Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου...

of 40 /40
ΚΑΛΑΨΣΕΗΓΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΠΡΧΖΝ ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΜΔΛΗ/ΜΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟ Γ/ΝΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΔΓΔΑ

Embed Size (px)

Transcript of Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου...

Page 1: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

ΚΑΛΑΨΣΕΗΓΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ

• ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΓΔΧΠΟΝΗΑ

• ΠΡΧΖΝ ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΜΔΛΗ/ΜΗΑ ΓΤΣΗΚΖ

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

• ΤΠΑΛΛΖΛΟ Γ/ΝΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΔΓΔΑ

Page 2: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010
Page 3: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

• Γύξε είλαη ε πξσηετληθή ηξνθή ησλ

κειηζζώλ.

• Οη κέιηζζεο γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο

ηνπο ρξεηάδνληαη δάραξα θαη πξσηεΐλεο.

Εάθραξα λέθηαξ κέιη

Πξσηεΐλε θαηαλαιώλνληαο γύξε

Page 4: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

• Οη κέιηζζεο θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζηα

άλζε πξνζπαζώληαο λα ζπιιέμνπλ λέθηαξ

θπιηνύληαη ζηνπο ζηήκνλεο θαη ζηα πίζσ

ηνπο πόδηα επηθνιινύληαη κηθξά

ρξσκαηηζηά κπαιάθηα ε ιεγόκελε γύξε.

Page 5: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010
Page 6: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010
Page 7: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

Ζ γύξε πεξηέρεη:

• 3-15% Νεξό

• 10-35% Πξσηεΐλεο θαη ζρεδόλ όια ηα απαξαίηεηα ακηλνμέα (ρηίζηεο ησλ κπώλ).

• 3-8% Εάραξα θαη Άκπιν

• 5-20% Ληπαξέο νπζίεο (αθόξεζηα ιίπε+βηηακίλεο = πξνζηαζία από ηελ αξηεξηνζθιήξσζε)

Ο γπξεόθθνθνο απνηειείηαη από έλα παρύ ηνίρσκα πνπ ζπληίζεηαη από ζπνξνγπξίλε.

Σν θπηηαξόπιαζκα πεξηέρεη αθόκα:

- Βηηακίλεο (Β1 ,Β2, Β6, ληθνηηληθό νμύ, παληνζεληθό νμύ)

- Απμεηηθέο νπζίεο

- Υξσζηηθέο

- Έλδπκα

- Μεηαιιηθά ζηνηρεία(θάιην, καγλήζην, αζβέζηην, ζίδεξν, ππξίηην, θώζθνξνο, ζείν, ριώξην, καγγάλην,ραιθόο, θ.ι.π.)

Page 8: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

ΑΜΙΝΟΞΔΑ ΚΡΔΑ ΑΤΓΑ ΣΤΡΙ ΓΤΡΙ

Βαιίλε 0,91 0,90 2,05 5,70

Θξενλίλε 0,81 0,67 1,38 4,00

Ηζνιεπθίλε 0,93 0,85 1,74 4,50

Λεπθίλε 1,28 1,17 2,63 6,70

Λπζίλε 1,45 0,93 2,34 5,70

Μεζηνλίλε 0,42 0,39 0,80 1,82

Σξππηνθάλε 0,20 0,20 0,34 1,30

Φαηλπιαιαλίλε 0,66 0,69 1,43 3,90

Page 9: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

1. Κξπνινγήκαηα θαη γξίπε

2. Αιιεξγηθφ ζπλάρη, άζζκα, αιιεξγίεο

3. Αζιεηέο (αύμεζε αληνρώλ ,επηδόζεσλ –ιηγόηεξνπο ηξαπκαηηζκνύο)

4. Πξνζηάηε – πξνζηαηίηηδα

5. Σξηρφπησζε – ακηλνμύ θπζηίλε

6. Γέξκα -πξνβιήκαηα αθκήο

7. Γπλαηθεία πξνβιήκαηα –εκκελόπαπζεο – εκκελόξξνηαο

8. Ννεηηθέο ηθαλφηεηεο –επεμία –εθνξία

9. πθψηη -ίθηεξν

10. Αλαθνχθηζε θφπσζεο

11. Γηαβήηε

12. ηξεο –άγρνο –θαηάζιηςε –αυπλία –ηάζε γηα ακλεζία

13. Δληεξηθέο δηαηαξαρέο –δπζθνηιηόηεηα

14. Δγθεθαιηθέο δηαηαξαρέο –ελδπλάκσζε ηξηρνεηδώλ αγγείσλ –παξεκπόδηζε εγθεθαιηθώλ αηκνξξαγηώλ.

Page 10: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

ε κία επνρή πνπ ε ρξήζε ησλ αλαβνιηθψλ

ζην ρώξν ηνπ αζιεηηζκνύ είλαη απμεκέλε ε

ρξήζε ηεο γχξεο κπνξεί λα δψζεη ηε ιχζε:

• Να πξνζηαηεύζεη ηνπο αζιεηέο καο

• Να δώζεη ώζεζε γηα λέεο δηαθξίζεηο.

Page 11: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

Αγώλεο Β΄Δζληθήο Αλδξώλ –Γπλαηθώλ

Γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ Μαθεδνλίαο –

Θξάθεο – Θεζζαιίαο – Ζπείξνπ

ε απόζηαζε 18 κέηξσλ

Πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε

7-2-2010

Page 12: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο

ζπλεξγάζηεθαλ αζιεηέο ηνπ πιιόγνπ

ΠΑΡΣΑΚΟ ΔΓΔΑ πνπ πήξαλ κέξνο

ζηνπο αγώλεο

• Οη νπνίνη δέρηεθαλ λα θαηαλαιψζνπλ

γχξε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα

• Αθνύ δηαπηζηώζεθε κε ηεζη φηη δελ είλαη

αιιεξγηθνί.

Page 13: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αγώλεο έιαβαλ κέξνο

ζπλνιηθά 33 αζιεηέο

• 27 αζιεηέο δελ πήξαλ γύξε (ζε θαλέλα ζεη)

• 5 αζιεηέο πήξαλ γύξε κφλν ζην 2ν ζεη (1

θνπηαιηά ηνπ γιπθνύ)

• 1 αζιήηξηα πήξε γχξε θαη ζηα 2 ζεη 1ν

&2ν (από 1θνπηαιηά ηνπ γιπθνύ ζε θάζε

ζεη).

Page 14: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Α΄& Β΄ ΣΕΤ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 27

ΑΘΛΗΤΩΝ ΦΩΡΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΥΡΗΣ

αύξηζη

βαθμολογίαρ

ζηο δεύηεπο

ζεη

37%μείωζη

βαθμολογίαρ

ζηο δεύηεπο

ζεη

63%

Page 15: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

ύγθξηζε 1νπ θαη 2νπ ζεη

ζηνπο άλδξεο ζπιιόγνπ ΠΑΡΣΑΚΟΤ ΔΓΔΑ

• ην 1ν ζεη νη

αζιεηέο δελ

πήξαλ γύξε

• ην 2ν ζεη νη

αζιεηέο πήξαλ

γύξε

0

50

100

150

200

250

αζιεηέο

άλδξεο

1o set

2o set

Page 16: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

Ζ κνλαδηθή αζιήηξηα πνπ θαηαλάισζε

γύξε θαη ζηα 2 ζεη θαηέθηεζε ηελ πξώηε

ζέζε κε έπαζιν ην ρξπζό κεηάιιην .

Page 17: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

Μόλν αζιεηέο – αζζελείο ;

Page 18: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

Γύξε κπνξνύκε λα θαηαλαιώλνπκε φινη αιιά θπξίσο:

• Οη θπηνθάγνη

• Όζνη λεζηεύνπλ

• Όζνη θάλνπλ έληνλε ρεηξνλαθηηθή εξγαζία

• Οη αζιεηέο

• Σα παηδηά

• Άλδξεο άλσ ηνλ 50 εηώλ

• Γπλαίθεο ζηελ θιηκαθηήξην

• Όζνη ζέινπλ λα βνεζεζνύλ από ζπγθεθξηκέλεο παζήζεηο (πάληνηε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ηαηξνύ ηνπο).

Page 19: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

Καλνληθή δόζε ρσξίο ηδηαίηεξνπο ιόγνπο :

1. Γηα παηδηά 3-10 ρξνλώλ 10-12 gr. ηελ εκέξα (1

θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ).

2. Γηα ελήιηθεο 15- 20 gr. (1 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο).

Χο ζεξαπεπηηθή δφζε γηα ελήιηθεο δίλεηαη ε δόζε

ησλ 32 gr.ηελ εκέξα θαηόπηλ ζπκβνπιήο ηνπ

πξνζσπηθνύ ζαο ηαηξνύ.

Page 20: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

Άηνκα πνπ είλαη αιιεξγηθά ζηε γύξε ηεο

άλνημεο ζα πξέπεη λα θάλνπλ ηε ρξήζε

ηεο γχξεο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ

ζεξάπσλ ηαηξνχ.

Page 21: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010
Page 22: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

Ο βαζηιηθόο πνιηόο είλαη κηα άζπξε θξεκώδε

νπζία, όμηλε,κε ηδηάδνπζα νζκή θαη ππόπηθξε

γεύζε, εμαηξεηηθά ζξεπηηθή, ε νπνία

εθθξίλεηαη από ηνπο ππνθαξπγγηθνύο αδέλεο

ησλ λεαξώλ εξγαηξηώλ κειηζζώλ.

Page 23: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010
Page 24: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010
Page 25: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

Πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κέιηζζεο ηνλ

βαζηιηθφ πνιηφ;

Ζ κέιηζζεο ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα ηαΐζνπλ ην γφλν (εξγαηηθό 3 εκέξεο) θαη ηε βαζίιηζζα θαζ’ όιε ηε δσή ηεο, κηα πνπ ηξέθεηαη απνθιεηζηηθά κε βαζηιηθό πνιηό.

Page 26: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

Πνηεο νη ηδηφηεηεο ηνπ βαζηιηθνχ

πνιηνχ ζηε κέιηζζα;

Υάξε ζην βαζηιηθό πνιηό ε βαζίιηζζα:

• παίξλεη ην δηπιάζην κέγεζνο από όιεο ηηο άιιεο κέιηζζεο

• έρεη δσή 30 θνξέο κεγαιχηεξε από ηηο άιιεο κέιηζζεο.

• Γελλάεη 1.200 απγά ηελ εκέξα

Σν βάξνο ησλ απγώλ 1εκέξαο μεπεξλάεη θαηά ην δηπιάζην ηνπ βάξνπο ηεο.

Page 27: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010
Page 28: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

νερό

56%

πρωηεΐνες

17%

ζάκχαρα

18%

λιπίδια

4%

μεηαλλικά

άλαηα

2%βιηαμίνες &

ιχνοζηοιχεία

3%

Page 29: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

Αλαιπηηθά πεξηέρεη:• Βηηακίλεο:

Β1,Β2,Β3,Β5,Β6,Β12, Αζθνξβηθό νμύ, βηνηίλε, Ηλνζηηόιε, Φνιηθό νμύ, βηηακίλε Δ

• Αλφξγαλα ζηνηρεία:

ίδεξν, ςεπδάξγπξν, θάιην, Αζβέζηην, ριώξην, λάηξην, ππξίηην, καγγάλην, ζείν, θώζθνξνο, ραιθόο, καγλήζην

Αθφκα πεξηέρεη: ρνιεζηεξάζε, Φσζθαηάζε, ρνιίλε, αθεηπινρνιίλε αδελνζίλε παξάγσγα αδελίλεο, ζάθραξα

γιπθόδε, θξνπθηόδε, ζαθραξόδε, ξηκπόδε, Γ γινβνπιίλε

• Πνιπάξηζκα ακηλνμέα

• Καη ην πεξίθεκν 10-πδξνμχ -2-δεθαλντθφ νμχ ζύκθσλα κε ην νπνίν ειέγρεηαη ε πνηόηεηα ηνπ βαζηιηθνύ πνιηνύ.

Page 30: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

Ση πξέπεη λα γλσξίδνπκε:

Ο βαζηιηθόο πνιηόο δελ είλαη θάξκαθν

θαη επνκέλσο δελ ππνθαζηζηά ηα

θάξκαθα.

Page 31: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

Πσο επηδξά ν βαζηιηθόο πνιηόο ζηνλ

άλζξσπν;

Ο βαζηιηθόο πνιηόο είλαη ηξνθή πνπ:

• Δπηδξά ζην κεηαβνιηζκό.

• πληειεί ζηε ζσζηή αλάπηπμε θαη καθξνδσία.

• Αλαλεώλεη ηηο ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο δπλάκεηο.

• Σνλώλεη ηε κλήκε.

• Απμάλεη ηελ αληνρή θαη ηε γνληκόηεηα.

• πκβάιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ άγρνπο.

• Με ηελ αλαλέσζε ησλ ηζηώλ αλαδσνγνλεί ηνπο ειηθησκέλνπο νξγαληζκνύο.

Page 32: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

• Καξδηαγγεηαθέο παζήζεηο ( θαιή ιεηηνπξγία ηνπ

θπθινθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο –ππνηαζηθέο (θιαβνλνεηδή),

θαξδηνηνλσηηθέο ηδηόηεηεο -ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ

αξηεξηνζθιήξσζε)

• Θεηηθή δξάζε ζην ζπλδεηηθό ηζηό (ν πνιηόο βνεζάεη ζηε

ζχλζεζε ηνπ θνιιαγφλνπ θαη ηεο ειαζηίλεο εμαηηίαο ηηο

πξνιίλεο πνπ πεξηέρεη.

• Νεπξνινγηθέο αζζέλεηεο ( γεληθή εμάληιεζε-θφπσζε –

θεθαιαιγία –απψιεηα κλήκεο)

• Φπρηαηξηθέο αζζέλεηεο (πεξηπηώζεηο θαηάζιηςεο –βειηηψλεη

θαηαζηάζεηο θνβίαο – δηαηαξαρέο ζηε δηάζεζε – αυπλίεο )

• Γηαβήηεο (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρεηο κεηώζεη ηα

επίπεδα ηεο γιπθόδεο θαη ησλ ιηπηδίσλ ηνπ αίκαηνο ) .

Παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ βνεζάεη ε

ρξήζε ηνπ βαζηιηθνύ πνιηνύ.

Page 33: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

• Δπηδξά επεξγεηηθά ζηελ νζηενπφξσζε –ξεπκαηνεηδή

αξζξίηηδα

• Γξα θαηά ησλ βαθηεξίσλ θαη ησλ ηψλ (απνηειεζκαηηθόο

ελαληίνλ ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο)

• Βνεζάεη ζε κεηα-εγρεηξεηηθέο θαηαζηάζεηο γηα πνην

γξήγνξε αλάξξσζε.

• Έρεη ξπζκηζηηθή δξάζε ζηελ φξεμε – απμάλεη ηελ όξεμε

ζε όζνπο ππνθέξνπλ από αλνξεμία.

• Έρεη αληηθαξθηληθέο ηδηφηεηεο κόλν ζε φγθνπο πνπ

αλαπηχζζνληαη κε αξγφ ξπζκφ θαη όρη ζε όγθνπο

θαιπάδνπζαο κνξθήο (π.ρ.ιεπραηκία) .

Page 34: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

Απφ πνπ ζπιιέγεηε;

πιιέγεηε από ηα αλνηθηά βαζηιηθά θειηά

γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε θαη όρη από

θιεηζηά.

Ο βαζηιηθόο πνιηόο από θιεηζηά βαζηιηθά

θειηά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο

θαιιπληηθό γηα αληηξπηηδηθή πξνζηαζία.

Page 35: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010
Page 36: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

Μπνξεί λα θαηαλαισζεί από παηδηά;

Βεβαίσο κπνξεί λα θαηαλαισζεί από παηδηά

Κπξίσο ζε παηδηά:

• κε αλνξεμία

• θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε

• κε θξπνινγήκαηα θαη ηώζεηο

• πνπ θαηαπνλνύληαη από ηα καζήκαηα.

• πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ αζιεηηζκό.

Page 37: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

Υξήζε – Γνζνινγία

Παίξλνπκε ην βαζηιηθό πνιηό ην πξσί κε άδεην

ζηνκάρη ,10 ιεπηά πξηλ ην πξόγεπκα

Δλήιηθνη: ½ έσο 1 γξακκάξην

Παηδηά : ειάρηζηε πνζόηεηα -½ γξακκάξην

Αζιεηέο : 1 γξακκάξην

Πξνζνρή: όηαλ θάπνηνο έρεη θάπνην πξφβιεκα

πγείαο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη θαη λα

ζπκβνπιεπζεί ην ζεξάπσλ ηαηξφ ηνπ .

Page 38: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

πληήξεζε

Ο βαζηιηθό πνιηόο ζπληεξείηε ζην ςπγείν ή

ζηνλ θαηαςχθηε.

ην ςπγείν κπνξεί λα δηαηεξεζεί γηα 6 κήλεο

ηνλ θαηαςύθηε πάλσ από ρξόλν.

Page 39: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010

Ση πξέπεη λα γλσξίδεη ν θαηαλαισηήο;

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη απαγνξεύζεη ηελ

εηζαγσγή θηλέδηθνπ βαζηιηθνύ πνιηνύ.

Γηαηί βξέζεθε επηθίλδπλν αληηβηνηηθό πνπ

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ιεπραηκία ζηνλ

άλζξσπν.

Page 40: Γύρη βασιλικός πολτός παρουσίαση Καλαιτζιδου Αικατερίνη στην Ημερίδα μελιού Γρεβενά 2010