Διαχειρηση προβλημάτων Σχολικης Ταξης

395
Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή‐Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 ΤΟΜΟΣ Α’

Transcript of Διαχειρηση προβλημάτων Σχολικης Ταξης

: ,2007

2007

3 ...\2 ......\..22.1\2.1.1\.2.1.1. (...75%)(25%)

: :.,.. : ,.. .,.. : : , : ,08 .396,15341. .2106399990fax2106396583 Email:[email protected]:www.pischools.grISBN:9789604071821

2

, , , , , . , , , . ,, , ,, . . ,, . , , , , . , , : , . , . , 3

. : . . . . , . , , ,, . , , .

4

: /:, ._________________________8 .____________________________________28 _______________________39 . (TaskAnalysis)_________________55 . .____________________________________72 . ______________________________________________________________________________________84 .._______________________92 . ______________________________________________________________107 : ..___________________________________________121 . ______________________________________________________133 :,, .______________141 .____________________________158 : .________________________________________________________171 :, ,,.._______________191 :. _________________________________________________203 , . ___________________________________________________________________________________________222 . _____________________________________________242 .____________________256 &. .________________________________________________________ 77 2 . .._________________290 : 5

___________________________________________________________307 . ___________________________________________________________315 : / . ______________________________________________337 . . .______________________________________________________355 . .___________________________________371 Portfolio .___________________________________385

6

7

/: ,

. , Email:[email protected] : , , , , . , . , . ) , ) , ) . :,

: . . , ,, , , . . 200300ms, : Rayner, (1998), . , .8

. , , . ( ) . , ,) , ) 1 , ) , , , ) , ., , . , . , , , 1

(saccadiceye movements)(eyefixations) Rayner,1998.

9

. , (Joshi,2005)(Oakhill,etal.,2003), , (Oakhill, et al., 2003, . 463). , , , ) (.. , ), ) ( )(Tunmer, Nesdale, & Wright, 1987), ) , (Tunmer, Herriman, & Nesdale, 1988). , (.. )(.. , .)(Pratt&Nesdale,1984). , .. , , , ,, . / , . . & : . , , ,. 10

(Pennington,1990)., 15(Smithetal.,1983),6(Grigorenko etal.,1997),1(Rabinetal,1993). , , ( ) (DeFries,AlarconandOlson,1997). : 40% 20% , (Gilger,PenningtonandDeFries,1991). .( ), ( ), (Hier et al., 1978) , (Paulesu et al., 1996 Simos et al. 2000). , ()(Simosetal.,2000). (Ramus, 2003 Ramus et al., 2003), , (Rack, Snowling&Olson,1992Stanovich,1988),, , (Lyon, 1995. Snowling, 2000) ( ). , , 11

(Bruck, 1992), (Windfuhr, 1998), (McDougall et al., 1994) (Wolf,Bowers&Biddle,2000). , , , () , , (Rack, Snowling & Olson, 1992. , , , , , (.. ). , , ( / ), , . ,, , (Stanovich, 1980, 1984) (Samuelsson,Lundberg,&Herkner, 2004) . : ,, ( & ,2002), . .12

; () . , . . , , . ., ..NationalJointCommitteeonLearningDisabilities(1988) , , , , , . . , , . ( , , , .) ( , ), . , , . , , , . , . , , ,

13

(Lyon,1995,p.9). (..) . , , , , . , , (.. ), . . /; . , () . . ,, . , (Bruck, 1990)., . , , (Nation & Snowling, 1999). 14

, , (Markman, 1979), , , . (Oakhill, 1984). , , ,.,, , (Aram, 1997). , , (Nation & Snowling, 1999). , (Stanovich,1988),, , . , (Adams, 2001). ; , . , , ! , , (tests) 15

. , (.. , ), (.. ,,.). , (Barga, 1996) (Edwards,1994), , (Hellendoorn& Ruijssenaars,2000). , , . , , . /; , , . . ,, , 16

, , . (Kumpulainen et al., 1999. Short, 1992). ,, , . , , . , ,/ , . , , , . () (.. ) ( :..,, , , / .) /, . , , , . , , ,(Edwards,1994), , .17

; , , . , , (66(), . , , . , (Nikolopoulos & Porpodas, 2001),(Nikolopoulos&Goulandris,2000,Nikolopoulosetal., 2006), (Nikolopoulos, Goulandris & Snowling, 2003) . , . , , (. ), , . (Snowling, 2000) (Nikolopoulos, Goulandris & Snowling,2003)., . ,,, , ) ( / ), ) 18

,) (.. ), ) (.. ), ) , . , , . 25% 30% (Nikolopoulos, Goulandris & Snowling, 2003). 25% 30% , . ,: . , , , , . , . . , . 19

, , , , , , (Nikolopoulos, Goulandris & Snowling, 2003). , , . , , , ,,, , ., . : .. / , . . , / , . . , , 20

, , , , / . , , / . , , . . . (Edwards, 1994) . (Murray,1988) (Cantwell & Baker, 1991), (Gregg et al., 1992), /(Williams&McGee,1994). , , . ,, 21

. () , . , , (Townend, & Turner, 2000) (Lerner,1993). , . , . (Murray, 1988) (Goor, McKnab & Davison Aviles, 1995) .,!, , , , . , . , , , , , . , 22

. , , , ,,, , , , . , . Adams,C.(2001).Clinicaldiagnosticandinterventionstudiesofchildrenwithsemantic pragmatic language disorder. International Journal of Language and CommunicationDisorders,36,3,289305. Aram, D. (1997). Hyperlexia: Reading without meaning in young children. Topics in LanguageDisorders,17,113. Barga, N. K. (1996). Students with learning disabilities in education: Managing a disability.JournalofLearningDisabilities,29(4),413421. Bruck, M. (1990). Word recognition skills of adults with a childhood diagnosis of dyslexia.DevelopmentalPsychology,26,439454. Bruck,M.(1992)Persistenceofdyslexicsphonologicalawarenessdeficits.Development Psychology,28,874886. Cain,K.,&Oakhill,J.V.(1996).Thenatureoftherelationbetweencomprehensionskill and the ability to tell a story. British Journal of Developmental Psychology, 14, 187201. Cain, K., & Oakhill, J. V. (1999). Inference making and its relation to comprehension failure.Reading&Writing,11,489503. Cantwell, D. P., & Beker, L. (1991). Association between attention deficit hyperactivity disorderandlearningdisorders.JournalofLearningDisabilities,24,8895. Carr, T. H. (1981). Building theories of reading ability: On the relation between individualdifferencesincognitiveskillsandreadingcomprehension.Cognition, 9,73114. Coltheart,M.(1978).Lexicalaccessinsimplereadingtasks.InG.Underwood(ed.), Strategiesofinformationprocessing(pp.151216).London:AcademicPress. DeFries, J. C., Alarcon, M., and Olson, R. K. (1997). Genetic etiologies of reading and spelling deficits: developmental differences. In C. Hulme and M. J. Snowling (eds),Dyslexia:Biology,CognitionandIntervention.London:Whurr,2037. Edwards, J. (1994). The scars of dyslexia: eight case studies in emotional reactions. RedwoodBooks,Trhwbridge,Wiltshire. 23

Galaburda,A.M&Kemper,T.L.(1979).Cytoarchitectonicabnormalitiesindevelopmental dyslexia:acasestudy.AnnalsofNeurology,6,94100. Gilger, J. L., Pennington, B. F. & DeFries, J. C. (1991). Risk for reading disability as a functionofparentalhistoryinthreefamilystudies.ReadingandWriting,3,205 18. Goor, M. B., McKnab, P. A. & DavisonAviles (1995). Counseling individuals with learningdisabilities.AdvancesinSpecialEducation,9,99118. Goulandris, N., McIntyre, A., Snowling, M. J., Bethel, J. M. And Lee, J. P. (1998). A comparison of dyslexic and normal readers using orthoptic assessment procedures.Dyslexia,4,3048. Gregg, N., Hoy, C., King, W. M., Moreland, C. M., & Jagota, M. (1992). The MMPI2 profileofindividualswithlearningdisabilitiesatarehabilitationsetting.Journal ofAppliedRehabilitationCounselling,23,5259. Grigorenko,E.L.,Wood,F.B.,Meyer,M.S., Hart,L.A., Speed,W.C.,Shuster,A.and Pauls, D. L. (1997). Susceptibility loci for distinct components of developmental dyslexiaonchromosomes,6and15.AmericanJournalofHumanGenetics,60,27 39. atcher, P. J. (2000). Sound links in reading and spelling with discrepancydefined dyslexics and children with moderatedifficulties. ReadingandWriting,13,257 272. Hellendoorn,J.,&Ruijssenaars,W.(2000).PersonalexperiencesandadjustmentofDutch adultswithdyslexia.RemedialandSpecialEducation,21,227239. Hier, LeMay, Rosenberg & Perlo (1978). Developmental Dyslexia: Evidence from a subgroupwithreversalofcerebralasymmetry.ArchivesofNeurology,35,9092 Joshi,R.M.(2005).Vocabulary:Acriticalcomponentofcomprehension.Reading& WritingQuarterly,21,209219. Katz,R.(1986).Phonologicaldeficienciesinchildrenwithreadingdisability:Evidence fromanobjectnamingtask.Cognition,22,22557.Kumpulainen,K.,Rasanen,E., Henttonen,I.,Puura,K.,Moilanen,I.,Piha,J.,Tamminen,T.,&Almqvist,F., (1999).Psychiatricdisorders,performancelevelatschoolandspecialeducationat earlyelementaryschoolage.EuropeanChild&AdolescentPsychiatry,8(4)48 54. Lerner,J.W.(1993).Learningdisabilities:Theories,diagnosis,andteachingstrategies(6th ed.).Boston:HoughtonMifflin. Lyon,G.R.(1995).Towardadefinitionofdyslexia.AnnalsofDyslexia,45,327 McDougall,S.Hulme,C.Ellis,A.,&MonkA.(1994).Learningtoread:Theroleofshort termmemoryandphonologicalskills.JournalofExperimentalChildPsychology, 58,112133. Markman, E. M. (1979). Realizing that you dont understand: Elementary school childrensawarenessofinconsistencies.ChildDevelopment,50,643655. Murray,J.(1988).Bestpracticesinworkingwithfamiliesofhandicappedchildren.InA., Thomas & J., Grimes (eds.). Best Practices in School Psychology. (pp. 321330). TheNationalAssociationofSchoolPsychologists,Washington,DC. Nation, K. & Snowling, M. J. (1998). Individual differences in contextual facilitation : Evidence from dyslexia and poor reading comprehension. Child Development, 69,9961011.

24

Nation,K.&Snowling,M.J.(1999).Developmentaldifferencesinsensitivitytosemantic relations among good and poor comprehenders: Evidence from semantic priming.Cognition,70,B113. National Joint Committee on Learning Disabilities (1988). (Letter to NJCLD organizations). , . ( ). . . . Nikolopoulos, D. & Hatira, C. (in preparation). Emotional functioning of normally developing and learning disabled children: Evidence from childrens drawings Somepreliminaryresults. Nikolopoulos, D.&Goulandris, N. (2000).The cognitive determinantsofreadingand spelling abilitiesina regular orthography. InM. Perkins and S.Howard (Eds.) New Directions in Language Development and Disorders. Plenum Publishing Corporation,England. Nikolopoulos,D.,&Porpodas,C.(2001).Precursorsofreadingandspellinginaregular orthography (Greek): Evidence from kindergarten children. Paper presented at 5thInternationalConferenceoftheBritishDyslexiaAssociation.,York,England, 1821April2001. Nikolopoulos, D., Goulandris, N., & Snowling, M. (2003). Developmental dyslexia in Greek.InN.Goulandris(Ed.).DyslexiainDifferentLanguages:Crosslinguistic Comparisons.WhurrPublishers,London,England. Nikolopoulos,D.,Goulandris,N.,Hulme,C.,&Snowling,M.(2006).Thecognitivebases of learning to read and spell in Greek: Evidence from a longitudinal study. JournalofExperimentalChildPsychology,Vol94(1),117. Oakhil,J.V.(1984).Inferentialandmemoryskillsinchildrenscomprehensionofstories. BritishJournalofEducationalPsychology,54,3139. Oakhill,J.V.,Cain,K.,&Bryant,P.E.(2003).Thedissociationofwordreadingandtext comprehension: Evidence from component skills. Language and Cognitive Processes,18,443468. Orton,S.T.(1925).Wordblindnessinschoolchildren.ArchivesofNeurologyand Psychiatry,14,581615. Paulesu,E.,Frith,U.,Snowling,M.,Gallagher,A.,Morton,J.,Frackowiak,F.S.J.,&Frith, C.D.(1996).Isdevelopmentaldyslexiaadisconnectionsyndrome?Evidencefrom PETscanning.Brain,119,143157. Pennington , B. F. (1990). The genetics of dyslexia. Journal of Child Psychology and Psychiatry31,193201. Pratt, C., & Nesdale, A., R. (1984). Pragmatic awareness in children. In W. Tunmer, C. Pratt, andM.L. Herriman(eds.)Metalinguisticawarenessinchildren(pp.105 125).NewYork.SpringerVerlag. Rabin, M., Wen, X. L., Hepburn, M., Lubs, H. A., Feldman, E. and Duara, R. (1993). Suggestivelinkageofdevelopmentaldyslexiatochromosome1.Lancet,342,178. Rack, J. P., Snowling, M. J., & Olson, R. K. (1992). The nonoword reading deficit in developmentaldyslexia:Areview.ReadingResearchQuarterly,27,2253. Ramus, F. (2003). Developmental Dyslexia: Specific phonological deficit or General sensorimotordysfunction.CurrentOpinioninNeurorbiology,13,17. 25

Ramus,F., Rosen, S., Dakin, S.C.,Day,B.L.,Castellote, J.M.,White, S., Frith, U. (2003). Theories of developmental dyslexia: Insights from a multiple case study of dyslexicadults.Brain,126,125. Rayner, K. (1998). Eye movements in reading and information processing: 20 years of research.PsychologicalBulletin,124,372422. Samuelsson,S.,Lundberg,I.,&Herkner,B.,(2004).ADHDandreadingdisabilityinmale adults:Isthereaconnection?JournalofLearningDisabilities,37(2),155168. Short, E. J. (1992). Cognitive, metacognitive, motivational, and affective differences among normallyachiving, learningdisabled,and developmentally handicapped students: How much do they affect school achievement? Journal of Child Psychology,21(3),229239. Simos, P. G., Breier, J. I., Fletcher, J. M., Bergman, E., & Papanicolaou, A.C. (2000). Cerebral mechanisms involved in word reading in dyslexic children. Cerebral Cortex,10,809816 Smith,S.D.,Kimberling,W.J.,Pennington,B.F.AndLubs,H.A.(1983).Specificreading disability. Identification of an inherited formthrough linkage analysis. Science, 219,13457 Snowling,M.J.(2000).Dyslexia.Oxford:Blackwell. Stanovich,K.E.(1980).Towardaninteractivecompensatorymodelofindividual differencesinthedevelopmentofreadingfluency.ReadingResearchQuarterly, 16,3271. Stanovich,K.E.(1984).Theinteractivecompensatorymodelofreading:Aconfluenceof developmental,experimental,andeducationalpsychology.RemedialandSpecial Education,5(3),1119. Stanovich, K. E. (1988). Explaining the differences between the dyslexic and the gardenvariety poor reader: the phonologicalcore variabledifference model. JournalofLearningDisabilities,21,590604. Townend,J.&Turner,M.(2000).DyslexiainpracticeAguideforteachers.Dordreecht Tunmer, W. E., Nesdale, A. R. & Wright, D. (1987). Syntactic awareness and reading acquisition.BritishJournalofDevelopmentalPsychology,5,2534. Tunmer, W. Herriman, M. & Nesdale, A. (1988). Metalinguistic abilities and begining reading.ReadingResearchQuarterly,23(2),134158. , ., & , . (2002). : . ,1,1134. Vellutino,F.R.(1979).Dyslexia:Theoryandresearch.Cambridge,MA:MITPress. Williams,S.&McGeeR.(1994).Readingattainmentandjuveniledelinquency.Journalof childPsychologyandPsychiatry,35(3),441459. Wimmer, H. (1993). Characteristics of developmental dyslexia in a regular writing system.AppliedPsycholinguistics,14,133. Wimmer,H.&Hummer,P.(1990).HowGermanspeakingfirstgradersreadandspell: Doubtsontheimportanceofthelogographicstage.AppliedPsycholinguistics,11, 349368. Wimmer,H.&GoswamiU.(1994).Theinfluenceoforthographicconsistencyonreading development: word recognition in English and German children. Cognition, 51, 91103.

26

Windfuhr,K.L.(1998).VerbalLearning,PhonologicalProcessingandReadingSkillsin NormalandDyslexicReaders.UnpublishedD.Phil.Thesis,UniversityofYork. Wolf, M., Bowers, P.G., & Biddle, K. (2000). Namingspeed processes, timing and reading: a conceptual review. Journal of Learning Disabilities, 33, 387407.

27

., ....,.

:,, , , . , , . , . , , , . :,,

. , ,. , , , . , , . . ( & , 2000). , , , , , , ,,, .. 28

, , , (National JointCommitteeonLearningDifficulties,1991,16). , , , , . , . learning disabilities Samuel Kirk, 1962, , ,,., , NJCLD , , , . ,,, / , . Larry Silver : () ( , ) () (). . 1016% ,. , (,2000). ,, . 29

. . . . 4 5 ,,, . ., , , , ... . ( & , 2000). . 45. , , , . ., (, , ). . . , . ,, . , , .. , . . . / . 30

, , , , . , . ( & ,2000): (), . . , . ,. , ., ,, . , ,, . , . . , , . . , . , , , . ,, (, 2000). ,,,

31

, (). . . ( & , 1991). ) ( ),) ) , . : /,, (o, ..) (, ) ,, ,, , . . , , , (, 1990). , , . , , , . , , 32

,, (Lerner, 1981). , , . . , /. , ,. , , . . , . , . . , ,.. , . , . . . (Lerner,1989): , ,.. , , , , 33

, , . , , , , , . , . , , ,. , , . (Zimmeman, 1989). , , . , , , , , , . . , . , . , , , , , . ,, , ,34

, ., , , . , , (, 2004). . , , . ,(Gample,1993). , , . , , . , (, 2004, Yell, 1995). , , . , . , , . : 35

/ () : (,2000) / . : . , : / 36

, . , , , . (Bain, 1991) . Aaron,P.&MalateshaJoshi,R.(1992).ReadingProblems:ConsultationandRemediation, TheGuilfordPress,NewYork. Bain, A.M. (1991). Handwriting Disorders, A.M. Bain, L.L. Bailet & L.C. Moats (Eds.), in Written Language Disorders: Theory into practice, (pp. 4364), Austin, TX:PROED. Gample, B.S. (1993). ADA: Understating the Americans with Disabilities Act, in AmericanswithDisabilitiesActManual,2(4), Part II. Washington, DC: The Bureau ofNationalAffairs. Hammil,D.&Bartel,N.R.(61995).Teachingstudentswithlearningandbehaviorproblems, Austin,Texas. Idol, L. (1997). Reading success. Aspecializedliteracyprogramforlearnerswith challenging readingneeds,Proed,Texas. , . (2002). , ,,,. Lerner, J.W. (31981). Learning Disabilities: Theories, diagnosis and teaching strategies, HoughtonMifflin,Boston. Lerner,J.W.(1989).EducationalInterventions in Learning Disabilities, in Journal of the AmericanAcademyofChildandAdolescentPsychiatry,28,3,326329. , . & , . (1991). , ,,. ,.(1990). ,,1819,172180. .& . (22000). , . , . ,.(2000)., ,. ,.,,.&.(.)(2006). . , , ,. , .. (21997) . (),,. Silver,L.B.&BrunstetterR.W.(1987).LearningDisabilities:RecentAdvances,inBasic HandbookofChildPsychiatry,Vol.28,No3,319325.

37

, . (2004). ,,. Shaywitz,S.E.(1996).Dyslexia,inScientificAmerican,November,7884. Shaywitz, S.E. & Shaywitz, B.A. (2000). Dyslexia and the new science of reading, in NewsweekInternationalNewsMagazine,January,31th. ,.(1996).,,. Yell, M.L. (1995). Least restrictive environment, inclusion, and students with disabilities:Alegalanalysis,inTheJournalofSpecialEducation,28,6775. Zimmerman,B.J.(1989).Asocialcognitiveviewofselfregulatedacademiclearning,in JournalofEducationalPsychology,8(13),329339.

38

...., [email protected] (AinEducation), [email protected]

: , (....). () .,, , , . .... . , ., .

:,,

, , . ,, (Byrne & FieldingBarnsley, 1989). , , . , , , . 39

.(Bosman& Van Orden, 1997). , , (Frith, 1980). , , (Snowling1987). , , , , (Bryant, Nunes, & Aidinis, 1999. Snchal, Basque, & Leclaire, 2006. Treiman, 1993). , , , (Caravolas,Hulme&Snowling,2001). , , . , ,, . (Bernstein&Treiman,2001), , , . , . , , , (morphophonemic) , (Bryant, Nunes, & Aidinis, 1999. Henry, 1993. Muter & Snowling, 1997. Snchal,Basque,&Leclaire,2006.Tsesmeli,&Seymour,2006). . , (Caravolas, Hulme,&Snowling,2001).,Frith(1985),40

, , . . , , . (2002) , . , , . , [] (.. ) (.. ) . (2002), , ,,(..,, ), E . , . (2001) ., (2002) . , , . , , 41

. (Allal, 1997. Goulandris, 1985). , ( ), ( ), . , ,. (1987,. 50) o : 1) , 2) , 3) , 4) ,5) . Peter (1967, 1970):, ,Torbe (1977). , (Goulandris,1985). , . , , . , . . (DfES, 2001) , . , . , 42

, PeterTorbe . , . . , . , , ,. , (Carlisle,1987. Snchal, Basque, & Leclaire, 2006). . , , , . , , (Cootes&Simpson,1996). , , (,2005). , , . . . (2004), , . (....)43

. , (2002) . (2000) . .... (Hallahan, Kauffman & Lloyd 1996). . .... , , , . ...., , (scaffolding) . ,. , ,... Rogoff (1990) (guided participation). , .... Rogoff(1990). , ., , . , . , . ,.... , (..Gillingham), ..... , , . 44

1: , , , ( , 2002). , 1 25 , . (lexical compounding) . : : . . . . ! 1. ().

(..). 2: , . , ...., , , . , , //, /e/, /i/ ( , (.1). 45

/i/ 1./i/.

, , (Pressley, WhartonMcDonnald, Mistretta, 1998). , , , ( , 2002). , , . 1: :; : . :; : , , . :; : . .... . , , . , , ., . , , 1

1.

46

, ,. , , . , , , . , .,, , ,. , , ., ...., ., , . , . , . : ): (wordwalls). (. 2). . ,

47

2..

): , (.. , , ), . , . , , . ): , . , , , . , , (_) ( )( , 2002). , . 3: , , . , 48

. , . . , , . Rosencrans (1998), . . , . 4: ,. , . . . ., , . , 3, ,, . , .... ,.

49

3:....

5: , . , , , . , , . ., , .

.... ),.... . , , . .....

) ..., ( ,2002). . 50

. , , ( ) (), .

, 4 . , . , . . , ,, . , . , , . : : . . . , , . . 4: .

.... , .,.... , . ,

51

. , . . .... . . .... () , . .... . , . . , (. ,2005).

....,,, , , , , . (patterns), . , , , . . , . & , . (2002). : (.).:.

52

Allal, L. (1997). Learning to spell in the classroom. In C. . Perfetti, L. Rieben, & M. Fayol(Eds.),Learningtospell:Research,theoryandpracticeacrosslanguages,(pp.129 150).London:LawrenceErlbaum. Bernstein,S.E.&Treiman,R.(2001).LearningaNovelGrapheme:Effectsofpositional and phonemic context on childrens spelling. Journal of Experimental Child Psychology79,5677. Bosman, A. M. T. & Van Orden, G. C. (1997). Why spelling is more difficult than reading. In C.. Perfetti, L.Rieben & M.Fayol,Learningtospell:Research,theory andpracticeacrosslanguages,(pp.173194).London:LawrenceErlbaum. Bryant, P., Nunes, T., & Aidinis, A. (1999). Different morphemes, same spelling problems: Crosslinguistic developmental studies. In M. Harris & G. Hatano (Eds.), Learning to read and write: A crosslinguistic perspective (pp. 112133). Cambridge:CUP. Byrne,B.&FieldingBarnsley,R.(1989).Phonemicawarenessandletterknowledgein thechildsacquisitionofthealphabeticprinciple.JournalofEducationalPsychology, 81,313321. Caravolas, ., Hulme, C. & Snowling , M. J. (2001). The Foundations of Spelling Ability: Evidence from a 3Year Longitudinal Study. Journal of Memory and Language,45,751774. Carlisle,J.F.(1987).Theuseofmorphologicalknowledgeinspellingderivedformsby learningdisabledandnormalstudents.AnnalsofDyslexia,37,90108. Cootes, C. & Simpson, S. (1996). Teaching spelling to children with Specific Learning Difficulties.InM.Snowling&J.Stackhouse(Eds.),Dyslexia,speechandlanguage:A practitionershandbook(pp.171191).London:Whurr. DfES (2001). The National Literacy Strategy: Framework for teaching. Department for Educationandskills. Frith, U. (1980). Unexpected spelling problems. In U. Frith (Ed.), Cognitiveprocessesin spelling(pp.495515).London:AcademicPress. Frith, U. (1985). Beneath the surface of developmental dyslexia. In K. Patterson, J. Marshall, & M. Coltheart (Eds.), Surface dyslexia: Neuropsychological and cognitive studiesofphonologicalreading(pp.301330).London:Erlbaum. Goulandris,N.K.(1985).ExtendingthewrittenlanguageskillofchildrenwithSpecific LearningDisabilitiesSupplementaryteachingtechniques.InM.Snowling(Ed.), Childrenswrittenlanguagedifficulties(pp.134145).London:Routledge. Hallahan,D.P.,Kauffman,J.M.&Lloyd,J.W.(1996).LearningDisabilities.Boston:Allyn andBacon. Henry, M. K. (1993). Morphological structure: Latin and Greek roots and affixes as uppercodestrategies.ReadingandWriting:AnInterdisciplinaryJournal,5,227241. , . (2005). , :. , M. (2002). ..(..), 19972000,(. 109117). : . Muter,V.&Snowling,M.(1997).Grammarandphonologypredictspellinginmiddle childhoodReadingandWriting:AnInterdisciplinaryJournal,9,407425.

53

, . (2000). : .:. , . (2001). : . : . (. .), : (. 151188). :. Pressley, M., WhartonMcDonnald, R. Mistretta, J. (1998). Effective beginning literacy instruction: dialectical, scaffolded, and contextualized. In L. Ehri (Ed.), Word recognitioninbeginningliteracy (pp. 357 373). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. , . (2004). .:. Rogoff, B. (1990). Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context. Oxford:OxfordUniversityPress. Rosencrans, C. (1998). The spelling book: Teaching children how to spell, not what to spell. Newark,DE:InternationalReadingAssociation. Snchal,M.,Basque,M.,&Leclaire,T.(2006).Morphologicalknowledgeasrevealedin childrens spelling accuracy and reports of spelling strategies. Journal of ExperimentalChildPsychology,95,231234. Snowling,M.(1987).Dyslexia:Acognitivedevelopmentalperspective.Oxford:Blackwell. Treiman, R. (1993).Beginningtospell.Astudyoffirstgradechildren. New York: Oxford UniversityPress. Tsesmeli, S., & Seymour, P. H. (2006). Derivational morphology and spelling in dyslexia.Readingandwriting,19,587625.

54

(TaskAnalysis) [email protected]

: . , . . , , . :,

1 , , . , (.... . ., 2000). , (, 2000). , 1

, / (Edyburn, 2006).

55

(...), , (KingSears,2001). , , , , (.. Greenwoodet.al.,1994,Ellis&Worthington,1994).Mercer (1997), . , , , (Ellis & Worthington, 1994). , (DirectInstruction)(Strategy Instruction) (Swanson, 1999). , , : ). ). ) . ),,. ). ). ) (Thinkaloud). ). ). Rosensine (1983) , . Deshler et al. (1984),56

(Strategic Intervention Model), , , , (..)., Sheinker et. al. (1984) ,, . , ,, (.. ): ) , ) ) . , (Rosenshine,1997). (taskanalysis) , ... . (.. ) . , , (task analysis). , (.. Rosenshine & Stevens1986Mercer&Miller,1992). , . ,,o , ,(Carter&Kemp,1996). Ainscow&Tweddie(1979),o , , , . JonassenHannum(1986)30 57

: (procedural task analysis) (hierarchical task analysis). (.. , )(,1998), (.. ). , , , , .

1. ( Seels & Glasgow,1990)

. (cognitive task analysis) (.. ) 58

. , Ellis(1993), (Thinkaloud). , , . , (Mercer, 1997). , . , , (), , . , : ) . . , (.. ). ) : . , (..,),(.. ), (.. , , ) , , (..,). ) . , (.. , , , . 90%). : . (.. ),59

. . , , (Farrell, 1997)., , 7080% , . , , . , , . , 2: 2. ( Cartwright, Cartwright & Ward, 1995)

Frank (1973) (Mercer,1997): ). ) . ) , . ) . . 60

. (.. ). (Moyer & Dardig, 1978) ., (Schuster&Griffen,1990), , (Carter&Kemp,1996). . ,Gold (1976), , , , (.. Moyer & Dardig, 1978, Schuster & Griffen, 1990) . , , , , , , , , (.... ..,2000). ... ,, ,. ,61

. , (.... .., 2006). , , , (,2000): 1 , (), (), (). (. , . ) 2 ,,,, (),(), (). 3 ,..,.() (),(). 4 , ()(), (). 5 (), (), (). 6 (),(), (). , , , . , 2 . , , , , ..., (......,2003).,62

, , (, 2002). (,2004). (2003), , ,. ,2, , , , . , . , 2 ,,,, ( ) (), (): 1: ,,,,. : .. ;(). 2: . : ; (). ; ()(). 3: , . : ; (, ). ;()(). 63

4:,,, . : , ,,, , . ( ). 5:,,, . : , (..,) .(). 6: ,,,. : (.3), .

3

, . , , . , . . 64

, (..10 1 ). . , , , , . , , , , , , , ( ). , , (2000), , : 257 27 +139 +13 3816 310 , , , . , , , . , ... ( .., 2003) , : 65

(. 133). , . , , . , : 1:. 2: . 3:. 4: . 5:. 6: . 7:. 8:. 9: . , , . , , . ,, . , ,66

( ) 95%. , , , (Rivera & Smith, 1997). , (Multipleexemplarapproach)Solnick&Baer (1984) , , . , . 3 (,,)(Bruner,1964,,1997). , . , , . , . , , . (.., ), . , . , , (Meichenbaum&Burland,1979,,1997) . ,

67

, : 1 : , , (). 2: ( ). 3 : , , (). 4:, ( ). 5 : , (). , , . , , , , (. 4), , (95%).

4. .

, , ( ), , (Rivera&Smith,1997). 68

. , ( / ) . ,.,, , , (,2000). , , , . , . (2000). . , ,.:. Ainscow, M. & Tweddie, D. (1979). Preventing classroom failure. An objective approach. Chistester:JohnWileyandSons. Bruner,J.S.(1964).Sometheoremsofinstructionillustratedwithreferencetomathematics.In Hilgard, E.R. (Ed.), Theories of Learning and Instruction. Sixtythird Yearbook of the NationalSocietyfortheStudyofEducation.Chicago:UniversityofChicagoPress. Cartwright G. P., Cartwright C. A. & Ward M. E. (1995). Educating special learners. Waldsworth:PublishingCompany. , . (2004) . : , 1921 2004. Deshler,D.D.,&Schumaker,J.B.,Lenz,K.&Ellis,E.(1984).Academicandcognitive interventions for LD adolescents: Part II. Journal of Learning Disabilities, 17, 170 179. Edyburn, D. (2006). Assistive technology and mild disabilities. Special Education TechnologyPractice,8(4),1828.

69

Ellis,E.,Worthington,L.(1994).ResearchSynthesisonEffectiveTeachingPrinciplesandthe Design of Quality Tools for Educators. Center for Advancing the Quality of Technology,MediaandMaterials,UniversityofOregon. Ellis, E. .S. (1993). Teaching strategy sameness using integrated formats. Journal of LearningDisabilities,26,448481. , . (2000). : . : . Farrell,P.(1997).Teachingpupilswithlearningdifficulties.Strategiesandsolutions.London: Cassell. Greenwood,C.R.,ArreagaMayer,C.,&Carta,J.J.(1994).Identificationandtranslation of effective teacherdeveloped instructional procedures for general practice. RemedialandSpecialEducation,15,140151. , . (1997). . . .(). , . (1997). . . .(). ,.,(2003). ,56,2950. KingSears, E. M. (2001). Three steps for gaining access to the general education curriculum for learners with disabilities. Intervention in School and Clinic, 37 (2), 6776. ,.(1998).. .:Gutenberg. Meichenbaum, D. W. & Burland, S. (1979). Cognitive Behavior Modification with children.SchoolPsychologyDigest,8,426433. Mercer, C.D. (1997). Students with learning disabilities. Upper Saddle River, NJ: Merrill/PrenticeHall. Mercer,C.D.&Miller,S.P.(1992).Teachingstudentswithlearningproblemsinmath toacquire,understand,andapplybasicmathfacts.RemedialandSpecialEducation, 13,1935. Moyer, H. R. & Dardig, J. G. (1978). Practical task analysis for educatiors. Teaching ExceptionalChildren,11,1618. ,.,(2002).(). Rosenshine, B (1983). Teaching functions in instructional programs. Elementary School Journal,83(4),335351. Rosenshine, B. (1997). Advancesinresearchoninstruction. n J.W. Lloyd, E.J. Kameanui, and D. Chard (Eds.), Issues in educating students with disabilities (pp. 197221). Mahwah,N.J.:LawrenceErlbaum. Rivera,D.P.,&Smith,D.D.(1997).Teachingstudentswithlearningandbehaviorproblems (3rded.).Boston:Allyn&Bacon. Rosenshine,B.&Stevens,R.(1986).Teachingfunctions.InM.C.Wittrock(Ed.),Handbook ofresearchonteaching(pp.376391).UpperSaddleRiver,NJ:Merrill/PrenticeHall. , . (2000). . . (). Sheinker, A., Sheinker, J. M., & Stevens, L., J. (1984). Cognitive strategies for teaching themildhandicapped.FocusonExceptionalChildren,17(1),115. 70

Solnick J. V. & Baer D. M. (1984). Using multiple exemplars for teaching number numeral correspondence: Some structural aspects. Analysis and Intervention in DevelopmentalDisabilties,4,4763. Schuster, J. W. & Griffen, A. K. (1990). Using time delay with task analysis. Teaching ExceptionalChildren,22,4953. Seels and Glasgow (1990). Exercises in instructional design. Columbus OH: Merrill PublishingCompany. Swanson L., (1999). Instructional Components That Predict Treatment Outcomes for StudentswithLearningDisabilities:SupportforaCombinedStrategyandDirect InstructionModel.LearningDisabilitiesResearch&Practice,14(3),129140. ......(2000)... :. .... . . (2003). ,. 303 . /1332003.. .... . . (2006). . , , . .:.... .... .. (2006). . ..:...

71

., , ..., /. Email:[email protected]

: , , . : .: : (i) (ii) . .: , , .,,, , ,: :,.

, . ., . 72

, . , , , (Stanovich, 1986; Siegel, 1989, 1992). , , , . , , ,, , ,(, 2003). , , , ,,. , ,: , DSMIII, , . 20% . . . , . . 73

, , , ( 2 ), , (, 2001). 4 5% . , ,1015% , . , , . , ,, 15%(cutoffpoint). ( ), 6% . , , . ICD10 2 4 (Yule, Rutter,Berger&Thompson,1974). , , . , , , , 74

. , , . ,Schydlo(1993) : 54% 13% 14% 47% . 16% 20% , . , . , Miles, Haslum Wheeler (1998) 4.51 1 . 11.000 , 2.28 % . , (S.E.Shaywitz,B.A.Shaywitz,Fletcher&Escobar, 1992) . , (, 2003). , , ,.

75

, referral bias. (70 75 % ) (60%). , . o DSM IV 60 80 % , 3:14:1 , . , (Reid, 1998). , , , . . , (Thomson, 1984). , , , (Vernon,1950). 76

. , ,, , , , . , . , . . . . ., . . , , . , , , , , . , . . . 77

. (at risk). , . , (&,1991). , . , , , . , , . . . , . : , , . ,/ , , . , / , .

78

, : : . , , , . : . , . : , () ( ) . , , . , , , . : , 79

, . . , . , , . / , , . , / ,, , , , ., , . : . .80

. . (i)(ii) .

, , ., : , , . , .. ., ( ), , , , , , , , ., . ( & , 1991). 81

, . : . . , . : . / . .

82

, , ., & , . (1991). : .:. , . (2001). . :. , . (2003). , G. Reid, 2 . : . , & , . . (2007). 56.:. Miles, T.R., Haslum, M.N. & Wheeler, T.J. (1998). Gender ratio in dyslexia. Annalsof dyslexia,48,2751. Schydlo, R. (1993). Welche Beziehungen bestehen zwischen Legasthenie, anderen Teilleistungsschwchen und Hyperaktivitt? In: Bundesverband Legasthenie (Hrsg.)Legasthenie.BerichtberdenFachkongre1993.S.172181.Hannover. Shaywitz, S. E., Escobar, M. D., Shaywitz, B. A., Fletcher, J. M. & Makugh, R. (1992). Evidence that dyslexia may represent the lower tail of a normal distribution of readingability.TheNewEnglandJournalofMedicine,326,145150. Siegel, L. S. (1989). IQ is irrelevant to the definition of learning disabilities. Journal of LearningDisabilities,22,469479. Siegel,L.S.(1992).An evaluationofthediscrepancydefinition ofdyslexia.Journal of LearningDisabilities,25,618629. Stanovich, K. E. (1986). Matthew effects in reading: Some consequences of individual differenciesintheacquisitionofliteracy.ReadingResearchQuarterly,21,360407. Thomson, M. (1984). Developmental Dyslexia: Is Nature, Assessment and Remediation. London:Cole&Whurr. Vernon,P.E.(1950).Thestructureofhumanabilities.Oxford:Wiley. Yule,W.,Rutter,M.,Berger,M.,&Thompson,J.(1974).OverandUnderAchievement in Reading. Distribution in the General Population. BritishJournal of Educational Psychology,44(1),112.

83

: , , , , (Stainback, Stainback, Courtnage, & Jaben, 1985; Marzano, Pickering, & Pollock, 2001) / , , . (instructionaltechniques), (behavior managementtechniques)(curriculumdesign) (Marzano,Pickering,&Pollock,2001).

/ , , . , Scruggs, Mastropieri, & Boon (1998) (handsonactivities)(..) , , . . (Mastropieri&Scruggs,1992): (instructionalvariables),.. (studyskillstraining). (text adaptation), , .. . (mnemonics), , .. .84

. , , , , (Mastropieri & Scruggs, 1992).,, (.. ) . (Mastropieri & Scruggs, 1992). , (.. , ) (Mastropieri&Scruggs, 1992). , (..) . .. (Pressman & Blackstone, 1997). , (.. ) (.. ) (Brown,1993;Pressman&Blackstone,1997). (2004) : (direct instruction/DI) ., , , . (precision teaching) . , . , (constructivist or discovery method) 85

, . Munk, Bruckert, Call, Stoehrmann, & Radandt (1998) : (.. ). , ,. . . . (Swanson,1999). : (.. , )(Fiore,Becker,&Nero,1993). (Carbone,2001) (.. ) (.. , ) (Carbone,2001;Rief,1993). (.. )(CouncilforExceptionalChildren,1992). (Reid,1999;Reif,1993). (CouncilforExceptionalChildren,1992). , (DayHairston,2000): , (.. ) (.. ). (.. , , ), 86

. (.. ), , . . (self regulation) (self management) , , , (,2004). Marzano,Marzano,&Pickering(2003)100 : ( ) ( ), . , (reinforcement), (punishment), (no immediate consequence) . , (emotional objectivity) (withitness). ,, , , (Stronge,2002).87

, (Morsink,1984). , (task analysis), (systematic feedback), (direct and frequent measurement). , (generalisation) (maintenance) (, 2002). Marzano, Pickering, & Pollock (2001), , : (.. , ), , , , , , . , : , (.. ) (.. , /)(Marzano,Pickering,&Pollock,2001). , , , , , , , (Rogers & Renard, 1999). (circle of friends), ,(Smith &Ryndak,1996). . Black & William88

(1998) , . , (portfolio) project ... (Jorgensen, 1997; , 2003). housand & Villa (1990), , (portfolio) , , , . , (..,). , . , (Lewis & Doorlag, 1999). , , (Carbone,2001;, 2002). , , , , , (KingSears&Cummings1996,.217). ,, ,, (,2004): , , , , (.. ),89

(.218). Black, P. & William, D. (1998) Inside the black box. Raising standards through classroomassessment.PhiDeltaKappan,80(2),139148. Brown, C. (1992). Assistive technology, computers and persons with disabilities. CommunicationsoftheACM,35(5),3645. Carbone, E. (2001). Arranging the Classroom with an Eye (and Ear) to Students with ADHD.TeachingExceptionalChildren,34(2),7281. Council for Exceptional Children (1992). Children with ADHD: A shared responsibility. Reston,VA:Author. DayHairson, B. (2000). Generaleducatorsperceptionsofknowledge,skills,andstrategiesin teaching students with behavioral and emotional disabilities in inclusive settings. (DoctoralDissertation,ChapelHill,2000). Fiore,T.,Becker,E.A.,&Nero,R.C.(1993).Educationalinterventionsforstudentswith attentiondeficitdisorder.ExceptionalChildren,60,163173. . (2004). . . . & . (.), : (. 194211). :. , . (2004). : , . . & . (.), (. 107147). : . , A. (2002). . : . Jorgensen, C. M. (1997). Curriculum and its impact on inclusion and the achievement of studentswithdisabilities.Consortium on Inclusive Schooling Practices Issue Brief. Retrieved on 1st December, 2003 from http://www.asri.edu/CFSP /brochure/curricib.htm. KingSears,M.A.,&Cummings,C.S.(1996).Inclusivepracticesofclassroomteachers. RemedialandSpecialEducation,17(4),217225. Lewis, R. & Doorlag, D. (l999). Teachingspecialstudentsingeneraleducationclassrooms. Columbus,OH:Merrill. Marzano,R.J.,Marzano,J.S.,&Pickering,D.J.(2003).Classroommanagementthatworks. Researchbased strategies for every teacher. Alexandria, VA: Association for SupervisionandCurriculumDevelopment. Marzano, R. J., Pickering D., Pollock J. E. (2001). Classroom instruction that works: Research based strategies for increasing student achievement. Alexandria, VA: Associationforsupervisionandcurriculumdevelopment. Mastropieri,M.A.&Scruggs,T.E.(1992).Scienceforstudentswithdisabilities.Review ofEducationalResearch,62(4),377411. 90

Morsink, C. V. (1984). Teachingspecialneedsstudentsinregularclassrooms. Boston:Little, BrownandCompany. Munk,D.D.,Bruckert,J.,Call,D.T.,Stoehrmann,T.,Radandt,E.(1998).Strategiesfor enhancing the performance of students with LD in inclusive science classes. InterventioninSchoolandClinic,34(2),7378. Pressman,H.andBlackstone,S.(1997).TechnologyandInclusion:AreweAskingthe Wrong Questions? In D. K. Lipsky and A. Gartner. (Eds). Inclusion and School Reform:TransformingAmericasClassrooms.Baltimore:PaulH.Brookes. Reid, R. (1999). Attention deficithyperactivity disorder: effective methods for the classroom.FocusonExceptionalChildren,32(4),119. Rief, S. F. (1993). How to reach and teach ADD/ADHD children; Practical techniques, strategies, and interventions for helping children with attention problems and hyperactivity.WestNyack,NY:TheCenterforAppliedResearchinEducation. Rogers,S., &Renard,L.(1999).Relationdriventeaching.EducationalLeadership,57(1), 3437. Scruggs,T.E.,Mastropieri,M.A.,&Boon,R.(1998).Scienceeducationforstudentswith disabilities:Areviewofrecentresearch.StudiesinScienceEducation,32,2144. Smith, M. & Ryndak, D. L. (1996). Practical strategies for communicating with all students. In S. Stainback & W. Stainback (Eds.), Inclusion: A guide for educators (pp.87104).Baltimore,London,Toronto,Sydney:PaulHBrookes. , . . (2003). : .:. Stainback, W., Stainback, S., Courtnage. L., & Jaben, T. (1985). Facilitating mainstreamingbymodifyingthemainstream.ExceptionalChildren,52,144152. Stronge,J.H.(2002).Qualitiesofeffectiveteachers.Alexandria,VirginiaUSA:Association forSupervisionandCurriculumDevelopment. Swanson,H.L.(1999).Interventionsforstudentswithlearningdisabilities:Ametaanalysisof treatmentoutcomes.NewYork:TheGuilfordPress. Thousand, J. S., & Villa, R. A. (1990). Sharing expertise and responsibilities through teachingteams.InW.Stainback&S.Stainback(Eds.),Supportsystemsforeducating students in the mainstream (pp. 151166). Baltimore, MD: Paul H. Brookes PublishingCompany.

91

.

, /... : , . . , , . . . , , . :,,

, , . (, 2003). , , , , , ) , , , , , , . , ,, , 92

(,2000.Kirk&Gallagher,1989). , , ,,, (OSheaetal,1998). , (Cancerel, 1990). (Lauth, 2000). (Fijalkow,1999). , , (, 2000). (,1987). , (,1987). . , (,1994. & , 1999). , . () , , . , 93

. , (, 2003). , , , , . . ) , ), ) , (Lerner,1993.,1997,2003). , . (Brunning etal1999Lerner,1993&,2001,1997, 2000). . , , , 94

(,2002). , , 30 . . 72(59). , , , ., (,2002,.306309). . , () , , , ,. ,(Swanson, 1999). , . , (.. , , ) . , , .(,2000). . .95

, . (,2000). Swanson (1999) : , , , , . , , , , , , :, , , . , (Deshleretal,1996,.205) , , , . , (Alexander,19912002, .155).

+ . : (,2002)

96

, , , , (Swanson,1999). (1997) . . , , ,,. eadows(1993,.78) , . Flavell, , (rnold,1996,.232). , .Brown(1980) , (,2000). (2002) , . , , ,, (,2003). (Jacobson, 1998, .582) . 97

(1) (Schoenfeld,1987).

;

; ;

;

1: . , , (, 2003) . (,1998) . , , , . : 98

(cognitive apprenticeship) ( Collins,1989), (modeling) , ( ) ( fadingscaffolding). , (,1998). , . , , (Lerner,1993.,2000). , , . (, 1998) , . : : : , . . .

99

. , , . , . : : : , . : . : . : , . (1999), . ,,,: , , , .100

: ;

;

;

;

;

;

2:

3:

101

(4)

4: , ,

(5)

3

1

4

2

5:

102

(6) (,,)

6: , . , , . . , , . , (,2003).

Arnold, S. (1996). Metacognition and mathematical problem solving. University of Newcastle. Brunning, R., Schraw, G.& Ronning, R.(1999). CognitivePsychologyandInstruction, 3rdEd.Merrill:PrenticeHall. Brown,A.L.(1980).Metacognitivedevelopmentandreading R.J.Spiro,B.Bruce, & W.F. Brewer (Eds.), Theoretical issues in reading comprehension, 453481. Hillsdale,NJ:LawrenceErlbaum. Canceler,J.L.(1990).. (: ). : . Collins,A.(1989).Cognitive Apprenticeship. InResnick, L. (Ed). Knowing,Learning and Instruction.Hillsdale.N.J.:LEA. Deschler, D.D., Ellis, E., & Lenz, B.K. (1996). Teaching adolescents with learning disabilities.Strategiesandmethods.Denver:LovePublishingCo. Fijalkow,J. (1999). , , . . , .103

: Jacobson, R.(1998).Teachers improving learning using metacognition with self monitoringlearningstrategics.Education,118(4),579591. Kirk, S.A & Gallagher, J.J. (1989). Education of Exceptional Children (6th ed.). Boston: HoughtonMifflinCompany. Lauth,G.W.(2000). Lernbehinderungen. In Handbuch der Sonderpadagogischen Psychologie(pp.2131).Gbttingen:Hogrefe Lerner,J.(1993).Learningdisabilities:Theories,Diagnosis&TeachingStrategiessixth Ed.Boston:Ed.HoughtonMifflinCompany. Meadows, S.(1993). The child as thinker: the development and acquisition of cognition in childhood.London:Routledge OShea,L.,OShea,D.&Algozzine,B.(1998).Learning Disabilities: from theory toward practice,UpperSaddleRiver.N.J.:MerrillPrenticeHall Schoenfeld,A.,(1987).Whatsallthefussaboutmetacognition?InA.Schoenfeld(E.d), Cognitivescienceandmathematicseducation(pp.189217).USA:LEA. Swanson,H.L.(1999).Cognitionandlearningdisabilities.InW.N.Bender(E.d.), Professionalissuesinlearningdisabilities(pp.415460).Austin,TX:ProEd. ,.(2000).,: , .(1987). . , : ., ., . : . ,.&.(2001).,.,:. , .(2000). .:LeaderBooks , . (1997). . , . : , .(2002). .: .(2000)..: , . (1997). . : , . (1998). , 4 . :Gutenberg,.(1999)..: , . (2000). . : ..(1994)..: ,.(2000). . : , .& , .(1999). . ., (.187196).: ,.(2003). ( ).,.... ,.(2003).().: 104

,.(2003). 3 ,...., ,.(1987)..:.

1 .......... . . . . . . .. . . , . . . . . :20 1.; 2. ; 2 ., 14 , , . , (, ), . : ., ..105

. . :20 1..; 2.; 3.; 3 . . / / :. , . / / . /: .() . . :20

106

: . , . . , .,. ( ) . , , . :,,

. ,,, , . , , . , , , , , . . , , . . .107

, . . . , . , , . . , . , , . . . , . . . , . . (..), , . ( ) .. , , . , , , : 108

; . , , . . . .. , , , , . . .. , . : , , , , : . , . . . , ,,,, . , . . , .109

, ..: . ,. ,. . , , ...(Sayles,2005). . . (1) . ../., , .. ( , ../. , ). , 10 : , , (, ) , . , . , , ..... ...., , .. : 110

. . , . 1 .. . , , . . , . : . . ( ) (..), . ., , , . : , , , 1

111

. . . . . , ,,. . . , . , , . , . .. . . . .... , . ,, . . , , , , . , , .112

. , ,, . . , , , . : .. /, . , /. , , , .. . . . .: . . . . . . .., ,. , . . .113

, , , . (2) , 9 . , , . ( . ). , 9 : , (), . , ...., . , ... .. : ,, ( ) , , , , . , ,. ,.114

( ,,..) , , . . . . , , . . . : ,. . . . ,: . . . . . . . ( .. ) 115

. , . : . ( ) .., . : ,,. ( , , / , , . , ,. . , , . , , . . , . , , . , . , , ,116

, , . : , , . , , , , . , , , . . . . . , , . , , , .

. .. .: . . . . . . . . . , ,. ,117

. . . . , ,, , ., , . . (, ...). . , , ,. : . , . , . , . (2001). : . Virtual School, The sciences of Education Online,2(.23).www.ayth.gr/virtualschool ,.(2001).. ...(.), .;.118

, . (2001). . A. . . (.), . :, , 1. (2005). . . , 1. (2006). . . ,.(2001)..GraddolD.,MaybinJ.,StiererB. (.),.:... Cope B. and Kalantzis M. (2000). Multiliteracies: Literacy learning and the design of socialfutures.LondonandNewYork:Routhledge Cummins J. (1999). (.,.,., .).:Gutenberg. ,. , . (2005). (www.gsae.edu.gr) ,.(2005).www.specialeducation.gr , . (2001). . . . . (.), . :. Fairclough,.(1989)LanguageandPower.London:Longman Gee J.P.. (2000). : . MaybinJ..(.), .:... Halliday,...(2001).0. Graddol D., Boyd O., Barret (.), .: .:... ,.(2005). (www.netschoolbook.gr) , . (2000). / : . Virtual School, The sciencesofEducationOnline,.2(.1). , . (2000). . Halliday. ,2,5771. ann, . V. (1998). : . .(),: . : ... .&. . aybin,J.(2001)..GraddolD.,MaybinJ., StiererB.(.),.:... ng, W.(1997). :. : , . (1999). . . (.), 119

: . : ... .... . aul,.(1998).Literacyanddeafness:thedevelopmentofreading,writingandliterate thought.Boston:AllynandBacon , . (2003). , . Virtual School,ThesciencesofEducationOnline,3(www.ayth.gr/virtualschool). urcell, . (1998). Reading instruction that works: the case for balanced teaching / MichaelPressley,NewYorkLondon:GuilfordPress Sayles . (2005). : (www.cyprusdyslexia.com) , .(1983). : .1,5870. , 1. (2003). , ( ) . .:... , (2001). , (19 .:....(...6/44948112001). , (2002). .:.....(...1319/..10102002). Warburton E. (2000). . ,2,3346. , . (2005). : (http//2dim kalam.thess.shc.gr/arthra/arth2.htm). , . (2004). (http//2dimkalam.thess.shc.gr/arthra/arth4.htm). , .. (2000). , . : www.europeanagency.org (2003). .

120

.M. , /o,

:() . () . , . . , ,, . :,,

(), 2817/2000. , . (1,1) : . (,) (,). . . , , , . , 121

. ( 2) , , . 2 3, ,, . , , : ) , ) , , ) , ) . , : ) , .... ....) . () ; , . 122

. : , 78:85110), , . , 1 , , , , . , . , . , . , . (,2001,.58) . . , , , , . . , . , ( , 1999) , , . , , , , , . () 123

. , (,2001) , 3 . , . . , , , (, 1991), (, , ..) ( ,). , (Callias, 1997, 1989, 1989).,: (, 2000) . , ,5. (.. , , ) , . . . 21/2 , , . ( ) ( ). 124

: , , , : , , (), , , , , . , , . . (, 1996) . 2,, ) ) (, 2001) ) . , , , . (A, 2006) . , . , , (,1998). ( ) , . , , , ( 2000),125

: 0100,,, 6+6,7+750+50 100 1000, , , , , , , , . ,. , , , . (,) , . , , , , . . , ,, . / ( ) (). . , . . . , 126

, , /. , . , . , . , , , , . , , . , , : .(1998,.382) , , , . (). (, 2007) (,1998) . , , , . (,2001,2001). . . , ,127

(,1998). (, , , ). , , ., ,, . : , . . , , (Callias,1997). (,, ,). ,. . , . , , , , . , , , . : ) . 128

) ) , , , , ), , , ) , , ) .. . .,,: , . , (, , ,) . , . , , (, 1998, . 238). , : , , , (Gardner, 1999), (Goleman, 1997). 129

(,2001). . , / . . (,2003). . , , . (1998) ( ). , , .(ardy,1999,2004).

A,.(2006). .1 ,. , . (2000). . : . , . (1998). . : ,.,.(1999)..:. Callias. M. (1989). ., , (.), , ( . . 218249). :. Callias. M. (1989). . , , (.), , ( . . 251 273).:. Callias. M. (1997). . , , (.), , ( . . 140 149).:. , . (1998). . . , (.), . (. 231245). : .130

, . (1992). O E . , . ,2223,.5162. Gardner,.(1999).IntelligenceReframed.NewYork:asicks. Goleman, Daniel, (1997). . : ,.,,.(2001)...:. , . (1997). : . . (.) . (. 275302). : Gutemberg. , . (1991). . : . KHardy, X. (1996 ). : ; ,3839,2552. KHardy, X. (1998). O .,4647,3363. KHardy, X. (1999). : . ,5051,2157. KHardy, X. (2002 ). : . rdy&M.(.).: (.4161).:PRISMA. KHardy,X.(2004).. : (. 2442). : ... Ko. . (1995). .:. Ko. . (1996). : . ,3839,102109. ,.(1998)..:. ,.(2000)..:. , . (1998). : ..,(.), . (.378397). : . ,.(2007).: .,35,4249. (2001). ( )(): ,, .: (2001). ( ): ,,.:.131

, , (2001). . :. , , (2001). : . .... (. 281291). :.... , , (2002). , , , ( , . 342365).:. , . (2003). , .:Gutemberg. , . (2001). , .... (.214225).:....,.(2000). .: . , . (2001, ). . .:. Sternberg,R.(1999).H.:. , . (2002). : , , ,(,.323341).:. , . (2001). . ...., (. 292304).:.... , . (1996, ). . : . , . (2001). . : .

132

.

: (casestudies).. , , , . , . . . :,.

. , (Robson, 1993). . (.. ), (.. ), (.. ),(.. ) (.. ). . . . , (Fetterman,1989). : (exploratory case study), , (descriptive case study), , (confirmatory case study) 133

(Yin,2002). . . , Stake(1995),Yin(2002)Robson(1993). . . ( , , , ) , , . ( ) ( ). . . (multiple case studies), , . . : ; . . : , , , , . , , , . , , ,.(Robson,1993). .(triangulation) . Patton (1987) , : ) : , ) 134

: , ) : ) : . . , . , . . Yin (2002) : , , . , . , , , , , . , . Yin (2002) . . , , . (descriptive framework), . , . ( , , ), ( , , (Linn&.,1982,Stake,1995,Yin,2002). 135

(case report). , . , ,. , . , . , , 6 Yin (2002): ( ), ( 23 ), ( ), ( ), ( ) ( ). , : . . , . , . (,, ) (Cohen&Manion,1994). 9 . ( ). . 90 100, .70 90 (, 2003, Hresko, Parmar & Bridges, 1996). .,, . . 136

, . ,, , . (,2003) . , .( ) (, , , ). . , (, 2004). . 9 . . , . 2. . 7 . ( , , ) . Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) , 79, 70 .. 73. . , 137

, . . . . , . : ; ; ; ; ; ; , . : , , (,1997). . ( , , : , ). ( ,,&,1999). ( , , , , , ). (Battle,2002). (). : ) ) (Patton,1987). 138

. ( , ) . (Battle, 2002) (,, ,). , , , (miscueanalysis). : , . , (, ), . ( ) ( ). , ( 6). .( 10),(9), . , 5 . . , 5 10. . ( 95) . . . . ,, . . ,2 . ( 139

, , , : , , , ,), . , , , . (www.pischools.gr/special_education/elafria_kathisterisi/metria elafriakathisterisi00.pdf)

Battle,J.(2002).CultureFreeSelfEsteemInventory(3rded.)Austin,Texas:ProEd. Cohen, L. & Manion, L. (1994). Research methods in education (4 .). London: Routledge.Fetterman,D.M.(1989).Ethnographystepbystep.London:Sage. , . (2003). : . :. Hresko,W.P.,Parmar,R.S.&Bridges,D.L.(1996).Theeducationalperspective.InD. Reid,W. Hresko & L. Swanson (Eds). Cognitiveapproachestolearningdisabilities(3rd ed.). U.S.A: ProEd. ,.(2004). .:. Linn,R.L&al.(1982).ThevalidityoftheTitle1evaluationandreportingsystem.InE. Reisner et al. (Eds.) Assessment of the Title 1 evaluation and reporting system. Washington,DC:U.SDepartmentofEducation. , .., , . & , . (1999). . . : . Patton, M.Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: SagePublications. ,.(1997).:, .(). , . (2003). ().:. Robson,C.(1993).Realworldresearch.Oxford:Blackwell. Stake,R.E.(1995).Theartofcasestudyresearch.ThousandOaks,CA:Sage Yin,R.K.(2002).Casestudyresearch:Designandmethods(3.).ThousandOaks,CA: Sage

140

: , ,

: / , , . . / , , , . . . :,.

Pierre Hazette, . 19992005. , . , , , , . / , , . , : ) / .) , . 20 141

( ) . /; ( , , , , ) . Gagne , . . . Renzylli . (RenzulliandReis,in ColangeloandDavis,2003)

/ . . . / ,.142

(Gardner) . / . / , , . Gardner Stenberg . Gardner , : , , ,,,, . ( ), , . Gardner (1983) . / ; / . , , . / , . ,. . / , . , . , . / ; / , . , 143

/ . . , , . : (...) Wechsler : WIPPSIR, WISCIII WAIS. ., .. , 125130. . 125,5%130 ,2%. , ,/., .., , , . , , , , ,,. o... / ., . , , : . ;, , . , 144

, . . , , . ., , . / / , . . , , /, . / . , , , (/ ), , . , / . , . , , , . . , ( ). 145

. , . . , . ( ) , . .() , / , , . 912 .. , . / , , . , , . /. , , . / ,,. , . . . / . . 146

. ./ . , . , . , , , , , . , , . / ., . , . , . : , , . . / . : , , . . . . , . . , . . , 147

(UniversiteLibredeBruxelles&UniversitedeLiege,deMons,deLouvain, de Namur, (2005). Les enfants et les adolescents a haut potentiel. Brochure d informationauxeinseignants). / . .. .. , . ( Freeman,1998.44). . Freeman : ,, . ( ), , , . . 3194/2003( 2.7) / / : / . , , . / , . / 148

. ( ), . , , , , , ((Johnson&Johnson,1988Slavin,1991). , :. , , , , , . (, , ), ( ), ( ..), ( , , , ) ( ),. :)) / ) ) ,. , . . 149

/ . . . : ) . . ) ,.... ( ) . ) ., ( ) . , , , . . . . . ( , , ) . :150

. . . ( ; ). . . . . . , ,, . , , : H ( ), , , , (),Project. . . . , (dcouteetdexpression). .151

(,,) . (,.)

- - .... . project : . : ,(.. ) ( ). : . . , , , . , . .152

: ,,. . . :. : . : . . . . : , , . / : . . . : 153

- : . : / / . , . ( ). . () . . , . : , /. : . . . . . . 154

: : , / . . : (..) / , . . / . : , . : . / . . : . . . . : 155

() . . : / . : . ( ... ) . . . : ( ) . ( ). / . , . ( , ). Adda,A.(1999).Lelivredelenfantdoue.Paris:EditionsSolar Cote, S. (2002).Doue, surdou, prcoce :Lenfant prommetteur et lcole. Paris: Albin156

Michel. ,.(1999). . : Gardner, H.(1996).Les intelligences multiples. Pour changer lcole: Paris Rets Psychologie. Gillig,J.M.(D1999). Les pdagogies diffrencies. Origine, actualit, perspectives.Bruxelles:DeBoeck. Grubar,J.C.,Duyme,M.,Cote,S.(1997).Laprcocitintellectuelle:Delamythologiea lagntique.Liege:Mardaga. Grgoire, J.(2000). L valuation clinique de lintelligence de lenfant : Thorie et pratiqueduWISCIII.Liege;Mardaga. Ministre de la Communaut franaise de Belgique,(2001). Les enfants et les adolescents a haut potentiel: rapport intermdiaire de la rechercheaction inter universitaire (FUNDP,U.C.L.,U.L.B.,ULg.,U.M.H.),Ministre de la Communaut franaise de Belgique,(2005). Les enfants et les adolescents a haut potentiel: universitaire rapport final de la rechercheaction inter (FUNDP,U.C.L.,U.L.B.,ULg.,U.M.H.), Terrassier,J.C.Gouillou,P.(1999).Guidepratiquedelenfantsurdou:commentrussir entantsurdou?Paris:ESFEditeur. T..,(2006). :E.. Winner,E.(1997).Surdous:Mythesetralits.Paris:Aubier Dupue,L.,&BrunetJ.P.Adaptationscolaire.http://www.adaptationscolaire.org Gouillou,Ph.,LesitefrancophonederessourcessurleQ.I.etlesurdouement,depuis 1997http://www.douance.org Ministre de la Communaut franaise de Belgique,(2005). Les enfants et les adolescentsahautpotentiel:http://www.ministre.pierre.hazette.org.

157

. , Msc [email protected]

: , .,, . , . :,

: , . . . Begabung Hochbegabung. Begabung ( doussurdous) . (Williams&Mitchell,1989). , , , , (Cohen,1988). , . (gifted and talented) 158

, . . LewiwTerman(1925) . , . IQ>140 30. Guilford(1967)Witty (1951) , (. 62). . 1960 . : . (Renzulli, 1978). Freeman (1998),JohnGowan , (.28). , , . , 1972 , (Marland,1972): , .159

, / . / (): . 1978 1993 , . . , , . , , . , , . , , . (Clark,2002;Gallagher,2004;Maker,1993;Piitro,2004): , . . .160

. , . . Silverman (1995), (IQ>145): . . . . . . . . . . . , . ., . (Tannenbaum,1993). . o . , . 161

, (Ames,1992). . , , , (Bruner,1996.Dweck,1999.Gibson,1984.Sternberg,1990). (Bruner, 1996. Tomlinson, 1982. Poplin, 1988) . (Implicittheories), . , , (Sternberg,1990.54). , . . , , : , . . . . Dweck (1999), : (fixed) (changeable). Smith (2005), : 162

; : 1. . 2. 3. . 4. , . 5. . 6. . 7. . 1: . : Smith, C. (2005). Teaching gifted & talented pupils in the Primary School, A practical Guide. Paul Chapman Publishing

, ., . . ( ) . , , (Smith,2005). 163

; ; . . , /. .

. . . .

. . . ; 164

/

. . .

;

. / /

2: .:Smith,C.(2005).Teachinggifted&talentedpupilsinthePrimarySchool,A practicalGuide.PaulChapmanPublishing

(Ames,165

1992, Dweck, 1999). (Mastery Orientated Learning 1 ), . . , . , , . , , , (Dweck,1975). , (Performance Oriented Learning 2 ) . , . , . Smith & Docherty (1998), (response to instruction)(Freeman,1998) (Kennard,1998). .: 1:;1

(Mastery orientated learning): . . 2 (Performance Oriented Learning): . 166

: ; ;, ; ,; & & & 1: 2:; : ; ; ; ; ,; ; 3 : ; 4:; :167

; , ; , , ; 1:; , . Ames, C. (1992). Classroom goals, structures & student motivation. Journal of EducationalPsychology.84(3):261271. Berk,L.E.(1997).ChildDevelopment(4thed)Massachusetts:Allyn&Bacon. BondurantUtz, J. (2002).Practical Guide to assessing infants and preschoolers with special needs.UpperSaddleRiver,NJ:Merrill/PrenticeHall. Bruner,J.(1996).ThecultureofEducation.Cambridge,MA:HarvardUniversityPress. Clark, B.A. (2002). Growing up gifted (6th ed.) Upper Saddle River, NJ:Merrill/Prentice Hall. Cohen,L.M.(1988).Togetahead,getatheory,RoeperReview,11(2),95100. Dweck, C. S. (1975). The role of expectations and attributions in the alleviation of learnedhelplessness.JournalofPersonalityandSocialPsychology,31:674685. Dweck, C. S. (1999). Self Theories: Their role in Motivation, Personality & Development. Philadelphia:PsychologyPress. Freeman, J. (1998). Educating the very Able:Current International Research. London:The StationeryOffice Gallagher,J.J.(2004).Nochildleftbehindandgiftededucation.RoeperReview,26(30), 121123. Gibson,R.(1984).StructuralismandEducation.London:Hodder&Stoughton. Guilford,J.P.(1967).Thenatureofhumanintelligence.NY:McGrawHill. Kennard,R.(1998).ProvidingforMathematicallyablechildreninordinaryclassrooms. GiftedEducationInternational,13:2835. Maker, C.J. (1993). Creativity, intelligence, and problem solving: A definition and designforcrossculturalresearchandmeasurementrelatedtogiftedness.Gifted EducationInternational,9(2),6877 Marland, S. (1972). Education of the Gifted and Talented. Report to the Congress of the United States by the U.S. Comissioner of Education. Washington, D.C.:US ComissionerofEducation.Washingthon,DC:USPrintingOffice. Piitro,J.(2004).Understandingcreativity.Scottsdale,AZ:GreatPotential.

168

Poplin, M. (1988). Holistic/constructivist principles of the teaching/learning process. Implication for the field of learning disabilities, Journal of Learning Disabilities, 21(7):401416 Renzulli, J.S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappan,61,(180184). Silverman, L.K. (1995). Highly gifted children. In J.L. Genshaft, M. Bireley & C.L. Hollinger (Eds), Serving gifted and talented students: A resource for school personnel (124160).Austin,TX:PROED. Smith,C.(2005).TeachingGifted&TalentedPupilsinthePrimarySchool,ApracticalGuide, PaulChapmanPublishing. Smith,C.M.M.&Doherty,M.(1998)IdentifyingAbilitiesinindividualCurricularAreas. TheScottishNetworkforAblePupils(SNAP):StAndrewCollegeofEducation, Glasgow. Sternberg, R. J. (1990). Metaphors of the Mind: Conceptions of the Nature of Intelligence. Cambridge:CambridgeUniversityPress. Tannenbaum,A.J.(1993).Historyofgiftedness&giftededucationinworldperspective. In K.A. Heller, F.J. Monkw, & A.H. Passo (Eds), Internationalhandbookofresearch anddevelopmentofgiftednessandtalent(327).N.Y:PergamoPress. Terman, L. (Ed.). (1925). Genetic studies of genius (Vol. 1). Stanford, CA: Stanfort UniversityPress. Tomlinson,S.(1982).TheSociologyofSpecialEducation.London:Routledge. Williams,W.G.&Mitchell,B.G.(1989).FromAfghanistantoZimbabwe:giftededucation intheworldcommunity.NewYork:PeterLang. Witty,P.A.(1957).Thegiftedchild.Boston:Health

169

170

...../

: , . , , , , . , , . , . : , , ,

, , (Carr, 1999) 1 . , , (, , )(Fraser & Williams, 2004 ,2007). , (patterns) , (, , , .) (Burke et al., 2002 Frick, 1998 Hinshaw&Anderson,1996Mash&Wolfe,2001). DSM, , / /,

1

.,&(2004). 171

(APA, 1998) 1. (Burke et al., 2002. Farrington, 1998 Laheyetal.,2000). , , ( , /) (Farrington,1998Fergusson,&Lynskey,1998Loeber,etal.,1998Moffit&