Τελικό Διαγώνισμα 2014 (β)

of 6/6
ΣΓΛΙΔΑ 1 Γπημέιεηα: Γ. Καηζηθμγηώνγμξ ΤΓΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΛΥΚΓΙΟΥ (ΟΜΑΔΑ Β) 2014 ΚΑΛΗ ΓΠΙΤΥΦΙΑ !! ΘΓΜΑ A Να γνάρεηε ζημ ηεηνάδηό ζαξ ημκ ανηζμό θαζεμηάξ από ηηξ παναθάης ενςηήζεηξ 1-5 θαη δίπια ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε. A1. Έκα ζώμα εθηειεί ηαιάκηςζε πμο πνμένπεηαη από ηε ζύκζεζε ηςκ απιώκ ανμμκηθώκ ηαιακηώζεςκ: x 1 = Α 1 εμςt θαη x 2 = Α 2 εμ(ςt+π/3). Οη δύμ ηαιακηώζεηξ γίκμκηαη γύνς από ημ ίδημ ζεμείμ ζηεκ ίδηα δηεύζοκζε. Η ηαιάκηςζε πμο εθηειεί ημ ζώμα a. έπεη ζοπκόηεηα δηαθμνεηηθή από ηεκ ς. b. έπεη πιάημξ Α 1 + Α 2 . c. έπεη πιάημξ Α 1 - Α 2 . d. είκαη απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε Μονάδες 4 A2. Η ηαπύηεηα δηάδμζεξ εκόξ ανμμκηθμύ θύμαημξ με πιάημξ Α είκαη δεθαπιάζηα από ηε μέγηζηε ηαπύηεηα ιόγς ηαιάκηςζεξ ηςκ ζεμείςκ ημο ειαζηηθμύ μέζμο . Άνα ηζπύεη: α) ι=20πΑ β) ι=10Α γ) ι=Α/20 δ) ι=10πΑ Να επηιέλεηε ηε ζςζηή πνόηαζε Μονάδες 4 A3. Σηα παναθάης ζπήμαηα θαίκμκηαη δύμ ζηενεά κα θηκμύκηαη ζε θοθιηθή ηνμπηά θέκηνμο Ο θαη αθηίκαξ R. Παναηενώκηαξ ηεκ θίκεζε ηςκ ζςμάηςκ, απακηήζηε ζηηξ παναθάης ενςηήζεηξ: α) Σημ ζπήμα (α) ημ ζηενεό εθηειεί πενηζηνμθηθή θίκεζε. β) Σημ ζπήμα (α) ημ ζηενεό εθηειεί μεηαθμνηθή θοθιηθή θίκεζε. γ) Σημ ζπήμα (β) ημ ζηενεό εθηειεί μεηαθμνηθή θίκεζε. δ) Σημ ζπήμα (β) ημ ζηενεό εθηειεί ζύκζεηε θίκεζε . Μονάδες 4 A4. Σημ δηπιακό ζπήμα βιέπεηε δύμ επεηηθά θύμαηα πμο δηαδίδμκηαη ζημκ αένα . Πμηεξ από ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ είκαη ζςζηέξ; α. Τα θύμαηα είκαη εγθάνζηα . β. Μεγαιύηενε ηαπύηεηα έπεη ημ θάης. γ. Μεγαιύηενε ηαπύηεηα έπεη ημ πάκς. δ. Τμ θάης έπεη δηπιάζηα ζοπκόηεηα από ημ πάκς.
 • date post

  20-Apr-2017
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Τελικό Διαγώνισμα 2014 (β)

 • 1

  : .

  ( ) 2014

  !!

  A

  1-5

  .

  A1.

  : x1 = 1t x2 = 2(t+/3).

  .

  a. .

  b. 1 + 2.

  c. 1 - 2.

  d.

  4

  A2.

  . :

  ) =20 ) =10

  ) =/20

  ) =10

  4

  A3.

  R.

  ,

  :

  ) ()

  .

  ) ()

  .

  ) ()

  .

  ) () .

  4

  A4. .

  ;

  . .

  . .

  . .

  . .

 • 2

  : .

  ( ) 2014

  4

  A5.

  r ,

  R

  L.

  1 ,

  .

  t=0 , 1

  2 ,

  LC.

  a. t=0 21 2

  A

  C Eq R

  R R r

  . t=0 21 2

  A

  C Eq R

  R R r

  . t=/4 1 2

  Ei

  R R r

  . t=/4 1 2

  EiR R r

  4

  6. , () () . . ...

  , .

  2A.

  . / ,

  , .

  Rntgen (X)

  , .

  . .

  . . 5

  A

  B

  12

  ,rR2

  R1

 • 3

  : .

  ( ) 2014

  .1. 2, m2=1kg,

  1, m1=3kg,

  ... =0.4m.

  k. m2

  m1,

  k.

  .1.1.

  . k=50N/m, . k=75N/m, . K=100N/m , .

  K=400N/m

  1

  .1.2 .

  4

  .2.

  t1.

  t1 ,

  t2=t1+T/4 .

  y(cm)

  x(cm)

  B

  A

  5

  .3.1 f

  .

  . d1=3 d2=5

  1 2, , . 5

  .3.2. 12 ,

  12, : . /2 . .3/2 . 2

  1 .

  4

  k

  m1

  m2

  ..

  ..

  A .

  m2gm2

  m1

 • 4

  : .

  ( ) 2014

  B.4. m ,

  .

  =2m

  R.

  (

  )

  ,

  ,

  .

  .

  . =2 3gR , . =2 3gR , . =3 2gR , . =6 gR .

  1 .

  4

  L =4 kg,

  .

  m1=0,95kg. m=0,05kg

  0 m1

  =0,5. fs=678 Hz.

  ,

  .

  , -

  2,5J.

  .

  g=10m/s2.

 • 5

  : .

  ( ) 2014

  :

  .1) -

  .

  4

  .2) 0, 4

  .3)

  .

  6

  .4)

  5

  .5) m1

  .

  6

  , g=10 m/s2.

  R=1m

  ,

  r=0.5m

  m=0.5kg. t=0

  ,

  t1 h=8m

  =4m/s.

  2MR

  I =2

  , :

  .1)

  5

  .2)

  t1.

  Mm

  m1s 0

  L

  K

  m

  m

  h

  r

  R

 • 6

  : .

  ( ) 2014

  5

  ,

  .

  .

  .

  3=1kg, R3=0,8m,

  2MR

  I =2

  , :

  .3)

  m.

  5

  .4) .

  5

  .5)

  m- ,

  =2rad/ s.

  5

  , g=10 m/s2.

  K

  m

  mh

  r

  R

  OM3,R3