Download - Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

Transcript
Page 1: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

±‡bËÒ≤W «∞Iºr

¸¥UOU‹

±‡bËÒ≤W «∞Iºr

¸¥UOU‹

«∞πLNu¸¥ÒW «∞∑Òu≤ºOÒW

Ë“«… «∞∑Òd°OW Ë«∞∑Ju¥s

«∞LIU°W

°U∞JHU¥U‹

«∞LIU°W

°U∞JHU¥U‹

«∞ºÒMW «∞∏ÒU∞∏W ±s «∞∑ÒFKOr «_ßUßw

«∞LdØe «∞u©Mw «∞∂Ob«u§w

Page 2: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

¢BLOr ËU“ : ±Oöœ °s ÅU

ßu : ¥U÷ °s Ld

©UW :Top printing

Page 3: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

3

I- ±∫∑u¥U‹ «∞LbËÒ≤W

1- ±cØÒd«‹ «∞∑Òb¸¥V Ë«∞bÒ´rË¢∫∑uÍ Kv:

- ±cØÒd«‹ √ßUßOÒW °JqÒ Ë«•b… ±MNU 01 ¢LU¥s- ±cØÒd«‹ ¢LOÒe °JqÒ Ë«•b… ±MNU 5 ¢LU¥s- ±cØÒd«‹ ≈b±U§OÒW °JqÒ Ë«•b… ±MNU ¢Ld¥MUÊ.

2- ±cØÒd«‹ ö§OÒW.√bÒ‹ «∞LcØÒd«‹ ∞LFU∞πW «_îDU¡ «∞Ò∑w ¢R£Òd ßK∂U Kv «∞∑FKÒLU‹ «∞öÒ•IW.

II- «ß∑Gö‰ «∞LbËÒ≤W

> ô ¢FuÒ÷ ±bËÒ≤W «∞Iºr «∞J∑U» «∞LbßwÒ Ëô ¢FuÒ÷ ØdÒ«” «∞Iºr.> «∞LbËÒ≤W √œ«… ¥º∑FOs °NU «∞LFKÒr :- ô≤∑IU¡ ¢LU¥s ±MUß∂W ∞K∑FKÒr «∞Lº∑Nb·,- ù£∂U‹ «∞∑FKÒr Ë∞bLt ∞bÈ °Fi «∞L∑FKÒLOs √Ë ∞bÈ ±πLuW ±∑LOÒe… ±MNr¢ºL «ß∑Fb«œ¢Nr °UùU≠W.- ∞∑b¸¥V «∞L∑FKÒLOs Kv √≤ADW «ùœ±UÃ,- ù≤πU“ √≤ADW ö§OÒW ±bÆÒIW Ë≥Uœ≠W √£MU¡ ≠∑d«‹ «∞∑FKÒr √Ë ≈£d «∞∑ÒIOOr

Page 4: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

4

Ë«∞∑ÒAªOh.

III - «ß∑FLU‰ «∞LbËÒ≤W

1- ±cØÒd«‹ «∞∑Òb¸¥V Ë«∞bÒ´r.> ¢∂b√ ØqÒ ±cØÒd… ±s ±cØÒd«‹ «∞∑Òb¸¥V Ë«∞bÒ´r °U∞∂OU≤U‹ «∞∑ÒU∞OÒW :√- «∞LUœÒ… Ë«∞Lº∑uÈ «∞∑FKOLw.»- «∞JHU¥W «∞HdOW.Ã- «∞MÒAU◊ ˱πU∞t.œ- «∞Nb· «∞LLOÒe.> ¢∫∑d ≥cÁ «∞LcØÒd«‹ Æb¸ «ù±JUÊ ¢b¸Òà «∞BÒFu°W.> ¥LJs «ß∑FLU‰ «∞LcØÒd«‹ «_ßUßOÒW Ë«∞LcØÒd«‹ «ôb±U§OÒW ±s Æ∂q ØU≠W ¢ö±Oc

«∞Iºr.√±ÒU ±cØÒd«‹ «∞∑ÒLOÒe ≠∑ªBÒh ∞K∑Òö±Oc «∞Òc¥s ¢ºL «ß∑Fb«œ«¢Nr °UùU≠W, œËÊ

√Ê ¥∑ªc «∞Ld˸ ≈∞v ±cØÒd«‹ «∞∑ÒLOÒe ±d˸« «§∂U¥ÒU ≠w ¢LAw «∞∑FKÒr.Ë°U∞∑ÒU∞w ≠S≤Òt ∞KLFKÒr «î∑OU √≠Cq ß∂q «ôß∑Gö‰ Ë«¢ÒªU– Æd« ≤πUW «∞FLq

´Kv ÅMn ±s «_ÅMU· «∞LcØu¸….> ±bËÒ≤W «∞Iºr °ÓMÚp ∞LªeËÊ √≠JU ¢ºL °∑u“¥l ±πU‰ «∞Lb«îq «∞LLJMW

∞Lª∑Kn √≥b«· «∞∂d≤U±Z.> «∞u™OHW «_Ë∞v Ë«_ßUßOÒW ∞KLcØÒd«‹ «∞ªUÅÒW °U∞∑b¸¥V Ë«∞bÒ´r ≥w: «∞∑Ld¥s

(±s ¢LdÒÊ - ¥∑LdÒÊ). Ë«∞u™OHW «∞∏ÒU≤OÒW ≥w «∞∑AªOh Ë«∞FöÃ.> «ô©ÒöŸ Kv «∞∑ÒLU¥s «∞LI∑d•W dËÍÒ Ë–∞p °Nb· «∞IOU °FLKOÒW «ô≤∑IU¡

«∞Ò∑w ¢LKONU UDW «∞eÒ±s «∞LIdÒ¸ √Ë «∞Nb· «∞LºDÒd √Ë «∞∫U§OU‹ «∞HFKOÒW ∞KL∑FKLOs

Page 5: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

5

˱º∑u«≥r «∞∫IOIwÒ.

2- ±cØÒd«‹ «∞FöÃ> ≥w ±cØÒd«‹ ¢N∑rÒ °Föà ≤LU–à ±s «_îDU¡ «∞NU±ÒW, ¢Kp «∞Ò∑w ¢rÒ √îc≥U ±s

¢∫KOq Ë«ßl ù≤πU“«‹ «∞∑Òö±Oc. ≥c« Ë¥LJs ∞KLFKÒr √Ê ¥πb ≤Hºt (√£MU¡ ≈ÅöÕ «∞∑IOOr√Ë √£MU¡ «∞∑FKÒr) √±U ≤LU–à √îdÈ ±s «_îDU¡ ¢∑DKÒV ±Mt «≤∑Uà ±cØÒd«‹ «∞∑u§Ot «∞Ò∑w¢∫uÍ :

- ≤LU–à ±s «_îDU¡.- °Fi √ß∂U» ≥cÁ «_îDU¡.- ≤LU–à ±s ±cØÒd«‹ «∞Föà «∞LMUß∂W.> ±cØÒd«‹ «∞Föà ¢º∑FLq °Bu¸… ≠dœ¥ÒW ±s Æ∂q «∞L∑FKÒLOs «∞Òc¥s ¥u«§NuÊ

ÅFu°U‹ ±bÆÒIW ≠w √Í §e¡ ±s «∞∂d≤U±Z.

©d¥IW «ôß∑FLU‰∞JqÒ ±FKÒr •d¥ÒW «∞∑ªDOj ≠w «ß∑FLU‰ ±bËÒ≤W «∞Iºr.Ë≤Fd÷ ±l –∞p °Fi «ù±JU≤OU‹ °Nb· «∞∑Òu§Ot.> «∞LcØÒd«‹ «_ßUßOÒW ˱cØÒd«‹ «∞∑ÒLOÒe ¢º∑GqÒ √£MU¡ √≤ADW «∞∑FKÒr.> ±cØÒd«‹ «ùœ±Uà ¢º∑GqÒ ≈£d ≈≤NU¡ «∞∑FKÒr «∞LMNπw, °Nb· «∞∑b¸¥V Kv «ùœ±UÃ

Ë/√Ë ¢º∑GqÒ ≠w °b«¥W «∞∑FKÒr ØuOFOÒW ¢FKÒr «œ±U§OÒW °Nb· Ël «∞L∑FKÒLOs √±U±AJq ¥∑u≠Òd ≠Ot «ùœ±Uà «∞L∑FKÒo °Nb· ±LOÒe ±FOÒs.

> ±cØÒd«‹ «∞Föà ¢º∑Gq ≈£d ¢FdÒ· √îDU¡ «∞L∑FKÒLOs Ë¢F∏Òd«¢Nr √£MU¡ «∞∑FKÒrË/√Ë ≈£d «∞∑IOOr Ë«∞∑AªOh.

Page 6: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r
Page 7: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

*«∞LcØÒd«‹ «_ßUßOÒW

*«∞LcØÒd«‹ «ùœ±U§OÒW

*±cØÒd«‹ «∞∑ÒLOÒe

Page 8: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

œ∞Oq «ß∑FLU‰ ±cØÒd«‹ «∞∑Òb¸¥V Ë«∞bÒ´r

√ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U√≠JÒp «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU√§Ll °Uô•∑HUÿ Ë√©dÕ œËÊ “¥Uœ√¢BdÒ· ≠w «∞Fbœ 0001√ØuÒÊ «üô· «∞JU±KW Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U√≠JÒp «üô· «∞JU±KW Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU√©dÕ °U∞eÒ¥Uœ…√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0002√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0005√¢FdÒ· ≠Jd… §c«¡ bœ¥s√ØuÒÊ «_´b«œ ±s 0005 ≈∞v 9999 Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U√≠JÒp «_´b«œ ±s 0005 ≈∞v 9999 Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU√≤πe LKOÒW «∞CÒd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥ÒW °Os «∞L∑d Ë√§e«zt√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW °Os «∞L∑d ˱CUHU¢t√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW °Os «∞KÒ∑d ˱CUHU¢t

√¢FdÒ· «∞LºU∞p Kv «∞A∂JW Ë√ßLNU√ÅMÒn «∞eÒË«¥U •ºV ≠∑∫U¢NU Ë√ßLNU√•ºV ÆOf ±∫Oj ØqÒ ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os : (§Ll Ë©dÕ),(©dÕ Ë§Ll), (©dÕ Ë©dÕ)√§OV ´s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d»Ë§Ll), (d» Ë©dÕ), (§Ll Ë©dÕ),(©dÕ Ë§Ll)

«∞JHU¥W«∞Nb· «∞LLOÒe«∞LcØÒd…«_ßUßOÒW

¢dÆOr«∞LcØÒd«‹

1

2

3

4

6

7

8

9

11

31

41

51

61

01

71

81

5

02

12

21

91

931

9132

0353

1464

2646

9637

7708

4878

101601

911321

031331

731141

541941

2959

451651

061361

3565

571971

481781

111411

761071

∞uÊ √ÅHd

4151

4262

6373

7484

5666

47

18

8898

701801

421521

431

241

051151

6979

751

461

7585

081181

881981

511611

171271

∞uÊ √•Ld

6181

7292

8304

9425

7686

5767

2838

0919

901011

621921

531631

341441

251351

89001

851951

561661

9516

281381

091191

711811

371471

∞uÊ √îCd

«∞LcØÒd…«ùœ±U§OÒW

±cØÒd… «∞∑LOÒe

•qÒ ËFOU‹ ±AJq °∑u™On «∞FLKOU‹ ´Kv «_´b«œ

•qÒ ËFOÒU‹ ±AJq

°U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d•qÒ ËFOÒU‹ ±AJq °∑u™On

îUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW•qÒ ËFOÒU‹ ±AJq ≈≤LU¡

∞öß∑bô‰ «∞d¥UwÒ

8

Page 9: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’1•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ6

9

1) √LÒd ≠d«U‹ «∞πbˉ •ºV «∞LDKu» ≠w ØqÒ ±dÒ….

2) √LÒd ≠d«U‹ «∞πbˉ °∫ºV «∞LDKu» ≠w ØqÒ ±dÒ….

Ær «∞FAd«‹

Ær «∞LµU‹

´bœ «∞FAd«‹

´bœ «∞LµU‹

734 347 568 586 109 819 948 «_´b«œ«∞LDKu»

«∞Fbœ736529983

Ær ¬•UœÁ3.8.6.0

´bœ Ad«¢t573687.99.09

Ær ±µU¢t.......

Page 10: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

6

’2

10

3) «_´b«œ342243324≥w √b«œ ±ª∑KHW

ËÓ∞ÓJMÒNÓU ¢Ó∑ÓJÓu]ÊÔ ±sÚ ≤Hf «_Ó¸ÚÆÓU (2\3\4)√l œ«îq ØqÒ §bˉ «_´b«œ «∞Ò∑w ¢∑JuÒÊ ±s ≤Hf «_¸ÆU £rÒ √Æd√≥U.

539763548342243324

376395342

593584324

243485367

4) √ØuÒÊ °U_¸ÆU √b«œ« £rÒ √Æd√≥U.

√îÚ∑U ≠w ØqÒ ±dÒ…Ì £ö£W Ó √ÆUÂÌ Ë√ØuÒÊ °NÓU √°FW Ó √b Ó«œ Ì ±ª∑KHW Ì.

9 8 03 7

Page 11: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

6

’3

11

5) √ØuÒÊÔ≠w ØqÒ ±d]…Ì3 √bÓ«œÌ±∑Ó∑ÓU∞OÓW ØqÒϱMNU –ÔË 3 √ÆUÂÌ

94352

1

6)

2/1 œ

√ - √Óî∑ÓU ≠w ØqÒ ±d]…Ì «∞IDÓl «∞MÒIb¥ÓÒW «∞LMÓUß∂ÓW _ØuÒÊÓØqÒ Ó±Ó∂KÓmÌ ±ÓU∞wÌ

531 ±w585 ±w536 ±w

» - √ÓØ∑V ÆOLÓW ØqÒ ±∂KÓm ±ÓU∞wÒ •Ód≠OÓÒU

>....................................................>....................................................>....................................................

................., ...................... , ....................

Page 12: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

6

7)

√ - √î∑UÔ≠w ØqÒ ±dÒ…Ì£ö£W √ÚÆUÂÌË√ØuÒÊ °NU √ØÚ∂d bœÌ±ÔLJsÌ.

à - √Ø∑ÔVÔ«∞FÓbÓœ Ó«∞LÔu«∞w Ó±Ô∂ÓU®Ód… ∞JÔqÒ bœ ±sÚ≥cÁ «_´b«œ

8) √Ø∑VÔ«_´b«œ «∞L∫Bu¸… °Os 008 Ë 509 Ë«∞Ò∑w ÆrÔAd«¢NU ÅHÚdÏ£rÒ √Æd√Ô≥U.

008

109

509

’4

12

» - √±∏ÒqÔØqÒ bœ Kv «∞LFÚb«œ.

Page 13: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

6

’5

13

9) √î∑ÓUÔ4 √ÚbÓ«œÌ±s «∞∑ÓÒLd¥s (8) Ë√∞uÒMÔNU £rÒ √Ø∑Ô∂ÔNU •Ód≠OÒÎU.

>.................................................>.................................................>.................................................>.................................................

01) ≥ÓcÁ∞Óu•ÓWÔ¢ÓºπOqßOÓU¢MÓU

956 ¢u≤f 801

√ - √Ô¢rÒÔ∞ÓuÚ•ÓU‹¢ÓºπOq3 ßÓOÒU«‹ §Ób¥bÓ… îÓdÓ§ÓXÚ≈∞v «∞∑ÒπuÓ«‰ °FbÓßÓOU¢MÓU ±Ô∂ÓU®ÓdÓ….

.............. ¢u≤f 801 .............. ¢u≤f 801 .............. ¢u≤f 801

» - √Ô¢rÒÔ∞ÓuÚ•ÓU‹¢ÓºπOq«∞ßÓOÒU«‹ «∞∏ÒöÀ «∞Ò∑w îÓdÓ§ÓXÚ≈∞v «∞∑ÒπuÓ«‰ Æ∂q ßÓOU¢MÓU ±Ô∂ÓU®ÓdÓ….

.............. ¢u≤f 801 .............. ¢u≤f 801 .............. ¢u≤f 801

Page 14: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ6

’1

14

1) √ - √Æd√Ô «_©u«‰ Ë√Ø∑∂NU °U_¸ÆUÂ.

- ¢ºFÔLUzÓWÌ Ë£ÓöÓ£ÓWÏ ËîÓLÚºÔuÊ ±∑Úd«.

- £ÓöÓ£ÔLÓUzWÌ ËîÓLÚºÓWÏ Ë£ÓöÓ£ÔuÊÓ ±∑Úd«.

- ßÓ∂FÔLÓUzWÌ ËîÓLÚºÔuÊ ±∑Úd«.

» - √Ø∑ÔVÔØqÓÒ bÓœ ≠w«∞πÓbËÓ‰ •ÓºÓVÓ«¢ÒπÓUÁ«∞ºÓÒNr«_Ô≠ÔIwÒ

.

.. 3

3

7

.

..

à - √ÔØÓuÒÊ °U_Ó¸ÚÆÓU √Ó´ÚbÓ«œÎ«√ÔîdÓÈ •ÓºÓVÓ«¢ÒπÓUÁ «∞ºÒÓNr«∞FÓLÔuœÍÒ

053

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

Page 15: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

6

’2

15

œ - √Ó≤IÔqÔ «_´bÓ«œÓ «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ ÓKÓv «∞Úd]ßÚr _Ó´d·Ó «∞LÓºÓU≠ÓWÓ «∞Ò∑w ¢HBq °OsÓ ØqÒ ±JUÊ Ë¬îÓdÓ.

> «∞LbßW > ±Me‰ ßU±w

> «∞ºÒu‚> «∞LJ∑∂W

2) ¥ÓLÚKp «_îÚuÓ… «∞∏ÓÒöÓ£ÓWÓ ßU±w Ë“¥ÚMÓV Ë«∞NÓUœÍ «∞IDÓlÓ «∞MÒÓIb¥ÓÒWÓ «∞∑ÒUÓ∞OÓWÓ :

ßU±w“¥MV«∞NUœÍ

«∞L∂KmÔ : .......«∞L∂KmÔ : ...........«∞L∂KmÔ : ...........

ßU±w“¥MV«∞NUœÍ

«∞L∂Km : .......«∞L∂Km: ...........«∞L∂Km:...........

√Dv ßU±w 005 ±w ∞KNUœÍ Ë√Dv «∞NUœÍ _î∑t 002 ±w.√ßr «∞IDl «∞MÒIb¥ÒW «∞Ò∑w √Å∂∫X Mb ØqÒ ©Hq Ë√Ø∑V ÆOLW «∞L∂Km «∞ÒcÍ ÅU ¥LKJt.

0..

1/2

Page 16: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

6

’1

16

1) √LÒd «∞πbˉӫ∞∑ÒU∞w °∫ºV«∞LDKu»≠w ØqÒLdÒ….

. 409 588 . «∞Fbœ

37 . . 89 ´bœ «∞FAd«‹

6 4 . 5 Ær «ü•Uœ

. . 8 . Ær «∞FAd«‹

7 9 8 . Ær «∞LµU‹

- √±∏Òq ØqÒ bœ Kv «∞LFÚbÓ«œ.

...58 8 4 0 9 . . .2) √Ø∑VÔ«_´bÓ«œÓ•ºÓV «∞LDKu» ≠w ØqÒ ±dÒ….

√ - Ær «ü•Uœ 9

´bœ «∞FAd«‹83

» - Ær «∞FAd«‹ 8´bœ «∞LµU‹5«∞Fbœ “˧w(3 •ÔKÔu‰Ì)

Page 17: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

6

’2

17

à - Ær «ü•Uœ 5´bœ «∞LµU‹1

Ær «∞FAd«‹ ≠dœÍ

3) √ôÓ•kÔ«ô≤∑IU‰ÓKv ∞u•W«_´b«œ«∞ºÒ∫d¥ÒWË√ÔË«ÅqÔ¢FLOdÓ«∞Hd«U‹°MHf«∞DÒÓd¥IW.

152252262262363373374

521.631.732..

813913.924.044045

008.....

4 - √±∏Òq ØqÒ ±∂Km̱U∞wÌÒ °Q°lÆDlÌ≤Ib¥ÒWÌ≠Ij.

008 ±w521 ±w152 ±w045 ±w

(3 •ÔKÔu‰Ì)

Page 18: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

6

’3

18

5 - √±∏Òq ØqÒ ±∂Km̱U∞wÌÒ °ªLfÆDlÌ≤Ib¥ÒWÌ≠Ij.

008 ±w

521 ±w

152 ±w

045 ±w

Page 19: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≠JÒp «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU

2

’1

19

1) √ - √±Ó∏Òq ØqÒÓbÓœ KÓv «∞LFbÓ«œ.

857036703609

») √≠JÒp ØqÒ bœ ≈∞v ÅOG∑t «∞IU≤u≤OÒW

036 = 03+ .857= .+ 05+ .703 = . + 003609=.................................

2) √Ø∑V «∞Fbœ «∞LMUßV ≠w ØqÒ ±dÒ….

8 + 05+007=8573 + 04 +008 =.........9 +05 +007=.........07+009= ...........

» - √Ô•Oj °ªjÌÒ ±GKoÌÆr «∞FAd«‹≠w ØqÒbœÌ.

à - √Ø∂d bœÌ±s °Os≥cÁ «_´b«œ≥u ...............

œ - √Ø∑VÔ«_´b«œ «∞Ò∑w ∞NU ≤HfÔbœ«∞FAd«‹.

............................................................................

Page 20: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≠JÒp «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU

2

’2

20

3) √±Ó∏ÒqÔØqÒÓ±∂Km ±U∞wÒ •ÓºÓVÓ«∞LÓDKÔu»

∞ºU±w 567 ±w∞e¥MV 274 ±w_•Lb 098 ±w∞BU∞ 045 ±w6 ÆDl ≤Ib¥ÒW7 ÆDl ≤Ib¥ÒW7 ÆDl ≤Ib¥ÒW5 ÆDl ≤Ib¥ÒW

») √ØÓLÒq «∞πLKWÓ°Ußr«∞DÒHq «∞LMÓUßV Ë√Ô´ÓKΩqÔ

¥LJs ∞‡ ............... √Ê ¥A∑dÍ ÆBÒW £LMNU 087 ±w _Ê] ....................................................

√ - √¢rÒ ÆOLÓWÓØqÒÆDFWÌ≤Ib¥ÒWÌ.» - √∂Òd s ÆOLWØqÒ±∂Km̱U∞wÒÌ°U∞J∑U°W«∞πLFOÒW«∞LMUß∂W:045=...............................................036=...............................................027=...............................................008= ...............................................

4) √ô•k ±U ¥LKJt ØqÒ ©Hq Ë√≤πe «∞LDKu» ≠w ØqÒ ±dÒ….

∞BU∞ 045 ±w ∞Ld¥r 036 ±w∞FKwÒ 027 ±w ∞ªb¥πW 008 ±w

1/2

Page 21: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≠JÒp «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU

2

’3

21

5) √ - √±Ó∏ÒqÔ≠w ØqÒ ±ÓdÒ… «∞FÓbÓœÓÓKÓv «∞LFbÓ«œ √Ë √Ø∑ÔVÔ«∞FÓbӜӫ∞LÔLÓ∏Òq.

456............645............») √Ó¢ÒV «_´bÓ«œÓ«∞ºÒÓU°IÓW ±s «_Ø∂Ód≈∞v «_ÅGÓd:......................................................................................Ã) √¢rÒ ¢FLOdÓ«∞πbˉ «∞∑ÒÓU∞w :

«_´b«œ456......645Ær «∞LµU‹

´bœ «∞FAd«‹53

Ær «ü•Uœ4

6) √ôÓ•k «_´bÓ«œ «∞∑ÒU∞OWÓ:265406573542714913428509445

√ - √¢ÒV «_´b«œ «∞eÒ˧OÒW ±s «_Ø∂d ≈∞v «_ÅGd.

...................................................................................» - √¢ÒV «_´b«œ «∞Hdœ¥ÒW ±s «_ÅGd ≈∞v «_Ø∂d.

...................................................................................

Page 22: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≠JÒp «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√dØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU

2

’4

22

7) √l ±JUÊ «∞MÒIDW ÆLU ±MUß∂U.

√b«œ

≠dœ¥ÒW

√b«œ“˧OÒW

√ - √Ó¢ÒV «_´bÓ«œÓ«∞L∑Ó∫BÒqÓKÓONU ±s «_Ø∂Ód≈∞v «_ÅGÓd.........................................................................................» - √Óî∑ÓU ±sÓ«∞LÓπLuÓ∑ÓOs£ÓöÓ£ÓWÓ √bÓ«œ ÓÆr ±µÓU‹ØqÒ ±MNÓU 5 Ë√¢Ò∂NÓU ¢ÓBÓUb¥ÒU

...................................................................................................................

8) √ - √Ôô•k «_®ÚJU‰ œ«îq «∞πbˉ£ÔrÒ√Ô≤πeÔ«∞LDÚKu» ≠w ØqÒ ±dÒ….

» - √ÓØÚ∑V √ØÚ∂Ód «_´ÚbÓ«œ - √ÓØÚ∑V √ÅÚGÓdÓ«_´ÚbÓ«œ

101001«∞Fbœ

413

626

Page 23: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≠JÒp «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√dØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU

2

’5

23

9) √ - √ÓØ∑ÔVÔ«_Ó´bÓ«œ Ë≠oÓ«_Ó®JÓU‰«∞LÓdßÔu±ÓW.

01) §LÒl ßU±w «_®JU‰ «∞ºÒU°IW ËuÒNU °√ÆqÒ bœ ±LJs

√ - √ßÔrÔ «_®JU‰ «∞Ò∑w ¢uÅÒq ≈∞ONU ßU±w.

» - √Ø∑V ÆOL∑NU.

«_®JU‰101001

«∞Fbœ

«_®JU‰«∞Fbœ

» - √¢ÒVÔ≥cÁ «_´b«œ ¢BUÔb¥U.

Page 24: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≠JÒp «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√dØ∂NU Ë√¢Ò∂NU

2

’1

24

1) ¥LKp 3 ≈îu… ≥cÁ «∞L∂ÓU∞mÓ«∞LU∞OÒWÓ

√ - √¢rÒ ÆOLWÓ ØqÒ ÆDFÓW ≤Ib¥ÓÒWÌ≠w ØqÒ ±∂KÓmÌ» - √¢ÒV «∞L∂UKm «∞LU∞OÒW ±s «_Ø∂d ≈∞v «_ÅGd.

à ‡ ÆÓU∞XÚ “¥ÚMÓVÔ √Ô´Dw ∞ºÓU±w 3 ÆDÓlÌ ≤ÓIÚb¥]WÌ ≠OÔBÚ∂`Ô ∞Jqæ ±M]U ≤ÓHÚfÔ «∞LÓ∂ÚKÓm.√ÔÅÓuΩ¸Ô «∞IDÓlÓ «∞MÒIÚb¥]WÓ «∞Ú∑w ßÓ∑ÔºKΩLÔNU “¥ÚMÓVÔ _ÓîONÓU ßÓU±w.

Page 25: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≠JÒp «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√¢Ò∂NU

2

’2

25

√ - √Åud «∞IDl «∞MIb¥W «∞Ò∑w Ë≠d≥U ØqÒ ©Hq» - ÆU‰ «∞NUœÍ :

ò¬îc ±s ≤Iuœ “¥MV 5 ±w Ë√DONU ÆDFW ≤Ib¥ÒW Ë«•b… ±s ≤IuœÍ ≠OB∂ ∞JqÒ ±MÒU ≤Hf«∞L∂Kmå.ØÓr ßÓOÔFDw «∞NÓUœÍ ∞e¥MÓVÓ ?

Page 26: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≠JÒp «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√dØ∂NU Ë√¢Ò∂NU

2

’3

26

√ÅuÒ¸ ≠w «∞πbˉ «∞IDl «∞MÒIb¥ÒW «∞Ò∑w ßO∑ºKÒLNU ØqÒ ©Hq ±s √±Òt ∞OLJMt ®d«¡ «∞IBÒW.

¢ºKÒr «∞NUœÍ ¢ºKÒLX “¥MV ¢ºKÒr ßU±w

à - √Å∂ ∞ú©HU‰ «∞∏Òö£W ≤Hf «∞L∂Km√«œ ØqÒ Ë«•b ®d«¡ ÆBÒW £LMNU 008 ±w.

Page 27: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØÒd… «∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≠JÒp «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√dØ∂NU Ë√¢Ò∂NU

2

’1

27

1) √ - √≠JÒp «∞Fbœ ≈∞v ÅOG∑t «∞IU≤u≤OÒW √Ë √Ø∑V «∞Fbœ «∞LDKu»

à - √ØuÒÊ √Ø∂d bœ ±LJs ≠w ØqÒ ±dÒ….

>

>

>

» - √¢ÒV «_´b«œ «∞ºÒU°IW ±s «_Ø∂d ≈∞v «_ÅGd.

Page 28: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØÒd… «∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≠JÒp «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√dØ∂NU Ë√¢Ò∂NU

2

’2

28

ÆU‰ «∞NUœÍ : √≤U √±Kp «∞L∂Km «∞LU∞w «∞ÒcÍ √ÆU±t Od ±u§uœ… ≠w ÆOr «∞L∂UKm «_îdÈ.

«∞LµU‹

Page 29: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØÒd… «∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√≠JÒp «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√dØ∂NU Ë√¢Ò∂NU

2

’3

29

4) ±πLuŸ √ÆU ØqÒ bœ ≠w ≥cÁ «∞AÒ∂JW 61

√ - √LÒd ≥cÁ «∞AÒ∂JW •ºV «∞LFDOU‹ «∞LIbÒ±W ≠w «∞πbˉ

√ »

Ã

œ

» ‡ √¢r^ ¢FLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ à ‡ √¢ÒVÔ ≥cÁ «_´ÚbÓ«œÓ ¢d¢O∂ÎU ¢ÓMÓU“Ô∞OÒÎU

5 ‡ √Ô±∏ÒqÔ Øq] ±∂ÚKÓmÌ ±U∞wæ •ºÓVÓ «∞LDÚKÔu» ØK]LÓU √Ó±ÚJÓsÓ –Ó∞pÓ

Page 30: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√§Ll °Uô•∑HUÿ Ë√©dÕ œËÊ “¥Uœ…

3

’1

30

1) √ - √Ô•Oj °ªÓjÌÒ ±GKoÌÓbӜӥs ≠w ØÔqÒ ±dÒ…Ì.

2) √ - √°∫Y s ±πLuŸ ØqÒ £ö£W √b«œ ±∫U©W °ªjÒ ±GKo

...........................+...........................+........................................................

...........................+...........................+........................................................

...........................+...........................+........................................................

» - √¢∫IÒo ±s Å∫ÒW «∞MÒ∑OπW ≠w ØqÒ ±dÒ….

» - √°∫Y s ±πLuŸÌØqÒ bœ¥s ±∫U©Os °ªjÒ ±GKo

«∞ul «_≠IwÒ«∞ul «∞FLuœÍ

302 214 216 125

507 424 522 431

.............. = ................

.............. = ................

.............. = ................

.............. = ................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

Page 31: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√§Ll °Uô•∑HUÿ Ë√©dÕ œËÊ “¥Uœ…

3

’2

31

(.... + ....) + .... = ..............................

+........................................................................................................

3) √Ob •ºU» ØqÒ ±πLuŸ ≠w «∞∑ÒLd¥s «∞ºÒU°o °‡ 3 ©d‚ ±ª∑KHW.

+

...+(.... + ....) = ..............................

+........................................................................................................

+

(.... + ....) + .... = ..............................

+........................................................................................................

+

...+ (.... + ....) = ..............................

+........................................................................................................

+

(.... + ....) + .... = ..............................

+........................................................................................................

+

...+(.... + ....) = ..............................

+........................................................................................................

+

(.... + ....) + .... = ..............................

+........................................................................................................

+

... + (....+....) = ..............................

+........................................................................................................

+

...(.... + ....) + .... = ..............................

+........................................................................................................

+

Page 32: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√§Ll °Uô•∑HUÿ Ë√©dÕ œËÊ “¥Uœ…

3

’3

32

053 ±w

035 ±w 052 ±w

021±w

521 ±w051 ±w

5) ßOA∑dÍ ØqÒ ©Hq °CU∑Os ±s «∞∂CUzl «∞ºÒU°IW ≠w «∞∑ÒLd¥s 4. √LÒd «∞πbˉ.

4 - √°j ØqΩ °CUÓ∑OÚs Ë√ÓlÔ ô≠∑WÎ §b¥b…Î ∞∏ÓLÓMNÓU

¥LKp «∞NUœÍ 574 ±w¢LKp “¥MV 594 ±w¥LKp ßU±w 589 ±w«®∑dÈ «∞NUœÍ °LU ±Ib«Á....................Ë°Iw ∞t....................

«®∑d‹ “¥MV°LU ±Ib«Á..................Ë°Iw ∞t....................

«®∑dÈ ßU±w°LU ±Ib«Á.................Ë°Iw ∞t....................

Page 33: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb·:√§Ll °Uô•∑HUÿ Ë√©dÕ œËÊ “¥Uœ…

3

’4

33

589 ±w086 ±w598 ±w

6) œîq «_îu… «∞∏ö£WÔ ≈∞v ±∫qÒ °Ol «∞K^FV °Fb √ß∂ÔuŸ√£LUÊ «∞K^FV «∞∑w «î∑ÓU≥ÓU «_©HÓU‰Ô ≥w :

7 ‡ √«œ ßU±w √Ê ¥πFqÓ Øq] «_´b«œÓ «∞∑ÒU∞OW ±µU‹Ì ØU±KW («∞LUzW «∞JU±KW «∞Lu«∞OW ±∂U®d…Î ∞KFÓbÓœ)√°∫Y ±Ft s «∞eÒ¥Uœ… «∞ö]“±W

571+.=002

092+.=..........

583+.-..........

724+.-..........

537+.-..........

¥LKp «∞NUœÍ 086 ±w¥LJMt √Ê ¥A∑dÍ ∞F∂W £LMNU 589 ±w ≈–« “«œ................................

¢LKp “¥MVÔ 035 ±w¥LJMNU √Ê ¢A∑dÍ ∞F∂W £LMNU086 ±w ≈–« “«œ‹................................

¥LKp ßU±w 067 ±w¥LJMt √Ê ¥A∑dÍ ∞F∂W£LMNU 598±w ≈–« “«œ................................

Page 34: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√§Ll °Uô•∑HUÿ Ë√©dÕ œËÊ “¥Uœ…

3

’5

34

8) √ - ØqÒ LKOÒW §Ll ¢ICw ≈∞v LKOÒ∑w ©dÕ√Ø∑V «∞FLKOÒÒ∑Os «∞LMUß∂∑Os ≠w ØqÒ ±dÒ…

523 + 554846 + 732

645 + 932534 + 543

» - ØqÒ LKOÒW ©dÕ ¢HCw ≈∞v LKOÒW ©dÕ Ë´LKOÒW §Ll√Ø∑V «∞FLKOÒ∑Os «∞LMUß∂∑Os ≠w ØqÒ ±dÒ…

575 - 542867 - 545

586 - 054078 - 045

Page 35: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√§Ll °Uô•∑HUÿ Ë√©dÕ œËÊ “¥Uœ…

3

’6

35

9) √ØLq ∑FLOd «∞πbˉ «∞∑ÒU∞w ¥LKp «∞NUœÍ 087 ±w¢LKp “¥MV 096 ±w¥LKp ßU±w 068 ±w«®∑dÈ K∂W ¥Ud‹¢d¥b ®d«¡ K∂W «®∑dÈ ®Jö©W£LMNU 062 ±w°ºJu¥X £LMNU 598£LMNU 032 ±w°Iw ∞t .................¥ÓMIÔBÔNU.................°Iw ∞t .................

√ - √≤πe «∞FLKOÒU‹ Ë≠IU ∞Kul «∞FLuœÍÒ

» - √¢∫IÒo ±s B•W ≤∑OπW ØqÒ LKOÒW °S≤πU“ LKOÒW √îdÈ.

Page 36: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb·:√§Ll °Uô•∑HUÿ Ë√©dÕ œËÊ “¥Uœ…

3

’1

36

1) ßOAdÍ ØqÒ ©Hq ØdÒ«ßU ±s «∞∫πr «∞J∂Od £LMt 588 ±w¥LKp «∞NUœÍ ¢LKp “¥MV¥LKp ßU±w

087 ±w066 ±w547 ±w¥MIBt¥MIBNU¥MIBt...................................... ...................

¥MIBNr §LOFU...................

√ - √D∑Nr √±ÒNr 054 ±w. ËîHÒi «∞∂Uzl ≠w «∞∏ÒLs «_ÅKw °‡ 04 ±w≥q ¥LJs ∞ú©HU‰ √Ê ¥A∑dË« ±U √«œË« ?

«∞∫qÒ«∞FLq

Page 37: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

2) ÔLÔdÔ«∞bÒÓ¥MÓUÅÔËdÓ«‹Ë´ÔLÔdÔ √Ó°ÚMUzNÓU.√LÒd «∞πbˉ «∞∑ÒU∞w °U∞LDKu» ≠w ØqÒ ±dÒ….

«∞bÒ¥MUÅu¸ Ld «_» Ld «ô°s´Ld «_» Mb«_»Ëôœ… «ô°s

îÓU≠Ôu¸537 ßMW523 ßMW..................ËÓ«ÅÔu¸..................214 ßMW732 ßMW≥ÓUÅÔu¸598 ßMW..................563 ßMW√Ó°ÚNU∞Ôu¸039 ßMW025 ßMW..................ØÓU°ÚKÔu¸.................. 453 ßMW814 ßMW

√ - √Ó¢ÒV √ÚLUÓ«ü°ÓU¡ ±s «_ØÚ∂Ód ßMÒU ≈∞v «_ÅÚGÓd ßMÒU...............................................................................» - √Ó¢ÒV √ÚLÓU «_°ÚMÓU¡ ±s «_ÅÚGÓd ßMÒU ≈∞v «_ØÚ∂d ßMÒU...............................................................................à - «îÚ∑ÓHÓv «∞b¥MÓUÅu¸ «_ØÚ∂Ód ßMÒU °Fb 74 ßMÓW ≠LU ≥u Ld «°ÚMt ¬≤c«„ ?

´Ld «_»´Ld «ô°s

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√§Ll °Uô•∑HUÿ Ë√©dÕ œËÊ “¥Uœ…

3

’2

37

Page 38: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

1) ∞∂ÓUzl ±∑ÓπuÒ‰ 022 ‰ ±s «∞∫KOV ¥FDw ∞JqÒ ±INv02 ‰.√ - √ô•k «∞DÒd¥o «∞Ò∑w ¥ºKJNU.» - √Ø∑V œ«îq «∞bÒ«zd… ≠w ØqÒ ±dÒ… ØLÒOÒW «∞∫KOV «∞∂UÆOW °Fb ¢eË¥b «∞LINv °JLÒOÒW «∞∫KOV.542 ‰ «∞LINv 1 022 ‰«∞LINv 2 «∞LINv 3

«∞LINv 4«∞LINv 7 «∞LINv 6 «∞LINv 5

2) ¬∞W •Uß∂W ¢AOd ≈∞v «∞Fbœ 468.Gj ßU±w Kv «∞Fö±W -ËØ∑V «∞Fbœ 12ËØKÒLU Gj Kv «∞Fö±W=™Nd‹ ≤∑OπW «∞FLKOÒW

468«∞MÒ∑OπW °Fb GDW Ë«•b…

468«∞MÒ∑OπW°Fb 3 GDU‹

468«∞MÒ∑OπW°Fb 5 GDU‹

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØÒd… «∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√§Ll °Uô•∑HUÿ Ë√©dÕ œËÊ “¥Uœ…

3

’1

38

«∞LINv 2

Page 39: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

3) ∞KÚuÅu‰≈∞v «∞LFÚd÷«∞bÒu∞w ∞KÚJ∑U» ØV KwÒ 3 •U≠ö‹Ì.£Ls «∞∑ÒcØd… «_Ë∞v 031 ±w£Ls «∞∑ÒcØd… «∞∏ÒU≤OW 012 ±w£Ls «∞∑ÒcØd… «∞∏ÒU∞∏W 002±w¥LKp KwÒ 079 ±w. √LÒd «∞πbˉ «∞∑ÒU∞w :

079 ±w«∞∑ÒcØd… «_Ë∞v 031 ±w °Iw ∞t ....................«∞∑ÒcØd… «∞∏ÒU≤OW 012 ±w°Iw ∞t°Iw ∞t ....................«∞∑ÒcØd… «∞∏ÒU∞∏W 002 ±w°Iw ∞t....................

≥q ¥LJMt √Ê ¥FuœÓ ≈∞Óv «∞∂ÓOX ≈–« √Ó«œ √Ê ¥dØÓVÓ «∞∫UÓ≠öÓ‹ «∞∏ÒöÓÀÓ MbÓ «∞dÒ§ÔuŸ.

≤Frô

_ÊÒ .................................

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØÒd…«∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√§Ll °Uô•∑HUÿ Ë√©dÕ œËÊ “¥Uœ…

3

’2

39

Page 40: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

4) Kv ØqÒ bÒ«¡ √Ê ¥IDl ±ºU≠W 589 Â√°∫Y s «∞LºU≠W «∞∑w ¢HBq ØqÒ bÒ«¡ s îjÒ «∞uÔÅÔu‰Ô...............

...............«ô≤Dö‚Ô «∞uÔÅÔu‰Ô ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

...............

...............«ô≤Dö‚Ô «∞uÔÅÔu‰Ô ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

...............

...............

...............«ô≤Dö‚Ô «∞uÔÅÔu‰Ô ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

...............5) îHi «∞∑ÒU§d ≠w √£LUÊ «∞ºÒKl «∞∑ÒU∞OW °MHf «∞LIb« :√ - √°∫Y s «∞L∂Km «∞LπNu‰ ≠w ØqÒ •U∞W Ë√Ø∑Ô∂Ôt Kv «∞ö]≠∑ÓW «∞LÔMUß∂W ∞tÔ

.............................. ...............

.............................................‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡.............................................» - «®∑d¥X ®OµOs ±s ≥cÁ «∞∂CUWØr Ë≠Òd‹ °Ad«zNLU ±s Mb ≥c« «∞∑ÒU§d ?

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØÒd…«∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√§Ll °Uô•∑HUÿ Ë√©dÕ œËÊ “¥Uœ…

3

’3

40

BOd

058±w 087 ±w.............±w

567±w ÅU°uÊ

©LU©r

.............±w

069±w

Page 41: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞Fbœ 0001

4

’1

41

1) √ - √•Oj °ªjÒ ±GKo ØqÒ bœ¥s ±πLuNLU ±UzW ØU±KW.1198 031

07801053

091 056» - √Ø∑V √Ø∂d ±UzW ØU±KW............................

2) √•Oj °ªj ±GKo ØqÒ bœ¥s ±πLuNLU √∞n ØU±KW.002059

05003007

008051

√ - √Ø∑V ≠w ØqÒ ±dÒ… «∞FLKOÒW «∞Lu«≠IW

>>>=>>>=>>>=

Page 42: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞Fbœ 0001

4

’2

42

» - √¢rÒ «∞FLKOÒU‹ «∞∑ÒU∞OW «∑LUœ« Kv «∞J∑U°U‹ «∞πLFOÒW «∞ºÒU°IW :

2) √°∫Y s «∞Fbœ «∞LπNu‰ ≠w ØqÒ Ø∑U°W

0001-.- ................0001-.= ................0001-.- ................

.+003=0001065+.=0001(506 + 542)+.=0001(094 + 06)+.=0001

» - √¢rÒ ±U ¥Kw °LU ¥MUßV«∞FbÒ«¡ Ær .... √Æd» ≈∞v îjÒ «∞uÅu‰ _ÊÒ ..................................................

«∞uÅu‰

«∞uÅu‰

«∞uÅu‰

«∞uÅu‰

1 -

2 -

3 -

4 -

3) ßOIDl ØqÒ bÒ«¡ ±ºU≠W 0001 Â√ - √ÓØÚ∑ÔVÔ ≠ÓuÚ‚Ó ØqΩ ÆÓu”Ì «∞LÓºU≠ÓWÓ «∞Ú∑w ¢ÓHBqÔ Øq] bÒ«¡Ì ÓsÚ îjΩ «∞uÔÅÔu‰.

Page 43: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞Fbœ 0001

4

’3

43

4) ¥∑ºKÒo «∞LGU±dËÊ §∂ö «¢HUt 0001 Â√°∫Y s «∞LºU≠W «∞∂UÆOW ∞JqÒ ±GU±d ∞KuÅu‰ ≈∞v ÆLÒW «∞π∂q

°Iw ∞t

°Iw ∞t .......

°Iw ∞t .......

°Iw ∞t ....... °Iw ∞t .......

5) √ÅuÒ¸ «∞IDl «∞MÒIb¥ÒW «∞Ò∑w ¢MIh ØqÒ ©Hq ∞Ad«¡ ±πKÒW £LMNU 1 œ.

Page 44: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞Fbœ 0001

4

’4

44

6) √l œ«îq ØÔqΩ îjÒ ±GKo √b«œ« ¥ºUËÍ ±πLuNU √∞HU.

7) √ - √Ø∑V «∞Fbœ «∞LMUßV ¢∫X ØqÒ ±Fb«œ

V - √±∏Òq Kv «∞LFÚbÓ«œ «∞LÔMUßV «∞Fbœ «∞LJLÒq ∞JqÒ bœ ±s «_´b«œ «∞ºÒU°IW ∞K∫Bu‰ Kv 0001

à - √¢∫IÒo ±s Å∫ÒW –∞p.

Page 45: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞Fbœ 0001

4

’5

45

8) ù¨ÚMÓU¡ ±J∑∂W «∞Iºr ßOA∑dÍ ØqÒ ©Hq ÆBÒ∑Os ±ª∑KH∑Os s «∞IBh «∞Ò∑w ßOA∑d¥NU«üîdËÊ Ë£Ls ØqÒ ÆBÒ∑Os 1 œ.√ßUb ØqÒ ©Hq Kv «î∑OU ÆBÒ∑Os °ul «∞Fö±W (*) œ«îq «∞πbˉ

Page 46: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞Fbœ 0001

4

’6

46

9) ¥LKp «∞NUœÍ ®U•MW ¥LJMNU √Ê ¢∫Lq 0001 Øm ≠Ij. Ë¥d¥b ≤Iq ≥cÁ «∞∂CUzl.√ - √°j °Os «∞∂CUzl «∞Ò∑w ¥LJs √Ê ¢MIKNU «∞AÒU•MW Ë≥w ≠w •Lu∞W ÆBuÈ.

» - bœ «∞ºÒHd«‹ «∞öÒ“±W........................

Page 47: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞Fbœ 0001

4

’1

47

1) √- √LÒd ô≠∑U‹ √£LUÊ «∞∂CUzl °∫OY £Ls ØqÒ °CU∑Os 1 œ

» - ÆU‰ ßU±w :√±Kp œ¥MU« Ë«•b« Ë√¥b √Ê √®∑dÍ «∞∂CUzl «∞∏ÒöÀ «∞Ò∑w £Ls Øq ±MNU √ÆqÒ ±s ≤Bn œ¥MU.≥q ¥LJMMw –∞p ? ∞LU–« ?...............................................................................................................................................à - ÆU∞X “¥MV : ò√±Kp œ¥MU« Ë¥LJMMw ®d«¡ 3 √®OU¡ ±s ≤Hf «∞MÒuŸ .±U–« ¥LJMMw √Ê √®∑dÍ? (≥U‹ §LOl «∞∫Ku‰)

Page 48: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞Fbœ 0001

4

’2

48

2) ¥∂Ol ÅU•V ±FBd… √ÅMU≠U ±s «∞∂d«±Oq «∞LLKu¡… “¥∑U. “ËÒœ ØqÒ •d¥n ±s ≥Rô¡«∞∫d≠U¡ °‡ 0001 q ±s «∞eÒ¥X.√ - √∑rÒ ¢FLOd «∞πbˉ «∞∑ÒU∞w °J∑U°W bœ «∞∂d«±Oq «∞Ò∑w ¢ºKÒLNU ØqÒÔ •d¥n ±s ØqÒ ÅMn.

´bœ «∞∂d«±Oq √ÅMU· «∞∂d«±Oq«∞Ò∑w ¢ºKÒLNU052 ‰001 ‰051 ‰002 ‰

«∞∫d¥n 101«∞∫d¥n 24«∞∫d¥n 38«∞∫d¥n 47«∞∫d¥n 56

» - ±U ≥u √Ø∂d bœ ±s ≥cÁ «∞∂d«±Oq «∞Ò∑w ¥LJs √Ê ¥ºKÒLNU ∞∫d¥n ¥DKV 0001 ‰ ±s«∞eÒ¥X? √KÒq ≈§U°∑w.à - ±U ≥u √ÅGd bœ ±s ≥cÁ «∞∂d«±Oq «∞Ò∑w ¥LJs √Ê ¥ºKÒLNU ∞∫d¥n ¥DKV 0001 ‰ ±s«∞eÒ¥X ? √KÒq ≈§U°∑w.

Page 49: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØÒd… «∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞Fbœ 0001

4

’1

49

1) °LbßW £U≤u¥ÒW 0001 ¢KLOc ßV ±MNr 011 ¢ö±Oc.√¢rÒ ¢FLOd ≠d«U‹ «∞πbˉ •ºV «∞LDKu».

085´ÓbÓœÔ «∞∑Òö±Oc

035

√ - √¢rÒ ¢FLOd °DUÆW «∞∑Ò∫JOr °ul «∞Fö±W (*)

2) ±sÚ «∞HÓUze ≠w ±∂U«… ®o «∞ºΩNÓUÂ?

» - ≠U“(‹) ............................. ≠w ≥cÁ «∞L∂U«… _ÊÒ .....................................

∞u•W «∞NUœÍ∞u•W ßKLv∞u•W Kw

Page 50: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØÒd… «∞∑LOÒe «∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞Fbœ 0001

4

’2

50

3) ÆU≤u Ê «∞KÒF∂W : «ô≤Dö‚ ±s îU≤W °U∞FLuœ (1) Ë«∞uÅu‰ ≈∞v îU≤W °U∞FLuœ (4)∞K∫Bu‰ Kv «∞Fbœ 0001 √°j °Os «_´b«œ «∞Ò∑w ¢JuÒÊ ∞w ≠w ØqÒ ±dÒ… «∞Fbœ 0001 (√°∫Y s 3 ≈±JU≤OÒU‹)

*...................................................................................

*...................................................................................

*...................................................................................

Page 51: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØÒd… «∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞Fbœ 0001

4

’3

51

4) ß∂U‚ «∞∫Ou«≤U‹ («_ßb Ë«∞HOq Ë«∞Ge«∞W Ë«∞Idœ).¥πLl ØqÒ •Ou«Ê ≠w ©d¥It 0001 ≤IDWô ¢IDl «∞Ge«∞W ©d¥o «_ßbô ¥IDl «_ßb ©d¥o «∞HOq«ô≤Dö‚ ±s îU≤W °U∞FLuœ (1)«∞uÅu‰ ≈∞v îU≤W °U∞FLuœ (3)

√Ó - «Ôßr ©d¥o ØqÒ •Ou«Ê ≠w ≥c« «∞ºÒOU‚ ∞K∫Bu‰ Kv ≥c« «∞LπLuŸ.» ‡ √ÓØ∑ÔVÔ «∞FÓLÓKO]U‹ «∞LÔMUß∂W

> «∞Ge«∞WÔ : ........................................................................> «∞HOqÔ : ........................................................................> «∞IdœÔ : .......................................................................> «_ßbÔ : ........................................................................

Page 52: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØÒd… «∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞Fbœ 0001

4

’4

52

5) √ - √ÅuÒ¸ «∞IDl «∞MÒIb¥ÒW «∞MÒUÆBWÓ ∞OJuÊ ≠w ØqÒ •BÒU∞W 0001 ±w

» - «®∑dÈ «∞NUœÍ ÆBÒW £LMNU 058 ±w ≠∂Iw ∞t

à - «®∑d‹ ßKLw K∂W BOd £LMNU 025 ±w ≠∂Iw ∞NU

œ - «®∑d‹ “¥MV K∂W §∂s £LMNU 529 ±w ≠∂Iw ∞NU

≥ ‡ √•Oj °b«zd… √Æd» ±∂Km ≈∞v «∞L∂Km «∞cÍ °Iw ∞Nr ±FU.

0001 ±w , 078 ±w 057 ±w , 007 ±w , 056 ±w.

Page 53: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· : √¢FdÒ· «∞LºU∞p Kv «∞A∂JW Ë√ßLNU

5

’1

53

Page 54: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· : √¢FdÒ· «∞LºU∞p Kv «∞A∂JW Ë√ßLNU

5

’2

54

5) √ - √±∏Òq °U_ßNr «∞LºKp «∞Ldßu Kv «∞AÒ∂JW ∞ö≤∑IU‰ ±s «∞MÒIDW "√" ≈∞v «∞MÒIDW "»"

» - √Ø∑V bœ îDu«‹ ≥c« «∞LºKp

Page 55: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· : √¢FdÒ· «∞LºU∞p Kv «∞A∂JW Ë√ßLNU

5

’3

55

1 - ±s "√" ≈∞v "»" : .................................................2 - ±s "Ã" ≈∞v "œ" : .................................................

7) √ßr Kv ØqÒ ®∂JW «∞LºKp «∞LMUßV («ô≤Dö‚ ±s «∞FIb… «∞L∫bÒœ…) £rÒ √l ö±W (*) ¢∫X √ÆBd ±ºKp.

6) √±∏q °u«ßDW «_ßNr «∞LºKJOs «∞Ldßu±Os Kv «∞A∂JW ∞ö≤∑IU‰ ±s «∞MIDW (√) ≈∞v«∞MIDW (») £rÒ ±s «∞MÒIDW (Ã) ≈∞v «∞MIDW (œ)

Ã

Ã

œ

»

»

Page 56: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· : √¢FdÒ· «∞LºU∞p Kv «∞A∂JW Ë√ßLNU

5

’4

56

8) √ßr ±ºKJU Kv ØqÒ ®∂JW °Os ØqÒ Ib¢Os ±∫bÒœ¢Os £rÒ √±∏Òq ¢∫X ØqÒ ®∂JW «∞LºKp«∞ÒcÍ ßL∑t.

±s "√" ≈∞v "»"±s "Ã" ≈∞v "œ"±s "≥‡" ≈∞v "Ê"

√ßr °Os ØqÒ Ib¢Os ±ºKJU ±JuÒMU ±s 6 îDu«‹.

01) √ô•k «∞A∂JU‹ «∞ºÒU°IW Ë«∞LºU∞p «∞∑w ßL∑NU Ë√±∏Òq ØqÒ ±ºKp °U_ßNr

«∞AÒ∂JW ±s "√" ≈∞v "»"±s "»" ≈∞v "√"

(1)

(3)

(2)

(1)(2)(3)

»

Ã

œ≥‡

Ê

»

»»

»√

√ √

Ã

9)

Page 57: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· : √¢FdÒ· «∞LºU∞p Kv «∞A∂JW Ë√ßLNU

5

’1

57

» - √ßr °KuÊ ¬îd Kv «∞AÒ∂JW ∞JqÒ ©Hq √ÆBd ±ºKp ∞KdÒ§uŸ ≈∞v «∞LMe‰ .

> –≥V ßÓKOr ≈∞v «∞LJ∑∂W

> –≥V √¥LsÔ ≈∞v «∞LKFV

> –≥∂XÚ ¥rÔ ≈∞v «∞ºÒu‚

1) ≥c« «∞∫wÒ «∞ÒcÍ ¥IDMt «ôîu… «∞∏Òö£W ºKOr ˸¥r Ë√¥Ls.√ - √Æd√ «∞LºKp «∞ÒcÍ «¢Ò∂Ft ØqÒ Ë«•b Ë√ßLt Kv «∞AÒ∂JW («ô≤Dö‚ ±s «∞LMe‰)

«∞LJ∑∂W

«∞LMe‰

«∞ºu‚

«∞LKFV

Page 58: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· : √¢FdÒ· «∞LºU∞p Kv «∞A∂JW Ë√ßLNU

5

’2

58

2 - √ßr Kv «∞A∂JW «∞LºKp «∞ªU’Ò °JqÒ ®ªh _´d· «∞LJUÊ «∞cÍ ßOc≥V ≈∞Ot «≤DöÆU ±s «∞LMe‰ ≥c« «∞BÒ∂UÕ.

» - √ßr °U∞KÒuÊ «_îCd ∞JqÒ ®ªh √ÆBd ±ºKp ¥LJÒMt ±s «∞dÒ§uŸ ≈∞v «∞LMe‰.

«∞LMe‰

«∞Lºπb

«∞LbßW

«∞ºu‚

Page 59: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØÒd… «∞∑LOÒe

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· : √¢FdÒ· «∞LºU∞p Kv «∞A∂JW Ë√ßLNU

5

’1

59

1) √OÒs≤IDW «∞uÅu‰ Kv ØqÒ ®∂JW.

√œ

» - √ßr Kv ØqÒ ®∂JW ±ºKJU ±JU≠µU ∞KLºKp «∞Ldßu Ë√∂Òd Mt °U_ßNr.

2) √ - √ßr «∞LºKp «∞LMUßV Kv ØqÒ ®∂JW

» - √§OV °‡ (≤Fr √Ë ô) Ë√KÒq>«∞LºKp «∞ÒcÍ ßL∑t Kv «∞AÒ∂JW (1) ±JU≠T ∞KLºKp «∞LdßuÂ_ÊÒ ..........................................................................................................«∞LºKp «∞Ldßu Kv «∞AÒ∂JW(2) ±JU≠T ∞KLºKp «∞ÒcÍ ßL∑t_ÊÒ ..........................................................................................................

(«ô≤Dö‚ ±s √)

√Ã≥

(«ô≤Dö‚ ±s Ã)(«ô≤Dö‚ ±s ≥‡)

Page 60: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØÒd… «∞∑LOÒe

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· : √¢FdÒ· «∞LºU∞p Kv «∞A∂JW Ë√ßLNU

5

’2

60

»

»

3) √ßr Kv «∞AÒ∂JW ±s "√" ≈∞v "»" ±ºKJOs ±∑JU≠µOs ¥JuÊ √•b≥LU √©u‰ ±s «üîd °‡ 3îDu«‹

4) √ßr Kv «∞AÒ∂JW ±s "√" ≈∞v "»" 3 ±ºU∞p ±∑JU≠µW °∫OY ¥e¥b «∞LºKp «∞∏ÒU≤w s «_ËÒ‰°‡ 4 îDu«‹ Ë¥e¥b «∞LºKp «∞∏ÒU∞Y s «_ËÒ‰ 6 îDu«‹

Page 61: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØÒd… «∞∑LOÒe

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅÒOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞Nb· : √¢FdÒ· «∞LºU∞p Kv «∞A∂JW Ë√ßLNU

5

’3

61

5) √ - √ßr Kv «∞AÒ∂JW ±s "√" ≈∞v "»" 3 ±ºUKp ±∑JU≠µW bœ îDu«‹ ØqÒ ±MNU ±∫Bu¸ °¥s8 îDu«‹ Ë 51 ªDu….

» - √•Oj °b«zd… bœ «∞ªDu«‹ «∞ÒcÍ ¥ÔLJMMw ±s ßr ±ºKp ±JU≠T ∞NcÁ «∞LºU∞p

6 îDu«‹, 9 îDu«‹, 01 îDu«‹, 11 îDu…, 31 îDu…

à - ±U ≥u √ÅGd bœ ±s «∞ªDu«‹ «∞ÒcÍ ¥LJÒMMw ±s ßr ±ºKp ±JU≠T ∞NcÁ «∞LºU∞p ?

»

Page 62: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

62

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W: •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb·:√ØuÒÊ «üô· «∞JU±KW Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U’1

1) ÆOLÓWÔ «∞IÔdÚ’ «∞uÓ«•b (005 ≤ÔIÚDÓWÌ)√ÓØÚ∑ÔVÔ ÓbÓœÓ «∞MIÓU◊ «∞∑Òw ¢Ó∫B]qÓ ÓKÓOÚNÓU ØÔq^ ©HÚqÌ ≠w ∞ÔFÚ∂ÓW Ó±Úw «∞∫ÓKÓIÓU‹ ≠w ÔMÚo “Ô§ÓU§ÓWÌ.

005 ≤IDW

√ÓÆÚdÓ«’Ô √Ó•ÚLÓbÔ √ÓÆÚdÓ«’Ô ßÓKÚLÓv √ÓÆÚdÓ«’Ô «°ÒdÓ«≥OrÓ

........ ≤ÔIÚDÓWÌÔ ........ ≤ÔIÚDÓWÌÔ ........ ≤ÔIÚDÓWÌÔ

2) «≤ÚDÓKÓIÓXÚ “Ó¥ÚMÓVÔ Ë±ÔMÓv Ë≈¥LÓUÊÔ ≠w ∞ÔFÚ∂ÓW ò«∞LÔu≤Ôu°Ôu∞wå °NÓcÁ «∞∂DÓUÆÓU‹ (ÆOLÓWÔ «∞uÓ«•bÓ…001 ≤ÔIÚDÓWÌ)> √ÓØÚ∑ÔVÔ ÓbÓœÓ «∞MÒIÓU◊ «∞∑Òw «≤ÚDÓKÓIÓXÚ °NÓU ØÔqÒ °MÚXÌ

“Ó¥ÚMÓVÔ ±ÔMÓv ≈¥LÓUÊÔ

........ ≤ÔIÚDÓWÌÔ ........ ≤ÔIÚDÓWÌÔ ........ ≤ÔIÚDÓWÌÔ

6

Page 63: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

63

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W: •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb·:√ØuÒÊ «üô· «∞JU±KW Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U’2

3) √Ó≤ÚNÓXÚ “Ó¥ÚMÓVÔ Ë±ÔMÓv Ë≈¥LÓUÊÔ ∞ÔFÚ∂ÓWÓ ò«∞LÔu≤Ôu°Ôu∞wå ≠ÔJÓU≤ÓXÚ ÆOLÓWÔ ±ÓπÚLÔuÓW °DÓUÆÓU‹ ØÔq ËÓ«•b…ÌÌ´ÓKÓv «∞M]∫Úu «∞∑]U∞w:

ÆOLW °DÓUÆÓU‹ “Ó¥MÓVÒ ÆOLW °DÓUÆÓU‹ ±ÔMÓvÒ ÆOLW °DÓUÆÓU‹ ≈¥LÓUÊÔ

000 5 ≤ÔIDW 000 1 ≤ÔIDW 000 3 ≤ÔIDW

< √ÔÅÓuΩ¸Ô ±ÓπÚLÔuÓWÓ °DÓUÆÓU‹ ØÔqΩ °MÚXÌ.(ÆOLÓWÔ «∞∂DÓUÆÓW 001 ≤ÔIÚDÓW)

4) √Ó¸Ú°jÔ «∞J∑ÓU°ÓWÓ «∞∫ÓdÚ≠OÒWÓ ∞JÔqΩ ÓbÓœÌ °J∑ÓU°Ó∑t «∞d]ÆÚLO]W

√Ó∞ÚHÓUÊ 000 3ß∑ÒW ¬ô· 000 9¢ºFW ¬ô· 000 5£ö£W ¬ô· 000 6îLºW ¬ô· 000 2£LU≤OW ¬ô· 000 1√∞n 000 8

5) √Ó¢ÒrÓ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰Ó «∞∑ÒU∞w:

«∞Fbœ bœ ¬ô≠t bœ ±µU¢t bœ Ad«¢t Ær ¬•UœÁ Ær Ad«¢t Ær ±µU¢t Ær ¬ô≠t000 7

05 0 0 0000 8

6

Page 64: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

64

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W: •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb·:√ØuÒÊ «üô· «∞JU±KW Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U’3

6) √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞FÓbÓœÓ «∞LÔMÓUßVÓ ÓÆÚLOÒU £Ôr] •ÓdÚ≠OÒU

«∞FÓbÓœÔ ÓÆÚLOÒU «∞FÓbÓœÔ •ÓdÚ≠OÒU03 ±UzW003 Ad…06 ±UzW008 Ad…08 ±UzW

7) ØÔq^ ÔKÚ∂ÓWÌ ±sÚ ÔKÓV √ÓËÚ¸Ó«‚ «∞DÒ∂ÓUÓW ¢Ó∑ÓCÓL]sÔ 005 ËÓ¸ÓÆÓWÌ °ÓOÚCÓU¡Ó.√Ô¢rÔ ¢ÓFÚLOd «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑ÒU∞w:

´ÓbÓœ «∞FÔKÓV «∞LÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓW ÓbÓœ «_ÓËÚ¸Ó«‚ «∞LÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓW 2

000 286 000 321

000 5

8) ÆOLÓWÔ «∞bÒ¥MÓU «∞∑Òu≤ºwΩ 000 1 ±KÒOrÌ√¢rÒ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πbÚËÓ‰ «∞∑ÒU∞w:

«∞LÓ∂ÚKÓmÔ °U∞b¥MU 3 ..... 2 ..... 8 ..... 4

«∞LÓ∂ÚKÓmÔ °U∞LKÒOr ..... 000 6 ..... 000 5 ..... 000 9 .....

6

Page 65: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞Nb·:√ØuÒÊ «üô· «∞JU±KW Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

’1•ºU»

65

1) - œÓ îÓ KÓ X ¥Ó UßÓ LOs ±Ó GÓ U“Ó …Ó «∞KFÓ V ËÓ ≠w §Ó O∂NÓ U «∞LÓ ∂KÓ m «∞∑ÒÓU∞w :

> √Ó Ø∑Ô VÔ «∞L∂KmÓ °U_Ó ÆÓ U .....................................................> √ØÔ∑VÔ «∞LÓ ∂KmÓ °U∞∫ÔdË· .................................................ËÓ ÆÓ HÓ X √Ó ±Ó UÂÓ «∞K^FÓV «∞LÓFÚdÔËÓW ±Ô ∑Q±ÒKW ≠w ô≠∑U‹ «_Ó £LÓ UÊ ≠öÓ•EX √ÊÒ «∞∂Ó FiÓ ±MNÓ U¥MIÔBNU «∞∏LsÔ ±J∑Ô u°U °U_¸ÆU ˫∞∂FiÓ «üîÓ dÓ ¥MIÔ BNÓ U «∞∏Ó Ls ±J∑Ô u°U •ÓdÚ≠OÓU.

√¢Òr ≥Ó cÁ «∞öÓ ≠∑Ó U‹ °LU ¥MÓ UßVÔ .

∞ u √«œ‹ ¥UßLOsÔ √Ê ¢Ô ∂Iv ÆDFW ≤Ib¥ÒW ±s ≠µW 1 œ.> ±U–« ¥Ô LJMÔ NU √Ê ¢A∑dÍ ≠w ≥cÁ «∞∫U∞W ? (≥U‹ 3 •Ku‰)- «∞∫qÒ 1 : ...........................................................................................- «∞∫qÒ 2 : ............................................................................................- «∞∫qÒ 3 : ............................................................................................

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

œœœœœœ œœœœ

0005 ±KOr.......................

ßLJWBHu¸

≠Q √≤V ¨e«∞W

0001 ±KOr........................

..........................«∞HU ±KOr

............ ±KOrß∑W ¬ô· ±KOr

0004 ±KOr..................

6

Page 66: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW•ºU»

’2

66

«∞Nb· :√ØuÒÊ «üô· «∞JU±KW Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

2) ¥ÓIDÓlÔ ØqÒ ±s ±∫Lb ËÓU ËßHOÓUÊ «∞LºÓU≠ÓW «∞HÓUÅKÓW °OsÓ «∞ºÔÒÔu‚ «_ß∂ÔuOÒW˱Me∞‡t –Ó ≥ÓU°ÓU Ë≈¥ÓU°U ±ÓdÒ… ≠w «_ß∂ÔuŸ.>√ô•k «∞dÒßrÓ Ë√LÒd «∞HÓdÓ«ÓU‹ œËÊ ≈§dÓ «¡ «∞FÓLÓKOÓU‹.

> ¥Ó∂FÔbÔ ±ÓMe‰Ô ±Ô∫LÓb Ós «∞ºÔu‚ «ôß∂ÔuOÒW °U∞r

> «∞LÓºÓU≠WÔ «∞∑w ¥ÓIDÓFÔNU ±Ô∫Lb –Ó≥ÓU°U Ë≈¥ÓU°U °U∞r

> ¥Ó∂FÔbÔ ±ÓMe‰Ô ÓU Ós «∞ºÔu‚ «ôß∂ÔuOÒW °U∞r

> «∞LÓºÓU≠ÓWÔ «∞∑w ¥ÓIDÓFÔNU ÓU –Ó≥ÓU°U Ë≈¥ÓU°U °U∞r

> ¥Ó∂FÔbÔ ±Me‰Ô ßHOÓUÊ Ós «∞ºÔu‚ «ôß∂ÔuOÒW °U∞r

> «∞LÓºÓU≠ÓWÔ «∞∑w ¥ÓIDÓFÔNU ßHOÓUÊÔ –Ó≥ÓU°U Ë≈¥ÓU°U °U∞r

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

±Me‰ ±∫Lb

±Me‰ U

±Me‰ ßHOUÊ

6

Page 67: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

1) °LMÓUß∂ÓW ObÔ«∞HDd «∞L∂ÓUÓ„ ¢Ó∫ÓBÒqÓºÒUÊ ÓKÓv ±Ó∂KÓm ÆÓb¸Á °U∞LKOr 0002 Ë¢Ó∫ÓBÒKÓXîÓu∞ÓW ÓKÓv Fn «∞LÓ∂KÓm «∞cÍ ¢Ó∫ÓBÒqÓKOt ºÒUÊ.√Ó±ÒU ØÓLÓU‰ ≠ÓIÓb ¢Ó∫ÓBÒqÓÓKÓv ≤Bn «∞LÓ∂KÓm «∞cÍ ¢Ó∫ÓBÒqÓÓKÓOt ÓºÒUÊ ËîÓu∞ÓW ±ÓFU.√- √¢rÒ ¢ÓL∏OqÓ ±Ó∂KÒm îÓu∞ÓWÓ Ë±Ó∂KÓmÓ ØÓLÓU‰ °Uß∑FLÓU‰ ÆDl «∞LÔº∑ÓIOr 0002 ±w ±∂Km ºÒUÊ»- √¢ÒLr «∞HdÓ«ÓU‹ °U∞L∂ÓU∞m «∞LÔMÓUß∂W.> ¢Ó∫ÓBÒqÓ ÓºÒUÊ ÓKvÓ ±Ó∂KÓm ÆÓb¸ÔÁ °U∞Lw .................> ¢Ó∫ÓB]KÓXÚ îÓu∞ÓW ÓKvÓ ±Ó∂KÓm ÆÓb¸ÔÁ °U∞Lw ..................> ¢Ó∫ÓBÒqÓ ØÓLÓU‰ ÓKvÓ ±Ó∂KÓm ÆÓb¸ÔÁ °U∞Lw ...................

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOe

•ºU»’1

67

«∞Nb· :√ØuÒÊ «üô· «∞JU±KW Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

2) ¥Óº∑ÓFLq ÅÓU•VÔ¬∞W ≤ÓUߪÓW îÓLºÓW ¬ô· ËÓ¸ÓÆÓW ∞K∫ÔBÔu‰ Kv 5 ≤Ôºa ±s Ø∑U».¥ºπÒq ÅÓU•V «ü∞ÓW ÓbÓœ «∞JÔ∑ÔV Ë´ÓbÓœ «_˸ӫ‚ ≠w §Óbˉ.> √¢rÒ ±FDOU‹ «∞πbˉ °‡ : √) ËÓl ØÔqÒ ôÓ≠∑ÓW ≠w ±ÓJÓU≤NÓU «∞LÔMÓUßV ±sÓ «∞πÓbÚËÓ‰.

») Ø∑ÓU°W ÓbÓœ «∞J∑V °U_ÆÓU ˴ÓbÓœ «_˸ӫ‚ •ÓdÚ≠OÒU.

.............................

............................. 78

.....

.....3

........................................... îLºW ¬ô·

.............................

.............................¢ºFW ¬ô·√°FW ¬ô·

.............................

´ÓbÓœ «_˸ӫ‚ «∞Lº∑ÓFLÓKÓW

±∂Km ºÒUÊ000 2 ±KOr>>

´ÓbÓœ «∞J∑»

´ÓbÓœ «∞Jd«ßÓU‹

6

Page 68: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOe

•ºU»’2

68

«∞Nb· :√ØuÒÊ «üô· «∞JU±KW Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

3) îÓdÓÃÓ √Ó°w ≈∞Óv «∞ºÒu‚ ˱ÓFÓt ±Ó∂KÓm ±ÓU∞w ±JÓuÒÊ ±s :

- 4 ÆDÓl ≤ÓIb¥ÒW ±s ≠µW œ¥MÓU

- 01 ÆDÓl ≤ÓIb¥ÒW ±s ≠µW ≤Bn œ¥MÓU

®ÓdÓÈ îCÓdÓ« ˨öÓô ËÓ °ÓIOÓXÚ ∞Ót 4 ÆDÓlÌ ±sÚ ≠µÓW 2/1 œ¥MÓU. °ÓKÓm £LÓsÔ «∞ªÔCd 0005 ±w.

> ±U £LÓsÔ «∞GöÓ‰ ?

4) ®ÓUÓ„ ≤Ó∂Oq ≠w •KÓW ≈∞v ≤ÓU°q Ë«∞∫ÓLÓU±ÓU‹ ˱ÓFÓt 9 œ≤ÓU≤Od. Æb¸‹ ±ÓBÓU¥Ht °‡ :

> 0054 ±w ±ÓFKu «∞LAÓUØÓW

> 0052 ±w ±ÓFKu «∞GÓbÓ«¡

> 0051 Â £ÓLsÔ °ÓFi «∞∂DÓUÆÓU‹ «∞∑cÚØÓU¥ÓW

> ±U ÆOLÓW «∞LÓ∂KÓm «∞LÓU∞w «∞cÍ °ÓIwÓ ∞Ót ?

5) - ¥ÓLÚKpÔ ßU±w 0009 ±w Ë¢LKpÔ «î∑Ôt “¥MVÔ ±∂KGU √ÆqÒ ±MtÔ °‡ 0001 ±w. «®∑ÓdÓÈ ßÓU±w

ÆBÓBÓU °‡ 0008 ±w Ë«®∑ÓdÓ‹ √î∑ÔtÔ Ø∑ÓU°U Ë°ÓIwÓ ∞ÓNÓU ≤Bn ±U °ÓIwÓ _îONÓU.

> ±ÓU £ÓLsÔ «∞J∑ÓU» «∞cÍ ®ÓdÓ¢t “Ó¥MÓVÔ ?

6

Page 69: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»’1

69

«∞Nb· :√≠Jp «üô· «∞JU±KW Ë√Ø∂NU Ë√¢∂NU

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

1) > √ÔØÚ∑ÔV √ÓÅÚGÓd ÓbÓœ –Í 4 √Ó¸ÚÆÓU ............................. > √ÓØÚ∑ÔV Ô√ÓØ∂Ód Óbœ –Í 4 √Ó¸ÚÆÓU ¥Ó∑ÓJdÒ¸Ô≠Ot «∞dÓÆÚr Ô0 £öÀ Ô±dÓ«‹ .....................> √ÓØÚ∑ÔV Ô«_Ó∞ÚnÓ «∞JÓU±KÓWÓ «∞∑w ¢ÓºÚ∂o ±Ô∂U®ÓdÓ… ≥ÓcÓ« «∞FÓbÓœÓ........................> √ÓØÚ∑ÔV Ô≠w ØÔq ±ÓdÒÓ… «_Ó∞ÚnÓ «∞JÓU±KÓWÓ«∞∑w ¢ÓKw±Ô∂ÓU®ÓdÓ… «∞FÓbӜӫ∞LÔIÓb]ÂÓ:

000300070006000500080004

2) √Ô ÓLÒd «∞HÓdÓ«ÓU‹ °LÓU ¥ÔMÓUßV ±sÚ√Ó´bÓ«œ •ÓºÓVÓ«∞∂ÓOÓU≤ÓU‹ «∞LÔBU•∂ÓW :0004 : ................. + ................ (•ÓbÒ « «∞FÓLÓKOÒW ±∑ÓºÓUË¥ÓUÊ)0006 : ............... + ............... + .................... (•bËœ «∞FÓLÓKOÒW ÓOÚdÔ ±∑ÓºÓUË¥ÓW)0007 : ............... + ............... + ................. (•ÓbÒ«Ê≠ÓIÓj ±∑ÓºÓUË¥ÓUÊ)

3) √Ô¢ÓLÒr °J∑ÓU°WÆOLÓW«∞IDÓl«∞MÓIb¥ÒW «∞LÓdßÔu±ÓW°U∞LÓKOr.

œœœœœœ

œœœœ

œ

7

Page 70: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»’2

70

«∞Nb· :√≠Jp «üô· «∞JU±KW Ë√Ø∂NU Ë√¢∂NU

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

4) √Ô¢ÓLÒrÔ°U_Ó´ÚbÓ«œ«∞LÔMÓUß∂ÓW:

5) √Ô´ÓuÒ÷ÔØÔqÒ ≠ÓdÓ«⁄ °U∞FÓbÓœ«∞LÔMÓUßV............. + 0003 + 0001 = 00070002 + ............. + 0003 = 00080002 + 0002 + ............. = 0009

6) √Ô¢rÒ ÆOrÓ«∞IDÓl«∞MÓIb¥ÒW≠w ØÔq±Ó∂KÓm ∞OÓBOdÓ0007 ±w

2/1 œ1 œ

1 œ

1 œ2/1 œ 2/1 œ

2/1 œ

2/1 œ

2/1 œ

2/1 œ

2/1 œ2/1 œ2/1 œ

2/1 œ 2/1 œ

7

Page 71: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»’3

71

«∞Nb· :√≠Jp «üô· «∞JU±KW Ë√Ø∂NU Ë√¢∂NU

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

7) √ÔØÓuÒÊÔ°U_Ó´ÚbÓ«œ«∞∑ÒU∞OÓÒWØ∑ÓU°Ó∑ÓOÚs±ÔªÚ∑ÓKHÓ∑ÓOs∞MÓHÚf«∞FÓbÓœ

0051 0052 0053 0002 0052 0002

............ + ............... + .............. = ............ + .............. + ............

8) √ÓØÚ∑ÔVÔ«∞FÓöÓ±ÓWÓ<√Ë>= ±ÓJÓUÊÓØÔqÒ ≤IÚDÓW

> 0006 . 0005

> 0006 + 0003 . 0007

> 0004 + 0002 . 0008

> 0003 + 0004 . 0004 + 0005

> 0005 + 0002 . 0001 + 0004

7

Page 72: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»’4

72

«∞Nb· :√≠Jp «üô· «∞JU±KW Ë√Ø∂NU Ë√¢∂NU

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

9) √Ó¢ÓQÓ±ÓÒq «ô≤∑EÓUÂÓËÓ√ÔËÓ«Åq Ø∑ÓU°ÓW «_Ó´bÓ«œ :

01/ √- √•ÚºÔVÔ≠w ØÔqÒ ±ÓdÒÓ… ÆOLÓW «∞IDÓl «∞MÒÓIb¥ÒW Ë√ÓØÚ∑Ô∂ÔNU ≠w «∞πÓbËÓ‰

»- √Ó¢V ≥ÓcÁ«∞LÓ∂ÓU∞mÓ¢ÓMÓU“∞OÒU :

√ŸÂ√ô·2/1 œ

2/1 œ2/1 œ2/1 œ

2/1 œ

2/1 œ2/1 œ

2/1 œ 2/1 œ 2/1 œ

2/1 œ2/1 œ

2/1 œ 2/1 œ

2/1 œ2/1 œ2/1 œ2/1 œ

2/1 œ

1 œ

1 œ

1 œ

1 œ

1 œ1 œ

1 œ1 œ

1 œ1 œ

1 œ2/1 œ2/1 œ2/1 œ

7

Page 73: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≠JÒp «üô· «∞JU±KW Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU’5

73

11) √Ôô•kÔ«_´b«œ «∞∑U∞OÒW :

00020051 0003 0004 0053 0052

√ÔÔ¢rÒÔ ±ÓU ¥ÓKw °‡J∑ÓU°W 3 √bÓ«œ ±ÔMUß∂ÓW ≠w ØÔq ±ÓdÒÓ… :

«∞±πLu Ÿ 0008«∞±πLuŸ 0009 «∞±πLuŸ 0006«∞±πLuŸ 0007

7

Page 74: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≠JÒp «üô· «∞JU±KW Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU’1

74

1) ÆBb‹ ±GU“… ∞K^FÓV Ë≠w §O∂w 0009 ±w Ë´b‹ ±MNU ˱Fw 005 ±w °Fb √Ê «®∑d¥X©ÓOÓUÓ… °‡ 0003 ±w ËØÔd… °‡ 0054 ±w ËœÔËÓ«±ÓW ≤ºOX £LMNU.> ±U £LsÔ«∞bÒÔËÓ«±ÓW?

2) Æ∂q «∞bÒîu‰ ≈∞Óv ±Fd÷ «∞J∑U» ÆÓdÓ√Ú≤ÓU «∞∑Fd¥HW «∞∑ÒU∞OÒW :

√- ØÓr œÓ≠Ól ÓLw ßÓU∞r «∞cÍ “Ó«Ó≥c« «∞LÓFd÷ÓÅÔ∫∂ÓW “Ó˧Ó∑t Ë√Ó°ÚMÓUzt «∞∏ÒöÓ£ÓW «∞BÒGU ?»- “Ó«Ó‹ ÓUzKÓWÔ§ÓU≤ÓU ≥ÓcÓ« «∞LÓFd÷ÓËÆÓbÒÂÓ∞∂ÓUzl «∞∑ÓcÓ«Ød ËÓ¸ÓÆÓW ±ÓU∞OÓW ±s ≠µÓW 5 œÓ≤ÓU≤OdÓ≠Q§ÓlÓ ∞ÓtÔÆDFÓW ≤Ib¥ÒW ±s ≠µÓW 1 œ¥MÓU.> ±LÒs ¢Ó∑ÓJÓuÒÊ ÓUzKÓW §ÓU≤ÓU ? √Ô´ÓKÒq ≈§ÓU°Ó∑w.Ã- œÓ≠ÓlÓ√Ó°w ≠w ®Ô∂ÓU„ «∞∑ÒcÓ«Ød 0003 ±w ∞e¥ÓUÓ… «∞LÓFd÷.

±Ós ØÓUÊÓ±ÓFÓtÔ? √Ô´ÓKÒq ≈§ÓU°Ó∑w .

¢Fd¥HW «∞bîu‰

£Ls «∞∑cØd… «∞u«•b… ∞KJ∂U 000 1 ±KOr

£Ls «∞∑cØd… «∞u«•b… ∞KBGU 005 ±KOr

7

Page 75: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

2) √±∏q ØÔq ±Ó∂KÓm ±ÓU∞w °U∞FÓbÓœ «∞LÓDKu»±sÓ«∞IDÓl «∞MÓIb¥ÒW («ß∑ÓFLÓq ÆDÓFU ±s ≠µÓW≤Bnœ¥MÓU Ë1 œ ≠Ij).

»- √ÓîÓcÓÅÓU•VÔÔd≠ÓW «∞NÓU¢n «∞FÔLÔu±wÒ «∞LÓ∂ÚKÓm «∞LÔπÓLÒl °BÔMÚbÔË‚ «∞πNU“Ë√Ó°bÓ‰Ó√ÓØ∂ÓdÓÓbÓœ±ÔLJs ±sÓ«∞IDÓl «∞MÓIb¥ÒW °IDÓlÌ ±s ≠µW1 œ

±ÓU ÓbÓœ «∞IDÓl«∞∂ÓUÆOÒW –Ó«‹001 ±w?> ±ÓU ÓbÓœ «∞IDÓl –Ó«‹ 1 œ «∞Ò∑w ¢Ó∫ÓBÒqÓÓKÓONÓU ?

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≠JÒp «üô· «∞JU±KW Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU’1

75

7

1) §NÓU“Ô≥ÓU¢n ÔLÔu±wÒ ô ¥ÓI∂Óq ≈ôÒ «∞IDÓl «∞MÒIb¥ÒW ±s ≠µÓW 001 ±w. Ë≥u ±πÓNÒe °FÓbÒ«œ ¥ÔAOd ≈∞v´ÓbӜӫ∞IDÓl «∞MÓIb¥ÒW «∞Ò∑w ÆÓ∂KÓNÓU ≠w ÅÔMbÔËÆt.- ≥ÓcÁ «∞∫ÓU∞ÓW «∞Ò∑w ÓKÓONÓU ≥ÓcÓ« «∞πNÓU“ Mb ≠Ó∑ Ôd≠ÓW «∞NÓU¢n «∞FÔLÔu±Òw ÓKÓv «∞ºÒUÓW «∞∏ÓU±MÓW±s ÅÓ∂ÓUÕ «∞OÓuÂ- Mb ±ÔM∑ÓBÓn ≤ÓNÓU «∞OÓu √Ó®ÓU «∞FÓbÓ«œ ≈∞v 78 √- √¢rÒ ¢ÓFLOdÓ≥ÓcÓ« «∞πÓbËÓ‰ °J∑ÓU°ÓW «∞LÓ∂ÓU∞m «∞LÓU∞OÒW «∞LÔMÓUß∂ÓW

0005 ±w

(7 ÆDÓl)

0004 ±w

(6 ÆDÓl)

0006 ±w

(8 ÆDÓl)

«∞L∂Km «∞LU∞wÒ «∞cÍ °BMbË‚«∞NU¢n ≠w «∞ºUW 8

«∞L∂Km «∞LU∞w «∞cÍ ÅU °BMbË‚«∞NU¢n Mb ±M∑Bn «∞MNU

«∞L∂Km «∞cÍ Æ∂Kt «∞πNU“ ≥c« «∞B∂UÕ

Page 76: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

°öœÍ , œ¸«ßW, ≤b” b¥b , °ßU¢Os, ¢u≤ºOÒW

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √≠JÒp «üô· «∞JU±KW Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU’2

76

7

3) ∞ºÓLOd 21 ÆDFÓW ≤ÓIb¥ÒW ±s ≠µÓW (≤Bn œ¥MÓU Ë 1 œ¥MÓU) ±∑ÓºÓUË¥ÓW «∞FÓbÓœ. ÅÓdÓ·Ó ±MNÓU 3

ÆDÓl ≠ÓöÓ•ÓkÓ √Ó≤ÓÒt ¥ÓMIBt 1 œ ∞AdÓ«¡ ÆBÒ∑ÓOs °‡ 0004 ±w «∞uÓ«•bÓ….

> √±∏q «∞LÓ∂KÓmÓ «∞ÒcÍ ÅÓdÓ≠Ót. (√KÒq ≈§ÓU°Ó∑w •ºÓU°OÒU)

4) ∞F∂W «∞JÓKLÓU‹ «∞L∑ÓIÓU©FÓW : (ÆOLÓW «∞∫Ód· 005 ≤IDW) ÆÓUÂÓ√Ó•LÓb ˱Ód¥Ór °NÓcÁ «∞KÒF∂ÓW ≠ÓJÓuÓÊÓØqÒ ±MNr ±ÓπLuÓW ±s ≥ÓcÁ «∞JÓKLÓU‹ :

≠ÓU“Ó√Ó•LÓb ≠w ≥ÓcÁ «∞KÒF∂ÓW.

±ÓU ≥w ±ÓπLuÓW «∞JÓKLÓU‹ «∞Ò∑w ØÓuÒ≤ÓNU Øq ©Hq ?

´ÓKÒq ≈§ÓU°Ó∑ÓpÓ•ºÓU°OÒU.

5) ¥ÓLKp ØqÒ ±s ßHOÓUÊ Ë≥AÓU Ë≈¥MÓU” «∞LÓ∂ÓU∞mÓ«∞LÓU∞OÒW «∞L∂OÒMW °U∞πbˉ :

´ÓbÓœ «∞IDÓl «∞∑w ¥ÓLKJNÓU ßHOÓUÊ´ÓbÓœ «∞IDÓl «∞∑w ¥ÓLKJNÓU ≥AÓUÂ

´ÓbÓœ «∞IDÓl «∞∑w ¢ÓLKJNÓU ≈¥MÓU”

«∞IDl «∞MIb¥ÒW2/1 œ26

4

1 œ201

” œ ¸

œ

»q«œ Í

… «

” ¸ s

” «‹

¥Ë

¥…

” s

Ÿ

Í

√Ó¸Ó«œÓ«_Ó©HÓU‰Ô√ÓÊ ¥ÓA∑ÓdÔË« ÆMOMWÓDd £ÓLÓMÔNU °U∞Lw 0009 ô≥bÓ«zNÓU ∞uÓ«∞b≥r °LÔMUßÓ∂ÓWÓOb±OöÓœÁ ≠ÓπÓLÓFu« √Ó±uÓ«∞ÓNr.ØÓr ¥ÓMIÔBÔNÔr ? √Ë ØÓr ¥Ó∂IÓv ∞ÓNÔr ?

Page 77: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

77

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W: •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb·:√©dÕ °U∞eÒ¥Uœ…’1

1) ÔLÔdÔ ßLOd 8 ßMu«‹ Ë´ÔLÔdÔ √îOt ËßOr 21 ßMW.√- ±U ≥u «∞Hd‚ °Os ÔLÔd¥ÚNLU?»- Ør ¥JuÊ ÔLÔdÔ ØqÒ ±MNLU °Fb 5 ßMu«‹?> ÔLÔdÔ ßLOd °Fb 5 ßMu«‹: ....................................................> ÔLÔdÔ ËßOr °Fb 5 ßMu«‹: ....................................................Ã- ±U ≥u «∞Hd‚ °Os ÔLÔd¥NLU °Fb 5 ßMu«‹? .................................................œ- √ô•k Ë√ß∑M∑ZÔ.

2) √- √Ô¢rÔ ¢FLOd «∞πbˉ «∞∑ÒU∞w:

´ÔLÔdÔ ËßOr °U∞ºMu«‹ ÔLÔdÔ ßLOd °U∞ºMu«‹ «∞Hd‚ °Os ÔLÔd¥NLU≥cÁ «∞ºMW 21 8°Fb 5 ßMu«‹°Fb 7 ßMu«‹°Fb 01 ßMu«‹°Fb 21 ßMW°Fb 02 ßMW

»- √Ôô•k £rÒ √ß∑M∑Z Ë√Ô´KÒq.

3) √- √¢rÒ «∞J∑U°U‹ «∞∑ÒU∞OW «∑LUœ« Kv «∞πbˉ «∞cÍ ≠w «∞∑Ld¥s «∞ºU°o21 - 8 = >(21 + 5) - (8+5) = >(21 + 7) - (8+>) = >(21 + >) - (8+01) = >(21 + >) - (8+>) = >(21 + >) - (8+>) = >

8

Page 78: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

78

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

»- √Ôô•k Ë√Ô¢rÔ «ôß∑M∑Uà «∞∑U∞w:

ô ¥∑GOÒdÔ...................°Os bœ¥s ≈–«................. ≈∞v ØqÒ ±MNLU....................

4) √ÔË«Åq «∞∂∫Y s Ø∑U°U‹ √ÔîdÈ ¢ÔRØb «ß∑M∑U§w «∞ºÒU°o(21 + >) - (8 + >) = >(21 + >) - (8 + >) = >(21 + >) - (8 + >) = >

5) ≠w •BÒU∞W Ë«zq 003 ±w Ë≠w •BÒU∞W ËzU 005 ±w√- √°∫Y s «∞Hd‚ °Os ±∂KGONLU:..................»- √ÆU §bÒ≥LU ≠w ±Me∞NLU 4 √¥ÒU ≠JUÊ ¥FDw ∞JqÒ ±MNLU ØqÒ ¥u 001 ±KÒOr ≠ObÒîd≥U ≠w•BÒU∞∑t.

√Ô¢ÒrÔ «∞J∑U°U‹ «∞∑ÒU∞OW ∞∫ºU» «∞Hd‚ °Os ±∂KGONLU «∞πb¥b¥s ≠w «∞∫BÒU∞¢¥s ØqÒ ±dÒ….

< «∞OuÂÔ «_ËÒ‰Ô : (005 + >) - (003 + >) =.............< «∞OuÂÔ «∞∏U≤w : (005 + >) - (003 + >) =.............< «∞OuÂÔ «∞∏U∞Y : (005 + >) - (003 + >) =.............< «∞OuÂÔ «∞d«°l : (005 + >) - (003 + >) =.............

6) √- √Ô´uÒ÷ ØqÒ ≤IDW °U∞Fbœ «∞LMUßV ≠w «∞J∑U°U‹ «∞∑ÒU∞OW:53 - 01 = (53 + 01) - (01 + >)08 - 03 = (08 + >) - (03 + 02)041 - 07 = (041 + 03) - (07 + >)003 - 051 = (003 + >) - (051 + 05)

»- √¢∫Io ±s Å∫ÒW «∞M∑UzZ «∞∑w ¢uÅÒKX ≈∞ONU.

•ºU»«∞JHU¥W: •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb·:√©dÕ °U∞eÒ¥Uœ…’28

Page 79: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

79

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

7)- √- √Ôô•k ØqÒ Ø∑U°W £ÔrÒ √Ø∑ÔVÔ (îDQ √Ë Åu«»)03 - 71 = (03 + 3) - (71 + 3) .................06 - 52 = (06 + 01) - (52 + 5) .................54 - 81 = 54 - (81 + 2) .................75 - 53 = (75 + 3) - 53 .................67 - 82 = (67 + 2) - (82 + 2) .................

»- √ÔÅK ØqÒ îDS ∞∑∑∫Io «∞LºUË«….

8) √Ô´uÒ÷ ØqÒ ≤IDW °U∞Fbœ «∞LMUßV ∞∑∑∫Io «∞LºUË«…

51- 7 = >- 01 35 - 72 = 65 - >31 - 6 = 71 - >021 - 08 = 041 - >05 - 52 = >-03 002 - 09 = >- 001

9) √°∫Y s Ø∑U°∑Os ©d•OÒ∑Os √Ôîd¥Os ∞∞Hd‚ «∞LIbÒÂ

9 - 4 = 5 02 - 61 = >07 - 03 = >>- >= 5 >- >= 5

51 - 8 = >71 - 9 = >32 - 81 = >

01) √- √Ôô•k ØqÒ ±πLuW ±s «∞J∑U°U‹ «∞DÒd•OÒW «∞∑w ∞NU ≤Hf «∞Hd‚ Ë√∞uÒÊ «∞J∑U°W «∞∑Òw¢ÔLJÒMÔMw ±s •ºU» «∞Hd‚ °ºdW.

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W: •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb·:√©dÕ °U∞eÒ¥Uœ…’3

«ùÅöÕ.............................................................................. ....................................... ....................................... .......................................

8

Page 80: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

»- √°∫Y s Ø∑U°W √ÔîdÈ ∞JqÒ LKOÒW ©dÕ ¢ÔLJMÔMw ±s •ºU» «∞Hd‚ °ºdW

3 2 + >......... 5 6 + >.........5 1 + 5 ......... 7 2 + 3 .........

......... ......... ......... .........

0 8 + >......... 1 9 + >.........6 3 + >......... 8 4 + >.........

......... ......... ......... .........

< √°OÒs ØOn ¢uÅÒKX ≈∞v –∞p.Ã - √Ô≤πeÏ «∞FÓLÓKOÒU‹ «∞∑ÒU∞OÓW

80

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

31 - 6 = 7 22 - 61 = 6 021 - 08 = 0441 - 7 = 7 32 - 71 = 6 031 - 09 = 0451 - 8 = 7 42 - 81 = 6 041 - 001 = 0461 - 9 = 7 52 - 91 = 6 051 - 011 = 0471 - 01 = 7 62 - 02 = 6 081 - 041 = 04

---

- - - -

•ºU»«∞JHU¥W: •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb·:√©dÕ °U∞eÒ¥Uœ…’3

4 5 3–

2 3 7

....................

5 4 6–

3 5 8

....................

7 1 0–

4 5 4

....................

8 7 8–

5 7 9

....................

8

Page 81: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

81

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

1) ¥LKp ±d°Òw œË«§s 529 ©Uzd œ§UÃ. √≥Lq ¢KIO∫NU ≠LU‹ ±MNU 38 ©Uzd«. Ë°Fb≠∑d… «∞Föà °UŸ Kv «∞∑u«∞w 582 œ§U§W £rÒ 571 œ§U§W Ë«®∑dÈ 004 ≠dŒ œ§UÃ.Ør ÅU bœ ©Ou¸ «∞bÒ§Uà ≠w ≥cÁ «∞Lb§MW?

«∞LºU≠W °Os ¢Ôu≤Ôf ËÅHUÆÔf √©u‰ ±s «∞LºU≠W °Os ÅHUÆÔf ËÆU°Ôf 531 Ør.< √Ô¢r^ «∞∂OU≤U‹ «∞MÒUÆBW ≠w ≥c« «∞dÒßr.

2) «≤DKIX ßOÒU… √Ô§d… ±s ±b¥MW ¢Ôu≤Ôf ±∑ÒπNW ≈∞v ÆU°Ôf Ë´bÒ«œ «∞LºU≠U‹ ¥AOd≈∞v ±U ≥u ±∂OÒs °U∞dÒßr.

.............?.............?

•ºU»«∞JHU¥W: •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb·:√©dÕ °U∞eÒ¥Uœ…’1

5 7 3 0 09 4 6 0 0> > > > >?

¢Ôu≤fÅHUÆÔfÆU°Ôf

8

Page 82: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

82

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

1) √Ôô•k ØÔqÒ Ø∑U°W Ë√ÔÅK «∞ªDQ ≠ONU

«∞J∑U°W «∞ªU©µW ≈ÅöÕ «∞ªDS08 - 34 = 88 - 05021 - 75 = 021 - 001003 - 081 = 023 - 081002 - 76 = 332 - 001008 - 073 = 008 - 004

2) √°∫Y ∞JqÒ LKOÒW s Ø∑U°W √ÔîdÈ ¢ÔLJÒMÔMw ±s •ºU» «∞Hd‚ –≥MOÒU Ë√Ø∑∂t.

35 - 72 = >- >= >56 - 93 = >- >= >57 - 63 = >- >= >341 - 59 = >- >= >061 - 08 = >- >= >026 - 073 = >- >= >003 - 031 = >- >= >008 - 684 = >- >= >

•ºU»«∞JHU¥W: •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb·:√©dÕ °U∞eÒ¥Uœ…’1

±cØd… «∞∑LOÒe

3) îd§X •U≠KW ±s ±∫DÒW ¢Ôu≤Ôf Ë´Kv ±∑MNU 76 ±ºU≠d«.¢uÆÒHX ≠w ±∫DÒW √ÔË∞v ≠Me‰ ±MNU 82 ±ºU≠d« ˸Ø∂NU 82 ±ºU≠d«.> œÔËÊ ≈§d«¡ √¥W LKOÒW √lÔ «∞Fö±W (*) √±U «ù§U°W «∞BÒ∫O∫W.

“«œ bœ «∞LºU≠d¥s ≠w «∞L∫DÒW «_Ë∞v≤IÔh bœ «∞LºU≠d¥s ≠w «∞L∫DÒW «_ÔË∞v∞r ¥∑GOÒd bœ «∞LºU≠d¥s ≠w «∞L∫DÒW «_ÔË∞v

> √Ô´KÒq ≈§U°∑w:...........................

8

Page 83: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

83

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

4) ÔLÔdÍ 9 ßMu«‹ Ë´ÔLÔdÔ √±Òw 43 ßMW.√- Ør ¥BOdÔ ÔLÔd √±Òw Mb±U ¥BOd ÔLÔdÍ 02 ßMW?»- Ør ¥BOdÔ ÔLÔdÍ Mb±U ¥BOd ÔLÔd √±Òw 45 ßMW?

5) «≤DKo «∞IDU «∞ºÒd¥lÔ ±s ¢Ôu≤Ôf Ë´Kv ±∑Mt 208 ±ºU≠d« ≠∑uÆn ≠w «∞L∫DÒ∑Os«∞∑U∞O∑Os Æ∂q √Ê ¥Bq ≈∞v ÅHUÆf.

≠w «∞L∫DW «_Ë∞v ≠w «∞L∫DW «∞∏U≤OW´bœ «∞c¥s ≤e∞u« ±s «∞IDU 081 301´bœ «∞c¥s Ø∂uÁ 38 76

< √°∫Y s bœ «∞LºU≠d¥s «∞c¥s Ë«ÅKu« ßHd¢Nr ≈∞v ÅHUÆf.

•ºU»«∞JHU¥W: •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb·:√©dÕ °U∞eÒ¥Uœ…’2

±cØd… «∞∑LOÒe8

Page 84: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0002’1

84

9

1) √- √ÓØ∑ÔVÔ°U_Ó¸ÆÓU«_´ÚbÓ«œÓ«∞LÔLÓ∏ÓKÓWÓÓKÓv ØÔqÒ ±FÚbÓ«œ Ë√±∏qÔ«_´ÚbÓ«œÓ«∞LÓJÚ∑Ôu°ÓWÓ°U_¸ÚÆÓUÂ

»- «±úÓ ≠ÓdÓ«ÓU‹ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑ÓU∞w:

«∞FÓbÓœÔ °U∞∫ÔdÔË· «∞FÓbÓœÔ °U_Ó¸ÚÆÓUÂ

√Ó∞ÚnÏ Ë√°FÔLUzWÌ ËîLÚºÓWÏ Ë¢ºFuÊÓ ...................

.......................................... 8901

√Ó∞ÚnÏ Ë£ÓLÓU≤ÔLUzÓW Ë¢ºFÓWÓ ÓAÓd ...................

.......................................... 7031

√Ó∞ÚnÏ ËîLÚºLUzW Ë£ö£W ...................

√Ó∞ÚnÏ Ë±UzW ËË«•b Ëß∂FuÊ ...................

Page 85: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0002’2

85

9

2) √- √Æd√ ØqÒ bœÌ Ë√l (0) ≠w Øq ±Me∞WÌ ∞r √≤ÚDIÚNU £rÒ √Ø∑V «∞Fbœ °U_¸ÚÆUÂ

√Ó∞nÏË£öÓ£LUzWÌËß∂FWÏ

√∞nÏËß∂FWÏËîLºÒuÊ√∞nÏË£LU≤uÊ

√∞nÏËß∑W

√∞nÏË¢ºFWÏË√°FuÊ√∞nÏËË«•bÏ

4) √Ø∑ÔV ≠w ØÔqÒ±ÓdÓ… «∞FÓbӜӥs«∞LÔL∏KOsË√ÓÓlÔ°ÓOMÓNÓU ÓöÓ±ÓWÓ«∞LÔIÓUÓ≤ÓW «∞LÔMÓUß∂ÓW.

«∞Fbœ °U_¸ÚÆU ¬ô· ±µU‹ Ÿ ¬

Page 86: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0002’3

86

9

5) √ÓÓl «∞FÓöÓ±ÓWÓ«∞LÔMÓUß∂ÓW (>, <,= ) ±ÓJÓUÊÓØÔqÒ ≤ÔIÚDÓW 7361 . 76313671 . 6371

3 + 05 + 001 + 0001 . 53117 + 007 + 0001 . 7711

55 + 0001 . 5501

6) √Ô≠ÓJÒp ØÔqÒ ÓbÓœ Ë≠oÓÅOGÓ∑t«∞IÓU≤u≤OÒW √Ë √Ø∑Ô∂t √∑LÓUœ« ÓKÓONÓU.> 9281 = ....... + ....... + ........ + ......> 7101 = ....... ....... ........> 0001 + 01 + 8 = ............> 0001 + 009 + 5 = ............> 0071 = .................................> 0001 + 5 = ..............

7) √Ø∑ÔVÔÆOLÓW ØÔqÒ ±Ó∂KÓm ±ÓU∞w °U∞LKOr Ë√lÔÓöÓ±ÓW «∞LÔIÓUÓ≤ÓW °ÓOsÓ«∞FÓbӜӥs :

1/2œ 1œ1/2œ 1œ

Page 87: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0002’4

87

9

8) √ØuΩÊÔ °U_Ó¸ÚÆÓU «∞∑ÒU∞OÓW √ÅÚGÓdÓ ÓbÓœÌ Ë√ÓØÚ∂ÓdÓ ÓbÓœ ÓKÓv √ÓÊÚ ¥ÓJÔuÊÓ ÓÆÚr «üôÓ· 1.

(1,5,6,3 ) (4,1,8,7 )(9,0,2,1 )(8,1,7,9 )

.........>..................<..................>..................<.........

81

01 001

Page 88: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0002’1

88

9

Ë¥LKp ±Ô∫Lb 0061 ±w.√- *√Ô±∏q «∞L∂Km «∞cÍ ¥LKJÔt ±Ô∫Lb.»- ®ÓdÓÈ ¥ÓUßOs ÆBÒW °‡ 0031 ±w Ë®ÓdÓ‹Ú √ÓßÚLÓU¡Ô ±ÓπÚLÔuÓWÓ √ÆÚöÓ ˮÓdÓÈ ±Ô∫Lb •ÓU≠EÓW√ÆÚöÓÂ.≠Ó∂ÓIwÓ ∞JÔq ±ÔMNÔr ≤ÓHf «∞LÓ∂Km «∞LÓU∞wÒ*±ÓU £ÓLÓsÔ±ÓπLÔuÓW «_ÓÆöÓ ˱ÓU £ÓLÓs •ÓU≠EÓW «_ÓÆÚöÓÂ? Ã- ÆÓdÒ¸Ó«_Ó©HÓU‰ ¢ÓπLOlÓ«∞LÓ∂ÓU∞m «∞LÔ∑Ó∂ÓIOÒW ËÅÓdÓ·Ó«∞ÓL∂KÓm «∞cÍ ¢Ó∫ÓBÒKu« ÓKÓOt ≈ÊÚ √Ó±JÓs ∞ÓNr–Ó∞p.*√ßÓUbÔ≥Ôr ÓKÓv «î∑OÓU °ÓFÚi «_ÓœÓËÓ«‹ «∞LÓb¸ÓßOÒW ∞BÓd· «∞LÓ∂KÓm «∞ÒcÍ §ÓLÓFuÁ : (√ÆbÒ ∞Nr§ÓLOlÓ«∞∫Ku‰)

±∂d«…Ï058 ±w

±πLuW √ÆöÂÌ006 ±w

±L∫U…Ï 051 ±w

±IhÒ 056 ±w

∞Bo 009 ±w

√œË«‹ ≥MbßOW0061 ±w

Page 89: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0002’2

89

9

2) √Ó¸Ó«œÓ√ÔßÓU±ÓW √ÓÊ ¥ÓFÔuœÓÅÓb¥IÓtÔ«∞LÓd¥iÓË¥Ó∫LqÓ∞Ót öÓô.œÓîÓq «∞ºÔu‚ÓË°πÓO∂t ÆDFÓ∑ÓUÊ ≤ÓIb¥Ó∑ÓUÊ ËÓ«•bÓ… ±s ≠µÓW 1 œ Ë«∞∏ÓU≤OÒW ±s ≠µÓW 2/1 œ¥MÓUËÓËÓÆÓnÓ√Ó±ÓUÂÓ°ÓUzl «∞GöÓ‰ ±∑ÓQÓ±ö ôÓ≠∑ÓU‹ «_Ó£LÓUÊ.

≈–«®∑dÈ

≈§UÅU

¢HU•U

±ALAU

°d¢IUô

¥d§l ∞t

«®∑ÓdÓÈ ≤Bn Øm ≈§ÓUÅU Ë≤Bn Øm ¢HÓU•U.*≥Óq ¥ÔLJMÔtÔ°ÓFbÓ–Ó∞pÓ®dÓ«¡Ô±ÓπÓKÓW ∞ú©HÓU‰ £ÓLÓMÔNU 052 ±w ? √Ô´KÒq ≈§ÓU°Ó∑w

Page 90: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0002’1

90

9

2) - √Ø∑V √ÆU±U ±MÓUß∂ÓW ±ÓJÓUÊ «∞MÒIj.6841 < >841 <>84 >

>>01 < >>01 <31> >

3>>1 < >00> <5001224> <3 > 4 ><>> 41

3) œÓîÓKÓX ßÓObÓ… ±ÓGÓU“Ó… ≠ÓIÓdÓ√‹ ôÓ≠∑ÓW Ø∑VÓÓKÓONÓU¢ÓªHOi °‡ 06 ±w Ós ØqÒ 006 ±w ±sÓ«∞∏ÓLÓs «∞πLKw ∞KLA∑ÓdÓ¥ÓU‹.

œÓ≠ÓFÓX ≥ÓcÁ «∞ºÓÒObÓ… MbÓîd˧NÓU ±sÓ «∞LÓGÓU“Ó… ≥ÓcÓ« «∞LÓ∂ÚKÓmÓ

1 œ 2/1 œ

√- √ÓÓl ≠w ≈Ó©ÓU ÆOLÓW «∞∑ÓªHOi «∞ÒcÍ ¢ÓLÓ∑ÓFÓX °t 06 ±w , 021 ±w 081 ±w , 042 ±w »- ØÓr ¥LJs √ÊÒ ¥ÓJuÊ «∞∏ÓÒLs «∞πLKw ∞LÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU¢NÓU ?

Page 91: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0002’2

91

9

4) ±ÓπLuŸ √Ó¸ÆÓU ØqÒ ÓbÓœ ≠w ≥ÓcÁ «∞J∑ÓU°ÓW 3

√Óu÷ ØqÒ ≤IDÒW °dÓÆr ±MÓUßV ≠w ≥ÓcÁ «∞J∑ÓU°ÓW

0 > > 1 >0 > > 1 > 0 > 1 > 1 > 0 > > 1 > 0 > > 1

5 - √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞FÓbÓœÓ «∞LDÚKÔu»Ó ≠w ØqΩ ±d]…Ì

«_¸ÆUÂ

5 , 9 , 6 , 1

3 , 2 , 1 , 8

5 , 1 , 6 , 7

«∞Fbœ «∞cÍ ¥Kw ±∂U®d… √Ø∂Òd bœ±LJs °NÓcÁ «_Ó¸ÚÆÓU Ær ¬ô≠t1

«∞Fbœ «∞cÍ ¥º∂o ±∂U®d… √ÅGd´bœ ±LJs °NÓcÁ «_Ó¸ÚÆÓU Ær ¬ô≠t 1

Page 92: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’1

92

01

ÆÓOÚfÔ ©Ôu∞wÆÓOÚfÔ «¢HUŸ «∞Ú∂ÓU»ÆÓOÚfÔ ÓdÚ÷ •ÓuÚ÷ «∞º]∂ÓU•ÓWÆÓOÚfÔ «Ú¢HÓUŸ «∞IUW

°U∞BÒr021591054.......................

°U∞L∑d Ë°U∞B]r1 Â Ë 02 År..............................................2 Â Ë 58 År

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢Bd· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d Ë√§e«zt

1) √ÓØÚ∑ÔVÔ œÓ«îqÓ ØÔqΩ ≈©ÓUÌ «∞u•ÚbÓ…Ó «∞LÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓW ∞KÚIÓOÚf.> ©u‰ §NU“ «∞∑ΩKÚHÓU“> ÓdÚ÷Ô «∞ºÓ∂^u¸Ó…> «Ú¢HÓUŸÔ ±ÓMÚe‰Ì

05 .............1 .............3 ............

©Ôu‰ ØÔd]«ßw´dÚ÷ îeÓ«≤ÓWÌ©Ôu‰Ô ©ÓUË∞ÓWÌ12 ...........5 ............51 .............

2) √Ô´Ó∂dÔ Ós «_Ó©ÚuÓ«‰ °U∞L∑Úd ËÓ«∞BÒr.

3) √ÓÓlÔ ±ÓJÓUÊÓ «∞MΩIU◊ ≠w ØÔq ±Ód]…Ì «∞FÓbÓœÓ «∞LÔMÓUßVÓ :

> 9  = ................................... œßr = ............................. År> 003 År = ................................... œßr = ............................. Â> 008 År = ................................... Â.> 025 œßr = ................................... Â.> 9 œßr = ................................... År.> 8  = ................................... År.

Page 93: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’2

93

01 ≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢Bd· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d Ë√§e«zt

5) √ÓØÚ∑ÔVÔ «_Ó´ÚbÓ«œÓ «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ ≠w «∞HÓdÓ«ÓU‹.±ÔºÚ∑ÓFOMÎU °LÓU ≠w «∞πÓbÚËÓ‰............r. Ë .............. År.......... œßr........... œßr Ë ...........År.............. Â Ë ........... œßr

6) √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞u•ÚbÓ…Ó «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ √ÓË «∞FÓbÓœÓ «∞LÔMÓUßV œÓ«îqÓ «ù©ÓU.>08 œßr = 8.............>056 År = ............. œßr>057 År = ............. œßr> 5  = 005 .............>004 År = 4 .............> 053 År = 53 .........

4) √Ø∑V ±JUÊ Øq ≠d«⁄ «∞Fbœ «∞LMUßV.> 8 Ë7 œßr Ë6 År = ....................... År.> 925 År = .............. Ë....................œßr Ë..................År.> 304 År = ................... År Ë..................... œßr.> ≤Bn ±∑d = ........................ År.> ≤Bn œßr = ........................ År.> 5 œßr Ë≤Bn = .......................År.

År9020

ϧr0703

Â3154

Page 94: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’3

94

01 ≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢Bd· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d Ë√§e«zt

7) √Ó¸Ú¢ΩVÔ «_ÓÆÚOºÓW «∞∑]U∞OÓW ±sÓ «_ÓØÚ∂Ód ≈∞Óv «_ÓÅÚGÓd6  Ë≤Bn, 6 Â Ë 5 År , 06œßr , 6 Â Ë 1 œßr...........................................................................

8) √ÓØÚLΩqÔ °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ.5 Â Ë 4 œßr + ........... År = 7 r...... Ë≤Bn + 051 År = 7 Â61 œßr - 06 År = ............. Â

9) √Ó¸Ú°ÔjÔ °ªÓjæ ØÔq] ÆÓOÚf ±sÓ «∞LÓπÚLÔuÓW «_ÔË∞Óv °LÓU ¥ÔºÓUË¥t ≠v «∞LÓπÚLÔuÓW «∞∏]U≤OÓW

21  ≤Bn >> 7  Ë06 œßr Ë 005 År81 r >> 09 œßr Ë053 År

008 År Ë 09 œ ßr > > 2 Â Ë 51 œßr053 År >> 51r Ë 02 œßr

Page 95: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’4

95

01 ≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢Bd· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d Ë√§e«zt

01) ¥ÓKÚFÓVÔ ≥AÓUÂÏ ËÓ≤eÓ«Ï ËßÔHÚOÓUÊÔ ∞ÔFÚ∂ÓWÓ ß∂ÓU‚ «∞∫ÓöÓ“¥s.

> “Ó•ÓnÓ •ÓKÓeÔËÊÔ ≥AÓUÂÌ :5  21 År> “Ó•ÓnÓ •ÓKÓeÔËÊÔ ≤eÓ«Ì :05 œßr Ë 4 År> “Ó•ÓnÓ •ÓKÓeÔËÊÔ ßÔHÚOÓUÊÓ :415 År

ÅFÓb «∞∫ÓöÓ“¥sÔ ÓKÓv ±MÓB]W «∞∑Ó∑Úu¥Z.> √ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ≠Ód«⁄Ì ¬ßÚrÓ «∞Ó∫KÓeÔËÊ «∞LÔMÓUßV

1

•KeËÊ ...................2

•KeËÊ .........3

•KeËÊ .............

Page 96: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

’1

96

01 ≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢Bd· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d Ë√§e«zt

1) √Ó¸«œ §ÓM]UÊÏ ¢ÓºÚOOZ ±ÓMÚ∂ÓXÌ ≠ÓAÓdÓÈ ≥ÓcÁ «∞KÒHÓUznÓ «∞∏ÓöÓÀ ±sÓ «_ÓßÚöÓ„ «∞LÔAÓ∂]JÓW ÆÓOÚfÔ©Ôu∞ÔNU «∞πLKwÒ75 Â

√- ±ÓU ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ «∞K]HOHÓWÌ «∞∏]U∞∏ÓW ?»- ÆÓUÂÓ °∑ÓºÚOOZ «∞∫Ób¥IÓW ËÓ¢ÓdÓ„Ó ±bÚîÓöÎ ÓdÚÓtÔ 2  Ë≤BÚn (±∏KÓLÓU ≥ÔuÓ ±Ô∂ÓOΩs °U∞d]ßÚr)

±ÓU ÆÓOÚfÚ ©Ôu‰ «_ÓßÚöÓ„ «∞LÔ∑Ó∂ÓIΩOÓW °ÓFÚbÓ ¢ÓºÚOOZ «∞ÚLÓMÚ∂ÓX ?

? 31 Ë54 œßr 91 Ë58 œßr

Page 97: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

’2

97

01 ≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢Bd· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d Ë√§e«zt

2) √Ô´ÓLdÓ ±ÓlÓ ¢ÓU§d «_ÓÆÚLAÓW «∞JÓAÚnÓ «∞]cÍ √Ó´Ób]ÁÔ ¬îdÓ «_ÔßÚ∂ÔuŸ.

> √Ô¢ÓLΩrÔ «ùßÚ∑MÚ∑ÓU§ÓU‹ «∞∑]U∞OÓWÓ «´Ú∑LÓUœÎ« ÓKÓv «∞πÓbÚËÓ‰- «∞∫ÔdÓ≠ÓU¡Ô √ÓÆÚ∂ÔKÔu« ÓKÓv ®Ód«¡ .......................... √ÓØÓ∏ÓdÓ ±sÚ ÓOÚdÓÁ- ≥ÓcÓ¬ «∞∑]U§dÔ ôÓ ¥ÓAÚ∑ÓdÍ √ÓÆÚLAÓWÎ .......................... °JÓ∏ÚdÓ…Ì _ÓÊ]....................................

√ÅÚMÓU·Ô «_ÓÆÚLAÓW

«_ÆLAÓWÔ «∞∫Ód¥d¥]WÔ

«_ÓÆÚLAÓWÔ «∞B^u≠O]WÔ

√ÓÆÚLAÓWÔ «∞J∑ÒUÊ

√ÎÆÚLAÓWÔ «∞MOKÔuÊÓ

«∞πLKWÔ

©Ôu‰^ «∞IÔLÓU‘ ≠w°b]«¥ÓW «_ßÚ∂ÔuŸ

57 Â

053 ϧr

.......... Â

046 ϧr

.......... Â

©Ôu‰Ô «∞IÔLÓU‘ ≠w≤NÓU¥ÓW «_ÓßÚ∂ÔuŸ

004 ϧr

......... Â

09 ϧr

......... ϧr

.............. Â

£ÓLÓMÔNÓU°U∞bÒ

053

061

54

...........

426

«∞JÓLÒOÓWÔ «∞LÓ∂OFÓWÔîöÓ‰ «_ÔßÚ∂ÔuŸ

......... Â

02 Â

51 Â

32 Â

......... Â

Page 98: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOÒe

’1

98

01 ≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢Bd· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d Ë√§e«zt

1) √ÔËÓ«ÅqÔ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ

2) √ÓÓlÔ ÓöÓ±ÓWÎ ¢Ó∫ÚXÓ «_Ó£ÓUÀ «∞]cÍ ôÓ ¥ÔLÚJsÔ ≈œÚîÓU∞ÔtÔ ≈∞Óv «∞ÚLÓMÚe‰ ±ÓsÓ «∞Ú∂ÓU» «_Ó±ÓU±wΩ «∞]cÍ¥ÓIOfÔ ÓdÚÔtÔ 9 œßr.

©Ôu‰Ô ∫Ó∂Úq

..................... År

..................... ϧr

02 ϧr

..................... ϧr

....... Ë.......œßr

©Ôu‰Ô ≤BÚHt

6 ϧr

011 År

..................... År

004 År

....................... År

©Ôu‰Ô FÚHt

................... ϧr

....... Ë.......œßr

................... Â

................... Â

21 ϧr

£Óö]§ÓWÏ

©ÓUË∞ÓWÏ

±ÓJÚ∑ÓVÏ

>

>

>

År29 År

Årr

58 År

rr

ϧr

Page 99: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3’2

99

01±cØd… «∞∑LOÒe

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢Bd· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d Ë√§e«zt

> √Ô´ÓKΩqÔ «îÚ∑OÓUÍ •ºÓU°OÒÎU.

4 )

«_Ó§ÚNeÓ…ÔÆÓOÚfÔ «∞ÚFÓdÚ÷«∞ÚLÓDÓU°aÔ «∞ÚGÓU“¥]WÔ58 År √Ë 9 œßr √Ë 1 Â Ë 2 œßr¨Óº]Uô‹Ô «∞∏ΩOÓU» 87 År √Ë 58 År«∞∏Òö]§ÓU‹Ô8 œßr √Ë 59 År√Ë 1 Â

- ±ÓU ÆÓOÚfÔ ÓdÚ÷ ØÔqΩ §NÓU“Ì ±sÓ «_Ó§ÚNeÓ… «∞]∑w «îÚ∑ÓUÓ≥ÓU √Ó°w ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

≥ÓcÁ «_Ó§ÚNeÓ…Ô «∞∏]öÓ£ÓWÔ «∞]∑w √ÓîÚ∑ÓUÓ≥ÓU √Ó°w ±sÚ °ÓOÚs «∞ÚLÔ∑ÓuÓ≠ΩdÓ… ≠w «∞º^u‚ ∞OÔLÚJMÓtÔ ËÓÚFÔNÓU ≠w«∞d^ØÚs «∞ÚLÔªÓB]hÎ ∞ÓNÓU ±sÓ «∞ÚLÓDÚ∂Óa. ÆÓU‰Ó √Ó°w : ò≥ÓcÁ «_ÓÆÚOºÓWÔ «∞]∑w ËÓ§ÓbÚ¢ÔNÓU ≠w «∞º^u‚ :

±ÓDÚ∂ÓaÏ ÓU“Í Óº]U∞ÓWÔ £OÓU»Ì £Óö]§ÓWÌ

√OÒW «∞IUW

ßIn «∞IUW

1 Â Ë 52 År 8 œßr

05År

œßrÅrÅr

År

rÅr

3) ¥Ôd¥bÔ ßÓU±w √ÓÊÚ ¥ÔGÓOΩdÓ ≠ÓU≤Ôu”Ó ÔdÚ≠Ó∑t. √ÔßÓUbÔÁÔ ÓKÓv «îÚ∑OÓU «∞ÚuÓßOKÓW «∞]∑w ¢ÔLÓJΩMÔtÔ ±sÓ«∞ÚuÔÅÔu‰ ≈∞ÓOÚt.

Page 100: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3’3

100

01±cØd… «∞∑LOÒe

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢Bd· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d Ë√§e«zt

5) √Ó¸Ó«œÓ‹Ú ßÓOΩbÓ…Ï ≤ÓAÚdÓ ÓºOKNÓU ≠ÓuÓ§ÓbÓ‹Ú 3 ÆDÓlÌ ±sÓ «∞Ú∫∂ÓU‰ √ÓÆÚOºÓWÔ √Ó©ÚuÓ«∞NÓU :542 År , 1 Â Ë 59 År , 62 œßr®Ób]¢ÚNÓU ≈∞Óv °ÓFÚCNÓU °FÔIÚbÓ¢ÓOÚs ≠Ó∑ÓDÓK]∂ÓXÚ ØÔq^ ÔIÚbÓ…Ì 1 œßr Ë≤Bn ±sÓ «∞Ú∫Ó∂Úq.

√ > ±ÓU ©Ôu‰Ô «∞Ú∫Ó∂Úq «∞]cÍ ¢Ó∫ÓB]KÓXÚ ÓKÓOÚt ?

» > ËÓ§ÓbÚ‹Ô ≠w «∞Ú∫Ób¥IÓW ÓLÔuœÎ« ¥Ó∂ÚFÔbÔ ÓsÚ •ÓUzjÌ ±ÓºÓU≠ÓW 8 Â.

- ≥ÓqÚ ¥ÔLÚJMÔNÓU ®Ób ≥ÓcÓ« «∞Ú∫Ó∂Úq ≈∞Óv «∞ÚFÓLÔuœ ±sÚ §NÓWÌ ËÓ≈∞Óv «∞Ú∫ÓUzj ±sÚ §ÓNÓWÌ √ÔîÚdÓÈ ? √Ô´ÓKΩqÔ≈§ÓU°Ó∑w.

Page 101: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0005’1

101

11

1) √ÓØÚ∑ÔVÔ°U_Ó¸ÚÆÓU«_Ó´ÚbÓ«œÓ«∞LÔLÓ∏KW ÓKÓv ØÔqÒ ±FÚbÓ«œÌ.

2) √- √Ô±Ó∏q ≠w ØÔqÒ ±ÓdÒÓ…Ì «∞FÓbÓœÓÓKÓv «∞LFÚbÓ«œ

»- √Ô≠ÓJpÔØÔqÒ ÓbÓœÌ Ë≠oÓÅOGÓ∑t«∞IÓU≤Ôu≤OÒW

0583

6004

2052

9904

= .....................................................

= .....................................................

= .....................................................

= .....................................................

Page 102: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

§bˉ «∞LMU“‰«∞Fbœ îUà «∞πbˉ√ŸÂ√.√

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0005’2

102

11

3) ¢Ô∂ÓOÒs «∞FÓöÓ±ÓU‹Ô«∞∑w °U∞πÓbËÓ‰«∞MIÓUjÓ«∞∑w ¢Ó∫ÓBÓÒqÓÓKÓONÓU ØÔqÒ ±sßÓKOrÌ ËßÓKLÓv ËßÓußÓsÓ≠w ∞ÔF∂ÓW«∞dÒ±ÓU¥ÓW ÓKÓv ≥ÓcÁ «∞KÓu•ÓW.

«∞MIUj «ôßrßKLv

ßKOr

********

*******

******

*****

**

**

1010010001

ßußs

√- √Ø∑ÔVÔØÔ‰ÓÓbÓœÌ ≠w §ÓbËÓ‰«∞LÓMÓU“‰£rÒ îÓU§Ót ¢ÓUØÓU ≠ÓCÓU¡ °ÓOs «∞uÓ•ÓbÓ«‹ «∞∂ÓºODÓW ËÓËÓ•ÓbÓ«‹«üôÓ·.

»- √≤Er ≈∞v «_©HU‰ §LOq ≠∑∫BÒq ∞v 9803 ≤ÔIÚDW.

œ- «∞HÓUzeÔ ≠w ≥ÓcÁ «∞K^FÚ∂W ≥ÔuÓ: ....................................................

Ã- √¢ÒV bœ «∞MIU◊ «∞Ò∑w ¢∫Bq KONU «_©HU‰ ±s «_Ø∂d ≈∞v «_ÅGd.

√Ô±Ó∏ÒqÔ ÓKÓv «∞K]uÚ•ÓW ≤IÓU◊Ó §ÓLOqÌ ±ÔºÚ∑ÓFÚLöÎ «∞FÓöÓ±ÓW (>)

Page 103: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0005’3

103

11

4) √Ô∞ÓuÒÊÔ°U_Ó•LÓdÓbÓœ ±µÓU‹ ØÔqΩ ÓbÓœÌ :

√Ô∞ÓuÒÊÔ°U_ÓîCÓdÓbÓœ ¬ô· ØÔqΩ ÓbÓœÌ :

√Ô∞ÓuÒÊÔ°U_ÓÅHÓdÓbÓœ ÓAÓdÓ«‹ ØÔqΩ ÓbÓœÌ :

0 5 4 3

5 0 1 4

0 0 5 38 0 1 26 0 0 42 1 0 3

5 0 7 22 0 0 40 1 9 3

5 2 0 30 5 2 20 0 9 2

5) √Ô±∏Òq «∞FÓöÓÆÓWÓ«∞ºÓÒNLOÒWÓ: ò .......... ∞Ót ≤ÓHf ÓbÓœ«∞FÓAÓdÓ«‹... å ±sÓ«∞LÓπLuÓW ò¬å ≤Ó∫u«∞LÓπLuÓW ò°Uå

√°U

Page 104: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0005’4

104

11

6) √ÓØ∑ÔVÔ≠w «∞ªÓU≤ÓW«∞HÓU¨ÓW≠w ØÔqÒ ±ÓdÓÒ… ÓbÓœ« ±Ó∫BÔu¸« °ÓOsÓ«∞FÓbӜӥs «∞LÓJ∑Ôu°ÓOs.

7) ¥ÓKFÓV ÓKw ËÓ“Ó¥MÓV ∞F∂ÓW «∞JÔdÓ«‹ °ÓFbÓ√ÓÊÒ «¢ÒHIÓU ÓKÓv √ÓÊÚ ¥ÓJÔuÊÓ«ô≤DöÓ‚ ±s «∞FÓbÓœ 5582 .¥Ôbîq «∞öÒVÔ¥ÓbÓÁ ≠w ò°ÔuÆÓU‰Ìå œÔËÊ √ÊÒ ¥ÓMEÔdÓ≈KÓv «∞JdÓ«‹Ë¥Óº∫ÓV îÓLf ØÔdÓ«‹ ≠ÓIÓj.

»- ±s «∞HUze ≠w ≥cÁ «∞K^F∂ÓW? √KÒq ≈§U°∑w

√- √Ø∑ÔVÔ «∞FÓbÓœÓ «∞cÍ ËÓÅÓqÓ ≈∞ÓOt ØÔqÏ ±MÚNÔrÚ.

0091 .......... 2102 .......... 4082 .......... 1003 .......... 0504

ÆOL∑NU «∞Jd…

«∞uÅu‰

Page 105: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0005’5

105

11

9) √- ù¨ÚMÓU¡ ±J∑∂W «∞Iºr √«œ ±FKÒr ®d«¡ ±πLuW ÆBh ∞NU ≤Hf «∞FMu«Ê ≠u§b «∞∏Ls¥ª∑Kn ±s ØÔ∑Ú∂O]WÌ ≈∞v √îdÈ.

_ÊÒ ..............................................................

¥L∏Kt bœ ¥∑JuÒÊ ±s 4 √ÆU Ær¬•UœÁ ËAd«¢t ÅHd ˸Ær ±µU¢t

6 ˸Ær ¬ô≠t ≤Bn Ær ±µU¢t.

¥ÔLÓ∏KtÔ bœ ¥∑JuÒÊ ±s 4 √ÆU Ær ¬•UœÁÅHd ˸ÆrAd«¢t ˱µU¢t 5 ˱πLuŸ

¸ÓÆÚLw ±µU¢t ˬô≠t 9

»- ¥ÓAÚ∑ÓdÍ «∞LÔFKrÔ ±ÓπÚLÔuÓW «∞IBÓh ±sÓ «∞JÔ∑Ú∂OÓW

£ÓLÓsÔ ±ÓπÚLÔuÓW «∞IBÓh ≠w «∞JÔ∑Ú∂OÓW (1) £ÓLÓsÔ ≤ÓHÚfÔ ±ÓπÚLÔuÓW «∞IBÓh ≠w «∞JÔ∑Ú∂OÓW (2)

Page 106: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0005’6

106

11

01) √ÔôÓ•kÔîÔDÚuÓ…Ó«∞FÓbÒ ≠w ≥ÓcÁ«∞ºÒKÚºKÓW Ë√Ô¢ÓLLÔNU °U_Ó´ÚbÓ«œ«∞MÒÓUÆBÓW.

Page 107: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

1) ¥ÓLÚKpÔ ØÔqy ±sÚ ÓKwy ËÓ«∞NÓUœÍ «∞LÓ∂ÚKÓGÓOÚs «∞LÓU∞OÒOsÓ «∞L∂OÒMOÚs °U∞πÓbÚËÓ‰ :

√- √Ó•ÚºÔVÔ «∞LÓ∂ÚKÓmÓ «∞]cÍ ¥ÓLÚKJÔtÔ ØÔq^ ËÓ«•bÌ ±MÚNÔLÓU.> «∞LÓ∂ÚKÓmÔ «∞ΩcÍ ¥ÓLÚKJÔtÔ ÓKwy :...........................> «∞LÓ∂ÚKÓmÔ «∞ΩcÍ ¥ÓLÚKJÔtÔ «∞NÓUœÍ : ...........................

»- √Ó¸Ó«œÓ ØÔqÏ ±ÔMÚNÔLÓU «∞LÓAÓUÓØÓWÓ ≠v •ÚKÓWÌ ±bßO]WÌ ÆÔbÒ¸Ó‹Ú ¢ÓJÓU∞OHÔNUÓ °U∞MΩºÚ∂ÓW ≈∞Óv «∞ÚHÓdÚœ «∞u«•b°‡ 0054 ±w.ØÓrÚ ¥ÓMÚIÔhÔ ØÔqæ ±MÚNÔLÓU √Ë Ør ¥∂Iv ∞t ?

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· :

107

11√¢Bd· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0005’1

46

45

46

64

2/1œ32

1 œ32

´ÓbÓœÚ «∞IDÓlÓ «∞MÒIbÒ¥ÒW «∞∑w ¥ÓLÚKJÔNÓU «∞NÓUœÍ ´ÓbÓœÔ «∞ÚIDÓlÓ «∞MÓIb¥ÒW «∞∑w ¥ÓLÚKJÔNÓU Kwy «∞IDÓlÔ «∞M]IÚb¥]WÔ

Page 108: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3•ºU»

108

11

2) √Ó≤Ú∑ÓZÓ ≠ÓöÓÕÏ 0694 Øm ±sÓ «∞πÔKÔ∂]UÊ. ËÓ√Ó¸«ÓœÓ ≤ÓIÚKÔNÓU ≈∞Óv «∞º^u‚ ÓKv ®ÓU•MÓWÌ •ÔLÔu∞Ó∑ÔNÓU «∞IÔBÚuÓÈ0002 Øm √- ≥ÓqÚ ¥ÓºÚ∑ÓDOlÔ ≤ÓIÚqÓ ±Ó∫ÚBÔu∞t ≠w ßÓHÚdÓ¢ÓOÚs ? √KÒq ≈§U°∑w..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... »- ∞OÓBqÓ ≈∞Óv «∞º^u‚ ØÓUÊÓ ÓKÓOÚt √ÓÊÚ ¥ÓºÚKÔpÓ √Ó•ÓbÓ «∞D]d¥IÓOÚs

7 ϯr

±ÓbÚ¸ÓßÓWÏ1 ≥r Ë7 œØr

2 ≥r

1 ≥r 3 œØr

63 ≥r Ë5 œØr

±ÓºÚπÓbÏ

«∞º^u‚Ô

±ÓdÚØÓeÔ «∞Ú∂Ód¥b

«∞∂ÓKÓb¥]WÔ «∞Ú∫ÓIÚqÔ

√ßÓUbÚÁÔ ÓKÓv «îÚ∑OÓU √ÓÆÚBÓd ©Ód¥oÌ ¥ÔuÅKÔtÔ ≈∞Óv «∞º^u‚. √KΩqÔ «îÚ∑OÓUÍ..................................................................................................................... ....................................................................................................................

«∞Nb· :

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

√¢Bd· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0005’2

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

Page 109: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOÒe•ºU»

109

11«∞Nb· :

1) ≤Iq ≠öÕ ØqÒ «≤∑U§t ±s «∞IL ≈∞v œ¥u«Ê «∞∫∂u» •ºV ±U ≥u ±∂OÒs °U∞πbˉ.

«∞ºÒHd«‹ØÔ∑ÚKÓWÔ «∞IL °U∞Jm«∞ºHd… «_Ë∞v0012«∞ºHd… «∞∏U≤OÒW0502«∞ºHd… «∞∏U∞∏W0512«∞ºHd… «∞d«°FW0022

√- ≠w √ÍÒ ßHd… ¢rÒ ≤Iq √Ø∂d ØLOÒW ±s «∞IL ?

»- _ÊÒ .................................................

Ã- ∞u «ß∑FLq «∞HöÕ ®U•MW •Lu∞∑NU «∞IBuÈ 0003 Øm. ¥B∂ √ÆqÒ bœ ±LJs ±s

«∞ºÒHd«‹ :

_ÊÒ ............................................................................................

œ- Ør ¢JuÊ •Lu∞W «∞ºÒHd… «_îOd… ≠w ≥cÁ «∞∫U∞W ?

2) √ - √°∫Y s 4 √b«œ ØqÒ ±MNU ±JuÒÊ ±Ê √°FW √ÆU ˸Ær «ô≠t 4 ˱πLuŸ √ÆU±t 02

»- ±U≥u √Ø∂d bœ ±LJs ¥∫Io «∞AdË◊ «∞ºÒU°IW ?

Ã- ±U ≥u √ÅGd bœ ±LJs ¥∫Io «∞AdË◊ «∞ºÒU°IW ?

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

√¢Bd· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0005’1

Page 110: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

3) ØÔqÏ ±sÚ ßÔMÚOÓWÓ ËÓßÓU±OÓWÓ ËÓßÔMÚbÔ”Ó ¢ÓKÚFÓVÔ ∞ÓFÔ∂ÓWÓ «_Ó¸ÚÆÓU °NcÁ «∞∂DÓUÆUÓ‹ «∞ÚFÓbÓœ¥ÒW :

4293

≠ÓJÓu]≤ÓXÚ ØÔqy ±ÔMÚNÔs] ÓbӜΫ –Ó« √Ó¸Ú°ÓFÓW √Ó¸ÚÆÓUÂÌ.

> √Ó¢LΩrÔ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w

ØÓuÚ≤ÓXÚ ..................√ÓØÚ∂ÓdÓ ÓbœÌ °U_Ó¸ÚÆÓU Ë≥u.................ØÓuÚ≤ÓXÚ ..................√ÓÅGdÓ ÓbœÌ °U_Ó¸ÚÆÓU ËÓ≥ÏuÓ..................

4 ) √ÔÆÒbÒÂÔ §ÓLOlÓ «_Ó´ÚbÓ«œ «∞Ò∑w ÓbÓœÔ ±µÓU‹Ì ØÔqæ ±MÚNÓU ±ÔºÓUËÌ ∞FÓbœ ±µÓU‹ 5134 ËÓ±ÓπÚLÔuŸÔ √Ó¸ÚÆÓU ØÔqæ±MÚNÓU ±ÔºÓUËÌ ∞LÓπÚLÔuŸÌ √Ó¸ÚÆÓU ≥ÓcÓ« «∞FÓbÓœ.

5) √°Ú∫ÓYÔ Ós «∞ÚFÓbÓœ «∞LÓDÚKÔu» ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì.√- √ÅÓGÓdÓ ÓbÓœÌ ÓbÓœÔ ±µÓU¢t 54..................»- √ÓØÚ∂ÓdÔ ÓbÓœÌ ÓbÓœÔ ±µÓU¢t 24 ..................à - √ÓØÚ∂ÓdÓ ÓbœÌ Ær ¬ô≠t 4..................œ- √ÅÚGÓdÔ ÓbÓœÌ ÆÚrÔ ¬ô≠t 4..................

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOÒe•ºU»

110

11«∞Nb· :

«ùßÚrÔ

ßMOWÔ

ßU±OÒW

ßMb”

«∞FÓbӜԫ∞LJuÒÊÔ

..........

..........

..........

¸ÓÆÚrÔ´ÓAÓdÓ«¢t

2

´ÓbÓœÔ ´ÓAÓdÓ«¢t

924

¸ÓÆÚrÔ¬ô≠t

4

´ÓbӜԬô≠t

ÆÚrÔ±MÓU¢t

3

´ÓbӜԱMÓU¢t

94

¸ÓÆÚrÔ¬•ÓUœÁ

2

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

√¢Bd· ≠w «_´b«œ «_ÅGd ±s 0005’2

Page 111: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW «∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑∂b«‰ «∞dÒ¥Uw

√§OV s ßR«‰ ¥¢DKV ≈≤πU“ LKO∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ, ©dÕ) «∞Nb· :’1

111

21 •qÒ«∞LºUzq

1) ≥ÓcÁ ÆÓUzLÓWÏ Ó∏ÓdÓ ÓKÓOÚNÓU √Ó•ÚLÓbÔ ≠w œÔØ]UÊ √Ó°Ot «∞∑]U§d ÆÓ∂ÚqÓ ≈ÚöÆt ≠w «∞LÓºÓU¡ :

√- √∞ÚIw ßÔRÓ«∞ÓOÚs ±ÔMÓUß∂ÓOÚs ∞NcÁ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹> ...........................................................................................................> ...........................................................................................................»- √§OVÔ ÓsÚ ≥ÓcÓ¥Ús «∞º^RÓ«∞ÓOÚs> ...........................................................................................................

.............................................................................................................> ...........................................................................................................

.............................................................................................................

2) ÆÓU‰Ó √Ó•ÚLÓbÔ : ò°IÓdÚ¥Ó∑MÓU ±ÓbÚ¸ÓßÓ∑ÓUÊ ≈•ÚbÓ«≥ÔLÓU ≈°Ú∑bÓ«zO]WÏ Ë«_ÏîÓdÓÈ ≈´ÚbÓ«œ¥]WÏ ¥ÓIÚBbÔ≥ÔLÓU ≥ÓcÁ«∞º]MÓW 3881 ¢KÚLOcΫ.ËÓ≥ÓcÁ °ÓFÚiÔ «∞LÔFÚDÓOÓU‹ ÓsÚ Øq ±ÓbÚ¸ÓßÓWÌ

√-±ÓU ÓbÓœÔ ¢Óö±Oc «∞LÓbÚ¸ÓßÓW «ù°Ú∑bÓ«zO]W ?

´ÓbÓœÏ ÆÓuÓ«¥dÌ «∞LÓAÚdÔË» «∞GÓU“Í°QÓÅMÓU≠t

0081

«_ÓÅÚMÓU·Ô

ßFW ≤Bn ∞∑d

ßFW 1 ∞∑d

ßFW ∞∑d Ë≤Bn

´ÓbÓœÔ «∞IÓuÓ«¥d «∞LÔ∑Ó∂ÓIΩOÓW

823

352

763

«∞LbßW «ô°∑b«zOÒW«∞LbßW «ù´b«œ¥ÒW> ÓbÓœÔ «∞cØÔu¸ 257> bÓœÔ «∞cÔØÔu¸ 783> ÓbÓœÔ «ù≤ÓUÀÓ √ÅÚGÓdÔ ±sÚ ÓbÓœ «∞c^ØÔu¸ °‡ 781

Page 112: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’2

112

21 •qÒ«∞LºUzq

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑∂b«‰ «∞dÒ¥Uw

√§OV s ßR«‰ ¥¢DKV≈≤πU“ LKO∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ, ©dÕ) «∞Nb· :

> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ....................................................................................> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÒÎU ÓsÚ : ...................................................................................> √Ó§OVÔ ÓsÚ «∞º^RÓ«‰ »- ±U bœ «ù≤UÀ °U∞LbßW «ù´b«œ¥W?> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ....................................................................................> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÒÎU ÓsÚ : ...................................................................................> √Ó§OVÔ ÓsÚ «∞º^RÓ«‰ Ã- √LÒdÔ ≥ÓcÓ« «∞πÓbÚËÓ‰Ó °U∞LÔFÚDÓOÓU‹ «∞LÔMÓUß∂ÓW

3) √Ó´Ób]‹Ú ßÓKÚLÓv ≥cÓ« «∞d]ßÚrÓ ËËÓÓFÓXÚ ÓKOÚt «∞LÓºÓU≠ÓU‹ «∞Ω∑w ¢ÓHÚBqÔ °ÓFÚiÓ «∞LÔbÔÊ ÓsÚ°ÓFCNÓU «∞∂ÓFÚiÓ :

±ÓU ÆÓOÚfÔ «∞LÓºÓU≠ÓWÌ «∞HÓUÅKÓW °ÓOÚsÓ ¢Ôu≤ÔfÓ ËÓÅÓHÓUÆÔfÓ ?> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ..........................................................> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ...................................................................................> √Ó§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰Ì .

°U∞LÓbÚ¸ÓßÓW «ù°Ú∑bÓ«zO]W°U∞LÓbÚ¸ÓßÓW «ù´ÚbÓ«œ¥]W°U∞LÓbÚ¸ÓßÓ∑ÓOÚs

´ÓbœÔ «∞cÔØÔu¸´ÓbÓœÔ «ù≤ÓUÀ´ÓbÓœÔ «∞∑]öÓ±Oc

¢Ôu≤ÔfÓ ßußW«∞πÓrÚÅÓHÓUÆÔfÓ

Page 113: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’3

113

21 •qÒ«∞LºUzq

4) ¥ÓLÚKpÔ •KÚLw 0051 ±w √Ó¸Ó«œÓ ®dÓ«¡Ó ÆBÓhÌ ≠ÓIÓU‰Ó ∞ÓtÔ «∞JÔ∑Ú∂w^ :ò√±ÚMÓ∫ÔpÓ ¢ÓªÚHOCÎU °‡ 054 ±w ≈–Ó« √®Ú∑ÓdÓ¥ÚXÓ ÆB]∑ÓOÚs ±sÚ °ÓOÚs «∞LÓFÚdÔËÓW ≠w ≥ÓcÁ «∞IÓUzLÓWå

√ÓßÓUbÔÁÔ ÓKÓv √îÚ∑OÓU IB]∑ÓOÚs ±ÔªÚ∑ÓKHÓ∑ÓOÚs .> ßÓQ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .......................................................................................> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ......................................................................................> √§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

5) ÆÓU‰Ó ±ÔdÓ«œÏ ±ÓU ≥ÔuÓ «∞ÚFÓbÓœÔ «∞]cÍ ≈–Ó« “œÚ¢ÔtÔ 527 £Ôr] ©ÓdÓ•ÚXÔ ±sÚ «∞FÓbÓœÔ «∞ÒcÍ ËÓ§ÓbÚ¢ÔtÔ 544¢Ó∫ÓB]KÚXÔ ÓKÓv 5713 ? å> ßÓQ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ........................................................................................> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : .......................................................................................> √§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

6) ÆÓU∞ÓXÚ ±ÓdÚ¥ÓrÔ ò±ÓU ≥ÓuÓ «∞FÓbÓœÔ «∞]cÍ ≈–Ó« ©ÓdÓ•ÚXÔ ±MÚtÔ 527 £Ôr] “œÚ‹Ô ≈∞Óv «∞ÚFÓbÓœ «∞ΩcÍ ËÓ§ÓbÚ¢ÔtÔ 524¢Ó∫ÓB]KÚXÔ ÓKÓv 0072 ? å> ßÓQ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .......................................................................................> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ......................................................................................> √§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

´ÓMÚuÓ«ÊÔ «∞IB]W´ÓöÓ¡Ô «∞]b¥sËÓ«∞LBÚ∂ÓUÕÔ

528

ßMÚb¸ô]Ô

579

±ÔGÓU±Ód«‹ÔßMb°UœÌ

058

ÆBh˱GU±d«‹

0011

±ÓA‡ÓU≥OdÔ°öÓœÍ

0701 «∞∏]LÓsÔ °U∞LKOr

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑∂b«‰ «∞dÒ¥Uw

√§OV s ßR«‰ ¥¢DKV≈≤πU“ LKO∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ, ©dÕ) «∞Nb· :

Page 114: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’4

114

21 •qÒ«∞LºUzq

7) ¥ÓIÚ∂ÓqÔ ±ÓFÚLÓqÏ ∞∑ÓBÚMOl «∞Ú∫ÓKOV ±sÓ «∞ÚHÓö]•OsÓ ¥ÓuÚ±OÒÎU 0081 ‰ ±sÓ «∞∫ÓKOV ≠ÓOÓºÚ∑ÓGK^tÔ ÓKÓv«∞G]uÚ «∞∑]U∞w :- 575 ‰ ¥Ô∫uΩ∞ÔNÓU ≈∞Óv ¥ÓUÏdÚ‹Ì-059 ‰ ¥ÓIÔuÂÔ °uÓÚFNÓU ≠w ÔKÓVÌ- °ÓUÆw «∞JLΩOÓWÌ ¥Ô∫ÓuΩ∞ÔNÓU ≈∞Óv ∞Ó∂ÓsÌ√- √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞JLΩOÓWÏ «∞]∑w ¥Ô∫ÓuΩ∞ÔNÓU ≈∞Óv ∞Ó∂ÓsÌ> ßÓQ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .....................................................................................> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ....................................................................................> √§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.»- ¥ÚºÚ∑ÓGq^ ØÓLΩOÓWÎ «∞Ú∫ÓKOV «∞LÔªÓB]BÓWÓ ∞KÚOÓUÔdÚ‹ ØÓLÓU ¥ÓKw:

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ØLΩOÓW «∞∫ÓKOV «∞LÔ∫Óu]∞ÓW ≈∞Óv ¥UÔdÚ‹Ì °U∞GöÓ‰> ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √Ë]ôÎ ÓsÚ : ......................................................................................> ßQ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : .....................................................................................> √§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰

8) ¥ÓIÓb]¸Ô «∞b]îÚqÔ «∞A]NÚdÍ ∞uÓ«∞bÓÍ] °‡ 319 œ ¥Ó∑ÓBÓd]≠ÓUÊ ≠Ot ÓKÓv «∞M]∫Úu «∞∑]U∞w :

-√- √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆOLÓW «∞LÔBÓU¥n «_ÔîÚdÓÈ ?»- √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆOLÓW «∞LÓ∂ÚKÓm «∞LÔªÓB]h ùœÒîÓU «∞º]JÓMΩw

ØÓLΩOÓWÔ «∞∫ÓKOV «∞LÔ∫Óu]∞ÓWÔ ≈∞Óv¥ÓUÔdÚ‹Ì ©Ó∂OFwΩ

√ÓÅÚGÓdÔ ±sÓ ØLΩOÓW «∞∫ÓKOV «∞L∫uÒ∞W≈∞v ¥Ud‹ ±FDd °‡ 081 ‰

ØÓLΩO]WÔ «∞∫ÓKOV «∞LÔ∫Óu]∞ÓWÔ ≈∞v ¥Ud‹±FDd

513 ‰

ØLO]WÔ «∞∫ÓKOV «∞LÔ∫Óu]∞ÓWÔ ≈∞Óv¥ÓUÔdÚ‹Ì °U∞GöÓ‰

°ÓUÆw «∞JLΩO]W

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑∂b«‰ «∞dÒ¥Uw

√§OV s ßR«‰ ¥¢DKV≈≤πU“ LKO∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ, ©dÕ) «∞Nb· :

±ÓBÓU¥nÔ «∞GcÓ«¡ °U∞b

582

±BU¥n «∞KÒ∂U” °U∞b

531

«∞±ÓBÓU¥nÔ «_ÔîÚdÓÈ«∞LÔªÚ∑ÓKHÓWÔ °U∞b√Æq ±s ±BU¥n «∞Gc«¡

Ë«∞KÒ∂U” °‡ 551œ

«ôœÒîÓUÔ «∞º]JÓMwÔ °U∞b

«∞L∂ÚKÓmÔ «∞LÔ∑Ó∂ÓIÒw ±sÚ«∞b]îÚq «∞AÓNÚdÍ

Page 115: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

’1

115

21 •qÒ«∞LºUzq

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑∂b«‰ «∞dÒ¥Uw

√§OV s ßR«‰ ¥¢DKV≈≤πU“ LKO∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ, ©dÕ) «∞Nb· :

1) ¢ÓuÓ§]NÚXÔ ËÓ«∞bÓ…Ô ¥ÔºÚdÓÈ ≈∞Óv «∞LÓGÓU“Ó… ËÓ±ÓFÓNÓU «∞LÓ∂ÚKÓmÔ «∞∑]U∞w :

≠ÓJ]dÓ‹Ú ≠w ®dÓ«¡ ±ÔAÚdÔË»Ì ∞CÔOu≠NÓU.

1 ‰≤Bn ‰≤Bn ‰1 ‰±AdË» ±]UÊ ±AÚdÔË» ∞uړ̱AÚdÔË» ±ÓuÚ“Ì ±ÓAÚdÔË» îÓuÚŒÌ

√ßÓUbÓ≥ÓU ÓKÓv «îÚ∑OÓU ≤ÓuÚ´ÓOÚs ±sÓ «∞LÓAÚdÔË».¢ÓªÚ∑ÓUÔ ±ÓAdÔË»Ó ................. ËÓ±ÓAÚdÔË»Ó.................. _ÊÓ ........................................

√ÓËÚ ±ÓAÚdË»Ó ................ ËÓ±ÓAÚdÔË»Ó.................. _ÊÓ ........................................

> ÓbÓ∞ÓXÚ ÓsÚ ≠JÚdÓ¢NÓU ËÓÆÓd]¸Ó‹Ú ®dÓ«¡Ó ÔKÚ∂Ó∑ÓwÚ °ÓºÚJÓu¥‹Ì °‡ 574 ±w «∞uÓ«•bÓ…Ô ËÓÆÓUÔ˸Ӆ ±ÓAÚdÔ˻̨ÓU“ÍΩ °‡ 057 ±w - ≥ÓqÚ ¥ÔLÚJMÓNÓU –Ó∞pÓ ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w .

2/1 œ2/1 œ

2/1 œ

±w±w±w±w

Page 116: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

’2

116

21 •qÒ«∞LºUzq

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑∂b«‰ «∞dÒ¥Uw

√§OV s ßR«‰ ¥¢DKV≈≤πU“ LKO∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ, ©dÕ) «∞Nb· :

2) ¥ÓLÚKpÔ √Ó°w œÓ≠Ú∑Ód «œÒîÓUÌ . ≥ÓcÁ «∞ÚFÓLÓKO]U‹Ô «∞∂ÓMÚJO]WÔ «∞]∑w ÆÓUÂÓ °NÓU îöÓ‰Ó «∞∏]öÓ£O]W «_ÔË∞Óv ±sÚßÓMÓW 3002 :

√- √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ °U∞LÓ∂ÓU∞m «∞LÓU∞O]W «∞LÔMÓUß∂ÓW»- √¢r^ ±ÓU ¥ÓKw °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ «Ú∑LÓUœÎ« ÓKÓv «∞πÓbÚËÓ‰ «∞º]U°o> ØÓUÊÓ _Ó°w √ÓÅÚGÓd ÓÅObÌ îöÓ‰Ó «∞HÓ∑ÚdÓ… «∞LÔ∑ÓdÓ«Ë•ÓW °ÓOÚsÓ ¥ÓuÚÂÌ ..................................ËÓ¥ÓuÚÂÌ.................................................> ØÓUÊÓ _ΰw √ÓØÚ∂Ód ÓÅObÌ îöÓ‰Ó «∞HÓ∑ÚdÓ… «∞LÔ∑ÓdÓ«Ë•ÓW °ÓOÚsÓ ¥ÓuÚÂÌ ..................................ËÓ¥ÓuÚÂÌ.................................................Ã- √Ô¢r] ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰Ó «∞∑]U∞w «Ú∑LÓUœÎ« ÓKÓv ±ÔFÚDÓOÓU‹ «∞πÓbÚËÓ‰ «∞º]U°o

√ÓÅÚGÓdÔ ±Ó∂ÚKÓm ±ÓU∞w

√ÓØÚ∂ÓdÔ ±Ó∂ÚKÓmÌ ±ÓU∞w

√ÔËڜӴÓtÔ √Ó°w °b≠Ú∑d«ùœΩîÓU

ßÓ∫Ó∂ÓtÔ √Ó°w ±sÚ œÓ≠Ú∑Ód«ùœΩîÓU

§ÓU≤ÚHw3002

≠OHÚdÍ3002

±ÓU”Ô3002

¸ÓÅObÔÁÔ ¥ÓuÚÂÓ 1§ÓU≤ÚHw 3002

859 œ

¸ÓÅObÔÁÔ ¥ÓuÚÂÓ 1≠OHdÍ 3002

..............¸ÓÅObÔÁÔ ¥ÓuÚÂÓ 1

±ÓU” 3002..............

√ÓËÚœÓŸÓ ¥ÓuÚÂÓ 51§ÓU≤ÚHw 3002

543 œ

ßÓ∫ÓVÓ ¥ÓuÚÂÓ 21≠OHdÍ 3002

632 œ

ßÓ∫ÓVÓ ¥ÓuÚÂÓ 01±U” 3002

082 œ

ßÓ∫ÓVÓ ¥ÓuÚÂÓ 42§ÓU≤ÚHw 3002

521 œ

√ÓËÚœÓŸÓ ¥ÓuÚÂÓ 72≠OHdÍ 3002

577 œ

ßÓ∫ÓV ¥ÓuÚÂÓ 42±ÓU” 3002

073 œ

¸ÓÅObÔÁÓ «∞ÚπÓb¥bÔ ¥ÓuÚÂÓ42 §U≤Hw 3002

................

¸ÓÅObÔÁ «∞πÓb¥bÔ ¥ÓuÚÂÓ72 ≠OHdÍ 3002

................

¸ÓÅObÔÁ «∞πÓb¥bÔ ¥ÓuÚÂÓ42 ±U” 3002

...................

Page 117: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOÒe

’1

117

21 •qÒ«∞LºUzq

1) °LÔMÓUßÓ∂ÓW Ob «ü°ÓU¡ ÆÓd]¸Ó BÓUÂÏ ËÓ√ÓîÔuÁÔ Ó±ÚeÍ ≈≥ÚbÓ«¡Ó •ÓU≠EÓW √ÓËÚ¸Ó«‚ £ÓLÓMÔNÓU 0571 ±w

_Ó°ONLÓU ≠ÓuÓ§ÓbÓ ØÔq^ ËÓ«•bÌ ≠w •ÓB]U∞Ó∑t ±Ó∂ÚKÓGÎU ±ÓU∞OÒÎU.

ÆÓU‰Ó BÓUÂÔ : ò√Ó±ÚKÓp 089 ±KOLU å

ËÆU‰Ó ∞ÓtÔ Ó±ÚeÍ : ò∞ÓuÚ √Ó´ÚDÓOÚ∑ÓMw 59 ±KΩOLÓU ±L]U ¢ÓLÚKpÔ ∞BÓUÌ ∞JÔqæ ±M]U ≤ÓHÚfÔ «∞LÓ∂ÚKÓm «∞LÓU∞wΩ å

√- √∞Iw «_ÓßÚµKÓWÔ «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ ∞NÓcÁ «∞LÔFÚDÓOÓU‹Ì

»- √§OVÔ ÓMÚNÓU

à - √¢Ó∫ÓIÒoÔ ±sÚ Å∫]W «∞∫qΩ «ßÚ∑MUœÎ« ≈∞Óv «∞LÔFDÓOÓU‹

2) - ¢ÓIÚDÓlÔ √Ô±Ωw ±AÚOÒÎU ÓKÓv ÆÓbÓ±ÓOÚNÓU ≥ÓcÁ «∞LÓºÓU≠ÓWÓ «∞HÓUÅKÓWÓ °ÓOÚsÓ «∞LÓMÚe‰ ËÓ±ÓIÓdΩ ÓLÓKNÓU ØÔq] ¥ÓuÚÂÌ

–Ó≥ÓU°ÎU ËÓ≈¥]U°ÎU.

> «∞LºÓU≠ÓWÔ °ÓOÚsÓ ±ÓMÚe∞MÓU ËÓ«∞LÓºÚπb √Ó©ÚuÓ‰Ô ±sÚ «∞LÓºÓU≠ÓW °ÓOÚsÓ «∞LÓºÚπÓb Ë«∞º^u‚ °‡ 071 Â.

> «∞LÓºÓU≠ÓWÔ °ÓOÚsÓ ±ÓMÚe∞MÓU ËÓ«∞º^u‚ √Ó©ÚuÓ‰Ô ±sÓ «∞LÓºÓU≠ÓW °ÓOÚsÓ «∞º^u‚ ËÓ±ÓIdΩ ÓLÓKNÓU °‡ 58 Â

√- > √∞ÚIw 4 √ÓßÚµÓKÓWÌ ±ÔMÓUßÓ∂ÓWÌ ∞NÓcÁ «∞LÏFÚDÓOÓU‹.

»-> √Ô§OVÔ ÓMÚNÓU.

à - √¢Ó∫ÓIÒoÔ ±sÚ Å∫]W «∞∫qΩ «ßÚ∑MUœÎ« ≈∞Óv «∞LÔFDÓOÓU‹

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑∂b«‰ «∞dÒ¥Uw

√§OV s ßR«‰ ¥¢DKV≈≤πU“ LKO∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ, ©dÕ) «∞Nb· :

ßu‚

±ÓId^ ÓLÓqÓ √Ô±Ωw

±ºπb

±ÓMÚe∞ÔMÓU

Page 118: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3’2

118

21 •qÒ«∞LºUzq

±cØd… «∞∑LOÒe «∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑∂b«‰ «∞dÒ¥Uw

«∞Nb· : √§OV s ßR«‰ ¥¢DKV≈≤πU“ LKO∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ, ©dÕ)

3) ¥ÓLÚKpÔ ¢ÓU§dÔ 709 ‰ ±sÓ «∞e]¥ÚX °ÓUŸÓ ±MÚtÔ ≠w «∞OÓuÚ «_ÓË]‰Ó 821 ‰ Ë≠w «∞OÓuÚ «∞∏]U≤w “ÓË]œÓ

±Ó∑ÚπÓdÓÁÔ °JLΩOÓW §Ób¥bÓ…Ì ±sÚ ≥ÓcÁ «∞∂CÓUÓW ÆÓbÚ¸Ô≥ÓU 57 ‰.

©ÓKÓVÓ ±MÚtÔ •Ód¥nÏ ≈•ÚbÓÈ ≥ÓcÁ «∞JÓLΩO]U‹ ±sÓ «∞e]¥ÚX

≠Ó∂ÓIOÓXÚ ∞Ôt 41 ‰ ±sÚ «∞JÓLΩOÓW «∞LÔ∑ÓuÓ≠ΩdÓ… ≠w ±Ô∑ÚπÓdÁ.

> ±ÓU ≥w ØLO]WÔ «∞e]¥ÚX «∞]∑w ©ÓKÓ∂ÓNÓU «∞∫Ód¥nÔ ?

√Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

> √Ó¢Ó∫ÓI]oÔ ±s Å∫]W «∞∫qΩ

4) ¥ÓLÚKpÔ ÅÓU°dÏ ±Ó∂ÚKÓGÎU ±ÓU∞O]U √ÓÅÚGÓdÓ ±sÓ «∞LÓ∂ÚKÓm «∞LÓU∞wΩ «∞]cÍ ¥ÓLÚKJÔtÔ √ÓîÔuÁÔ √Ó•ÚLÓbÔ °‡ 073 ±ÓKΩOLÎU.

¢ÓºÓK]rÓ ØÔqy ±MÚNÔLÓU ±sÚ √Ô±Ωt ≤BÚn œ¥MÓUÌ ËÓ«®Ú∑ÓdÓÈ ∞ÔLÚπÓWÎ °‡ 057 ±w.

ÆÓU‰Ó √Ó•ÚLÓbÔ : ò∞ÓrÚ ¥Ó∂ÚoÓ ∞w ≈ô054 ±KÒOLÎUå

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆOLÓW «∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞LÓU∞wΩ «∞]cÍ ØÓUÊÓ ¥ÓLÚKJÔtÔ ØÔqy ±MÚNÔLÓU ÆÓ∂ÚqÓ ¢ÓºÓK^r «∞LÓ∂ÚKÓm «∞LÓU∞wΩ ±sÚ

√Ó±Ωt.

5) √ÔØÓuΩÊÔ ±ÓºÚQÓ∞ÓWÎ ±ÔMÓUß∂ÓWÎ ∞JÔqΩ Ø∑ÓU°ÓWÌ ±sÚ «∞ÚJ∑ÓU°ÓU‹ «∞∑]U∞OÓW

√- (587 + 054 ) - 576

»- 5681 - (0701 + 583 )

Ã- 0591 - (0731 - 082 )

Page 119: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢FdÒ· ≠Jd… §c«¡ bœ¥s’1

119

31

1) √ÔËÓ«ÅqÔØ∑ÓU°ÓW «_Ó´bÓ«œ °ÓFbÓ«Ø∑AÓU· «ô≤∑EÓUÂ.

2) √- √ÓØ∑ÔVÔ ØÔqÒ «_´bÓ«œ –Ó«‹ ÓÆLÓOs °∫ÓOY ¥ÓJÔuÊ ÓÆr «∞x•ÓUœ Fn ÓÆr «∞FÓAÓdÓ«‹.....................................................................................»- √Ø∑V ±ö•EU¢w .Ã- √Ob ≤Hf «∞FLq °∫OY ¥JuÊ Ær «∞FAd«‹ Fn Ær «ü•Uœ.

3) ËÓÓlÓ°ÓMÓU¡ √Ó±ÓU±Ót «_§dÓØÓLÓU ≥uÓ±∂ÓOÓs ≠w «∞dÒÓßr.

√Ó•ºÔVÔ°∏ÓöÓÀ©ÔdÔ‚Ì ±Ôª∑KHWÌ ÓbӜӫü§ÔdÓ«‹ ≠w ØÔqdÚ±ÓWÌ

> ..................................................

> ..................................................> ..................................................

> ..................................................

> ..................................................

Page 120: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢FdÒ· ≠Jd… §c«¡ bœ¥s’2

120

31

4) √Ó∂Òd °J∑ÓU°Ó∑ÓOs±ª∑ÓKHÓ∑ÓOsÓs ØqÒ ±Ó∂KÓm ±ÓU∞w ¥ÓLKJt ØqÒ ±s «_©HÓU‰«∞∏ÓöÓ£ÓW.

5) √Ô´Ó∂ÓÒd s ØÔqÒ ØÓ∑U°W d°ÓOÒW °Ódßr ±ÔMUßV :

Page 121: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢FdÒ· ≠Jd… §c«¡ bœ¥s’3

121

31

2*44* 3 3 * 3

7) √Ô´Ó∂ÒdÔÓsÚÓbÓœ«∞M]H]UîÓU‹ •ÓºÚVÓ«∞LÓDÚKÔu»:

6) √ÔØÓuÒÊÔ≠w ØÔq±ÓdÒ… ±ÓπÚLuÓU‹ «∞eÒÓ≥ÓdÓ«‹ «∞LÔuÓ«≠IÓW∞KÚJ∑ÓU°ÓW«∞LÔIÓbÓ±ÓW

±ÓπLÔuŸÏ:§ÔcÓ«¡Ï:

Page 122: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

*√ô•k √ÊÒ >+ >>>* >

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢FdÒ· ≠Jd… §c«¡ bœ¥s’4

122

31

8) √- √Ô∞ÓuÒÊÔ≠w ØÔq•ÓU∞ÓWÌ «∞LÔd°ÒFÓU‹«∞LÔMÓUß∂ÓWÓ ∞KFÓbÓœ«∞LÓJ∑Ôu»£ÔrÒ √ÔôÓ•kÔË√Óß∑ÓM∑ZÔ

4 + 44 * 4

4 + 44 * 4 *√ÔôÓ•kÔ√ÓÊÒ Ó:

3+ 53 * 5

» - √ÓØ∑ÔVÔ±ÓJÓUÊÓØÔqÒ ≤ÔIDÓWÌ «∞FÓöÓ±ÓW «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ= √Ë >√Ë <

4 + 3 >4 x35 + 3 >5 x3

3 x3 >3 + 35 x5 >5 + 5

>

Page 123: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢FdÒ· ≠Jd… §c«¡ bœ¥s’5

123

31

9) √ÔôÓ•kÔØÔqÒ Ø∑ÓU°ÓW Ë√Ô´ÓuÒ÷ ØÔq ≤ÔIDÓW °U∞FÓöÓ±ÓW «∞LÔMUß∂ÓW (+) √Ë (-) √Ë (*)5 >2 = 01 3 >3 = 95 >2 >5 >25 >5 = 01 3 >3 = 06 >4 <6 >451 >5 = 01 3 >3 = 62 >2 = 2 >2

01) √- √Ô´ÓuÒ÷ÔØÔqÒ Ø∑ÓU°ÓW §ÓLFOÒW °J∑ÓU°ÓW Ód¥∂ÓW ØÔKÒLÓU √Ó±JÓsÓ–Ó∞pÓ

6 + 6 + 6

01+ 7 + 3

5 x4

2x502x35 x2

4x5 01x2

4+4+4+4+ 47 + 7

8 + 8 + 8+ 83 + 5 + 7

»- √Ô´ÓuÒ÷ÔØÔqÒ Ø∑ÓU°ÓW Ód°OÒW °J∑ÓU°W §ÓLFOÒW

Page 124: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢FdÒ· ≠Jd… §c«¡ bœ¥s’1

124

31

1) ≥ÓcÁ «∞LÓ∂ÓU∞m «∞LÓU∞OÒW «∞∑w ¥ÓLKJNÓU ØqÒ ±s ÓKw ˱BDÓHÓv Ë≤ÓπÓöÓ¡

√- √ÔôÓ•kÔË√Ô¢rÒ «∞J∑ÓU°ÓW «∞LÔMÓUß∂ÓW»- §ÓLÒlÓ«_Ó©HÓU‰ «∞LÓ∂ÓU∞m «∞LÓU∞OÒW «∞Ò∑w ¥ÓLKJÔu≤ÓNÓU√Ô¢rÒ ≥ÓcÁ «∞J∑ÓU°ÓW ∞∫ºÓU» «∞LÓ∂KÓm «∞LÓU∞wÒ «∞cÍ ¢Ó∫ÓBÓÒKu« ÓKÓOt

(> *>)+(> *>)+(> *>)+> = .........

> * > + > * > = .........

> * > + > * > = .........

> * > + > = .........

*´ÓKw

±BDÓHÓv

≤ÓπöÓ¡

1/2œ

1/2œ

1/2œ

1/2œ

1/2œ

1/2œ

Page 125: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢FdÒ· ≠Jd… §c«¡ bœ¥s’2

125

31

à - ®ÓdÓÈ «_©HÓU‰ 3 ØÔdÓ«ßÓU‹ °‡ 003 ±w «∞uÓ«•bÓ… Ë5 ±ÓπLÔuÓU‹ √ÓÆöÓ ˰Ód¥W °‡ 005 ±w

«∞uÓ«•bÓ… . √°∫ÓY Ós £ÓLÓs «∞JÓdÓ«ßÓU‹ Ë£ÓLÓs «_ÆöÓ «∞u°d¥ÒW

œ- ®ÓdË« °U∞LÓ∂KÓm «∞LÔ∑Ó∂ÓIw ÔÆFÓW ®DdÓ≤Z £ÓLÓMNÓU ±ÓªÓHÒÓÓi °‡ 093 ±w.

√ °∫ÓY Ós «∞∏ÓLÓs «_ÓÅKwÒ ∞dÔÆFÓW «∞AÒDdÓ≤Z

2) √Ó¸Ó«œÓ‹ √Ô±w «Æ∑MÓU¡ ±FDÓn °U∞LÓ∂KÓm «∞cÍ §ÓLÓFÓ∑t ©OKÓW 4 √®Nd °∫ºÓU» 05 œ ®Nd¥U .

ËÓ§ÓbÓ‹ √Ô±w ≤ÓHºÓNÓU °ÓOsÓ•ÓKÓOs.

«∞∫ÓqÒ «_ËÒ‰ : ®dÓ«¡ «∞LFDÓn §ÓU≥eÓ« ≠ÓOÓ∂IÓv ∞ÓNÓU ±s «∞LÓ∂KÓm «∞ÒcÍ §ÓLÓFÓ∑t 41 œ.

«∞∫ÓqÒ «∞∏U≤w : îOÓU©ÓW ±∏q ≥Óc« «∞LFDÓn ≠ÓOÓ∑ÓDÓKÓV ±MNÓU –Ó∞pÓ :

*3  ±s «∞IÔLÓU‘ °‡ 02 œ «∞L∑d «∞uÓ«•b

*2 ±s «∞∂DÓU≤ÓW °‡ 51 œ .

*4 √Ó“¸Ó« °‡ 005 ±w «∞uÓ«•b

* 04 œ¥MÓU« √§dÓ… «∞ªOÒÓU©ÓW

√- ±ÓU £ÓLÓs «∞LFDÓn ≠w «∞∫ÓU∞ÓW «_Ë∞Óv.

»- ±ÓU £ÓLÓs «∞LFDÓn ≠w «∞∫ÓU∞ÓW «∞∏ÓU≤OÒÓW.

Ã- √ßÓUb≥ÓU ÓKÓv √î∑OÓU «∞∫ÓqÒ «_ÓÆÓqÒ ØKHÓW ? √Kq ≈î∑OÓUÍ

Page 126: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØÒd… «∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢FdÒ· ≠Jd… §c«¡ bœ¥s’1

126

31

1) OÓ°OlÔ≠ÓöÓÕ •ÓKO∂ÓtÔ≠w ÅÓHÓUzÓßFWÔ«∞u«•b…5 ‰ Ë°LU √≤Òt ¥πNqÔ«∞Id«¡…Ó¥º∑FLqÔö±WÓ(*) ∞OF∂Òd °NÓU s Øq ÅHO∫W –«‹ 5 ‰*√ß∑FOsÔ°Nc« «∞πbˉ_ßÓUbÓÁÔÓKÓv ±Fd≠ÓWØLOÒW«∞∫KOV«∞Ò∑w ¥u“NÓU ≠w «∞OuÂ.

√Ó∂Òd Ós ØÓU±q «∞JÓLOÒW °FÓLKOÓW ËÓ«•bÓ…

*√°∫YÔ√Ëô s ..................................................*√°∫YÔ£U≤OU s ..............................................*√§OVÔs «∞ºÒR«‰ ...........................................

2) ØÓr ¢ÓJuÊ ßFÓW «∞∂Ód±Oq ≈–« √Ó¢LÓLMU ±ÓúÓÁÔ °JLOU‹ «∞eÓ¥X «∞∑ÒU∞OÒW :

«∞∫d≠U¡´ÓbÓœÔ «∞BÓHÓUz`«∞FÓLÓKOÒW «∞LÔMÓUß∂ÓWØÓLOÒWÔ «∞∫ÓKOV °U∞KÒ∑Úd

´bœ 1

´bœ 2

´bœ 3

´bœ 4******>

*****>

***>

****>

‰ ‰ ‰‰ ‰

‰‰‰

Page 127: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØÒd… «∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢FdÒ· ≠Jd… §c«¡ bœ¥s’2

127

31

3) ÆÓU∞ÓX ßÔLÓOÒW _ÓîONU : ò«°∫ÓY ±ÓFw Ós £ö£W √bÓ«œ ±∑Ó∑ÓU∞OÓW ±ÓπLÓuNÓU 6 .

˧c«ƒ≥U 6

√ - √ÔßUbÔÁ Kv «∞∂∫Ys «∞∫qÒ .

»- ÆbÒ ßU±w °b˸Á≥cÁ«∞KÒF∂W _ÔîÚ∑t ßÔLÓO]WÓ ≠ÓDÓKÓVÓ ±MNU √ÊÒ ¢J∑V «∞Fbœ «∞LÔMUßV ≠w

ØÔqÒ ±dÒ….

») √ÔßÓUbÁ ≥Ôu √¥CU ÓKÓv «∞∂Ó∫Y s «∞∫qÒ.

>+ >+ >= 6

>* >* >= 6

Page 128: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞∫d¥n «∞∏U≤w

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØÒd… «∞∑LOÒe•ºU»

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢FdÒ· ≠Jd… §c«¡ bœ¥s’3

128

31

4) ¥BMl î∂U“ ¥u±OU.0001 î∂e… b«zd¥W0001 î∂e… Du¥KW¥u“NU ØKÒNU Kv •d≠Uzt •ºV «∞πbˉ «∞∑ÒU∞w :

√¢rÒ ¢FLOd ≥c« «∞πbˉ

5) ≥c« bœ «∞∫Ou«≤U‹ «∞Ò∑w ®d«≥U ¢U§d, √LÒd «∞πbˉ _´d· √£LU≤NU.

«∞∫d¥n «_ËÒ‰3001

051 3

. 2.

08

002..

. .

..

´bœ «∞Ld«•q«∞∑w ¥∑rÒ ≠ONU

«∞∑u“¥l

´bœ «∞ª∂e«‹«∞b«zd¥W

«∞LºKLW ≠wØq ±d•KW

´bœ «∞ª∂e«‹«∞Du¥KW

«∞LºKLW ≠wØqÒ ±d•KW

´bœ «∞ª∂e«‹±s «∞MuŸ 1

´bœ «∞ª∂e«‹±s «∞MuŸ 2

«∞∫d¥n «∞∏U∞Y

´bœ «∞∫Ou«≤U‹3 ªd≠UÊ

£Ls «∞u«•b °U∞b021 b

«∞∏Ls «∞πLKw °U∞b

Fn £Ls «∞ªd≠UÊ£Ls «∞ªd≠UÊ Ë£Ls «∞FπKOs ±FU

«∞∏Ls «∞πLKwÒ

πKOs£u¸

....................

....................

....................

....................

Page 129: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØÒd… «∞∑LOÒe

•ºU»«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On «∞FLKOÒU‹ Kv «_´b«œ

«∞Nb· : √¢FdÒ· ≠Jd… §c«¡ bœ¥s’4

129

31

°ÓUÓNÓU ØÔKNÓU ≠w «∞ºÔu‚±Ô∫ÓIIÎU «_¸°ÓUÕÓ«∞∑ÒU∞OÒW

*02 œ¥MÓUΫ °U∞Mº∂ÓW ≈∞Óv «∞ªÓdË· «∞uÓ«•b.

*021 œ¥MÓUΫ °U∞Mº∂ÓW ≈∞Óv «∞FπKÓOs

*021 œ¥MÓUΫ °U∞Mº∂ÓW ≈∞Óv «∞∏Óu¸

- √Ó©dÓÕÔßÔRÓ«ôÎ ±ÔMÓUß∂ÎU.

.....................................................

√Ô§OV ÓMtÔ.

Page 130: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

3) ÆOLÓWÔ «∞ÚIÔdÚ’ 1 √Ë 01 √Ë 001 √Ë 0001. √ÔôÓ•kÔ «∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó.

√ - √ÓØÚ∑ÔVÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ≠w §ÓbÚËÓ‰ «∞ÚLÓMÓU“‰.» - √ÓØÚ∑ÔVÔ ØÔq] ÓbÓœÌ îÓUÃÓ §ÓbÚËÓ‰ «∞ÚLÓMÓU“‰ ¢ÓUØÎU ≠ÓCÓU¡Î °ÓOÚsÓ «∞ÚuÓ•ÓbÓ«‹ «∞Ú∂ÓºODÓW ËÓËÓ•ÓbÓ«‹«üôÓ·.

ÆOLÓWÔ «∞ÚIÔdÚ’«∞ÚuÓ«•b 1 01 001 0001 «∞ÚFÓbÓœÔ ≠w §ÓbÚËÓ‰ «∞ÚLÓMÓU“‰ «∞ÚFÓbÓœÔ îÓUÃÓ §ÓbÚËÓ‰ «∞ÚLÓMÓU“‰«∞ÚFÓbÓœÔ (1)«∞ÚFÓbÓœÔ (2)«∞ÚFÓbÓœÔ (3)«∞ÚFÓbÓœÔ (4)

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3’141

130

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»«∞Nb· :√ØuÒÊ «_´b«œ ±s 0005 ≈∞v 9999 Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

1) √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚFÓbÓœÓ «∞ÚLÔLÓ∏ΩqÓ ÓKÓv ØÔqΩ ±FÚbÓ«œÌ.

» - √Ô≠ÓJΩpÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ≈∞Óv ÅOGÓ∑t «∞ÚIÓU≤Ôu≤O]W.

2) √Ô±Ó∏ΩqÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ÓKÓv «∞ÚLFÚbÓ«œ.

» - √Ô≠ÓJΩpÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ≈∞Óv ÅOGÓ∑t «∞ÚIÓU≤Ôu≤O]W.

>>>> >>> >>

> >>> >>

> >>> >>>

> >>>

>>>>>

> >>> >>

> >> >>

> >> >>>>> >

>>> >

>>> >

>>> >

> >> >

> >>

>> >>

> >>

>> >>

¬ ´‡ ±‡ ¬.¬

Page 131: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3’241

131

«∞LcØd… «_ßUßOW

•ºU»«∞Nb· :√ØuÒÊ «_´b«œ ±s 0005 ≈∞v 9999 Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

4) ÓdÓ÷Ó ¢ÓU§dÏ 4 √Ó≤ÚuÓ«ŸÌ §Ób¥bÓ…Ì ±sÓ «∞ÚLÓ∂OFÓU‹. ©ÓKÓVÓ ±sÚ ±ÔFÓUË≤t √ÓÊÚ ¥ÔFÓKΩoÓ ÓKÓOÚNÓU √Ó£ÚLÓU≤ÓNÓU

≠ÓQÓ±ÚKÓv ÓKÓOÚt «_Ó£ÚLÓUÊÓ «∞∑]ÓÓU∞OÓWÓ :

> «∞b]ËÚ¸Ó‚Ô °ªÓLÚºÓW ¬ôÓ·Ì ËÓîÓLÚºÓWÌ ËÓ£ÓLÓU≤OsÓ ±KΩOLÎU.

> «∞D]∂ÓoÔ °ºÓ∂ÚFÓW ¬ôÓ·Ì ËÓ¢ºÚFÔLÓUzÓWÌ ±KΩOrÌ.

> ±ÓπÚLÔuÓWÔ «∞ÚLÓöÓ´o °º∑]W ¬ôÓ·Ì ËÓîÓLÚºÓW ±KΩOLÓU‹Ì.

> ±ÓπÚLÔuÓWÔ «∞ÚJÔRÔË” °∏ÓLÓU≤OÓW ¬ôÓ·Ì ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÓLÓUzÓWÌ ËÓîÓLÚºÓW ±KΩOLÓU‹Ì.

√ÓØÚ∑ÔVÔ «∞∏]LÓsÓ «∞ÚLÔMÓUßVÓ ∞JÔqΩ °CÓUÓWÌ ÓKÓv «∞ö]≠∑ÓW «∞ÚLÔuÓ«≠IÓW ∞ÓNÓU.

5) ¥ÓKÚFÓVÔ ≤Ó∂OqÏ ËÓ√Ó•ÚLÓbÔ °NÓcÁ «∞Ú∂DÓUÆÓU‹ «∞ÚFÓbÓœ¥]W : 8 6 7 0

- ØÓu]ÊÓ ≤Ó∂OqÏ §ÓLOlÓ «_Ó´ÚbÓ«œ «∞ÚLÔLÚJMÓW –Ó«‹ 4 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ ËÓ«∞]∑w ÓÆÚrÔ ¬ôÓ≠NÓU 6.

- ØÓu]ÊÓ √Ó•ÚLÓbÔ §ÓLOlÓ «_Ó´ÚbÓ«œ «∞ÚLÔLÚJMÓW –Ó«‹ 4 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ ËÓ«∞]∑w ÓÆÚrÔ ¬ôÓ≠NÓU 7.

. √ÓØÚ∑ÔVÔ ±ÓπÚLÔuÓWÓ «_Ó´ÚbÓ«œ «∞]∑w ¢Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓOÚNÓU ØÔq^ ©HÚqÌ .

±ÓπÚLÔuÓWÔ √Ó´ÚbÓ«œ ≤Ó∂OqÌ

±ÓπÚLÔuÓWÔ √Ó´ÚbÓ«œ √Ó•ÚLÓbÓ

Page 132: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3•ºU»

’341

132

«∞LcØd… «_ßUßOW

«∞Nb· :√ØuÒÊ «_´b«œ ±s 0005 ≈∞v 9999 Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

6) ¥ÓKÚFÓVÔ ≤Ó∂OqÏ ËÓ√Ó•ÚLÓbÔ ËÓßÓKÚLÓv ∞ÔFÚ∂ÓWÓ Ó®Úo«∞ºΩNÓUÂ≠ÓIÓUÂÓ ØÔq^ ËÓ«•bÌ °‡ 81 ±Ô∫ÓUËÓ∞ÓWÎ ≠ÓJÓU≤ÓX «∞M]∑ÓUzZÔ ØÓU∞∑]U∞w.

7) - √Ô∞ÓuΩÊÔ °U_ÓÅÚHÓd ÓbÓœÓ ¬ôÓ· ØÔqΩ ÓbÓœÌ.

370 6 5087 0508

√ - √Ô∞ÓuΩÊÔ °U_Ó•ÚLÓd ÓbÓœÓ ±µÓU‹ ØÔqΩ ÓbÓœÌ.

703 6 05087809

» - √Ô∞ÓuΩÊÔ °U_ÓîÚCÓd´ÓbÓœÓ ÓAÓdÓ«‹ ØÔqΩ ÓbÓœÌ.

670 8 8 0578706

√ - ±ÓU ≥ÔuÓ ÓbÓœÔ «∞MΩIÓU◊ «∞]∑w ¢Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓOÚNÓU ØÔqy ±sÚ ≤Ó∂OqÌ ËÓ√Ó•ÚLÓbÓ ?

´ÓbÓœÔ ≤IÓU◊ ≤Ó∂OqÌ ..........................´ÓbÓœÔ ≤IÓU◊ √Ó•ÚLÓbÓ .........................

»- ¢∫BKX ßKLv Kv 5607 ≤IDW.

√Ô±Ó∏ΩKÔNÓU ÓKÓv «∞K]uÚ•ÓW °U∞ÚFÓöÓ±ÓW (>)

∞ÓuÚ•ÓWÔ ≤Ó∂Oq∞ÓuÚ•ÓWÔ Ó√Ó•ÚLÓbÓ∞ÓuÚ•ÓWÔ ßÓKÚLÓv

Page 133: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3•ºU»

’441

133

«∞LcØd… «_ßUßOW

«∞Nb· :√ØuÒÊ «_´b«œ ±s 0005 ≈∞v 9999 Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

8) √Ô±Ó∏ΩqÔ «∞ÚFÓöÓÆÓWÓ «∞º]NÚLO]WÓ : ò...... ∞ÓtÔ ≤ÓHÚfÔ ÓbÓœ ±µÓU‹ .....å ±sÓ «∞ÚLÓπÚLÔuÓW ¬ ≤Ó∫ÚuÓ «∞ÚLÓπÚLÔuÓW °U.

9) ¥ÓKÚFÓVÔ ßÓU±w ËÓßÓKÚLÓv ∞ÔFÚ∂ÓWÓ «_Ó´ÚbÓ«œ ≠ÓU¢]HÓIÓU ÓKÓv «ô≤ÚDöÓ‚ ±sÚ ÓbÓœÌ ∞KÚuÔÅÔu‰ ≈∞Óv ÓbÓœÌ ¬ÓîÓdÓ±ÔºÚ∑ÓFÚLKOsÓ «∞d^±Ôu“Ó «∞∑]U«∞OÓWÓ :

©dÕ 001 : , “¥Uœ… 001 : , ©dÕ 0001: , “¥Uœ… 0001 :

√ÔØÚ∑ÔVÔ «∞ÚFÓbÓœÓ «∞]cÍ ËÓÅÓqÓ ≈∞ÓOÚt ØÔqy ±MÚNÔLÓU.

01) √ - √ÓØÚ∑ÔVÔ 3 √Ó´ÚbÓ«œÌ ÓbÓœÔ ±µÓU‹ ØÔqæ ±MÚNÓU 36 ËÓ¸ÓÆÚrÔ ÓAÓdÓ«‹ ØÔqΩ ±MÚNÓU 0.» - √ÓØÚ∑ÔVÔ 3 √Ó´ÚbÓ«œÌ ÓbÓœÔ ±µÓU‹ ØÔqæ ±MÚNÓU 08 ËÓ±ÓπÚLÔuŸÔ √Ó¸ÚÆÓU±t 01>

à - √ÓØÚ∑ÔVÔ 3 √Ó´ÚbÓ«œÌ ÓÆÚrÔ ¬ôÓ· ØÔqæ ±MÚNÓU √ÓØÚ∂ÓdÔ ÓÆÚrÌ ±ÔLÚJsÌ ËÓ¸ÓÆÚrÔ ±µÓU¢NÓU √ÓÅÚGÓdÔ ÓÆÚrÌ ±ÔLÚJsÌ.

ßÓU±w5875

ßÓKÚLÓv5475

«ô≤ÚDÓöÓ‚Ô«∞ÚuÔÅÔu‰Ô

¬°U

Page 134: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3•ºU»

’141

134

«∞LcØd… «ôœ±U§OÒW

«∞Nb· :√ØuÒÊ «_´b«œ ±s 0005 ≈∞v 9999 Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

1) ¥ÓLÚKpÔ ≥AÓUÂÏ «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÓ «∞ÚLÓU∞w] «∞ÚLÔ∂ÓO]sÓ °U∞ÚπÓbÚËÓ‰ •ÓºÓVÓ «∞ÚIDÓl «∞M]IÚb¥]W «∞]∑w ∞ÓbÓ¥Út.

√Ó°ÚbÓ∞NÓU °QÓÅÚGÓd ÓbÓœÌ ±sÓ «∞ÚIDÓl «∞M]IÚb¥]W MÚbÓ ¢ÓU§d «∞Ú∫wΩ.> √Ó¸ÚßÔrÔ «∞ÚIDÓlÓ «∞M]IÚb¥]WÓ «∞]∑w ¢Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓOÚNÓU.

«∞ÚIDÓlÔ 1 œ

´ÓbÓœÔ≥ÓU 7 6 6 3 4 6

2) •ÓB]U∞ÓWÔ √Ó•ÚLÓbÓ ß∫Úd¥]WÏ ôÓ ¢ÓIÚ∂ÓqÔ ≈ô] «∞ÚIDÓlÓ «∞M]IÚb¥]WÓ –Ó«‹Ó 001 ±KÒOrÌ ≠Ó∑ÔºÓπΩqÔ ÓbÓœÓ≥ÓU ÓKÓv

´Ób]«œÌ.

¢Ó∫ÓB]qÓ √Ó•ÚLÓbÔ ¥ÓuÚÂÓ «∞ÚFOb ÓKÓv 5675 ±KÒOLÎU ≠Ó∫Óu]‰Ó ≥ÓcÓ« «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÓ ≈∞Óv √ÓØÚ∂Ód ÓbÓœÌ ±sÓ «∞ÚIDÓl «∞M]IÚb¥]WÓ

–Ó«‹ 001 ±KΩOrÌ ËÓËÓÓFÓNÓU ≠w •ÓB]U∞Ó∑t .

» - ±ÓU ≥ÔuÓ «∞Ú∂ÓUÆw ±sÚ ≥ÓcÓ« «∞ÚLÓ∂ÚKÓm ? ∞LÓU–Ó« ?

à - ØÓUÊÓ «∞ÚFÓb]«œÔ ≠w •ÓB]U∞Ó∑t ¥ÔAOdÔ ÆÓ∂ÚqÓ

–Ó∞pÓ ≈∞Óv 43 ÆDÚFÓWÌ.

±ÓU ≥ÔuÓ °∫ºÓU» «∞ÚLKΩOr «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞ÚLÓU∞w «∞]cÍ ÅÓUÓ ≠w •ÓB]U∞Ó∑t ?

2/1œ

Page 135: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3•ºU»

’141

135

±cØd… «∞∑LOe

«∞Nb· :√ØuÒÊ «_´b«œ ±s 0005 ≈∞v 9999 Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

1) ©ÓKÓVÓ ¢ÓU§dÏ ±sÚ ±ÔFÓUË≤t ≈¢ÚLÓUÂÓ ÆÓUzLÓW ®ÓdÓ«¡Ì _Ó•Ób «∞Ú∫ÔdÓ≠ÓU¡ •ÓºÓVÓ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ «∞∑]U∞OÓW :

> 6 ÔKÓV ©ÓLÓU©rÓ °∏ÓLÓU≤OÓW ¬ôÓ·Ì ËÓ ß∑ΩLÓUzÓWÌ ËÓîÓLÚºÓWÓ ËÓ√Ó¸Ú°ÓFOsÓ ±KΩOLÎU > 4 ÔKÓV ±ÔdÓ°]v °ªÓLÚºÓW ¬ôÓ·Ì ËÓ√Ó¸Ú°ÓFLÓUzÓWÌËÓß∑ΩOsÓ ±KΩOLÎU> 21 ÔKÚ∂ÓWÓ •ÓKOVÌ °ºÓ∂ÚFÓW ¬ôÓ·Ì ËÓ£ÓLÓU≤LÓUzÓW±KΩOrÌ> 9 ÔKÓV §Ô∂ÚsÌ °∏ÓLÓU≤OÓW ¬ôÓ·Ì ËÓ√Ó¸Ú°ÓFLÓUzÓWÌ ËÓîÓLÚºÓWÓ ÓAÓdÓ ±KΩOLÎU

ÆÓUzLÓWÔ ®dÓ«¡Ì«∞ºÒOÒb : √•Lb °s «°

«∞Ú∂CÓUÓW

´ÔKÓVÔ §Ô∂ÚsÌ

´ÔKÓVÔ ±ÔdÓ°]v

´ÔKÓVÔ •ÓKOVÌ

´ÔKÓVÔ ©ÓLÓU©rÓ

«∞ÚFÓbӜԫ∞∏]LÓsÔ °U∞Lw

2) ¥ÓLÚKpÔ ÓKwy «∞K]uÚ•ÓWÓ «∞∑]U∞OÓW ËÓ√Ó¸Ó«œÓ «∞Ú∫ÔBÔu‰Ó ÓKÓv ≤ÔIÚDÓWÎ ≠ÓuÓÓlÓ «_ÓÆÚdÓ«’Ó«∞º]uڜӫ¡Ó ØÓLÓU ≥wÓ ±ÔLÓ∏]KÓWÏ ≠w «∞d]ßÚr.√ - ≥ÓqÚ √ÓÅÓU»Ó ? ∞LÓU–Ó« ? (√ÔÅÚKÔ «∞ªDÓQÓ ≈ÊÚ ËÔ§bÓ)» - √ÔßÓUbÔÁÔ ÓKÓv «∞Ú∫ÔBÔu‰ ÓKÓv 9798 ≤ÔIÚDÓWÎ ±ÔºÚ∑ÓFÚLöÎ √ÓÆÚdÓ«ÅÎU •ÓLÚdÓ«¡Ó ÓKÓv ≤ÓHÚf «∞K]uÚ•ÓW.

6065

√Ô¢r^ ¢FÚLOdÓ ≥cÁ «∞IUzLÓW

6065

Page 136: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3•ºU»

’241

136

±cØd… «∞∑LOe

«∞Nb· :√ØuÒÊ «_´b«œ ±s 0005 ≈∞v 9999 Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

3) √ÔÅÚK`Ô ØÔq] îDÓSÌ °U∞KÒuÚÊ «_îÚCÓd ≠w ≥cÓ« «∞πbÚËÓ‰

4) √°Ú∫ÓYÔ Ós «∞ÚFÓbÓœ «∞ÚLÓDÚKÔu» ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì :√ - √ÓÅÚGÓdÔ ÓbÓœÌ ÓbÓœÔ ±µÓU¢t 47: ........................» - √ÓØÚ∂ÓdÔ ÓbÓœÌ ÓbÓœÔ ±µÓU¢t 08 : ........................à - √ÓÅÚGÓdÔ ÓbÓœÌ ÓÆÚrÔ ¬ô≠t9 : ........................œ - √ÓØÚ∂ÓdÔ ÓbÓœÌ ÓÆÚrÔ ¬ôÓ≠t 9 : ........................

5) ∞JÔqΩ ±sÚ √Ó•ÚLÓbÓ ËÓ≠ÓU©LÓWÓ ËÓÅÓU∞`Ì 4 °DÓUÆÓU‹Ì ÓbÓœ¥]WÌ.«¢]HÓIÔu« ÓKÓv ¢ÓJÚu¥s √ÓØÚ∂Ód ÓbÓœÌ ±ÔLÚJsÌ £Ôr] √ÓÅÚGÓd ÓbÓœÌ ±ÔLÚJsÌ °JÔqΩ ±ÓπÚLÔuÓWÌ ±sÓ «∞Ú∂DÓUÆÓU‹.±ÓU ≥ÔLÓU «∞ÚFÓbÓ«œÓ«Ê «∞K]cÓ«Ê ¢Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓOÚNLÓU ØÔq^ ©HÚqÌ ?

°DÓUÆÓU‹Ô √Ó•ÚLÓbÓ°DÓUÆÓU‹Ô ≠ÓU©LÓWÓ°DÓUÆÓU‹Ô ÅÓU∞`Ì

5 0 7 36 8 9 45 1 7 4

«∞Fbœ Ær bœ Ær ¬ô≠t bœ ¬ô≠t Ær ±µU¢t bœ ±µU¢t Ær ¬•UœÁ bœ ¬•UœÁAd«¢t Ad«¢t

5906 9 96 6 0665 56087 0 0 7 7 87 87 6 6 0709 7 709 99 09 09 0 0

√Ó•ÚLÓbÔ≠ÓU©LÓWÔÅÓU∞`Ï√ÓØÚ∂ÓdÔ ÓbÓœÌ√ÓÅÚGÓdÔ ÓbÓœÌ

Page 137: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ °U∞ÚLw√ÓØÚ∂ÓdÔ ÓbÓœÌ ±ÓsÓ «∞ÚIBÓh «∞ÚLÓ∂ÚKÓlÔ «∞Ú∂ÓUÆw °U∞ÚLw«∞∑]∫ÓI^oÔ ±sÓ «∞Ú∫ÓqΩ´MÚbÓ ØÔqΩ ©HÚqÌ«∞]∑w ¥ÔLÚJsÔ ®ÓdÓ«ƒÔ≥ÓU

5068...... +......= .....0837...... +......= .....0709...... +......= .....5086...... +......= .....

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3•ºU»

’151

137

«∞LcØd… «_ßUßOW

«∞Nb· :√≠JÒp «_´b«œ ±s 0005 ≈∞v 9999 Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

1) ¢Ó∫ÓB]qÓ 4 ≈îÚuÓ…Ì ÓKÓv ±Ó∂ÓU∞mÓ ±ÓU∞O]WÌ ¥ÓuÚÂÓ «∞ÚFOb. √Ó¸Ó«œÔË« ≈°‡ÚbÓ«‰Ó «∞ÚIDÓl «∞M]IÚb¥]W °QÓØÚ∂Ód ÓbÓœÌ ±sÓ«∞ÚIDÓl –Ó«‹ œ¥MÓUÌ ËÓ«•bÌ.√ÔßÓUbÔ≥ÔrÚ ÓKÓv «∞ÚIOÓU °NÓcÁ «_Ó´ÚLÓU‰.

2) ¢Ô∂ÓUŸÔ ÆBÓhÔ «_Ó©ÚHÓU‰ ≠w ±ÓFÚd÷ «∞ÚJ∑ÓU» °MÓHÚf «∞ºΩFÚd (œ¥MÓUÏ ËÓ«•bÏ)¥ÓLÚKpÔ 4 √ÓÅÚbÆÓU¡Ó ±Ó∂ÓU∞mÓ ±ÓU∞O]WÎ ≠ÓU¢]HÓIÔu« ÓKÓv ®dÓ«¡ √ÓØÚ∂Ód ÓbÓœÌ ±ÔLÚJsÌ ±sÚ ≥ÓcÁ «∞ÚIBÓh ù¨ÚMÓU¡±ÓJÚ∑Ó∂ÓW «∞ÚIºÚr .

» - ±ÓU ÓbÓœÔ «∞ÚIBÓh «∞]∑w ¥ÔLÚJMÔNÔrÚ ®dÓ«ƒÔ≥ÓU °U∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩw ∞ÓNÔrÚ ?

√- √LÒd «∞πbˉ «∞Lu«∞w:

«∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ °U∞ÚLw«∞∑]HÚJOpÔ «∞ÚLÔMÓUßVÔ´ÓbÓœÓ «∞ÚIDÓl –Ó«‹Ô 1 œ «∞Ú∂ÓUÆw ±sÓ «∞ÚLÓ∂ÚKÓm °U∞ÚLw0576 0006 + ...0575708......... + ......... 0508......... + ......... 5385......... + .........

Page 138: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3•ºU»

’251

138

±Ó∂ÚKÓmÔ √•ÚLÓbÓ °U∞ÚLw0587

«∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ÅÓdÓ≠ÓtÔ °U∞Lw 0003 ................ ............... ..............

«∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ °ÓIwÓ ∞ÓtÔ °U∞Lw ............. 0582.............. ..............

3) ¥ÓLÚKpÔ √Ó•ÚLÓbÓ 0587 ±KÒOLÎU ËÓ¥ÓLÚKpÔ ÅÓU°dÏ 5706 ±KÒOLÎUÅÓdÓ·Ó ØÔqy ±MÚNÔLÓU °ÓFÚiÓ ¬ôÓ· «∞ÚLKΩOrØÓrÚ ¥ÔLJsÔ √ÊÚ ¥ÓJuÊÓÔ «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ÅÓdÓ≠ÓtÔ ØÔq^ ËÓ«•bÌ ËÓ«∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞Ú∂ÓUÆw ∞ÓtÔ ?(√ÔÆÓbΩÂÔ 4 •ÔKÔu‰Ì ∞JÔqΩ ËÓ«•bÌ ≠w «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w)

4) °LÔMÓUßÓ∂ÓW Ob «∞A]πÓdÓ… ËÓ≠]dÓ‹Ú Ë“Ó«Ó…Ô «∞ÚHöÓ•ÓW ≤ÓuÚ´ÓOÚs ±sÓ «_Ó®ÚπÓU ∞‡ 4 ËôÓ¥ÓU‹Ì. •ÓºÓVÓ«∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w :

√ - √Ô¢r^ ±ÔFÚDÓOÓU‹ ≥ÓcÓ« «∞ÚπÓbÚËÓ‰.» - √ÓÍ^ ËôÓ¥ÓWÌ ≤ÓU∞ÓXÚ √ÓØÚ∂ÓdÓ ÓbÓœÌ ±sÓ «_Ó®ÚπÓU ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑wà - √ÓÍ^ ËôÓ¥ÓWÌ ≤ÓU∞ÓXÚ √ÓÅÚGÓdÓ ÓbÓœÌ ±sÓ «_Ó®ÚπÓU ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w

«∞ÚuôÓ¥ÓWÔ´ÓbÓœÔ √Ó®ÚπÓU «∞B]MÓuÚ°Ód ÓbÓœÔ √Ó®ÚπÓU «∞ºΩMÚb¥ÓUÊ«∞ÚFÓbÓœÔ «∞ÚπÔLÚKw^ ∞úÓ®ÚπÓU¢Ôu≤ÔfÔ0043...... 5748√Ó¸Ú¥ÓU≤ÓWÔ ......0814 0857ßÓußÓWÔ 00240654 ......

±Ó∂ÚKÓmÔ ÅÓU°dÌ °U∞ÚLw5706

«∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ÅÓdÓ≠ÓtÔ °U∞ÚLw

«∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ÅÓdÓ≠ÓtÔ °U∞ÚLw

«∞LcØd… «_ßUßOW

«∞Nb· :√≠JÒp «_´b«œ ±s 0005 ≈∞v 9999 Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

Page 139: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

6) ÆÓb]±ÚMÓU _Ó•ÚLÓbÓ √Ó“ÚËÓ«§ÎU ±sÓ «_Ó´ÚbÓ«œ –Ó«‹ 4 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ ÓKÓv «∞M]∫Úu «∞∑]U∞w ËÓ©ÓKÓ∂ÚMÓU ±MÚtÔ Ø∑ÓU°ÓWÓ ÓöÓ±ÓWÓ«∞ÚLÔIÓUÓ≤ÓW °ÓOÚsÓ ØÔqΩ ÓbӜӥÚs ≠ÓJÓU≤ÓXÚ ≈§ÓU°ÓU¢ÔtÔ ÅÓ∫O∫ÓWÎ ØÓUü¢w :

√ - ØÓOÚnÓ ¢ÓuÓÅ]qÓ ≈∞Óv –Ó∞pÓ ?...................................................................................................................

» - √Ó≤ÚºZÔ ÓKÓv ±MÚuÓ«‰ ©Ód¥IÓW √Ó•ÚLÓbÓ ∞uÓÚl ÓöÓ±ÓW «∞ÚLÔIÓUÓ≤ÓW «∞ÚLÔMÓUß∂ÓW °ÓOÚsÓ ØÔqÒ ÓbӜӥÚs.ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

5874 >5706_ÊÒ................ >................ 0807 >5085_ÊÒ................ >................ 7036 >7308_ÊÒ................ >................ 0495 >9407_ÊÒ................ >................ 5009 >0058_ÊÒ................ >................

9 0 8 5 5 0 3 6 9 0 0 7 0 0 9 5 7 9 8 6 0 7 0 8

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3•ºU»

’351

139

«∞LcØd… «_ßUßOW

«∞Nb· :√≠JÒp «_´b«œ ±s 0005 ≈∞v 9999 Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

5) ¥ÓKÚFÓVÔ √Ó•ÚLÓbÔ ËÓ ±ÔMÓv ∞ÔFÚ∂ÓWÓ «∞ÚFÓbÓœ «∞ÚLÓπÚNÔu‰.√Ô®ÓUØÔNÔrÚ ≠w ≥ÓcÁ «∞K^FÚ∂ÓW.

>> <

Page 140: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3•ºU»

’451

140

«∞LcØd… «_ßUßOW

«∞Nb· :√≠JÒp «_´b«œ ±s 0005 ≈∞v 9999 Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

7) ©ÓKÓ∂ÚMÓU ±sÚ ±ÔMÓv ±ÔIÓUÓ≤ÓWÓ «∞ÚFÓbӜӥÚs 5076 Ë 5706 ≠ÓJÓ∑Ó∂ÚXÚ :

0006 + 507 > 0006 + 57 ≠‡ 507 6 >570 6

√ - √KÒq ≈§U°∑NU :............................................................................................................» - √Ó≤ÚºZÔ ÓKÓv ±MÚuÓ«‰ ©Ód¥IÓW ±ÔMÓv ∞uÓÚl ÓöÓ±ÓW «∞ÚLÔIÓUÓ≤ÓW «∞ÚLÔMÓUß∂ÓW °ÓOÚsÓ ØÔqÒ ÓbӜӥÚs ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ≈§ÓU°Ó∑w.

8) √ - √ÓØÚ∑ÔVÔ ±ÓJÓUÊÓ ØÔqΩ ≠ÓdÓ«⁄Ì ±ÔMÓI]jÌ ÓbӜΫ ±ÔMÓUß∂ÎU.

0006 + 594 <0006 + ..........0008 + ......... >0008 + ..........

0007 + 578 <.......... + 9980008 + 045 <.......... + 578

» - √Ô¢r^ «_Ó¸ÚÆÓUÂÓ «∞M]UÆBÓWÓ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…ÌÌ.

5875 <548 >096 ><5076509 ><618 >

59 >6 >0 >767648 <99 >8999 >>060 >

0485 >8045 _ÊÒ .........+....... >.........+........ 6507 >6507 _ÊÒ .........+....... >.........+........ 0806 >8006 _Ê .........+....... >.........+........ 9379 >3979 _ÊÒ .........+....... >.........+........ 5068 >6058 _ÊÒ .........+....... >.........+........

Page 141: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3•ºU»

’551

141

«∞LcØd… «_ßUßOW

«∞Nb· :√≠JÒp «_´b«œ ±s 0005 ≈∞v 9999 Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

9) ¢ÓLÚKpÔ ±ÔMÓv 5476 ±KΩOLÎU ËÓ¢Ôd¥bÔ √ÓÊÚ ¢ÓAÚdÍÓ _Ô±ΩNÓU ≈•ÚbÓÈ ≥ÓcÁ «∞ÚNÓbÓ«¥ÓU.

ÆÓUÔË¸Ó…Ô DÚdÌ •ÓU≠EÓWÔ ≤ÔIÔuœÌ ±eÚ≥Ód¥]WÏ Ë®ÓUÕÏ •ÓU±KÓWÔ ±ÓHÓU¢OÓ0608 ±w 5036 ±w 5906 ±w 0386 ±w 0276 ±w

√ - √ÓÓlÔ «∞ÚFöÓ±ÓWÓ (*) ¢Ó∫ÚXÓ ØÔqΩ ≥Ób¥]WÌ ¥ÔLÚJMÔNÓU √ÓÊÚ ¢ÓAÚ∑Ód¥ÓNÓU.» - √Ô¢r^ ±ÓU ¥ÓKw :>«∞ÚNÓb¥]WÔ «_ÓÆÓq^ £ÓLÓMÎU : ..................................... _ÓÊ] ........................................ >«∞ÚNÓb¥]WÔ «_Ó¸Ú≠ÓlÔ £ÓLÓMÎU : ..................................... _ÓÊ] .......................................

01) √ - √Ó¸Ú°ÔjÔ °ºÓNÚrÌ °ÓOÚsÓ ØÔqΩ ÓbÓœÌ ËÓ°ÓIO]W «_Ó´ÚbÓ«œ «_ÓØÚ∂Ód ±MÚtÔ.5087

805757860396

» - √Ô¸Ó¢ΩVÔ ≥ÓcÁ «_Ó´ÚbÓ«œÓ ±sÓ «_ÓÅÚGÓd ≈∞Óv «_ÓØÚ∂Ód......................................................................................................................à - √ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ (*) ¢Ó∫ÚXÓ ÓbӜӥÚs ±Ó∫ÚBÔu¸Ó¥Ús °ÓOÚsÓ «∞ÚFÓbÓœ «∞∏]U≤w ËÓ«∞ÚFÓbÓœ «∞∏]U∞Y ≠w«∞∑]dÚ¢OV «∞º]U°o.

5986589608570907

Page 142: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

51

142

’1 «∞Nb· :√≠JÒp «_´b«œ ±s 0005 ≈∞v 9999 Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ•ºU»

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

1) ¢ÓLÚKpÔ ≠ÓU©LÓWÔ ≥ÓcÓ« «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÓ «∞ÚLÓU∞w].1œ 1œ 05 2/1 œ 2/1 œ 1 œ 001 001

√Ó´ÚDÓ∑ÚNÓU √Ô±ÔNÓU ±Ó∂ÚKGÎU ¬îÓdÓ ≥ÔuÓ ËÓ«•bÏ ±ÓsÚ °ÓOÚs «∞ÚLÓ∂ÓU∞m «∞∑ÓU∞OÓW :

0063 ±w 0024 ±w 0035 ±w 0572 ±w

≠Ód•ÓXÚ ≠ÓU©LÓWÔ ËÓÆÓU∞ÓXÚ : «üÊÓ ¥ÔLÚJMÔMw °LU ÅdÚ‹Ô √±ÚKJÔtÔ ®ÓdÓ«¡Ô «∞b^±ÚOÓW «∞]∑w √Ó´ÚπÓ∂Ó∑ÚMw ËÓ«∞]∑w£ÓLÓMÔNÓU 9 œÓ≤ÓU≤OdÓ .√ - ±ÓU ≥ÔuÓ «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ √Ó´ÚDÓ∑ÚtÔ «_ÔÂ^ ∞HÓU©LÓWÓ ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.» - ØÓrÚ °ÓIwÓ ∞HÓU©LÓWÓ ?

2) √Ó¸Ó«œÓ ≥AÓUÂÏ ËÓ±ÔMÓv ®ÓdÓ«¡Ó ≥Ób¥]∑ÓOÚs _Ô±ΩNLÓU °LÔMÓUßÓ∂ÓW Ob «_Ô±]NÓU‹ ≠ÓuÓ§ÓbÓ« ≠w ±ÓGÓU“Ó… «∞Ú∫ÓwΩ≥ÓcÁ «_Ó®ÚOÓU¡Ó :

•ÓU≠EÓWÔ ≤ÔIÔuœÌ ÆÓUÔË¸Ó…Ô DÚdÌ Ë®ÓUÕÏ ±dÚ«…Ï0574 ±w 5808 ±w 0036 ±w 0032 ±w

§ÓL]lÓ «_ÓîÓuÓ«Ê ±ÓU ¥ÓLÚKJÓU≤t ±s ≤ÔIÔuœÌ.

- ±ÓU–Ó« ¥ÔLÚJMÔNÔLÓU √ÓÊÚ ¥ÓAÚ∑Ód¥ÓU °NÓcÓ« «∞ÚLÓ∂ÚKÓm :√ - ≈–Ó« «îÚ∑ÓUÓ« ®ÓOÚµÓOÚs ±ÔªÚ∑ÓKHÓOÚs ?» - ≈–Ó« «îÚ∑ÓUÓ« 3 √®ÚOÓU¡Ó ±sÚ ≤ÓHÚf «∞M]uÚŸ ?à - ≈–Ó« «îÚ∑ÓUÓ« ®ÓOÚµÎU ËÓ«•bΫ ?(√Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì)

±Ó∂ÚKÓmÔ ≥AÓUÂ̱Ó∂ÚKÓmÔ ±ÔMÓv020012/1œ 1œ2/1œ05022/1œ1 œ 2/1œ

05 001 2/1œ 1 œ02 001 2/1œ 1 œ

Page 143: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3•ºU»

51

143

’1 «∞Nb· :√≠JÒp «_´b«œ ±s 0005 ≈∞v 9999 Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ±cØd… «∞∑LOe

1) √ÓØÚ∑ÔVÔ «_Ó´ÚbÓ«œÓ «∞ÚLÓDÚKÔu°ÓWÓ.

2) √Ô¢r^ «∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó ±ÔºÚ∑ÓFÚLöÎ ØÔöÒÎ ±sÓ «_Ó¸ÚÆÓU «∞ÚuÓ«œÓ… °JÔqΩ ±ÓπÚLÔuÓWÌ ±Ód]…Î ËÓ«•bÓ…Î.

«_Ó¸ÚÆÓUÂÔ «∞ÚLÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓWÔ √ÓØÚ∂ÓdÔ ÓbÓœÌ ±ÔLÚJsÌ –Í 4 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ √ÓÅÚGÓdÔ ÓbÓœÌ ±ÔLÚJsÌ –Í 4 √Ó¸ÚÆÓUÂÌ6 , 7 , 0 , 87 , 9 , 8 , 78 , 0 , 9 , 4

«∞ÚFÓbÓœÔ «∞]cÍ ¥ÓºÚ∂IÔtÔ «∞ÚFÓbÓœÔ «∞ÚFÓbÓœÔ «∞]cÍ ¥ÓKOt «∞ÚFÓbÓœÔ «∞]cÍ ¥ÓºÚ∂IÔtÔ «∞ÚFÓbÓœÔ «∞ÚFÓbÓœÔ «∞]cÍ ¥ÓKOt±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î ËÓ¸ÓÆÚrÔ ¬•ÓUœÁ±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î ËÓ¸ÓÆÚrÔ ±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î ËÓ¸ÓÆÚrÔ ¬•ÓUœÁ ±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î ËÓ¸ÓÆÚrÔ ÅHÚdÏ´ÓAÓdÓ«¢t 0ÅHÚdÏ´ÓAÓdÓ«¢t 0

6846673800070009

3) √ÓØÚ∑ÔVÔ ±ÓJÓUÊÓ «∞MΩIÓU◊ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì ÓbӜΫ ±ÔMÓUß∂ÎU ¥ÓMÚ∑ÓNw °BHÚdÓ¥Ús ËÓ±ÓπÚLÔuŸÔ √Ó¸ÚÆÓU±t 8.

0004 ................... ................... 0005 ................. 0006 ....................»- √ÆbÒ 3 •Ku‰±ª∑KHWÌ ≠w ØÔqÒ ±d]…Ì.

0058........ ÆDÚFÓWÏ –Ó«‹Ó4 ÆDÓlÌ –Ó«‹ 1 œ....±sÚ ÅMÚn 5 œ≤BÚn œ¥MÓUÌË ...... ÆDÓlÌ –Ó«‹Ë ÆDÚFÓWÏ –Ó«‹Ô œ¥MÓUÌ

≤BÚn œ¥MÓUÌË ....ÆDÓlÌ –Ó«‹ ≤BÚn œ¥MÓUÌ

0009........ ÆDÚFÓWÏ –Ó«‹Ó..... ÆDÓlÌ –Ó«‹ 1 œ....±sÚ ÅMÚn 5 œ≤BÚn œ¥MÓUÌË 6 ÆDÓlÌ –Ó«‹ Ë 3 ÆDÓlÌ –Ó«‹ œ¥MÓUÌ

≤BÚn œ¥MÓUÌË ...... ÆDÓlÌ –Ó«‹ ≤BÚn œ¥MÓUÌ

«∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ °U∞LKΩOrÆDÓlÏ ±sÚ ÅMÚnÌ ËÓ«•bÌÆDÓlÏ ±sÚ ÅMÚHÓOÚsÓÆDÓlÏ ±sÚ 3 √ÓÅÚMÓU·Ì

>>>>>

4) √ß∑FLq «_˸«‚ «∞LU∞OW Ë«∞IDl «∞MIb¥W ∞∑Ju¥s ØqÒ ±∂Km ±U∞wÒ ±IbÒÂ

Page 144: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

51

144

•ºU»’2 «∞Nb· :√≠JÒp «_´b«œ ±s 0005 ≈∞v 9999 Ë√ØÒ∂NU Ë√¢Ò∂NU

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ±cØd… «∞∑LOe

ØÓLΩO]WÔ «∞e]¥ÚX °U∞KΩ∑Úd´ÓbÓœÔ «∞B]HÓUz` «∞ö]“±ÓW –«‹ 01 ‰ «∞ÚJÓLΩO]WÔ «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩOÓWÔ °U∞KΩ∑Úd «∞∑]∫ÓI^oÔ ±ÓsÓ «∞Ú∫ÓqΩ

........................... ..................................... ......................... ......................

5) îÓe]«ÊÏ ¥Ó∫ÚuÍ 5878 ∞∑ÚÒdΫ ±sÓ «∞e]¥ÚX. √Ó¸Ó«œÓ ÅÓU•∂ÔtÔ ≈≠ÚdÓ«ÓtÔ ≠w ÅÓHÓUz`Ó ßFÓWÔ «∞ÚuÓ«•bÓ… 01 ‰.√ - √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w.

ØÓLΩO]WÔ «∞e]¥ÚX °U∞KΩ∑Úd´ÓbÓœÔ «∞∂ÓdÓ«±Oq «∞ö]“±ÓW –«‹ 001 ‰ «∞ÚJÓLΩO]WÔ «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩOÓWÔ °U∞KΩ∑Úd «∞∑]∫ÓI^oÔ ±ÓsÓ «∞Ú∫ÓqΩ

......................... .......................................................................................

» - ∞ÓJM]tÔ îÓO]dÓ ≠w «_ÓîOd ≈≠ÚdÓ«⁄Ó ≥ÓcÁ «∞ÚJÓLΩO]WÓ ±ÓsÓ «∞e]¥ÚX ≠w °ÓdÓ«±OqÓ ßÓFÓWÔ «∞ÚuÓ«•b 001 ‰√Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w :

Page 145: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

61

145

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

’1

1) «®Ú∑ÓdÓ‹Ú ßÓOΩbÓ…Ï 3 √Ó±Ú∑ÓUÌ ±sÓ «∞ÚIÔLÓU‘ °‡ 5432 ±KÒOLÎU «∞ÚL∑ÚdÔ «∞ÚuÓ«•bÔ.√ - √Ô¢r^ «∞ÚJ∑ÓU°Ó∑ÓOÚs «∞∑]U∞OÓ∑ÓOÚs ∞∫ºÓU» £ÓLÓs «∞ÚIÔLÓU‘.

2) √ - √Ó•ÚºVÔ «∞ÚπÔcÓ«¡Ó«‹ «∞∑]U∞OÓWÓ

2 * 5002*2 05 *2 0004 * 2 04 * 2

....................................

003 * 20003* 2 2 * 2

.....................

» - √ÓßÚ∑ÓFÚLqÔ «∞M]∑ÓUzZÓ «∞º]U°IÓWÓ ∞∫ºÓU» «∞ÚπÔcÓ«¡ÓOÚs «∞∑]U∞OÓOÚs œÔËÊÓ ≈≤ÚπÓU“ ÓLÓKO]W «∞C]dÚ».

5423 * 2 = ........................+..................+...............+..............=...................

2534 * 2 = ........................+..................+...............+..............=...................

>

>

Page 146: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

61

146

à - √Ó¢Ó∫ÓI]oÔ ±sÚ Å∫]W «∞M]∑OπÓ∑ÓOÚs °S§ÚdÓ«¡ ÓLÓKO]∑ÓwÚ «∞C]dÚ».542325342 3

3) ¢Ó∂ÚFÔbÔ «∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓWÔ ÓsÚ ±ÓMÚe‰ ßÓKÚLÓv 5231 Â.¢ÓIÚDÓlÔ ßÓKÚLÓv ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÓU≠ÓWÓ 4 ±Ód]«‹Ì ≠w «∞ÚOÓuÚÂ.√ - √Ó•ÚºÔVÔ ©Ôu‰Ó «∞ÚLÓºÓU≠ÓW «∞]∑w ¢ÓIÚDÓFÔNÓU ßÓKÚLÓv ¥ÓuÚ±OÒÎU ±ÔFÚ∑ÓLbΫ «∞ÚπÓLÚlÓ.......................................................................................................................» - √Ô•ÓuΩ‰Ô ≥ÓcÁ «∞ÚJ∑ÓU°ÓWÓ ≈∞Óv §ÔcÓ«¡ ÓbӜӥÚs ËÓ√Ó•ÚºÔ∂ÔtÔ.

à - √Ô¢r^ «_Ó´ÚbÓ«œÓ «∞M]UÆBÓWÓ ≠w ØÔqΩ ÓLÓKO]WÌ.

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

’2

**

.............. *.............. =

( > + > +> + > ) * > = (.... *....) + (.... *....) + (.... *....) + (.... *....)= > + > + > + > = ............................................

+ ............................+ ............................+ ............................+ .............................................................

......................... + ............................+ ............................+ ............................+ ............................+ ............................

œ - √¢ÓQØ]bÔ ±sÚ √≤Ωw ¢ÓuÓÅ]KÚXÔ ≈∞Óv ≤ÓHÚf «∞MÒ∑OπÓW.

Page 147: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

5) ÆÓUÂÓ √Ó•ÚLÓbÔ °S§ÚdÓ«¡ ≥cÁ «∞ÚFÓLÓKO]W ∞ÓJM]tÔ ËÓÆÓlÓ ≠w îDÓSÌ.

√ - ≠OrÓ ¥Ó∑ÓLÓ∏]qÔ îÓDÓRÔÁÔ ?.....................................................................................................................» - √ÔÆÓbΩÂÔ ∞ÓtÔ ≤ÓBO∫ÓWÎ •Ó∑]v ôÓ ¥ÓIÓlÓ ≠w ≤ÓHÚf «∞ÚªÓDÓS ±Ód]…Î √ÔîÚdÓÈ......................................................................................................................

6) - ∞JÔqΩ ±ÓsÚ √Ó•ÚLÓbÓ ËÓßÓKÚLÓv 4 °DÓUÆÓU‹Ì ÓbÓœ¥]WÌ :°DÓUÆÓU‹Ô √Ó•ÚLÓbÓ°DÓUÆÓU‹Ô ßÓKÚLÓv

0051 * 6 0051 * 30551 * 5 5501 * 50051 * 4 0051 * 20501 * 5 0701 * 5

¥Ôd¥bÔ ØÔqy ±MÚNÔLÓU ¢ÓdÚ¢OVÓ °DÓUÆÓU¢t ¢ÓBÓUÔb¥ÒÎU œÔËÊÓ •ºÓU» «∞ÚπÓcÓ«¡Ó«‹.√ÔßÓUbÔ≥ÔLÓU ÓKÓv –Ó∞pÓ.√ - °DÓUÆÓU‹Ô √Ó•ÚLÓbÓ :

<<<

» - °DÓUÆÓU‹Ô ßÓKÚLÓv :<<<

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3•ºU»61

147

«∞LcØd… «_ßUßOW

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

’3

4) √≤πe LKO]U‹ «∞C]d» «∞∑]U∞OW:

Page 148: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3•ºU»

61

148

«∞LcØd… «_ßUßOW

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

’4

7) ØÓK]nÓ °ÓUzlÔ √Ó®Úd©ÓWÌ ±ÔºÓπ]KÓWÌ «°ÚMÓtÔ °∑ÓFÚu¥Ct ≠w «∞b^ØÓUÊ ≠ÓQÓ´Ób] «∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó «∞∑]U∞w ∞LÓºÓUÓbÓ¢t

´ÓKÓv ¢Ó∫Úb¥b £ÓLÓs «_Ó®Úd©ÓW «∞]∑w ¥ÓAÚ∑Ód¥NÓU «∞Ú∫ÔdÓ≠ÓU¡Ô °ºÔdÚ´ÓWÌ.

´ÓbÓœÔ «_Ó®Úd©ÓW 12345

£ÓLÓsÔ «_Ó®Úd©ÓW °U∞ÚLw0521>>>>

√ - √ÔßÓUbÔÁÔ ÓKÓv ≈¢ÚLÓU ¢ÓFÚLOd ≥ÓcÓ« «∞ÚπÓbÚËÓ‰.

» - ÆÓU‰Ó «_Ó»Ô ∞U°ÚMt : ò¥ÔLÚJMÔpÓ «ßÚ∑FÚLÓU‰Ô ≥ÓcÓ« «∞ÚπÓbÚËÓ‰ ∞∫ºÓU» £ÓLÓs 6 √Ë 7 √Ë 8 √Ë 9 √Ó®Úd©ÓWÌ å

> √ÔßÓUbÔ «ü°ÚsÓ ÓKÓv •ºÓU» :

. £ÓLÓs 6 √Ó®Úd©ÓWÌ : ...........................................

. £ÓLÓs 8 √Ó®Úd©ÓWÌ : ...........................................

8) °ÓUŸÓ ≠Óö]ÕÏ 3 √Ó©Ú∂ÓU‚Ì ±sÓ «∞Ú∂ÓOÚi °‡ 5862 ±KÒOLÎU «∞D]∂ÓoÔ «∞ÚuÓ«•bÔ ËӜӧÓU§Ó∑ÓOÚs £ÓLÓMÔNÓU ¥ÓHÔu‚Ô £ÓLÓsÓ

°ÓOÚl «∞Ú∂ÓOÚi °‡ 549 ±KÒOLU.

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ £ÓLÓs «∞b]§ÓU§Ó∑ÓOÚs.

Page 149: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

9) «®Ú∑ÓdÓÈ ¢ÓöÓ±OcÔ ÆºÚLMÓU 3 ±ÓπÚLÔuÓU‹Ì ±sÓ «∞ÚIBÓh ù¨ÚMÓU¡ ±ÓJÚ∑Ó∂ÓW «∞ÚIºÚr ≠ÓLÓb]≤ÓU «∞ÚJÔ∑Ú∂w^°IÓUzLÓW «∞AΩdÓ«¡ «∞∑]U∞OÓW :

±J∑∂W «ô±∑OU“ ÆUzLW ®d«¡°c±ÒW : «∞LbßW «ô°∑b«zOÒW «∞MÒπUÕ

«∞ÚJÓLΩO]WÔ«∞Ú∂CÓUÓWÔ«∞ºΩFÚdÔ «∞ÚHÓdÚœÍ^«∞ºΩFÚdÔ «∞ÚπÔLÚKw^°U∞Lw°U∞Lw

4ÆB]WÔ «∞B]O]Uœ «∞ÚLÓU≥d507.................3ÆB]WÔ ÓdÔË” «∞Ú∂Ó∫Úd079.................3ÆB]WÔ «_ÓîÓuÓ«‹ «∞∏]öÓÀ5731.................

√ÔËÆHÓXÚ ≥ÓcÁ «∞ÚIÓUzLÓWÔ °LÓ∂ÚKÓmÌ ÆÓbÚ¸ÔÁÔ .................•ÓdÚ≠OÎU............................. .. «∞ÚπÔLÚKÓWÔ........................................

«∞∑]ªÚHOiÔ058°U∞Lv

«∞ÚLIÚbÓ«Ô .................«∞B]U≠w

- √Ô¢r^ «∞Ú∂ÓOÓU≤ÓU‹ «∞M]UÆBÓWÓ ≠w ≥ÓcÁ «∞ÚIÓUzLÓW.

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW•ºU»

61

149

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

’5

ÆHBÓW ≠w ........................

«ô±CU¡

Page 150: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

1) ¥ÓLÚKpÔ Ó«±w ≥ÓcÓ« «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÓ «∞ÚLÓU∞w] :

√Ó¸Ó«œÓ ®dÓ«¡Ó 5 √Ó®Úd©ÓWÌ ±ÔºÓÓπ]KÓWÌ °‡ 0541 ±KÒOLÎU «∞A]d¥jÔ «∞ÚuÓ«•bÔ.√ - ≥ÓqÚ ¥ÔLÚJMÔtÔ –Ó∞pÓ ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w» - ÆÓd]¸Ó ≠w «_ÓîOd ®dÓ«¡Ó 4 √Ó®Úd©ÓWÌ ≠ÓIÓjÚ.±ÓU «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞ÚLÓU∞w^ «∞]cÍ ¥Ó∂ÚIÓv ∞ÓtÔ?à - îÓH]iÓ ∞ÓtÔ «∞Ú∂ÓUzlÔ ≠w £ÓLÓs «_Ó®Úd©ÓW «_Ó¸Ú°ÓFÓW » 006 ±KÚOr ≠Ó∑ÓLÓJ]sÓ °U∞L∂ÚKÓm «∞LÔ∑∂ÓIΩw ±sÚ®dÓ«¡ ®Ód¥jÌ îÓU±fÌ.±ÓU £ÓLÓsÔ «∞A]d¥j «∞ÚªÓU±f ?

2) °LÔMÓUßÓ∂ÓW «∞ÚFÓuڜӅ «∞ÚLÓbÚ¸ÓßO]W ÆÓd]¸Ó «ùîÚuÓ…Ô ßÓU±w ËÓ∞ÓOÚKÓv ËÓßÓLOdÓ…Ô ¢ÓIÚb¥rÓ ±ÓÔºÓUÓbÓ«‹Ì ≈∞Óv«°Ús §ÓU≥rÚ ¢Ó∑ÓLÓ∏]qÔ ≠w ±ÓπÚLÔuÓWÌ ±sÓ «_ÓœÓËÓ«‹ «∞ÚLÓbÚ¸ÓßO]W.

îLºWœ≤U≤Od

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW•ºU»

61

150

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

’1

2/1 œ

2/1 œ

Page 151: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

•ºU»61

151

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

’2

0866 ±w

087 ±w

≥ÓcÁ «∞ÚLÓ∂ÓU∞mÔ «∞]∑w ¥ÓLÚKJÔNÓU «ùîÚuÓ…Ô «∞∏]öÓ£ÓWÔ :

®ÓdÓÈ ßÓU±w ÔKÚ∂Ó∑ÓwÚ √ÓÆÚöÓÂÌ ∞Ó∂Ób¥]WÌ ËÓ±ÓπÚLÔuÓWÓ √ÓËÚ¸Ó«‚Ì ±ÔKÓu]≤ÓWÌ. ËÓ®Ód‹Ú ∞ÓOÚKÓv 7 ØÔd]«ßÓU‹Ì ≠ÓªÓH]iÓ∞ÓNÓU «∞Ú∂ÓUzlÔ ≠w £ÓLÓMNÓU «∞ÚπÔLÚKwΩ °‡ 571 ±KÒOLÎU.√Ó±]U ßÓLOdÓ…Ô ≠ÓAÓdÓ‹Ú Ø∑ÓU»Ó «∞ÚIdÓ«¡Ó… ËÓØ∑ÓU»Ó «∞dΩ¥ÓUOÓU‹.√ - √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ :. £ÓLÓs ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹ ßÓU±w. £ÓLÓs ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹ ∞ÓOÚKÓv. £ÓLÓs ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹ ßÓLOdÓ…Ó.» - §ÓL]lÓ «ùîÚuÓ…Ô «∞∏]öÓ£ÓWÔ ±ÓU °ÓIwÓ ∞ÓNÔrÚ ±sÚ ±ÓU‰Ì ËÓ√Ó¸Ó«œÔË« ®dÓ«¡Ó ±∫ÚHÓEÓWÌ _Ó•ÚLÓbÓ.> √Ó•ÚºÔVÔ «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÓ «∞Ú∂ÓUÆwÓ ∞JÔqæ ±MÚNÔrÚ.> ≥ÓqÚ ¥ÔLÚJMÔNÔrÚ ®dÓ«¡Ú «∞ÚL∫ÚHÓEÓW ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

ßÓU±w ∞ÓOÚKÓv ßÓLOdÓ…Ô5 œÓ≤ÓU≤OdÓ 0506 ±w 7 œÓ≤ÓU≤OdÓ

0081 ±w5841 ±w084 ±w

0032 ±w

Page 152: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOÒe

•ºU»61

152

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

’1

1) ≥ÓcÓ« «∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó «∞]cÍ ¥ÓºÚ∑ÓFOsÔ °t °ÓUzlÔ «∞Ú∫ÓKOV ≠w «∞Ú∫ÓwΩ MÚbÓ °ÓOÚl °CÓUÓ∑t :

«∞ÚJÓLΩO]WÔ °U∞KΩ∑Úd 2 3 4 5«∞∏]LÓsÔ °U∞ÚLw00310581..................................

√ - √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓÁÔ œÔËÊÓ •ºÓU» £ÓLÓs «∞KΩ∑Úd «∞ÚuÓ«•b.» - √ÓßÚ∑ÓFÚLqÔ ±ÔFÚDÓOÓU¢t ∞∫ÓºÓU» :> £ÓLÓs 6 ∞∑ÚdÓ«‹Ì (°DÔdÔ‚Ì ±ÔªÚ∑ÓKHÓWÌ)> £ÓLs 7 ∞∑ÚdÓ«‹Ì (°DÓd¥IÓ∑ÓOÚs ±ÔªÚ∑ÓKHÓ∑ÓOÚs)> £ÓLÓs 8 ∞∑ÚdÓ«‹Ì (°DÔdÔ‚Ì ±ÔªÚ∑ÓKHÓWÌ).

2) ¢ÓLÚKpÔ √Ô±Ωw 8 œÓ≤ÓU≤OdÓ. «®Ú∑ÓdÓ‹ 3 ÔKÓV ©ÓLÓU©rÓ °‡ 5821 ±KÒOLÎU «∞ÚuÓ«•bÓ…Ô ËÓ 7 ÔKÓV ¥ÓUÔdÚ‹Ì °‡0422 ±KÒOLÎU.√ - ¬Ô∞ÚIw 3 √ÓßÚµKÓWÌ ±MÓUß∂ÓWÌ ∞LÔFÚDÓOÓU‹ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓW.» - √Ô§OVÔ ÓsÚ ≥ÓcÁ «_ÓßÚµKÓW.

3) ¢Ó∂ÚFÔbÔ «∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓWÔ ÓsÚ ±ÓMÚe‰ ±ÔMÓv 563 Â.¢ÓbÚ¸Ô”Ô ±ÔMÓv ØÔq] ¥ÓuÚÂÌ •B]∑ÓOÚs ËÓ«•bÓ… ÅÓ∂ÓU•O]W ËÓ«_ÔîÚdÓÈ ±ÓºÓUzO]W ËÓôÓ ¢ÓbÚ¸Ô”Ô ¥ÓuÚÂÓ «_Ó•Ób.> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆÓOÚf ©Ôu‰ «∞ÚLÓºÓU≠ÓW «∞]∑w ¢ÓIÚDÓFÔNÓU ±ÔMÓv ≠w √ÔßÚ∂ÔuŸÌ °ÓOÚsÓ «∞ÚLÓMÚe‰ ËÓ«∞ÚLÓbÚßÓW.

4) ¥ÓLÚKp ≥AÓUÂÏ ±Ó∂ÚKÓGÎU ±ÓU∞OÒÎU ≠ÓIÓU‰Ó :"¥ÓMÚIÔBÔMw 085 ±KÒOLÎU ∞AdÓ«¡ 7 ÆBÎhÌ £ÓLÓsÔ «∞ÚuÓ«•bÓ… 579 ±KΩOLÎU. ≈–ÓÊÚ ßÓQÓ®Ú∑ÓdÍ 6 ÆBÓhÌ≠ÓIÓjÚ.√ - ¢ÔdÓÈ ØÓrÚ ØÓUÊÓ «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ¥ÓLÚKJÔtÔ ≥AÓUÂÔ ?» - ØÓrÚ °ÓIwÓ ∞NAÓUÂÌ ?

Page 153: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3•ºU»

61

153

±cØd… «∞∑LOÒe

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd» ≠w bœ –Í Ær Ë«•b

«∞JHU¥W: •q ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °∑u™On «∞FLKOU‹ Kv «_´b«œ

’2

5) √ÓÆÚdÓ√Ô «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ «∞∑]U∞OÓW :

£ÓLÓsÔ «∞eΩ¸Ω «∞ÚuÓ«•b °U∞ÚLKΩOr 593

±ÓU ¢ÓLÚKJÔtÔ √Ô±Ωw °U∞ÚLKΩOr 0059

£ÓLÓsÔ «∞º]HOHÓW ËÓ«∞ÚªÓOÚj °U∞ÚLKΩOr 5811

£ÓLÓsÔ «∞ÚL∑Úd «∞ÚuÓ«•b ±ÓsÓ «∞ÚIÔLÓU‘ °U∞ÚLKΩOr 5782

´ÓbÓœÔ «_Ó“Ú¸Ó« 6

ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ «∞ÚIÔLÓU‘ °U∞ÚL∑Úd 2

√ - √ÔØÓuΩÊÔ ≤Óh] ±ÓºÚQÓ∞ÓWÌ °NcÁ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹.

» - √Ô∞ÚIw 4 √ÓßÚµKÓWÌ ±ÔMÓUß∂ÓWÌ ∞LÔFÚDÓOÓU‹ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓW.

. à - √Ô§OVÔ ÓsÚ ≥ÓcÁ«_ÓßÚµKÓW.

Page 154: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢Bd· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d ˱CUHU¢t’171

154

1) - √ÓØÚ∑ÔVÔ «_Ó©ÚuÓ«‰Ó œÓ«îq «∞πÓbÚËÓ‰ :

2) √Ô¢ÓLΩrÓ «∞πÓbÚËÓ‰Ó :

3) ±ÓU ≥wÓ Ë•ÚbÓ…Ï «∞ÚIÓOÚf «∞LÔuÓ«≠IÓWÔ ∞KÚd]ÆÚr 7 ≠w ØqΩ ÆÓOÚf ±sÓ «_ÓÆÚOΩºÓW «∞∑]U∞OÓW?57 Â275 œØr371 Â72 ≥r7 .....7 ......7 ......7 ......

«∞DÔu‰Ô °U∞L∑Úd«∞∑]HÚJOpÔ

524343..... Ë 2..... Ë 5.....

.........................5 Â Ë 8 œØr Ë 64 ≥r

4025.......................

.........................6 Â Ë 03 ≥r

......................... 4 Â Ë 44 ≥r

7  53 œØr

6 œØr 3 Â

785 Â

4 ≥r Ë57 Â

ÂœØr≥r

Page 155: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’271

155

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢Bd· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d ˱CUHU¢t

4) √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞FÓbÓœÓ «∞M]UÆhÓ :

ÆÓOÚfÔ «∞D^u‰ °U∞rÆÓOÚfÔ «∞D^u‰ °U∞bØrÆOÚfÔ «∞D^u‰ °U∞Nr003...................................

......................................02

....................004.................0003.....................................

5) √ÓÓlÔ «∞FÓöÓ±ÓWÓ «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ °ÓOÚsÓ ØqÒ ÆÓOÚº]OÚs ( <. >. = )

> 91 œØr> 3 ≥r> ≤Bn ≥r> 5 œØr> 4 œØr > 304 ≥r> Fn ≥r> 02 œØr> 3 œØr> 03 ≥r> 532  - 3 œØr Ë≤Bn> 2 ≥r

6) √ØLq «∞Hd«U‹ °U_´b«œ «∞LMUß∂W ≠w «∞J∑U°U‹ «∞∑U∞OW:< 7 œØr + ..................  = 1 ≥r < (5*.............)  = 1 œØr< 05  + .................. œØr = 1 ≥r < (52*...........) œßr = 1 œØr< 06  + .................. œØr = 1 ≥r < (05 * .........)  = 1 ≥r

7) √¢ÒV «_ÓÆÚOºÓWÓ «∞∑]U∞OÓWÓ ¢ÓdÚ¢O∂ÎU ¢ÓBÓUÔb¥ÒÎU.21 ≥r Ë4 œØr , 21 ≥r Ë≤Bn , 1421 Â, Ë 21 ≥r Ë64 Â.

............................ ................................

Page 156: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’371

156

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢Bd· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d ˱CUHU¢t

8) √Ó¸Ú°ÔjÔ ÔMÚBÔdΫ ±sÓ «∞ÚLÓπÚLÔuÓW ò¬å °FÔMÚBÔdÌ ±ÓsÓ «∞ÚLÓπÚLÔuÓW ò°Uå °∫ÓOÚYÔ ¥ÓJÔuÊÔ «∞Hd‚ °ÓOÚsÓ«∞IÓOÚºÓOÚs ≠w ØqΩ ±d…Ì 3 œØr

9) ÆÓd]¸Ó 3 ®^∂ÓUÊÌ ÆÓDÚl 0054  ÓbÚËΫ ÓKÓv 3 ±ÓdÓ«•qÓ.√Ó•ºV ≠w ØqÒ ±dÒ… ©u‰ «∞LºU≠W «∞L∑∂IOW.

«∞LdÓ«•q©Ôu‰Ô «∞LÓºÓU≠ÓW «∞LÓIÚDÔuÓW©Ôu‰Ô «∞LÓºÓU≠ÓW «∞LÔ∑Ó∂ÓIΩOÓW«∞LÓdÚ•ÓKÓWÔ 101 ≥r Ë 55 œØr..............................«∞LÓdÚ•ÓKÓWÔ 221 ≥r Ë≤Bn..............................

> ©Ôu‰Ô «∞LÓºÓU≠ÓW «∞LÓIÚDÔuÓW ≠w «∞LÓdÚ•ÓKÓW «_ÓîOdÓ… ...................................> √¢ΩV «∞LÓºÓU≠U‹ ±ÓsÓ «_Ó©ÚuÓ«‰ ≈∞Óv «_ÓÆÚBÓd...............................................................................

01) - ¥ÓIÚDÓlÔ √Ó°w ¥ÓuÚ±O]U ≥ÓcÓ« «∞D]d¥oÓ ÓKÓv œÓ¸]«§Ó∑t «∞M]U¥]W ∞KÚuÔÅÔu‰ ≈∞Óv ±ÓIÓdΩ ÓLÓKt. ¥ÔºÓπΩqÔ´Ób]«œÔ «∞b]¸]«§ÓW «∞LÓºÓU≠ÓU‹ «∞LÓIÚDÔuÓWÓ °∫ºÓU» «∞L∑Úd.> √ÔôÓ•kÔ «∞d]ßÚrÓ ËÓ√Ô¢Úr^ «∞LÔFÚDÓOÓU‹ «∞M]UÆBÓWÓ

«∞LMe‰±IdÒ Lq √°w

´bÒ«œ «∞bÒ¸«§W

≤Bn ≥r >04  Ë2 œØr >01 ≥r >.1 ≥r >

ò¬åò°Uå

> 9 ≥r Ë7 œØr> 7 œØr> 3 œØr> 02 Â

21 œØr Ë≤Bn ±bßW °Mp

.....œØr Ë.... 2 ≥r Ë4 œØr.....≥r Ë.....Â

ßu‚

Page 157: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

’171

157

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢Bd· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d ˱CUHU¢t

ÆÓd]¸Ó 4 ®Ô∂ÓUÊ ÆÓCÓU¡Ó √ÔßÚ∂ÔuŸÌ îöÓ‰ ÔDÚK‡ÓW «∞BÓOÚn ÓKv ®ÓU©T «∞∂Ó∫Úd ≠ÓπÓL]FÔu« √Ó±ÚuÓ«∞ÓNÔrÚ.> √Ó¢ÓFÓd]·Ô «∞LÓ∂ÚKÓmÓ «∞LÔπÓL]l ±sÚ îöÓ‰ ≥ÓcÓ« «∞πÓbÚËÓ‰ .

Ó°ÓKÓGÓXÚ ±ÓBÓU¥nÔ ØÔq] ®ÓªÚhÌ 051 œ. ¢ÓIÓUßÓrÓ «∞A^∂ÓUÊÔ «∞ÚLÓBÓU¥nÓ «∞πÔLÚKOWÓ °U∞∑]ºÓUËÍ√- ≥ÓqÚ ¥ÓJÚHONÔrÚ «∞LÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ §ÓLÓFÔuÁÔ ∞∑ÓºÚb¥b ≥ÓcÁ «∞LÓBÓU¥n ?ØÓrÚ ßÔOÔFÚDw LÓUœÏ ∞ºÓKOrÌ ËÓ±ÔMOdÏ ∞JÓd¥rÌ ?

»- ÆÓC]uÚ« «∞LÔb]…Ó ≠w «ôß∑∫ÚLÓU ˫∞K]FV Ë«∞∑∂UÍ ≠w «∞FbÚË ≠ÓIÓDÓFÔu« ≠w ≤ÓHÚf «∞LÔb]…

«∞e]±ÓMO]W «∞LÓºÓU≠ÓU‹ «∞∑]U∞OÓWÓ :- ÆÓDÚlÓ LUœ : 21 ≥r- ÆDl ßKOr : 01 ≥r Ë 4 Â- ÆÓDÓlÓ ±ÔMOdÏ 0401 Â- ÆDl ØÓd¥rÌ 011 œØr> √¢V «∞A‡Ò∂ÓUÊÓ ±sÓ «_ÓßÚdÓŸ ≈∞Óv «_Ó°ÚDÓS.

´LÓUœÏ ßÓKOrÏ ±ÔMOdÏØÓd¥rÏ«∞πLKW

±UzÓWÏ ËÓ´AÚdÔËÊÓœ¥MU

......................................061 œ006

±Ód]…Ï Ë≤BÚn «∞LÓ∂ÚKÓm«∞cÍ ¥ÓLÚKJÔtÔ LÓUœÏ

...................

....................................................................................

Page 158: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOÒe

’171

158

1)

«∞LÓMÚe‰Ô

«∞L∫DÒW 1«∞L∫DÒW 2

«∞L]FÚLqÔ

>«Ú´Ú∑ÓUœÓ ÓU±qÏ ÆÓDÚlÓ «∞LÓºÓU≠ÓW °ÓOÚsÓ ±ÓMÚe∞t ËÓ«∞LÓ∫D]W 1 Ó«§öÎ.ËÓ°ÓOÚsÓ «∞LÓ∫D]W 1 Ë «∞L∫D]W 2 ÓKÓv ±Ó∑Ús «∞∫ÓU≠KÓW.ËÓ°ÓOÚsÓ «∞LÓ∫ÓD]W 2 ˱IÓdΩ «∞FÓLÓq Ó«§öÎ.√- √Ó•ºÔVÓ «∞LºU≠ÓWÓ «∞]∑w ¥IÚDÓFÔNÓU «∞FÓU±qÔ Ó«§öÎ Mb «∞c]≥ÓU» ≈∞Óv ÓLÓKt»- √•ºÔVÔ «∞LºU≠ÓWÓ «∞]∑w ¥ÓIÚDÓFÔNÓU «∞FÓU±qÔ ±ÔLÚ∑ÓDOÒÎU «∞∫ÓU≠KÓWÓ ÓMbÓ «∞c]≥ÓU» ≈∞Óv ÓLÓKt .

2) ¢ÓLÔd] «∞D]d¥oÓ «∞d]«°DÓWÔ °ÓOÚsÓ ±ÔºÚ∑ÓAÚHÓv ò®ÓUÚ‰ ≤OJÔu‰Úå Ëò°ÓU» «∞∂Ó∫Údå °MÓHÓoÌ ©Ôu∞Ôt 5 ≥r.¢ÓJÔuÊÔ ßÓO]UÓ…Ï ±ÔMÚDÓKIÓWÏ ±sÚ °ÓU» «∞∂Ó∫Úd ÆÓbÚ ÆÓDÓFXÚ 41 ≥r MÚbÓ îÔdÔ˧NÓU ¢ÓLÓU±ÎU ±sÓ «∞M]HÓoËÓ¢ÓJÔuÊÔ ßÓO]UÓ…Ï ±ÔMÚDÓKIÓWÏ ±sÚ ±ÔºÚ∑ÓAÚHÓv ®ÓUÚ‰Ú ≤OJÔu‰ ÆÓbÚ ÆÓDÓFÓXÚ 17 œØr MbÓ îÔd˧NÓU ¢ÓLÓU±ÎU±sÚ «∞M]HÓo.> √°Ú∫ÓYÚ s «∞LÓºÓU≠ÓW «∞Ω∑w ¢ÓHÚBqÔ °ÓOÚsÓ «∞LÔºÚ∑ÓAÚHÓv ËÓ°ÓU» «∞∂Ó∫Úd ±ÔºÚ∑ÓFOMÎU °dÓßÚrÌ °ÓOÓU≤wÒ.

√- ≥qÚ ¢ÓJÚHw ≥cÁ «∞]HÓUznÔ ∞NÓcÓ« «∞ºΩOÓUà ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w»- ±ÓU ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ «_ÓßÚöÓ„ «∞LAÚ∂]JÓW «∞LÔ∑Ó∂ÓIΩOÓW √ÓË «∞M]UÆBÓW ?

3) ≥ÓcÁ «∞K]HUznÔ ±sÚ «_ÓßÚöÓ„ «∞LA]∂ÓJÓW«∞]∑w ∞ÓNÓU ≤ÓHÚfÔ ÆÓOÚf «∞Du‰ √Ôb]‹Ú∞∑ÓºÚOOZ •Ób¥IÓWÌ ÔLÔu±O]WÌ ÆÓOfÔ ±Ô∫ODNÓU02 ≥r Ë≤Bn ËÓ∞ÓNÓU 4 √Ó°ÚuÓ«»Ì ÓdÚ÷Ô«∞uÓ«•b 3  .

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢Bd· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d ˱CUHU¢t

Page 159: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOÒe

’271

159

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOU‹ ±AJq œ«∞W °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢Bd· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d ˱CUHU¢t

4) Ób]«œÔ œÓ¸]«§ÓW ±ÔdÓ«œÌ ¥ÔºÓπΩqÔ «∞LÓºÓU≠ÓU‹ «∞LÓIÚDÔuÓWÓ °U∞L∑Úd ËÓôÓ ¥ÔLÚJMÔtÔ √ÓÊÚ ¥ÔºÓπΩqÓ ÓbӜΫ √ÓØÚ∂ÓdÓ±sÚ 999 Ë´MÚbÓ °ÔKut ≥ÓcÓ« «∞FÓbÓœ ¥ÓFÔuœÔ ≈∞Óv «∞uÓÚFO]W «_ÔË∞Óv 0 0 0ÆÓUÂÓ ±ÔdÓ«œÏ °e¥ÓUÓ… îÓU∞Ó∑t «∞]∑w ¢Ó∂ÚFÔbÔ sÚ ±ÓIÓdΩ ßÔJÚMÓUÁÔ °‡ 4 ≥r Ë9 œØr £Ôr] ÆÓDÓlÓ 1 ≥r Ë≤Bn∞OÓBqÓ ≈∞Óv «∞∂Ó∫Úd ∞OÓºÚ∑Ó∫r].ØÓU≤ÓXÚ ËÓÚFΩOÓWÔ Ób]«œ «∞b]¸]«§ÓW ÆÓ∂ÚqÓ «ô≤ÚDöÓ‚ ±sÓ «∞LÓMÚe‰ ØÓUü¢w 684√ - √Ô´ÓLΩdÔ ±ÓMÓU“‰Ó «∞FÓb]«œ MÚbÓ ËÔÅÔu‰ ±ÔdÓ«œÔ ≈∞Óv ±ÓMÚe‰ îÓU∞Ó∑t > > >

» - √Ô´ÓLΩdÔ ±ÓMÓU“‰Ó «∞FÓb]«œ MÚbÓ ËÔÅÔu‰ ±ÔdÓ«œÌ ≈∞Óv «∞∂Ó∫Úd > >>

5) ∞∑eË¥b ÆÚd¥ÓWÌ °U∞LÓU¡ «∞B]U∞` ∞KÚA]dÚ» ÆÓdÓ¸Ó‹ «∞∂Kb¥ÒW ±b] ÆÓMU…Ì ©u∞NU 84 ≥r Ë5 œØr≠UßÚ∑ÓFÚLÓqÓ «∞FÔL]U‰Ô ≠w «∞OÓuÚ «_ÓË]‰ √Ó≤ÓU°OVÓ ©Ôu∞ÔNÓU «∞πÔLÚKw^ 21 ≥r Ë 3 œØr Ë≠w «∞OÓuÚ «∞∏]U≤w022  √Ó©ÚuÓ‰Ó ±sÓ «∞OÓuÚ «_ÓË]‰ ËÓ≠w «∞OÓuÚ «∞∏ÓU∞Y 04 œØr √ÆÚBÓdÓ ±ÓsÓ «∞OÓuÚ «∞∏]U≤w.> √Ô´ÓLΩdÓ «∞πÓbÚËÓ‰Ó ±ÔºÚ∑ÓFOMÎU °U∞LÔFÚDÓOÓU‹.

©Ôu‰ ÆÓMU… «∞LU¡«∞BU∞` ∞KAd»

..................

©Ôu‰Ô «_Ó≤ÓU°OV«∞]∑w ±Ôb]‹Ú ≠w«∞OÓuÚÂ 1

...................

©Ôu‰Ô «_Ó≤ÓU°OV«∞]∑w ±Ôb]‹Ú ≠w«∞OÓuÚÂ 2

...................

©Ôu‰Ô «_Ó≤ÓU°OV«∞]∑w ±Ôb]‹Ú ≠v«∞OÓuÚÂ 3

...................

©Ôu‰Ô «_Ó≤ÓU°OV«∞]∑w ËÆÓlÓ ±ÓbÔ≥ÓU

..................

Page 160: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞K∑d ˱CUHU¢t’1

160

81

1) √ - √ÓØÚ∑ÔVÔ ÆÓOÚfÓ ØÓLΩO]W «∞º]Uzq ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì îÓUÃÓ §ÓbÚËÓ‰ «∞ÚLÓMÓU“‰

‰ œØq ≥q ÆÓOÚfÔ ØÓLΩO]W «∞º]Uzq‰ œØq ≥q ÆÓOÚfÔ ØÓLΩO]W «∞º]Uzq73 4

85 76 6 4 2

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ ÆÓOÚfÓ ØÓLΩO]W «∞º]Uzq ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì ≠w §ÓbÚËÓ‰ «∞ÚLÓMÓU“‰

2) √ - √ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ≠ÓdÓ«⁄Ì «∞Úu•ÚbÓ…Ó «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ.34 ‰= 3 ................. Ë 4 ...........543 ‰ = 5......Ë 4 .......Ë 3 ........85 œØq= 5................. Ë 8 .................602 ‰ = 02 .........Ë 6 .........» - √ÔôÓ•kÔ ËÓ√ÓØÚ∑ÔVÔ Ë•ÚbÓ…Ó «∞ÚIÓOÚf «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ.

5 6 3..... 7 4 ...... 6 3 2 ......

œØq ≥q ≥q

5 7 1 ..... 4 8 ...... 3 7 .......

‰ œØq œØq

‰ œØq ≥q ÆÓOÚfÔ ØÓLΩO]W «∞º]Uzq‰ œØq ≥q ÆÓOÚfÔ ØÓLΩO]W «∞º]Uzq9 ≥q 46 ‰32 œØq 5 œØq8 ‰ 503 ‰

Page 161: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’2

161

81 ≤EUÂ ÆOf

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞K∑d ˱CUHU¢t

3) √Ô•ÓuΩ‰Ô ØÔq] ÆÓOÚfÌ ≈∞Óv «∞Úu•ÚbÓ… «∞ÚLÓDÚKÔu°ÓW.

1 œØq = ................ ‰ 1 ≥q = ................ ‰ 05 ‰ = ..............œØq

3 œØq = ................ ‰ 4 ≥q= ................ ‰ 07 œØq = .............. ≥q

4 œØq = ................ ‰ 21 ≥q = ................ ‰ 032 œØq = .............. ‰

4) - °ÓUŸÓ ¢ÓU§dÏ ≥ÓcÁ «∞ÚJÓLΩO]U‹ ±sÓ «∞e]¥ÚX.

√Ô´Ó∂ΩdÔ ÓsÚ ØÔqΩ ØÓLΩO]WÌ °U∞Úu•ÚbÓ… «∞ÚLÓDÚKÔu°ÓW.

9 œØq ......... ‰051 ‰ ......... œØq

7 ≥q ......... ‰003 ‰ ......... ≥q

18 œØq . ........ ‰4 ≥q Ë 6 ‰ ......... ‰

5) √ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ≠ÓdÓ«⁄Ì «∞Úu•ÚbÓ…Ó «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ.

4 ......... Ë 6 ........... = 1 œØq 6 œØq Ë 4 ......... = 46 ...........

03 ......... Ë 7 ......... = 1≥q 5 ‰ Ë 3 ............. = 503 .........

4 ......... Ë 5 ........... = 54 ‰5 ‰ Ë 3 ............. = 53 ...........

Page 162: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’3

162

81 ≤EUÂ ÆOf

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞K∑d ˱CUHU¢t

6) ∞HÓö]ÕÌ 5 °ÓIÓdÓ«‹Ì ¢ÔMÚ∑ZÔ 09 ‰ ±sÓ «∞Ú∫ÓKOV ≠w «∞ÚOÓuÚÂ. ¥ÓMÚIÔqÔ ≥ÓcÓ« «∞ÚHÓö]ÕÔ ØÓLΩO]WÓ «∞Ú∫ÓKOV ≠w•ÓUË¥ÓU‹Ì ßFÓWÔ «∞ÚuÓ«•bÓ… 1 œØq.±ÓU ÓbÓœÔ «∞Ú∫ÓUË¥ÓU‹ «∞ÚLÓLÚKÔu¡Ó… «∞]∑w ¥ÓMÚIÔKÔNÓU «∞ÒHÓö]ÕÔ ØÔq] ¥ÓurÌ ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

7) ∞∑ÓU§dÌ °dÚ±OqÏ °t 8 œØq “Ó¥Ú∑ÎU. √Ó≠ÚdÓ⁄Ó ≥ÓcÁ «∞ÚJÓLΩO]WÓ ±sÓ «∞e]¥ÚX ≠w ÆÓuÓ«¥dÓ ßFÓWÔ «∞ÚuÓ«•bÓ… 1 ‰.±ÓU bÓœÔ «∞ÚIÓuÓ«¥d «∞ÚLÓLÚKÔu¡Ó… «∞]∑w «ßÚ∑ÓFÚLÓKÓNÓU ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

8) √Ó•ÚBÔdÔ ØÔq] ØÓLΩO]W °J∑ÓU°ÓW «∞ÚFÓbӜӥÚs «∞ÚLÔ∑Ó∑ÓU∞OÓOÚs «∞ÚLÔMÓUß∂ÓOÚs.... œØq 87 ‰ ....œØq ....œØq 181 ‰ ... œØq... ≥q 321 ‰ .... ≥q .... ≥q 602‰ ... ≥q... œØq 8 ‰ Ë 5 œØq....œØq ....œØq 82‰ Ë 6 ≥q ... œØq

9) ÆÓUÂÓ √Ó°w °FÓBÚd ØÓLΩO]WÌ ±sÓ «∞e]¥Ú∑ÔuÊ ≠Ó∑Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓv 1 ≥q Ë 82 ‰ ±sÓ «∞e]¥ÚX. ≤ÓIÓqÓ ≥ÓcÁ «∞ÚJÓLΩO]WÓ≈∞Óv «∞ÚLÓMÚe‰ ≠w ÅÓHÓUz`Ó ßFÓWÔ «∞ÚuÓ«•bÓ… 1 œØq.- √Ó¢r] ±ÓU ¥ÓKw :

´ÓbÓœÔ «∞B]HÓUz` «∞ÚLÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓW ÓbÓœÔ «∞B]HÓUz` «∞ÚLÓLÚKÔu¡Ó… ¢ÓLÓU±ÎU ØÓLΩO]WÔ «∞e]¥ÚX ≠w «∞B]HO∫ÓW «_ÓîOdÓ…

.............................. ............................... ......................................

Page 163: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’4

163

81 ≤EUÂ ÆOf

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞K∑d ˱CUHU¢t

01) - ±ÓúÓ °ÓUzlÏ ≠w «∞B]∂ÓUÕ ≥ÓcÓ« «∞ÚªÓeÒUÊÓ ≤ÓHÚDÎU ËÓÆÓ∂ÚqÓ ÓKÚo œÔØÒU≤t ≠w «∞LÓºÓU¡ ÆÓUÂÓ °∑ÓºÚπOq ±ÓU¥ÓKw ≠v ØÔM]At :> ØÓLΩO]WÔ «∞M]HÚj «∞ÚLÓ∂OFÓWÔ °U∞KΩ∑Úd : ..............................................> ØÓLΩO]WÔ «∞M]HÚj «∞Ú∂ÓUÆOÓWÔ °U∞KΩ∑Úd : ...............................................√ - √ÔßÓUbÔÁÔ ÓKÓv Ó∂Új ØÔqΩ ØÓLΩO]WÌ ±ÔºÚ∑ÓFOMÎU °U∞∑]bÚ¸¥Z «∞]cÍ ÓKÓv «∞ÚªÓe]«Ê

» ‡ ±sÓ «∞GÓb “ÓË]œÓ ≥ÓcÓ« «∞ªÓe]«ÊÓ °‡1œØq ±sÓ «∞M]HÚj√Ô•bÒœ ÓKÓv «∞d]ßÚr ±º∑ÓuÓÈ ØÓLÒOÓW «∞MÒHÚj «∞Ò∑w ÅÓU‹Ú ≠w «∞ªÓe]«Ê

ϯq

ϯq

ϯq

Page 164: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OÒW

’1

164

81 ≤EUÂ ÆOf

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞K∑d ˱CUHU¢t

1) ∞∑ÓU§dÌ ≥ÓcÓ«Ê «∞Ú∂dÚ±OöÓÊ «∞ÚLÓLÚKÔu¡Ó«Ê “Ó¥Ú∑ÎU.- °ÓUŸÓ ±sÓ «∞Ú∂dÚ±Oq «_ÓË]‰ 5 œØq , 63 ‰- °ÓUŸ ±sÓ «∞Ú∂dÚ±Oq «∞∏]U≤w 4 œØq, 6 œØq Ë 5 ‰ , 71 ‰√ - ±ÓU ØÓLΩO]WÔ «∞e]¥ÚX «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩO]WÔ ≠w ØÔqΩ °dÚ±OqÌ ?

»- √Ó¸Ó«œÓ •Ód¥nÏ ®dÓ«¡Ó 9 œØq ±sÓ «∞e]¥ÚX.≥ÓqÚ ¥ÔLÚJsÔ ∞K∑]U§d «ôßÚ∑πÓU°ÓWÔ ∞DÓKÓV ≥ÓcÓ« «∞Ú∫Ód¥n ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

2) - ¥ÓLÚKpÔ ≠Óö]ÕÏ 6 °ÓIÓdÓ«‹Ì •ÓKÔu»Ì. ¢ÔMÚ∑ZÔ «∞ÚuÓ«•bÓ…Ô ±ÔFÓb]‰Ó 32 ‰ •ÓKO∂ÎU ≠w «∞ÚOÓuÚÂ. ∞OÓMÚIÔqÓ≈≤Ú∑ÓU§ÓtÔ ≈∞Óv ±ÓBÚMÓl «∞Ú∫ÓKOV ≠ÓJ]dÓ ≠w «ßÚ∑FÚLÓU‰ √ÓËÚ´OÓWÌ ßFÓW «∞ÚuÓ«•b 1 œØq. √ - ±ÓU ÓbÓœÔ «_ÓËÚ´OÓW «∞ö]“±ÓW ? ±ÓU–Ó« ¢ÔöÓ•kÔ ?» - ÆÓdΩ¸Ú ≠w «_ÓîOd «ßÚ∑FÚLÓU‰Ó Ë´ÓU¡Ì ßFÓ∑ÔtÔ 1 ≥q ËÓ√ÓËÚ´OÓWÌ ßFÓWÔ «∞ÚuÓ«•b 1 œØq.±ÓU ÓbÓœÔ «_ÓËÚ´OÓW –Ó«‹ 1 œØq «∞ö]“±ÓW ≠w ≥ÓcÁ «∞Ú∫ÓU∞ÓW ? ±ÓU–Ó« ¢ÔöÓ•kÔ ?

≥q≥q

Page 165: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOÒe

’1

165

81 ≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞K∑d ˱CUHU¢t

1) √ÔØÓLΩqÔ ØÔq] ≠ÓdÓ«⁄Ì °U∞ÚFÓbÓœ «∞ÚLÔMÓUßV √ÓËÚ °U∞u•bÓ… «∞LÔMUß∂ÓW.81 ‰ Ë..... ‰= 4 œØq 6 œØq Ë ..... ‰ = 061 q3 œØq Ë ..... ‰= 57 q 8 ...... Ë .....œØq = 001 q53 ‰ Ë..... ‰= 8 ....... 54 .....Ë..... ‰ = 6 œØq

2) ¢ÓuÓÆ]nÓ °ÓUzlÔ «∞Ú∫ÓKOV «∞ÚOÓuÚÂÓ ≠w √Ó¸Ú°ÓFÓW √Ó•ÚOÓU¡Ì.≥ÓcÁ «∞ÚJÓLΩO]U‹Ô «∞]∑w °ÓUÓNÓU ≠w ØÔqΩ •Ówæ.

«∞ÚLÓJÓU¥OqÔ «∞]∑w «ßÚ∑ÓFÚLÓKÓNÓU «∞Ú∂ÓUzlÔ

FÚnÔ «∞KΩ∑Úd«∞KΩ∑Úd≤BÚnÔ «∞KΩ∑Úd «∞bÒ¥JÓU∞∑Úd ØÓLΩO]WÔ «∞Ú∫ÓKOV °U∞KΩ∑Úd

«∞Ú∫Ów^ «_ÓË]‰Ô4 5 41........................

«∞Ú∫Ów^ «∞∏]U≤w2 31 60........................

«∞Ú∫Ów^ «∞∏]U∞YÔ5 9 22.........................

«∞Ú∫Ów^ «∞d]«°lÔ01 6 83.........................

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ØÓLΩO]W «∞Ú∫ÓKOV «∞]cÍ °ÓUÓtÔ ≥ÓcÓ« «∞ÚOÓuÚÂÓ.

3) °bÔØ]UÊ ¢ÓU§dÌ °dÚ±OqÏ °t “Ó¥ÚXÏ. ¥ÓMÚIÔhÔ ≥ÓcÓ« «∞Ú∂ÓdÚ±OqÓ 52 ‰ ∞OÓLÚ∑ÓKTÓ ¢ÓLÓU±ÎU. °ÓUŸÓ ±MÚtÔ ÓKÓv«∞∑]uÓ«∞w 51 ‰ Ë 4 œØq Ë 2 œØq ≠ÓMÓHÓbÓ‹Ú ØÓLÒOÓWÔ «∞eÒ¥ÚX.>±ÓU ßFÓWÔ ≥ÓcÓ« «∞Ú∂dÚ±OqÔ °U∞Nq ?

Page 166: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3’2

166

81 ±cØd… «∞∑LOÒe

≤EU ÆOf«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °U∞∑BdÒ· ≠w «∞LIUœ¥d

«∞Nb· : √¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞K∑d ˱CUHU¢t

4) •ÓLÓqÓ °ÓUzlÔ «∞Ú∫ÓKOV «∞ÚLÔ∑ÓπÓuΩ‰Ô ÓKÓv ®ÓU•MÓ∑t 9 √ÓËÚ´OÓWÌ °NÓU •ÓKOVÏ ßFÓWÔ «∞ÚuÓ«•b 1 œØq ±ÓsÚ°ÓOÚMNÓU 8 ±x≤ÓWÏ ¢ÓLÓU±ÎU ËÓË´ÓU¡Ï °t 4 ‰ ≠ÓIÓjÚ.√ - ±ÓU ØÓLΩO]WÔ «∞Ú∫ÓKOV «∞ÚLÓ∫ÚLÔu‰ ÓKÓv «∞A]U•MÓW ?» - ±ÓU ØLΩO]WÔ «∞Ú∫ÓKOV «∞M]UÆBÓWÔ °U∞u´ÓU¡ «∞∑]Ußl ?

5) ¥ÔMÚ∑ZÔ ±ÓBÚMÓlÏ 1 ≥q Ë 2 œØq ±sÓ «∞ÚGÓºÔu‰ ¥ÓuÚ±OÒÎU. ¥ÓºÚ∑ÓFÚLqÔ ØÔq] ¥ÓuÚÂÌ ÅMÚHÎU ËÓ«•bΫ ±sÚ√ÓÅÚMÓU· «_ÓËÚ´OÓW «∞∑ÓU∞OÓW ∞∂ÓOÚl ≥ÓcÓ« «∞GÓºÔu‰ ∞∫ÔdÓ≠ÓUzt.

√ÓÅÚMÓU· «_ÓËÚ´OÓW

ßFÓWÔ «∞Úu´ÓU¡ 1 ‰ ßFÓWÔ «∞Úu´ÓU¡ ßFÓWÔ «∞Úu´ÓU¡

≤BÚnÔ ∞∑ÚdÌ FÚnÔ «∞KΩ∑Úd

´ÓbÓœÔ «_ÓËÚ´OÓW

±sÚ ØÔqΩ ÅMÚnÌ

>- √ÔßÓUbÔ «∞∑]U§dÓ ÓKÓv ±ÓFÚd≠ÓW ÓbÓœ «_ÓËÚ´OÓW «∞ö]“±ÓW ±sÚ ØÔqΩ ÅMÚnÌ.

Page 167: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

167

91 •ÓqÒ «∞LºUzq«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» Ë©dÕ) , (d» ˧Ll)(§Ll Ë©dÕ) , (©dÕ Ë§Ll)

«∞JHU¥W: •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

’1

1) √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞ÚFÓbÓœ «∞M]UÆh ≠w ØÔqΩ Ø∑ÓU°ÓWÌ :(054 + 056) - >= 073>+ 056 + 004= 0051(>+ 073) - 005= 004

(8 * 7) + >= 001(61 * 9) - >= 45(>* 053) + 052= 059

2) îÓe]«ÊÏ °t 4537 ‰ “Ó¥Ú∑ÎU °ÓUŸÓ ±MÚtÔ ÅÓU•∂ÔtÔ ≠w ±Ód]…Ì √ÔË∞Óv 857 ‰ Ë 0821 ‰ ≠w ±Ód]…Ì £ÓU≤OÓWÌ.> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ØÓLΩO]W «∞e]¥ÚX «∞Ú∂ÓUÆOÓW °U∞ÚªÓe]«Ê.√Ó - ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .......................................................................................ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ........................................................................................» - √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

3) √Ô´Úπ∂ÓXÚ ßÓKÚLÓv °bÔ±ÚOÓWÌ £ÓLÓMÔNÓU 0037 ±KÒOrÌ ≠ÓIÓU∞ÓXÚ :òØÔMÚXÔ √Ó±ÚKpÔ 0548 ±KÒOLÎU ≠ÓBÓdÓ≠ÚXÔ ±ÓMÚNÓU 0983 ±KÒOLÎU. ßÓQÓ©ÚKÔVÔ ±sÚ √Ô±Ωw «∞LÓ∂ÚKÓmÓ «∞]cÍ ¥ÓMÚIÔBÔMw ∞AÓdÓ«¡≥ÓcÁ «∞b^±ÚOÓWå.

√ÔßÓUbÔ ßÓKÚLÓv ÓKÓv ±ÓFÚd≠ÓW «∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞]cÍ ßÓ∑ÓDÚKÔ∂ÔtÔ ±sÚ √Ô±ΩNÓU.√ - ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .....................................................................................

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ....................................................................................» - √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

Page 168: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’2

168

91 •ÓqÒ «∞LºUzq

«∞JHU¥W: •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

4) °LÔMÓUßÓ∂ÓW Ob «∞A]πÓdÓ… ÓdÓßÓXÚ «∞Ú∂ÓKÓb¥]WÔ 5034 ®ÓπÓd…Ó ßMÚb¥ÓUÊÌ ËÓ´ÓbӜΫ ±sÚ √Ó®ÚπÓU «∞º]dÚË

√ÓÅÚGdÓ ±sÚ ÓbÓœ √Ó®ÚπÓU «∞ºΩMÚb¥ÓUÊ °‡ 785 ®ÓπÓdÓ…Î.

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÓbÓœ «_Ó®ÚπÓU «∞]∑w ÓdÓßÓ∑ÚNÓU «∞Ú∂ÓKÓb¥]WÔ °NÓcÁ «∞ÚLÔMÓUßÓ∂ÓW.

√ - ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ........................................................................................

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ............................................................................................

» - √Ó§OVÔ Ós «∞º^uÓ«‰.

5) ÆÓU±ÓX «∞Ú∂ÓKÓb¥]WÔ °∑ÓFÚ∂Ob ©Ód¥o ÆÓOÚfÔ ©Óu∞t 039 Â ≠v 4 √Ó¥]UÂÌ.

´Ó∂]bÓ «∞ÚFÔL]U‰Ô 2 ≥r Ë 5 œØr ≠w ØÔqΩ ¥ÓuÚÂÌ ±sÓ «_Ó¥]U «∞∏^öÓ£ÓW «_ÔË∞Óv.

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ©Ôu‰ «∞LºÓU≠ÓW «∞LF∂]bÓ… ≠w «∞OÓu «∞d]«°l

√ - ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ........................................................................................

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ...........................................................................................

» - √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

6) «≤ÚDÓKÓoÓ ÆDÓUÏ ±sÚ ±Ób¥MÓW ¢Ôu≤ÔfÓ ±Ô∑]πNÎU ≈∞Óv ÅÓHÓUÆÔfÓ ËÓ°t 576 Ó«Ø∂ÎU. ¢ÓuÓÆ]nÓ °LÓ∫ÓD]W ßÔußÓWÓ

≠ÓMÓeÓ‰Ó ±ÓMÚtÔ 892 Ó«Ø∂ÎU ËÓÅÓFbÓ 871 Ó«Ø∂ÎU.

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÓbÓœ ÔØ]U» ≥ÓcÓ« «∞ÚIDÓU MÚbÓ±ÓU «≤ÚDÓKÓoÓ ±sÚ ±Ó∫ÓD]W ßÔußÓWÓ.

√ - ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .........................................................................................

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ...........................................................................................

» - √Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰.

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» Ë©dÕ) , (d» ˧Ll)(§Ll Ë©dÕ) , (©dÕ Ë§Ll)

Page 169: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’3

169

91

7) ÆÓU‰Ó ≥AÓUÂÏ : òÅÓdÓ≠ÚXÔ ≠w ±FÚd÷ «∞ÚJ∑ÓU» 9 œÓ≤ÓU≤OdÓ ∞AÓdÓ«¡ 6 ÆBÓhÌ °‡ 578 ±KÒOLÎU «∞ÚIB]WÔ

«∞ÚuÓ«•bÓ…Ô ËÓ∞ÔFÚ∂ÓW ≠JÚd¥ÒW ≤ÓºOXÔ £ÓLÓMNÓUå.

> √ÔßÓUbÔ ≥AÓU±ÎU ÓKÓv ±ÓFÚd≠ÓW £ÓLÓs «∞K^FÚ∂ÓW «∞ÚHJÚd¥]W.

√ - ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .........................................................................................

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ............................................................................................

» - √Ó§OVÔ Ós «∞º^uÓ«‰.

8) ÆÓU∞ÓXÚ ßÓKÚLÓv : ò«®Ú∑ÓdÓ¥ÚXÔ ±sÚ ±ÓFÚd÷ «∞ÚJ∑ÓU» 9 ÆBÓhÌ £ÓLÓsÔ «∞ÚuÓ«•bÓ… 579 ±KÒOLÎU ≠ÓªÓH]iÓ ∞wÓ

«∞Ú∂ÓUzlÔ 0171 ±w ≠w £ÓLÓMNUå.

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ £ÓLÓs ®dÓ«¡ ≥ÓcÁ «∞ÚIBÓh.

√ - ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ :.........................................................................................

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ...........................................................................................

» - √Ó§OVÔ Ós «∞º^uÓ«‰.

•ÓqÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W: •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» Ë©dÕ) , (d» ˧Ll)(§Ll Ë©dÕ) , (©dÕ Ë§Ll)

Page 170: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

01) ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ ±CÚLÓU «∞ºΩ∂ÓU‚ •ÓuÚ‰ ≥ÓcÓ«

«∞ÚLÓKÚFÓV 5 ≥r Ë 56 Â.

ÆÓUÂÓ Ób]«ƒÔËÊÓ °‡ 8 œÓËÚ¸Ó«‹Ì •ÓuÚ‰Ó ≥ÓcÓ« «∞ÚLÓKÚFÓV

ËÓËÓ«ÅÓKÔu« «∞ÚFÓbÚËÓ ∞LÓºÓU≠ÓWÌ ©Ôu∞ÔNÓU 84 œØr

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ©Ôu‰ «∞ÚLÓºÓU≠ÓW «∞]∑w ÆÓDÓFÓNÓU «∞ÚFÓb]«ƒÔËÊÓ.

√ - ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ :.......................................................................................

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ...........................................................................................

» - √Ó§OVÔ Ós «∞º^uÓ«‰.

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’4

170

91 •ÓqÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W: •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

9)

¢ÓIÚDÓlÔ ±ÔMÓv ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÓU≠ÓWÓ 4 ±Ód]«‹Ì ≠w «∞ÚOÓuÚ ∞Kc]≥ÓU» ≈∞Óv «∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW ËÓ«∞ÚFÓubÓ… ±ÓMÚNÓU.> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆÓOÚf ©Ôu‰ «∞ÚLÓºÓU≠ÓW «∞]∑w ¢IÚDÓFÔNÓU ±ÔMÓv ØÔq] ¥ÓuÚÂÌ °ÓOÚsÓ «∞ÚLÓMÚe‰ ËÓ«∞ÚLÓbÚ¸ÓßÓW.√ - ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : .........................................................................................ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ............................................................................................» - √Ó§OVÔ Ós «∞º^uÓ«‰.

±CÚLÓU «∞ºΩ∂ÓU‚

±ÓKÚFÓVÏ

«∞LMe‰

«∞Lºπb

«∞ºÒu‚

œØr≥r Ë œØr

≥r Ë Â

«∞LbßW

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» Ë©dÕ) , (d» ˧Ll)(§Ll Ë©dÕ) , (©dÕ Ë§Ll)

Page 171: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

’1

171

91 •ÓqÒ «∞LºUzq

«∞JHU¥W: •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

1) ¢Ó∫ÓB]qÓ «ùîÚuÓ…Ô √Ó•ÚLÓbÔ ËÓßÓKÚLÓv ËÓ≥AÓUÂÏ ÓKÓv ≥ÓcÁ «∞ÚLÓ∂ÓU∞l «∞ÚLÓU∞O]W :

¥LKp √•Lb ..................¢LKp ßKLv..................

¥LKp ≥AUÂ ...............

2/1 œ2/1 œ

2/1 œ

1 œ1 œ

îLºW œ≤U≤Od1 œ

2/1 œ

2/1 œ 1 œ

1 œ

îLºW œ≤U≤Od

1 œ

2/1 œ2/1 œ

1 œ

îLºW œ≤U≤Od

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» Ë©dÕ) , (d» ˧Ll)(§Ll Ë©dÕ) , (©dÕ Ë§Ll)

Page 172: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3’2

172

91 «∞LcØd… «ôœ±U§OW

•ÓqÒ «∞LºUzq«∞JHU¥W: •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

≠ÓU¢]HÓIÔu« ÓKÓv ≈≤HÓUÆNÓU ≠w ®ÓdÓ«¡ ≈©ÓUÓ«‹Ì ËÓ ±eÚ≥Ód¥]WÌ ËÓ±dÚ¬…Ì •ÓUzDO]WÌ ∞∑ÓeÚ¥Os ±ÓMÚe∞NrÚ.

- «®Ú∑ÓdÓÈ √Ó•ÚLÓbÔ ≈©ÓUΫ ±ÔºÚ∑ÓDOqÓ «∞A]Jq ËÓ¬îÓdÓ ±ÔdÓ°]lÓ «∞A]JÚq.- «®Ú∑ÓdÓ‹Ú ßÓKÚLÓv 3 ≈©ÓUÓ«‹Ì ±ÔdÓ°]FÓW «∞A]JÚq- «®Ú∑ÓdÓÈ ≥AÓUÂÏ ±dÚ¬… •ÓUzDO]WÎ ≠ÓªÓH]iÓ ∞ÓtÔ «∞Ú∂ÓUzlÔ ≠w £ÓLÓMNÓU °‡ 057 ±KÒOLÎU.√ - √Ó•ÚºÔVÔ «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÓ «∞]cÍ ¥ÓLÚKJÔtÔ ØÔq] ©HÚqÌ ËÓ«ØÚ∑Ô∂ÔtÔ ¢Ó∫Ú∑ÓtÔ.» - √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩw _Ó•ÚLÓbÓ.à - √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩw ∞ºÓKÚLÓv.œ - √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩw ∞NAÓUÂÌ.≥‡ - §ÓL]lÓ «ùîÚuÓ…Ô «∞∏]öÓ£ÓWÔ ±ÓU °ÓIwÓ ∞ÓNÔrÚ ±sÚ ±ÓU‰Ì ËÓ√Ó¸Ó«œÔË« ®dÓ«¡Ó ±eÚ≥Ód¥]WÌ. ≥ÓqÚ ¥ÔLÚJMÔNÔrÚ –Ó∞pÓ ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

2) ¢ÓLÚKpÔ √Ô±Ωw •Ó∂ÚKÓOÚs ©Ôu‰Ô «_ÓË]‰ 3 Â Ë 55 År ËÓ©Ôu‰Ô «∞∏]U≤w 2  3 œßr. ®Ób]¢ÚNÔLÓU ≈∞Óv°ÓFÚCNLÓU °FÔIÚbÓ…Ì ËÓ«•bÓ…Ì ≠ÓHÓIÓbÓ ØÔq^ •Ó∂ÚqÌ 8 År ±sÚ ©Ôu∞t.√ - ±ÓU ©Ôu‰Ô «∞Ú∫Ó∂Úq «∞]cÍ ¢Ó∫ÓB]KÓXÚ ÓKÓOÚt √Ô±Ωw ?3 - ®Ób]‹Ú √Ô±Ωw ≥ÓcÓ« «∞Ú∫Ó∂ÚqÓ ≈∞Óv ÓLÔuœÓ¥Ús ≠ÓHÓIÓbÓ ±sÚ ©Ôu∞t 3 œßr.≈–Ó« ØÓUÊÓ ØÔq^ £ÓuÚ»Ì ±ÓGÚºÔu‰Ì ¥Ó∫Ú∑Óq^ ±ÔFÓb]‰Ó 5 œßr ±ÓsÚ ≥ÓcÓ« «∞Ú∫Ó∂Úq ≥ÓqÚ ¥ÔLÚJsÔ _Ô±Ωw √ÓÊÚ ¢ÓMÚAÔdÓ ÓKÓOÚt«∞ÚOÓuÚÂÓ 9 √Ó£ÚuÓ«»Ì ? √Ô´ÓKΩqÔ ≈§ÓU°Ó∑w.

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» Ë©dÕ) , (d» ˧Ll)(§Ll Ë©dÕ) , (©dÕ Ë§Ll)

±w ±w ±wb

≈©U±d¬…±e≥d¥ÒW≈©U

Page 173: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOÒe

’1

173

91 •ÓqÒ «∞LºUzq«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» Ë©dÕ) , (d» ˧Ll)

(§Ll Ë©dÕ) , (©dÕ Ë§Ll)

«∞JHU¥W: •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

1) ®ÓUÓ„Ó √Ó•ÚLÓbÔ ≠w ß∂ÓU‚ «∞ÚFÓbÚË ÓKÓv ≥ÓcÓ« «∞ÚLCÚLÓU «∞]cÍ ©Ôu∞ÔtÔ 73 œØr Ë 5 Â. ØÓUÊÓ ÓKÓOÚt √ÓÊÚ¥ÓIÔuÂÓ °‡ 4. œÓËÚ¸Ó«‹Ì •u‰ ≥ÓcÓ« «∞LÓKÚFÓV ∞ÓJM]tÔ ¢ÓªÓK]v Ós «∞ºΩ∂ÓU‚ ≈£ÚdÓ ≈ÅÓU°ÓWÌ °IÓbÓ±t ÆÓ∂ÚqÓ îÓjΩ«∞ÚuÔÅÔu‰ °‡ 2 ≥r Ë 58 Â

- √ÓîÚ∑ÓUÔ ßÔRÓ«ôÎ –Ó« ±ÓdÚ•ÓKÓ∑ÓOÚs ±ÔMÓUß∂ÎU ∞LÔFÚDÓOÓU‹ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓW ËÓ√Ô§OVÔ ÓMÚtÔ.> ±ÓU ≥wÓ «∞ÚLÓºÓU≠ÓWÔ «∞]∑w ¢ÓHÚBqÔ √Ó•ÚLÓbÓ ÓsÚ îÓjΩ «∞ÚuÔÅÔu‰ ?> ±ÓU ≥wÓ «∞ÚLÓºÓU≠ÓWÔ «∞]∑w ÆÓDÓFÓNÓU √Ó•ÚLÓbÔ ?> √Ó°Ú∫ÓYÚ ÓsÚ ©Ôu‰ ±ÓºÓU≠ÓW ≥ÓcÓ« «∞º∂ÓU‚

2) ÆÓU‰Ó √Ó°w " √Ó®Ú∑ÓGqÔ 8 ßÓUÓU‹Ì ≠w «∞ÚOÓuÚ °∫ºÓU» 5711 ±KÒOLÎU ∞Kº]UÓW «∞ÚuÓ«•bÓ… ∞ÓJM]Mw ôÓ√ÓÅÚd·Ô ≈ô] 0056 ±KÒOrÌ ¥ÓuÚ±OÎU _ÓÊ] «ùœΩîÓUÓ ≤BÚnÔ «∞ÚLÓFOAÓW".√ÓîÚ∑ÓUÔ ßÔRÓ«ôÎ –Ó« ±Ód∫ÓKÓ∑ÓOÚs ±ÔMÓUß∂ÎU ∞LÔFÚDÓOÓU‹ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓW ËÓ√Ô§OVÔ ÓMtÔ.> ±ÓU ≥wÓ √Ô§ÚdÓ…Ô √Ó°w ≠w «_ÔßÚ∂ÔuŸ ?> ±ÓU ≥ÔuÓ «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ¥Ób]îdÔÁÔ √Ó°w ØÔq] √ÔßÚ∂ÔuŸÌ ?> ±ÓU ≥ÔuÓ «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ¥Ób]îdÔÁÔ ¥ÓuÚ±OÒÎU ?

«∞LCLU

±KFV

Page 174: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3’2

174

91 ±cØd… «∞∑LOÒe

•ÓqÒ «∞LºUzq«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» Ë©dÕ) , (d» ˧Ll)(§Ll Ë©dÕ) , (©dÕ Ë§Ll)

«∞JHU¥W: •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW ≈≤LU¡ ∞öß∑bô‰ «∞d¥Uw

3) ¥Ó∫ÚuÍ •ÓIÚqÏ 9 ÅÔHÔu·Ì ±sÚ √Ó®ÚπÓU «∞e]¥Ú∑ÔuÊ °JÔqΩ ÅÓnΩ 23 ®πÓdÓ…Î. √Ó≤Ú∑ÓπÓX «∞ÚuÓ«•bÓ…Ô ±ÔFÓb]‰Ó4 œØq “Ó¥Ú∑Ôu≤ÎU.√ - √Ô∞ÚIw ßÔRÓ«ôÎ –Ó« ±ÓdÚ•ÓKÓ∑ÓOÚs ±ÔMÓUß∂ÎU ∞LÔFFDÓOÓU‹ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓW..........................................................................................................» - √Ô§OVÔ ÓsÚ ≥ÓcÓ« «∞º^RÓ«‰.

4) ≤ÓE]LÓXÚ ±ÓbÚ¸ÓßÓ∑ÔMÓU •ÚKÓWÎ ≠ÓAÓUÓ„Ó ≠ONÓU 361 ¢KÚLOcΫ. «ØÚ∑ÓdÓÈ «∞ÚLÔb¥dÔ 4 •ÓU≠öÓ‹Ì °JÔqΩ ËÓ«•bÓ…Ì 54±ÓIÚFÓbΫ.√ - √Ô∞ÚIw ßÔRÓ«ôÎ –Ó« ±ÓdÚ•ÓKÓ∑ÓOÚs ±ÔMÓUß∂ÎU ∞LÔFÚDÓOÓU‹ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓW...........................................................................................................» - √Ô§OVÔ ÓsÚ ≥ÓcÓ« «∞º^RÓ«‰.

5) √ÔôÓ•kÔ ≥ÓcÁ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹

´ÓbÓœÔ √Ó≠ÚdÓ«œ «∞ÚFÓUzKÓW 4£ÓLÓsÔ ¢cÚØÓdÓ… «∞b^îÔu‰ ≈∞Óv «∞ÚLÓºÚdÓÕ ∞KA]ªÚh °U∞ÚLw 0571£ÓLÓsÔ ¢cÚØÓdÓ… «∞d^ØÔu» ∞KA]ªÚh ≠w «∞Ú∫ÓU≠KÓW –Ó≥ÓU°ÎU ËÓ≈¥]U°ÎU °U∞ÚLw056

√ - √Ô•Ód¸Ô °NÓcÁ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ ±ÓºÚQÓ∞ÓWÎ –Ó«‹Ó ßÔRÓ«‰Ì ËÓ«•bÌ.» - √ÓÆÔuÂÔ °∫ÓKΩNÓU.

Page 175: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3≥MbßW

02

175

«∞Nb· :

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

√ÅMÒn «∞eË«¥U •ºV ≠∑∫U¢NU Ë√ßLNU’1

«∞LcØd… «_ßUßOW

2) √Ô¸ÚßÔrÔ “Ó«Ë¥ÓWÎ Ó√ÓßÔNÓU «∞M^IÓDÓWÔ «∞LÓFÚKÔu±ÓWÔ òËåËÓ√Ó∞uÒÊÔ ≠∑∫∑NU

√ßÔrÔ 4 “Ó«ËÓ¥ÓU ÔƒÔËßÔNÓU «∞M^IÚDÓWÔ «∞LÓFÚKÔu±ÓWÔ òÊåË√Ô∞ÓuΩÊÔ ≠Ó∑Ú∫ÓWÓ ØÔq] ËÓ«•bÓ…Ì ±MÚNÓU °KÚuÚÊÌ îÓU’æ.

>Ë>Ê

√Ó¸ÚßÔrÔ “Ó«Ë¥ÓWÎ √ÓßÔNÓU ò؇å ËÓ√Ó•ÚbÔ KÚFOÚNÓU ¥ÓLÔd^±sÓ «∞M^IÚDÓW òœå

√Ó¸ÚßÔrÔ “Ó«Ë¥ÓWÎ Ó√ÚßÔNÓU ò√å ËÓ¢ÓMÚ∑ÓLw ≈∞ÓOÚNÓU «∞M^IDÓWÔò»å ËÓôÓ ¢ÓMÚ∑ÓLw ≈∞ÓOÚNÓU «∞M]IÔDÔWÔ òœå

„ >

>œ√>

1) √- √Ó∞ÓuΩÊÔ ≠∑∫U‹ «∞eÒË«¥U °Q∞Úu«ÊÌ ±Ôª∑ÓKHÓWÌ ≠w ØÔqΩ ÓßÚrÌ.

» - ´ÓbÓœÔ «∞e]ËÓ«¥UÓ.´ÓbÓœÔ «∞e]ËÓ«¥ÓU .´ÓbÓœÔ «∞e]ËÓ«¥ÓU. ÓbÓœÔ «∞e]ËÓ«¥ÓU .

Ã

ÊÊ

œ

Ë

≥‡

»

Page 176: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

3) √ØLÒq «∞Hd«⁄ °F∂U… ò¢M∑Lwå √Ë òô ¢M∑Lwå.«∞M^IÚDÓWÔ ò’å ................. ≈∞Óv «∞e]«Ë¥ÓW «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò”å«∞M^IÚDÓWÔ ò”å .................. ≈∞Óv «∞e]«Ë¥ÓW «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò”å«∞M^IÚDÓWÔ òÊå ................. ≈∞Óv «∞e]«Ë¥ÓW «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò”å«∞M^IÚDÓWÔ ò؇å ................. ≈∞Óv «∞e]«Ë¥ÓW «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò”å«∞M^IÚDÓWÔ ò≥‡å ................. ≈∞Óv «∞e]«Ë¥ÓW «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò”å

4) √Ó¸ÚßÔr «∞MΩIÓU◊Ó ØÓLÓU ≥ÔuÓ ±∂OÒsÏ ≠w «∞ÚπÓbÚËÓ‰Ì

«∞M^IÚDÓWÔ

»

Ã

œ

≥‡

Ë

¢ÓMÚ∑ÓLw ≈∞Óv «∞e]«Ë¥ÓW«∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò√å

*

*

*

ôÓ ¢ÓMÚ∑ÓLw ≈∞Óv «∞e]«Ë¥ÓW«∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò√å

*

*

’X

X

XX

Ê

≥‡Ø

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

≥MbßW’2

02

176

«∞Nb· :

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

√ÅMÒn «∞eË«¥U •ºV ≠∑∫U¢NU Ë√ßLNU

Page 177: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’302

177

≥MbßW«∞Nb· :

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

√ÅMÒn «∞eË«¥U •ºV ≠∑∫U¢NU Ë√ßLNU

5)

√- √¢^r ÓßÚrÓ “Ó«Ë¥ÓWÌ Ó«ßÔNÓU òËå ËÓ≠Ó∑Ú∫Ó∑ÔNÓU √ÓØÚ∂ÓdÔ ±sÚ ≠Ó∑Ú∫ÓW «∞eÓ«Ë¥ÓW «∞Ò∑w Ó√ÚßÔNÓU ò؇å.»- √¢^r ÓßÚrÓ “Ó«Ë¥ÓWÌ Ó«ßÔNÓU òÊå ËÓ≠Ó∑Ú∫Ó∑ÔNÓU √ÓÅÚGÓdÔ ±sÚ ≠Ó∑Ú∫ÓW «∞e]«Ë¥ÓW «∞]∑w Ó√ÓßÔNÓU ò؇å.

6) √°Ú∫YÔ Ós «∞e]ËÓ«¥ÓU «∞IÓUzLÓW °UßÚ∑FÚLÓU‰ «∞JÔu” £Ôr] √Ó∞ÓuΩ¢ÔNÓU.

») √ÔÆUÓ¸ÊÔ ≠Ó∑Ú∫ÓWÓ «∞e«Ë¥W «∞IUzLW ∞KÚJÔÔu” °Jq ≠Ó∑Ú∫ÓWÓ ±ÓsÚ ≠Ó∑Ó∫ÓU‹ ≥cÁ «∞e]ËÓ«¥ÓU £Ôr] √ØÚ∑ÔVÔ ≠w «∞ÚHÓdÓ«⁄ :ò∞ÓNÓU ≤ÓHÚfÔ ≠Ó∑Ú∫ÓWÌå

ò≠Ó∑Ú∫Ó∑ÔNÓU √ÓØ∂d±sÚ ≠Ó∑Ú∫Ótåò≠Ó∑Ú∫Ó∑ÔNÓU √ÓÅÚGÓdÔ ±sÚ ≠Ó∑Ú∫Ótå

«∞e]«ËÓ¥ÓWÔ «∞Ò∑w Ó√ÚßÔNÓU òÊå ............................... «∞e]«Ë¥ÓW «∞IÓUzLÓW.«∞e]«ËÓ¥ÓWÔ «∞Ò∑w Ó√ÚßÔNÓU òÂå ............................... «∞e]«Ë¥ÓW «∞IÓUzLÓW.«∞e]«ËÓ¥ÓWÔ «∞Ò∑w Ó√ÚßÔNÓU òeå ............................... «∞e]«Ë¥ÓW «∞IÓUzLÓW.«∞e]«ËÓ¥ÓWÔ «∞Ò∑w Ó√ÚßÔNÓU òŸå ............................... «∞e]«Ë¥ÓW «∞IÓUzLÓW.«∞e]«ËÓ¥ÓWÔ «∞Ò∑w Ó√ÚßÔNÓU ò؇å .............................. «∞e]«Ë¥ÓW «∞IÓUzLÓW.«∞e]«ËÓ¥ÓWÔ «∞Ò∑w Ó√ÚßÔNÓU ò√å ............................... «∞e]«Ë¥ÓW «∞IÓUzLÓW.

Ê

Ë

Ÿ

“

Ê

Page 178: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW02

178

’4≥MbßW

«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

√ÅMÒn «∞eË«¥U •ºV ≠∑∫U¢NU Ë√ßLNU

7)

8) √ÔØÚ∑ÔVÔ ±ÓJÓUÊÓ «∞HÓdÓ«⁄ «∞LÔMÓI]j (ÆÓUzLÓWÏ, ±ÔMÚHÓd§ÓWÏ, •ÓUœ]…Ï) ±ÔºÚ∑ÓFOMÎU °U∞JÔu”.> «∞e]«ËÓ¥ÓWÔ «∞Ò∑w Ó√ÚßÔNÓU ò√å ...............................> «∞e]«ËÓ¥ÓWÔ «∞Ò∑w Ó√ÚßÔNÓU ò»å ...............................> «∞e]«ËÓ¥ÓWÔ «∞Ò∑w Ó√ÚßÔNÓU òÃå ...............................> «∞e]«ËÓ¥ÓWÔ «∞Ò∑w Ó√ÚßÔNÓU òœå ...............................

√Ô¸ÚßÔrÔ “Ó«Ë¥ÓWÎ ÆÓUzLÓWÎ Ó√ÚßÔNÓU òÂå ËÓ√Ó•ÓbÔ KÚFÓOÚNÓU«∞CΩKÚlÔ «∞LÓdÚßÔuÂÔ

√Ó¸ÚßÔrÔ “Ó«Ë¥ÓWÎ ÆÓUzLÓWÎ ¥ÓLÔd^ KÚFÔNÓU «_ÓË]‰ ±sÚ ò»åËÓ¥ÓLÔd^ KÚFÔNÓU «∞∏]U≤w ±sÚ òÃå.

Â>»Ã >

«ÚßÔrÔ “Ó«Ë¥Ó∑ÓOÚs ÆÓUzLÓ∑ÓOÚs ¸Ó√Ú”Ô «_ÔË∞Óv ò√åËÓ¸Ó√Ú”Ô «∞∏]U≤OÓW ò»å

√Ô¸ÚßÔrÔ ±ÔCÓK]FÓU °t “Ó«Ë¥Ó∑ÓUÊ ÆÓUzLÓ∑ÓUÊ.

√>>»

√»

à œ

Page 179: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb· :’502

179

01) √- √Ó¸ÚßÔrÔ ±Ô∏ÓK]∏ÎU ∞ÓtÔ “Ó«Ë¥ÓWÏ ÆÓUzLÓWÏ Ó√ÚßÔNÓU ò√å ËÓ“Ó«Ë¥Ó∑ÓUÊ •ÓUœ]¢ÓUÊ»- √Ó¸ÚßÔrÔ ±Ô∏ÓK]∏ÎU ∞ÓtÔ “Ó«Ë¥ÓWÏ ±ÔMÚHÓd§ÓWÏ Ó√ÚßÔNÓU òÃåÃ- √Ó¸ÚßÔrÔ ±Ô∏ÓK]∏ÓU ∞ÓtÔ 3 “ÓËÓ«¥ÓU •ÓUœ]…Ì ÔƒÔËßÔNÓU ≥‡, „ , Ÿ.

9) √Ô¸ÚßÔrÔ «∞CΩKÚlÓ «∞∏]U≤w ∞JÔqΩ “Ó«Ë¥ÓWÌ.

√ÅMÒn «∞eË«¥U •ºV ≠∑∫U¢NU Ë√ßLNU

“Ó«Ë¥ÓWÏ ±ÔMÚHÓd§ÓWÏ“Ó«Ë¥ÓWÏ •ÓUœ]…Ï“Ó«Ë¥ÓWÏ ÆÓUzLÓW

œ Ã

»

Page 180: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

1)

√Ó¸Ó«œÓ √Ó°w ¢ÓIÚºOrÓ ÆDÚFÓWÓ ±sÓ «_Ó¸Ú÷ (√Ó≤ÚEÔd «∞A]JÚqÓ) ≈∞Óv √Ó¸Ú°ÓFÓWÌ √Ó•ÚuÓ«÷Ì ±Ô∏ÓK]∏ÓW «∞A]JÚq∞OÓGÚdßÓNÓU ≠ÔKÚHÔöÎ ËÓ©ÓLÓU©rÓ> •ÓuÚÓUÊ ∞JÔqæ ±MÚNÔLÓU “Ó«Ë¥ÓWÏ •ÓUœ]…Ï √ÓßÚNÓU òÊå> •ÓuÚÓUÊ ∞JÔqæ ±MÚNÔLÓU “Ó«Ë¥ÓWÏ •ÓUœ]…Ï ±ÔMÚHÓd§ÓWÏ òÊå√- √ÔßÓUbÔÁÔ ÓKÓv ¢ÓIÚºOr ≥ÓcÓ« «∞∫ÓuÚ÷ »- √Ô∞ÓuΩÊÔ œÓ«îqÓ ØÔqΩ ±s «∞L∏K∏OÚs «∞K]cÓ¥Ús ∞JÔqÌ ±MÚNÔLÓU “Ó«Ë¥ÓWÏ ±ÔMÚHÓd§ÓWÏ °U_Ó•ÚLÓd.à - √Ô∞ÓuΩÊÔ œÓ«îqÓ Øqæ ±sÚ «∞LÔ∏ÓK]∏ÓOÚs «üîÓdÓ¥Ús °U_ÓîÚCÓd.œ- «ßÚ∑ÓGÓq] √Ó°w ≈≤Ú∑ÓUà ≥ÓcÁ «∞ÚIDÚFÓW ÓKÓv «∞M]∫Úu «∞∑]U∞w :

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

’102

180

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb· :√ÅMÒn «∞eË«¥U •ºV ≠∑∫U¢NU Ë√ßLNU

Ê

> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ØÔ∑ÚKÓW «∞JLΩOÓW «∞]∑w °ÓUÓNÓU ±sÚ ØÔq ≤ÓuÚŸÌ ±sÓ «ù≤Ú∑ÓUÃ.

«∞HÔKÚHÔqÔ

«∞D]LÓU©rÔ

ØÔ∑ÔKÓWÔ «ù≤Ú∑ÓUÃØLO]WÏ ≈•Ú∑ÓHÓk°NÓU

ØLO]WÏ √≥ÚbÓ«≥U_ÓÅÚbÆÓUzt

ØLO]WÏ °ÓUÓNÓU

473 Øm52 Øm56 Øm«∞LÔ∑Ó∂ÓIO]WÔ

085 Øm84 Øm34 Øm«∞LÔ∑Ó∂ÓIO]WÔ

X

Page 181: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

’202

181

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb· :√ÅMÒn «∞eË«¥U •ºV ≠∑∫U¢NU Ë√ßLNU

2) √≤Ú∑ÓZÓ ¢ÓöÓ±OcÔ ±sÓ «∞ºÒMÓW «∞∏]U∞∏ÓWÌ ±ÓπÓK]WÎ ±ÓbÚ¸ÓßO]WÎ ËÆÓb]±Ôu« «∞Ú∂ÓOÓU≤ÓU‹ «∞∑]U∞OÓWÎ :

´ÓbÓœÔ «∞M^ºÓa £ÓLÓsÔ ËÓ¸Ó‚ «∞DΩ∂ÓUÓW °U∞b ±ÓBÓU¥nÔ «∞DΩ∂ÓUÓW °U∞b £ÓLÓsÔ °ÓOÚl «∞M^ºÓa °U∞b0523887 032

√Ób^Ë« öÓ·Ó ≥ÓcÁ «∞LÓπÓK]W √Ó£ÚMÓU¡Ó •B]W «∞∑]dÚ°OÓW «∞∑]AÚJOKO]W ËÓ¸ÓßÔLu« KÓOÚt ±ÓπÚLÔuÓW ±sÓ«∞e]ËÓ«¥ÓU ∞Óu]≤Ôu« ≠Ó∑Ó∫ÓU¢NÓU •ÓºÓVÓ ±ÓU ≥ÔuÓ ±Ô∂ÓO]sÔ °NÓcÓ« «∞ÚπÓbÚËÓ‰ :

≠Ó∑Ó∫ÓU‹Ô «∞e]ËÓ¥ÓU «∞∫ÓUœ]…Ô ≠Ó∑Ó∫ÓU‹Ô «∞e]ËÓ«¥ÓU «∞IÓUzLÓW≠Ó∑Ó∫ÓU‹Ô «∞e]ËÓ«¥ÓU «∞LÔMÚHÓd§ÓWÅÓHÚdÓ«¡Ô•ÓLÚdÓ«¡ÔîCÚdÓ«¡Ô

√- √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞LÓ∂ÚKÓm «∞LÓU∞w «∞]cÍ ËÓ≠]dÔËÁÏ °ÓFÚbÓ ¢ÓºÚb¥b§ÓLOl «∞LÓBÓU¥n.»- √Ô¢ÓLΩrÔ ¢ÓKÚu¥sÓ öÓ· «∞LÓπÓKΩW °U_Ó∞ÚuÓ«Ê «∞LÔMÓUß∂ÓW

Page 182: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØd… «∞∑LOÒe

’102

182

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb· :√ÅMÒn «∞eË«¥U •ºV ≠∑∫U¢NU Ë√ßLNU

1) √Ô¸ÚßÔrÔ ±Ô∏ÓK]∏ÎU ≈•ÚbÓÈ “ÓËÓ«¥ÓUÁÔ ÆÓUzLÓWÏ ËÓÆÓOÚfÔ KÚFÓOÚs ±sÚ √ÓÚöÓ´t °U∞Br 3 Ë 5 .

2) √- √Ó¸ÚßÔrÔ «∞d^°ÓUO]U‹ «∞∑]U∞OÓWÓ £Ôr] √Ô∞ÓuΩÊÔ œÓ«îqÓ ØÔqæ ±MÚNÓU •ÓºÓVÓ ±ÓU ≥ÔuÓ ±ÓDÚKÔu»Ï ±MΩw :

»- √Ô¢r^ «∞∂ÓOÓU≤ÓU‹ «∞M]UÆBÓWÓ ≠w «∞πÚbÚËÓ‰ «Ú∑LÓUœÎ« ÓKÓv «∞d^ßÔu «∞Ω∑w ÆÔLÚXÔ °NÓU.

√ÆÓUzLÓWϱÔMÚHÓd§ÓWÏ ±ÔMÚHÓd§ÓWÏ? √ÅHd

» ÆÓUzLÓWÏÆÓUzLÓWÏ•ÓUœ]…Ï?√îCd

ÃÆÓUzLÓWÏÆÓUzLÓWÏÆÓUzLÓWÏ?√•Ld

œ±ÔMÚHÓd§ÓWϱÔMÚHÓd§ÓWÏ•ÓUœ]…Ï? √“Ú‚

«∞d^°ÓUw^≠Ó∑Ú∫ÓWÔ «∞e]«Ë¥ÓW 1≠Ó∑Ú∫ÓWÔ «∞e]«Ë¥ÓW 2≠Ó∑Ú∫ÓWÔ «∞e]«Ë¥ÓW 3≠Ó∑Ú∫ÓWÔ «∞e]«Ë¥ÓW 4∞ÓuÚÊԜӫîKt

Page 183: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3’202

183

3) √- √Ó¸ÚßÔrÔ “Ó«Ë¥ÓWÎ ±ÔMÚHÓd§ÓWÎ Ó√ÚßÔNÓU ò√å

»- √Ó¸ÚßÔrÚ ±sÓ «∞M^IÚDÓW ò√å îÓDÓOÚs ±ÔºÚ∑ÓIOLÓOÚs _Ó•ÚBÔqÓ ÓKÓv “Ó«Ë¥Ó∑ÓOÚs ÆÓUzLÓ∑ÓOÚs ËÓ“Ó«Ë¥ÓWÌ

±ÔMÚHÓdÓ§ÓWÌ ËÓ“Ó«Ë¥ÓWÌ •ÓUœ]…Ì.

4) √- √ßr “«Ë¥W •UœÒ… √ßNU òÃå

»- √ßr ±s «∞MÒIDW òÃå îDÒOs ±º∑IOLOs _•Bq Kv “«Ë¥∑Os ÆÓUzLÓ∑ÓOÚs Ë“«Ë¥W

±MHd§W Ë“«Ë¥W •UœÒ….

5) √- √Ó¸ÚßÔrÔ “Ó«Ë¥ÓWÎ ±ÔMÚHÓd§ÓWÎ Ó√ÓßÔNÓU ò”å

»- √Ó¸ÚßÔrÔ ±sÓ «∞M^IÚDÓW ò”å îÓD]OÚsÌ ±ÔºÚ∑ÓIOLÓOÚs _Ó•ÚBÔqÓ ÓKÓv “Ó«Ë¥ÓWÌ ÆÓUzLÓWÌ ËÓ“Ó«Ë¥Ó∑ÓOÚs

•ÓUœ]¢ÓOÚs.

±cØd… «∞∑LOÒe

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb· :√ÅMÒn «∞eË«¥U •ºV ≠∑∫U¢NU Ë√ßLNU

Page 184: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’112

184

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb· : √•ºV ÆOf ±∫Oj Øq ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

1) √ - √ÓßÚ∑ÓFÚLqÔ «∞ÚLºÚDÓdÓ…Ó «∞ÚLÔbÚ¸Ó§ÓWÓ ËÓ«∞ÚJÔu”Ó _Ó¢ÓFÓd]·Ó «∞ÚLÔºÚ∑ÓDOöÓ‹ ËÓ«∞ÚLÔdÓ°]FÓU‹.

2) √ - √Ô∞ÓuΩÊÔ °U_Ó•ÚLÓd •ÔbÔËœÓ ØÔqΩ ±MÚDÓIÓWÌ ±ÔKÓu]≤ÓWÌ.

» - √Ô¢r^ ±ÓU ¥ÓKw :√ÔßÓLΩw «∞ÚªÓj] «∞ÚLÔGÚKÓoÓ «_Ó•ÚLÓdÓ «∞]cÍ ¥Ó∫Ôb^ ØÔq] ®ÓJÚqÌ .......................................................

» - √Ô¢r^ ±ÓU ¥ÓKw :> «∞ÚLÔºÚ∑ÓDOöÓ‹Ô ≥wÓ .............................. _ÓÊ] ∞JÔqΩ ±ÓMÚNÓU ........................................ .................................................................................................................. > «∞ÚLÔdÓ°]FÓU‹Ô ≥wÓ .................................. _ÓÊ] ∞JÔqΩ ±ÓMÚNÓU ........................................ ..................................................................................................................

»Ã

œ≥‡Ë√

Page 185: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’212

185

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb· : √•ºV ÆOf ±∫Oj Øq ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

3) √Ô∞ÓuΩÊÔ °U_ÓîÚCÓd ±Ô∫OjÓ ØÔqΩ ±ÔCÓK]lÌ.

4) √Ó¸Ú°jÔ ØÔq] ®ÓJÚqÌ °IÓOÚf ±Ô∫ODt.

±Ô∏ÓKÒYÏ KÚFÓUÊ 2 År ËKl 3 År*

±ÔºÚ∑ÓDOqÏ ©Ôu∞ÔtÔ 4 År Ë´ÓdÚÔtÔ 2 År*

±Ô∏ÓKÒYÏ KÚFÓUÊ 3 År ËKl 4 År*

±ÔdÓ°]lÏ KÚFÔtÔ 4 År *

01 År

51 År

61 År

7 År

21 År

31 År

Page 186: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’312

186

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb· : √•ºV ÆOf ±∫Oj Øq ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

5) √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «_Ó®ÚJÓU‰ «∞]∑w ∞ÓNÓU ≤ÓHÚfÔ ÆÓOÚf «∞ÚLÔ∫Oj ?

» - √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w :

«_Ó®ÚJÓU‰Ô «∞]∑w ∞ÓNÓU ≤ÓHÚfÔ ÆÓOÚf «∞ÚLÔ∫Oj ÆÓOÚfÔ ±Ô∫Oj ØÔqæ ±MÚNÓU

1

4 År

2 År

4

2

5 År

3År

3

5

Page 187: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «_ßUßOW

’412

187

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb· : √•ºV ÆOf ±∫Oj Øq ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

8) ±ÓbÚ§ÓMÓWÏ ≠w ®ÓJÚq ±ÔdÓ°]lÌ ©Ôu‰Ô KÚFt 4 Â Ë 5 œßr. √Ó•ÓDÚMÓU≥ÓU °AÓ∂OJÓW √ÎßÚöÓ„Ì.- ±ÓU ©Ôu‰Ô ®Ó∂OJÓW «_ÎßÚöÓ„ «∞ÚLÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓW.

9 - •Ób¥IÓ∑ÔMÓU ±ÔºÚ∑ÓDOKÓWÏ «∞A]JÚq ©Ôu∞ÔNÓU 42  ËÓ´ÓdÚNÓU 81 Â. √Ó¸Ó«œÓ √Ó°w ≈•ÓU©Ó∑ÓNÓU °πbÓ«Ì ±ÓlÓ¢ÓdÚ„ ±bÚîÓqÌ ÓdÚÔtÔ 3 Â.- √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆÓOÚf ©Ôu‰ ≥ÓcÓ« «∞ÚπbÓ«.

01 - •Ób¥IÓWÔ §ÓU≤ÓU ±ÔdÓ°]FÓWÔ «∞A]JÚq √Ó•ÓU©ÓNÓU °ºOÓUÃÌ ©Ôu∞ÔtÔ 18 Â ËÓÆÓbÚ ¢ÓdÓ„Ó ±ÓbÚîÓöÎ ÓdÚÔtÔ 3 Â.- ±ÓU ÆÓOÚfÔ ±Ô∫Oj •Ób¥IÓW §ÓU≤ÓU ?

6) √ - √ÓÆÔuÂÔ °IÓOÚf ©Ôu‰ Ø∑ÓU» «∞dΩ¥ÓUOÓU‹ ËÓ´ÓdÚt» - √Ó•ÚºÔVÔ ÆÓOÚfÓ ±Ô∫ODt.à - √Ó¢Ó∫ÓI]oÔ ±sÚ Å∫]W «∞M]∑OπÓW «∞Ω∑w ¢ÓuÓÅ]KÚXÔ ≈∞ÓOÚNÓU ±ÔºÚ∑ÓFÚLöÎ îÓOÚDÎU.

7) îÓU©ÓXÚ ßÓKÚLÓv ßÓHOHÓWÎ •ÓuÚ‰Ó ≥ÓcÓ« «∞ÚGDÓU¡ «∞ÚLÔºÚ∑ÓDOq «∞A]JÚq.±ÓU ©Ôu‰Ô «∞º]HOHÓW «∞]∑w «ßÚ∑ÓFÚLÓKÓ∑ÚNÓU ?

531 År

59 År

Page 188: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

’112

188

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb· : √•ºV ÆOf ±∫Oj Øq ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

1) ¢ÓMÚAÔjÔ ±ÓπÚLÔuÓWÏ ±sÓ «∞∑]öÓ±Oc ≠w ≤ÓUœÍ «∞∑]dÚ°OÓW «∞∑]AÚJOKO]W °LÓbÚ¸ÓßÓ∑MÓU. √Ó´Ób] ≥ÓRÔô¡

«∞∑]öÓ±OcÔ «∞K]uÚ•ÓU‹ «∞∑]U∞OÓWÓ :

√Ó¸Ó«œÔË« ¢ÓGÚDOÓ∑ÓNÓU °QÓ©Ú∂ÓU‚Ì ±sÓ «∞Ú∂K]uÚ¸ (ØÔq^ ©Ó∂ÓoÌ ±ÔIÓU¥fÌ ∞K]uÚ•ÓW). ≠ÓCÓ∂ÓDÔu« •ÓU§OÓU¢NrÚ

ØÓUü¢w:

> ©Ó∂ÓoÏ ±sÓ «∞Ú∂K]uÚ¸ ∞K]uÚ•ÓW «∞ÚLÔdÓ°]FÓW °‡ 057 ±w.

> ©Ó∂ÓIÓUÊ ±sÓ «∞Ú∂K]ud ∞K]uÚ•Ó∑ÓOÚs «∞ÚLÔºÚ∑ÓDOKÓ∑OÚs °‡ 578 ±w «∞D]∂ÓoÔ «∞ÚuÓ«•bÔ.

> ®Ód¥jÏ ôÓÅoÏ ∞OÔ∫ODÔu« °t «∞K]uÚ•ÓU‹ £ÓLÓsÔ «∞ÚL∑Úd ±MÚtÔ 57 ±w.

> 3 ±ÓAÓU°pÓ ∞∑ÓFÚKOo «∞K]uÚ•ÓU‹ °‡ 024 ±w «∞ÚuÓ«•bÔ

> ¥Ôd¥bÔËÊÓ √ÓÊÚ ¥ÓFÚd≠Ôu« :

√ - £ÓLÓsÓ «_Ó©Ú∂ÓU‚ «∞Ú∂K]uÚ¸¥]W.

» - ÆÓOÚfÓ ©Ôu‰ «∞A]d¥j «∞ö]Åo «∞ö]“Â ∞JÔqΩ ∞ÓuÚ•ÓWÌ

à - ÆÓOÚfÓ ©Ôu‰ «∞A]d|j «∞ö]Åo «∞ö]“ ∞K]uÚ•ÓU‹ «∞∏]öÓÀ.

œ - £ÓLÓsÓ ®dÓ«¡ «∞Ú∫ÓU§OÓU‹ «∞]∑w Ó∂ÓDÔu≥ÓU.

œßrÅrÅr

ϧrϧrϧr

Page 189: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3’212

189

«∞LcØd… «ôœ±U§OW

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb· : √•ºV ÆOf ±∫Oj Øq ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

2) ÆÓU∞ÓXÚ √Ô±Ωw :"œÓîÓKÓXÔ ±ÓGÓU“Ó…Î ≠ÓQÔ´Úπ∂ÚXÔ °GDÓU¡ ©ÓUË∞ÓWÌ £ÓLÓMÔtÔ 0065 ±w Ë 6 ±ÓMÓUœ¥qÓ £ÓLÓsÔ «∞ÚuÓ«•b ±ÓMÚNÓU 527 ±w.≠ÓJ]dÚ‹Ô ≠w ≈´ÚbÓ«œ DÓU¡Ì Ë 6 ±ÓMÓUœ¥qÓ °MÓHÚºw ±∏ÚKÓLÓU ≥wÓ ±Ô∂ÓO]MÓWÏ ≠w «∞d]ßÚr :

≥ÓcÓ« «∞ÚFÓLÓqÔ ¥Ó∫Ú∑ÓUÃÔ ≈∞Óv :> ÆDÚFÓW ÆÔLÓU‘Ì °‡ 0513 ±w ù´ÚbÓ«œ «∞ÚGDÓU¡ ËÓ«∞ÚLÓMÓUœ¥q.> ßÓHOHÓWÌ ù•ÓU©ÓW «∞ÚGDÓU¡ ËÓ«∞ÚLÓMÓUœ¥q £ÓLÓsÔ «∞ÚL∑Úd ±MÚNÓU 523 ±w.√Ô¸¥bÔ √ÓÊÚ √Ó´Úd·Ó :

√ - £ÓLÓsÓ «∞ÚGDÓU¡ ËÓ«∞ÚLÓMÓUœ¥q ≠w «∞ÚLÓGÓU“Ó….

» - ©Ôu‰Ó «∞º]HOHÓW «∞ö]“±ÓW ∞KÚLÓMÓUœ¥q.

à - ©Ôu‰Ó «∞º]HOHÓW «∞ö]“±ÓW ∞KÚGDÓU¡ ËÓ«∞ÚLÓMÓUœ¥q.

œ - £ÓLÓsÓ ®dÓ«¡ «∞Ú∫ÓU§OÓU‹ «∞]∑w Ó∂ÓDÚ∑ÔNÓU.≥ - «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÓ «∞ÚLÓU∞w] «∞]cÍ √ÔËÓ≠ΩdÔÁÔ MÚbÓ±ÓU √Ô´b^Ô ≥ÓcÓ« «∞ÚGDÓU¡Ó ËÓ«∞ÚLÓMÓUœ¥qÓ °MÓHÚºw."

År

År

ϧr

ϧr

Page 190: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

±cØdÒ… «∞∑LOÒe

’112

190

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb· : √•ºV ÆOf ±∫Oj Øq ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

1) √ - √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ÆÓOÚf ±Ô∫Oj ≥ÓcÓ« «∞ÚLÔºÚ∑ÓDOq «∞]cÍ ¥ÔLÚJsÔ ¢ÓIÚºOLÔtÔ ≈∞Óv 3 ±ÔdÓ°]FÓU‹Ì.

» - √Ó•ÚºÔVÔ ÆÓOÚfÓ ±Ô∫Oj ØÔqΩ ±ÔdÓ°]lÌ ±sÚ ≥ÓcÁ «∞ÚLÔdÓ°]FÓU‹.

2) ÆDÚFÓWÔ "«∞b^˱OMÔu" ±ÔºÚ∑ÓDOKÓWÔ «∞A]JÚq (±∏ÚKÓLÓU ¥Ô∂ÓOΩMÔtÔ «∞d]ßÚrÔ)

¥ÓKÚFÓVÔ ≥AÓUÂÏ °‡ 6 ÆDÓlÌ ≠ÓdÓÅ]HÓNÓU «∞ÚuÓ«•bÓ…Ô ±Ô∫ÓU–¥ÓWÏ

∞úÔîÚdÓÈ ±sÚ ≤ÓU•OÓW «∞D^u‰ ËÓ´ÓKÓv «ßÚ∑IÓU±ÓWÌ ËÓ«•bÓ…Ì.

√ - ±ÓU ÆÓOÚfÔ ±Ô∫Oj «∞A]JÚq «∞]cÍ ¢Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓOÚt ≥AÓUÂÏ ?

» - ÓÅ]HÓNÓU ≥AÓUÂÏ ±Ód]…Î £ÓU≤OÓWÎ «∞ÚuÓ«•bÓ…Ô ±Ô∫ÓU–¥ÓWÏ ∞úÔîÚdÓÈ ±sÚ ≤ÓU•OÓW «∞ÚFÓdÚ÷ Ë´ÓKÓv

«ßÚ∑IÓU±ÓWÌ ËÓ«•bÓ…Ì.

±ÓU ÆÓOÚf Ô ±Ô∫Oj «∞A]JÚq «∞]cÍ ¢Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓOÚt ≥AÓUÂÏ ≥ÓcÁ «∞ÚLÓd]…Ó ?

3) îÓB]BÓXÚ ±ÓbÚ¸ÓßÓ∑ÔMÓU ±ÓKÚFÓ∂ÎU ∞K∑]dÚ°OÓW «∞Ú∂ÓbÓ≤O]W ≠w ®ÓJÚq±ÔºÚ∑ÓDOqÌ ÆÓOÚfÔ ÓdÚt 3 œØr ËÓÆÓOÚfÔ

©Ôu∞t ¥ÓHÔu‚Ô ÆÓOÚfÓ ÓdÚt °‡ 4 Â.

√ - ±ÓU ÆÓOÚfÔ ±Ô∫Oj ≥ÓcÓ« «∞ÚLÓKÚFÓV ?

» - ¢ÓL]XÚ ≈•ÓU©ÓWÔ ≥ÓcÓ« «∞ÚLÓKÚFÓV °BÓH]OÚs ±sÓ «_ÓßÚöÓ„ ±ÓlÓ ¢ÓdÚ„ ±ÓbÚîÓqÌ ÓdÚÔtÔ 2 Â.

±ÓU ÆÓOÚfÔ ©Ôu‰ «_ÓßÚöÓ„ «∞ÚLÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓW ?

År

År

År

Page 191: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3’212

191

±cØdÒ… «∞∑LOÒe

≥MbßW«∞JHU¥W : •qÒ ËFOÒU‹ ±AJq œ«∞ÒW °∑u™On îUÅOU‹ «_®JU‰ «∞NMbßOW

«∞Nb· : √•ºV ÆOf ±∫Oj Øq ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

4) îÓU©ÓXÚ "±ÔMÓv" DÓU¡Ó ©ÓUË∞ÓWÌ ±ÔºÚ∑ÓDOqÓ «∞A]JÚq ©Ôu∞ÔtÔ 41 œßr ËÓ´ÓdÚÔtÔ 11 œßr.

¢Ôd¥bÔ "±ÔMÓv" ≈•ÓU©Ó∑ÓtÔ °ºÓHOHÓWÌ ±ÔeÓ¸ÚØÓAÓWÌ £ÓLÓsÔ «∞ÚL∑Úd ±MÚNÓU 574 ±w.

√ÔßÓUbÔ≥ÓU ÓKÓv •ºÓU» £ÓLÓs «∞º]HOMÓW «∞ö]“±ÓW.

5) ®ÓdÓ‹Ú √Ô±Ωw ÆDÚFÓWÓ ÆÔLÓU‘Ì °‡ 0572 ±w. ¢Ôd¥bÔ √ÓÊÚ ¢ÓBÚMÓlÓ ±MÚNÓU 6 ±ÓMÓUœ¥qÓ ±ÔdÓ°]FÓW «∞A]JÚq ©Ôu‰Ô

KÚl «∞ÚuÓ«•b 52 År ËÓ√ÓÊÚ ¢Ô∫ODÓNÓU °ºÓHOÓHÓWÌ ±ÔeÓ¸ÚØÓAÓWÌ £ÓLÓsÔ «∞ÚL∑Úd ±MÚNÓU 583±w.

√ÔßÓUbÔ≥ÓU ÓKÓv •ºÓU» ØÔKÚHÓW ≥ÓcÁ «∞ÚLÓMÓUœ¥q.

Page 192: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

192

œ∞Oq «ß∑FLU‰ ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w Æd«¡… √b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë/√Ë Ø∑U°∑NU> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W bœ¥s ØqÒ ±MNLU –Ë 3 √ÆU ˥∑Ò∫b«Ê ≠w Ær«∞LµU‹> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W bœ¥s ØqÒ ±MNLU –Ë 3 √ÆU ¥ª∑KHUÊ ≠w Ær«∞LµU‹> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ¢d¢OV 3 √b«œ ØqÒ ±MNU –Ë 3 √ÆUÂ> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ≈≤πU“ LKOÒW §Ll °Uô•∑HUÿ> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ≈≤πU“ LKOÒW ©dÕ °U∞eÒ¥Uœ…> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w Æd«¡… √b«œ –«‹ 4 √ÆUÂ Ë / √Ë Ø∑U°∑NU> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w d» bœ ≠w ¬îd –Í Ær Ë«•b> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w Ø∑U°W bœ ¥∑CLÒs ÅHd« ±∑ªKÒö √Ë √Ø∏d Ë / √Ë Æd«¡¢t> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W bœ¥s ¥∑Ò∫b«Ê ≠w Ær «üô·> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W bœ¥s ¥ª∑KHUÊ ≠w Ær «üô·> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «∞∑ÒBdÒ· ≠w «∞FöÆW °Os «∞L∑d Ë√§e«zt> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «∞∑BdÒ· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥ÒW °Os «∞KÒ∑d ˱CUHU¢t.> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w bÒ îDu«‹ ±ºKp Kv «∞AÒ∂JW> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ßr ±ºKp Kv «∞AÒ∂JW Ë / √Ë ≠w ¢L∏Oq ±ºKp °u«ßDW «_ßNr> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «∞∑ÒLOOe °Os «∞eÒË«¥U> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w •ºU» ÆOf ±∫Oj ±º∑DOq √Ë ±d°Òl

> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «ù§U°W s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW Ë«•b…> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «ù§U°W s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os : (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ˧Ll), (©dÕ Ë©dÕ)> ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «ù§U°W s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» ˧Ll),(d» Ë©dÕ)

«∞LFOU¸«∞LcØÒd«‹«∞Fö§OÒW «∞ªDQ *

Å∫ÒW «∞∫ºU»

«ôß∑FLU‰ «∞BÒ∫O`

∞u•b«‹ «∞IOf

«ß∑FLU‰ îUÅÒOU‹

«_®JU‰ «∞NMbßOÒW

«∞∑ÒQË¥q «∞Lözr

∞LFDOU‹ ±ºQ∞W

(*) ¥∑rÒ «î∑OU «∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW ≠w u¡ ß∂V «∞ªDS «∞u«œ °b∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w «∞LcØÒd«‹ «∞Fö§OÒW «∞LI∑d•W ∞JqÒ îDS.

1,2,3

4

5

6

7,8,9,01

11,21,31,41

02,12

42,52,62

33

43

53

03,13,23

63,73,83

51

61

72,82,92

93,04,14

71,81,91

81,91,22,32

24

Page 193: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞LcØÒd«‹

«∞Fö§OÒW

Page 194: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞Nb· :√Ø∑V «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Æd√≥U

«∞dÒ¥UOÒU‹

194

•ºU»

œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞Föà œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞FöÃ

«_îDU¡ «_îDU¡ «_îDU¡°Fi «_ß∂U»

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w Æd«¡… √b«œ –«‹£ö£W √ÆU √ÓËÚ ≠w Ø∑U°∑NU.

1) ¥ªKj «∞L∑FKÒr °Os ±Me∞∑w «ü•UœË«∞FAd«‹

2) ô ¥b„ «∞L∑FKÒr «∞IOLW «∞LuÆFOÒW ∞KdÆr≠w ±Me∞W «∞LµU‹.

3) ¥º∫V «∞L∑FKÒr «∞Lb∞u‰ «∞LDKo ∞KBHd´Kv «∞LMe∞W «∞∑w ¥AGKNU «∞BHd ≠w«∞Fbœ.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 1

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 2

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 3

«∞ºM‡‡W 3

Page 195: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞Nb· :√ÆUÊ«_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Ô¸Ó¢Ω∂ÔNU

195

«_îDU¡ «_îDU¡ «_îDU¡°Fi «_ß∂U»

«∞ªDQ «_ËÒ‰¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W bœ¥s ØqÒ±MNLU –Ë 3 √ÆU ˥∑Ò∫b«Ê ≠w Ær«∞LµU‹

«∞ªDQ «∞∏U≤w¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W bœ¥s ØqÒ±MNLU –Ë 3 √ÆU ˥ª∑KHUÊ ≠w Ær«∞LµU‹

«∞ªDQ «∞∏U∞Y¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ¢d¢OV £ö£W √b«œØqÒ ±MNU –Ë £ö£W √ÆUÂ

1) ¥MDKo «∞L∑FKÒr ≠w «∞LIU≤W ±s Ær«ü•Uœ

1) ô ¥F∑Lb «∞L∑FKÒr ≠w «∞LIU≤W Kv ±Me∞W«∞LµU‹ ≠Ij

1) ô ¥F∑Lb «∞L∑FKÒr ¢LAOÒU Ë«∫U ¥uÅKt≈∞v «∞∑d¢OV «∞B∫O

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ4

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 5

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ6

œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞FöÃ

•ºU»

Page 196: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

196

«_îDU¡ «_îDU¡ «_îDU¡°Fi «_ß∂U»

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «∞πLl °Uô•∑HUÿ 1) ô ¥b„ «∞L∑FKÒr ±HNu «ô•∑HUÿ

2) ¥ºNu «∞L∑FKÒr s ≈U≠W «∞Fbœ«∞L∫∑Hk °t ≈∞v ±πLuŸ «_ÆU ≠w«∞LMe∞W «∞Lu«∞OW.

3) ô ¥d°Ôj «∞L∑FKÒr öÆW °ÓOÚsÓ «_ÆUÂË«∞LMU“‰ «∞Lu«≠IW ∞NU

4) ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w •ºU» ±πLuŸ´bœ¥s ¥JuÊ √Ø∂d ±s 01

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 7

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 8

«∞LcÒØd… «∞Fö§OÒW 01

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 9

œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞FöÃ

«∞Nb· :√§Ll °Uô•∑HUÿ

•ºU»

Page 197: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

197

«_îDU¡ «_îDU¡ «_îDU¡°Fi «_ß∂U»

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ≈≤πU“ LKOÒW ©dÕ°U∞eÒ¥Uœ…

1) ¥ºNu «∞L∑FKÒr s «∞eÒ¥Uœ… «∞ªUÅÒW°U∞∫bÒ «∞∏ÒU≤w

2) ¥e¥b «∞L∑FKÒr «_´b«œ Au«zOÒU

3) ¥º∫V «∞L∑FKÒr «∞ªUÅOÒW «∞∑∂b¥KOÒW∞KπLl Kv «∞DdÕ (¥∑FU±q ±l «∞DÒdÕ ±∏q¢FU±Kt ±l «∞πLl)

4) ô ¥∑∫Io «∞L∑FKÒr ±s Å∫ÒW «∞M∑UzZ«∞∑w ¥∑∫BÒq KONU Mb ≈≤πU“ «∞FLKOÒU‹(«∞FLKOÒW «∞LFUغW)

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 11

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 31

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 41

Ë«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW 21

«∞LcØÒd… «∞Fö§OW bœ 21

œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞FöÃ

«∞Nb· :√©dÕ °U∞e¥Uœ…

•ºU»

Page 198: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

198

1) ô¥F∑Lb «∞L∑FKÒr ≠w bÒ îDu«‹ «∞LºKp´Kv bÒ «∞LπUô‹ °Os «∞FIb

1) ¥ªKj «∞L∑FKÒr °Os «ô¢πU≥U‹«∞L∑FUغW Kv «∞A∂JW

«∞ªDQ «_ËÒ‰ :¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w bÒ îDu«‹ ±ºKp Kv«∞A∂JW

«∞ªDQ «∞∏U≤w :¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ßr ±ºKp Kv «∞A∂JWË/√Ë ≠w ¢L∏Oq ±ºKp °u«ßDW «_ßNr

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 51

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 61

œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞FöÃ

«_îDU¡°Fi «_ß∂U»

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞LºU∞p Kv «∞A∂JW ËßLNU

≥MbßW

Page 199: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

•qÒ «∞LºUzq«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ ¥∑DKV ≈≤πU“ LKOW Ë«•b… (§Ll √Ë ©dÕ)

199

«_îDU¡°Fi «_ß∂U»

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «ù§U°W sßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ ´LKOÒWË«•b…

1) b ≈œ¸«„ «∞L∑FKr ∞Lb∞u‰ ØqÒ ±FDv±s ±FDOU‹ «∞LºQ∞W.

2) b Ib¸… «∞L∑FKÒr Kv «î∑OU «∞LFDOU‹«∞LMUß∂W ∞KºÒR«‰ «∞LDdËÕ

3) b Ib¸… «∞L∑FKÒr Kv «î∑OU «∞FLKOÒW«∞LMUß∂W

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 71

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 81

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW bœ 91

œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞FöÃ

Page 200: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

200

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

•ºU»

œ∞Oq «∞∑ÒBdÒ· ≠w ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

«∞Nb· :√Æd√ «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

°Fi «_ß∂U» «_îDU¡¥ªDv «∞L∑FKÒr ≠w Æd«¡… √b«œ–«‹ 4 √ÆU √Ë Ø∑U°∑NU.

1)- b Æb¸… «∞L∑FKÒr Kv «∞dÒ°j °Os«∞LMe∞W Od «∞LMDuÆW Ë«∞BHd.

2)- b «∑LUœ «∞L∑FKÒr Ø∑U°W «∞Fbœ•ºV Ë•b«‹ «üô· Ë«∞u•b«‹«∞∂ºODW

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 02

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 12

Page 201: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

201

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

•qÒ «∞LºUzq

œ∞Oq «∞∑ÒBdÒ· ≠w ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ Ë©dÕ)

°Fi «_ß∂U» «_îDU¡¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «ù§U°W sßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒ∑Os :> §Ll Ë©dÕ> ©dÕ Ë§Ll> ©dÕ Ë©dÕ

1) b Æb¸… «∞L∑FKÒr Kv ¢Hd¥lßR«‰ –Í ±d•K∑Os

2) b Æb¸… «∞L∑FKÒr Kv «∞∑LOOe °Os ßR«‰–Í ±d•KW ËßR«‰ –Í ±d•K∑Os

2) b Æb¸… «∞L∑FKÒr Kv «î∑OU«∞FLKOÒW «∞LMUß∂W ∞ºR«‰ –Í ±d•KW

3) b Æb¸… «∞L∑FKÒr Kv :‡ ¢Hd¥l ßR«‰ zOºwÒ ‡ «î∑OU «∞FLKOÒW «∞LMUß∂W ∞JqÒ ßR«‰ ≠dwÒ

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 22

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 32

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 81

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 91

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 22

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 81

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 91

Page 202: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

•ºU»

202

œ∞Oq «∞∑ÒBdÒ· ≠w ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

°Fi «_ß∂U» «_îDU¡¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w d» bœ≠w bœ ¬îd –Í Ær Ë«•b.

1)- ô ¥∫c‚ «∞L∑FKÒr §bˉ °O∑Uu¸∞KCÒd».

2)- ¥COn «∞L∑FKÒr «∞dÆr «∞L∫∑Hk°t ≈∞v «∞dÒÆr «∞Lº∑Nb· °U∞Cd» ≠w«∞LMe∞W «∞Lu«∞OÒW.

3) b Æb¸… «∞L∑FKÒr Kv ¢u™On«∞ªUÅOÒW «∞∑u“¥FOÒW ∞KCd» ´Kv«∞πLl

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 42

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 52

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 62

«∞Nb· :«≤πe LKOÒW «∞Cd»

Page 203: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

≥MbßW

203

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞eË«¥U Ë√ßLNU

œ∞Oq «∞∑ÒBdÒ· ≠w ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

°Fi «_ß∂U» «_îDU¡¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «∞∑LOOe °Os«∞eË«¥U.

1)- ¥ªKj «∞L∑FKÒr °Os «∞eË«¥UË•bËœ≥U.

2)- ´b Æb¸… «∞L∑FKÒr ´Kv ¸°j«∞FöÆW °Os ≠∑∫W «∞eÒ«Ë¥W «∞IUzLWË≠∑∫U‹ «∞eË«¥U «_îdÈ

3) b Æb¸… «∞L∑FKÒr Kv ±IU≤W“Ë«¥W •UœÒ… √Ë “«Ë¥W ±MHd§W °U∞e«Ë¥W«∞IUzLW.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 72

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 82

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 92

Page 204: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

¢EUÂ ÆOf

204

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW °Os «∞L∑d Ë√§e«zt

œ∞Oq «∞∑ÒBdÒ· ≠w ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

«_ß∂U» «_îDU¡¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «∞∑BdÒ· ≠w«∞FöÆW «∞FAd¥ÒW °Os «∞L∑dË√§e«zt.

1)- ô ¥∑BuÒ¸ «∞L∑FKÒr §bˉ «∞LMU“‰.

2)- ô ¥d°j «∞L∑FKÒr öÆW °Os ØqÒÆr ±s √ÆU «∞IOf Ë«∞LMe∞W «∞Ò∑w

¥∫∑KÒNU.

3) ô ¥∫c‚ «∞L∑FKÒr «∞FöÆW °Os Ë•b…Ë√îdÈ.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 03

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 13

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 23

Page 205: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

205

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 4 √ÆUÂ

•ºU»

«_îDU¡

«∞ªDQ «_ËÒ‰ :¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w Ø∑U°W bœ ¥∑CLÒsÅHd« ±∑ªKÒö √Ë √Ø∏d Ë/√Ë Æd«¡¢t.

«∞ªDQ «∞∏ÒU≤w :¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W ´bœ¥s¥∑∫bÒ«Ê ≠w Ær «üô·.

«∞ªDQ «∞∏ÒU∞Y :¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W ´bœ¥s¥ª∑KHUÊ ≠w Ær «üô·.

°Fi «_ß∂U»

1) - ô ¥d°j «∞L∑FKÒr ´öÆW °Os«∞LMe∞W «∞HU¨W Ë«∞BÒHd.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW 33

1) - ô ¥F∑Lb «∞L∑FKr ≠w «∞LIU≤W Kv«∞u•b«‹ «∞∂ºODW œËÊ ¢πez∑NU±Me∞W ±Me∞W.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 43

1) - ô ¥F∑Lb «∞L∑FKÒr ≠w «∞LIU≤W KvÆLw ¬ •Uœ «üô· ≠w «∞Fbœ¥s.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 53

œ∞Oq «∞∑ÒBdÒ· ≠w ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

Page 206: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

206

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«_îDU¡

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «∞∑ÒBdÒ· ≠w«∞FöÆW «∞FAd¥ÒW °Os «∞KÒ∑d˱CUHU¢t.

°Fi «_ß∂U»

1) - ô ¥∑L∏Òq «∞L∑FKÒr ±MU“‰ §bˉ˕b… «∞KÒ∑d ˱CUHU¢t.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 63

2) - ô ¥d°j «∞L∑FKÒr öÆW °Os ØqÒÆr ±s √ÆU «∞IOf Ë«∞LMe∞W «∞Ò∑w

¥∫∑KÒNU.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 73

3) - ô ¥b„ «∞L∑FKÒr «∞FöÆW °OsË•b… Ë√îdÈ («∞KÒ∑d / «∞bÒØq /«∞Nq).

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 83

œ∞Oq «∞∑ÒBdÒ· ≠w ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW °Os «∞KÒ∑d ˱CUHU¢t

≤EUÂ ÆOf

Page 207: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

207

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞Nb· :√•ºV ÆOf ±∫Oj ±CKl

≥MbßW

«_îDU¡

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w •ºU» ÆOf ±∫OjØqÒ ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl.

°Fi «_ß∂U»

1) - ¥ªKj «∞L∑FKÒr °Bd¥ÒU °Os ®JKw«∞Ld°Òl Ë«∞Lº∑DOq

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 93

2) - ¥ªKj «∞L∑FKÒr °Os îUÅOÒU‹ √öŸ«∞Ld°Òl ËîUÅOÒU‹ √öŸ «∞Lº∑DOq.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 04

3) - ô ¥b„ «∞L∑FKÒr ±HNu «∞L∫Oj.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 14

œ∞Oq «∞∑ÒBdÒ· ≠w ±cØÒd«‹ «∞FöÃ

Page 208: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 24

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 34

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 34

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW bœ 24

208

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

•qÒ «∞LºUzq«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» ˧Ll) ‡ (d» Ë©dÕ)

œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞Föà œ∞Oq «∞∑BdÒ· ≠w ±cØd«‹ «∞FöÃ

«∞ªDQ°Fi «_ß∂U»

¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w «ù§U°W s ßR«‰ –ͱd•K∑Os (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

1) ¥ªKj «∞L∑FKÒr °Os «∞πLl Ë«∞Cd»

2) ô ¥Ib¸ «∞L∑FKÒr Kv ¢FdÒ· «∞L∫DW«∞CÒLMOÒW ∞ºR«‰ zOºwÒ

3)ô ¥Ib¸ «∞L∑FKÒr Kv ¢Hd¥l «∞ºÒR«‰«∞dÒzOºw Ë«î∑OU «∞FLKOÒU‹ «∞LMUß∂W

Page 209: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√Ø∑V «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Æd√≥U«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

1

209

«∞∑Ld¥s bœ 1√ÓØÓ∑ÚVÏ «_Ó´ÚbÓ«œÓ «∞∑]U∞OÓWÓ ≠w«∞πÓbÚËÓ‰

¬•UœAd«‹±µU‹

537 375908089354

») √Ó´ÔuœÔ ≈‰Ó «_Ó´ÚbÓ«œ «∞º]U°IÓW _ÓØÚ∑Ô∂ÓNÓU ≠w «∞º]DÚd «∞LÔMÓUßV ±sÓ «∞J∑ÓU°ÓU‹ «∞∑]U∞OÓW «∞FbœÔ........................ ¥Ó∫Ú∑ÓuÍ ÓKÓv «∞d]ÆÓr3 ≠w ±ÓMÚe∞ÓW «∞FÓAÓdÓ«‹«∞FbœÔ........................ ¥Ó∫Ú∑ÓuÍ ÓKÓv «∞d]ÆÚr5≠w ±ÓMÚe∞ÓW «∞LµÓU‹«∞FbœÔ ...................... ¥Ó∫Ú∑ÓuÍ ÓKÓv «∞d]ÆÚr 9≠w ±ÓMÚe∞ÓW «ü•ÓUœ«∞FbœÔ ...................... ¥Ó∫Ú∑ÓuÍ ÓKÓv «∞d]ÆÚr 0≠w ±ÓMÚe∞ÓW «∞FÓAÓdÓ«‹

Ã) √ÓØÚ∑ÔVÔ «ßÚrÓ «∞LÓMÚe∞ÓW «∞LÔMÓUß∂ÓW ≈∞Óv «∞d]ÆÚr «∞LÔIÚ∑ÓdÓÕ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì«∞FbœÔ537¥Ó∫Ú∑ÓuÍ ÓKÓv «∞d]ÆÚr5≠w ±ÓMÚe∞ÓW .......................«∞FbœÔ375¥Ó∫Ú∑ÓuÍ ÓKÓv «∞d]ÆÚr3≠w ±ÓMÚe∞ÓW .......................«∞FbœÔ089¥Ó∫Ú∑ÓuÍ ÓKÓv «∞d]ÆÚr0≠w ±ÓMÚe∞ÓW .......................«∞FbœÔ354¥Ó∫Ú∑ÓuÍ ÓKÓv «∞d]ÆÚr5≠w ±ÓMÚe∞ÓW .......................

Page 210: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

210

«∞Nb· : √Ø∑V «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Æd√≥U

1

«∞∑Ld¥s bœ 2√ÓØÚ∑ÔVÔ «∞FÓbÓœÓ °U_Ó¸ÚÆÓU √Ó±ÓUÂÓ ØÔqΩ ÓbÓœÌ ±ÔIÓbΩÂÌ •ÓdÚ≠OÒÎU ≠w «∞πÓbÚËÓ‰ «∞LÔuÓ«∞w

£ÓöÓ£ÔLÓUzÓWÌË√Ó¸Ú°ÓFÓWÏ ËÓßÓ∂ÚFÔuÊÓ£Ôö£ÔLUzÓWÌËÓßÓ∂ÚFÓWÏ ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÔuÊÓ±UzÓWÏË£ÓLÓU≤OÓWϱUzÓWË£ÓLÓU≤ÔuÊÔ£ÓLÓU≤ÔLÓUzÓWÌË£ÓLÓU≤OÓWÓ ÓAÓd

») √Ó¸Ú°ÔjÔ °ªj ØÔq] ÓbÓœ ±ÓJÚ∑Ôu»Ì °U_Ó¸ÚÆÓU °U∞J∑ÓU°ÓW «∞∫ÓdÚ≠O]W «∞]∑w ¢ÔMÓUß∂ÔtÔ

Ã) √±∏qÔ KÓv «∞LFÚbÓ«œ «∞FbÓœÓ «∞LIÓb]ÂÓ •ÓdÚ≠OÒÎU ≠w ØÔqΩ ±Ód]… :

±UzÓWÏ ËÓîÓLÚºÓWÏ ËÓßÓ∂ÚFÔuÊÓ

îÓLÚºÔLÓUzÓWÌ ËÓßÓ∂ÚFÓWÏ ËÓ´AÚdÔËÊÓ

îÓLÚºÔLUzÓWÌ ËÓîÓLÚºÓWÏ ËÓßÓ∂ÚFÔuÊÓ

571±Uz∑UÊ ËîLºW Ëß∂FuÊ

±ÓUzÓ∑ÓUÊ ËÓßÓ∂ÚFÓWÏ ËÓîÓLÚºÔuÊÓ

îÓLºLUzÓWÏ Ëß∂FW ËAdËÊ ±ÓUzÓWÏ ËÓîÓLÚºÓWÏ ËÓßÓ∂ÚFÔuÊÓ

752

572

725

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

Page 211: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

211

«∞∑Ld¥s bœ 1√) √Æd√Ô ØÔq] ÓbÓœ ËÓ √ÓØÚ∑ÔVÚ √Ó±ÓU±ÓtÔ «∞LUzW «∞JÓU±KÓWÓ «∞º]U°IÓWÓ ∞ÓtÔ ±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î.

357>

683>

049>

531>

596>

») √ÓØÚLÓq ØqÒ ÓbÓœÌ °U∞LµÓU‹ «∞LÔIÚ∑ÓdÓ•ÓW00353

00458 006 59

00803 00550

Ã) «_Ó´ÚbÓ«œÔ «∞∏]öÓ£ÓWÔ «∞LÓJÚ∑Ôu°ÓWÔ ≠w ≤ÓHÚf «∞º]DÚd ¢ª∑KnÔ ≠w «∞LµÓU‹ ≠ÓIÓjÚ «ØÚ∑ÔV bœ« ±Ó∫ÚBÔu¸Î« °ÓOÚsÓ ØÔqΩ ÓbӜӥÚs

063 .065.067507.508.509532.534.536

«∞Nb· : √Ø∑V «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Æd√≥U

2«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

Page 212: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

212

«∞Nb· : √Ø∑V «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Æd√≥U

2«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

«∞∑Ld¥s bœ 2√) √ËÓ«ÅqÔ ØÔq] ßKÚºKÓWÌ ±ÓsÓ «_Ó´ÚbÓ«œ °e¥ÓUœÓ… ±ÓUzÓWÌ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì53.........................................................942.........................................................

») √ÔËÓ«ÅqÔ ØÔq] ßKÚºKÓWÌ ±sÓ «_Ó´ÚbÓ«œ °∑ÓMÚIOh ±ÓUzÓWÌ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì648.........................................................506.........................................................Ã) √ÔËÓ«ÅqÔ Øq] ßKÚºKÓWÌ ±sÓ «_Ó´ÚbÓ«œ °e¥ÓUœÓ… ±ÓUzÓ∑ÓOÚs ≠w ØÔqΩ ±ÓdÓ…Ì341.........................................................64.........................................................

«∞∑Ld¥s bœ3√ÔØÓuΩÊÔ °U_Ó¸ÚÆÓU «∞LÔIÓb]±ÓW √ÓØÚ∂ÓdÓ ÓbÓœÌ ±ÔLÚJsÌ ≠w ØÔqæ ±ÓdÓ…Ì

«∞∑Ld¥s bœ 4√¢r^ ØqÒ Ø∑ÓU°ÓWÌ °U∞FÓbÓœ «∞LÔMÓUßV

572 = 57 + .783 = . + 78 406 = 4 + .68 + 003 = .004 + 59 = .007 + 6 = .

3 7 5

9 8 0

3 3 4

Page 213: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

213

«∞Nb· : √Ø∑V «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Æd√≥U

3«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

«∞∑Ld¥s bœ 1√) √ØuÒÊ bœ« ¥∫∑q ≠Ot «∞BÒHd ±Me∞W «∞FAd«‹ ≠w ØqÒ ±dÒ…

............................................................

») √ÓØÚ∑ÔVÔ •ÓdÚ≠OÒÎU «∞FÓbÓœ «∞LÔuÓ«∞wÓ ±Ô∂ÓU®ÓdÓ…Î ∞JÔqΩ ÓbÓœÌ ±ÔIÓb]ÂÌ701..........................................103..........................................504..........................................

Ã) √Ó•Úb·Ô «∞BÒIÚdÓ ±sÚ ØÔqΩ ÓbÓœÌ £Ôr] √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞FÓbÓœÓ «∞LÔ∑Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓOÚt °U_Ó¸ÚÆÓU £Ôr] °U∞∫ÔdÔË·

701.....................................................103.....................................................504.....................................................

«∞∑Ld¥s bœ 2√ÔØÓuΩÊÔ °U_¸ÚÆÓU «∞LÔIÓb]±ÓW ≠w ØÔq] ±Ód]…Ì ÓbӜΫ ÓÆÚrÔ ÓAÓdÓ«¢t ÅHÚdÏ ËÓ√ÓØÚ∑Ô∂tÔ ÆLOÒU £Ôr] •d≠OÒU

. .. ................................................................................») √ØÚ∑ÔVÔ ØÔq] ÓbÓœ •ÓdÚ≠OÒÎU :061............................054........................802............................604........................

5 10

03 7

8 01

1 503 704 50

Page 214: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

214

«∞Nb· : √Ø∑V «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Æd√≥U

3«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

«∞∑Ld¥s bœ 3√- √Ø∑V ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞ÚFÓbÓœÓ •ÓdÚ≠OÒÎU

»- √ÔØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «∞FÓbÓœÓ ÆÚLOÒÎUß∑ÓWÏ ËÓ£ÓöÓ£ÔuÊÓîÓLÚºÓWÏ ËÓ£ÓLÓU≤ÓuÊÏ£öÓ£ÔLÓUzWÌ ËÓß∑ÔuÊÓîÓLÚºÔLÓUzÓWÌ ËÓ£ÓLUÓ≤OÓWÏ£ÓöÓ£ÔLÓUzWÌ ËÓß∑]WÏîÓLÚºÔLÓUzÓW ËÓ£ÓLÓU≤ÔuÊÓ

Ã) √Ó¸Ú°jÔ °ªÓjΩ ØÔq] Ø∑ÓU°ÓWÌ ÓÆÚLOÒWÌ °U∞J∑ÓU°ÓW «∞∫ÓdÚ≠O]W «∞LÔuÓ«≠ÓIÓW ∞ÓNÓU

91.................................72.................................85.................................67.................................

901.................................702.................................805.................................607.................................

69408069609

4895905

¢ºÚFÔLÓUzWÌ ËÓß∑]WÏ√Ó¸Ú°ÓFÓWÔ ËÓ£ÓLÓU≤ÔuÊÓß∑ÓWÏ ËÓ¢ºÚFÔuÊÓ£LÓU≤ÔLÓUzÓW ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÓWÏîLÚºÔLUzÓWÌ ËÓ¢ºÚFÓWÏ¢ºÚFÔLÓUzÓWÌ Ëß∑^uÊÓ¢ºFÓWÏ ËîLºÔuÊÓ

Page 215: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW4

215

«∞Fbœ«Ê ¥∑Ò∫b«Ê ≠w Ær «∞LµU‹«∞∑ÒLd¥s bœ 1

«∞∑Ld¥s bœ 2

«∞Nb· : √ÆUÊ«_´b«œ –«‹ 3 √ÆUÂ Ë √¢Ò∂NU

√) √Ô¢r^ ØÔqØ∑ÓU°ÓWÌ °U∞FÓbÓœ «∞LÔMÓUßV534 = .+ 53 , 063 =06+ . ,705 = . +7

> √Ô´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞FÓöÓ±ÓW «∞LÔMÓUß∂ÓW : >√ÓËÚ <√ÓËÚ = 004 . 003005 . 008006 . 006 006 . 004 007 . 007 007 . 009

Ã) √ObÔ ≤ÓHÚfÓ «∞FÓLÓqÌ ±ÓlÓ «∞FÓbӜӥÚs 857 Ë 587«∞FÓbÓœÓ«Ê 857 Ë 587 ≠w ÓÆÚr «∞LµÓU‹> √¢r^ °JÓ∑ÓU°ÓWÓ «∞FÓöÓ±ÓW «∞LÔMÓUßÓ∂ÓW >√ÓËÚ < √ÓËÚ =

007 . 007 ≈–ÓÊÚ √ÆÓUÊÔ 85. 58≠Ó‡ : 85 7 . 58 7

√Ó•Oj ÓÆÚLwÚ «_Ó•Uœ «∞FÓAÓdÓ«‹ °ÓbÓ«zdÓ…Ì £rÒ √Ól ÓöÓ±ÓWÓ «∞LÔIÓU≤ÓW «∞LÔMÓUß∂ÓW ËÓ√ÓKΩqÔ 28 7 <53 7_ÊÒ007.007 Ë 28.53076 . 586 _ÊÒ...ËÓ ...583 . 243_ÊÒ...ËÓ ...

») √ô•k «∞Fbœ¥s 936 Ë 716 Ë√Ó¢rÒ °U•bÈ «∞F∂U¢Os (¥ª∑KHUÊ / ô ¥ª∑KHUÊ).«∞FbÓœÓ«Ê : 936.Ë716≠w ÓÆÚr «∞LµÓU‹> √¢rÒ °J∑ÓU°ÓW «∞FÓöÓ±ÓW «∞LÔMÓUß∂ÓW >√ÓËÚ <√ÓËÚ =

006 . 006 ≈–ÓÊÚ √ÆÓUÊÔ 93 . 71≠Ó‡ : 93 6 . 71 6

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

Page 216: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

4

216

») √ÔÆÓUÊÔ ØqΩ ÓbӜӥÚs °uÓÚl «∞FÓöÓ±ÓW «∞LÔMÓUß∂ÓW ËÓ√ÓKΩqÔ

Ã) √Ô´ÓuΩ÷Ô ØqÒ ≤ÔIÚDÓWÌ °dÓÆÚr ±ÔMÓUßVÌ ≠w ØÔqΩ Ø∑ÓU°ÓWÌ

») √ÔØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì bӜΫ ±Ó∫ÚBÔu¸Î« °U∞FÓbӜӥÚs «∞LÔIÓb]±ÓOÚs

Ã- √¢rÒ «∞d]ÆÚrÓ «∞MÒUÆhÓ ≠w ØÔqΩ bÓœÌ723 < 4 . 3 < . 6 3 <86 . <5 . 3

546 , 456 , 136 , 476 , 316

œ) √Ó¢ΩVÔ «_Ó´ÚbÓ«œ «∞∑ÒU∞OWÓ ¢ÓBÓUÔb¥ÒÎU

418 .538_ÊÒ.<.537. 847_ÊÒ.<.067. 517_ÊÒ.<.

0.6>1 . 6.17>9 . 78.8>8 . 84.5<2 . 5

√) √ÔØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì √ÓØÚ∂ÓdÓ ÓbÓœÌ ËÓ√ÓÅÚGÓdÔ ÓbÓœÌ

473743 , 185635 627657 , 348378

«_´b«œ√ÓØ∂ÚdÔ bÓœÌ Ì√ÓÅÚGÓdÔ ÓbÓœ

«∞∑ÒLd¥s bœ 3

843 , 123 , 213 , 483675 , 615 , 165 , 765356 , 896 , 536 , 986168 , 178 , 618 , 718

«∞Nb· :√ÆUÊ«_´b«œ –«‹ 3 √ÆUÂ Ë √¢Ò∂NU

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

Page 217: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

003 . 006 79 3 . 97 6

> √¢rÒ °J∑ÓU°ÓW «∞FÓöÓ±ÓW «∞LÔMÓUß∂ÓW >√ÓËÚ <√ÓËÚ = 006 . 005 ≈–ÓÊÚ 93 6 . 39 5

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

5

217

«∞Fbœ«Ê ¥ª∑KHUÊ ≠w Ær «∞LµU‹«∞∑ÒLd¥s bœ 1

«∞∑ÒLd¥s bœ 2

√) √¢r^ ØÔq Ø∑ÓU°ÓWÌ °U∞FÓbÓœ «∞M]UÆh

> √Ô´ÓuÒ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞FÓöÓ±ÓW «∞LÔMÓUß∂ÓW : >√ÓËÚ<√ÓËÚ =004 . 002004. 007006 . 009 003.005005 . 003008 . 005

√) √ô•k «∞FÓbӜӥÚs 936 Ë 395 ËÓ√Ó¢r^ °S•bÈ «∞F∂ÓUÓ¢OÚs (¥ÓªÚ∑KHÓUÊ , ôÓ ¥ÓªÚ∑ÓKHÓUÊ) «∞FÓbÓœÓÊ 936 Ë 395 ≠w ÆÚr «∞LµU‹

943 = . + 94 , 704 = 7 + . , 085 = 08 + .656 = . + 65 ,566 = . + 006 , 808 = . + 8

«∞Nb· :√ÆUÊ«_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√¢Ò∂NU

») √ObÔ ≤ÓHÚfÓ «∞FÓLÓqÌ ±ÓlÓ «∞FÓbӜӥÚs 793 Ë 976«∞FÓbÓœÓ«Ê 793 Ë 976≠w ÓÆÚr «∞LµÓU‹

Ã) √•OjÔ °bÓ«zdÓ…Ì ÆÓr «∞LµU‹ ≠w ØÔqΩ ÓbÓœÌ £Ôr] √ÔuÒ÷Ô «∞M^IÚDÓWÓ °FÓöÓ±ÓW «∞LÔIÓU≤W «∞LÔMÓUß∂ÓWË√KÒqÔ582 . 854_Ê] 002 . 004725 . 612 _ÊÒ ..........................614 .163_ÊÒ ..................693 . 936 _ÊÒ ..........................507 .054_ÊÒ ..................426 . 624 _ÊÒ ..........................

≈–ÓÊÚ

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞ªDQ bœ 2«∞º∂V bœ 1

Page 218: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

5

218

«∞∑ÒLd¥s bœ 3

«∞∑ÒLd¥s bœ 3

√) √ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÓIÚDÓWÌ °dÓÆÚrÌ ±ÔMÓUßVÌ ≠w ØÔqΩ Ø∑ÓU°ÓWÌ

») √ÓuΩ÷Ô ØqÒ ≤ÔIÚD]WÌ °U∞ÚFÓöÓ±ÓW«∞LMUß∂ÓW : <√ÓË Ú>

√) √ÔØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ó √ÓØÚ∂ÓdÓ ÓbÓœÌ ËÓ√ÓÅÚGÓdÓ ÓbÓœÌ

») √¢ÒVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «_Ó´ÚbÓ«œÓ «∞LÔIÓb]±ÓWÓ

533 <81 .62 . >26557 . <75 .57 . >894 034 <30 . 81 . >18.

. . . < . . . < . . . < . . .

. . . < . . . < . . . < . . .

. . . < . . . < . . . < . . .

«∞Nb· :√ÆUÊ«_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√¢Ò∂NU

516 . 157186 . 861604 . 406 894 . 986375 . 537533 . 335

«_´b«œ√ÓØ∂ÚdÔ bÓœÌ Ì√ÓÅÚGÓdÔ bÓœÌ564 , 673 , 367 , 456 785 , 875 , 758 , 587644 , 658 , 642 , 655865, 863 , 869 , 867

166 , 307 , 883 , 034675 , 672 , 676 , 673587 , 463 , 882 , 614

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞ªDQ bœ 2«∞º∂V bœ 1

Page 219: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

6

219

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞∑ÒLd¥s bœ 1

√) √ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞ÚFÓöÓ±ÓW «∞LÔMÓUß∂ÓW >√ÓËÚ <

») √Ó´uΩ÷Ô ØÔqÒ ≤ÔID]W °dÓÆÚrÌ ±ÔMÓUßVÌ ≠w ØqΩ Ø∑ÓU°ÓWÌ

Ã) √ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqæ ±Ód]…Ì 3 √b«œ œËÊ ¢ÓGÚOOd ÓÆÚLÓwÚ «ü•ÓUœ Ë«∞FAÓd«‹

œ) √ÓØÚ∑ÔV ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì 3 √ÚbÓ«œÌ œÔËÊÓ ¢ÓGÏOOd ÓÆÚr «∞LµÓU‹

473 <. . . <. . . <. . .

607 >. . . >. . . >. . .

. . . <186 <. . . <. . .

. . . >. . . > 074 >. . .

195 >. . . >. . . >. . .

. . . <. . . <086 <. . .

. . . <244 <. . . <. . .

. . . >. . . > . . . 017

423 . 243644 . 653 765 . 767906 . 006615 . 164175 . 195348 . 438387 . 839

684 >68 .6 . 5 > 6 . 5. 78 = 47 .146 <41 .573 <75 .. 87 <. 87. 07 >31 .90 . >9 . 8

«∞Nb· :√ÆUÊ«_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√¢Ò∂NU«∞ªDQ bœ 3

«∞º∂V bœ 1

Page 220: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

. . . < . . . < . . . < . . .

. . . < . . . < . . . < . . .

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

6

220

«∞Nb· : √ÆUÊ«_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√¢Ò∂NU

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞∑ÒLd¥s bœ 2

«∞∑ÒLd¥s bœ 3

√) √Ô•OjÔ √ÓØÚ∂ÓdÓ ÓbÓœÌ ≠w ØÔqΩ ±ÓπÚLÔuÓWÌ °bÓ«zdÓ…Ì ËÓ√ÓÅÚGÓdÓ ÓbÓœÌ °LÔdÓ°]lÌ £Ôr] √Ô¸Ó¢ΩVÔ «_Ó´ÚbÓ«œÓ «∞∏]öÓ£ÓW

√¢ÒVÔ «_Ó´ÚbÓ«œÓ ≠w ØÔqΩ ±dÒ…Ì

») √Ó¢ΩVÔ «_Ó´ÚbÓ«œ ≠w ØÔqΩ ±ÓπÚLÔuÓW ±s «_Ø∂d ≈∞v «_ÅGd

1053

039

067

638

912

562

915

086

914

23

. . >. . >. . . . >. . >. . . . > . . > . .

1918

218

058

075

418

035

563

093

674

23

. . >. . >. . . . > . . > . . . . > . . > . .

. . . < . . . < . . . < . . .

163 , 136 , 613 , 316807 , 086 , 087 , 408

645 , 647 , 642 , 644453 , 173 , 713 , 543

. . . < . . . < . . . < . . .

«∞ªDQ bœ 3«∞º∂V bœ 1

Page 221: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√§Ll °Uô•∑HUÿ

7

221

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

«∞∑ÒLd¥s bœ 1√- √ôÓ•kÔ ¢L∏Oq ØÔqΩ ÓLÓKOÒWÌ ËÓ√ß∑ÓMÚ∑ZÔ

¬•UœAd«‹¬•Uœ Ad«‹¬•Uœ AÓd«‹

√ÓßÚ∑ÓMÚ∑ZÔ Ë√Ô¢r^ :*ØÔK]LÓU ¢Ó∫ÓBÒKÚXÔ ÓKÓv ÓbÓœÌ √ÓØÚ∂ÓdÓ±s ...........≠w ±ÓMÚe∞ÓW .....Óu]ÚXÔ 01 ¬•Uœ °‡ 1 .................ËÓ•Óu]∞Ú∑ÔtÔ ≈∞Óv ±ÓMÚe∞ÓW «∞FÓAÓdÓ«‹ (√•Ú∑ÓHk °‡ 1 ≠w «∞FÓAÓdÓ«‹)

»- √≤ºZ ÓKÓv ±MÚuÓ«‰ «∞∑ÒLÚd¥s «∞º]U°o _Ó•ÚºÔVÔ ±ÓπÚLÔuŸÓ ØÔqΩ ÓbӜӥÚs

¬•UœAÓd«‹¬•Uœ Ad«‹¬•Uœ Ad«‹

Page 222: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW «∞Nb· :√ØuÒÊ «_´b«œ –«‹ 3 √ÆU Ë√Ø∑∂NU Ë√Æd√≥U

7

222

Ã- √Ô≤ÚπeÔ ØÔq] ÓLÓKO]WÌ ±sÓ «∞FÓLÓKO]U‹ «∞º]U°IÓW Ë≠ÚIÎU ∞KÚuÓÚl «∞FÓLÔuœÍΩ¬Ÿ¬´‡¬´‡6 2837141 +52 +53 +....... ..........................................

«∞∑ÒLd¥s bœ 2√- √ÔôÓ•kÔ ØÔq] ÓLÓKO]WÌ ËÓ√ÓÓlÔ ÓöÓ±WÎ (*) ≠w «∞LMÚe∞ÓW «∞Ò∑w ¥JÔuÊ ≠ONÓU «∞πÓLÚlÔ °Uô•Ú∑HÓUÿ.¬•UœAd«‹ ±µU‹¬•UœAd«‹ ±µU‹¬•UœAd«‹ ±µU‹¬•UœAd«‹ ±µU‹

»- √Ô´ÓuΩ÷ ØqÒ ≤ÔIDÓWÌ °dÆÚrÌ ±ÔMÓUßVÌ ∞OÓJÔuÊÓ «∞πÓLÚlÔ œËÊ «•Ú∑HÓUÿÌ ≠w ¢KÚpÓ «∞LÓMÚe∞ÓW.6 . 3. 7 2. 8 52 . 4. 1 4 +5 . 5+4 . 2 + . 6 3 +

Ã- √Ô´ÓuΩ÷ ØqÒ ≤ÔIDÓWÌ °dÆÚrÌ ±ÔMÓUßVÌ ∞OÓJÔuÊÓ «∞πÓLÚlÔ °Uô•Ú∑HÓUÿ ≠w ¢KÚpÓ «∞LÓMÚe∞ÓW.6 . 3. 7 2. 8 52 . 4. 1 4 +5 . 5+4 . 2 + . 6 3 +

652731 +

586342 +

873734 +

964053

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

Page 223: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞Nb· : √§‡‡‡L‡‡‡‡l °Uù•‡‡‡∑‡‡‡H‡‡Uÿ

7

223

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞∑ÒLd¥s bœ 3

√≤ÚπÚeÔ «∞FÓLÓKOÒU‹ «∞∑]U∞OÓW

√ÓØÓLΩqÔ ≈∞Óv 01 _Ó•ÚºÔVÓ ±ÓπÚLÔuŸÓ ØÔqΩ ÓbӜӥÚs :

6 + 5 = (6 + . ) + . = .9 + 7 = ( . + . ) + . = .7+ 7 = ( . + . ) + . = .9 + 8 = ( . + . ) + . = .8+ 8 = ( . + . ) + . = .9 + 9 = ( . + . ) + . = .

563521+

7 + 6

7 + 3 + 3

√>

»>

7 + 6= ( 7 + . ) + . = .6 + 8 = ( 6 + . ) + . = . 8 + 5 = ( 8 + . ) + . = .

01.

6 + 8

6 + 4 +

01.

.

8 + 5

. + . + .

01.

742433+

683264+

674652+

«∞∑ÒLd¥s bœ 4

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

Page 224: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

8

224

«∞Nb· :√§‡‡‡L‡‡‡‡l °Uù•‡‡‡∑‡‡‡H‡‡Uÿ

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞∑ÒLd¥s bœ 1

«∞∑ÒLd¥s bœ 2

√ÓÓlÔ Óö±ÓWÎ (*) ¢Ó∫ÚXÓ «∞LMe∞ÓW «∞]∑w ¥ÓJÔuÊÔ ≠ONÓU «∞πÓLÚlÔ °Uô•Ú∑HÓUÿ Ëœ«zd… ≠ÓuÚ‚Ó «∞LÓMÚe∞ÓW«∞]∑w ßOÓ∑ÒrÒÔ ≠ONÓU «ô•∑HÓUÿÔ .

√ÓÓlÔ œ«zd…Î ≠ÓuÚ‚ ØÔqÓ LMe∞ÓW ßOÓ∑ÒrÔ ≠ONÓU «ô•∑HÓUÿ £r √≤πe «∞FLKOÒU‹ .

781802+

682365+

473412+

273851+

564103+

996731+

78185 54.

+682605+

473412+

273811+

594703+

908711+

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

11

Page 225: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

9

225

«∞Nb· :√§‡‡‡L‡‡‡‡l °Uù•‡‡‡∑‡‡‡H‡‡Uÿ

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞∑ÒLd¥s bœ 1

√) √ÔôÓ•kÔ «∞FÓLÓKΩOÓWÓ «∞∑]U∞OÓWÓ ËÓ√ÓÓlÔ ØÔq] ÓÆÚrÌ ≠w «∞b]«zdÓ… «∞LÔMÓUß∂ÓW.

») √Ôô•kÔ «∞FÓLÓKΩOÓWÓ «∞∑]U∞OÓW Ë«≤ÚIKÔNÓU ≈∞Óv «∞uÓÚl «∞FLuœÒÍ «∞LÔuÓ«≠o ∞ÓNÓU.

Ã) √≤IÔqÔ ØÔqÒ ÓLÓKO]WÌ ≈∞Óv «∞uÓÚl «∞FÓLÔuœÍ «∞LÔMÓUßV ∞ÓNÓU

892453 +

+++«ü•Uœ «∞FAd«‹ «∞LµU‹......

483

......

......

...

...

716 +

652453 +61378 +59642 +

+++

. .

. . .+. . . . . .+

. . . . . +

. . . . . +

. . .

. . +

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

Page 226: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

9

226

«∞∑ÒLd¥s bœ 2√) √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞FÓLÓKΩOÓU‹ ËÔ≠ÚIÎU ∞KÚuÓÚl «∞FÓLÔuœÍΩ ËÓ√Ó≤ÚπeÔ≥ÓU.

») √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞FÓLÓKΩO]U‹Ì Ë≠ÚIÓU ∞KÚuÓÚl «∞FLÔuœÍΩ ËÓ√≤ÚπeÔ≥ÓU

927516 ++

405043 ++

50651 ++

72703 +

+

+

52+521+71321+53+00953+506+91

++

«∞Nb· : √§‡‡‡L‡‡‡‡l °Uù•‡‡‡∑‡‡‡H‡‡Uÿ

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

Page 227: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

01

227

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√§‡‡‡L‡‡‡‡l °Uù•‡‡‡∑‡‡‡H‡‡Uÿ

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 1

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 2

√) √ÓuÒ÷Ô ØqÒ ≤ÔIÚDÓWÌ °LÔJÓLΩq «∞FÓbÓœ «∞LFÚKÔu ≈∞Óv 01

») √ØLΩqÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì ≈∞Óv «∞FÓbÓœ 01 _•ºÔVÓ ±ÓπLÔuŸÓ «∞FÓbӜӥÚs

Ã) √≤ÚºZÔ ÓKÓv ±MÚuÓ«‰ «∞∑ÒLÚd¥s «∞º]U°o ∞∫ÓºÓU» ±ÓπÚLÔuŸ ØÔqΩ ÓbӜӥÚs

√) √≤πe «∞FÓLÓKOÒU‹ «∞∑ÒU∞OÓWÓ ±º∑FOMÎU °U∞L∏U‰ «∞LIbÒÂ

6 + 6 = (6 + .) + . = .8 + 6 = (8 + .) + . = .7 + 8 = (8 + .) + . = .

7 + 5 = (7 + .) + . = .7 + 9 = (9 + .) + . = .9 + 8 = (9 + .) + . = .

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 4

Page 228: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

11

228

«∞Nb· : √©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞∑ÒLd¥s bœ 1√) √Ó•ÚºÔV «∞HÓdÚ‚Ó ≠w ØÔqÒ ±Ód]…Ì £rÒ √ô•k Ë√ß∑M∑Z

») √Ó•ÚºÔV «∞HÓdÚ‚Ó ≠w ØÔqÒ ±Ód]…Ì £rÒ √ô•k Ë√ß∑M∑Z

Ã) √ÔôÓ•kÓ ØÔq] Ø∑ÓU°Ó∑ÓOÚs Ë√Ô§OV °‡ (≤Fr √Ë ô )

«∞J∑ÓU°ÓWÔ «_Ë∞v81 - 552 - 0104 - 0263 - 61

(81 + 01) - (5 + 01)(52 + 5) - 01(04 + 7) - (02 + 5)(63 + 4) - (61 + 4)

«∞J∑ÓU°W «∞∏ÒU≤OW¢GOÒd «∞Hd‚Ô∞ÓrÚ ¥∑GOÒd «∞HÓdÚ‚Ô

< ≥qÚ ¢ÓGÓOÒdÓ «∞HÓdÚ‚Ô °ÓOÚsÓ «∞FÓbӜӥÚs 8 Ë 5 ? ≤Fr ô <≥ÓqÚ ¢ÓGÓOÒd «∞HÓdÚ‚ °Os «∞FÓbӜӥÚs 51 Ë 01 ? ≤Fr ô<∞LÓU–«Ó ∞r O¢ÓGÓO]d «∞HÓdÚ‚Ô °Os «∞FÓbӜӥÚs ≠w ØÔqΩ ßÓDÚdÌ?

_Ó≤]MÓU ≤ÓHÚfÓ «∞FÓbÓœ ≈∞Óv .................................................................

51 - 01 = (51 + 5) - (01 + 5) = (51 + 01) - (01 + 01) =

51 - 01 = (51 + 3) - 01 = (51 + 01) - 01 =

8 - 5 = (8 + 2) - (5 + 2) = (8 + 01) - (5 + 01) =

8 - 5 = (8 + 2) - 5 = (8 + 01) - 5 =

< ≥qÚ ¢ÓGÓOÒdÓ «∞HÓdÚ‚Ô °ÓOÚsÓ «∞FÓbӜӥÚs 8 Ë 5 ? ≤Fr ô <≥ÓqÚ ¢ÓGÓOÒd «∞HÓdÚ‚ °Os «∞FÓbӜӥÚs 51 Ë 01 ? ≤Fr ô<∞LÓU–«Ó ¢ÓGÓO]d «∞HÓdÚ‚Ô °Os «∞FÓbӜӥÚs ≠w ØÔqΩ ßÓDÚdÌ?

_Ó≤]MÓU ≤ÓHÚfÓ «∞FÓbÓœ ≈∞Óv .................................................................

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

Page 229: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

11

229

«∞Nb· :√©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞∑ÒLd¥s bœ 2√) √Ô≤ÚπeÔ ØÔq] ÓLÓKOÒ∑OÚs £rÒ √ôÓ•kÔ ËÓ√ÓßÚ∑ÓMÚ∑ZÔ

») √ô•kÔ ØÔqÒ ÓLÓKO∑OÒs œËÊ ≈≤πU“≥LU ËÓ√ÓØÚ∑ÔVÔ (¢ÓGÓO]dÓ √Ë ∞ÓrÚ ¥Ó∑ÓGÓO]d)

8331-84

31-+0165

42-6503- +6

3682-37

82-

«∞HÓdÚ‚Ô

5773-57

74-

«∞HÓdÚ‚Ô

0854-09

55-

«∞HÓdÚ‚Ô

2893-29

94-

«∞HÓdÚ‚Ô

< ≥qÚ ¢ÓGÓOÒdÓ «∞HÓdÚ‚Ô ≠w ØÔqΩ •ÓU∞ÓWÌ ? ≤Fr ô < _≤ÒMU ................................................................................................................

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

Page 230: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

5884

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

11

230

«∞Nb· :√©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞∑ÒLd¥s bœ 3√) √Ó≤ÚπÓeÓ ØÔqy ±sÚ √Ó•ÚLÓbÔ ËÓßÓKÚLÓv ≥ÓU¢ÓOÚs «∞ÚFÓLÓKO]∑ÓOÚs

») √Ô≤ÚπeÔ ØÔq] ÓLÓKO]WÌ (√ÓØÚ∑ÔVÔ «∞eÒ¥ÓUœÓ…Ó °U∞ÚIÓKÓr «_Ó•ÚLÓd)

<√Ó¥^NÔLÓU «Ú¢ÓJÓVÓ îÓDÓQÎ ? √•LbßKLv

(åLb)5884-

74

1

3672-58

84-653061-424

861-

075592-246

342-105732-007

993-

-

(ßKLv)5884-

73

1

1

< ±ÓU ßÓ∂ÓVÔ îÓDÓµt ?..................................................................................................< √ÔÅÚK`Ô «∞ÚªÓDÓQÓ :

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

Page 231: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞Nb· :√©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞∑ÒLd¥s bœ 1√) √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ (*) ¢Ó∫ÚXÓ ØÔqÒ ÓLÓKO]WÌ ¢Ó∑ÓDÓK]VÔ «∞eÒ¥ÓUœÓ… MÚbÓ ≈≤ÚπÓU“≥ÓU .

») √ÓÓlÔ ≠w œÓ«zdÓ…Ì ØÔqÒ ÓÆÚrÌ ¥Ó∑ÓDÓK]VÔ «∞eÒ¥ÓUœÓ…Ó MÚbÓ ≈≤ÚπÓU“ ÓLÓKO]W «∞D]dÚÕ .

Ã) √ÓÓlÔ ≠w œÓ«zdÓ…Ì ØÔq] ÓÆÚrÌ ¥Ó∑ÓDÓK]VÔ «∞eÒ¥ÓUœÓ…Ó MÚbÓ ≈≤ÚπÓU“ ÓLÓKO]W «∞D]dÚÕ £Ôr] √Ó§Úd¥NÓU (√ÓßÚ∑ÓFOsÔ °U∞ÚL∏ÓU‰ «∞ÚLÔIÓb]Â).

«ô≤πU“«∞M∑OπW

761

5141

3

882

761

5341-534

542-836924-645

842-

--

-

-

=

=

= ...

2 37

1

1-351

52-364781-645

632-

543871

11

11

-

...

727952-

...

609573

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

21

231

Page 232: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

21

232

«∞∑ÒLd¥s bœ 2

√) √Ô≤ÚπeÔ ÓLÓKO]U‹ «∞D]dÚÕ «∞∑]U∞OÓWÓ .

») √Ô´ÓuÒ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞d]ÆÚr «∞ÚLÔMÓUßV ≠w «∞ÚFÓLÓKO]U‹ «∞∑]U∞OÓW.

«∞Nb· :√©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

-

...

486762-

...

905803-

...

607713

-

785

5.7.5.-

602

.758..-

575

...563

-

...

057354-

...

708905-

...

008993

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

Page 233: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

31

233

«∞Nb· :√©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞∑ÒLd¥s bœ 1

√)√ØÚ∑ÔVÔ ≠w ØqΩ ±Ód]…Ì ÓLÓKO]WÓ «∞ÚπLÚl «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ Ë√Ó•ÚºÔVÔ «∞ÚLÓπÚLÔuŸÓ Ë√ÓØÚ∑ÔVÔ ±ÔöÓ•ÓEÓU¢w.

») √ÓØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì ÓLÓKO]WÓ «∞D]dÚÕ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ËÓ√Ó•ÚºÔVÔ «∞ÚHÓdÚ‚Ó ØÔK]LÓU √Ó±ÚJÓsÓ –Ó∞pÓ.

> √Ô§OVÔ °‡ (≤Fr √Ë ôÓ)

> √Ô§OVÔ °‡ (≤Fr √Ë ôÓ)

>«∞ÚπÓLÚlÔ ¢Ó∂Úb¥Kwy >«∞ÚπÓLÚlÔ ÓOÚdÔ ¢Ó∂Úb¥Kwæ

≥ÓqÚ ¢ÓGÓO]dÓ «∞LÓπÚLÔuŸÔ ?«∞FbœÓ«Ê

802

704

603

505

«∞FLKOÒW (2) «∞FLKOÒW (1)++

≥q ¢Ó∫ÓB]KÚXÓ ´ÓKÓv ≤ÓHÚf «∞HÓdÚ‚ ?

«∞FbœÓ«Ê

803

706

602

302

«∞FLKOÒW (2) «∞FLKOÒW (1)--

>«∞DÒdÕÔ ¢Ó∂Úb¥Kwy> «∞DÒdÚÕÔ ÓOÚdÔ ¢Ó∂Úb¥Kwæ.

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

Page 234: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

31

234

Ã) √ÔôÓ•kÔ ØÔq] Ø∑ÓU°ÓWÌ Ë√ÓØÚ∑ÔVÔ (Åu«» √Ë îDQ)

>√Ô¢r] ±U ¥Kw °‡ (¢∂Úb¥Kwy √Ë ÓOÚdÔ ¢Ó∂Úb¥Kwæ)

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 2√ )√Ó•ºÔVÔ «∞HÓdÚ‚Ó ≠w ØqΩ ßÓDÚdÌ £Ôr] √ÔôÓ•kÔ Ë√ÓßÚ∑ÓMÚ∑ZÔ.

_Ó≤]MÓU ................................. ≤Hf «∞Fbœ ≈∞Óv ........................................ ≠w ØqÒ ±Ód]…Ì.

<√ØÚ∑V (≤Fr √Ë ô) Ë√KΩq ≈§ÓU°Ó∑w :

>¢GOÒd «∞HÓdÚ‚ ≠w ØqÒ ßDÚd

>∞rÚ ¥Ó∑ÓGÓO]d «∞HÓdÚ‚Ô ≠w ØqÒ ßÓDÚdÌ.

9 - 6 =

>«∞πÓLÚlÔ ......................................................................................

>«∞DÒdÕÔ ......................................................................................

6 + 9 = 9 + 6

8 - 3 = 3 - 8

05 + 03 = 03 + 05

57 - 52 = 52 - 57

57 + 52 = 52 + 57

8 - 3 = 3 - 8

«∞Nb· :√©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

(9 + 1) - (6 + 1) =(9 + 01) - (6 + 01) =

01 - 3 = (01 + 8) - (3 + 8) =(01 + 02) - (3 + 02) =

05 - 02 = (05 + 03) - (02 + 03) =(05 + 01) - (02 + 01) =

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

Page 235: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞Nb· :√©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

»)√uΩ÷Ô ØqÒ ≤ÔIÚDWÌ °FÓbÓœÌ ±MUßV •∑Òv ô ¥∑GOÒd «∞Hd‚

Ã)√ÔôÓ•kÔ Øq] Ø∑ÓU°ÓWÌ Ë√ÓØ∑V (îDQ √Ë Åu«»)Ë√ÅKÔ ØqÒ îDS.

√ - ≠w ØqΩ ÆÓUzLÓWÌ Ø∑ÓU°ÓU‹Ï ∞MHf «∞Hd‚.

< √∞uÒÊ ≠w ØqΩ ÆUzLWÌ «∞J∑U°WÓ «∞Ò∑w ¢ÔLÓJΩMÔMw ±sÚ •ºÓU» «∞HÓdÚ‚ °ºÔdÚ´ÓWÌ.<√•ÚºÔVÔ «∞Hd‚ Ë√Ø∑∂t ≠w «∞bÒ«zd… ¢∫X «∞IUzLW.

42 - 7152 - 8162 - 9172 - 0282 - 12

31 - 841 - 951 - 0161 - 1171 - 21

33 - 4153 - 6183 - 9193 - 02 04 - 12

9 - 5 = (9 + 1) - (5+1)71 - 8 = (71 + 3) - (8 + 2)41 - 6 = 41 - (6 + 4)53 - 71 = 53 - (71 + 3)04 - 52 = (04 + 5) - (52 + 5)

≈ÅöÕ «∞ªDQ

8 - 4 = (8 + 2) - (4 + .)9 - 4 = (9 + .) - (4 + 3)21 - 7 = (21 + 5 ) - (7 + .)52 - 51 = (52 + .) - (51 + .)03 - 21 = (03 +. ) - (21 + .)

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 3

îDQ √ Åu«» «∞J∑U°W

31

235

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

Page 236: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

≥q ¢Ó∫ÓB]KÚXÓ KÓv ≤ÓHÚf ≤∑ÓUzZ «∞∑]LÚd¥s ò»å ? ≤Fr ôÓ

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

31

236

»)√“¥b ≠w ØqΩ ±d]…Ì ≈∞v «∞∫bÒ¥s «∞FbÓœÓ «∞ÚLMUßV «∞ÒcÍ ¥ÔLJΩMÓMw ±sÚ ≈≤πU“ LKO]W «∞DÒdÚÕ.

Ã) ¢∑]Ho Kv “¥ÓUÓœÓ…Ì ±ÔuÓ•]bÓ…Ì ∞K∫b]¥Ús ≠w §ÓLOl LKO]U‹ «∞D]dÕ «∞]∑w ¢Ó∑ÓDÓK]VÔ «∞e]¥UœÓ…Ó ù§ÚdÓ«zNÓU :

> √Ob ≈≤πU“ «∞FLKOÒU‹ «∞ºÒU°IW °e¥Uœ… 01 ≈∞v «∞∫bÒ¥s.

“¥Uœ… 01 ∞K∫bÒ¥s

> √ô•kÔ «∞FÚLÓKOÒU‹ Ë√¢rÒ ¢FÚLOd «∞ÚπbÚˉ.

“œÚ‹Ô ≈∞Óv «∞Ú∫Ób]¥Ús≠w «∞FLKOÒW (1)≠w «∞FLKOÒW (2)≠w «∞FLKOÒW (3)≠w «∞FLKOÒW (4)........................................................................

3251-..

02-+ .

12

+55472-..

..- +.+.

+.+.

7581-..

..-

340663-..

..- +.+.

3251-

12

1

1

5472-

1

1

7581-

34

1

1

0663-

1

1

«∞Nb· :√©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

Page 237: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

41

237

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 1√)√≤πe LKOÒW «∞D]dÚÕ £Ôr] √¢r^ «∞FLKO]WÓ «∞ÚLÔFÓUغÓWÓ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì.

») «Ô≤πe ØqÒ ÓLÓKO]W ©ÓdÚÕÌ ËÓ√¢r] «∞FLKOÒW «∞LFUغW ∞NU ≠w ØqÒ ±dÒ… _¢∫IÒo ±s Å∫ÒW ≤∑OπW «_ÔË∞v

71 - 5 = .. + 5 = 71

33 -21= .. +. =33

54 -52= .. +42=54

- 5371

...............

+ 71..

...............

- 7471

...............

+ 71..

...............

- 5692

...............

+ 92..

...............

«∞Nb· : √©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 4

Page 238: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

41

238

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 2√) √≤πeÔ ØqÒ LKOÒW ©dÚÕÌ £r] √Ó¢Ó∫ÓI]oÔ ±sÚ Å∫]W ≤Ó∑Oπ∑NÓU

») √Ó¢Ó∫ÓI]oÔ ±s Å∫ÒW LKOÒW «∞DÒdÕ °S≤πU“ «∞FLKOÒW «∞LFUغW

Ã)√¢∫IÒo ±s Å∫ÒW «∞MÒ∑OπW Ë√°∫YÔ s «∞ªDS ≈Ê ËÔ§bÓ.

>√¥s «∞ªDQ ≈Ê ËÔ§b ? .............................................................................................

> √¢rÒ ±U ¥Kw °LU ¥ÔMUßVÔ

√¢Ó∫IÒo ±s Å∫ÒW LKOÒW «∞DÒdÕ °S§d«¡...........................................................................

«∞Nb· :√©‡‡‡dÕ °U∞e¥Uœ…

«∞LcØd… «∞Fö§OW

- 52167

...............

+ 67...............

...............

-1 586

842744

+ 842744

...............

1

- 713802

...............

+ 802...............

...............

-+ 752885

...............

637752885

1

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 4

Page 239: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢Fd· «∞LºU∞p Kv «∞A∂JW Ë√ßLNU

51

239

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 1

√ - √ØÚ∑ÔVÔ √±ÓUÂÓ ØqΩ ÆDFW ±º∑IOr bÓœÓ «_§e«¡ «∞L∑IU¥ºW

>

>

>>

>>

>>

>>>>>>>>

>>>>>>>

V - √ØÚ∑ÔVÔ √±ÓUÂÓ ØqΩ ÆDFW ±º∑IOr bÓœÓ «∞MÒIU◊ «∞Ldßu±W KONU

................ √§e«¡ √»

√»

Ã

Ã

œ

œ

≥‡

≥‡

Ë

Ë

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

................ √§e«¡

................ √§e«¡

´bœ «∞MÒIU◊..................

´bœ «∞MÒIU◊..................

´bœ «∞MÒIU◊..................

>

>

>>

>>

>

>>>>>>>

>>>>>>

Page 240: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢FdÒ· «∞LºU∞p Kv «∞A∂JW Ë√ßLNU

51

240

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

à - √Ôô•kÔ ØqÒ ±ºÚKÓpÌ Kv «∞AÒ∂JW Ë√¢rÒ ¢FLOdÓ «∞ÚπÓbÚˉ.

√ÚßÔrÔ «∞LºÓU∞pÓ •ÓºVÓ «∞LÔFÚDÓOÓU‹ «∞LIbÒ±W.

√¢rÒ ±U ¥Kw °‡ (√Ø∂d √Ë √ÅGd √Ë ¥ºUËÍ)´bœ îDu«‹Ì ±ºKpÌ Kv «∞AÒ∂JW ................ ±sÚ ÓbÓœ ÔIÓbÁ °‡................

«∞LºKpÔ «∞LMÚDKo ±s √

´bœîDu«¢t

´ÓbÓœ´ÔIÓbÁ

«∞LºKp «∞LÔMDKo ±s »«∞LºKpÔ «∞LMDKo ±s Ã

> √

> √

»Ã

>

>

»

œ

>

>

Ã>

«∞LºKpÔ

1234

√»Ãœ

≥‡Ê‚”

5746

±s≈∞v´ÓbÓœÔ îÔDu«¢t

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 2

Page 241: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢Fd· «∞LºU∞p Kv «∞A∂JW Ë√ßLNU61

241

«∞ªDQ bœ 2«∞º∂V bœ 1

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 1

√ - √ÚßÔrÔ «∞º]NÚrÓ «∞ÚLÔFÓUØfÓ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì «≤ÚDöÓÆÎU ±sÚ √ Ë√ÔßÓLΩw «¢ÒπU≥ÓtÔ

»- √ßr ≠w ØqÒ ±dÒ…Ì ±ÓºÚKÓJÎU îÔDu«¢ÔtÔ ±ÔFÓUغÓWÏ ∞ªÔDÔu«‹ «∞ÚLÓºÚKÓp «∞ÚLÔIÓb] («ô≤Dö‚Ô ±s √)Ë√∂Òd Mt °U_ßNr.

>>

>

√±ÓUÂ

¥LOs√√

˸«¡

¥ºU˸«¡

>

√±ÓUÂ

>

>

Page 242: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW61

242

«∞Nb· :√¢Fd· «∞LºU∞p Kv «∞A∂JW Ë√ßLNU«∞ªDQ bœ 2

«∞º∂V bœ 1

à - √ÚßÔr Kv ØqÒ ®∂JWÌ «∞LºÚKÓpÔ «∞LÔFÓ∂]d MtÔ °U_ÓßÚNÔr («ô≤Dö‚ ±s √)

©ÓKÓVÓ «∞LÔFÓKΩrÔ ±sÚ √Ó•ÚLÓbÓ ÓßÚrÓ ±ÓºÚKÓJÓOÚs ÓKÓv «∞A]∂ÓJÓW •ÓºÓVÓ «∞LÔFÚDÓOÓU‹ «∞∑]U∞OÓW :

±s √ :

±s » :

≥cÓ« ±U ÆUÂÓ °t √Ó•ÚLÓbÔ :

> √Ó¢Ó∫ÓI]oÔ ±sÚ Å∫ÒW ÓLÓq √Ó•ÚLÓbÓË√ÔÅÚK`Ô «_ÓîÚDÓU¡Ó °U_Ó•ÚLÓd ≈ÊÚ ËÔ§bÓ‹Ú

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 2

√»>>

Page 243: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW «∞Nb· :√§OOV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW §Ll √Ë ©dÕ

71

243

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 1

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 2

¥LÚKJÔ‡ ≥AÓUÂÏ 579 ±w ®dÈ ÆÓKÓLÎU °‡ 581 ±w ËØdÒ«ßU ¥ÓHu‚Ô £LMt £Ls «∞IKr °‡ 591 ±w.

√•ºV £Ls «∞JdÒ«”.

√•ºÔV £Ls ±ÔA∑d¥U¢t.

√•ºVÔ «∞L∂Km «∞LÔ∑∂IÒw ∞t.

√Æd√ ≤hÒ «∞LºQ∞WË√¢rÒ ¢FLOdÓ «∞πbÚˉ.

±b∞Ôu‰Ô «∞LÔFÚDÓv«∞LÔFDv «∞FbœÍÒ

£Ls «∞JdÒ«” °U∞Lw«∞L∂KÓm «∞ÒcÍ ¥ÓLÚKJt ≥AÓUÂÏ °U∞Lw.«∞HÓdÚ‚Ô °Os £Ls «∞JÔdÒ«” Ë£Ls «∞IKr °U∞Lw.

∞KºÒOÒb… îb¥πW ±ÓbÚ§ÓMÓWÏ §LÓFÓXÚ «∞Ou «∞∂Oi «∞ÒcÍ ¢∫BÒKX KOÚt ≠w ÅÔMbËÆOÚs ¥∫uÍ«_ËÒ‰ 082 °OCW Ë¥Ó∫ÚuÍ «∞∏ÒU≤w √ÆqÒ ±sÓ «_ËÒ‰ °‡ 52 °OCWÎ. √£MU¡ ≤IÚq «∞∂ÓOÚi ¢JºÒd‹ 71°OCWÎ.≥q ¥ÔLJMÔNÓU ¢ÓKÚ∂OWÔ ©ÓKÓV •Ku«≤wÒ ¥d¥b 005 °ÓOÚCÓWÌ ?> √ÆÚdÓ√ ≤hÒ «∞LºÚQÓ∞ÓW Ë√¢r^ ¢FLOd «∞πbˉ.

>

>

>

±b∞Ôu‰Ô «∞LÔFÚDÓv«∞LÔFDv «∞FbœÍÒ

´ÓbÓœÔ «∞∂Oi ≠w «∞BMbË‚ «_ËÒ‰52

005´ÓbÓœÔ «∞∂OCU‹ «∞Ò∑w ¢JºÒd‹

Page 244: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√§OOV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW §Ll √Ë ©dÕ

71

244

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

∞HöÒÕÌ 6 °Id«‹Ì ¢M∑ZÔ ∞t ØqÒ ¥ÓuÚÂÌ ØLOÒW ±sÓ «∞Ú∫ÓKOV ¥ÔuÓ“]´NU •ºÓVÓ «∞πbˉ «∞∑ÒU∞w :

√ - √ßDÒd «∞LÔFDOU‹ «∞Fbœ¥ÒW ≠w ≥cÁ «∞LºQ∞W.» - √Ø∑V ÓbÓœÓ ≥cÁ «∞LFDOU‹Ã - √LΩd «∞πbˉ «∞∑ÒU∞wÓ °NcÁ «∞LÔFÚDÓOÓU‹.

¥Ób≠Ól √§d… «∞FLÒU‰ Ë«∞LBU¥n «_îdÈ «∞Ò∑w ¢ÔIÓb]¸ §LKOÒU °‡ 36 œ.

√îÚ∑ÓUÔ ±sÚ Ø∑ÓU» «∞dΩ¥UOU‹ ∞Kº]MÓW «∞∏]U∞∏ÓW ±ÓºÓUzqÓ Ë√ÔËÓ«ÅqÔ «∞∑]b¸Ò»Ó ÓKÓv «ß∑ªÚdӫñÔFÚDÓOÓU¢NÓU ≠w §ÓbÚËÓ‰Ì.

±ÓbÚ∞Ôu‰Ô «∞ÚLÓFÚDÓv«∞LFÚDÓv «∞FbÓœÓÍÒ

«∞JLOÒW °U∞KÒ∑d«∞JLOÒW «∞L∂OFWÔ«∞JLOÒW «∞L∫uÒ∞W ∞∂MÎU

57035412

«∞JLOÒW «∞L∫uÒ∞W §∂MU5208 «∞Lbîu‰ °U∞bÒ

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 3

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 4

Page 245: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√§OOV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW §Ll √Ë ©dÕ

81

245

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 1

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 2

¥ÓLÚKpÔ ≥AÓUÂÏ 579 ±w ®ÓdÓÈ ÆÓKÓLÎU °‡ 581 ±w ËØÔd]«ßÎU ¥ÓHÔu‚Ô £LÓMÔtÔ £ÓLÓsÓ «∞ÚIÓKÓr b 591 ±w.. √Ó•ÚºÔVÔ £ÓLÓsÓ «∞ÚJÔd]«” . √Ó•ÚºÔVÔ £ÓLÓsÓ «∞ÚLÔAÚ∑ÓdÓ¥U‹. √Ó•ÚºÔVÔ «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÓ «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩwÓ ∞ÓtÔ.> √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞º^RÓ«‰Ó «∞ÚLÔMÓUßVÓ ∞JÔqΩ ±ÔFÚDÓOÓOÚs

∞Kº]OΩbÓ… îÓb¥πÓWÓ ±ÓbÚ§ÓMÓWÏ §ÓLÓFÓX «∞ÚOÓuÚÂÓ «∞Ú∂ÓOÚiÓ «∞]cÍ ¢Ó∫ÓB]KÓXÚ ÓKÓOÚt ≠w ÅÔMÚbÔËÆÓOÚs ¥Ó∫ÚuÍ «_ÓË]‰Ô082 °ÓOÚCÓWÎ ËÓ¥Ó∫ÚuÍ «∞∏]U≤w √ÓÆÓq] ±sÓ «_ÓË]‰ °‡ 52 °ÓOÚCÓWÎ. √Ó£ÚMÓU¡Ó ≤ÓIÚq «∞Ú∂ÓOÚi ¢ÓJÓº]dÓ‹Ú 71 °ÓOÚCÓWÎ.≥ÓqÚ ¥ÔLÚJMÔNÓU ¢ÓKÚ∂OÓWÔ ©ÓKÓV •Ód¥nÌ ¥Ôd¥bÔ 005 °ÓOÚCWÌ ?√ ) √ÓÆÚdÓ√Ô ≤Îh] «∞ÚLÓºÚQÓ∞ÓW ËÓ√ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚLÔFÚDÓOÓOÚs «∞ÚLÔMÓUß∂ÓOÚs ∞û§ÓU°ÓW ÓsÚ ØÔqΩ ßÔRÓ«‰Ì.

«∞ÚHdÚ‚Ô °ÓOÚsÓ £ÓLÓs «∞ÚJÔd]«” ËÓ£ÓLÓs «∞ÚIÓKÓr £LsÔ «∞IKr

£ÓLsÔ «∞ÚIÓKÓr £ÓLÓsÔ «∞ÚJÔd]«”

£ÓLÓsÔ «∞ÚLÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹ «∞ÚLÓ∂ÚKmÔ «∞]cÍ ¥ÓLÚKJÔtÔ

Page 246: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√§OOV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW §Ll √Ë ©dÕ

81

246

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

LU ÓbÓœÔ «∞Ú∂ÓOÚi ≠w «∞B^MÚbÔË‚ «∞∏]U≤w?

LU ÓbÓœÔ «∞Ú∂ÓOÚi «∞]cÍ §ÓLÓFÓ∑ÚtÔ «∞º]OΩbÓ…Ô?

LU ÓbÓœÔ «∞Ú∂ÓOÚi «∞]cÍ ÓdÓÓ∑ÚtÔ ≠w «∞º^u‚?

≥ÓqÚ ¥LÚJMÔNÓU ¢ÓKÚ∂OÓWÔ ©ÓKÓV «∞Ú∫Ód¥n ?

∞HÓö]ÕÌ 6 °ÓIÓdÓ«‹Ì ¢ÔMÚ∑ZÔ ∞ÓtÔ ØÔq] ¥ÓuÚÂÌ ØÓLΩO]WÎ ±sÓ «∞Ú∫ÓKOV ¥ÔuÓ“Ω´NÓU •ÓºÓVÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w :

¥ÓbÚ≠ÓlÔ 36 b ∞KÚFÔL]U‰ ËÓ«∞ÚLÓBÓU¥n «_ÔîÚdÓÈ> √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞º^RÓ«‰Ó «∞ÚLÔMÓUßVÓ ∞JÔqÒÚ ±ÓπÚLÔuÓWÌ ±sÓ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹.

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 3

«∞JLOÒW °U∞KÒ∑d«∞JLOÒW «∞L∂OFWÔ«∞JLOÒW «∞L∫uÒ∞W ∞∂MÎU

57035412

«∞JLOÒW «∞L∫uÒ∞W §∂MU5208 «∞Lbîu‰ °U∞bÒ

Page 247: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW «∞Nb· :√§OOV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW §Ll √Ë ©dÕ

81

247

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

ØÓLO]WÔ «∞Ú∫ÓKOV «∞ÚLÓ∂OFÓWÔ

ØÓLΩO]WÔ «∞Ú∫ÓKOV «∞ÚLÔ∫Óu]∞ÓWÔ ∞Ó∂ÓMÎU

ØÓLΩO]WÔ «∞Ú∫ÓKOV «∞ÚLÔ∫Óu]∞ÓWÔ §Ô∂ÚMÎU

£ÓLÓsÔ °ÓOÚl «∞Ú∫ÓKOV

£ÓLÓsÔ °ÓOÚl «∞K]∂Ós

£ÓLÓsÔ °ÓOÚl «∞ÚπÔ∂Ús

±ÓbÚîÔu‰Ô «∞ÚHÓö]Õ «∞ÚOÓuÚ±wÚΩ

«∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ¥ÓbÚ≠ÓFÔtÔ ∞KÚFÔL]U‰ ËÓ«∞ÚLÓBÓU¥n

√ÓîÚ∑ÓUÔ ±sÚ Ø∑ÓU» «∞dΩ¥ÓUOÓU‹ ∞Kº]MÓW «∞∏]U∞∏ÓW ±ÓºÓUzqÓ –Ó«‹Ó √ÓßÚµKÓWÌ ¥Ó∑ÓDÓK]VÔ ØÔqy ±MÒNÓU ≈≤ÚπÓU“Ó ÓLÓKO]WÌËÓ«•bÓ…Ì ËÓ√Ó¢ÓbÓ¸]»Ô ÓKÓv Ó°Új «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ °U_ÓßÚµKÓW «∞ÚLÔIÓb]±ÓW.

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 4

Page 248: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√§OOV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW §Ll √Ë ©dÕ

91

248

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

¢LKpÔ ßÓKÚLÓv 576 ±KΩOLÎU Ë_ÓîONÓU ≥AÓUÂÌ ±Ó∂ÚKÓmÏ ±ÓU∞wy ¥ÓHÔu‚Ô ±U ¢ÓLÚKJtÔ °‡ 051 ±w> √•ºÔVÔ «∞LÚ∂ÚKÓm «∞cÍ ¥LKJt ≥AÓUÂÏ.

√ - √Ø∑V ±JUÊ «∞MÒIU◊ (√Ø∂d √Ë √ÅGd)- ±∂Km ßKLv ...................................... ±sÚ ±Ó∂ÚKmÌ ≥AÓUÂÌ.- ±∂Km ≥AÓUÂÌ........................................ ±sÚ ±Ó∂ÚKÓm ßÓKÚLÓv.- ±Ó∂ÚKÓm ≥AUÂ....................................... ±s «∞Hd‚ °Os «∞L∂KGOs.» - √ô•kÔ «∞dÒßLOs Ë√ÓlÔ «∞Fö±WÓ (*) ¢∫X «∞LMUßV ∞NcÁ «∞LFDOU‹.

* ..............................* ...................................

´ÔLÔdÔ √°w 24 ßMW Ë≥ÔuÓ ¥HÔu‚ ÔLdÓ √±Ωw °‡ 8 ßMu«‹ .ØÓrÚ ÔLÔdÔ √±Òw ?√ - √Ø∑V ±JUÊ «∞MÒIU◊ (ÔLÔd √±Ωw , ÔLÔd √°w).................................. √ÅGd ±s ...........................°‡ 8 ßMu«‹................................... √ÓØÚ∂ÓdÔ ±sÚ ...........................°‡ 8 ßMu«‹.

» - √Ø∑V ≠u‚Ó «∞d]ßÚr «∞]cÍ «îÚ∑ÓdÚ¢ÔtÔ «∞FLKOÒW «∞LÔMÓUß∂ÓWÓ ∞ÓtÔ.576 - 051 , 576 + 051

±Ó∂ÚKÓmÔ ßÓKÚLÓv 576±Ó∂ÚKmÔ ≥AÓUÂÌ ?

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 1

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 2

«∞Hd‚Ô °ÓOÚsÓ ±Ó∂ÚKm ßÓKÚLÓvËÓ±Ó∂ÚKÓm ≥AÓUÂÌ 051

±Ó∂ÚKÓmÔ≥AÓUÂÌ ?

«∞Hd‚ °Os ±∂Km ßKÚLÓv˱∂Km ≥AU 051

±∂Km ßKÚLÓv576

Page 249: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√§OOV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW §Ll √Ë ©dÕ

91

249

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

»- √ô•k «∞dÒßLOs Ë√l «∞Fö±W (*) ¢∫X «∞LMUßV ∞NcÁ «∞LFDOU‹> ..........................................................> ..........................................................

à - √Ø∑ÔV ≠ÓuÚ‚Ó «∞d]ßr «∞ÒcÍ «îÚ∑Ód¢t «∞FLKOÒW «∞LÔMÓUß∂ÓW ∞tÔ.24 - 8 , 24 + 8

ÆOf ©Ôu‰ «∞D]d¥o «∞dÒ«°DW °ÓOÚs ±MÚe∞MU Ë«∞LbßW 009 Â.ÆU±X «∞∂Kb¥ÒW °∑F∂ObÁ ≠w £ö£W √¥ÒUÂ,√≤πe‹ ≠w «∞Ou «_ËÒ‰ ±ºÓU≠ÓWÎ ©u∞NU 592 Â, ≠w «∞OuÚ «∞∏ÒU≤w ±ºU≠W √©u‰ ±s «_Ë∞v°‡ 54 Â.√ - √Ø∑V «∞LÔFÚDÓOÓU‹ «∞LÔIb]±ÓWÓ ≠w ØqÒ ±d]…Ì ≠w √±UØMNU «∞LMUß∂W ±s «∞dÒßr.

> «∞LºU≠WÔ «∞LF∂Òb… ≠w «∞Ou «_ËÒ‰ 592 .> «∞Hd‚Ô °OsÓ ±ºÓU≠W «∞OuÚ «_ËÒ‰ Ë«∞Ou«∞∏ÒU≤w : 54.> «∞LºU≠W «∞LF∂Òb… ≠w «∞Ou «∞∏ÒU≤w.

> «∞LºÓU≠ÓWÔ «∞LÔFÓ∂]bÓ…Ô ≠w «∞OuÚ±ÓOÚs «_ËÒ∞ÓOÚs.> «∞LºÓU≠ÓWÔ «∞LÔFÓ∂]bÓ…Ô ≠w «∞ÚOÓuÚ «_ËÒ‰> «∞LºU≠W «∞LF∂Òb… ≠w «∞Ou «∞∏ÒU≤w

> «∞LºÓU≠ÓWÔ «∞LÔFÓ∂]bÓ…Ô ≠w «∞OuÚ±ÓOÚs «_ËÒ∞ÓOÚs.> «∞LºÓU≠ÓWÔ «∞LÔFÓ∂]bÓ…Ô ≠w «∞ÚOÓuÚÂ «∞∏U∞Y> ÆOf ©u‰ «∞Dd¥o «∞LF∂b…

> ..........................................................

> ..........................................................

> ..........................................................

´ÔLÔd √°w 24 ßMW´Ld √±Òw ?

«∞Hd‚ °Os Ld √°wË´Ld √±Òw 8 ßMu«‹ ´Ld √±Òw ?«∞Hd‚ °Os Ld √°w

Ë´Ld √±w 8 ßMu«‹´ÔLÔd √°w

24

>>

>>

>>

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 3

Page 250: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√§OOV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW §Ll √Ë ©dÕ

91

250

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

à - √ÓØÚ∑ÔVÔ ≠ÓuÚ‚Ó ØÔqΩ ÓßÚrÌ «∞ÚFÓLÓKO]WÓ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ

¥ÓLÚKpÔ √Ó•ÚLÓbÔ 527 ±w. ¥Ôd¥bÔ ®ÓdÓ«¡Ó ®ÓOÚµÓOÚs ±ÔªÚ∑ÓKHÓOÚs ±ÓsÚ °ÓOÚs ≥ÓcÁ «_Ó®ÚOÓU¡ ∞OÔNÚb¥NLÓU ∞BÓb¥It°LÔMÓUßÓ∂ÓW Ob ±OöÓœÁ

√ÔßUbÔ √Ó•ÚLÓbÓ ÓKÓv ±ÓFd≠ÓW :> £ÓLÓs JÔqΩ ®ÓOÚµÓOÚs ≠w ØÔqΩ •ÓU∞ÓWÌ ±sÓ «∞Ú∫ÓUôÓ‹ «∞ÚLÔLÚJMÓW> «∞ÚLÓ∂ÚKÓm «∞]cw ¥ÓMÚIÔBÔtÔ ≠w ØÔqΩ •ÓU∞ÓWÌ √- QÔ¢r^ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ «∞M]UÆBÓWÓ ≠w ØÔqΩ ÓßÚrÌ

±ÓU £ÓLÓsÔ ÆÓKÓr «∞Ú∫∂Úd ËÓ«∞Ú∂DÓUÆÓW?

±ÓU «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ¥ÓMÚIÔBÔtÔ ≠w ≥ÓcÁ «∞Ú∫ÓU∞ÓW?

ÆÓKÓrÔ •∂ÚdÌ565 ±w

°DUÆW ¢NMµW 582 ±w055 ±w

«∞∑]LÚd¥sÔ bœ 4

> £ÓLÓsÔ ÆÓKÓr «∞Ú∫∂Úd ËÓ«∞Ú∂DÓUÆÓW

>>

>«∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cw¥ÓMÚIÔBÔtÔ?

> ......................................................

Page 251: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√§OOV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒW §Ll √Ë ©dÕ

91

251

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

. ±ÓU £ÓLÓsÔ «∞Ú∂DÓUÆÓW ËÓ«∞ÚLÓπÓK]W ?

±ÓU «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ¥ÓMÚIÔBÔtÔ ≠w ≥ÓcÁ «∞Ú∫ÓU∞ÓW?

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ œÓ«îqÓ ØÔqΩ ≈©ÓUÌ «∞ÚFÓLÓKO]WÓ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ∞û§ÓU°ÓW Ós «∞º^RÓ«‰ «∞ÚLÓDÚdÔËÕ.

>>

>«∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cw¥ÓMÚIÔBÔtÔ?

£ÓLÓsÔ «∞Ú∂DÓUÆÓW ËÓ«∞ÚLÓπÓK]W

> ......................................................

. ±ÓU £ÓLÓsÔ ÆÓKÓr «∞Ú∫∂Úd ËÓ«∞ÚLÓπÓK]W?

±ÓU «∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cÍ ¥ÓMÚIÔBÔtÔ ≠w ≥ÓcÁ «∞Ú∫ÓU∞ÓW?

>>

>«∞ÚLÓ∂ÚKÓmÔ «∞]cw¥ÓMÚIÔBÔtÔ?

>£LsÔ ÆÓKÓr «∞Ú∫∂Úd ËÓ«∞ÚLÓπÓK]W

> ......................................................

Page 252: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞Nb· :√Æd√ «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√Ø∑∂NU

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 1

02

252

«∞∑ÒLd¥s bœ 1√ÓÆÚdÓ√Ô ØÔq] ÓbÓœÌ ËÓ√ÓÓlÔ ÅHÚdΫ (0) ≠w ØÔqÒ ±ÓMÚe∞ÓWÌ ∞ÓrÚ √Ó≤ÚDIÚNÓU £Ôr] √ØÚ∑ÔVÔ «∞ÚFÓbÓœÓ îÓUÃÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰.

«∞∑ÒLd¥s bœ 2- √Ó¸Ú°ÔjÔ ØÔq] ôÓ≠∑ÓW °U∞FÓbÓœ «∞ÒcÍ ¥ÔuÓ«≠INU.

√Ó∞ÚnÏ ËÓ≈£ÚMÓUÊ ËÓ´AÚdÔËÊÓ

√Ó∞ÚnÏ ËÓßÓ∂ÚFÔLÓUzÓWÌ

√Ó∞ÚnÏ ËÓÓ√Ó¸Ú°ÓFÓWÏ

√Ó∞ÚnÏ ËÓ£ÓLÓU≤ÔuÊÓ

√Ó∞ÚnÏ ËÓ±ÓUzÓ∑ÓUÊ ËÓ´ÓAÓd…Ï

√Ó∞ÚnÏ ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÓWÏ ËÓ´AÚdÔËÊÓ

√Ó∞ÚnÏ ËÓßÓ∂ÚFÓWÏ ËÓ´AÚdÔËÊÓ

√Ó∞ÚnÏ ËÓ±UzÓ∑ÓUÊ ËÓßÓ∂ÚFÓWÏ

√Ó∞ÚnÏ ËÓ£ÓöÓ£ÔLÓUzÓWÌ ËÓß∑^uÊÓ

√Ó∞ÚnÏ ËÓ¢ºÚFÓWÏ

√Ó∞ÚnÏ ËÓß∑^LÓUzWÌ ËÓËÓ«•bÏ

¬•UœAd«‹±µU‹¬. «üô·

Page 253: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

253

«∞Nb· :√Æd√ «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√Ø∑∂NU

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 1

02

«∞∑ÒLd¥s bœ 3- √ØÚ∑ÔVÔ ≠w ØÔqÒ ±Ód]…Ì «∞ÚFÓbÓœÓ «∞ÚLÓDÚKÔu»Ó ≠w «∞ÚπÓbÚËÓ‰ √ÓËÚ ≠w «∞ÚHÓdÓ«⁄ «∞LÔMÓI]j £Ôr] √Ô±∏ÒKÔtÔ ÓKÓv «∞ÚLFÚbÓ«œ.

√∞n Ëß∑W Ad¬ŸÂ¬ ¬

¬Ÿ

Ÿ

Â

Â

¬ ¬

¬ ¬

¬

¬

ŸÂ¬ ¬

Page 254: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

254

«∞Nb· :√Ø∑V «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√Æd√≥U

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 1

02

«∞∑ÒLd¥s bœ 4

√Ô≠ÓJÒpÔ ØÔq] ÓbÓœÌ Ë≠ÚIÎU ∞BOGÓ∑t «∞ÚIÓU≤Ôu≤O]W

0071 = ...................................................

1051 = ...................................................

6201 = ...................................................

4001 = ...................................................

«∞∑ÒLd¥s 5

√ÓîÚ∑ÓBdÔ «∞ÚJ∑ÓU°ÓU‹ ËÓôÓ √Ó≤ÚºÓv √ÓÊÚ √Ó¢ÚdÔ„Ó ≠ÓdÓ«ÎU °ÓOÚsÓ «∞ÚuÓ•ÓbÓ«‹ «∞Ú∂ÓºODÓW ËÓ«üô·.

6 + 0001 = ...............

3 + 0001 = ...............8 + 07 + 0001 = ...............1 + 01 + 0001 = ...............

Page 255: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

255

«∞Nb· :√Ø∑V «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√Ø∑∂NU

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 2

12

«∞∑Ld¥s 1

¬

>

Ÿ

>

Â

>

¬.¬

>

√- √Ø∑V œ«îq «ù©U «∞Fbœ «∞LL∏Òq»- √±∏q «∞Fbœ «∞LJ∑u» œ«îq«ù©U Kv «∞LFb«œ

523 1

( = 1 , = 01 , = 001 , = 0001.

. . . .

«∞∑Ld¥s 2

√ô•k «∞Fbœ «∞LL∏Òq °U_®JU‰ Ë√Ø∑∂t ≠w §bˉ «∞LMUe‰ £rÒ œ«îq «ô©U .

Page 256: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

256

«∞Nb· :√Ø∑V «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU Ë√Ø∑∂NU

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 2

12

«∞∑Ld¥s 3> √¢LÒr ¢FLOd «∞πbˉ :

«∞Fbœ

894 1

. . . .

. . . .

178 1

Ær ¬•UœÁ

.

8

0

.

Ær ±µU¢t

.

.

.

.

Ær ¬•Uœ ¬ô≠t

.

1

.

.

´bœ ±µU¢t

.

91

01

.

´bœ Ad«¢t

.

091

501

.

«∞∑Ld¥s 4> √ÓØÚ∑ÔVÔ √ÓØÚ∂ÓdÓ ÓbÓœÌ ËÓ√ÓÅÚGÓdÓ ÓbÓœÌ ÓÆÚrÔ ¬ôÓ· ØÔqÌÒ ±MÚNÔLÓU1 œÔËÊÓ √ÓÊÚ √ÓßÚ∑ÓFÚLqÓ «∞d]ÆÚrÓ «∞ÚuÓ«•bÓ √ÓØÚ∏ÓdÓ ±sÚ±Ód]…Ì ËÓ√Ô¢rÒ «∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó.

«∞∑Ld¥s 5√- √Ô≠ÓJÒpÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ≈∞Óv √Ó∞ÚnÌ ËÓ«∞Ú∂ÓUÆw.»- √ÓîÚ∑ÓBdÔ «∞ÚJ∑ÓU°ÓWÓ ËÓ√Ó¢ÚdÔ„Ô ≠ÓdÓ«ÎU °ÓOÚsÓ

«∞ÚuÓ•ÓbÓ«‹ «∞Ú∂ÓºODÓW ËÓ«üôÓ·. 218 1 = .............................................203 1 = .............................................007 1 = .............................................109 1 = .............................................200 1 = .............................................150 1 = .............................................

425 + 000 1 = 425 1000 1 + 102 = .................000 1 + 102 = .................208 + 000 1 = .................02 + 000 1 = ...................

«_ÆUÂ

2,3,1,7

0,1,4,6

√Ø∂d bœ Ær¬ô≠t 1

. . . .

. . . .

√ÅGd bœÆr ¬ô≠t1

. . . .

. . . .

Ær Ad«‹«∞Fbœ «_J∂d

´bœ Ad«¢t´bœ ±µU¢tÆr ±µU¢t

Page 257: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

257

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb·:

√§OV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒ∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ Ë©dÕ)«∞ªDQ Ær 1«∞º∂V Ær 1

22

1) ÓbÓ ÆÔbÚ¸Ó… «∞LÔ∑ÓFKÒr ÓKÓv ¢ÓHÚd¥m ßÔRÓ«‰Ì –Í ±ÓdÚ•ÓKÓ∑ÓOÚs«∞∑]LÚd¥s 1«ßÚ∑ÓªÚdÓÃÓ ≠Óö]ÕÏ ±sÚ ÅÓU°ÓW “Ó¥Ú∑Ôu≤t 0881 Øm ±sÓ «∞e]¥ÚX, «•Ú∑ÓHÓkÓ ° 531 ‰ ∞FUzK∑t Ë¢ÓBÓbÓ‚Ó°881 ‰ Ë°ÓUŸÓ «∞JÓLÒOÓW «∞LÔ∑Ó∂ÓIOÓW ∞b¥uÓ«Ê «∞eÒ¥ÚX.< √°Ú∫YÔ Ós «∞JÓLO]W «∞LÓ∂OFÓW ∞b¥uÓ«Ê «∞e]¥X.√Ø∑ÔV ±ÓbÚ∞Ôu‰Ó ≤∑OπÓW ØÔqΩ ÓLÓKOÒWÌ.

< .....................................................531 + 881 = 323< .....................................................0881 - 323 = 7551

«∞∑]LÚd¥s 2√Æd√ ØÔqΩ ±ÓºÚQÓ∞ÓW Ë√ÓØÚ∑ÔVÔ ±ÓbÚ∞Ôu‰Ó ≤Ó∑OπÓW ØÔqÒ ÓLÓKOÒWÌ ≠w •ÓKΩNÓU

«∞LÓºQ∞WÔ •ÓK^NÓU

√) ®dÈ √°w BÒUÓ…Î ØÓNd°UzOÓWÎ < .......................................°‡ 74œ ˱JÚuÓ«…Î °‡ 53 œ. 74 + 53 = 28±Ó∑ÒFÓtÔ «∞∂ÓUzlÔ °∑ÓªÚHOiÌ ÆÓb¸ÁÔ 71 œ. < .......................................√Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ «∞LÓ∂ÚKÓm «∞cÍ œ≠FtÔ √°w. 28 - 71 = 56

Page 258: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

258

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

») ØÓUÊÓ ÓÅObÍ ≠w œÓ≠Ú∑Ód «ôœÒîÓU 807œ. < ............................................ßÓ∫Ó∂ÚXÔ ±MÚtÔ 57 œ ¥u 2/3/3002 £Ôr] 807 - 57 = 336√Ó≤ÚeÓ∞ÚXÔ ≠Ot 55 œ¥MU«Î ¥uÂÓ 1/4/3002. < ............................................> ØÓrÚ ÅÓUÓ ÅObÍ ≠w ≥c« «∞OÓuÚÂ? 336 + 55 = 886

Ã) ¢Ó∑ÓºlÔ ±Ó∫ÓDÓW ∞uÔÆÔu· 0001 ßOÒUÓ…. < ............................................´ÓKÓv «∞ºÓUÓW 21 °ÓKÓmÓ ÓbÓœÔ «∞ºO]UÓ«‹ 534 - 591 = 042«∞LÔ∑uÆΩHÓW ≠ONÓU 534. îöÓ‰Ó «∞º]UÓW < ............................................«∞Lu«∞OW ÓUœ¸Ó¢ÚNÓU 591 ßOÒU…Î ËœîK∑NU 042 + 341 = 383341 ßOÒU…Î.> ØÓrÚ ÅÓUÓ ÓbÓœÔ «∞ºOÒU«‹ «∞L∑uÆÒHÓW °NcÁ«∞L∫ÓD]W ÓKÓv «∞ºÒUÓW 31.

œ) ¢∑ÒºlÔ ±∫DÒWÏ ∞uÔÆÔu· ßÒOU«‹ «•bÈ < ............................................«ùœÓ«Ó«‹ ∞‡ 571 ßOÒU…. 36 + 83 = 101°ÓKÓmÓ ÓbÓœÔ «∞ºÒOU«‹ «∞LÔ∑uÆÒHÓW ≠ONU Mb < ............................................«∞ºÒUÓW «∞∏U±MÓW ÅÓ∂U•U 36 ßOÒU… £rÒ 571 - 101 = 47œÓîÓKÓ∑ÚNU îö‰Ó ≤Bn «∞ºÒUW «∞LÔu«∞OW83 ßÒU…Î.> ±U ÓbÓœÔ «∞ºÒOU«‹ «∞∑w ¥ÔLJMÔNU ÆÓ∂u∞NU°Fb «∞ºÒUW «∞∏U±MW Ë«∞MÒBn.

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb·:

√§OV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒ∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ Ë©dÕ)«∞ªDQ Ær 1«∞º∂V Ær 1

22

Page 259: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

259

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

≥‡) ∞ÓAd«¡ ¢KHU“Ì §Ób¥bÌ √ÓîÓcÓ √°w ±Ft < ............................................007 œ. ËÓÆÓlÓ «î∑OUÔÁÔ KÓv ËÓ«•bÌ £ÓLMtÔ 538 - 761 = 866538œ ≠ÓªÓHÓiÓ ∞ÓtÔ ≠Ot «∞∂ÓUzlÔ °‡ 761œ < ............................................< ±ÓU «∞LÓ∂ÚKÓmÔ «∞LÓU∞wÒ «∞cÍ °ÓIwÓ MÒb 007 + 866 = 23√°w?

«∞∑Ld¥s 3°KmÓ √°w 84 U±ÓU ßMWÓ 9991.>ØÓrÚ ØUs ÔLÔdÔÁÔ ßMWÓ 0891?√- ßÓQÓ°∫YÔ √ËÒôÎ ÓsÚ: .................................................................................

ßÓQÓ°∫YÔ £U≤OU ÓsÚ: ................................................................................»- √Ô§OVÔ Ós «∞ºÔR«‰1>.................................................................................................................................................................................................................2>.................................................................................................................................................................................................................

«∞∑Ld¥s 4∞HöÒÕÌ 3 ∞ÓHÓUznÓ ±sÓ «_ßÚö„ «∞LAÓ∂JÓW √ÆOºÓ∑ÔNÓU 53 Â, 82Â, 33Â.¢Ó∑ÓDÓKVÔ ≈•ÓU©WÔ ±M∂XÌ 021 ±sÚ ≥cÁ «_ßö„.>±U ÆÓOfÔ ©Ôu‰ «_ÓßÚö„ «∞∑w ¢ÓMIBÔtÔ ù¢ÚLÓU ≥c« «∞FLq?√- ßQ°∫YÔ √ËÒôÎ sÚ: .................................................................................

ßÓQÓ°∫YÔ £U≤OU ÓsÚ: ................................................................................

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb·:

√§OV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒ∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ Ë©dÕ)«∞ªDQ Ær 1«∞º∂V Ær 1

22

Page 260: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

260

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb·:

√§OV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒ∑Os (§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ Ë©dÕ)«∞ªDQ Ær 1«∞º∂V Ær 1

22

»- √Ô§OVÔ Ós «∞ºÒR«‰1 > ...............................................................................................................................................................................................................2> ................................................................................................................................................................................................................

«∞∑Ld¥s 5±ÓbÚ§MÓW §ÓbÒÍ ¢∫uÍ 5231 ©ÓOÚdÓ œ§UÃÌ °ÓUŸÓ ±MNÓU îöÓ‰Ó «_Ôß∂ÔuŸ «∞LMIÓCw 085 ©OdΫ. ËÆUÂÓ≠w °b«¥W ≥cÓ« «_Ôß∂ÔuŸ °Ad«¡ 576 ≠ÓdÚŒÓ œÓ§UÃÌ ∞∑ÓFÚKOHNÓU.> ØÓrÚ ÅÓUÓ ÓbÓœÔ ©ÔOÔu¸ «∞b]§ÓUà ≠w ±ÓbÚ§M∑t?√ - ßQÓ°Ú∫YÔ √ËÒôÎ ÓsÚ: .................................................................................

ßQÓ°Ú∫YÔ £U≤OÎU ÓsÚ: ................................................................................»- √Ô§OVÔ Ós «∞ºÒR«‰1 > ................................................................................................................................................................................................................2> .................................................................................................................................................................................................................

«∞∑Ld¥s 6≠w ±∫D]W ËÓÆÔuœÌ îeÒ«≤UÊ °U_ÓËÒ‰ 576 ‰ ±s «∞∂ÓMÚe¥s Ë°U∞∏ÒU≤w 362 ‰.< °UŸÓ ±sÓ «_ËÒ‰ 591 ‰ , 571 ‰ , 031 ‰.< “ÓËÒœÓ «∞ªeÒ«ÊÓ «∞∏]U≤w °‡ 584 ‰ £Ôr] °UŸÓ ±MÚtÔ 033 ‰.√- ±U ØLÒOWÔ «∞∂ÓMÚe¥s «∞∑Òw ÅUÓ ¥Ó∫u¥NÓU «∞ªeÒ«ÊÔ «_ËÒ‰Ô?»- ±U ØLÒOWÔ «∞∂ÓMÚe¥s «∞∑Òw ÅUÓ ¥Ó∫u¥NÓU «∞ªeÒ«ÊÔ «∞∏ÓU≤w?Ã- ±U ØLÒOWÔ «∞∂ÓMÚe¥s «∞∑Òw ±U“«∞X KÓv –±]W «∞∫ÔdÓ≠ÓU¡?

Page 261: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

261

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW«∞Nb·:

√§OV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒ∑Os(§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ Ë©dÕ)«∞ªDQ Ær 1«∞º∂V Ær 2

32

«∞LºQ∞W

1) «∞ºÒMWÔ «∞∏U∞∏ÓWÔ °LÓbÚ¸Óß∑MU ¢ÓCÔrÒÔ 83 Ë∞bΫ Ë64

°M∑ÓU.

< ±U ´ÓbÓœÔ ¢ö±Oc «∞ºÒMW «∞∏ÒU∞∏W?

2) «∞ºÒMWÔ «∞∏U∞∏ÓWÔ °LÓbÚ¸Óß∑MU ¢ÓCÔrÒÔ 83 Ë∞bΫ Ë64

°M∑ÓU.

«¸¢IÓv ±MNÔrÚ °U∞∑ÒuÅOÓW 81 ¢KLOcΫ Ë«¸¢IÓv

«üîÓdÔËÊ °UßÚ∑∫IU‚Ì.

< ±U ´ÓbÓœÔ «∞∑Òö±Oc «∞Ld¢ÓIOsÓ °UßÚ∑∫IU‚Ì?

3) ¥∂Km ´ÓbÓœÔ «∞J∑V °LÓJ∑∂ÓW ±b¸ß∑MU 078 Ø∑ÓU°ÎU

±s °OMNU 592 Ø∑U°ÎU °U∞KÒGW «∞Hd≤ºOÒ W Ë«_îdÈ

°U∞KÒGW «∞Fd°OÒW.

< ±U ´ÓbÓœÔ «∞JÔ∑ÔV °U∞KÒGW «∞Fd°OÒW?

«∞LÔFDOÓUÊ «∞LÓDKÔu°UÊ

∞û§U°ÓW ´s «∞ºÔRÓ«‰

1) < ............................

2) < ............................

1) < ............................

...................................

2) < ............................

...................................

1) < ............................

...................................

2) < ............................

...................................

«∞LÔFÚDÓv

±ÓFÚKÔuÂÏ

«∞LÔFÚDÓv

±ÓπÚNÔu‰Ï

≥ÓqÚ ¢ÓºÚ∑ÓDOlÔ «ù§U°ÓWÓ

´s «∞º^RÓ«‰?

≤Fr

ô≤Fr

ô≤Fr

ô

2)- ´b ÆÔb¸… «∞L∑FKÒr ´Kv «∞∑]LOOe °Os ßR«‰Ì –Í ±ÓdÚ•ÓKÓWÌ ËßRÓ«‰Ì –Í ±d•K∑OÚs.

> √ÓÆdÓ√Ô ØqÒ ±ÓºQÓ∞WÌ Ë√Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞πÓbÚËÓ‰ °LÓU ¥ÔMÓUßVÔ.

Page 262: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

262

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØÒd… «∞Fö§OÒW «∞Nb·:

√§OV s ßR«‰ ¥∑DKÒV ≈≤πU“ LKOÒ∑Os(§Ll Ë©dÕ) (©dÕ Ë§Ll) (©dÕ Ë©dÕ)«∞ªDQ Ær 1«∞º∂V Ær 2

32

«∞LºQ∞W

4) ¥Ó∂ÚKÔmÔ ´ÓbÓœÔ «∞JÔ∑V °LJ∑∂W ±b¸ß∑MU 078 Ø∑U°ÎU

±s °OMNU 592 Ø∑ÓU°ÓU °U∞KÒGW «∞Hd≤ºOÒW Ë«_îdÈ

°U∞KÒGW «∞Fd°OÒW. ¢∂dÒŸÓ √•bÔ «_Ë∞OÓU¡ «∞OÓuÂÓ °‡ 56

Ø∑ÓU°U °U∞KÒGW «∞Fd°OÒW.

< ØÓrÚ ÅU¸Ó ´ÓbÓœÔ «∞JÔ∑ÔV °U∞KÒGW «∞Fd°OÒW

°U∞LÓJ∑∂W?

5) ®ÓdÓ¥ÚXÔ ÆBÒWÎ °‡ 579 ±w ˱πKÒWÎ ≤ÓºOXÔ £ÓLÓMÔNÓU

≠b≠FXÔ 5261 ±w.

< ±ÓU £ÓLÓsÔ «∞LÓπÓKÒW?

6) ®ÓdÓ¥XÔ ÆBWÎ °‡ 5231 ±w ≠ÓªÓH]iÓ ∞w «∞JÔ∑Ò∂w^

°‡ 562 ±w ≠w £ÓLÓMNU. ØLU «®∑dÓ¥ÚXÔ ±πKÒWÎ ≤ºOXÔ

£ÓLÓMÓNU ≠b≠ÓFÚXÔ ≠w «∞πÔLKW 0191 ±w.

< ±ÓU £ÓLÓsÔ «∞LÓπÓK]W?

«∞LÔFDOÓUÊ «∞LÓDKÔu°UÊ

∞û§U°ÓW ´s «∞ºÔRÓ«‰

1) < ............................

2) < ............................

1) < ............................

2) < ............................

1) < ............................

2) < ............................

«∞LÔFÚDÓv

±ÓFÚKÔuÂÏ

«∞LÔFÚDÓv

±ÓπÚNÔu‰Ï

≥ÓqÚ ¢ÓºÚ∑ÓDOlÔ «ù§U°ÓWÓ

´s «∞º^RÓ«‰?

≤Fr

ô≤Fr

ô≤Fr

ô

Page 263: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

263

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd»

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 1

42

1) ô ¥L∑Kp «∞L∑FKÒr §bˉ °O∑Uu¸ ∞KCd»

> √ÔËÓ«ÅqÔ Ø∑ÓU°ÓWÓ «_Ó´ÚbÓ«œ °ÓFÚbÓ «ØÚ∑AÓU· «≤Ú∑EÓU±NÓU.

> √±ÚúÔ ≠ÓdÓ«ÓU‹ ØÔqÒ §ÓbÚËÓ‰Ì.

*123456789

2

3

02

05

6

04

001

9

06

051

.

.

.

.

.

.

«∞∑Ld¥s 1

«∞∑Ld¥s 2

*42.5..8..

4.821

.463

8242

Page 264: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

264

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd»

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 1

42

> √ÓÓlÔ «∞ÚFÓbÓœÓ «∞ÚLÔMÓUßVÓ ±ÓJÓUÊÓ ØÔqÒ ≤ÔIÚDÓWÌ.

> √l ØqÒ bœ ≠w «∞∑]d°OFW «∞LMUß∂W ±s §bˉ «∞C]d»

61 82 94 45 63 7 6 21 65

18 51 04 52 27

*123456789

1123456789

224680121416181

33.9215181124272

44821

.0242822363

5501

.02

.03530454

66.814203

.248445

7.4112

.5324

.

.36

88614223

.84654627

9981726354

.36

.

.

. * 3 = 21

. * 5 = 04

. * 3 = 81

7 * . = 828 * . = 426 * . = 42

«∞∑Ld¥s 3

«∞∑Ld¥s 4

√- > √Ô•OjÔ °LÔdÓ°]l ØÔq] ÓbÓœÌ ±ÔºÓUËÌ ∞πÓcÓ«¡ ÓbӜӥÚs √Ó•ÓbÔ≥ÔLÓU 7.81 , 12 , 53 , 51 , 24 , 72 , 65»- √Ô•OjÔ °LÔdÓ°]lÌ ØÔq] ÓbÓœÌ ±ÔºÓUËÌ ∞πÓcÓ«¡ ÓbӜӥÚs √Ó•ÓbÔ≥ÔLÓU 631518112324223639384

«∞∑Ld¥s 5

Page 265: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

265

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd»

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 2

52

2) ¥ÔCOnÔ «∞ÚLÔ∑ÓFKÒr «∞dÒÆr «∞L∫∑Hk °t ≈∞v «∞dÒÆr «∞Lº∑Nb· °U∞C]d» ≠w «∞LMe∞W «∞Lu«∞OÒW.

> √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚFÓbÓœÓ «∞ÚLÔMÓUßVÓ ±ÓJÓUÊÓ ØÔqÒ ≤ÔIÚDÓWÌ.

> √≤πe

5

*034 35

..............

4

4>

05>

*3

.............. ..............

...............

3 * 5 2

3 * (5 + 02)

>+ >

«∞∑Ld¥s 1

«∞∑Ld¥s 2

> √ÔôÓ•kÔ £Ôr] √Ô´ÓuÒ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞ÚFÓbÓœ «∞ÚLÔMÓUßV

45 * 3 = >>+ >>>

45 * 3 = >>>

«∞∑Ld¥s 3

4 * 4 3

4 * (>+ >)

>+ >

>>

5 * 4 5

4 3 * 5

(>+ >) * >

>+ >

>

>* (>+ >)

>+ >

>

Ÿ5

>

Â

>

¬

>

43

*

Page 266: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

266

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd»

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 3

62

3) b Æb¸… «∞L∑FKÒr Kv ¢u™On «∞ªUÅOÒW «∞∑u“¥FOÒW ∞KCÒd» Kv «∞πLl

> √Ô¢r^ «∞ÚJ∑ÓU°ÓU‹ «∞∑]U∞OÓWÓ ∞∫ºÓU» §ÔcÓ«¡ «∞ÚFÓbӜӥÚs 43 Ë443 * 4 = ( >+> ) * 443 * 4 = (>* 4) + (03*>)43 * 4 = >+>

43 * 4 = >

«∞∑Ld¥s 1

√Ô≤ÚπeÔ ØÔq] ÓLÓKO]WÌ Ë≠ÚIÎU ∞KÚuÓÚl «_Ô≠ÔIwÒ £Ôr] Ë≠ÚIÎU ∞KÚuÓÚl «∞ÚFÓLÔuœÍÒ√-

2 35

......................

2 + 035 > > > > >> > >

23 * 5 = ( > * 5) + ( 03 * >)= ...........

«∞∑Ld¥s 2

**

Page 267: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

267

«∞Nb· :√≤πe LKOW «∞Cd»

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 3

62

»-

34 * 4 = (3 * .) + (04 * .) = .............

..... .....

>+ >

4 > >

> > >

> > >

3 44

> > >

1 54

5 4 33

> «≤ÚπeÔ «∞ÚFÓLÓKO]U‹ «∞∑]U∞OÓWÓ Ë≠ÚIÎU ∞KÚuÓÚl «∞ÚFÓLÔuœÍÒ ËÓôÓ √Ó≤ÚºÓv «ô•Ú∑HÓUÿÓ.

√- √Ô≤ÚπeÔ «∞ÚFÓLÓKO]U‹ «∞∑]U∞OÓWÓ

»- √Ô´ÓuÒ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °U∞d]ÆÚr «∞ÚLÔMÓUßV

«∞∑Ld¥s 3

«∞∑Ld¥s 4

7 15

6 85

+ + * *

*

*

2 5 44

5 4 45

3 4 55

5 4>

5 2 4

> 6 >

2

0 3 9

> 4 >

4

0 8 3 1

3 > >

>

5 1 2 1

**

** *

*** *

Page 268: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

268

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞eË«¥U Ë√ßLNU

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 1

72

1) - ¥ªKj «∞L∑FKÒr °Os «∞eÒË«¥U Ë•ÔbÔË≥U

√- √Ó¢ÓQÓ±]qÔ «∞d]ßÚrÓ «∞∑]U∞w :

»- √ÓÓlÔ ØÔq] ÓÆÚrÌ ±sÚ «_Ó¸ÚÆÓU «∞ÚLÓuÚ§ÔuœÓ… ÓKÓv «∞d]ßÚr ≠v «ù©ÓU «∞ÚLÔMÓUßV.- ≠Ó∑Ú∫ÓWÔ «∞e]«Ë¥ÓWÔ- KÚlÔ «∞e]«Ë¥ÓW- Ó√Ú”Ô «∞e]«Ë¥ÓW

.................

.................

.................

Ã- √Ô¢r^ ±ÓU ¥ÓKw¢Ó∑ÓJÓu]ÊÔ «∞e]«Ë¥ÓWÔ ±s : ...........................

Ë...........................Ë...........................

1)

3)

4)

2)

«∞∑Ld¥s 1

Page 269: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

269

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞eË«¥U Ë√ßLNU

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 1

> √ÔØÓLÒqÔ ØÔq] ≠ÓdÓ«⁄Ì ±ÔMÓI]jÌ °F∂ÓUÓ… ò¢ÓMÚ∑ÓLwå √Ë òôÓ ¢ÓMÚ∑ÓLwå.

- «∞M^IÚDÓWÔ òÂå .................. ≈∞Óv «∞e]«Ë¥ÓW «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò√å.- «∞M^IÚDÓWÔ ò”å ................. ≈∞Óv «∞e]«Ë¥ÓW «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò√å.- «∞M^IÚDÓWÔ ò‚å .................. ≈∞Óv «∞e]«Ë¥ÓW «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò√å.- «∞M^IÚDÓWÔ ò’å ................ ≈∞Óv «∞e]«Ë¥ÓW «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò√å.- «∞M^IÚDÓWÔ òœå .................. ≈∞Óv «∞e]«Ë¥ÓW «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò√å.- «∞M^IÚDÓWÔ òËå .................. ≈∞Óv «∞e]«Ë¥ÓW «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò√å.- «∞M^IÚDÓWÔ ò؇å .................. ≈∞Óv «∞e]«Ë¥ÓW «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò√å.

«∞∑Ld¥s 2

* ”

* ’* Â* œ

* Ë* ؇

* ‚

72

Page 270: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

270

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞eË«¥U Ë√ßLNU

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 1

72

> √ÓÆÚdÓ√Ô «∞ÚLÓDÚKÔu»Ó ≠v «∞ÚπÓbÚËÓ‰ £Ôr] √Ô´ÓOÒsÔ «∞MÒIÓU◊Ó ≠w √Ó±ÓUØsÓ ±ÔMÓUß∂ÓWÌ ±sÓ «∞d]ßÚr.

ò‰åòÂåò؇åòÊåòŸåò≥‡å

*

*

*

**

*

Ë

> ؇

>√

>≥‡

¢ÓMÚ∑ÓLw ≈∞Óv «∞e]«Ë¥ÓW«∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU òËå

ôÓ ¢ÓMÚ∑ÓLw≈∞Óv «∞e]«Ë¥ÓW«∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU òËå

«∞∑Ld¥s 3

> √Ó¸ÚßÔrÔ «∞e]«Ë¥ÓWÓ «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò؇å ËÓ√Ó•ÓbÔ KÚFÓOÚNÓU ¥ÓLÔd^ ±sÚ òÊå £rÒ √Ô∞ÓuÒÊÔ ≠Ó∑Ú∫Ó∑ÓNÓU °U_Ó•ÚLÓd.

»- √Ó¸ÚßÔrÔ «∞e]«Ë¥ÓWÓ «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò√å ËÓ¢ÓMÚ∑ÓLw ≈∞ÓOÚNÓU «∞M^IÚDÓ∑ÓUÊ ò≥‡å ËòÊå ËÓôÓ ¢ÓMÚ∑ÓLw ≈∞ÓOÚNÓU«∞M^IÚDÓWÔ ò»å £rÒ √Ô∞ÓuÒÊÔ ≠Ó∑Ú∫Ó∑ÓNÓU °U_ÓîÚCÓd.

«∞∑Ld¥s 4

Page 271: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

271

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞eË«¥U Ë√ßLNU

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 2

62

2)- b Æb¸… «∞L∑FKÒr Kv °j öÆW °Os ≠∑∫W «∞eÒ«Ë¥W «∞IU«zLW Ë≠∑∫U‹ «∞eÒË«¥ÓU «_îdÈ

√- MÚbÓ±ÓU √Ó©ÚuÍ ËÓ¸ÓÆÓWÓ ØÔd]«”Ì ±Ód]…Î √ÔË∞Óv °∫ÓOÚYÔ ¥ÓMÚDÓ∂oÔ «∞D^u‰ ÓKÓv «∞D^u‰ ËÓ√Ó©Úu¥NÓU ±Ód]…Î £ÓU≤OÓWÎ

°∫ÓOÚYÔ ¥ÓMÚDÓ∂oÔ «∞ÚFÓdÚ÷Ô ÓKÓv «∞ÚFÓdÚ÷ £Ôr] √Ó≠Ú∑Ó∫ÔNÓU ËÓ√Ó¸ÚßÔrÔ îÓD]wÚ «∞D]wÒ.

> √Ó¢Ó∫ÓB]qÔ ÓKÓv .......................... “ÓËÓ«¥ÓU. (ÓbÓœÔ «∞e]ËÓ«¥ÓU)

> ØÔq^ “Ó«Ë¥ÓWÌ ±sÚ ≥ÓcÁ «∞e]ËÓ«¥ÓU “Ó«Ë¥ÓWÏ ..........................

√Ó¸ÚßÔrÔ ÓKÓv Ó√ÚßNÓU ≤ÔIDÓW (>)

»- √ÔÆÓUÊÔ “ÓËÓ«¥ÓU «∞ÚJÔu” °eÓ«Ë¥ÓWÌ ±sÚ “Ó«ËÓ¥ÓU «∞ÚuÓ¸ÓÆÓW °ÓFÚbÓ √ÓÊÚ √Ô´ObÓ ©ÓO]NÓU ËÓ«ßÚ∑ÓMÚ∑ZÔ ±ÓU ¥ÔLÚJMÔMw

«ßÚ∑MÚ∑ÓU§ÔtÔ ±ÔºÚ∑ÓFÚLöÎ «∞ÚF∂ÓUÓ«‹ «∞∑]U∞OÓWÓ : (≠∑Ú∫Ó∑ÔNU √ØÚ∂ÓdÔ ±sÚ / ≠Ó∑Ú∫Ó∑ÔNU √ÅÚGd ±s / ∞NU ≤HfÔ)

> «∞e]«Ë¥ÓWÔ (1) .......................... ≠Ó∑Ú∫ÓW «∞e]«Ë¥ÓW «∞ÚIÓUzLÓW.

> «∞e]«Ë¥ÓWÔ (2) .......................... ≠Ó∑Ú∫ÓW «∞e]«Ë¥ÓW «∞ÚIÓUzLÓW.

> «∞e]«Ë¥ÓWÔ (3) .......................... ≠Ó∑Ú∫ÓW «∞e]«Ë¥ÓW «∞ÚIÓUzLÓW.

«∞∑Ld¥s 1

Page 272: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

272

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞eË«¥U Ë√ßLNU

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 2

82

√- √Ó¸ÚßÔrÔ °uÓ«ßDÓW «∞ÚJÔu” “Ó«Ë¥ÓWÎ ÆÓUzLÓWÎ Ó√ÚßÔNÓU ò√å ËÓ√Ó•ÓbÔ KÚFÓOÚNÓU «∞ÚªÓj^ «∞ÚLÓdÚßÔuÂÔ.

√- √ÓßÚ∑ÓFÚLqÔ «∞ÚJÔu”Ó _Ó¢ÓFÓd]·Ó ØÔq] “Ó«Ë¥ÓWÌ ÚIÓUzLÓW ±sÚ °ÓOÚs «∞e]ËÓ«¥ÓU «∞∑]U∞OÓW £Ôr] √Ó¸ÚßÔrÔ ÓKÓv Ó√ÚßNÓU«∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ :

»- √Ó¸ÚßÔrÔ °uÓ«ßDÓW «∞ÚJÔu” “Ó«Ë¥ÓWÎ ÆÓUzLÓWÎ Ó√ÚßÔNÓU òÂå.

 >

«∞∑Ld¥s 2

«∞∑Ld¥s 3

Page 273: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

273

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞eË«¥U Ë√ßLNU

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 3

92

3)- b Æb¸… «∞L∑FKÒr Kv ±IU≤W “«Ë¥W •UœÒ… √Ë “«Ë¥W ±MHd§W °U∞e«Ë¥W «∞IUzLW.

√ÓlÔ «∞FöÓ±ÓWÓ (X) √Ó±ÓUÂ «∞B]u«»

Â

√≠Ó∑Ú∫ÓWÔ «∞e]«Ë¥ÓW «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò√å- √ÓÅÚGÓdÔ ±sÚ ≠Ó∑Ú∫ÓW «∞e]«Ë¥ÓW «∞ÚIÓUzLÓW ∞KÚJÔu”- √ÓØÚ∂ÓdÔ ±sÚ ≠Ó∑Ú∫ÓW «∞e]«Ë¥ÓW «∞ÚIÓUzLÓW ∞KÚJÔu”- ∞ÓNÓU ≤ÓHÚfÔ ≠Ó∑Ú∫ÓW «∞e]«Ë¥ÓW «∞ÚIÓUzLÓW ∞KÚJÔu”

≠Ó∑Ú∫ÓWÔ «∞e]«Ë¥ÓW «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò‚å- √ÓÅÚGÓdÔ ±sÚ ≠Ó∑Ú∫ÓW «∞e]«Ë¥ÓW «∞ÚIÓUzLÓW∞KÚJÔu”- √ÓØÚ∂ÓdÔ ±sÚ ≠Ó∑Ú∫ÓW «∞e]«Ë¥ÓW «∞ÚIÓUzLÓW ∞KÚJÔu”- ∞ÓNÓU ≤ÓHÚfÔ ≠Ó∑Ú∫ÓW «∞e]«Ë¥ÓW «∞ÚIÓUzLÓW∞KÚJÔu”

≠Ó∑Ú∫ÓWÔ «∞e]«Ë¥ÓW «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU òÂå- √ÓÅÚGÓdÔ ±sÚ ≠Ó∑Ú∫ÓW «∞e]«Ë¥ÓW «∞ÚIÓUzLÓW ∞KÚJÔu”- √ÓØÚ∂ÓdÔ ±sÚ ≠Ó∑Ú∫ÓW «∞e]«Ë¥ÓW «∞ÚIÓUzLÓW ∞KÚJÔu”- ∞ÓNÓU ≤ÓHÚfÔ ≠Ó∑Ú∫ÓW «∞e]«Ë¥ÓW «∞ÚIÓUzLÓW ∞KÚJÔu”

«∞∑Ld¥s 1

Page 274: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

274

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞eË«¥U Ë√ßLNU

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 3

92

»- √Ó–ÚØÔdÔ ≤ÓuÚŸÓ ØÔqÒ “Ó«Ë¥ÓWÌ (“Ó«Ë¥ÓWÏ ÆÓUzLÓWÏ , “Ó«Ë¥ÓWÏ •ÓUœ]…Ï , “Ó«Ë¥ÓWÏ ±ÔMÚHÓd§ÓWÏ ).- «∞e]«Ë¥ÓWÔ «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò√å ..........................................- «∞e]«Ë¥ÓWÔ «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU òÂå ..........................................- «∞e]«Ë¥ÓWÔ «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò‚å ..........................................

> √Ô∞ÓuÒÊÔ ÓKÓv «∞d]ßÚr ≠Ó∑Ú∫ÓWÎ “Ó«Ë¥ÓWÌ •ÓUœ]…Ì

> √Ô∞ÓuÒÊÔ ÓKÓv «∞d]ßÚr ≠Ó∑Ú∫ÓWÎ “Ó«Ë¥ÓWÌ ÆÓUzLÓW

> √Ô∞ÓuÒÊÔ ÓKÓv «∞d]ßÚr ≠Ó∑Ú∫ÓWÎ “Ó«Ë¥ÓWÌ ±ÔMÚHÓd§ÓW

«∞∑Ld¥s 2

Page 275: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

275

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞eË«¥U Ë√ßLNU

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 3

92

«∞∑Ld¥s 3

√- √ÓßÚ∑ÓFOsÔ °U∞ÚJÔu” _Ó¢ÓFÓd]·Ó ≤ÓuÚŸÓ ØÔqÒ “Ó«Ë¥ÓWÌ ËÓ√ÓØÚ∑Ô∂ÔtÔ

«∞e]«Ë¥ÓWÔ «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU òÊå.........................

Ê Â √

«∞e]«Ë¥ÓWÔ «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU òÂå.........................

«∞e]«Ë¥ÓWÔ «∞]∑w Ó√ÚßÔNÓU ò√å.........................

«∞∑Ld¥s 4

√ÔÓLÒdÔ «∞ÚπÓbÚËÓ‰Ó °J∑ÓU°ÓW ≤ÓuÚŸ ØÔqÒ “Ó«Ë¥ÓWÌ (•ÓUœ]…Ï, ÆÓUzLÓWÏ, ±ÔMÚHÓd§ÓWÏ) °ÓFÚbÓ «∞∑]∫ÓIo ±sÚ –Ó∞pÓ°UßÚ∑FÚLÓU‰ «∞JÔu”

»

Ã

œ √

«∞e]«Ë¥ÓWÔ «∞]∑w¸Ó√ÚßÔNÓU ò√å

...............

«∞e]«Ë¥ÓWÔ «∞]∑w¸Ó√ÚßÔNÓU ò»å

................

«∞e]«Ë¥ÓWÔ «∞]∑w¸Ó√ÚßÔNÓU òÃå

................

«∞e]«Ë¥ÓWÔ «∞]∑w¸Ó√ÚßÔNÓU òœå

................

Page 276: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

276

«∞Nb· :√¢FdÒ· «∞eË«¥U Ë√ßLNU

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 3

92

«∞∑Ld¥s 5

√Ó¸ÚßÔrÔ «∞CÒKÚlÓ «∞∏]U≤w ∞JÔqÒ “Ó«Ë¥ÓWÌ

«∞∑Ld¥s 6

√- √Ó¸ÚßÔrÔ “Ó«Ë¥ÓWÎ ±ÔMÚHÓd§ÓWÎ Ó√ÚßÔNÓU òÂå ≠Ó∑Ú∫Ó∑ÔNÓU √ÓØÚ∂ÓdÔ ±sÚ ≠Ó∑Ú∫ÓW «∞e]«Ë¥ÓW «∞ÚLÓdÚßÔu±ÓW.

»- √Ó¸ÚßÔrÔ “Ó«Ë¥ÓWÎ ÆÓUzLÓWÎ Ó√ÚßÔNÓU òÂåÃ- √Ó¸ÚßÔrÔ “Ó«Ë¥ÓWÎ •ÓUœ]…Î Ó√ÚßÔNÓU òÂå

“Ó«Ë¥ÓWÏ ÆÓUzLÓWÏ Ó√ÚßÔNÓU òŸå

Ÿ >

؇

Â

Ê

“Ó«Ë¥ÓWÏ ±ÔMÚHÓd§ÓWÏ Ó√ÚßÔNÓU ò„å “Ó«Ë¥ÓWÏ •ÓUœ]…Ï Ó√ÚßÔNÓU òÊå

Page 277: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

277

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW °Os «∞L∑d Ë√§e«zt

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 1

03

√- √ÔËÓ«ÅqÔ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚLÔºÚ∑ÓDOöÓ‹ °uÓ•ÓbÓ«‹ ÆÓOÚf «_Ó©ÚuÓ«‰ ±sÓ «_ÓÆÚBÓd ≈∞Óv «_Ó©ÚuÓ‰ : Â, År, œßr.

1) ôÓ ¥Ó∑ÓBu]¸Ô «∞L∑FKÒrÔ §bÚË‰Ó «∞LÓMÓU“‰

(Ã) √¢LÒrÔ §ÓbÚËÓ‰Ó «∞LÓMÓU“‰ ËÓ√ÓÆÚd√Ô «∞IÓOÚfÓ ≠w ØqΩ ±d]…Ì £r] √ÓØÚ∑Ô∂ÔtÔ

»- √Ô¢r^ °U∞ÚuÓ•ÓbÓ«‹ «∞M]UÆBÓW _Ó¢Ó∫ÓB]qÓ ÓKÓv §ÓbÚËÓ‰ ËÓ•ÓbÓ«‹ ÆÓOÚf «_Ó©ÚuÓ«‰ •ÓºÓVÓ «∞ÚLÓMÓU“‰

«∞∑Ld¥s 1

> > År

> > År

0

0

3

3

0

0

3

3

.................

..................

..................

..................

Page 278: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

278

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d Ë√§e«zt

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 1

03

√ÓÆÚdÓ√Ô «∞ÚIÓOÚfÓ ≠w «∞ÚπÓbÚËÓ‰ £Ôr] √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞Úu•ÚbÓ…Ó «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ±ÓJÓUÊÓ «∞MΩIU◊.

År55123

ϧr

7213

Â

4

16

5 .........................57.........................124........................21 .........................331........................6 .........................

«∞∑Ld¥s 2

√ÓØÚ∑ÔVÔ «_ÓÆÚOºÓWÓ «∞ÚLÔIÓb]±ÓWÓ ≠w «∞ÚπÓbÚËÓ‰ :421 År, 33 œßr, 7Â, 43 œßr.

√Ô¢r^ ØÔq] Ø∑U°ÓWÌ °U∞FÓbÓœ «∞LÔMUßV

«∞∑Ld¥s 3

«∞∑Ld¥s 4

ÅrœßrÂ

1 = ................... œßr1 œßr = ................... År

001 År = ................. r01 œßr = ................... r

Page 279: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

279

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d Ë√§e«zt

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 2

13

√ÓØÚ∑ÔVÔ «∞Úu•ÚbÓ…Ó «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ∞JÔqÒ ÓÆÚrÌ ±sÚ √Ó¸ÚÆÓUÂ «∞ÚIÓOÚf «∞ÚLÔAÓU ≈∞ÓOÚt

2) ô ¥ÓdÚ°jÔ «∞L∑FKÒr öÆW °Os ØqÒ Ær ±s √ÆU «∞IOf Ë«∞LMe∞W «∞Ò∑w ¥∫∑KÒNU

3 2 År

..............

«∞∑Ld¥s 1

√ÔôÓ•kÔ ËÓ√ÓØÚ∑ÔVÔ Ë•ÚbÓ…Ó«∞ÚIÓOÚf «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ

5

Â

2..... .... ...............

..... .... .......6

Â

1

2

År

32 9

ϧr

1

0

ϧr

86 1 73

Â

«∞∑Ld¥s 2

6 2 1 År

.....................

6 7 ϧr

..............

5 6 År

..............

5 4 ϧr

..............

6 2 Â

.......

Page 280: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

280

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d Ë√§e«zt

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1 «∞ºÒ∂V bœ 2

13

√- √Ô≠ÓJÒpÔ «∞ÚIÓOÚfÓ •ÓºÓVÓ «∞ÚLÓMÓU“‰ «∞]∑w ¢Ó∫Ú∑ÓK^NÓU √Ó¸ÚÆÓU±ÔtÔ.

521 År = 5 År Ë .................... Ë..........................

36 œßr = .............................. Ë6 Â

831 År = ............................ Ë3 œßr Ë.................

801 År = ............................. Â Ë......... År

»- √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚIÓOÚfÓ «∞ÚLÔMÓUßVÓ

62 År Ë3 Â = .................

5 œßr Ë7  = .................

7  Ë5 œßr Ë8 År = .................

Ã- √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚIÓOÚfÓ °U∞Úu•ÚbÓ… «∞ÚLÓDÚKÔu°ÓW

5  Ë3 œßr = ................. År

61 œßr Ë4 År = ............. År

3  Ë05 År = ................. œßr

7År Ë42 œßr = .................

6 År Ë3 Â = .................

6 œßr Ë4  = .................

72 œßr = ............  Ë............ År

521 År = ............ Â Ë............ År

553 œßr = ............  Ë........... œßr

«∞∑Ld¥s 3

Page 281: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

281

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d Ë√§e«zt

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 3

23

3) ô ¥∫c‚ «∞L∑FKÒr «∞FöÆW °Os Ë•b… Ë√îdÈ.

√Ô•OjÔ °bÓ«zdÓ…Ì «∞d]ÆÚrÓ «∞]cÍ ¥Ó∫Ú∑Óq^ ±ÓMÚe∞ÓWÓ Ë•ÚbÓ… «∞ÚIÓOÚf «∞ÚLÔºÚ∑ÓFÚLÓKÓW421 œßr 52 Â403 År 5241 œßr

«∞∑Ld¥s 1

√- √Ó¸Ú°jÔ °ªÓjÌÒ √Ó•ÚLÓdÓ ØÔq] ÆÓOÚfÌ ≠w «∞º]DÚd «_ÓË]‰ °JÔqÒ ÆÓOÚfÌ ±ÔºÓUËÌ ∞ÓtÔ ≠w «∞º]DÚd «∞∏]U≤w ØKÒLÓU√Ó±ÚJÓsÓ –Ó∞pÓ.

1 œßr 1  1 År

01 œßr 01 År 001 År

»- √Ó¸Ú°jÔ °ªÓjÌÒ √ÓîÓCÓdÓ ØÔq] ÆÓOÚfÌ ≠w «∞º]DÚd «∞∏]U≤w °JÔqÒ ÆÓOÚfÌ ±ÔºÓUËÌ ∞ÓtÔ ≠w «∞º]DÚd «_ÓË]‰ØKÒLÓU √Ó±ÚJÓsÓ –Ó∞pÓ.

«∞∑Ld¥s 2

√Ø∑VÔ «∞IOÚfÓ °U∞u•Úb… «∞LDÚKÔu°ÓW9  = ............... œßr006 År = ............... œßr

089 œßr = ............... Â08  = ............... œßr

«∞∑Ld¥s 3

Page 282: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

282

«∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «∞FöÆW «∞FAd¥W °Os «∞L∑d Ë√§e«zt

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW

«∞ªDQ bœ 1«∞ºÒ∂V bœ 3

23

√Ô∞ÓuÒÊÔ °MÓHÚf «∞K]uÚÊ «∞ÚJ∑ÓU°ÓU‹ «∞]∑w ¢ÓFÓ∂ÒdÔ ÓsÚ ≤ÓHÚf «∞ÚIÓOÚf.

6 Ë2œßr Ë1År 74 œßr Ë8År 8År Ë7œßr Ë4Â

874År 5År Ë8Â 126År

08œßr Ë5År 508År 6 Ë12År

«∞∑Ld¥s 4

Page 283: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

283

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

33

«∞∑ÒLd¥s 1«∞BΩHÚd ¥ÓbÔ‰^ ÓKÓv ±ÓMÚe∞ÓW ÓOÚdÓ ±ÓMÚDÔuÆÓWÌ ≠w «∞ÚFÓbÓœ.¬ÓÆÚdÓ√Ô ØÔq] ÓbÓœÌ ËÓ√ÓÓlÔ (0) ≠w ØÔqΩ ±ÓMÚe∞ÓWÌ ÓOÚd ±ÓMÚDÔuÆÓWÌ £Ôr] √ÓØÚ∑Ô∂ÔtÔ ÓÆÚLOÒÎU :

1) ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w Ø∑U°W bœ ¥∑CLÒs ÅHd« ±∑ªKÒö √Ë √Ø∏d.

«∞∑ÒLd¥s 2∞OÔLÚJMÓMw Ø∑ÓU°ÓWÔ ÓbÓœÌ ËÓÆdÓ«¡Ó¢ÔtÔ œÔËÊ îÓDÓSÌ √Ó¢ÚdÔ„Ô ≠ÓCÓU¡Î °ÓOÚsÓ ¬•ÓUœ «üôÓ· ËÓ«∞ÚLµÓU‹.√Ô´ObÔ Ø∑ÓU°ÓWÓ ØÔqΩ ÓbÓœÌ °NcÁ «∞D]d¥IÓW.

378 5388 5

480 6390 5480 7

700 8609 7402 9060 5

«∞ÚFÓbÓœÔ •ÓdÚ≠OÒÎU îÓLÚºÓWÓ ¬ôÓ· ËÓ£ÓöÓ£ÓWÏ ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÔuÊÓß∑]WÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ£ÓLÓU≤ÔuÊÓ ßÓ∂ÚFÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓß∑ÔLÓUzÓWÌ ËÓ¢ÔºÚFÔuÊÓßÓ∑]WÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ£ÓLÓU≤ÔLÓUzÓWÌ¢ºÚFÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ£ÓöÓ£ÔuÊÓ£ÓLÓU≤OÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ£ÓöÓ£ÔuÊÓ £ÓLÓU≤OÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÓWÏßÓ∂ÚFÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ¢ºÚFÓWÏ

«∞ÚFÓbÓœÔ ÓÆÚLOÒÎU. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

¬Ÿ±µU‹ ¬. ¬ô·

Page 284: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

284

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

33

«∞∑ÒLd¥s 3√ÓØÚ∑ÔVÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ÓÆÚLOÒÎU ¢ÓUØÎU «∞ÚHÓCÓU¡Ó «∞ÚLÔ∑]HÓoÓ ÓKÓOÚt

«∞ÚFÓbÓœÔ •ÓdÚ≠OÒÎUß∑]WÔ ¬ôÓ·ÌîÓLÚºÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ£ÓöÓ£ÔLÓUzÓWÌ ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÓWÏßÓ∂ÚFÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ±ÓUzÓ∑ÓUÊ ËÓîÓLÚºÓWÏ£ÓLÓU≤OÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ¢ºÚFÔuÊÓ ß∑]WÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ£ÓLÓU≤OÓWÏîÓLÚºÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓßÓ∂ÚFÔLÓUzÓWÌ ßÓ∂ÚFÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ£ÓöÓ£ÓWÏ¢ºÚFÓWÔ ¬ôÓ·Ì ËÓ√Ó¸Ú°ÓFÔuÊÓ

«∞ÚFÓbÓœÔ ÓÆÚLOÒÎU>>> >

Page 285: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

285

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU«∞ªDQ bœ 2«∞º∂V bœ 1

43

«∞∑ÒLd¥s 1√Ô≠ÓJΩpÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ≈∞Óv ±ÓπÚLÔuŸ ÓbӜӥÚs √Ó•ÓbÔ≥ÔLÓU √ÓØÚ∂ÓdÔ √∞ÚnÌ ØÓU±KÓWÌ ±ÔLÚJMÓWÌ.

2) ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W bœ¥s ¥∑∫bÒ«Ê ≠w Ær «üô·.

«∞∑ÒLd¥s 2

≈–Ó« ¢ÓºÓUËÓ‹ «üôÓ·Ô «∞ÚJÓU±KÓWÔ ≠w ÓbӜӥÚs ≠ÓQÓØÚ∂ÓdÔ≥ÔLÓU ±ÓU ØÓUÊÓ °ÓUÆOÓt √ÓØÚ∂ÓdÔ.

1. √ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ >√ÓËÚ <°ÓOÚsÓ ØÔqΩ ÓbӜӥÚs ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ.

8045<0845_ÊÒ804<084

59379357_ÊÒ ..............>..............

07565076_ÊÒ ..............> ..............

90680968_ÊÒ ..............> ..............

38098039_ÊÒ .............. > ..............

584 6 = 000 6 + ................

507 8 = ......... + ...............

080 9 = ......... +

180 7 = .............. + 18

469 5 = .............. + .........

938 7 = ...............+ .........

Page 286: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

286

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU«∞ªDQ bœ 2«∞º∂V bœ 1

43

«∞∑ÒLd¥s 3√- √ÏÔ´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °QÓÅÚGÓd ÓÆÚrÌ ±ÔLÚJsÌ.

«∞∑ÒLd¥s 4√ - √Ô´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °dÓÆÚrÌ ±ÔMÓUßVÌ (√Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ §ÓLOl «∞Ú∫ÔKÔu‰).

4>36 >485 6378 5 <3>8 5>53 7 >153 7456 8 <17>8

8>4 7 >364 7007 9 <>06 9813 8 <75>8716 >>176 9

» - √ÏÔ´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °QØ∂d ÓÆÚrÌ ±ÔLÚJsÌ.

18>5 <186 5398 7 >>987>12 9 <213 9

734 6 >7>4 676>8 <674 8625 7 >8>5 7

124 5 >12. 5375 6 >3.5 6468 7 <.68 7437 8 >34. 8

§ÓLOlÔ «∞Ú∫ÔKÔu‰ «∞ÚLÔLÚJMÓW120 5 , 121 5 , 122 5 , 123 5

Page 287: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

287

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU«∞ªDQ bœ 3«∞º∂V bœ 1

53

«∞∑ÒLd¥s 1√Ô≠ÓJΩpÔ ØÔq] ÓbÓœÌ ≈∞Óv ±ÓπÚLÔuŸ ÓbӜӥÚs √Ó•ÓbÔ≥ÔLÓU ¬ôÓ·Ï ØÓU±KÓWÏ ËÓ«üîÓdÔ √ÓÅÚGÓdÔ ±sÚ √Ó∞ÚnÌ.

3 ) ¥ªDT «∞L∑FKÒr ≠w ±IU≤W bœ¥s ¥ª∑KHUÊ ≠w Ær «üô·.

«∞∑ÒLd¥s 2√ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ >√Ë <°ÓOÚsÓ ØÔqΩ ÓbӜӥÚs ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ.

000 7 >000 6 _ÓÊ] 000 7 = 0006 + 0001

000 5 >000 8 _ÓÊ] 000 8 = 0005 + ........

000 9 >000 7 _ÓÊ] ........ = ........ + ........

000 6 >000 8 _ÓÊ] ........ = ........ + ........

000 7 >000 5 _ÓÊ] ........ = ........ + ........

000 6 >000 9 _ÓÊ] ........ = ........ + ........

485 6 = 000 6 + 485

904 8 = +

800 9 = +

086 7 =

980 7 = +

083 5 = +

189 6 = +

394 8 = +

Page 288: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

288

«∞LcØd… «∞Fö§OW «∞Nb· :√¢BdÒ· ≠w «_´b«œ –«‹ 4 √ÆU«∞ªDQ bœ 3

«∞º∂V bœ 1

53

«∞∑ÒLd¥s 3> √ÓÓlÔ «∞ÚFÓöÓ±ÓWÓ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ >√Ë <°ÓOÚsÓ ØÔqΩ ÓbӜӥÚs ËÓ√Ô´ÓKΩqÔ.745 6 <368 5 _ÊÒ 0006 >0005380 7 >320 8 _ÊÒ ........... . .............406 5 >390 7 _ÊÒ ........... . .............593 8 >684 6 _ÊÒ ........... . .............189 6 >063 7 _ÊÒ ........... . .............305 9 >178 6_ÊÒ ........... . .............

«∞∑ÒLd¥s 4√ - √Ô´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °QÎÅÚGÓd¸ÓÆÚrÌ ±ÔLÚJsÌ.370 >>180 7980 6 <300 >

990 >>486 5

4 19 8 < 370 >

917 >> 7688891 6 <990 >

» - √Ô´ÓuΩ÷Ô ØÔq] ≤ÔIÚDÓWÌ °QÓØÚ∂Ód ÓÆÚrÌ ±ÔLÚJsÌ.998 >< 900 5180 6 > 901 >

079 > < 907 8

408 7 > 088 >

985 >< 954 7009 7 > 999 >

Page 289: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

289

«∞LcØd… «∞Fö§OW «∞Nb· :√¢Bd· ≠w «∞FöÆW °Os «∞KÒ∑d ˱CUHU¢t«∞ªDQ bœ 1

«∞º∂V bœ 1

63

«∞∑ÒLd¥s 1√ - √Ó¸Ú°ÔjÔ ØÔq] ±ÔHÚdÓœÓ…Ì °U∞ÚFÓbÓœ «∞]cÍ ¢ÔHObÔÁÔ.

œÓ¥ÚJÓU 001≥ÓJÚ∑Ôu1

01» - ¬Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ ØÔqΩ îÓU≤ÓWÌ ±sÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w °U∞ÚFÓbÓœ «∞ÚLÔMÓUßV (01 √Ë 001).

±∑Úd ∞∑ÚdœÓ¥ÚJÓU.......... Â.......... ‰≥ÓJÚ∑Ôu.......... Â.......... ‰

«∞∑ÒLd¥s 2√ÓØÚ∑ÔVÔ «∞Úu•ÚbÓ…Ó «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ (≥q, ‰, œØq) ≠w ØÔqΩ ±ÓMÚe∞ÓWÌ.

.......... ....................

¬•Uœ «∞KÒ∑dAd«‹ «∞KÒ∑d±µU‹ «∞KÒ∑d

1) ô ¥∑LÓ∏ÒqÔ «∞L∑FKΩrÔ ±ÓMU“‰Ó §ÓbÚËÓ‰ Ë•ÚbÓ… «∞KΩ∑Úd ˱CUÓHU¢t

Page 290: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ ØÔq] ÆÓOÚfÌ ≠w §ÓbÚËÓ‰ «∞ÚLÓMÓU“‰.

«∞IOf ‰ œØq ≥q6 œØq43 ‰8 ‰62 œØq5 ≥q312 ‰

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

290

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w «∞FöÆW °Os «∞KÒ∑d ˱CUHU¢t«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

73

«∞∑ÒLd¥s 1√ - √ÓØÚ∑ÔVÔ ØÔq] ÆÓOÚfÌ îÓUÃÓ §ÓbÚËÓ‰ «∞ÚLÓMÓU“‰ ±ÓBÚ∫Ôu°ÎU °U∞Úu•ÚbÓ… «∞ÚLÔMÓUß∂ÓW.

‰œØq≥q«∞ÚIÓOÚfÔ7......................

9......................8......................

57......................84......................

2) ôÓ ¥dÚ°jÔ «∞L∑FKΩrÔ öÓÆÓWÎ °OÚsÓ ØqΩ ÆÒrÌ ±s √ÆU «∞IOf Ë«∞LMe∞W «∞∑w ¥∫∑KÒNU

Page 291: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

291

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w «∞FöÆW °Os «∞KÒ∑d ˱CUHU¢t«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

73

«∞∑ÒLd¥s 2√ - √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞Úu•ÚbÓ…Ó «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ∞JÔqΩ ÓÆÚrÌ ±sÚ √Ó¸ÚÆÓUÂ «∞ÚIÓOÚf.

» - √ÔôÓ•kÔ ËÓ √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞Úu•ÚbÓ…Ó «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ∞JÔqΩ ÆÓOÚfÌ

‰‰

ϯq

ϯq

ϯqϯq

.............................................

≥q

œØq ≥q ≥q

Page 292: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

292

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w «∞FöÆW °Os «∞KÒ∑d ˱CUHU¢t«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

73

«∞∑ÒLd¥s 3√ÓØÚ∑ÔVÔ «∞Úu•ÚbÓ…Ó «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ≠w ØÔqΩ ≠ÓdÓ«⁄Ì.

√ - 65 ‰ = 6 .......... Ë 5 ............. 643 ‰ = 6 .......... Ë 4 ........... Ë 3 ............

- 42 œØq = 4 .......... Ë 2 .............. 78 œØq = 7 ...............Ë 8 ............

» - 513 ‰ = 5 ............ Ë 13 ............ 814 ‰ = 81 ............... Ë 4...............

- 371 œØq = 3 ........... Ë 71........... 962 œØq = 62............... Ë 9.............

Page 293: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

293

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√¢Bd· ≠w «∞FöÆW °Os «∞KÒ∑d ˱CUHU¢t«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

83

«∞∑ÒLd¥s 1«ÔØÚ∑ÏVÔÏ «∞ÚFÓbÓœÓ «∞ÚLÔMÓUßVÓ (01 √Ë001 √Ë 0001) ≠w ØÔqΩ ≠ÓdÓ«⁄Ì ±ÔMÓI]jÌ.

1 ≥q = .................... ‰ 1 œØq = .................... ‰ 1 ≥q = ..................... œØq

«∞∑ÒLd¥s 2√Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbӫˉ «∞∑]U∞OÓW:

«∞∑ÒLd¥s 3√Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w:

ØÓLΩO]WÔ «∞e]¥ÚX °U∞bÒØq 1 4 7 01 71

ØÓLΩO]WÔ «∞e]¥ÚX °U∞KÒ∑d 05 001

ØÓLΩO]WÔ «∞Ú∂MÚe¥s °U∞KÒ∑d 001 006 0051ØÓLΩO]WÔ «∞Ú∂MÚe¥s °U∞Nq 3 6 8 52

ØÓLΩO]WÔ «∞MÒHj °U∞KÒ∑d 08 061ØÓLΩO]WÔ «∞MÒHj °U∞bÒØq 1 5 8 9 43

ØLÒOÒW «∞GÓºÔu‰ °U∞KÒ∑Úd >>007 >>0053

ØLÒOÒW «∞GÓºÔu‰ °U∞bØq >05 07 >091 >

ØLÒOÒW «∞GÓºÔu‰ °U∞Nq 1 5 >08 >>

3) ô ¥ÔbÚ„Ô «∞L∑FKΩrÔ «∞FöÆÓWÓ °OÚsÓ Ë•ÚbÓ… Ë√îdÈ («∞KÒ∑d, «∞bÒØq, «∞Nq)

Page 294: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

294

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√•ºV ÆOf ±∫Oj ØqÒ ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°l«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

93

«∞∑ÒLd¥s 1√ - √l ö±W (*) œÓ«îqÓ ØÔqΩ ±ÔºÚ∑ÓDOqÌ.

1) ¥ªKj «∞L∑FKÒrÔ °Bd¥ÒU °Os «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°Òl

» ‡ √¢Ó∫I]oÔ ±sÚ Å∫]W –∞pÓ °QœË«¢w «∞NMbßOÒW Ë√ÅKÔ Øq] îDÓSÌ

Page 295: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

295

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√•ºV ÆOf ±∫Oj ØqÒ ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°l«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

93

«∞∑ÒLd¥s 2√ - √Ô∞ÓuΩÊÔ œÓ«îqÓ ØÔq ±ÔdÓ°]lÌ °U_ÓÅÚHÓd

«∞∑ÒLd¥s 3√ - √Ô∞ÓuΩÊÔ œÓ«îqÓ ØÔq ±ÔdÓ°]lÌ °U_ÓÅÚHÓd ËӜӫîqÓ ØÔq ±ÔºÚ∑ÓDOqÌ °U_Ó•ÚLÓd.

» ‡ √¢Ó∫I]oÔ ±sÚ Å∫]W –∞pÓ Ë√®DÔVÔ «∞ªÓDÓQÓ

» ‡ √¢Ó∫I]oÔ ±sÚ Å∫]W –∞pÓ Ë√®DÔVÔ «∞ªÓDÓQÓ

Page 296: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

296

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√•ºV ÆOf ±∫Oj ØqÒ ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°l«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

04

«∞∑ÒLd¥s 1√Ô∞ÓuΩÊÔ œÓ«îqÓ ØÔqΩ ±ÓdÓ°]lÌ °U_ÎÅÚHÓd (√ÓßÚ∑ÓFOsÔ °QÓœÓË«¢w «∞ÚNÓMÚbÓßO]W)

2) ¥ÔªKjÔ «∞L∑FKÒrÔ °OsÓ îUÅÒOÓU‹ √öŸ «∞Ld°Òl ËîUÅÒOU‹ √öŸ «∞Lº∑DOq

Page 297: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

297

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√•ºV ÆOf ±∫Oj ØqÒ ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°l«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

04

«∞∑ÒLd¥s 2√∞uÒÊ œ«îq ØqÒ ±º∑DOq °U_•Ld (√ß∑FOs °QœË«¢w «∞NMbßOÒW)

«∞∑ÒLd¥s 3√Ó§ÚFÓqÔ ØÔq] ±ÔdÓ°]lÌ ±ÔºÚ∑ÓDOöÎ ËÓØÔq] ±ºÚ∑ÓDOqÌ ±ÔdÓ°]FÎU.

Page 298: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

298

«∞LcØd… «∞Fö§OW«∞Nb· :

√•ºV ÆOf ±∫Oj ØqÒ ±s «∞Lº∑DOq Ë«∞Ld°l«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 3

14

3) ô ¥b„ «∞L∑FKÒr ±HNu «∞L∫Oj«∞∑ÒLd¥s 1√Ô∞ÓuΩÊÔ ±Ô∫OjÓ ØÔqΩ ®ÓJÚqÌ ±sÚ ≥ÓcÁ «_Ó®ÚJÓU‰ «∞ªÓLÚºÓW.

«∞∑ÒLd¥s 2©KÓVÓ «∞LFKÒrÔ ±sÓ «∞∑ÒöÓ±Oc ¢KÚu¥sÓ ±Ô∫ODU‹ √®JU‰Ì ≠ÓuÓÆÓlÓ °ÓFÚCÔNrÚ ≠w √îDU¡Ì.√ ‡ √ÓlÔ ö±W (*) œÓ«îqÓ «∞d]ßÚr «∞ªÓU©T

» ‡ √Ó•ºÔVÔ ±Ô∫OjÓ ØÔqΩ ®ÓJÚqÌ

Page 299: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

24

299

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

«∞∑Ld¥s 1 :- ≥cÁ ØLOW «∞e¥X «∞∑w ¢∫BÒKX KONU UzK∑MU ±s ÓBÚd ÅÓU°ÓW «∞eÒ¥∑uÊ

1) ¥ªKj «∞L∑FKÒr °Os «∞πLl Ë«∞CÒd»

√- √•ºV ØLOÚÒW «∞∂d¢IU‰.» - √•ºV ØLOÒW «ù§U’.Ã- √•ºV ØLOÒW «∞Gö‰.«∞∑Ld¥s 3 - ≥c« §bˉ √bÒÁ ±b¥d ±bß∑MU ≠w °b«¥W «∞ºÒMW «∞bÒ¸«ßOÒW ∞∫ºU» bœ«∞∑ö±Oc ≠w Øq ßMW.

√Ø∑V ≠w ØqÒ ±dÒ… «∞FLKOW «∞LMUß∂W ∞∫ºU» bœ «∞∑Òö±Oc ≠w «∞ºÒMW «∞LDKu°W

«∞ºUœßW

´bœ ¢ö±Oc «∞ºÒMW «∞∏ÒU∞∏W ´bœ ¢ö±Oc «∞ºÒMW «∞∏ÒU≤OW ´bœ ¢ö±Oc «∞ºÒMW «_Ë∞v

«∞ªU±ºW «∞d«°FW «∞∏U∞∏W «∞∏U≤OW «_Ë∞v√ »Ãœ

42523222

52525252

82625242

727272

038292

2323

√•ºV ØLÒOW «∞e¥X «∞∑w ¢∫BÒKX KONU UzK∑MU«∞∑Ld¥s 2 - ¢eËÒœ ¢U§d °NcÁ «∞∂CUW:

°d¢IU‰ 52 Øm°d¢IU‰ 52 Øm°d¢IU‰ 52 Øm

≈§U’ 81 Øm≈§U’ 02 Øm≈§U’ 22 Øm

Page 300: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

24

300

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

´ÓbÓœÔ ∑ÓöÓ±Oc«∞º]MÓW «∞º]UœßÓW ´ÓbÓœÔ ∑ÓöÓ±Oc «∞º]MÓW «∞ÚªÓU±ºÓW ´ÓbÓœÔ ∑ÓöÓ±Oc«∞º]MÓW «∞d]«°FÓW

«∞∑Ld¥s 4 ∞∫ºÓU» ÓbÓœ √Ó®ÚπÓU «∞K]uÚ“ ≠w •ÓIÚq §ÓbΩÁ ÆÓUÂÓ √Ó•ÚLÓbÔ °U∞ÚFÓLÓKO]W «∞∑]U∞OÓW :

81 * 3 = 45

> .......................................................

√ - √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ «∞∑]U∞OÓW ≠w √Ó±ÓUØMNÓU ±sÓ «∞d]ßÚr :. ÓbÓœÔ √Ó®ÚπÓU «∞K]uÚ“ ≠w «∞Ú∫ÓIÚq. ÓbÓœÔ «_Ó®ÚπÓU ≠w «∞B]nΩ 1. ÓbÓœÔ «_Ó®ÚπÓU ≠w «∞B]nΩ 2. ÓbÓœÔ «_Ó®ÚπÓU ≠w «∞B]nΩ 3

√ - √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ «∞∑]U∞OÓW ≠w √Ó±ÓUØMNÓU ±sÓ «∞dÒÎßÚr. ÓbÓœÔ «∞ÚGÔdÓ· °U∞D]U°o 1. ÓbÓœÔ «∞ÚGÔdÓ· °U∞D]U°o 2. ÓbÓœÔ «∞ÚGÔdÓ· °U∞D]U°o 3. ÓbÓœÔ «∞ÚGÔdÓ· °NÓcÓ« «∞M^eÚ‰

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ √Ó´ÚbÓ«œÓ «∞ÚFÓLÓKO]W «∞]∑w ÆÓU±ÓXÚ °NÓU ßÓKÚLÓv ≠w √Ó±ÓUØMNÓU ±sÓ «∞d]ßÚr .

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ √Ó´ÚbÓ«œÓ «∞ÚFÓLÓKO]W «∞]∑w ÆÓUÂÓ °NÓU √Ó•ÚLÓbÔ ≠w √Ó±ÓUØMNÓU ±sÓ «∞d]ßÚr

«∞∑Ld¥s 5≤ÔeÚ‰Ï °t 3 ©ÓuÓ«°oÓ. ∞∫ºÓU» ÓbÓœ ÔdÓ≠t ÆÓU±ÓXÚ ßÓKÚLÓv °U∞ÚFÓLÓKO]W «∞∑]U∞OÓW :

57 + 08 + 38 = 832

> > >

> .......................................................

> > >

Page 301: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW «∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

24

301

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 1

«∞∑Ld¥s 6ÆÓU‰Ó ≠Óö]ÕÏ : ò°∫ÓIÚKw 4 ÅÔHÔu·Ì ±sÚ √Ó®ÚπÓU «∞∑^H]UÕ °JÔqΩ ÅÓnæ 51 ®ÓπÓdÓ…Î ËÓÅÓH]UÊ ±sÚ √Ó®ÚπÓU«ù§]U’ °U_ÓË]‰ 71 ®ÓπÓdÓ…Î ËÓ°U∞∏]U≤w 81 ®ÓπÓdÓ…Î.√ - √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚLÔFÚDÓOÓU‹ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓW ≠w √Ó±ÓUØMNÓU ±sÓ «∞d]ßÚr

> ..............................................................................................................

» - √ÓØÚ∑ÔVÔ «∞ÚFÓLÓKO]U‹ «∞ÚLÔMÓUß∂ÓWÓ ≠w ØÔqΩ ±Ód]…Ì>´ÓbÓœÔ √Ó®ÚπÓU «∞∑^H]UÕ °U∞Ú∫ÓIÚq...........................................................>´ÓbÓœÔ √Ó®ÚπÓU «ù§]U’ °U∞Ú∫ÓIÚq...........................................................>´ÓbÓœÔ «_Ó®ÚπÓU °U∞Ú∫ÓIÚq...........................................................

> .............................................................

> > > >

> ......................................

> >

Page 302: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

34

302

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

2- ô ¥Ib¸ «∞L∑FKr Kv ¢FdÒ· «∞L∫DÒW «∞CÒLMOW ∞ºR«‰ zOºwÒ «∞∑Ld¥s 1¢ÓeÓË]œÓ ¢ÓU§dÏ °‡ 5 ÅÓHÓUz`Ó ±ÓLÚKÔu¡Ó…Ì °e¥X «∞e¥∑uÊ ßFÓWÔ «∞ÚuÓ«•bÓ… 02 ‰ ËÓ°∂dÚ±OqÌ ¥Ó∫ÚuÍ 051‰ ±sÓ «∞e]¥ÚX «∞M]∂ÓU¢wΩ.> √Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ ØÓLΩO]W «∞e]¥ÚX «∞]∑w ¢ÓeÓË]œÓ °NÓU.>ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ......................................>ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ......................................√Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰ «∞ÚLÓDÚdÔËÕ.

«∞∑Ld¥s 2 ®ÓUÓ„Ó √Ó•ÚLÓbÔ ≠w ß∂ÓU‚Ì ÓKÓv ±CÚLÓUÌ ©Ôu∞ÔtÔ 052 Â. ÓKÓOÚt √ÓÊÚ ¥ÓIÚDÓl «∞ÚLCÚLÓUÓ 4 ±Ód]«‹Ì ∞ÓJM]tÔ√Ó•Óf] °uÓ§ÓlÌ ≠w §ÚKt ≠Ó∑ÓuÓÆ]nÓ Ós «∞ÚπÓdÚÍ ÆÓ∂ÚqÓ îÓjΩ «∞ÚuÔÅÔu‰ °‡ 531  - √Ó°Ú∫ÓYÔ Ós «∞ÚLÓºÓU≠ÓW «∞]∑w ÆÓDÓFÓNÓU √Ó•ÚLÓbÔ.>ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ..............................................>ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ............................................√Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰ «∞ÚLÓDÚdÔËÕ.

«∞∑Ld¥s 3«®Ú∑ÓdÓÈ √Ó°w 4 ØÓdÓ«ßw °‡ 53 œ «∞ÚuÓ«•bÔ ≠ÓªÓH]iÓ ∞ÓtÔ «∞Ú∂ÓUzlÔ 12 œ ±sÚ £ÓLÓMNÓU «∞ÚπLÚKw].√Ó°Ú∫ÓYÔ ÓsÚ £ÓLÓs ®dÓ«¡ «∞ÚJÓdÓ«ßw>ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ..............................................>ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ............................................√Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰ «∞ÚLÓDÚdÔËÕ.

Page 303: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW«∞Nb· :

√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)

34

303

«∞ªDQ bœ 1«∞º∂V bœ 2

«∞∑Ld¥s 4ÆÓU‰Ó ØÔ∑Ô∂wy : ò°ÓIOÓXÚ ∞w «∞Ú∂ÓU•ÓWÓ °U∞ÚJÔ∑Ú∂O]W 32 ØÔd]«ßÎU ËÓ≥ÓU √Ó≤Ωw ÆÓbÚ ¢ÓeÓË]œÚ‹Ô «∞ÚOÓurÓ °‡ 5 “ÓÂ̱sÚ ≥ÓcÓ« «∞M]uÚŸ ±sÓ «∞ÚJÓd]«ßÓU‹ °JÔqΩ “Ú±ÓWÌ 05 ØÔdÒ«ßÎUå±ÓU ÓbÓœÔ «∞ÚJÔd]«ßÓU‹ «∞]∑w ÅÓUÓ‹Ú MÚbÓ «∞ÚJÔ∑Ó∂wΩ ?. ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ : ............................................... ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ : ............................................√Ô§OVÔ Ós «∞º^RÓ«‰ «∞ÚLÓDÚdÔËÕ.

«∞∑Ld¥s 5≥ÓcÁ ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹Ô 3 ≈îÚuÓ…Ì ±sÚ ±ÓFÚd÷ «∞ÚJ∑ÓU»

√ - √Ô¢r^ ¢ÓFÚLOdÓ «∞ÚπÓbÚËÓ‰ «∞∑]U∞w

±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹Ô ≠ÓU©LÓWÓ ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹Ô Ó±ÚeÍ ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹Ô “Ó¥ÚMÓVÓ

3 ÆBÓhÌ °‡ 548 ±w «∞ÚuÓ«•bÓ…Ô. ∞ÔFÚ∂ÓWÏ ≠JÚd¥]WÏ °‡ 0053 ±w

3 ÆBÓhÌ °‡ 059±w «∞ÚuÓ«•bÓ…Ô(îÓH]iÓ «∞Ú∂ÓUzlÔ ≠w £ÓLÓMNÓU°‡ 091 ±w)

.∞ÔFÚ∂Ó∑ÓUÊ ≠JÚd¥]∑ÓUÊ » 057 2±w «∞ÚuÓ«•bÓ…Ó. ÆB]WÎ °‡ 5701 ±w

ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ £ÓU≤OÎU ÓsÚ ßÓQÓ°Ú∫ÓYÔ √ÓË]ôÎ ÓsÚ

±ÓU £ÓLÓsÔ ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹ “Ó¥ÚMÓVÓ ?

±ÓU £ÓLÓsÔ ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹ Ó±ÚeÍ ?

±ÓU £ÓLÓsÔ ±ÔAÚ∑ÓdÓ¥ÓU‹ ≠ÓU©LÓWÓ ?

Page 304: Ju¥s Òd°OW Ë« «∞LIU¸°W °U∞JHU¥U‹ · 4 ÒAªOh. Ë«∞∑ Ò≤W - «ß∑FLU‰ «∞LbË III Ò´r. Òb¸¥V Ë«∞b Òd«‹ «∞∑ 1- ±cØ ÒW : ÒU∞O Ò´r

«∞dÒ¥UOÒU‹

«∞ºM‡‡W 3

«∞LcØd… «∞Fö§OÒW1

304

«∞Nb· :√§OV s ßR«‰ –Í ±d•K∑Os (d» ˧Ll) (d» Ë©dÕ)«∞ªDQ bœ 1

«∞º∂V bœ 2

» - √Ô§OVÔ Ós «_ÓßÚµKÓW «∞ÚLÓDÚdÔË•ÓW «∞º]U°IÓW.

«∞∑Ld¥s 6¢ÓeÓË]œÓ ÅÓU•VÔ ±ÓIÚNÎv °‡ 8 ÅÓMÓUœ¥oÓ ±sÚ ÆÓuÓ«¥d «∞ÚLÓAÚdÔË» «∞ÚGÓU“ÍΩ °JÔqΩ ÅÔMÚbÔË‚Ì 42ÆÓUÔË¸Ó…Î Ë 6 ÅÓMÓUœ¥oÓ ±ÓsÚ ÆÓuÓ«¥d «∞ÚLÓU¡ «∞ÚLÓFÚbÓ≤wΩ°JÔqΩ ÅÔMÚbÔË‚Ì 21 ÆÓUÔ˸ӅÎ≥ÓcÓ« ±ÓU «ßÚ∑ÓNÚKÓJÓtÔ •ÓdÓ≠ÓU¡Ô «∞ÚLÓIÚNÓv ©OKÓWÓ ¥ÓuÚÂÌ.

√ - ±ÓU ÓbÓœÔ ÆÓuÓ«¥d «∞ÚLÓAÚdÔË» «∞ÚGÓU“ÍΩ «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩOÓW ?» - ±ÓU ÓbÓœÔ ÆÓuÓ«¥d «∞ÚLÓU¡ «∞ÚLÓFÚb≤wΩ «∞ÚLÔ∑Ó∂ÓIΩOÓW ?

«∞∑Ld¥s 7∞D∂ÓUÓW ±ÓπÓK]WÌ ±ÓbÚ¸ÓßO]WÌ «ßÚ∑ÓFÚLÓqÓ ¢ÓöÓ±OcÔ ÆºÚLMÓU 5 Ô“Ó √ÓÓËÚdÓ«‚Ì °ÓOÚCÓU¡Ó °JÔqΩ ËÓ«•bÓ…Ì 084ËÓ¸ÓÆÓWÎ ËÓ ØÓcÓ∞pÓ 572 ËÓ¸ÓÆÓWÎ ±sÚ “Ú±ÓWÌ ßÓUœßÓWÌ .. ±ÓU ÓbÓœÔ «_ÓËÚ¸Ó«‚ «∞]∑w ¢ÓDÓK]∂Ó∑ÚNÓU «∞ÚLÓπÓK]WÔ ?

´ÓbÓœÔ ÆÓuÓ«¥d «∞LAdË» «∞GU“Í«∞ÚLÔºÚ∑ÓNÚKÓJÓW ´ÓbÓœÔ ÆÓuÓ«¥d «∞ÚLÓU¡ «∞ÚLÓFÚb≤wΩ «∞ÚLÔºÚ∑ÓNÚKÓJÓW

94901