Γρηγόριος ο ΣΤ και το Βουλγαρικό Ζήτημα 3

of 10 /10
fPHrOPIO.!: 0 l:T' KAI TO BOY Af APIKON ZHTHMA *) 1'gl]yoglOC; 0 2:T', IJ,Et' avuYV(/l(Jae; ta anQoaMxl]ta 2:x- I'lw. tUlitu xa(Jwe; xal to urrouQYlxOV lhdYYEAlJ,u, aUVExaAWE tfj 29'0 (ll 30;;) 'OxtwBQl.ou de; XOl\'lJV auvd5QlClV t(l i'luo 2:(/)!WW tTic; 'EXXAl]alae;, -ntOl tlJV '!Egav 2:uvooov xal to i'l. E. M. 2:UIJ,130UAlOV. MEta auaxE- 'lj!LV xatl]QtLa{}11 tQlIJ,Ell}e; 'ErrltQorrlJ EX tWV MTJtQonOAltWV BEQQOln:e; xal Boo!lvWV ngoe; f,lEARtTJV tWV 2:xEMwv xul lmoBoAlJv AEJttO- f,l!lQoiic; Exf}EaEWe;. Tn 611 auvExgOtn al] EV tOle; IlutQHlQ XEI.OLe; 2:uvoooe; YfvlXmtEQa, Evro1tlOV OltOlU; aVEyvoocn'hwav i\ tE itV(XAUtlXlJ X(JWli;; nEQl to)V 2:XEa(WV Xll! to aXEalOV nQo; to lJ1tOUQYlXOV 3UIYYEAlJ,a. 'EVEXQWl] I'le va O'llYXQOll](J'fj YEVLXlJ 2:UVEAEU- ale;. roc, xal nQOtEQoV EX XA1}QIX(jlV xa!1,a'(xwv nQoe; n:f.txlJV EyxQlalv tTic; anavtrjoEw;,;. 'Ev tij> 0 IIm;QlrlQXl]; 1:(X tE Mo 2:X3L!X xa! tlJV (tnaVtl1alV Etc: rtUtrl rrQOC; tOU; nQQlllV I1atQl' aQXw;; KwVaWvtlVoUJt(lAEWe; "Av{}tlJ,oV i'l', Z' xfll 2:WqJQOVLOV IV. !3QaMtEQov I'lxal nQoe; tOY EV 'AQtchrtl 3laf,lEvOvta 'hoaxE!!,!, B'. OhLVEe; Jt(lvUC; xal cDgov tUC; aVaAUaEle; xavovLxa; xal (JUlJ,qJ(OVWe; nQoe; tOY nVEVf,l1l wi) EvaYYEALou xal nQo; ta nQoVOf,lOI.a I. 'R 2:uvEAEU(JLe; EYEvtW til 16 (ll 15; 1'EI'l.) NOEf,lr::lQlou, E"EX(lLVP I'lB ltaf,l\(lY}fPL tlJV gV MyQ.l amXVtl]alv, lltle; xal areEataA1l re(lo; tYJv 'Y'Vl}AlJV IluAYlv al1E' awe; f.rrOIJ,Evl']V nlJ,F.Q(lV 2 'II IlatQLUQXlXlJ 'Arr;dvtl1ale; (lvTIQEl IJ,Ev n'xe; Ev t<$ {hroUQYlX<$ i'luxYYE/,lJ,atl lhatu:TCouf,lEVIle; KuBE(lVlJtlXac; ,'lEW- Qfac;, ta (lUO 2:Xaw. Kal JCQwwv' ro; 1£Qo; to vreovQ' YlXOV i'luIYYEAl1a: to I1atQwQXeLOV oQ{}otata ncxQl'tl]QEl Ete; Ku- qJQovovaf!v Otl OtaqJOQIl t(7)v BouAyago)V l%v f,lEtU tTi; ,'lQl'](JXflll::;, ucp' l1v EVVOEt to MYllfl, OtL olovl'lrjrrOtE ExxAYlamatlXov, uretOWvov tmv IfQwv tije; EXXAl]- atae; {lwllwv xal xavovwv, !lLVaL gret0l'll,; {lQl](JXEUtLXGV. 2:uvE- xal tb BO'UAyaQlxov v,a Aultil am) :TCQ xa (JQYlcrxeUttxOV 3 '{l; nQoe; tlJV a'tO'lj!lV ()tij<; Ott *) ::2UVE%EUl. EX tOU 1tQol1YOUfleVOu "0110U o. 348. 1. "loE 'to..; O:1tClVtT)'ttXu<; 'E1ttOtoAcJ.<; nov iiI' AOYCP ill' r86,uhv o. 192-197. 01 alto 1tQrotOt IlCl.tQtttQX(l.t. 2. KaI.U.."eovos. 'Ex')(A.T)oL(J.Ottx(l I'll Kwv)n61.f:' 1870. t. IJ.'. 0: 79-83. 1'86800'11,126. 133. 134. lS0.-'A..-«O'H8tn} til<; 'Alt(1,VtlIOEOJ<; 'til<; MEY. 'ExXAT)' 0(0.<; to. 1tCl.Qo. -il<; 'Y,\!o O:1toow.AfVT.{1 ::2)(80L(I. AUOEo)<; tOU Bou),'!.1;11· t11flabo<;. 'Ev KIl. 1869. osA. 5.6. 3. l',8t1wv 149--150.

Embed Size (px)

description

Γρηγόριος ο ΣΤ και το Βουλγαρικό Ζήτημα 3

Transcript of Γρηγόριος ο ΣΤ και το Βουλγαρικό Ζήτημα 3

 • fPHrOPIO.!: 0 l:T' KAI TO BOYAf APIKON ZHTHMA *)

  1'gl]yoglOC; 0 2:T', IJ,Et' avuYV(/l(Jae; ta anQoaMxl]ta 2:x-I'lw. tUlitu xa(Jwe; xal to urrouQYlxOV lhdYYEAlJ,u, aUVExaAWE tfj 29'0 (ll 30;;) 'OxtwBQl.ou de; XOl\'lJV auvd5QlClV t(l i'luo 2:(/)!WW tTic; 'EXXAl]alae;, -ntOl tlJV '!Egav 2:uvooov xal to i'l. E. M. 2:UIJ,130UAlOV. MEta auaxE-'lj!LV xatl]QtLa{}11 tQlIJ,Ell}e; 'ErrltQorrlJ EX tWV MTJtQonOAltWV BEQQOln:e; xal Boo!lvWV ngoe; f,lEARtTJV tWV 2:xEMwv xul lmoBoAlJv AEJttO-f,l!lQoiic; Exf}EaEWe;. Tn O 611 auvExgOtn al] EV tOle; IlutQHlQ XEI.OLe; 2:uvoooe; YfvlXmtEQa, Evro1tlOV OltOlU; aVEyvoocn'hwav i\ tE itV(XAUtlXlJ X(JWli;; nEQl to)V 2:XEa(WV Xll! to aXEalOV nQo; to lJ1tOUQYlXOV 3UIYYEAlJ,a. 'EVEXQWl] I'le va O'llYXQOll](J'fj YEVLXlJ 2:UVEAEU-ale;. roc, xal nQOtEQoV EX XA1}QIX(jlV xa!1,a'(xwv nQoe; n:f.txlJV EyxQlalv tTic;

  anavtrjoEw;,;. 'Ev tij> 0 IIm;QlrlQXl]; 1:(X tE Mo 2:X3L!X xa! tlJV (tnaVtl1alV Etc: rtUtrl rrQOC; tOU; nQQlllV I1atQl' aQXw;; KwVaWvtlVoUJt(lAEWe; "Av{}tlJ,oV i'l', Z' xfll 2:WqJQOVLOV IV. !3QaMtEQov I'l xal nQoe; tOY EV 'AQtchrtl 3laf,lEvOvta 'hoaxE!!,!, B'. OhLVEe; Jt(lvUC; xal cDgov tUC; aVaAUaEle; xavovLxa; xal (JUlJ,qJ(OVWe; nQoe; tOY nVEVf,l1l wi) EvaYYEALou xal nQo; ta nQoVOf,lOI.a I. 'R 2:uvEAEU(JLe; EYEvtW til 16 (ll 15; 1'EI'l.) NOEf,lr::lQlou, E"EX(lLVP I'lB ltaf,l\(lY}fPL tlJV gV MyQ.l amXVtl]alv, lltle; xal areEataA1l re(lo; tYJv 'Y'Vl}AlJV IluAYlv al1E' awe; f.rrOIJ,Evl']V nlJ,F.Q(lV 2 'II IlatQLUQXlXlJ 'Arr;dvtl1ale; (lvTIQEl IJ,Ev n'xe; Ev t

 • 65

  U{hll xal ta 1tQOVO!-lW tOU IIatOtaQXElOt) crS!3HCH xat EAfU&SQUV crxllcrlv toov {}QllcrxEUtlXUW IhxUtw!-l(ltWV 1tavtcov tooV vJtYJXowv

  EVEQyovcra (1)

 • 66

  Otl (lux troy to\JtWV, nvu fioav :7tOA1,iP UVtlXaVO-VlxrotEQa troy Xata EX J.tEQOlJ; troy BOtJAyaQwv :n:Qota{}vtwv aLt1']J.tatwv, {ta xat CnJYX,1.JCHV tOU; EViP, 00; AEYEL, :rn{tuJ.tEL t(i:lV (ltHftOnwv. To IIa-tQWQX,ELOV, EV tEAEt, xal !AEit' OA1']V troy B01.JAyaQOOv E:n:l tel X,E(OOO, SYQftCPE, E:7tE{tU[tEL O'q:o(lQa wi (loiti! !lta to

  ,t1']!AU to'iho' oJ.tw; 0'1 !lEv BouAyaQol a:n:alt1']ttxrotEQOt, &l\lO'taxtW; YVooJ.tOOOtoUvtE; Ott :n:avw ta EXc(OtOtE v:n:' avtrov :n:gOtElVOl-tEVa oxo:n:ov FIxov xed S;(OlJO'l (li\3EV va ELoayaywO'tv Ev tii 'ExxA1']olQ. v:n:aQ;(olJoav u:n:o tOU EvaYYEAlo1.J oE xal til; v:n:ayoQEUO!lEV1']V aoeAcptx'Qv lOOt1'Jta

  troy ExJ(A1']O'tUO'tl,xro; (lLOlXOUVtWV xell I\IOlX01.Jl-tEVWV xnl :n:Oll-tV1WV, CA v a 0' XE 1.J n tf]; 'A:n:avtrloew; t'ii; MEY. EI; ta naQa Y'Ij!T}A. IIUA1']; anootc(',Evta to'U 801.J1,y.

  'Ev KwvII. 1869 0'. 5), aL Il EX I-tEQ01.J; troy ITatQtaQ-X,F(U)v xata XUlQOV; YEVOIAEV(H (lllVarat :n:aQaxwQrlOEl; xal {tlJolat Ecpa-v'Y)auv uVl'nagxEL;, 0 IIatQtaQX1'];, EVLO;(UO!lEVO; EV tn yv(6l-tU tOlJ xal un' aAAwv, xext all troy n(4)T}v IIatQlaQXrov 'AvIHJ.tolJ j).' xal K uQlA/,ou Z'I ngoEtEIVEV 00; SCi;(atOV )!UtacpuyLOv O'uyxA1']atV OtXmJl-tEVlxTj;

  (lLOn EYQacpE to IIatQlftQXELov Jtuv o,n -liM vato ucp' Ea1.JtOu va :n:ga;n EvtO; t(DV awyeYQf(l-tl-tEVWV uno to}V h:grov xavovwv oglwv, toUtO to [tEtQOY {tEcoQEI to Ta; YEVIXfl; tuum; xQlaEI; al!tou nEol troy I\uo EBEI3atrovE to ITa-tQtaQXELov 01(1 til; toU &vn%aVOVlXoU afnrov Xftgaxtiigo;.

 • 67

  X,c1:ov dlQlaxE ,ac; trov 1tOHUX,Ult; EVaVtlat; 1tQO; wil; xavova; tii; 'EXXA1']ala;. A' 'EjCl(:pEQoVat xal ()WIQEaLV trov S1tfiQX,LroV, JQyrv !-lllVOV QJvAEuxii; ()laxQLaI'OO; JtQiiY!-lu to O;'tOlOV ()Ev Em-tQEm:tat I, B', 'EJtEt3il I) BouAyaQo; M l]tQoJtoAlt1']; wli xal oBouAyaQo; 'Enlaxo:rw; roli OEY {MAOVOL v EX,fl oQw tii; JtEQHpEQEla; avtrov xufrwQta!-lEVa, EVExa wli on cL; JtoAAa; JtoAEl; xa! XW!-lOitOAEI; tii; aihii; 1tEQlQJEQElW; EtaL ()LwJtaQ!-lEVOl xal BouAyaQoL xal !-ltl Bout,yaQol, frEAovaLv EX,EL !-lEta trov YQUlXroV aQXlEQEWV XOLVa; ta; nEQlQJQEla; xai ta OQta tUiv EltaQx,Lrov, onsQ anl-XEL tat JtQO; toil; xavova;, (hou {M t;qav ()UO 'EJtLaXOJtOl EV tn ainu 1tOAEl xal Ked 1ta dval.avayxata aUVEJtLa wutOV V t

 • 68

  XUta. to f3'. aQ{}Qov tOU A' [de; tU xuI1EOQUe; trov Mrjtgoll.o-},EWVJ 0 TCAT]I11JCf!!Oe; "tow xatOlxc.ov tije; 'ErcaQXlae; TCQooOtOQltH tljv l1vlxOtT]ta tali Ml]"tQOTCO},hou 11 'Emoxoitou, itroe; xata to 60Y (xQI1Qov toli aihou {h( xatQ>xouv ExE1vOl OltlVfe; ftl1EAov IdJQEDU OIOU-

  "EDvo1J;; To I1a"tQwQXElov },otrcbv dlglCfY.EV av"tl(panxu ta. lhJO agDQa xa! OUYXUOECUi,; xa! HtQaxilc;' avtlqmaLe; O!!We; nlhlj ft'iQEtat. (tv n cpQamc; 1]I1EAov EUQE1'tYj "tOil BOIJ aQ{}Qou EvVOljt1ij on

  EUQEDij !!Et.fl ti]v ECPXOUV Etc; EVU XU! tOY atm)v TOItOV, de; t(voe; aQXI.EQ6W; rcVEl'llaHXi]V ooatav Da 'Eav de; ihtcLVOU Eie; 'tOU OItOlOU titv ()lxaWOoaLav

  !-tElQl tOubE (hE (JUVI'XXAljGl dtovtO tWV YQaLxmv, to tOWU-tov ntO oU!-tcpwvov ltQo; LfQOU; Kuvovu;' (tv iM uno

  ()IXaW()oolflV lOU BouAyagou IHltgo7WAltoU totE nto alOltov Ihon Da nOXEl"tO Mo E1tIaXOltWv de; Eva xed tOY avtov tOltov't. nQoe; tnv 'L()QuaLv XU! ti] v OLXULO()OOLav 'Avw'tatrje; EXXArjOlaOtlxije; 'Agxne; V KwvtJtuvtlVOU-It 0 AE I, we; xal tQltOV agDQov a!!(pO'tEQWV t

 • 69 xafr' EalJtaaAo; EV yF.VI'I, xul mloa I1EQlXY) 1\ EnuQ-

  V1tOXII1V'l'] d; AlltQxEq>aAov, EXOUGl Hi OQW a,nwv, ou xa l 'EXXA'I']o[a til; KW\,OtaVllVOUJIO},EooC;, tne;

  tijaAo;; BouAyoglXl] 'EXXA'I']Oea, naAI v fltO avayx'I'] va Xtl ta DQlU tl1e;: XUL va EJrOV0I1(XCi8'fj ovxl EX TOt! IHho1Je; 11 dje; q>UAy);;, a/X EX tOt! torrou. L\la tCl'iha xal OVOEle; nOli:: ITrnQlaQXl]C;, oMsle; Ml]tQ01tOAltl]C; 1\ 'Enlcrxo1toEQEla

 • 70

  l'taga tou !-lVYII.A.OVEUO!-l8VOU 'Kat EhE autOV tnv uvmpog(Xv autO'u l, TOLavt'll nIT((tgtaQXlXn ta ngayf.taw

  !-lEt' ayaotl1r; xed !-lEta aVtL>tEI!-lEVIXOt'lltOr; SfrETE ttl l't(lunWW tnV &'A'llfrli UUtrov {lEolV. at BovAyagOL 116EAov va

  vEOV 'ExxA'rlo(av auto tOUTO BouAyagl'KnV, xatU nQoi.i:n:ofrEow; xed :n:o-

  aunDv. 'Hoav EAEV6f.gOl. 'AAAa xat to IJatQlagXEtOV ()ev ijtO va. YflVl1 xat ogyavov TOlOlhou avnxglatla-

  VlXOU Ala IlEv TOOV {lEO'QUJ)V tou u:n:oug YlXOU HaxEg!: xelt xata .UIV AEYXOU, en ()e 'Kat () [(1 Iln tgl tOU };XE!)lOU, fI KqJ' ooov tOLOUtO uniiQXEv ll()'ll, tb l()IOJtlXOV EXELVO tou ITu-tQlc1gXOU, MEtXVUEV ovXl aVEu tovou JIQor; tTjv nOAttlXnV

  xat axuAlVwtOUr; tagasta:; Ott avtll Eivm it it EV-flELa, 11v we; !-lOV'll agIlOC\l(X 'AgX1l t

 • 71

  (tgXE10V vu Et

 • 72 tlV(H;OOOL toU OhWU!!EV. I1fLl;QUlQXOU x('(l va evoo{}wcrt JAEta .-tic; BOUAY(XQlXiie; 'ExxAl1olaq. 'HndAouv DE 8n Ot

  1:lJXOV toLOUtOt aQXIEQEi:; WC; xa!. ExElVOl, OtTlVEC; DEv aa E!!V11IJ.0VEU('(v rrov xaanQl1flEVOOV BOVAy. aOXlEQEOOV {}a ano tOW {}Qovoov autrov'. I1Qoxatagxtlxroc; DE tOUe; xalhlQl1' f1VOUC; xlvll!!mlac; aQXlfQEl

 • t1\; &g1']CI)(Ela; K/,1\QO