ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

27
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ Βασίλειος Ν. Αϊβαλής Αν. Διευθυντής Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Μ.Ε. Ενέργειας-Βιομηχανίας ΤΕΕ/ΤΔΕ

description

 

Transcript of ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Page 1: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Βασίλειος Ν. Αϊβαλής

Αν. ΔιευθυντήςΔιαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Μ.Ε. Ενέργειας-Βιομηχανίας ΤΕΕ/ΤΔΕ

Page 2: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι:

•Μείωση Ρυπανσης μέσω της διαχείρησης των αποβλήτων της (στερεών-υγρών-αερίων)

•Εξοικονομηση Ενέργειας μέσω της καλύτερης διαχείρισης των ενεργειακών της πόρων

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Page 3: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Κατανάλωση Ενέργειας & Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, είναι η θερμική ρύπανση από τους θερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, η ρύπανση του αέρα από την καύση ορυκτών καυσίμων, η αλλαγή μικροκλίματος από την εγκατάσταση μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, και η μόλυνση του νερού.Οι διάφοροι χημικοί, φυσικοί και βιολογικοί παράγοντες που προκαλούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι:

• Η ατμοσφαιρική ρύπανση, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής μικροκλίματος από τη θερμική ρύπανση.

• Η ρύπανση του νερού.

• Η υποβάθμιση του εδάφους από τα στερεά απόβλητα.

• Ο θόρυβος.

• Η οπτική ρύπανση.

Page 4: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Κατανάλωση Ενέργειας & Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από τη ρύπανση του αέρα είναι τα εξής:

Όξινη βροχή: οφείλεται στα προϊόντα της καύσης ορυκτών καυσίμων. Όταν βρεθούν στην ατμόσφαιρα τα οξείδια του θείου, του αζώτου και οι υδρογονάνθρακες δημιουργούν οξέα (θειικό και νιτρικό οξύ) ή δημιουργούν όζον με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Στη συνέχεια τα οξέα εναποτίθενται στο έδαφος με «ξηρή» μεταφορά ή με «υγρή» μεταφορά μέσω της βροχής, του χιονιού ή και της ομίχλης.

Η άμεση λύση είναι η χρήση καυσίμων με πολύ χαμηλότερη περιεκτικότητα σε θείο, όπως για παράδειγμα η αντικατάσταση του άνθρακα (που συνήθως έχει υψηλή περιεκτικότητα σε θείο) με φυσικό αέριο, για ηλεκτροπαραγωγή.

Page 5: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Κατανάλωση Ενέργειας & Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου: Η αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα, (CO2), του μεθανίου (CH4), των χλωροφθορανθράκων (CFC) και των οξειδίων του αζώτου στην ατμόσφαιρα τις τελευταίες δεκαετίες έχει σαν αποτέλεσμα την μεγαλύτερη απορρόφηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπεται από το έδαφος της γης στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας αύξηση της θερμοκρασίας.

Το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται από την καύση των ορυκτών καυσίμων και συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 56%.

• Το υποξείδιο του αζώτου (N20) (με συνεισφορά 7%) παράγεται επίσης από την καύση των ορυκτών καυσίμων.

• Το μεθάνιο (συνεισφορά 14%), παράγεται κατά την αποσύνθεση των οργανικών υλών (φυτά και ζωικά απόβλητα, οργανικά απορρίμματα σε ΧΥΤΑ).

• Τα CFC συνεισφέρουν κατά 23% στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Page 6: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Κατανάλωση Ενέργειας & Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Page 7: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Κατανάλωση Ενέργειας & Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Σχετικές μεταβολές μέσης ετήσιας θερμοκρασίας της επιφάνειας της γης (Πηγή: IPCC Fourh Assessment Report: Climate Change 2007)

Page 8: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Κατανάλωση Ενέργειας & Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

(Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο)

Page 9: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Κατανάλωση Ενέργειας & Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

(Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο)

Page 10: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Το ενεργειακό ισοζύγιο στην Ελλάδα (παραγωγή)

Βασικός στόχος της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας, μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του εβδομήντα ήταν η μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο με την αξιοποίηση των υδροηλεκτρικών και αιολικών πάρκων στην ηλεκτροπαραγωγή (ως μονάδες αιχμής) και την εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα (ως μονάδα βάσης).

Διάθεση Πρωτογενούς Ενέργειας ανά καύσιμο (1990-2009) ( ΥΠΕΚΑ 2011).

Page 11: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Το ενεργειακό ισοζύγιο στην Ελλάδα (τελική χρήση)

Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ανά καύσιμο (1990-2008) ( ΥΠΕΚΑ 2011).

Page 12: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Το ενεργειακό ισοζύγιο στην Ελλάδα (παραγωγή ΑΠΕ)

Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης των αιολικών και μικρών υδροηλεκτρικών συστημάτων ήταν-προ κρίσης- γύρω στο 15%, ενώ οι μέγιστοι και ελάχιστοι ρυθμοί ανάπτυξης εμφανίζονται πριν και μετά τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και στους αντίστοιχους μηχανισμούς ενίσχυσης. Για τα φωτοβολταϊκά εμφανίζεται έντονος ρυθμός ανάπτυξης από το 2008 και μετά.

Page 13: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Το ενεργειακό ισοζύγιο στην Ελλάδα (κατανάλωση)

Page 14: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Βασικές Δράσεις Ενέργειας στο ΕΠΑΝ του Γ΄ ΚΠΣ

Δράση 2.1.3 (2002-2009)Οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση μεμονωμένων ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων

Δράση 6.5.1 (2006-2009)

Προώθηση Συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας – Εξοικονόμηση Ενέργειας – Μείωση Περιβαλλοντικών Ρύπων

Page 15: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Επιλέξιμες Τεχνολογικές ΚατηγορίεςΔράσεων 2.1.3 / 6.5.1

ΕΞΕ (Εξοικονομηση Ενεργειας)

ΣΗΘ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού-Θερμότητας)

ΥΠΟ (Υποκατάσταση Ενέργειας)

ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Page 16: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Ποσοστό επιχορήγησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων στις ενεργειακές δράσεις

Δράση 2.1.3 (2002) Δράση 6.5.1 (2006)

Κωδικός Ποσοστό επιχορήγησης Ποσοστό επιχορήγησης

ΕΞΕ 40% 40%

ΣΗΘ 35% 35%

ΥΠΟ 30% 30%

ΑΠΕ/ΑΙ 30% 30%

ΑΠΕ/ΓΕ 40% 40%

ΑΠΕ/ΥΗ 40% 40%

ΑΠΕ/ΗΛ.1 30% 30%

ΑΠΕ/ΗΛ.2 40% 40%

ΑΠΕ/ΒΙ 40% 40%

ΑΠΕ/ΦΒ 45% 45%

ΑΠΕ/ΠΣ 40% 0%

Page 17: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Πίνακας υλοποιηθέντων έργων στις περιοχές αρμοδιότητας της ΔΕΠ για την Δράση 2.1.3

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΞΕ 26 14 18.728.734,73 € 14.923.087,80 € 6.192.657,55 €

ΣΗΘ 2 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ΥΠΟ 3 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ΑΠΕ/ΓΕ 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ΑΠΕ/ΥΗ 30 12 58.464.889,07 € 61.639.618,80 € 24.655.846,32 €

ΑΠΕ/ΗΛ 9 3 859.427,59 € 755.206,00 € 297.643,00 €

ΑΠΕ/ΒΙ 7 1 670.000,00 € 600.000,00 € 240.000,00 €

ΑΠΕ/ΦΒ 5 1 204.136,00 € 156.420,00 € 70.389,00 €

ΑΠΕ/ΠΣ 1 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 83 31 78.927.187,39 € 78.074.332,60 € 31.456.535,87 €

Page 18: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Ποσοστά επιλέξιμων προϋπολογισμών εγκεκριμένων έργων ανά τεχνολογική κατηγορία στην Δράση 2.1.3

ΕΞΕ19%

ΑΠΕ/ΦΒ0%

ΑΠΕ/ΠΣ0%

ΑΠΕ/ΒΙ1%

ΑΠΕ/ΗΛ1%

ΑΠΕ/ΓΕ0%

ΑΠΕ/ΥΗ79%

ΥΠΟ0%

ΣΗΘ0%

ΕΞΕ

ΣΗΘ

ΥΠΟ

ΑΠΕ/ΓΕ

ΑΠΕ/ΥΗ

ΑΠΕ/ΗΛ

ΑΠΕ/ΒΙ

ΑΠΕ/ΦΒ

ΑΠΕ/ΠΣ

Page 19: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Πίνακας υλοποιηθέντων έργων στις περιοχές αρμοδιότητας της ΔΕΠ για την Δράση 6.5.1

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΞΕ 3 1 135.000,00 € 95.400,00 € 38.160,00 €

ΣΗΘ 1 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ΥΠΟ 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ΑΠΕ/ΓΕ 3 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ΑΠΕ/ΥΗ 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ΑΠΕ/ΗΛ 3 2 740.000,00 € 707.000,00 € 282.800,00 €

ΑΠΕ/ΒΙ 1 1 2.050.000,00 € 1.674.120,76 € 669.648,30 €

ΑΠΕ/ΦΒ 19 11 1.738.056,00 € 1.303.471,66 € 587.062,25 €

ΑΠΕ/ΠΣ 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 30 15 4.663.056,00 € 3.779.992,42 € 1.577.670,55 €

Page 20: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Πίνακας υλοποιηθέντων έργων ΕΞΕ στις περιοχές αρμοδιότητας της ΔΕΠ στο Γ΄ ΚΠΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΟΣΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΑΡΑΛΑΒΗ)

ΑΡΓΟΛΙΔΑΑΚΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΑΕ (ΕΞΕ) ΑΡΓΟΛΙΔΑ 257.291,80 € 86.887,55 € 250.006,12 €

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 121.761,00 € 54.792,00 € 120.587,00 €

ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 600.000,00 € 240.000,00 € 599.564,60 €

ΑΡΚΑΔΙΑΔΕΗ ΑΕ ΑΡΚΑΔΙΑ 3.222.234,00 € 1.288.800,00 € 2.901.762,02 €

ΑΧΑΪΑΑΧΑΙΑ ΚΛΑΟΥΣ ΑΕ ΑΧΑΪΑ 2.268.539,00 € 981.444,00 € 2.256.284,50 €

ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ ΑΧΑΪΑ 3.516.801,00 € 1.582.561,00 € 3.516.801,00 €

Β&Γ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΑΧΑΪΑ 219.985,00 € 87.994,00 € 217.985,00 €

Β&Γ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΑΧΑΪΑ 197.212,00 € 78.884,80 € 197.212,00 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ-ΑΣΤΗΡ ΑΧΑΪΑ 260.381,00 € 91.442,00 € 226.235,06 €

ΗΛΕΙΑ

ΕΛΑΪΣ ΑE ΗΛΕΙΑ 1.170.920,00 € 468.368,00 € 1.163.469,39 €

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1.573.957,50 € 629.583,00 € 1.357.015,40

ΚΟΡΙΝΘΟΣΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 271.900,00 € 108.760,00 € 267.057,96 €

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2.938.635,00 € 1.175.454,00 € 2.904.862,30

        ΣΥΝΟΛΑ : 16.619.617,30 € 6.874.970,35 € 15.978.842,35 €

Page 21: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Έργα ΕΞΕ που υλοποιήθηκαν στις Δράσεις 2.1.3 και 6.5.1

Εργοστάσιο Agrino (Καυστήρας Τσοφλιού Ρυζιού)

Page 22: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Έργα ΕΞΕ που υλοποιήθηκαν στις Δράσεις 2.1.3 και 6.5.1

Εργοστάσιο Agrino (Σακκόφιλτρα-Ηλεκτροστατικα Φίλτρα)

Page 23: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Έργα ΕΞΕ που υλοποιήθηκαν στις Δράσεις 2.1.3 και 6.5.1

Εργοστάσιο Β.Γ. Σπηλιόπουλος ΑΒΕΕ (στην Πάτρα)

Page 24: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Έργα ΕΞΕ που υλοποιήθηκαν στις Δράσεις 2.1.3 και 6.5.1

Εργοστάσιο Pummaro (στην Γαστούνη Ν. Ηλείας)(Νέα μέθοδος παραγωγής με ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και των αντίστοιχων ρύπων)

Page 25: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Τι γίνεται Σήμερα;;;;;;;

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Page 26: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Τομεακά Προγράμματα Χρηματοδότησης

Page 27: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) – ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων του

Ε.Π.Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα EΠΑΕ (ΕΠΑΝ ΙΙ)

www.diaxeiristiki.gr www.e-a.gr

Ευχαριστώ για την προσοχή σας