαθηηθόηεηα ζε κεγαιύηεξν βαζκό θαη εκθαλίδνπλ κηθξόηεξε απηνπεπνίζεζε ζηε ρξήζε ππνινγηζηώλ.

• Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο εκθαλίδνπλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό θόβν γηα ηνπο ππνινγηζηέο (computerphobia) θαη απνθεύγνπλ ηε ρξήζε ηνπο.

• Αληίζεηα, νη θαζεγεηέο ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ππνινγηζηέο ζηελ ηάμε ηνπο αιιά νη δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο αλάκεζα ζηα δύν θύια παξακέλνπλ.

Page 6: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΠΕ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ηηο ΣΠΕ αιιά δελ ζεωξνύλ όηη είλαη επαξθώο πξνεηνηκαζκέλνη.

Παξάγνληεο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη δελ ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία ηωλ ΣΠΕ ζηε δηδαζθαιία ηνπο.

θαηάιιειε θαηάξηηζε

εκπεηξία ρξήζεο ππνινγηζηώλ

Page 7: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΠΕ

Ω ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΠΕΡΑΜΑ

Οη Εθπαηδεπηηθνί αλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο

εηζαγσγήο ησλ ΤΠΕ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ιηγόηεξν ζεηηθνί ζρεηηθά κε ηελ

εθηεηακέλε ρξήζε ηνπο ζηελ ηάμε θαη αθόκε ιηγόηεξν πεπεηζκέλνη γηα ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο λα βειηηώζνπλ

ηε δηδαζθαιία.

Page 8: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΠΕ

ΣΑΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΕΙ ΜΑΘΗΣΩΝ

Το προςωπικό νοητικό μοντϋλο του μαθητό, αναπτύςςεται με τη διδαςκαλύα και δεν μπορούμε να το αγνοόςουμε για ϋναν απλό λόγο:

«αν αγνοήςουμε την αναπαράςταςη, ςτην πραγματικότητα δεν την εξαλείφουμε αλλά

απλώσ την απωθούμε.»

Page 9: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΠΕ

Πώσ αντιμετωπίζουμε τισ αναπαραςτάςεισ;

1. Αρνητικό ςτϊςη ωσ απόρριψη: Αφού τα παιδιϊ ςυνόθωσ δεν εκφρϊζονται ςωςτϊ αλλϊ με ςυγκεχυμϋνο

τρόπο, εύναι εξαιρετικϊ δύςκολο για τον εκπαιδευτικό να αναδεύξει τισ αναπαραςτϊςεισ τουσ και, ςυνεπώσ, να τισ λϊβει υπόψη κατϊ τη διδαςκαλύα

2. Αιςιόδοξη ςτϊςη Οι εκπαιδευτικού δεν φαύνεται να ενοχλούνται από τον τρόπο με τον οπούο

εκφρϊζονται οι μαθητϋσ. Οι εκπαιδευτικού αυτού παύρνουν ωσ ςημεύο αναφορϊσ για τη διδαςκαλύα τουσ τισ αναπαραςτϊςεισ των μαθητών

3. Η μετριοπαθόσ ςτϊςη Ο εκπαιδευτικόσ οφεύλει να μπορεύ να βοηθόςει τουσ μαθητϋσ του να

εκφρϊςουν τισ αναπαραςτϊςεισ τουσ με τρόπο επαρκώσ ξεκϊθαρο και να τισ λαμβϊνει υπόψη ςτη διδαςκαλύα του.

Page 10: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΠΕ

Τι είναι αναπαράςταςη Γνώσεις, οι τεχνικές, και οι συνεπαγόμενες μέθοδοι

ςτην κατανόηςη των εννοιών εύναι διαφορετικϋσ ςε κϊθε γνωςτικό αντικεύμενο.

Ωςτόςο χρειϊζεται αποςαφόνιςη εννοιών. Στην πληροφορικό π.χ θα πρϋπει να αναδυθούν οι

αναπαραςτϊςεισ των μαθητών. (π.χ. τι εύναι μνόμη, τι ςημαύνει επεξεργαςύα πληροφορύασ)

Πώσ λειτουργούν και αναδομούνται οι αναπαραςτϊςεισ των παιδιών; Οι αναπαραςτϊςεισ για τεχνολογικϊ αντικεύμενϊ δεν εύναι

«αυθόρμητεσ». H αναπαρϊςταςη πρϋπει λοιπόν να θεωρηθεύ ωσ ϋνα

προςωπικό μοντέλο ερμηνείας του κόσμου, που ςυνεχώσ αναδομεύται.