«Ει 1αγωγή και...

Click here to load reader

 • date post

  14-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of «Ει 1αγωγή και...

 • «Εισαγωγή και Διαχείριση της Καινοτομίας e-Portfolio

  Μαθητή από τη Διεύθυνση Σχολικής Μονάδας

  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΥ-ΣΤΡΟΥΖΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  Αθήνα, 2015

 • Παρασκευή Ξένου-Στρούζα 2

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  Εισαγωγή……………………………………………………………………………...4

  1. Η Αλλαγή/Καινοτομία E-Portfolio Μαθητή………………………………..4

  1.1. Εννοιολογική Προσέγγιση των Όρων «Εκπαιδευτική Αλλαγή» και

  «Εκπαιδευτική Καινοτομία……………..…………………………….4

  1.2. Θεωρητικό Υπόβαθρο…………………………………………….......5

  1.3. Γιατί E-Porfolio Μαθητή;……………………….……………………7

  2. Παρουσίαση της Αλλαγής/Καινοτομίας E-Portfolio Μαθητή…………….8

  2.1. Είδος της Αλλαγής/Καινοτομίας……….……………………………..8

  2.2. Χαρακτηριστικά Αλλαγής/Καινοτομίας……………………………...9

  3. Ανάλυση Συνθηκών και Καταγραφή Οργάνων Λήψης Απόφασης

  Αναφορικά με την Εισαγωγή και Εφαρμογή της Αλλαγής/Καινοτομίας E-

  Porfolio Μαθητή…………………………………………………………….10

  3.1. Συνθήκες Εισαγωγής και Εφαρμογής της Αλλαγής/Καινοτομίας…10

  3.2. Όργανα Λήψης Απόφασης…………………………………………..11

  3.2.1. O Διευθυντής…………………………………………………….11

  3.2.2. Οι εκπαιδευτικοί…………………………………………………12

  4. Ενεργοποίηση Εκπαιδευτικών και Αποτελεσματική Διαχείριση

  Αντιστάσεων ή/και Συγκρούσεων……………………………………….…12

  4.1. Σχεδιασμός Καινοτομίας - Μοντέλο Fullan………………………..12

  4.1.1. Εισαγωγή (initiation)…………………………………………….13

  4.1.1.1. Σκοπός/αναγκαιότητα………………………………...…13

  4.1.1.2. Συγκρότηση ομάδας δράσης……………………………14

  4.1.2. Εφαρμογή (implantation………………………………………...14

  4.1.3. Εσωτερίκευση(institutionalization)……………………………..15

 • Παρασκευή Ξένου-Στρούζα 3

  4.2. Αποτελεσματική Διαχείριση Φαινομένων Αντίστασης ή/και

  Συγκρούσεων………………………………………………………...15

  5. Η καινοτομία e-Portfolio - Μια Αναστοχαστική Προσέγγιση.....………...17

  Σύνοψη…………………………………………………………………………….…18

  Βιβλιογραφικές Αναφορές/Πηγές……….………..………………………………...19

 • Παρασκευή Ξένου-Στρούζα 4

  Εισαγωγή

  Το εκπαιδευτικό σύστημα 1 από τη φύση του αποτελεί παράγοντα κοινωνικής

  αλλαγής και εξέλιξης (West-Burnham, 1999). Σήμερα, οι νέες τεχνολογίες έχουν

  εισχωρήσει σε αυτό, ενισχύοντας τη μετασχηματιστική του δύναμη, οδηγώντας την

  κοινωνία σε ριζικές αλλαγές (Kaput,1998). Στόχος και φορέας των αλλαγών αυτών

  είναι το ίδιο το άτομο (Roettger, 2006), που σε ένα ευέλικτο και εκσυγχρονιστικό

  περιβάλλον/κουλτούρα μάθησης είναι δυνατόν να το μεταμορφώσει και εξελίξει,

  αφού προηγουμένως μετασχηματιστεί το ίδιο σε δημιουργικό, αποκαλυπτικό,

  εφευρετικό, κριτικά και συλλογικά σκεπτόμενο άτομο, όπως η σύγχρονη κοινωνία

  της γνώσης, της επικοινωνίας και της πληροφορίας απαιτεί (Τριλιανός, 1997˙

  UNESCO, 1999).

  Στην παρούσα μελέτη θα γίνει προσπάθεια προσέγγισης μιας καινοτομίας

  αυθεντικής μάθησης και αξιολόγησης, διεθνώς διαδεδομένης, του ηλεκτρονικού

  Φακέλου Εργασιών του Μαθητή (e-Portfolio assessment), η οποία προτείνεται και

  εισάγεται από τη διεύθυνση εισάγεται από τον Διευθυντή σχολικής μονάδας

  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της σχετικής αυτονομίας της στο

  ελληνικό συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα.

  1. Η Αλλαγή/Καινοτομία E-Portfolio Μαθητή

  1.1. Εννοιολογική Προσέγγιση των Όρων «Εκπαιδευτική Αλλαγή» και

  «Εκπαιδευτική Καινοτομία»

  Συχνά οι έννοιες «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» 2 «εκπαιδευτική αλλαγή» και

  «εκπαιδευτική καινοτομία» συγχέονται, ωστόσο, συσχετίζονται αλλά και

  1 Με την έννοια της τυπικής μάθησης (formal learning), οργάνωσης, ιεράρχησης και δομής (Jarvis,

  1987).

  2 Μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν είναι απλά μια αλλαγή, αλλά ένας θεσμικός δομικός

  μετασχηματισμός μεγάλης εμβέλειας (Fullan, 2000). Κυριαρχείται από ενιαία σύλληψη και

  συγκρότηση και χαρακτηρίζονται από συλλογικό ιδεολογικό, πολιτικό όραμα και συγκροτημένη

 • Παρασκευή Ξένου-Στρούζα 5

  διαφοροποιούνται σημαντικά. Έτσι, ως «εκπαιδευτική αλλαγή» ορίζεται κάθε

  εκπαιδευτικός μετασχηματισμός μικρής εμβέλειας, θεσμοθετημένος ή μη, ο οποίος

  εστιάζει σε επιμέρους οργανωτικές, διαχειριστικές ή διοικητικές πτυχές των

  εκπαιδευτικών συστημάτων και δεν επιδρά στη δομή και φιλοσοφία του

  εκπαιδευτικού συστήματος, όπως η μεταρρύθμιση η οποία οδηγεί σε μεγάλες αλλαγές

  (Δακοπούλου κ. συν. 2008). Μια καινοτομία αποτελεί μια μικρή αλλαγή, αντίθετα

  μια αλλαγή δεν είναι απαραίτητα καινοτομία 3 . Η «εκπαιδευτική καινοτομία»

  προϋποθέτει μια ενέργεια, μια παρέμβαση, ένα πρόγραμμα ή μια δραστηριότητα που

  εφαρμόζεται και δοκιμάζεται για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία στελεχών της

  εκπαίδευσης ή και μεμονωμένων ατόμων (Δακοπούλου κ. συν. 2008).

  1.2. Θεωρητικό Υπόβαθρο

  Η αλλαγή στη εκπαιδευτική πρακτική αποτελεί σύμφυτο χαρακτηριστικό που

  βελτιώνει την ποιότητα και αποτελεσματικότητά της (Fullan, 1991). Εκπορεύεται από

  τα εκπαιδευτικά κινήματα, του κοινωνικού εποικοδομισμού» (social constructivism),

  της κριτικής και της ολιστικής προσέγγισης της σκέψης και της γνώσης, του 20 ου

  αιώνα (Bruner, 1997˙ Vygotsky, 1988˙ Wineburg & Grossman, 2000). Εμπλουτίζεται

  περεταίρω αναφορικά με την ορθολογική 4 διαχείρισή της (Fullan, 1993, 1991), στο

  στοχοθεσία. Μπορεί να