Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης (Β΄τόμος)

download Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης (Β΄τόμος)

of 392

 • date post

  16-Feb-2017
 • Category

  Education

 • view

  214
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης (Β΄τόμος)

 • :

  2008

 • :

  2008

 • 3...\2......\..22.1\2.1.1\.2.1.1.(...75%)(25%)

  ::.,..:,..:,..:,..,..,..,..,..,..,..:,,:,08.396,15341..2106399990,fax2106396583Email:diax@pischools.grwebsite:www.pischools.grISBN:9789604071975

  2

  mailto:diax@pi-schools.grhttp://www.pi-schools.gr/

 • ,, . ,,,,. . .,.. . ,.. , , ,, ,. . , 200508, .

  . . . .

  . . , ,

  3

 • 4

  , .

  : , . . . . .,PhD..

 • 1:

  :_______________08

  ________23

  ____________________________________________________41

  ______________________________________________________55

  :___________________________________66

  ,.,..___________________________________822:

  :_____________________________________97

  _________________134

  _______________________149

  _________________________________________160

  _____________________171

  ______________________________________186

  5

 • /:__________________________________________________195

  :________________________215

  _____________________________________230

  ._______________________________________________________________2513:

  :._____________________262

  .________________________________________________________277

  ,_________________291

  ,,______________________304

  _________________________________________317

  ,_________________________________333

  ,_______________________________________________________354

  :______________________________368

  6

 • 7

 • 8

  :

  ..407/80, , , .,,. , , , , , . , , , .,.,.

  (Hammill,1990). , . , ( &,2007).

 • 9

  ,,,,,,.

  (60), ( &, 2007). . ., ,.

  ,., (Wong, 1998). , ., , (Satz&Morris,1981). .

  (,,) () (Willows & Terepocki, 1993). (.. 3 ) ( , )

 • 10

  . () (Bley &Thorton,1995).,(Willows,Corcos&Kershner,1993).

  . ( ) (Wong, 1998). ,. (, , .)(,2000)., ( &, 2003). , ,, () (Liberman & Shankweiler,1991 Blachman, 2000 Snowling, 2000 Stanovich& Siegel, 1994 Padeliadu,Kotoulas&Botsas,1998).

  ,.., (, .), . (, , ) ,.

 • 11

  , (,).

  , . ( )(Swanson,Cooney&McNamara,2004).

  , . , , . , . , . (Swanson, Cooney & O Shaughnessy, 1998).,, , (Baddeley,Hitch,1974Bauer&PellerPorth,1990). , ()., , ., .

  , , (Sousa, 2001). ,

 • 12

  , (Swanson,Cooney&McNamara,2004). , . .

  ( )., , . . ( ), ( ). , (Brown&Wynne,1984). / (Bender, 1985),(Smith,2004).1113, . , , . (Conte,1998).

 • 13

  , . ( ) (Smith, 2004 & ,2007).

  , 80, (), . , , , (Flavell, 1976 1979). . ( ) . , (,2007). ( )(,).

  , (Wong,1985). (Torgessen, 1975). , , . ,(, ) (Botsas&Padeliadu,2003&,2003).

 • 14

  :

  . . .

  .,

  . , , , , ., , , (Wong,1985&,2003).

  ,. . , . . , . (Brown,Armbruster&Baker,1986Cornoldi,DeBeni&Pazzaglia,1996).

 • 15

  . , . . . , (,.) . , , (Nelson&Narens, 1994). , ,,(Hacker,1998Pressley&Ghatala,1990)., , (Schraw, 1998). , ( & ,2007).

  , .. , .

  ,:

  ,.

  .

 • 16

  ().

  . ,.

  . ,(Botsas&Padeliadu, 2003 Elliot & Church, 1997). . , . ..

  ,,,(Youlden&Chan,1995). . . ,,, . , , (Moore&Chan,1995) (Chapman & Tunmer, 2003). , . , .

 • 17

  , . (Bandura, 1986Pintrich,Roeser&DeGroot,1994). , , . , ., , (Bandura,1997).

  . , (,2000). . , , . (,2000).

  , ., . , . .

 • 18

  . , .

  ., . ( , .) ,.

  (Wong,1998). ,, . , .

  . ,.,, , .

  .

 • 19

  , (, 2007). (Bryan,1998)., . . (Bryan,1998).

  . . (,).

  ,, . , / .

  Baddeley, A. D. &Hitch, G. (1974).Workingmemory. G.H. Bower (ed.) Thepsychologyof learningandmotivation,vol.8, (.4790).SanDiego,CA:AcademicPress.

  Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory.EnglewoodCliffs,NJ:PrenticeHall.

  Bandura,A.(1997).Selfefficacy:Theexerciseofcontrol.NewYork,NJ:Freeman.

  Bauer,R.H.&PellerPorth,V.(1990).Theeffectofincreasedincentiveonfreerecallbylearningdisabledandnondisabledchildren.TheJournalofGeneralPsychology,117,447462.

 • 20

  Bender,W.N.(1985).Differencesbetweenlearningdisabledandnonlearningdisabledchildrenintemperamentandbehavior.LearningDisabilityQuarterly,8,1118.

  Blachman,B.A. (2000).Phonologicalawareness. InM.L.Kamil,P.B.Mosenthal,P.D.Pearson & R. Barr (Eds.), Handbook of reading research, vol. III (pp. 483 502).Mahwah,NJ:LawrenceErlbaum.

  Bley,N.S.&Thornton,C.A. (1995).Teachingmathematics to the learningdisabled. (3rded.).Autsin,TX:Proed.

  Botsas,G.&Padeliadu,S.(2003).Goalorientationandreadingcomprehensionstrategyuseamong studentswithandwithout readingdifficulties. International Journal ofEducationalResearch,39,477495.

  Brown,A.L.,Armbruster,B.,&Baker,L.(1986).Theroleofmetacognitioninreadingandstudying.J.Orsany,Readingcomprehensionfromresearchtopractice(pp.4975).Hillsdale,NJ:LawrenceErlbaum.

  Brown, R. T. & Wynne, M. E. (1984). An analysis of attentional components inhyperactiveandnormalboys.JournalofLearningDisabilities,17,162167.

  Bryan,T. (1998). Social competence of studentswith learningdisabilities. B.Y.L.Wong (ed.) Learning about learning disabilities, (. 237 276). San Diego, CA:AcademicPress.

  Chapman, J.W.&Tunmer,W.E. (2003).Readingdifficulties,readingrelatedselfperceptions and strategies for overcoming negative self beliefs. Reading andWritingQuarterly,19(5),524.

  Conte, R. (1998).Attention disorders. B.Y.L.Wong (ed.) Learning about learningdisabilities,(.67106).SanDiego,CA:AcademicPress.

  Cornoldi, C., De Beni, R & Pazzaglia, F. (1996). Profiles of reading comprehensiondifficulties: An analysis of single cases. B.Y.L. Wong (ed.) Learning aboutlearningdisabilities,2nded.,(.113136).Mahwah,NJ:AcademicPress.

  Elliot,A. J.&Church,M.A. (1997).Ahierarchicalmodelofapproachandavoidanceachievementmotivation.JournalofPersonalityandSocialPsychology,72,218232.

  Flavell,J.H.(1976).Metacognitiveaspectsofproblemsolving.L.B.Resnick(ed.)Thenatureofintelligence.(.231250).Hillsdale,NJ:LarenceErlbaum.

  Flavell,J.H.(1979).Metacognitionandcognitivemonitoring:Anewareaofcognitivedevelopmentalinquiry,AmericanPsychologist,34,906910.

  Hacker,D.J.(1998).Selfregulatedcomprehensionduringnormalreading.D.J.Hacker,J.Dunlosky&A.C.Graesser(eds.)Metacognition ineducationaltheoryandpractice.(.165191).Mahwah,NJ:LEA.

  Hammill, D. D. (1990). On defining learning disabilities: An emerging consensus.JournalofLearningDisabilities,23,7484.

  Liberman, L. Y.,& Shankweiler,D. (1991). Phonology and the beginning reader:Atutorial. InL.Rieden&C.A.Perfetti (Eds.),Learning to read:Basic researchand itsimplications(pp.2442).Hillsdale,NJ:LawerenceErlbaumAssociates.

  Moore, P. J. & Chan, L.K.S (1995, November). Attributional beliefs and strategicknowledgeof students inyears5,7and9:Comparisonsacross subjectdomains,

 • 21

  Paperpresentedat theAAREAnnualConference,Hobart,Australia,November,1995.

  Nelson,T.O.&Narens,L.(1994).Whyinvestigatemetacognition?J.Metcalfe&A.Shimamura(eds.)Metacognition:Knowingaboutknowing.(.126).Massachusetts,MA:TheMITPress.

  Padeliadu,S.,Kotoulas,V.&Botsas,G.(1998).Phonologicalawerenessskills:Internalstructureandhierarchy.S.Lambropoulou(ed.)Papersonappliedlinguistics,volII,(.8196),Thessaloniki,SchoolofEnglish,AristotleUniversityofThessaloniki.

  Pintrich,P.R.,Roeser,R.W.&DeGroot(1994).Classroomandindividualdifferencesin early adolescents motivation and self regulated learning. Journal of EarlyAdolescence,14(2),(.139161).

  Pressley,M.&Ghatala,E.S.(1990).Selfregulatedlearning:Monitoringlearningfromtext.EducationalPsychologist,25,1934.

  Satz,P.&Morris,R.(1981).LearningDisabilitiessubtypes:Areview.InF.J.Pirozzolo&M.C.Wittrock (Eds.),Neuropsychologicaland cognitiveprocesses in reading,pp.109144.NewYork:AcademicPress.

  Schraw,G.(1998).Promotinggen