Τεχνικών Σχολών Κύπρου · 2018-03-27 · Μαγειρική –...

of 16 /16
Τεχνικών Σχολών Κύπρου

Embed Size (px)

Transcript of Τεχνικών Σχολών Κύπρου · 2018-03-27 · Μαγειρική –...

 • Γ.Τ.Π. 449/2011 - 10 000Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και ΠληροφοριώνΕκτύπωση: ΚΩΝΟΣ ΛΤΔ

  Τεχνικών Σχολών Κύπρου

 • © Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου 2011

  Γενική επιµέλεια: Παναγιώτα Σιακαλλή, ΓΕΤΕ

  Επιµέλεια έκδοσης: Ευάγγελος Στεργενάκης

  Σχεδιασµός: Χρύσης Σιαµµάς, Β∆Α'

  Πληροφορίες

  Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας 22447354, 22447359

  Α΄ Τεχνική Σχολή Λεµεσού 25871402, 25871463

  Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεµεσού 25305655, 25872036

  Τεχνική Σχολή Λάρνακας 24821226, 24821265

  Τεχνική Σχολή Πάφου 26306283, 26306173

  Τεχνική Σχολή Παραλιµνίου 23742880

  Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αυγόρου 23819797

  Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς 26322595

  Απεήτειο Γυµνάσιο Αγρού 25521577

 • 1

  Περιεχόμενα

  Χρήσιμες Πληροφορίες 2

  Επιμορφωτικά Προγράμματα – Πίνακας 3

  Προπαρασκευαστικά Μαθήματα – Πίνακας 5 Προγράμματα Τριετούς Διάρκειας – Επίπεδο Τεχνικού 6 Προγράμματα Τριετούς Διάρκειας – Επίπεδο Τεχνίτη 7 Προγράμματα Μονοετούς Διάρκειας 9

 • Χρήσιμες πληροφοριες

  Τα απογευματινά και βραδινά τμήματα των Τεχνικών Σχολών λειτουρ-γούν κάτω από την ευθύνη της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγ-γελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και σκοπό έχουν:

  • Τη συνεχή επιμόρφωση του τεχνικού προσωπικού ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

  • Την παροχή προπαρασκευαστικών μαθημάτων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις και για άλλες εξωτερικές εξετάσεις για τις οποίες η ειδική προετοιμασία κρίνεται ως αναγκαία, όπως για παράδειγμα οι εξετά-σεις για εξασφάλιση άδειας εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Τονίζεται σχετικά ότι η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματι-κής Εκπαίδευσης θα μπορούσε να οργανώσει σειρές μαθημάτων για εξετάσεις σε τεχνικά θέματα, κατόπιν έγκαιρης εισήγησης από ομάδα ενδιαφερομένων.

  Τα Τριετή Προγράμματα έχουν ως βάση τους την ύλη που περιλαμ-βάνεται στα αντίστοιχα ημερήσια Προγράμματα των Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης.

  Οι σπουδαστές των Τριετών Προγραμμάτων πρέπει να παρακολουθή-σουν όλα τα μαθήματα και να παρακαθίσουν με επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις σε όλα τα Τεχνολογικά και Εργαστηριακά μαθήματα του αντί-στοιχου ημερήσιου προγράμματος.

  Όσοι παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν με επιτυχία Προγράμματα τριετούς διάρκειας σε επίπεδο τεχνικού ή τεχνίτη, θα λαμβάνουν «Απο-λυτήριο Βραδινών Μαθημάτων Τεχνικής Κατάρτισης» ή «Απολυτήριο Βραδινών Μαθημάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης» αντίστοιχα.

  Σε όσους σπουδαστές παρακολουθήσουν ανελλιπώς τα μαθήματα μονοετούς διάρκειας, απονέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

  Τα μαθήματα για τα τριετή Προγράμματα διδάσκονται για 10 περιόδους εβδομαδιαία.

  Τα προγράμματα μονοετούς διάρκειας έχουν διάρκεια 80 περιόδους σε όλο το σχολικό έτος.

  Τα απογευματινά και βραδινά μαθήματα αρχίζουν την πρώτη εβδομά-δα του Οκτώβρη και λήγουν στο τέλος του Μάη.

  Δίδακτρα κατ’ έτος

  Επιμορφωτικά μαθήματα τριετούς διάρκειας (Επίπεδο Τεχνικού) € 256.30

  Επιμορφωτικά μαθήματα τριετούς διάρκειας (Επίπεδο Τεχνίτη) € 239.20

  Επιμορφωτικά μαθήματα μονοετούς διάρκειας € 153.78

  Δίδακτρα κατά μάθημα

  Προπαρασκευαστικά μαθήματα για τις Παγκύπριες Εξετάσεις € 410.00

  Προπαρασκευαστικά μαθήματα για τις Εξετάσεις της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας € 394.69

  Σημ.: Για όλα τα προγράμματα καταβάλλεται επιπλέον ποσό € 8.54 ως δικαίωμα εγγραφής.

  2

 • Λευ

  κωσ

  ία

  Πά

  φο

  ς

  Πό

  λη Χ

  ρυσ

  .

  Λεμ

  εσό

  ς

  Πα

  ρα

  λίμ

  νι

  Αγρ

  ός

  Λά

  ρνα

  κα

  Αυ

  γόρ

  ουΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

  Α. ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

  1. Μηχανουργείο/Εφαρμοστήριο Χ Χ Χ Χ Χ

  2. Υδραυλικές, Θερμικές και Ψυκτικές Εγκαταστάσεις Χ Χ Χ Χ Χ

  3. Μηχανική Αυτοκινήτων Χ Χ Χ Χ Χ

  4. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χ Χ Χ Χ Χ

  5. Τεχνικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Χ Χ Χ Χ Χ

  6. Τεχνικοί Βοηθοί Δομικών Έργων Χ Χ Χ Χ

  7. Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων Χ Χ Χ Χ Χ

  B. ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΙΤΗ

  1. Μηχανική Αυτοκινήτων Χ Χ Χ Χ Χ

  2. Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων Χ Χ Χ

  3. Οικιακές Συσκευές και Ψύξη Χ Χ Χ Χ

  4. Οικοδομική Χ Χ Χ Χ

  5. Σχεδιαστές Χ Χ Χ Χ

  6. Ξυλουργική - Επιπλοποιία Χ Χ Χ Χ

  7. Μαγειρική - Τραπεζοκομία Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

  8. Αργυροχοΐα - Χρυσοχοΐα Χ Χ Χ

  9. Γεωπονία Χ

  10. Διακοσμητική Χ Χ Χ Χ Χ

  11. Γραφικές Τέχνες Χ Χ Χ Χ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

  1. Τεχνικό Σχέδιο Χ Χ Χ Χ Χ Χ

  2. Μηχανική Αυτοκινήτων Χ Χ Χ Χ Χ

  3. Μηχανική Δικύκλων Χ Χ Χ Χ Χ

  4. Υδραυλικά – Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Χ Χ Χ Χ Χ

  5. Ηλεκτροπνευματικά Συστήματα Χ Χ Χ Χ Χ

  6. Εργαλειομηχανές με Ηλεκτρονικό Προγραμματισμό Εργασίας – Τόρνος και Φρέζα CNC, Βασικό Επίπεδο Χ Χ Χ Χ

  7. Συστήματα CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) Χ Χ Χ Χ Χ

  8. Εφαρμογή των Κανονισμών της 16ης και 17ης Έκδοσης του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΙΕΕ) για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Χ Χ Χ Χ

  9. Ηλεκτρονική Ανίχνευση Βλαβών Αυτοκινήτων Χ Χ Χ

  10. Αερόσακοι και Κλιματισμός Αυτοκινήτων Χ Χ Χ Χ Χ

 • Λευ

  κωσ

  ία

  Πά

  φο

  ς

  Πό

  λη Χ

  ρυσ

  .

  Λεμ

  εσό

  ς

  Πα

  ρα

  λίμ

  νι

  Αγρ

  ός

  Λά

  ρνα

  κα

  Αυ

  γόρ

  ουΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  11. Σύγχρονα Συστήματα Πέδησης (ABS, ACR, BAS, ESP, SBC) Χ Χ Χ Χ Χ

  12. Προετοιμασία για Εξετάσεις Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας για Εξασφάλιση Άδειας Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χ Χ Χ Χ Χ

  13. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις – Βασικό Επίπεδο Χ Χ Χ Χ Χ

  14. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - Για Προχωρημένους Χ Χ Χ Χ Χ

  15. Αυτοματισμοί Χ Χ Χ Χ Χ

  16. Κεντρικές Θερμάνσεις Χ Χ Χ Χ Χ

  17. Δομημένη Καλωδίωση Χ Χ Χ Χ Χ

  18. Πληροφορική – Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Χ Χ Χ Χ Χ Χ

  19. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – ECDL Μέρος Ι Χ Χ Χ Χ X Χ

  20. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – ECDL Μέρος ΙI Χ Χ Χ Χ X Χ

  21. Προετοιμασία για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ψυκτικών Χ Χ Χ Χ Χ

  22. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – ECDL CAD Χ Χ Χ Χ X Χ

  23. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – ECDL ImageMaker X X X X X X

  24. Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Χ Χ Χ Χ Χ

  25. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – ECDL WebStarter X X X X X X

  26. Σχεδιαστικό Πρόγραμμα AUTOCAD – Βασικό Επίπεδο Χ Χ Χ Χ Χ Χ

  27. Σχεδιαστικό Πρόγραμμα AUTOCAD – Για Προχωρημένους Χ Χ Χ Χ Χ Χ

  28. Αρχιτεκτονικό και Στατικό Σχέδιο Χ Χ Χ Χ Χ

  29. Επιμετρήσεις Ποσοτήτων Χ Χ Χ Χ Χ

  30. Σχέδιο και Κοστολόγηση Επίπλων Χ Χ Χ Χ

  31. Ξυλογλυπτική Χ Χ Χ Χ

  32. Μαγειρική Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

  33. Κυπριακή Κουζίνα Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

  34. Μπαρ – Φλαμπέ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

  35. Οινολογία – Ποτοποιία – Μπαρ Φλαμπέ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

  36. Ζαχαροπλαστική/Αρτοποιία – Βασικό Επίπεδο Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

  37. Ζαχαροπλαστική/Αρτοποιία – Για Προχωρημένους Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

  38. Οροφοκομία Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

  39. Αργυροχοΐα - Χρυσοχοΐα Χ Χ Χ

  40. Διακοσμητική Χ Χ Χ Χ Χ

  41. Γραφικές Τέχνες Χ Χ Χ Χ

  42. Γεωπονία Χ

  43. Σχεδιασμός και Κατασκευή Ενδυμάτων Χ Χ Χ Χ

  44. Xαρακτική Χ

 • Λευ

  κωσ

  ία

  Πά

  φο

  ς

  Πό

  λη Χ

  ρυσ

  .

  Λεμ

  εσό

  ς

  Πα

  ρα

  λίμ

  νι

  Αγρ

  ός

  Λά

  ρνα

  κα

  Αυ

  γόρ

  ουΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

  1. Παγκύπριες Εξετάσεις (όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Μόρφωσης και όλες οι εξεταζόμενες Τεχνολογίες) Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

  2. Προετοιμασία για τις εξετάσεις της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας για εξασφάλιση άδειας εργολήπτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Χ Χ Χ Χ Χ Χ

  3. Ταχύρυθμο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης Ψυκτικών σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 303/2008/ΕΚ για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Χ Χ Χ Χ Χ

  4. Άλλες Εξετάσεις (Μετά από υποβολή αιτήματος προς τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

 • 6

  Α. ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

  1. Μηχανουργείο/Εφαρμοστήριο

  Γνωριμία με τα εργαστήρια του Μηχανουργείου και του Εφαρμοστη-ρίου του κλάδου Μηχανολογίας και με τις διάφορες κατεργασίες δια-μόρφωσης μεταλλικών υλικών με τη βοήθεια κοπτικών και άλλων ερ-γαλείων χεριού (Εφαρμοστήριο) και με τη βοήθεια εργαλειομηχανών (Μηχανουργείο).

  2. Υδραυλικές, Θερμικές και Ψυκτικές Εγκαταστάσεις

  Εξάσκηση στη συντήρηση και επιδιόρθωση Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Συστημάτων. Εκπαίδευση στην Τε-χνολογία και στο Μηχανολογικό Σχέδιο Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Συστημάτων και στα Τεχνικά Αγγλικά και πρακτική εξάσκηση στα Εργαστήρια Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Συστημάτων.

  3. Μηχανική Αυτοκινήτων

  Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη συντήρηση, επιδιόρθωση και ρύθμιση των διαφόρων συστημάτων του αυτοκινήτου. Η πρακτική εργαστηριακή εξάσκηση, συνδυασμένη με τη θεωρητική εκπαίδευση στο μάθημα της Τεχνολογίας Αυτοκινήτων και στο Μηχανολογικό Σχέ-διο, καθιστούν τους απόφοιτους καλά εκπαιδευμένους, με προοπτικές εργοδότησης και επαγγελματικής ανέλιξης.

  4. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

  Στόχοι του προγράμματος είναι:

  (α) Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την εκτέλεση της ηλεκτρι-κής εγκατάστασης κατοικίας και εργοστασίου, σύμφωνα με τους ισχύ-οντες κανονισμούς περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, και

  (β) Η απόκτηση πιστοποιητικού εγγραφής αδειούχου ηλεκτρολόγου από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

  5. Τεχνικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εξάσκηση σε θέματα συντήρησης, επιδιόρθωσης και προγραμματι-σμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και απόκτηση βασικών γνώσεων ηλεκτρολογίας.

  6. Τεχνικοί Βοηθοί Δομικών ΈργωνΑπόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην Τεχνολογία της Οικοδομικής, στο Αρχιτεκτονικό και Στατικό Σχέδιο, στην Τοπογραφία και στις Επιμε-τρήσεις Ποσοτήτων για οικοδομικά έργα.

  7. Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την επιδιόρθωση και ρύθμιση των διαφόρων στοιχείων του ηλεκτρικού συστήματος του αυτοκινήτου. Η εκ-παίδευση στην Τεχνολογία Ηλεκτρολογίας των Αυτοκινήτων, στο Ηλεκτρο-λογικό / Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτων και στα Τεχνικά Αγγλικά, σε συνδυασμό με την εργαστηριακή εξάσκηση, καθιστούν τους αποφοίτους ικανούς για άμεση εργοδότηση με πολύ καλές προοπτικές ανέλιξης.

  Προγράμματα τριετούς διάρκειας

 • 7

  Β. ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΙΤΗ

  1. Μηχανική Αυτοκινήτων

  Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη συντήρηση, επιδιόρθωση και ρύθμιση των διαφόρων συστημάτων του αυτοκινήτου. Η πρακτική εργαστηριακή εξάσκηση, συνδυασμένη με τη θεωρητική εκπαίδευση στο μάθημα της Τεχνολογίας Αυτοκινήτων και στο Μηχανολογικό Σχέ-διο, καθιστούν τους απόφοιτους καλά εκπαιδευμένους, με προοπτικές εργοδότησης και επαγγελματικής ανέλιξης.

  2. Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων

  Εξάσκηση στη συντήρηση και επιδιόρθωση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ξενοδοχείων.

  3. Οικιακές Συσκευές και ΨύξηΕξάσκηση στη διάγνωση βλαβών και στη συντήρηση και επιδιόρθωση οικιακών συσκευών.

  4. ΟικοδομικήΑπόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην Τεχνολογία της Οικοδομικής, στο Αρχιτεκτονικό και Στατικό Σχέδιο, στην Τοπογραφία, στις Επιμετρή-σεις Ποσοτήτων για οικοδομικά έργα και στην πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια Οικοδομικής.

  5. ΣχεδιαστέςΑπόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τη συμβατική σχεδί-αση και τη σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή, αρχιτεκτονικών, στα-τικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών σχεδίων που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση τεχνικών μελετών.6. Ξυλουργική – Επιπλοποιία Εκπαίδευση των σπουδαστών στην Τεχνολογία του Ξύλου και των ξυ-λουργικών μηχανημάτων, στη συμβατική σχεδίαση και τη σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς επίσης και στην κατασκευή απλών επίπλων στο εργαστήριο.

  7. Μαγειρική – ΤραπεζοκομίαΕκπαίδευση των σπουδαστών στη Μαγειρική, τη Ζαχαροπλαστική, την Τραπεζοκομία, την Οινολογία και το Μπαρ/Φλαμπέ.

  8. Αργυροχοΐα – Χρυσοχοΐα Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την ορθή και ασφαλή χρήση εργαλείων χεριού, μηχανημάτων και συσκευών που χρησιμο-ποιούνται στο εργαστήριο Αργυροχοΐας - Χρυσοχοΐας καθώς επίσης απόκτηση δεξιοτήτων για την κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων και κοσμημάτων μαζικής παραγωγής στα οποία να φαίνονται όχι μόνο οι εκφραστικές δυνατότητες του κατασκευαστικού υλικού, αλλά και η προσωπική έκφραση και καλαισθησία του εκπαιδευόμενου.

  Προγράμματα τριετούς διάρκειας

 • 8

  Προγράμματα τριετούς διάρκειας

  9. Γεωπονία

  Απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην καλλιέργεια και παραγωγή των βασικών γεωργικών προϊόντων.

  10. Διακοσμητική

  Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την επίλυση προβλη-μάτων λειτουργικότητας και αισθητικής ενός εσωτερικού χώρου, μέσα από τη διαδικασία έρευνας, μελέτης και σχεδιασμού.

  11. Γραφικές Τέχνες

  Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τα όργανα, τα υλι-κά, τις τεχνικές, την τεχνολογία και τα λογισμικά προγράμματα, όπως χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο Γραφιστικής στα διάφορα στάδια της διαδικασίας του σχεδιασμού και επίλυσης εικαστικών προβλημάτων.

 • 9

  Προγράμματα μονοετούς διάρκειας

  1. Τεχνικό ΣχέδιοΑπόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη γραφική επικοινωνία έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορέσουν στη συνέχεια να κατανοήσουν καλύ-τερα τα διάφορα είδη σχεδίων (αρχιτεκτονικά, μηχανολογικά, ηλεκτρο-λογικά κτλ). Η σχεδίαση θα γίνεται τόσο με συμβατικά μέσα, όσο και με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

  2. Μηχανική Αυτοκινήτων Απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη συντήρηση, επιδιόρθωση επισκευή και ρύθμιση των διαφόρων μερών και συστημάτων του αυτοκινήτου. Κατάρτιση στα ηλεκτρονικά συστήμα-τα, στα όργανα ελέγχου, στη μελέτη τεχνικών καταλόγων και στη χρήση ειδικών οργάνων και εργαλείων.

  3. Μηχανική Δικύκλων Aπόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη συντήρηση, ρύθμιση και επιδιόρθωση των συστημάτων των δικύκλων. Το πρό-γραμμα θα συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση.

  4. Υδραυλικά – Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Συντήρηση και επιδιόρθωση οικιακών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Πρακτική εξάσκηση στα Εργαστήρια Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.

  5. Ηλεκτροπνευματικά Συστήματα Γνωριμία με τις βασικές αρχές λειτουργίας των ηλεκτροπνευματικών συστημάτων και τις ποικίλες εφαρμογές τους στα συστήματα αυτοματο-ποιημένων παραγωγικών διαδικασιών.

  6. Εργαλειομηχανές με Ηλεκτρονικό Προγραμματισμό Εργασίας – Τόρνος και Φρέζα CNC, Βασικό Επίπεδο. Γνωριμία με τις εργαλειομηχανές με ηλεκτρονικό προγραμματισμό ερ-γασίας και ειδικά με τον τόρνο CNC (Computer Numerically Controlled Lathe) και τη φρέζα CNC (Computer Numerically Controlled Milling Machine), και τις αρχές και διαδικασίες προγραμματισμού για την

  εκτέλεση των βασικών μηχανικών κατεργασιών στην εργαλειομηχανή αυτή, διαδικασίες συντήρησης και επισκευής τους.

  7. Συστήματα CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)Γνωριμία με τα Συστήματα για Μελέτη – Σχεδιασμό με την Υποστήριξη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Συστήματα Αυτοματοποιημένων Παρα-γωγικών Διαδικασιών με την Υποστήριξη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Συστήματα CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) και τις ποικίλες εφαρμογές τους στην παραγωγική διαδικασία μηχανολογικών και άλλων προϊόντων.

  8. Εφαρμογή των Κανονισμών της 16ης και 17ης Έκδοσης του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΙΕΕ) για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. Ανάλυση και εφαρμογή της 16ης και 17ης έκδοσης των Κανονισμών του ΙΕΕ για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σε κτίρια.

  9. Ηλεκτρονική Ανίχνευση Βλαβών ΑυτοκινήτωνΓνωριμία με τους διάφορους τύπους των συστημάτων διάγνωσης και τη μεθοδολογία διάγνωσης των βλαβών του αυτοκινήτου.

  10. Αερόσακοι και Κλιματισμός ΑυτοκινήτωνΓνωριμία με τον τρόπο λειτουργίας και τα διάφορα εξαρτήματα που αποτελούν τα συστήματα αερόσακων και κλιματισμού των αυτοκινή-των, τις απαραίτητες μετρήσεις και ρυθμίσεις των συστημάτων και τις διαδικασίες συντήρησης και επισκευής τους.

  11. Σύγχρονα Συστήματα Πέδησης (ABS, ACR, BAS, ESP,SBC)Γνωριμία με τις βασικές αρχές λειτουργίας, τον έλεγχο, την επισκευή, ρύθμιση και συντήρηση των διαφόρων συστημάτων πέδησης του αυτοκινήτου.

 • 10

  δεξιοτήτων απαραίτητων σε κάποιο να χειρίζεται Προσωπικό Ηλε-κτρονικό Υπολογιστή και να χρησιμοποιεί με ευχέρεια προγράμματα όπως Microsoft WORLD, Microsoft EXCEL, Microsoft POWER POINT, διαδίκτυο.

  19. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – ECDL Μέρος ΙΑπόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ και στη χρήση των κύριων εφαρμογών αυτοματισμού γραφείων.Το Μέρος Ι περιλαμβάνει την προετοιμασία για πιστοποίηση στις παρακάτω 4 ενότητες:1.Βασικές Έννοιες Πληροφορικής2.Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων3. Επεξεργασία Κειμένου4.Πληροφορίες και Επικοινωνίες

  20. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – ECDL Μέρος ΙΙΑπόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ και στη χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών αυτοματισμού γραφείων και των βασικών υπηρεσιών του διαδικτύου.

  Το Μέρος ΙΙ περιλαμβάνει την προετοιμασία για πιστοποίηση στις πα-ρακάτω 3 ενότητες:1.Υπολογιστικά Φύλλα2. Βάσεις Δεδομένων3.Παρουσιάσεις

  21. Προετοιμασία για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ψυκτικών.Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε. 303/2008, όλοι οι τεχνικοί ψύξης/κλιματισμού πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό κατάρτισης στη χρήση εξοπλισμού ψύξης που περιέχει φθοριούχα αέρια.

  12. Προετοιμασία για Εξετάσεις Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας για Εξασφάλιση Άδειας Εργολήπτη Ηλεκτρικών ΕγκαταστάσεωνΠροετοιμασία για τις εξετάσεις της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσί-ας για εξασφάλιση Πιστοποιητικού Ικανότητας Εργολήπτη/Συντηρητή Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

  13. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις – Βασικό ΕπίπεδοΒασικές Αρχές Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Βασικά Κυκλώματα. Απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για εργασία στις Ηλεκτρι-κές Εγκαταστάσεις.

  14. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις – Για Προχωρημένους Απόκτηση δεξιοτήτων για εκτέλεση ολοκληρωμένης Ηλεκτρικής Εγκα-τάστασης κατοικίας και Τηλεφωνικής Εγκατάστασης κατοικίας.

  15. ΑυτοματισμοίΓνωριμία με τους βασικούς αυτοματισμούς της βιομηχανίας. Εφαρμο-γές, έλεγχος και επιδιόρθωση των αυτοματισμών.

  16. Κεντρικές ΘερμάνσειςΓνωριμία με τα διάφορα συστήματα κεντρικών θερμάνσεων, τους τρό-πους εγκατάστασής τους τη συντήρηση και την επιδιόρθωσή τους.

  17. Δομημένη ΚαλωδίωσηΜελέτη, έλεγχος και συντήρηση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων σε κτίρια, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

  18. Πληροφορική – Χρήση Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνΠροορίζεται για άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις στην χρήση του Υλεκτρονικού Υπολογιστή και στη χρήση των βασικών προ-γραμμάτων γραφείου. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει στην απόκτηση

  Προγράμματα μονοετούς διάρκειας

 • 11

  22. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – ECDL CAD Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη σχεδίαση, σε δύο διαστάσεις, μέσω Η/Υ και προετοιμασία για την εξέταση πιστοποίησης ECDL CAD.Συγκεκριμένα, το ECDL CAD πιστοποιεί ότι μπορείτε να χρησιμοποιεί-τε τις χαρακτηριστικές λειτουργίες μιας τυπικής εφαρμογής CAD, σε πραγματικό περιβάλλον, με σκοπό τη δημιουργία, επεξεργασία και εκτύπωση δισδιάστατων αρχιτεκτονικών ή μηχανολογικών σχεδίων.

  23. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – ECDL ImageMakerΑπόκτηση δεξιοτήτων στην επεξεργασία ψηφιακών εικόνων, παρέχο-ντας παράλληλα τις απαραίτητες πρακτικές δεξιότητες για τη μέγιστη αξιοποίηση και διαχείριση των ψηφιακών εικόνων σε βασικό επίπεδο και προετοιμασία για την εξέταση πιστοποίησης.

  24. Συντήρηση Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνΑπόκτηση μιας συνολικής εικόνας για τα μέρη από τα οποία αποτελεί-ται ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής καθώς και τις βασικές συσκευές που συνδέονται με αυτόν και το ρόλο που επιτελεί το κάθε μέρος και η κάθε συσκευή. Επίσης η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στην αντι-μετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται σε ένα Προσωπικό Ηλε-κτρονικό Υπολογιστή.

  25. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – ECDL WebStarterΑπόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για το σχεδιασμό, τη δημιουρ-γία και τη συντήρηση ενός απλού δικτυακού τόπου, σε βασικό επίπεδο και προετοιμασία για την εξέταση πιστοποίησης.

  26. Σχεδιαστικό Πρόγραμμα AUTOCAD - Βασικό ΕπίπεδοΕκμάθηση βασικών εντολών του Προγράμματος AUTOCAD και εφαρμο-γή τους στη σχεδίαση απλών Τεχνικών και Αρχιτεκτονικών Σχεδίων.

  27. Σχεδιαστικό Πρόγραμμα AUTOCAD – Για Προχωρημένους Απόκτηση ευχέρειας στη χρήση του σχεδιαστικού προγράμματος και του ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκτέλεση ολοκληρωμένων σχεδια-στικών εργασιών σε συνθήκες που προσομοιάζουν με τις πραγματικές συνθήκες σχεδίασης σε Τεχνικά Γραφεία.

  28. Αρχιτεκτονικό και Στατικό Σχέδιο Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη σχεδίαση και ερμηνεία αρχιτε-κτονικών και στατικών σχεδίων και κατασκευαστικών λεπτομερειών, με την εφαρμογή των βασικών Πολεοδομικών και Οικοδομικών Κα-νονισμών που αφορούν την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών και Κανονισμών του Σκυροδέματος και του Σεισμικού Κώδικα.

  29. Επιμετρήσεις Ποσοτήτων Εκμάθηση των βασικών κανονισμών μετρήσεων και εφαρμογή τους για τη μέτρηση όλων των επιμέρους εργασιών μιας οικοδομής. Ετοιμα-σία δελτίων αναφοράς και δελτίων ποσοτήτων. Νομοθεσία για εργολά-βους - Διεξαγωγή προσφορών. Συμβόλαια εργολαβίας.

  30. Σχέδιο και Κοστολόγηση ΕπίπλωνΑπόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη σχεδίαση επίπλων με ελεύθερο χέρι, με συμβατικό τρόπο και με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

  31. ΞυλογλυπτικήΑπόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης και συντήρησης των εργαλεί-ων ξυλογλυπτικής και κατασκευή μικρών ξυλόγλυπτων αντικειμένων.

  32. ΜαγειρικήΑπόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων ετοιμασίας φαγητών και σύνθεσης μενού.

  Προγράμματα μονοετούς διάρκειας

 • 12

  33. Κυπριακή ΚουζίναΓνωριμία με την Κυπριακή Κουζίνα και τα παραδοσιακά φαγητά που παρασκευάζονται σε διάφορα μέρη της Κύπρου. Ετοιμασία ολοκληρω-μένου μενού ταβέρνας.

  34. Μπαρ – ΦλαμπέΑπόκτηση δεξιοτήτων στις νέες τάσεις της διεθνούς κουζίνας και στη διακοσμητική των πιάτων.

  35. Οινολογία – Ποτοποιία - Μπαρ ΦλαμπέΓνωριμία με την ιστορία και τη διαδικασία παρασκευής του κρασιού. Απόκτηση γνώσεων αναφορικά με το συνδυασμό του κρασιού με το φαγητό και τη φύλαξη και το σερβίρισμα του κρασιού. Απόκτηση δεξιο-τήτων παρασκευής διαφόρων αλκοολούχων ποτών και κοκτέιλ.

  36. Ζαχαροπλαστική/Αρτοποιία – Βασικό Επίπεδο Απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων παρασκευής ειδών ζα-χαροπλαστικής και αρτοποιίας. Απόκτηση γνώσεων ταξινόμησης των γλυκών (ζύμες, τάρτες, τούρτες, γλυκά ταψιού).

  37. Ζαχαροπλαστική/Αρτοποιία – Για Προχωρημένους Απόκτηση προχωρημένων γνώσεων και δεξιοτήτων παρασκευής ει-δών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας. Απόκτηση γνώσεων στις νέες τάσεις παρασκευής αρτοποιημάτων και γλυκών.

  38. ΟροφοκομίαΑπόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων οργάνωσης εργασιών για την κα-θαριότητα, την τακτοποίηση και τη συντήρηση ορόφου ξενοδοχείου, καθώς και γνώσεων επαγγελματικής αγωγής, υγιεινής και ασφάλειας πελατών και προσωπικού.

  39. Αργυροχοΐα – ΧρυσοχοΐαΑπόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την ορθή και ασφαλή χρήση εργαλείων χεριού, μηχανημάτων και συσκευών που χρησιμοποι-ούνται στο εργαστήριο Αργυροχοΐας - Χρυσοχοΐας για την κατασκευή και επιδιόρθωση κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων Αργυροχρυσοχοΐας

  40. ΔιακοσμητικήΟι εκπαιδευόμενοι, μέσα από τις βασικές αρχές Διακόσμησης, θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην αισθητική και τη λειτουργικότητα εσωτερικών χώρων.

  41. Γραφικές ΤέχνεςΑπόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τα λογισμικά προ-γράμματα επεξεργασίας εικόνας, σχεδίασης και επεξεργασίας κειμέ-νου που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο Γραφιστικής και αξιοποί-ηση της δημιουργικής και εκφραστικής γλώσσας του τυπογραφικού σχεδιασμού.

  42. ΓεωπονίαΑπόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην καλλιέργεια και πα-ραγωγή των βασικών γεωργικών προϊόντων.

  43. Σχεδιασμός και Κατασκευή ΕνδυμάτωνΑπόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τη σχεδίαση πατρόν γυναικείας φούστας και παντελονιού και τις μεθόδους συναρμολόγη-σής τους.

  44. ΧαρακτικήΑπόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τεχνικές χάραξης σε ξύλο, λαϊνό καθώς και άλλες μεθόδους εκτύπωσης, νεότερες δημι-ουργικές και πειραματικές. Γνωριμία με όλα τα στάδια της δημιουργί-ας ενός χαρακτικού έργου από το προσχέδιο μέχρι και την εκτύπωση.

  Προγράμματα μονοετούς διάρκειας

 • © Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου 2011

  Γενική επιµέλεια: Παναγιώτα Σιακαλλή, ΓΕΤΕ

  Επιµέλεια έκδοσης: Ευάγγελος Στεργενάκης

  Σχεδιασµός: Χρύσης Σιαµµάς, Β∆Α'

  Πληροφορίες

  Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας 22447354, 22447359

  Α΄ Τεχνική Σχολή Λεµεσού 25871402, 25871463

  Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεµεσού 25305655, 25872036

  Τεχνική Σχολή Λάρνακας 24821226, 24821265

  Τεχνική Σχολή Πάφου 26306283, 26306173

  Τεχνική Σχολή Παραλιµνίου 23742880

  Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αυγόρου 23819797

  Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς 26322595

  Απεήτειο Γυµνάσιο Αγρού 25521577

 • Γ.Τ.Π. 449/2011 - 10 000Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και ΠληροφοριώνΕκτύπωση: ΚΩΝΟΣ ΛΤΔ

  Τεχνικών Σχολών Κύπρου

  Vradina 1.pdfVradina 2vradina 2011Vradina 3Vradina cover 2011