ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°...

Click here to load reader

 • date post

  21-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°...

 • Κεφάλαιο 3° Λύσεις ασκήσεων

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

  α σ κ η σ ε ι σ

  ΟΜΑΔΑ Α

  1. Ο πίνακας συμπληρώνεται με τη βοήθεια του ορισμού της συνάρτησης

  κατανομής Ρ [Χ < χ].

  Ρ [Χ

 • Κεφάλαιο 3° Λύσεις ασκήσεων

  Ρ [Χ < χ ]

  1 —τ

  5/6

  2. Αν η τ. μ. Χ συμβολίζει τον αριθμό των Κ (κεφαλών) σε 3 συνολικά ρί-

  ψεις ενός νομίσματος τότε ο δειγματικός χώρος Ω του πειράματος είναι:

  Ω = {ΓΓΓ, ΓΓΚ, ΓΚΓ, ΚΓΓ, ΚΚΓ, ΚΓΚ, ΓΚΚ, ΚΚΚ }

  Έτσι σύμφωνα με τον ορισμό της τ. μ. Χ έχουμε:

  Χ (ΓΓΓ) = 0

  Χ (ΓΓΚ) = Χ (ΓΚΓ) = Χ (ΚΓΓ) = 1

  Χ (ΚΚΓ) =Χ(ΚΓΚ) - Χ (ΓΚΚ) = 2

  Χ (ΚΚΚ) = 3

  και ο δειγματικός χώρος Rx = {0, 1, 2, 3 }. Υποθέτοντας ότι οι δοκιμές

  είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ότι το νόμισμα είναι αμερόληπτο έ-

  χουμε:

  Χ 0 1 2 3

  Ρ[Χ = χ] 1 3 3 1 8 8 8 8

  38

 • Κεφάλαιο 3° Λύσεις ασκήσεων

  Ρ[Χ = χ]

  1 2 3 4

  Σύμφωνα με τον ορισμό της

  Ε [Χ] = Σχ Ρ[Χ=χ] =

  „ 1 3 3 1 = 0 · —+ 1· —+ 2· —+ 3· —= 8 8 8 8

  = — = 1,5 κεφαλές, αναμέ-8

  νεται να εμφανιστούν στις 3

  ρίψεις.

  3. α) Από τον πίνακα της συνάρτησης κατανομής έχουμε:

  P[X = l ] = P [ X S l ] - P [ X S 0 ] = i - 0 = i

  ρ [Χ = 2]= Ρ [Χ < 2]-Ρ [Χ < l ] = | - i = |

  p [ x = 3 l = P [ x < 3 l - P f x < 2 l = - - - = -4 8 8

  Ρ[Χ = 4 ] = Ρ [ Χ < 4 ] - Ρ [ Χ < 3 ] = 1 - ^ = ·̂ -

  οπότε ο πίνακας της κατανομής πιθανότητας είναι:

  X 1 2 3 4

  Ρ[Χ = χ] 1 2 3 1 8 8 8 4

  1 9 3 1 1 8 β) Η Ε [Χ] = 1 — + 2 — + 3 · — + 4 · — = — = 2,25

  8 8 8 4 8

  39

 • Κεφάλαιο 3° Λύσεις ασκήσεων

  4. Ο δειγματικός χώρος (δ . χ) Ω του πειράματος είναι:

  Ω = {ΓΓ ΓΚ ΚΓ ΚΚ}

  Ορίζουμε την τ. μ. Ζ ως εξής:

  Ζ = Αριθμός εμφανίσεων του Κ - Αριθμός εμφανίσεων του Γ

  Άρα : Ζ (ΓΓ) = 0 - 2 = - 2

  Ζ (ΓΚ) = 1 - 1 = 0

  Ζ (ΚΓ) = 1 - 1 = 0

  Ζ (ΚΚ) = 2 - 1 = 2

  Και ο δειγματικός χώρος Rz = {-2, 0, 2}

  Ο πίνακας της κατανομής πιθανότητας είναι:

  Ζ -2 0 2 Ρ[Ζ=ζ] 1 1 1

  4 2 4

  και η Ε [Ζ] = - 2 · — + 0· — + 2· — = 0 που σημαίνει ότι στις ν = 2 ρί-4 2 4

  ψεις του αμερόληπτου νομίσματος περιμένουμε 1Κ και 1 Γ.

  5. Με την ίδια διαδικασία όπως αυτή της άσκησης (3) έχουμε:

  1 α) Ρ[Χ = θ]=Ρ[Χ

 • Κεφάλαιο 3" Λύσεις ασκήσεων

  P[X = 3] = P [ x < 3 ] - P [ X < 2 ] = i - I = I

  p [ x = 4 ] = p [ x < 4 ] - p [ x < 3 ] = l - | = i

  οποτε:

  Χ 0 1 2 3 4

  ρ [Χ = χ] 1 1 1 1 1 16 16 8 4 2

  και

  Ε[χ ] = 0· — + 1· — + 2 · - + 3 · - + 4 · - = 3,0625 L 1 16 16 8 4 2

  β· 1 Γ

  1/2

  1/4

  ; 1/8

  1/16

  1/16

  1 2 3 4

  γ. Η Ρ[Χ

 • Κεφάλαιο 3° Λύσεις ασκήσεων

  Ρ [ ΐ < Χ < 3 ] = Ρ [ Χ = ΐ ]+Ρ[Χ = 2]+Ρ[Χ = 3] = - + - + - = 0,4375 L 16 8 4

  Ρ [Χ >2]= — + — + — = 0,8750 ή 8 4 2

  εναλλακτικά: Ρ [Χ > 2] = 1 - Ρ [Χ < 1] = 1 - 0,1250 = 0,8750

  6. Από την εκφώνηση έχουμε:

  Χ 2 5

  Ρ[Χ = χ] Ρ 2ρ

  όπου ρ > 0 και ρ + 2ρ = 1 οπότε:

  1 ρ ^ ϊ

  1 2 2 10 Άρα: Ε [χ] = 2·ρ + 5·2ρ = 2· — + 5·— = — + — = 4 L J 3 3 3 3

  7. Για κάθε ερώτηση έχουμε 4 απαντήσεις από τις οποίες η μία μόνο εί-

  ναι σωστή.

  Ας πάρουμε στην τύχη μια ερώτηση και ας υποθέσουμε ότι η δεύτερη α-

  πάντηση είναι σωστή, δηλαδή:

  Λ Σ Λ Λ

  \ I I 4

  -1 3 - 1 - 1

  Κάθε λάθος (Α) βαθμολογείται με - 1 και το σωστό (Σ) με 3. Αν

  42

 • Κεφάλαιο 3° Λ ύσεις ασκήσεων

  ϊ) ο διαγωνιζόμενος επιλέξει στην τύχη τότε η πιθανότητα να επιλέξει τη

  σωστή είναι και η πιθανότητα να κάνει λάθος επιλογή είναι ^ .

  Συμβολίζοντας με Χ την τ. μ. που παριστάνει τη βαθμολογία έχουμε:

  Χ -1 3

  Ρ [Χ = χ] 3 / / 4

  1 / / 4

  Άρα η αναμενόμενη βαθμολογία στην περίπτωση που η απάντηση στην

  = 0 3 / ι Ν

  ερώτηση δίνεται τυχαία, είναι: Ε [χ] = (-1) · — + 3 ·

  ii) Στη δεύτερη περίπτωση ο διαγωνιζόμενος γνωρίζει τη μία από τις 3

  λανθασμένες απαντήσεις. Η τυχαία επιλογή του γίνεται τώρα μεταξύ

  3 απαντήσεων δύο των οποίων είναι λάθος (Ά) και βαθμολογούνται

  με (-1) και μια σωστή (Σ) που βαθμολογείται με 3. Έχουμε συνε-

  πώς:

  Α Σ Α

  4 4 -1 3

  με αντίστοιχο πίνακα πιθανότητας:

  I - 1

  43

 • Κεφάλαιο 3° Λ ν σεις ασκήσεων

  Χ -1 3

  13

  Χ II 2 3

  1 3

  και συνεπώς: Ε [χ]= (-1) ~ + 3 ~ = ·̂ .

  Βλέπουμε στη δεύτερη αυτή περίπτωση ότι η αναμενόμενη βαθμολογία

  είναι θετική όταν ο διαγωνιζόμενος έχει κάποια γνώση του αντικειμένου.

  44

 • Κεφάλαιο 3° Λύσεις ασκήσεων

  Ο Μ Α Δ Α Β

  1. Από τον πίνακα κατανομής πιθανότητας έχουμε:

  α) p + q + 2 p = ^ q = l - 3 p

  β) Ε [Χ] = (-1) · ρ + 0 · q + 1 . 2ρ = ρ

  και

  V [Χ] = Ε [Χ 2 ] -{Ε [Χ]}2

  όπου : Ε [Χ2] = (-1)2 • ρ + Ο2 · q + I2 · 2ρ = 3ρ

  οπότε : V [Χ] = 3ρ - ρ2 = ρ (3 - ρ)

  2. α) Συμβολίζουμε με Κ τους καμένους και με Λ τους λειτουργού-

  ντες λαμπτήρες. Για να απαιτηθούν 3 επιλογές ώστε να εντοπίσουμε

  τους 2 καμένους, δύο περιπτώσεις είναι δυνατές:

  Κ Λ Κ ή Λ Κ Κ

  Χρησιμοποιώντας δενδροδιάγραμμα έχουμε:

  2 4 1 2 Ρ (ΚΛΚ) = Ρ (Κ). Ρ (Λ/κ). Ρ ( V ) = - ~ - = —

  Κ 1/4

  Κ κ 4 2 1 2 Ρ (ΛΚΚ) = Ρ (Λ) .Ρ (Κ/Λ). Ρ (Κ/ΛΚ) = - - - = -6 5 4 30

  45

 • Κεφάλαιο 3° Λύσεις ασκήσεων

  Άρα η πιθανότητα σε 3 επιλογές να εντοπίσουμε τους 2 καμένους λα-

  μπτήρες είναι:

  2 2 4 2 Ρ (ΚΛΚ) + Ρ (ΛΚΚ) = — + — = — = — 30 30 30 15

  β) Το πολύ 4 επιλογές για την εντόπιση των 2 καμένων σημαίνει 2 επι-

  λογές, 3 επιλογές ή 4 επιλογές. Στο δενδροδιάγραμμα φαίνονται καθαρά

  τα κλαδιά που οδηγούν στη ζητούμενη πιθανότητα.

  κ νι

  σχήμα 3.β

  Ρ(ΚΚ); 2 ]_ 6 5

  2_ 30

  Ρ (ΚΛΚ) =—· — · — = — 6 5 4 30

  Ρ (ΚΛΛΚ) = 2 4 3 6 5 4 3

  2_

  30

  Ρ (ΛΛΚΚ) =

  Ρ (ΛΚΛΚ) =

  Ρ (ΛΚΚ) =

  4 3_ 2 6 5 4 3" 4 2 Μ _ 6 5 4 3 "

  4 2 6 5 4 ~ 3 0

  2_

  30 2_

  30

  Άρα η πιθανότητα ν' απαιτηθούν το πολύ 4 επιλογές έως την εντόπιση

  των 2 καμένων είναι το άθροισμα των πιθανοτήτων των κλάδων.

  Α , β , 2 2 2 2 2 2 12 2 Δηλαδή: 1 λ 1 1 1 — — — — 30 30 30 30 30 30 30 5

  46

 • Κεφάλαιο f Λύσεις ασκήσεων

  5. Συμβολίζουμε με Χ την ένδειξη του αμερόληπτου νομίσματος και με

  Υ την ένδειξη του αμερόληπτου ζαριού. Έτσι Rx = {1,2} και

  RY = {1,2, 3, 4, 5,6}.

  Αναλυτικά για τη μεταβλητή Ζ = Χ + Υ έχουμε:

  Ν \ Υ 1 2 3 4 5 6

  x \ |

  1 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 + 4 1 + 5 1 + 6 (2) (3) ( 4 ) (5) (6) ( 7 )

  2 2 + 1 2 + 2 2 + 3 2 + 4 2 + 5 2 + 6 (3) ( 4 ) (5) (6) ( 7 ) (8)

  απ' όπου προκύπτει ότι ο δειγματικός χώρος της τ. μ. Ζ είναι

  Rz — {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. Ποιες όμως είναι οι πιθανότητες εμφάνισης

  των τιμών αυτών. Συνοψίζοντας τον πίνακα έχουμε:

  47

 • Κεφάλαιο 3° Λύσεις ασκήσεων

  Z i V i ν / i ' ν

  2 1 1 / / 1 2

  3 2 2 / / 1 2

  4 2 2 / / 1 2

  5 2 2 / / 1 2

  6 2 2 / 7 1 2

  7 2 2 / 7 1 2

  8 1 1 / / 1 2

  Σύνολο 12 1

  Ρ [Ζ = 2] = Ρ [Χ = 1 ] Ρ [Υ = 1 ] 1 I__L 2 6 ~ 12

  Ρ [Ζ = 3] = Ρ [Χ = 1] Ρ [Υ = 21 + Ρ [Χ = 21 Ρ [Υ = 1] = - · - + — · — =— 2 6 2 6 6

  Ρ[Ζ = 4 ] = Ρ [ Χ = 1] Ρ [Υ = 3] + Ρ [Χ = 2] Ρ [Υ = 2] = 1 . 1 + 1 . 1 = 1 2 6 2 6 6

  Ρ [Ζ = 5] = Ρ [Χ = 1 ] Ρ [Υ = 4] + Ρ [Χ = 21 Ρ [Υ = 31 = 1 · 1 +' 1 · 1 = 1 2 6 2 6 6

  Ρ [Ζ = 6] = Ρ [Χ = 1 ] Ρ [Υ = 5] + Ρ [Χ = 2] Ρ [Υ = 4] = 1.1 + 1.1 = 1 2 6 2 6 6

  Ρ [Ζ = 7] = Ρ [Χ =1] Ρ [Υ = 6] + Ρ [Χ = 2] Ρ [Υ = 51 = 1-1 + 1-1 = 1 2 6 2 6 6

  Ρ [Ζ = 8] = Ρ [Χ = 2] Ρ [Υ = 61 = 1.1 = — 2 6 12

  48

 • Κεφάλαιο 3" Λύσεις ασκήσεων

  Ο πίνακας κατανομής πιθανότητας της τ. μ. Ζ είναι:

  Ζ 2 3 4 5 6 7 8

  ΤΙ

  1 I Ν II ,Ν. 1 1 1 1 1 1 1

  12 6 6 6 6 6 12

  Και η

  Ρ [Ζ=ζ]

  V6

  V . 2

  Ε[Ζ] = 2· — + 3— + 4- — + 5— + 6— + 7 — + 8 — 12 6 6 6 6 6 12

  1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 4 30

  2 3 4 5 6 7 8

  6. Αν Χ η ένδειξη του ενός ζαριού και Υ του άλλου τότε σύμφωνα με την εκφώνηση:

  R x = {0, 1,2} και R Y - {2,3,4 }

  Αναλυτικά λαμβάνοντας υπόψη τις συχνότητες των τιμών Χ και Υ έ-

  χουμε για τη μεταβλητή Ζ

  49

 • Κεφάλαιο 3° Λύσεις ασκήσεων

  Χ

  Υ 0 0 0 1 1 2

  2 2 2 2 3 3 4

  2 2 2 2 3 3 4

  3 3 3 3 4 4 5

  3 3 3 3 4 4 5

  4 4 4 4 5 5 6

  4 4 4 4 5 5 6

  απ όπου προκύπτει ότι ο δειγματικός χώρος της τ. μ. Ζ είναι:

  Rz = { 2, 3, 4, 5, 6 }

  Ποιες είναι οι πιθανότητες εμφάνισης των τιμών αυτών;

  Συνοψίζοντας τον πίνακα έχουμε:

  Z J ν, V / ν

  2 6 6 / /36

  3 10 10/ 736

  4 12 12/ /36

  5 6 6 / /36

  6 2 Κό Σύνολο 36 1

  50

 • Κεφάλαιο 3° Λύσεις ασκήσεων

  Ρ [Ζ = 2] = Ρ [Χ = 0] Ρ [Υ = 2] = 1 ~ = 1 6 6 6

  3 2 2 2 10 Ρ[Ζ = 3] = Ρ [Χ = 0] Ρ [Υ = 3] + Ρ [Χ =1] Ρ [Υ = 2] = _ 6 6 6 6 36

  Ρ[Ζ = 4] = Ρ [Χ = 0] Ρ [Υ = 4] + Ρ [Χ = 1] Ρ [Υ = 3] + Ρ [Χ = 2] Ρ [Υ = 2]=

  3 2 2 2 ]_ 2 _U 6 6 + 6 6 + 6 6 ~36

  0 0 1 0 f Ρ[Ζ = 5] = Ρ [Χ = 1] Ρ [Υ = 4] + Ρ [Χ = 2] Ρ [Υ = 3] = + ± . - = - ϊ -

  6 6 6 6 36

  Ρ[Ζ = 6 ] = Ρ [ Χ = 2 ]Ρ [Υ = 4 ] = 1 ί = ^Γ ο 6 36

  Ο πίνακας κατανομής της πιθανότητας είναι:

  Ζ 2 3 4 5 6

  Ρ[Ζ = ζ] 6 10 12 6 2 36 36 36 36 36

  „ Γ_ι _ 6 10 < 1 2 . 6 , 2 Η Ε [ζ ] = 2 l· 3 l· 4 l· 5 l· 6 · — 1 J 36 36 36 36 36

  12 + 30 + 48 + 30 + 12 132 36

  και V [Ζ] = Ε [Ζ2] - {Ε [Ζ]}2

  όπου:

  6 , , 10 12

  36 = 3,667

  Ε [ζ21= 22 · — + 32 · — + 42 · —- + 52 · — + 62 • — = 14,667 L J 36 36 36 36 36

  άρα: V [Ζ] = 14,667 - 3,6672 = 1,220.

  51