Χημεία-Β-Γυμνασίου-15-Διαγωνίσματα-...

download Χημεία-Β-Γυμνασίου-15-Διαγωνίσματα- (2).pdf

of 29

 • date post

  05-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Χημεία-Β-Γυμνασίου-15-Διαγωνίσματα-...

 • 8/16/2019 Χημεία-Β-Γυμνασίου-15-Διαγωνίσματα-taexeiola.gr (2).pdf

  1/29

  1

  ΧΗΜΕΙΑΒ’ Γυµνασίου 15 ∆ιαγωνίσµατα

  προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου

  t a e x

  e i o l

  a . g r

  http://www.taexeiola.gr/

 • 8/16/2019 Χημεία-Β-Γυμνασίου-15-Διαγωνίσματα-taexeiola.gr (2).pdf

  2/29

  2

  1

  1 α. Από τι εξαρτάται σε ποια κατάσταση της ύλης βρίσκεται ένα υλικό και πώς µπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση; β. Να βρείτε ποια η κατάσταση τ ν παρακάτ υλικών στους 2! ο". #ίνονται τα σηµεία $έσε ς και %ήξε ς τ ν υλικών.

  &λικό '.%. (ο") '.$. (ο") *υσική κατάσταση Α 1+ 2!, -

  /1! 0, - 1 , 0,, -

  Αν η 3ερµοκρασία τ ν παραπάν σ µάτ ν4 3ερµαίνοντάς τα 5ίνει 1!, ο" ποια υλικά 3α αλλάξουν κατάσταση και 5ιατί;

  ! α. %ι ονοµά6ουµε µεί5µα και ποιες οι ι7ιότητές του;β. 8ότε ένα µεί5µα 9αρακτηρί6εται ς οµο5ενές και πότε ς ετερο5ενές;

  " α. %ι ονοµά6ουµε περιεκτικότητα : ?; β. 'ε 1!, @A υ7ατικού 7ιαλύµατος σό7ας περιεκτικότητας 12: < προσ3έτουµε 2!, @A νερού. 8όση η περιεκτικότητα : < του νέου 7ιαλύµατος που 3α προκύBει;

  # α. 8οιες οι επιπτώσεις από την ρύπανση του νερού ενός υ7άτινου απο7έκτη; β. Cε ποιους τρόπους µπορούµε να περιορίσουµε την ρύπανση ενός υ7άτινου απο7έκτη; (αναλύστε)

  5 α. %ι ονοµά6ουµε 9ηµική έν ση και τι 9ηµικό στοι9είο; β. %ι 7ιαDορές έ9ουν οι 9ηµικές ενώσεις από τα µεί5µατα;

  $ α. %ι ονοµά6ουµε 9ηµική αντί7ραση; β. %ι είναι τα αντι7ρώντα σε µία 9ηµική αντί7ραση και τι τα προEόντα;

  5. 8οιες 9ηµικές αντι7ράσεις ονοµά6ονται εξώ3ερµες και ποιες εν7ό3ερµες;

  % α. %ι µας λέει η ατοµική 3ε ρία; β. %ι είναι ο µοριακός τύπος ενός στοι9είου ή µίας 9ηµικής έν σης και τι µας 7εί9νει;

  & α. 8οια η ονοµασία τ ν παρακάτ 9ηµικών στοι9εί ν F

  G. H GG. Ν GGG. [email protected] G=. J =. K =G. L =GG. KG =GGG. "M

  t a e x

  e i o l

  a . g r

 • 8/16/2019 Χημεία-Β-Γυμνασίου-15-Διαγωνίσματα-taexeiola.gr (2).pdf

  3/29

  β. 8ώς συµβολί6ονταί τα παρακάτ 9ηµικά στοι9είαF GN. Oάλιο N. Ασβέστιο NG. 'ί7ηρος NGG. Cόλυβ7ος NGGG. Pλώριο NG=. Qευ7άρ5υρος N=. Αλουµίνιο N=G. Νάτριο

  ' Να βρε3ούν οι συντελεστές τ ν παρακάτ 9ηµικών εξισώσε ν α. R"? S TU 2J V TU"? S R 2J β. R 2 S W2 V WR

  5. RWJ X "Y"J V "Y(WJ )2 S R 2J S "J 2 7. Z 2J S R 2 J V ZJR ε. "Y"? 2 S WY LJ 0 V "Y (LJ 0)2 S WY"?

  t a e x

  e i o l

  a . g r

 • 8/16/2019 Χημεία-Β-Γυμνασίου-15-Διαγωνίσματα-taexeiola.gr (2).pdf

  4/29

  0

  !

  1 α) 'υµπληρώστε τα κενά F Εξάχνωση ονοµάζεται το φαινόµενο κατά το οποίο ένα -------- µετατρέπεται σε ---------- . Τήξη ονοµάζεται το φαινόµενο κατά το οποίο ένα ------------ µετατρέπεται σε ---------- β)8οιο είναι το σηµείο τήξε ς και ποιο το σηµείο 6έσε ς του νερού4 σε πίεση 1Y[\. Αν ανέβουµε στην κορυDή του ]βερεστ το σηµείο 6έσε ς του νερού 3^ αλλάξει4 πώς και 5ιατί;

  ! α) %ι σηµαίνει η έκDρασηF 7ιάλυµα 6ά9αρης είναι περιεκτικότητας !:

 • 8/16/2019 Χημεία-Β-Γυμνασίου-15-Διαγωνίσματα-taexeiola.gr (2).pdf

  5/29

  !

  'τοι9είο Ατοµικός αρι3µός $

  Cα6ικός αρι3µός Α

  Αρι3µός πρ τονί ν

  Αρι3µός ηλεκτρονί ν

  Αρι3µός νετρονί ν

  Pλώριο 1` ! Oάλιο a 2,

  % α) 8οια µεί5µατα ονοµά6ονται οµο5ενή (7ιαλύµατα); β) Να 9αρακτηρίσεις ς οµο5ενές (b) ή ετερο5ενές (c) κα3ένα από τα παρακάτ µεί5µαταF G.νερό µε λά7ι GG.αίµα GGG.κρασί

  & Να 9αρακτηρίσετε τις παρακάτ προτάσεις σαν σ στές ή λαν3ασµένες F

  α) 'τα ιόντα τα ηλεκτρόνια είναι περισσότερα από τα πρ τόνια.β) _ταν ένα άτοµο 9άσει ηλεκτρόνια µετατρέπεται σε κατιόν. 5) %ο κατιόν έ9ει 3ετικό Dορτίο 7) %ο 9λ ριού9ο νάτριο αποτελείται από ιόντα νατρίου/ 9λ ρίου σε αναλο5ία 1F1

  ' #ίνονται οι 9ηµικές εξισώσεις F 1. " S J 2 V "J 2 2. H 2 S J 2 V H 2b α) 8οια είναι τα αντι7ρώντα και ποιά τα προEόντα σε κά3ε εξίσ ση ; β) ράBε τις 9ηµικές εξισώσεις ισοστα3µισµένες.

  t a e x

  e i o l

  a . g r

 • 8/16/2019 Χημεία-Β-Γυμνασίου-15-Διαγωνίσματα-taexeiola.gr (2).pdf

  6/29

  d

  "

  1ο . Να αναDέρετε τρείς βασικές 7ιαDορές µεταξύ µει5µάτ ν και 9ηµικών ουσιών. 8ώς 3α µπορούσαµε να 7ιαπιστώσουµε αν σε ένα 7ο9είο υπάρ9ει µόνο νερό ή αλατόνερο4 9 ρίς να το 7οκιµάσουµε;

  !ο Από ποιά σ µατί7ια αποτελείται το άτοµο και ποιά τα 9αρακτηριστικά του κα3ενός;

  "ο %ι ονοµά6εται ατοµικός και τι µα6ικός αρι3µός; 8ώς συµβολί6ονται;

  #ο 'ε ένα ποτήρι µε 2,,@ 9υµό πορτοκαλιού ρί9νουµε 1,@ 6ά9αρη. Να βρε3εί η περιεκτικότητα βάρος προς βάρος < :.

  5ο %ι ονοµά6ουµε τήξη4 τι πήξη4 τι βρασµό και τι εξά9ν ση;

  $ο Να αναDέρετε ! Dυσικές ι7ιότητες4 οι οποίες 7ιαDοροποιούν το ένα υλικό σώµα από το άλλο.

  %ο Να βρε3εί η πυκνότητα ρ του κασσίτερου σε @

 • 8/16/2019 Χημεία-Β-Γυμνασίου-15-Διαγωνίσματα-taexeiola.gr (2).pdf

  7/29

  `

  #

  1 α. %ι ονοµά6εται τήξη4 τι πήξη και τι βρασµός; β. #ίνεται ο παρακάτ πίνακας. Να συµπληρ 3εί η Dυσική κατάσταση τ ν ουσιών σε 3ερµοκρασία 2! > ".

  bυσία 'ηµείο %ήξε ς ( ο") 'ηµείο

  $έσε ς ( ο") *υσική κατάσταση

  στους 2! ο" Α 11! 00!

  / a !` /21+ /1+

  # d0 1 ,,

  ! α. %ι είναι τα µεί5µατα;

  β. Να αναDέρετε τέσσερις τρόπους 7ια9 ρισµού µει5µάτ ν. 8ροτείνετε έναντρόπο παραλαβής αλατιού από το 3αλασσινό νερό.

  " α. %ι είναι τα 7ιαλύµατα; Από ποια συστατικά αποτελείται ένα 7ιάλυµα; #ώστε ένα παρά7ει5µα. β. %ι σηµαίνουν οι εκDράσειςF G) 7ιάλυµα 6ά9αρης !: < . GG) 7ιάλυµα 6ά9αρης : ?. που ανα5ράDεται στην ετικέτα ενός εµDιαλ µένου κρασιού.

  # α. %ι ονοµά6εται 9ηµικό στοι9είο και τι 9ηµική έν ση; β. H 9ηµική έν ση οξεί7ιο του µα5νησίου αποτελείται απο µα5νήσιο και οξυ5όνο σε αναλο5ία µα6ών µά6α µα5νησίου < µά6α οξυ5όνου g

 • 8/16/2019 Χημεία-Β-Γυμνασίου-15-Διαγωνίσματα-taexeiola.gr (2).pdf

  8/29

  +

  & ια κά3ε µία από τις παρακάτ ερ τήσεις να επιλέξετε τη σ στή απάντησηF α. b πυρήνας του ατόµου αποτελείται απόF

  G. Hλεκτρόνια και νετρόνια. GG. Hλεκτρόνια και πρ τόνια. GGG. 8ρ τόνια και νετρόνια.

  β. %α πρ τόνιαF G. ]9ουν αρνητικό Dορτίο. GG. ]9ουν 3ετικό Dορτίο. GGG. cίναι ηλεκτρικά ου7έτερα.

  5. H µά6α του ηλεκτρονίου σε σ9έση µε του πρ τον