ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ...

Click here to load reader

 • date post

  19-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ...

 • ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  ΤΩΝ ΚΤΙΡΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ

  ΑΔΑ: Ω3ΜΟ46ΨΖΣΠ-Ψ5Ζ ΑΔΑΜ: 17PROC001784892

  1

  ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ : ΕΝΑ ΕΤΟΣ

  ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 621/20/2017

  CPV : 71356000-8

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 135.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : -

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 25-08-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Έως 21-08-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00

 • ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  ΤΩΝ ΚΤΙΡΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ

  ΑΔΑ: Ω3ΜΟ46ΨΖΣΠ-Ψ5Ζ ΑΔΑΜ: 17PROC001784892

  2

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 417

  ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ

  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 11143

  ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

  ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL 303

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2131314567 – 74 & 77

  ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ 2131314576

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ dpk@ein.gr

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.inedivim.gr

  Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού

  Δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και λειτουργική

  αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση

  του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας,

  Έρευνας και Θρησκευμάτων. Υλοποιεί δράσεις Διά Βίου Μάθησης (κατάρτιση,

  συμβουλευτική κ.α.), στηρίζει τη Νέα Γενιά, μέσα από προγράμματα κινητικότητας,

  επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, μεριμνά για τη συντήρηση και λειτουργία Μαθητικών

  και Φοιτητικών Εστιών, και υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση έκτακτων

  κοινωνικών αναγκών.

  Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προκηρύσσει :

  Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη

  οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής, συνολικής

  προϋπολογισθείσας αξίας 135.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την

  επιλογή αναδόχου ενίσχυσης τεχνικού προσωπικού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Φ.Ε.

  ΠΑΤΡΑΣ (GR 232) για ένα (1) έτος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.

  mailto:dpk@ein.gr http://www.inedivim.gr/

 • ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  ΤΩΝ ΚΤΙΡΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ

  ΑΔΑ: Ω3ΜΟ46ΨΖΣΠ-Ψ5Ζ ΑΔΑΜ: 17PROC001784892

  3

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ......................................................................................................... 5

  2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .............................................................................................. 6

  3. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ................................................................................................... 8

  4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................... 13

  5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ..................................................................................................... 13

  6. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ........................................................................................... 14

  7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................. 14

  8. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ............................................................................................................ 14

  9. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ............................................................................................................. 15

  10. ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ........................................................................................... 16

  11. ΜΟΡΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ..................................................................................................... 17

  12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ....................................................................................... 18

  13. (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ................ 18

  13.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................................................. 18

  13.2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................................. 20

  13.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ............................................................................................... 20

  13.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ..................................................................... 21

  14. (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ............................................................... 24

  15. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ...................................................... 27

 • ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  ΤΩΝ ΚΤΙΡΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ

  ΑΔΑ: Ω3ΜΟ46ΨΖΣΠ-Ψ5Ζ ΑΔΑΜ: 17PROC001784892

  4

  16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................. 28

  17. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................................................................... 29

  18. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ .......................................................................................... 30

  19. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ................................................................................. 32

  20. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ............................................................................................. 39

  21. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ .................................................................................................................. 40

  22. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ......................................................... 42

  23. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................... 43

  24. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ................................................................................................... 45

  25. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .............................................................. 45

  26. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ........................................................................................................... 46

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ......................................................................................