προσφυγικό ζήτημα

of 57 /57
TO ¶PO™ºY°IKO ZHTHMA ™THN E§§A¢A (1821-1930)

Embed Size (px)

Transcript of προσφυγικό ζήτημα

 • TO POYIKO ZHTHMATHN EAA

  (1821-1930)

 • : fi A

 • POYE THN EAA KATA TO 19 AINA

  E

  118 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  E 1821 fi O - E. O - . HM A, fi fi A . T fi T, fi E , fi fi E E. fi fi -, fi 1914-1922. T fi fi A .

  , - fi A. H fi fi: fi- fi E E . , , fi fi fi- , fi -.

 • A. T E E (1821-1827)

  1. fi fi M A, K K

  M , T - fi fi fi . O fi fi M A, - K (A) T . O T K - K, - . A fi K fi I 1821, - , fi fi K .

  Nfi, , fi K, A fi.

  fi fi fi M A, fi *.

  fi fi fi fi K K. O , , fi fi, - E, fi . K, T, M fi I .

  E (1826-1827) E fi . fi - . Afi M, fi . Z fi

  119TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

 • : ) ) fi . Mfi fi fi. A I fi N . H B, fi .

  O M fi fi E -, K1. H - fi , , fi fi E. H -, , fi fi fi .

  2. fi fi fi

  T fi fi fi - , , M , fi fi -fi fi M A. fi E, : ) fi M Bfi ) fi fi Mfi.

  Bfi (, fi,) T M K M, - M X ( 1821). T fi , , fi M . Mfi

  120 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  1. E - fi K M B-fi

  O A fiK B-fi

  fi fi - fi fi - fi - , , , , fi- fifi, fi , -; ; ; ; - ; -fi, ' , - fi A -, - fi fi, ...

  1825 29, A.

  O A - K M- .

 • fi K E.

  O fi fi , . O - , fi fi - -, , fi . K fi fi , fi 2.

  M fi , - , , 1821. Mfi. T - 1823, Ifi , .

  O fi Mfi, T fi , . O . fi, Bfi - Z, A.O fi fi fi . , fi - fi A , fi - fi fi .

  Afi H fi, - E, fi fi - fi fi .

  121TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  2. A Kfi- A K

  fi E-fi .

  A , fi fi fiO A fi- fi, , fi , fi , - , ' fi fi - K,X, , A- fi - , - fi O, ... fi ;

  E A 3 - 1825. T Kfi A.

 • 3. fi fi A K

  . O K K fi

  Afi fi fi E, fi K -, fi fi, K. M K fi fi fi 1824, K K , A. H K fi A. -, K fi . K 1823-1824 fi. A .

  . O X fi

  M X , fi fi . O , Xfi . T ,fi fi, X K fi. , K X fi .

  fi, Kfi . M fi A. H fi : - fi, . fi fi - fi . T fi fi- , fi , fi .

  H - fi X , fi fi fi . Afi O 1822, . , fi-, fi E, fi - fi , . H (1827-1828), -

  122 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

 • fi X fi fi fi, X K.

  . O fi

  T I 1824 . 3.600 , -fi A. N.

  K, fi , fi. Efi T, fi . Afi fi fi . fi. A, , . fi fi , . , , M.

  H fi , fi fi fi - . fi , M fi , fi .O fi fi fi M - K. A, fi - , fi .A fi , fi. , fi .

  E - fi . A , fi .

  . O fi fi E

  A fi E .A fi fi E, ,

  123TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

 • . H , 1825 fi E fi fi- , fi 1821 1824 fi fi E: M, , K X. H fi , fi E fi . O fi - , fi , - . fi , , fi, fi . T fi fi fi .

  4. H fi

  , fi E - E. - , fi fi .

  124 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  E 19

 • A , fi fi . Mfi E fi fi fi , , fi - E. T 5 M 1827, fi fi fi fi , - B fi fi, fi. fi, - . O E fi fi- .

  125TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

 • B. T K (1828-1831)

  1. H fi

  H fi fi fi fi K I K. E, - fi - , K -. K fi -, - fi. T -, fi .

  fi fi , , fi . M A K . M O A 2.000 fi- . fi - fi fi- . fi K fi - . Afi - fi - , fi - .

  O fi fi fi N, fi fi, fi, K. T , fi , - fi fi, . K fi fi - (A fi E K), fi .

  H fi K

  126 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

 • . H fi fi , -. Xfi fi fi O, E. Afi fi , fi fi fi Mfi fi .

  2. T E

  H E , 1829, (fi) fi fi 200.000 -. Afi K fi fi . T - E. Mfi fi K - fi E . O ,, . E fi fi fi , fi K, fi fi . O K - .

  E fi , fi .T fi fi . , fi fi , fi . Afi E fi . A - .

  X fi , X (1827-1828). E X fi fi E. Z, -

  127TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

 • 128 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  , -, X fi , fi-.

  T fi fi- K fi, fi: E - fi E.O K , fi fi K, fi -. H K K A E, fi . fi , fi K fi- M. A, fi - .

  T fi , fi B, , fi, fi .

  , fi fi, - 2.000-4.000 K fi (1830), A fi, fi K. K K - , fi K fi. H fi -

  3. M - K -

  1831 K

  A - ,

  A) O fi E K K fi- fi ' -.

  B) E' ' .

  E 15, - fi , ' .

  E -: A , - 25 100 fi - -, 20 fi - - , :

  E -, , 50, 25 , , 20, fi fi fi ,

 • , fi . T . fi fi - fi fi , , 3. , E A fi A, K M.

  3. A

  H K fi . T K fi, - - fi . K . E fi fi fi- fi fi , K . , fi - .A . fi- , K fi -. fi fi fi .

  E K fi - , - . Tfi fi fi -

  129TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  fi .

  E - 60, fi 80.

  ) E - - , ' ' - .

  ) - - , Efi T fi , - fi .

  E) O E- E-, T- ' -...

  E N, 13M 1831

  O KI. A. KAOITPIA

  O E

  N. HIAH

 • E, E A. O K -. fi fi, fi fi fi . , fi , fi.

  E E N 1832, K, . M , fi - fi . Efi , . Tfi X, ., K, Mfi -. H K fi, fi .

  130 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

 • . H

  (1833-1862)

  1. H fi fi O

  K , - . M fi , fi - . Tfi fi , - fi, M A K, .

  K , - X, , Mfi K fi .

  X fi - 1835 fi -fi fi , - 4.

  131TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  4. XIATAMA

  X

  ON EE EOYBAIEY TH EAO

  fi ' fi 7 9 fi 2 (14) II. E. -

  1837

 • 1836. K E, , fi fi - -. fi fi fi - E fi- - -.

  fi fi fi - Mfi fi. Afi E, fi , fi E, A. Ofi fi N

  132 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  , - .

  1. O ' fi - fi , - X fi fi , fi K 1825 fi , fi - fi fi, fi fi.

  ... 5. fi-, fi , fi K - fi, - .

  ... 8. T fi fi - X fi - fi 1835, 36, 37. -fi fi ' fi ' .

  A - , ' 1836,1837, X, , ' fi.

  ... E N, 24I (5 ) 1835

  EN ONOMATITOY BAIE

  H ANTIBAIEIAT fi E (1834), fi -

  ( Ed. Schaubert)

 • 70 -.

  K fi, - , fi- fi M, M A5.

  . A 1837 A, fi . fi fi fi H K 1840. H N.

  A K fi 1838, Afi.

  M -, -, fi M M, Y fi K O E.

  2. H fi fi

  O - fi - fi . H fi . K fi- , fi, , fi .H fi - , fi

  133TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  5. K fi

  NOMO PI'

  KON EE EOY

  BAIEY TH EAO

  B .

  1. E - EK fi ' . K' - K, fi 13 18 O1834 B. K- M M - , fi - 30-35 , fi fi , fiK ' fi fi K- B, - ' - , - , - fi fi 24 I 1843 fi ...

  3. K M M, fi

 • (fi) , - (fi). T -fi fi, , fi E - 3 1843.

  H I 1844 fi E fi fi fi . A fi- E fi fi fi E E, fi . , fi fi fi fi ( fi fi fi ), E6. T, fi , fi .T -fi - B , fi fi fi : ) fi fi 1827 - , ) fi - fi E 1829.

  fi-fi fi . T fi- fi

  134 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  , M, ' .

  4. E M M - 'fi K fi 300 , ' - .

  E A 15 1848

  6. H - - E, 1843-44

  O I M( A, -) fi fifi fi : Afi fi - fi. A . A [ fi] fi fi -. A

 • E ( ), , fi fi fi ( ). H , fi-/fi - B, fi fi fi -fi.

  T E-, fi , fi . T, - fi fi , - - fi fi fi , - .

  T fi E - . Tfi fi , . I fi- O- . T fi - fi - fi .

  135TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  .

  O E (- H, -): E fi , fi ,fi fi [-] - fi fi E-, fi fi fi , -, , -. I -, - -, - E- fi , . , -. , -, , fi fi -, , fi, , - ;

  I. , H M 1843 Z Afi Efi.

 • . 19

  fi 19 , E K, . fi - Mfi, H K fi fi fi E E. O , fi K 1866-69. A - ( fi 1840 1880). - , , fi fi fi , fi , fi .

  1. , , M

  T 1854 Kfi fi fi H, M.E fi E . T fi . T E . - , fi .

  O Kfi fi fi fi A.H , , fi . H fi fi, fi fi fi - , A (M 1854). fi 1854, fi fi fiA .

  O Pfi fi (1877-1878) fi - H, M. H E fi - . T I 1878 A M E, fi M. Mfi fi N , E, E -

  136 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

 • . H , X E - T. E. fi, - .

  T () -fi fi 1897. T , , -, fi. H K T. ,fi fi fi, K, - fi fi .

  2. K

  Mfi fi K E 1841, K. H K fi 1866-1869 fi - fi 19 . O I 1866 K. T A K E K, . fi, , - fi , fi , , A E A, - 4.500 .

  1867, fi fi fi fi K, fi . M fi, fi O . T fi fi fi. T 1868 10.000 fi A. M fi fi , fi, . T , fi - K , fi fi.

  fi fi K fi fi

  137TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

 • . T 1895 Kfi. T fi fi fi (1895-1898), , .

  138 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  Nfi 1867, K

 • POYE THN EAA KATA TON 20fi AINA

  E

  139TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  O fi , E 19 , . A, 20 E fi- fi. A fi- B , -fi . A fi fi E M A A 1922. O fi fi fi fi .

  O 20fi A P, B fifi fi. H E 1906 B, - E-B fi M (Mfi A). T fi P , fi Kfi , E-P.

  M B A 1913, B fi, fi B, fi AM, B, fi - , E. T fi fi P. K, - M, E, fi . K fi - K M. T fi - .

 • A. 1914-1922

  1. O fi 1914 ( fi)

  H M A . O fi fi 12 , fi . , 18 19 fi fi . T , fi fi - , E, fi . fi fi fi fi, , .

  H T, fi 19, O -. O fi fi - O . fi - A, . Hfi A E E-T.

  T 1914 fi M , B E MA, fi -. Afi fi , fi T A fi fi, . A , fi 1914. T M - M A, fi fi A A, - fi. , - T. H - E . E.

  T Ofi Ofi E fi . H E - , -

  140 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

 • E fi T M E. I I M E , fi , fi fi T A fi fi, O 1914.

  O :

  . T fi fi . fi

  fi M A. O 45 , -

  , *.E fi , 7. 20-45 - . - . M -fi fi ,.

  O T - E. , M fi , B, A E. O - , fi fi, fi fi, , 1918, (M, fi ..). Ofi E - fi .

  2.

  fi T, fi 1916 fi A M, - B .

  141TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  7. K fi ( )

  M - fi - . M . Afi 480 , fi 310 fi. O fi fi. H - fi - fi. - fi - fi fi fi E, fi * fi, fi-. fi - !...

  . , MX, (18 ), A1982, . 102-103.

 • M 1918, Y A A M .

  T N 1919 N, fi B E. - E B. M fi, fi E 50.000 B fi B 30.000 ( 20.000 fi fi ).

  T 1919-1921, fi P E - fi T, E P M fi - E. T A P.

  fi fi fi Bfi ( 1914), P ( 1919 fi ), fi N MA (1919), A fi M A (1919), fi ( fi 1912 ).

  , 1920, E 800.000 fi. A, fi , fi fi fi (,, , ). M fi - A , fi M, A A (, X, ). Mfifi K (H, X), Bfi, , K A.

  3. H (1914-1921)

  -. K fi Y E , -. T fi , -. T I 1914 Ofi, fi - K AM. fi , ,

  142 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

 • fi fi . K E (1916-1917)

  B A . T I 1917 ( B - K E) Y. - .

  Mfi E fi (A fifi) , fi fi fi 1917 1921. Y , - 450.000 fi.

  H fi :

  . I fi , .

  143TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  fi A ( fi)

 • . O fi fi fi fi fi.

  . , , fi

  X , fi - .

  , ( ), fi .

  . B . , ,

  .

  4. H fi

  H M A 1918 fi T. T

  144 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  fi fi M

 • O 1918 K E, fi , . H fi , Y , - fi fi fifi fi M A. O fi fi , M 1919. M 1920 fi - M A A .

  O , , . E, , E Mfi fi . A Y , fi - . O fi . fi-, A 1922, fi .

  145TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  K

 • B. H M

  1. H

  O E M A fi fi. Efi fi 15 M1919. , fi fi . T I 1920 , fi fi fi fi fi. fi E. TN fi fi - K E. Afi - fi - E. fi fi T MK fi fi fi -fi fi fi T. Ofi fi A 1922 -. X fi, -fi, E8.

  , fi A 1922, - M A (fi,K, K) E. M B, A M. M A ( ). A fi 18-45 fi- fi M A.

  146 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  8. M M- E

  E , M. fl - fi fi, .- M . fi fi [=] .B, -, , . K fi ; K fi;M - , ' - .

  (M AfiM fi - fi Afi, , fi ).

  H ( K M), fi. A, . 142.

 • 147TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  X

  A

  M

  A

  fi

 • fi . A fi fi . Mfi fi fi fi fi . O K fi. , fi 1922 E 900.000 fi ( 50.000 A). 200.000 K fi K Nfi M A. A E 1924 1925 M E. E fi P.

  1 E

  20

  (: Y E. A 1928)

  2. T

  O E fi. O fi , fi fi fi

  148 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  EPIOXH APIMO OOTO

  M A 626954 51.3%A. 256635 21%fi 182169 14.9%K/ 38458 3.2%T () 1104216 90.4%K 47091 3.9%P 11435 0.9%P () 58526 4.8%B 49027 4% 6057 0.5%A 2498 0.2% (, 1525 0.1%P, K, A)

  YNOO 1221849 100%

 • , fi - . 1928 1.220.000 fi. O fi , fi - . O , , ( fi) ( ) 9. K E, fi fi fi fi E. Efi fi , fi fi - , - -

  149TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  9. M M - E

  . B Afi fi, ,, . E fi - . Ofi . K , ; M - . M , - . M . O fi fi - fi. K '26.

  (M E fi fi Kfi, M).

  H ( KM ), fi. A, . 113.

  Efi E

 • fi 10. -

  : , - , .K , . A-, -, E . , fi , .

  M , - Y , -fi. T ( N 1922) . fi- - (, , ) fi fi, fi fi. : , - , , ,fi , , fi.E fi E. Kfi ,

  150 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  10. M M E

  fi. . A' - fi . . A, , . M . T ' . , : , , ! M fi . . fi fi .

  M . , -, , . . M .E . , [=-] . E .

  Afi -, ' , fi, . M . . . , . fi . A, -!

  , fi. M . ,, : E ! E ! A , fi ! ! . H . H . fi.

  fi. M fi. fi :

  ! ! ....

  (M K K fi fi K, N).

  H ( KM ), fi. B, . 261.

 • fi. T , fi

  fi - , - E. fi . H -fi , -fi , - -fi. M , fi fi fi - fi -. fi - 11.

  3. H

  24 I 1923 . , 30 I 1923, , - E T. fi E -fi T M E-. A fi , fi fi . M, - fi -

  151TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  11. M M - E

  M fi . fi fi . , . E , , X, M, fi . E - fi fi . M fi fi . E . K.M T N, N K. fi - fi . Ofi . , X. T fi- , . fi , , fi. ...

  A! fi A, K.E , fi- . fi fi, ; T - T; E -, fi .

  (M fi fi K K-, ).

  H ( KM ), fi. B, . 17-18.

 • fi A Bfi fi (18O 1912). Afi fi- K, T M .

  O , :

  , , fi

  ,

  fi M EA12.

  H fi -. K

  152 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  12. T

  YMBAI

  A E- fi, 30 I 1923. H K M E

  T E K fi.

  1.

  Afi 1 M 1923, T fi- E Ofi , , E fi M , .

  T fi T E, T K E K.

  2.

  : ) K/fi, ) M

  K/fi - 30 O 1918, NKfi, Nfi 1912.

  M M - 1913, B.

 • fi , fi .

  fi , fi- E . fi fi E fi , fi 13. H fi fi, fi - E fi T , - .E (B K) fi , fi fi . K E. Ofi fi fi fi .

  M 11

  153TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  3.

  O M, fi 18 O 1912 , T , - fi 1 .

  H , fi fi 18O 1912.

  4.

  , Efi fi, - fi , T, - E, E .

  5.

  Yfi 9 10 , T E EM, fi .

  13. - fi fi A Ofi, 21-1-1923 .

  O fi M A, A- E fi ... fi A - T - fi

 • ME A K. T ( , T - Afi fi ) fi -fi fi - - .

  154 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  fi E ... fi fi ... fi fi , fi A - . - M, fi fi fi - , fi . ... O - fi E fi fi - fi fi ... -, fi .

  fi

 • . H

  1. H E A

  H , , K E (KTE). M KTE, 1923 fi fi fi, E A (EA), A. B fi fi- .

  H EA : T B

  E, , - ( fi 8.000.000 ),

  fi fi (1924, 1928) fi,

  fi fi fi - -,

  fi -fi fi Y Y A.

  EA fi :

  T fi. Y fi fi ., fi EA fi fi -. K M ,

  155TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  K

 • A M , K fi , .

  T fi . H EA fi - fi fi fi . fi N, N , N M, N Afi .. fi fi fi fi. O fi - fi .

  T . H EA - ( ) ( fi). Mfi fi fi ( fi, -- ...), fi , :

  ( M, K, , ),

  fi -,

  fi , fi

  .E, fi fi

  M : fi

  B ( N).Afi fi fi ,

  fi fi fi - M B - fi (1912-1922).E, fi- .

  B, - , fi -. H fi , fi14. O fi fi -

  156 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  14. M M - E

  X fi fi fi.Y , fi X . O . , ... M fi fi. ,

 • -. fi, , fi - fi EA. fi fi fi fi .

  Efi fi EA, - T (1922-1925), Y A (fi 1925) Y . H EA 1930. M - Efi fi , fi-.

  157TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  fi. , , .

  X fi. M , Kfi B. E fi, . Afi B A A-, , fi. fi.E - B. E fi. fi A .

  (M N - fi fi fi E, fi X).

  H ( KM ), fi. A,. 76-77.

  IAMEPIMA APIMO OOTO

  M 638253 52.2% E 306193 25.1%. 107607 8.8%N A. A 56613 4.6% 34659 2.8%K 33900 2.8%fi 28362 2.3% 8179 0.7%K 4782 0.4%Ifi 3301 0.3%

  YNOO 1221849 100%

  2K fi (1928)

 • 2. H

  H - EA.A - . H - , , 15. O

  , fi , fi- . - , . fi . fi- - fi -

  158 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  15. M M E

  B - fi fi. , fi . M . E Bfi(K) 1925. O - fi .

  fi , - . , , . T . fi T.

  (M fi E- fi X K ).

  H ( KM ), fi. B,. 341.Ofi fi EA

  M

  fi EA

 • Y . Efi fi - , , fi, .

  fi EA () fi fi fi (). T , , , . T fi fi. O fi . fi fi fi, . M EA, 1930, A T.

  3. H

  T fi fi EA, fi fi -, (fi -). , fi fi fi . H fi fi fi . O fi , () fi , fi 1920 1930.fi - fi fi fi fi -. O fifi fi fi - , - , -, fi .

  159TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  K. O A (1929)

 • fi fi ( , fi, - ..).

  H fi A -: K, B, N I A K 16. - fi . fi fi -, / /, , , - . T EA - fi - fi . H fi , - fi , -fi (, -fi , fi , ..). , -

  160 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  16. M M E

  , T. B fi T . M [=]. -. , .

  fi fi, , ! ! T fi!

  K - , ' . . T : A-, ; .

  M fi. -. fi , fi! . fi .

  (M K K- fi fi K, N).

  H ( KM ), fi. B,. 261.

  T - fi EA .

 • fi fi , fi, fi fi17. Ifi .

  Y - fi, fi - fi - . A - fi . Afi - . H fi: -fi fi, fi - fi. T N A K . - fi fi. E- , fi fi , fi fi . , , fi fi.

  161TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  17. M M E.

  T fi, I 1923, E. Mfi -, . T T. T - T. ...

  K . ...

  O fi T fi A. ... , . fi, .T, Y fi , , .E fi, fi fi.

  . K , , . fi . 1924 , fi, [=N. I], [=fi], K.

  Tfi ; , - fi, ' fi . A fi , fi , -. K fi - , . fi E K . Afi fi -, , , .

  , . T fi .

  (M M K fi fi M )

  H ( K M- ), fi. A, . 193-195.

 • . H

  1. H

  , - E T - , fi 18. T ME. , M E 1924 A fi Y. fi - , fi A .

  T - fi, fi fi, ., - T, fi fi . H E T - - .

  H fi A. O - fi , . E , fi fi A . K fi . H fi - fi .

  T E E E, .

  162 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  18. T .

  9

  H , , , 9 fi, - - - fi - 11.

  A fi -, - -, - fi- - fi fi.

 • M fi - fi fi . T fi fi fi .

  2. H

  M , E T - fi . fi , I 1925 1926 A. A , fi fi . T A 1928 fi - fi - fi. O E. B . , T,fi fi .

  10 I 1930 - fi . T fi :

  P E fi K , .

  fi E T fi E T , .

  fi .

  H 30 O , fi , fi fi , - . M fi fi fi fi fi ( ) .

  O fi fi fi 1930 -. B, . Afi . O fi fi , , -

  163TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

 • fi. M E fi T E. T fi fi, fi 25% fi E T - , fi fi fi 1932 1933.

  164 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  : O fi

 • E. H E

  1. H

  H E , , fi -. A fi , fi , - 1920 1930, , , fi E, -. M fi 1924 1928 fi fi fi EA. T fi fi fi fi fi fi-. B, fi fi. K - fi EA fi , fi - fi, fi fi - .

  O fi . A , , , fi ( 100.000 fi fi). M A A fi E fi , fi - fi . fi , , -. O fi fi, fi , , . K fi fi 1930 fi fi fi, , . , fi ( fi 1922) fi -

  165TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

 • 166 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  X fi 1920 1930 (Y 1938)

 • , , , , , fi.A - .

  - . O ( ), . O fifi fi fi fi - fi fi fi , fi .

  H : . Y fi ,

  fi. . fi fi

  , fi - . E fi B fi fi fi -, . O - fi .

  . O fi -, fi . fi fi . O , , fi. - - , fi fi fi19.

  H , - . O fi fi, fi, , fi. H -

  167TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  19. M M- E

  T . M Pfi , K. A , 11 1922. 'E.B . : ' fi.M fifi . E , fi -. K fi ' fifi . ..

  , , -. : , ; M. . , ; M

 • 1940. A fi fi fi fi fi fi .

  2. O fi -

  H M - - . O K 1453, 1922 E. T fi , M , E fi, fi, fi fi fi, fi .

  . E

  M fi E T. O - .

  . fi/

  O fi E fi 1920 1928 20%. A fi . K , fi . H fi A fi fi fi , fi . Efi fi A, , .

  fi fi E. T 1920 E 20%

  168 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  fi .K . E . ...

  M K, , .M , . T ; - -, . ...

  K. , - . -, - . Mfi . K- -.

  (M E M- fi Ifi).

  H ( K M -), fi. B, . 348-349.

 • fi, 1928 fi 6%. O fi fi H , K, . H fi fi - fi M.T fi E fi 48% 1920, 12% 1928. H M fi E. E, Bfi E, fi -fi, fi fi. M fi fi E B - fi fi.

  . O

  fi . Mfi fi fi .

  K . (1922-1931) 50%, - . O fi *

  fi -. H fi -

  169TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  OH ANAOIA POYN

  70.2%K 56.9% 50.4% 47.8%M 46.8% 41.4% 40%H 35.9%X 35.7%K 34.1%

  3O

  fi fi (1928)

 • , M, -. E (fi, -, ). H . H , fi fi- .

  H fi , - fi fi fi, - fi. 1922-1932, fi . H fifi , . H ( ) , , , .A fi , . O fi M A K fi fi , , - . O , , E -

  170 TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)

  fi , A

 • , fi E, , .

  H fi fi. T 1930 fi , .

  . fi

  O fi fi -, . H fi fi (). fi - 1940. O fi fi . O . , H. B, K. , . , . , . Kfi fi M. K fi M , - . fi, fi - fi.

  171TO POYIKO ZHTHMA THN EAA (1821-1930)