Γ ΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 17 Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το...

11
Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)

Transcript of Γ ΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 17 Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το...

Page 1: Γ ΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 17 Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)

Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)

Page 2: Γ ΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 17 Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)

Ο Γεώργιος Α‘ βασιλιάς των Ελλήνων - Η ενσωμάτωση των Επτανήσων

● Οι Δυνάμεις επιλέγουν τον Γεώργιο, δευτερότοκο γιο του βασιλιά της Δανίας, ως βασιλιά των Ελλήνων (1863).

● Οι Άγγλοι παραχωρούν στο νέο βασιλιά τα Επτάνησα. Ενσωμάτωση το 1864.

Page 3: Γ ΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 17 Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)

Το σύνταγμα του 1864● Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Δημοκρατική αρχή.

● Βασιλευομένη δημοκρατία.

● Κατάργηση της Γερουσίας (εκδημοκρατισμός).

● Καθολικό δικαίωμα ψήφου για τους άνδρες άνω των 21 ετών.

● Νομοθετική εξουσία ασκείται από τη Βουλή και τον βασιλιά. - Εκτελεστική από τον βασιλιά με υπουργούς που διορίζει ο ίδιος.

● Ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία.

Page 4: Γ ΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 17 Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)

Εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις● Κυρίαρχος στην πολιτική σκηνή ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος,

μεταξύ 1864 και 1881

● Διανέμει τις εθνικές γαίες

● Συγκρούεται με τον Γεώργιο για το κρητικό ζήτημα

Page 5: Γ ΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 17 Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)

Η αρχή της δεδηλωμένης● Κυρίαρχες οι πελατειακές σχέσεις και οι αναξιοκρατικοί

διορισμοί στο Δημόσιο – απουσία συγκροτημένων κομμάτων

● Ο βασιλιάς επιτείνει την πολιτική αστάθεια διορίζοντας κυβερνήσεις της αρεσκείας του

● Απαίτηση του Χαρίλαου Τρικούπη να αποδεχτεί ο βασιλιάς την αρχή της δεδηλωμένης (1874)

● Αποδοχή της από τον βασιλιά (1875)

[…] Καλούνται εις την εξουσίαν κυβερνήσεις αποκρουόμεναι παρά της πλειοψηφίας του Έθνους, χορηγείται εις αυτάς η διάλυσις της Βουλής και συνάμα παν μέσον επηρεασμού των συνειδήσεων του λαού και νοθεύσεως των εκλογών, και λέγομεν ύστερον, ότι πταίει ο λαός διά την τοιαύτην κατάστασιν. Τι δύναται ο λαός κατ’ αυτής; Ουδέν άλλο ή να επαναστατήση˙ αλλά τις ο δυνάμενος να κατακρίνη ευλόγως τον λαόν διότι την επανάστασιν θεωρεί ως έσχατον καταφύγιον, και πριν ή προέλθη εις αυτήν ζητεί να ίδη εξαντλούμενα όλα τα προληπτικά μέσα.

Αν δεν πταίει ο λαός, πταίουν οι πολιτευόμενοι, λέγουσιν οι άλλοι, και η εξαχρείωσις αυτών ευθύνει το Έθνος, αφού ούτοι εις το Έθνος ανήκουσιν. Απαντώμεν ότι η διαγωγή των πολιτευομένων θα ηύθυνε το Έθνος, αν η Ελλάς αυτοδιοικείτο, αλλ’ αφού διά της διαστροφής του Συντάγματος και της εικονικότητος της Βουλής κυβερνάται πράγματι η Ελλάς ως μοναρχία απόλυτος, επόμενον ήτο να καταστώσι και οι πολιτευόμενοι οποίους διαπλάττει αυτούς το νόθον καθεστώς.Χ. Τρικούπης, «Τις πταίει;», εφημ. Καιροί, 29 Ιουνίου 1874.

Page 6: Γ ΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 17 Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)

Ο δικομματισμός● Η αρχή της δεδηλωμένης οδηγεί στο σχηματισμό δύο ισχυρών

κομμάτων που εναλλάσσονται στην εξουσία: Το κόμμα του Χαρίλαου Τρικούπη και αυτό του Θεόδωρου Δηλιγιάννη.

Page 7: Γ ΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 17 Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)

Το πρόγραμμα του Χαρίλαου Τρικούπη ● Εκσυγχρονισμός του κράτους και οικονομική ανάπτυξη

● Δημιουργία υποδομών (π.χ. σιδηροδρόμου)

● Εξυγίανση της διοίκησης (αξιοκρατία)

● Ανασυγκρότηση ενόπλων δυνάμεων

● Ειρηνική συνύπαρξη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

● Αύξηση φόρων και εξωτερικού δανεισμού + Προνομιακή μεταχείριση ελλήνων ομογενών κεφαλαιούχων

Page 8: Γ ΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 17 Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)

Οι θέσεις του Θεόδωρου Δηλιγιάννη● Λαϊκιστικές επαγγελίες περί μείωσης των φόρων για τα μεσαία

και κατώτερα στρώματα

● Απροκάλυπτος κομματισμός στη διοίκηση

Page 9: Γ ΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 17 Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)

Η πορεία προς την οικονομική και εθνική κρίση● Κήρυξη πτώχευσης από τον Τρικούπη (1893), λόγω της

υπέρμετρης αύξησης του χρέους της χώρας

● Συντριβή στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Υποχρέωση της Ελλάδας να καταβάλει τεράστιες πολεμικές αποζημιώσεις.

Page 10: Γ ΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 17 Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)

Πτώχευση (1893) Πολεμικές αποζημιώσεις (1897)

Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος 1898

Page 11: Γ ΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 17 Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)

Γενικευμένη δυσαρέσκεια για την ανικανότητα του πολιτικού προσωπικού και τις συνεχείς ς παρεμβάσεις του βασιλιά Γεώργιου στην πολιτική ζωή και στις ένοπλες δυνάμεις.