Download - Business Review

Transcript
Page 1: Business Review

FINANCIAL

To νέο φάρμακο για την κρίση στην Ε.Ε.σελιδεσ 10-11

sTrATegy

Στο τραπέζι βιώσιμα business plansσελιδα 16

shIppINg

Που χτίζουν νέα πλοίαέλληνες εφοπλιστέςσελιδα 12

ΤεΥΧΟσ 01 • IOYNIOσ 2012

Financial • trading • shipping news • wealth management • trading • shipping • wealth management • trading • shipping

Οι μνηστήρες επιστρέφουν σε ΟΛΠ-ΟΛΘ

Επαφές της Hutchison στην συμπρωτεύουσα ενώ από κοντα παρακολουθούν τις εξέλιξες

Cosco, MSC, ICTSI και αραβικά funds

business reviewGreek banking, shipping, Trade & Finance

Page 2: Business Review

IOYNIOΣ 2012 I BUSINESS REVIEW I 3

Στα πέτρινα, μεσαιωνικά χρόνια ορισμένοι θεο-λόγοι αποκαλούσαν την κατάσταση, δηλαδή το χώρο και τον χρόνο που

περιμένουν οι ψυχές πριν αποφασι-στεί αν θα πάνε στην κόλαση ή τον παράδεισο, in limbo.

Σε αυτό το χώρο, πριν αποφασιστεί αν θα πάει στην κόλαση ή τον παρά-δεισο, περιμένει σήμερα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τους πολίτες να διαμορφώσουν κυβερνητική λύση, τα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων να διαμορφώσουν βιώσιμη λύση για την ευρωζώνη, τους μετόχους τους (μικρούς και μεγάλους) να αποφασί-σουν τα επόμενα βήματά τους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αποφασίσει νέα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης και τις διοικήσεις να σχηματίσουν οξυδερκή business plan επιβίωσης.

Το μέρος αυτό για τις τράπεζες, ελληνικές και ξένες, μπορεί μεταφο-ρικά να ονομαστεί και Euro OverNight Index Average ή EONIA. Είναι το μέ-ρος όπου τη νύχτα εναποτίθενται τα κεφάλαια που έχουν δανειστεί από την ΕΚΤ μέσω του μηχανισμού Long-term refinancing operations ή LTRO και τα οποία διστάζουν να δανείσουν σε άλλες τράπεζες και ακόμα περισσότερο, βέβαια, στις επιχειρήσεις.

Με την απουσία χρηματοδοτήσεων η οικονομία ψυχορραγεί ο ευρωπαϊκός νότος κλυδωνίζεται, ο πυρήνας φλερτάρει με την ύφεση και η Ελλάδα αργο-πεθαίνει.

Τα πρώτα δείγματα γραφής των νεοεισελθέντων (άλλα και των πα-

Eγκλωβισμένοι in limboλαιότερων) πολιτικών δυνάμεων δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδο-ξίας και πάνω από όλα δείχνουν την έλλειψη εμβάθυνσης στην λειτουργιά της πραγματικής οικονομίας πόσο μάλλον προτάσεων για την άρση των αδιεξόδων στα οποία έχει περιέλθει η χώρα.

Μοναδική ελπίδα φωτός η συ-ζήτηση που έχει ξεκινήσει για επα-νενεργοποίηση με παράλληλη ενίσχυση των διορθωτικών κονδυλίων του κοινοτικού προϋπολογισμού με την συμμετοχή της, διαθέ-τουσας περίσσια τε-χνογνωσία και επάρ-κεια, Ευρωπαϊκής Τ ρ ά π ε ζ α ς Επενδύσεων στην πιστοδοτική διαδι-κασία.

Ακόμα όμως και αυτή η προοπτική θα δοκιμαστεί από την βάσανο των ευρωπα-ϊκών ρυθμών λήψης αποφάσεων. Οι Έλληνες τραπεζίτες όμως, και ακόμα περισσότερο οι επιχειρηματίες και οι

πολίτες, δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Η τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα είναι το απόλυτο παράδειγ-μα για την έννοια του Extremistan (το οποίο αντιδιαστέλλεται με το Mediocristan ή, αν θέλετε, το business as usual) που περιέγρα-ψε ο Nassim Nicholas Taleb στο βιβλίο του «The Black Swan: The

Impact of the Highly Improbable». Είναι η πραγματικότητα εκείνη

όπου η κανονικότητα έχει εκλείψει και το απρόβλεπτο και απροσδό-κητο κυριαρχούν ενώ οι νόμοι των

πιθανοτήτων -και ίσως και η κοινή λογική- τίθενται σε δοκιμασία. Σε ακραίες περιπτώσεις το Extremistan προσδιορίζεται και εγκαθίσταται από γεγονότα όπως επαναστάσεις, πολέμους, χρεοκοπίες, πανδημίες αλλά και τεχνολογικές επαναστάσεις ή καινοτομίες.

Με απλά λόγια, το μέλλον της χώρας που, αυτονόητα, είναι άρρηκτα

συνδεδεμένο με την οικονομία της -και αυτή με το τραπεζικό

της σύστημα- είναι, με τα σημερινά δεδομένα,

στην καλύτερη περί-πτωση, απρόβλεπτο.

Μόνον εφόσον διαμορφωθεί μια ενιαία και καθολική αντίληψη της θέσης

στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα και μετουσι-

ωθεί σε συγκεκριμένη εκλογική απόφαση για την

επιθυμητή κατεύθυνσή της με ταυτόχρονη αναγνώριση των

ευκαιριών που ανακύπτουν (διότι πάντοτε ανακτούν ευκαιρίες στο Extremistan για αυτούς που τις διακρί-νουν) θα μπορέσουμε να ελπίζουμε σε επιστροφή στην κανονικότητα που ευνόητα επιδιώκουν αγορές και νοικοκυριά.

Ο υπογράφων όμως ανησυχεί πως οι Έλληνες πολίτες ούτε σοφοί είναι στο σύνολό τους, ούτε κανείς -με λιγοστές εξαιρέσεις- ασχολεί-ται με την διαφώτισή τους. Ως εκ τούτου θα πρέπει κανείς να είναι προετοιμασμένος για την πλήρη επικράτηση του Extremistan τους επόμενους μήνες και χρόνια. Δεν είναι μια απαισιόδοξη άποψη. Είναι η καλύτερη δυνατή, ψύχραιμη, θεώ-ρηση της πραγματικότητας που έχει ανατείλει την οποία μπορεί να κάνει ο υπογράφων. B

σημείωμα

Με την πιστωτικήασφυξία όληη ευρωπαϊκή περιφέρεια κλυδωνίζεται, και η Ελληνικήοικονομία αργοπεθαίνει.

Του Ηλία Γ. Μπέλλου

Page 3: Business Review

4 I BUSINESS REVIEW I IOYNIOΣ 2012 IOYNIOΣ 2012 I BUSINESS REVIEW I 5

«Καυτό» προμηνύεται το Φθινόπωρο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων

Καυτό αναμένεται να είναι το Φθινόπωρο για χιλιάδες φορολογούμενους οι οποίοι

πριν προλάβουν να συνέλθουν από τα εκκαθαριστικά σημειώματα - φωτιά του φόρου εισοδήματος θα φθάσουν αυτά για την πληρωμή του ΦΑΠ των ετών 2010 και 2011.

Επίσης, μέσα στον Ιούλιο ταχυδρο-μούνται από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων ( Γ.Γ.Π.Σ) σε 475.000υπόχρεους τα «ραβα-σάκια» για την πληρωμή του ΕΤΑΚ και της έκτακτης εισφοράς έτους για το 2009. Από αυτή την παρτί-δα τα 165.000 σημειώματα είναι χρεωστικά με τον συνολικό φόρο που καλούνται να πληρώσουν να φθάνει τα 15 εκατ. ευρώ. Τα ποσά θα πρέπει να καταβληθούν εφάπαξ μέχρι τέλος Αυγούστου.

Αυτές τις μέρες η Γ.Γ.Π.Σ. του υπουργείου Οικονομικών αποστέλλει μηνύματα μέσω e-mail σε περίπου 60.000 φορολογούμενους να δι-ορθώσουν εκ νέου τα στοιχεία της ακίνητης περιουσία τους διότι δεν κα-τέστη δυνατό να αποτυπωθεί σωστά στο ηλεκτρονικό «περιουσιολόγιο». Το οποίο έχει καταρτισθεί με βάση τα υποβληθέντα έντυπα Ε9 των ετών

2005-2009. Με τα μηνύματα, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι καλούνται να διορθώσουν οι ίδιοι την εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης, μέσω μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής που έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από την ίδια τη ΓΓΠΣ στην ιστοσελίδα της.

Ηλεκτρονικά μηνύματα από την Γ.Γ. Π.Σ θα δεχθούν και άλλοι 15.000 φορολογούμενοι που διόρθωσαν μεν τα στοιχεία της περιουσιακής τους κατάστασης αλλά δεν τα ορι-στικοποίησαν.

Κατά δύο μονάδες, στο 59% υποχώρησε ελαφρά η δημοτικότητα του Γάλλου προέ-δρου σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημο-σιεύεται στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Journal du Dimanche.

59%

Συνέχεια στο σίριαλ διάσωσης της Ισπανίας δίνει η Citigroup, καθώς όπως υποστηρίζει οι αναλυτές στην Ισπανία συνειδητοποιούν ότι ίσως "η εσωτερική διάσωση" είναι η καλύτερη τρόπος από μία "διάσωση μέσω ΕΕ".

Μήνυμα του Mark Mobius προς τους επενδυτές: Εγκαταλείψτε τον πανικό, όχι την Ευρωζώνη! Η Ελλάδα δεν θα αποχωρήσει από το ευρώ - Μόλις μπει φρένο στις κυβερνητικές σπατάλες, η οικονομία θα ανακάμψει άμεσα!

Υπέρ του Grexit από το ευρώ οι πολίτες τεσσάρων μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών

Για την δυνατότητα της Ελλάδας να παραμείνει στην Ευρωζώνη αμφιβάλλουν οι πολίτες τεσ-

σάρων μεγάλων χωρών (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία), ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων

συνεχίζει να υποστηρίζει το ενιαίο νόμισμα και να απορρίπτει την ιδέα

της επιστροφής στα παλαιά εθνικά νομί-σματα.

Α υ τ ό καταγράφε-

ται σε μεγάλη δημοσκόπηση της Ifop-Fiducial σε ευ-ρωπαϊκό επίπεδο που

δημοσιεύεται σήμερα σε αρκετά ΜΜΕ.

Για τους περισότερους ευρω-παίους πολίτες που ερωτήθηκαν

"τα χρήματα που έχουν δοθεί ως δάνεια στην Ελλάδα είναι χαμέ-να χρήματα", διότι η Αθήνα δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει τα

Nomura: Δύο τα αγκάθια Μέρκελ

Πλήγμα για την Καγκελάριο της Γερμανίας Α. Μέρκελ αποτελεί η καθυστέρηση

της επικύρωσης του μόνιμου τα-μείου διάσωση (ΕSM) κατά τουλά-χιστον τρεις εβδομάδες, το οποίο έχει δεχτεί ο πρόεδρος της χώρας Joachim Gauck μετά από παρέμ-βαση του ανώτατου δικαστηρίου της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Nomura Alastair Newton "αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να εκληφθεί ως αρχή οπισθοχώρησης για την κ. Μέρκελ.

Να σημειωθεί ότι ο EMS ήταν προγραμματισμένο να τεθεί σε λειτουργία από την 1 Ιουλίου αλλά θα χρειαστεί λίγο ακόμη χρόνο. Ηδη ο ευρωπαϊκός μηχανισμός είναι σε ισχύ μέχρι τα μέσα του 2013, και μπορεί να καλύψει το κενό, εκτός αν μια μεγάλη οικονομία, όπως αυτή της Ιταλίας, βρίκεται στο χείλος της κατάρρευσης και θα πρέπει να επωφεληθεί από τα κεφάλαια διάσωσης.Επίσης ο πολιτικός ανα-λυτής τη Νomura επισημαίνει ότι σε αντάλλαγμα για τη συμφωνία για μια μεγαλύτερη δημοσιονομική τόνωση καθώς και την προώθηση μιας πανευρωπαϊκής φορολογικής

τραπεζικής συναλλαγής, η Μέρκελ έχει κερδίσει την υποστήριξη των δύο κύριων κομμάτων της αντιπολί-τευσης του SPD και των Πράσινων.

Αυτό σημαίνει ότι θα στις 29 Ιουνίου όπου θα διεξαχθεί και η σχετική ψηφορορία θα έχει εξασφα-λίσει την απαραίτητη πλειοψηφία, των δύο τρίτων και ως εκ τούτου η κύρωση του ESM θα περάσει .

Σε good και bad bank η ΑTEBank

Την πρόθεση της να στηριχθεί η ανακεφαλαιοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας ανακοί-

νωσε η νέα κυβέρνηση, σύμφωνα με την προγραμματική συμφωνία των τριών κομμάτων που δόθηκε στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η κυβέρνηση θα στη-ρίξει την επανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανσή της, μία κίνηση που δεν αναφέρεται για καμία άλλη τράπεζα παρά μόνο για την ATEBank. Η συμφωνία προβλέπει ότι θα δια-φυλαχθεί το χαρτοφυλάκιο.

Μαζεύουν τα σορταρίσματα τους στο ευρώ οι traders

Για δεύτερη συνεχόμενη εβδο-μάδα, οι επενδυτές έκλεισαν τις ανοιχτές short θέσεις τους

στο ευρώ στην αγορά του Chicago Mercantile Exchange, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δη-μοσιότητα ο φορέας της εν λόγω αγοράς Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Μετά από 6 περίπου εβδομάδες συνεχούς αύξησης των στοιχη-μάτων κατά του ευρώ, οι traders μείωσαν τις ανοιχτές short θέσεις στο ευρώ κατά 27%, στα 22,4 δις. δολάρια, από 33,4 δις. δολάρια μία εβδομάδα νωρίτερα, επίπεδα που ήταν μάλιστα και ιστορικά υψηλά.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το αποτέλεσμα των ελληνικών εκλο-γών άλλαξε σχεδόν τη στάση των επενδυτών.

μεγάλες

το καλό

νέο

Η αποκατάσταση αδικιών σε χαμηλοσυνταξιούχους και πολύτεκνους, η επέκταση του επιδόματος ανεργίας, η αντικατάσταση του ειδικού τέλους ακινήτων από έναν ενιαίο φόρο, η μείωση του ΦΠΑ σε εστίαση και αγροτικά προϊόντα, οι διευκολύνσεις σε

δανειολήπτες καθώς και κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας περιλαμβάνονονται μεταξύ άλλων στο κείμενο συμφωνίας των τριών πολιτικών αρχηγών που μετέχουν στην κυβέρνηση, το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Βάση της νέας κυβέρνησης συνεργασίας είναι η σύγκλιση απόψεων που υπήρξε και καταγράφηκε στα εξής ζητήματα, ευρύτερων κατευθύν-σεων και άμεσης πολιτικής προτεραιότητας

Φορολογικές ελαφρύνσεις

για τους δανειολήπτες

και μείωση συντελεστών

ΦΠΑ

Page 4: Business Review

6 I BUSINESS REVIEW I IOYNIOΣ 2012 IOYNIOΣ 2012 I BUSINESS REVIEW I 7

μεγάλες

Πυρε-τ ό ς δια-

βουλεύσεων επικρατεί επί ευρωπαϊκού εδάφους, κα-θώς μας χωρίζει

λιγότερο από μια εβδομάδα πριν την

εξαιρετικά κρίσιμη για το μέλλον του ευ-

ρώ και της Ευρωζώνης Σύνοδο Κορυφής στις 28 -29 Ιουνίου.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, εν μέσω ασφυκτικών πιέ-

σεων από αγορές, ΔΝΤ και ΗΠΑ, καλούνται

να παρουσιάσουν τα σχέδια για τη σύσταση μιας πραγματικής οικο-νομικής, δημοσιονομικής

και τραπεζικής ένωσης, με στόχο την οριστική ανάσχεση της κρίσης χρέους.Οι ζυμώσεις είναι

έντονες και διαρκείς, με στόχο την αναζήτηση κοι-νού εδάφους μεταξύ των

Ευρωπαίων ηγετών. Έτσι, μετά τη μίνι Σύνοδο της περασμένης Παρασκευής στη Ρώμη (συμμετείχαν Merkel, Hollande, Monti, Rajoy), όπου και συμφωνήθηκε σχέδιο αναπτυ-ξιακών μέτρων της Ευρωζώνης, ύψους 130 δισ., αύριο Δευτέρα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Fr. Hollande θα συναντηθεί στο Παρίσι με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μ. Draghi.

Ο Fr. Hollande, δύο ημέρες μετά, ήτοι την ερχόμενη Τετάρτη θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση και τη Γερμανίδα Καγκελάριο, A. Merkel.

Σύμφωνα με προσχέδιο των θεμάτων που θα συζητηθούν στη Σύνοδο - το οποίο

διέρρευσε από το γραφείο του προέδρου της ΕΕ H. V. Rompuy - στις 28 και 29 Ιουνίου θα εξεταστούν μεταξύ άλλων: η ενίσχυση της εποπτείας των ευρωπαϊκών τραπεζών, η έκδοση βραχυπρόθεσμων τίτλων, αλλά οι μηχανισμοί διάσωσης της ΕΕ (EFSF και ESM). Ειδικά για τους μηχανισμούς στήριξης το ενδιαφέρον αναμένεται να επικεντρωθεί στη νέα διαμάχη που έχει ξεσπάσει στους ευρωπαϊκούς κύκλους, για το αν πρέπει ή όχι να τους επιτραπεί να αγοράζουν κρατικά ομόλογα.Στόχος της ΕΕ είναι να υπάρξει μια πραγματική οικονομική ένωση έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, διεμήνυσε πρόσφατα ο Rompuy.

"Δείξτε στους λαούς της Ευρώπης πως υπάρχει ένα σχέδιο που θα γεννήσει μια νέα ελπίδα", δηλώνει χαρακτηριστικά Γάλλος αξι-

ωματούχος. Περισσότερες προ-σπάθειες από τους Ευρωπαίους ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να τεθεί ένα όριο στην κρίση χρέους που έχει δημιουργήσει σημαντικές εντάσεις στις αγορές. Αν και οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις κρίνονται θετικά, ο μακρο-πρόθεσμος σχεδιασμός δεν είναι αυτός που θα εξαλείψει τα προβλήματα.

Αυτό δήλωσε πρόσφατα η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, C. Lagarde, η οποία δήλωσε ότι το "ΔΝΤ πιστεύει ότι μία αποφασιστική και δυναμική ώθηση προς την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης θα μπορούσε αποτελέσει ένα βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα".

Η Lagarde προειδοποίησε επίσης, ότι τα μακροπρόθεσμα μέτρα που εξετάζονται από τους Ευρωπαίους ηγέτες, εν όψει της Συνόδου Κορυφής της επόμενης εβδομάδας, δεν είναι αρκετά.

Επιπλέον, επέκρινε τα σχέδια διάσωσης του ισπανικού τραπεζικού συστήματος, υπο-στηρίζοντας ότι τα σχέδια αυτά όχι μόνο δεν θα λειτουργήσουν, αλλά έχουν προκαλέσει και ανησυχίες στις αγορές.

Πυρετώδεις διαβουλεύσεις και διαρκείς ζυμώσεις ενόψει της Συνόδου Κορυφής

Με την πιστωτικήασφυξία όληη ευρωπαϊκή περιφέρεια κλυδωνίζεται, και η Ελληνικήοικονομία αργοπεθαίνει.

Weekendair προσφορές της Olympic Air

Η Olympic Air επέλεξε για σας δημοφιλείς weekendair προο-ρισμούς, στους οποίους σας ταξιδεύει με ειδικούς χαμηλούς ναύλους. Oι προορισμοί εξωτερικού αυτής της εβδομάδας, από

και προς Αθήνα, είναι: Σόφια και Κωνσταντινούπολη, ενώ οι προορισμοί εσωτερικού είναι: Ηράκλειο, Λήμνος, Καβάλα (από και προς Αθήνα) και Μύκονος (από και προς Θεσσαλονίκη). Η προσφορά αφορά 400 θέσεις και ξεκινά το Σάββατο 23 Ιουνίου 2012. Ισχύει για κρατήσεις που θα γίνουν έως και την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012, ενώ αφορά πτήσεις που θα πραγ-ματοποιηθούν από Τρίτη 26 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012.

Η μπάλα είναι τώρα στους Έλληνες

Τελειωμό δεν έχουν τα αυστηρά τελεσίγρα-φα που στέλνει στην

Αθήνα, για την άμεση τήρηση των συμφωνηθέντων με την τρόικα, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, W. Schaeuble. Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της γερμανικής Sueddeutsche Zeitung, ο Γερμανός αξιωμα-τούχος ζητά από την Ελλάδα να εφαρμόσει γρήγορα τα συμφω-νηθέντα. Ο Schaeuble τονίζει πως "πρέπει τώρα η πιο σημαντι-κή αποστολή της νέας κυβέρνη-σης να είναι η γρήγορη και χωρίς καθυστερήσεις εφαρμογή του συμφωνηθέντος προγράμματος, αντί και πάλι να ρωτάει τι ακόμη περισσότερο μπορούν να κάνουν οι άλλοι". Ο υπουργός έχουν προσθέτει πως "η μπάλα είναι τώρα στους Έλληνες και είναι στο χέρι τους να μπορέσουν να τους εμπιστευθούν και πάλι οι πολίτες της Ευρώπης".Στο μετα-ξύ σε άλλη συνέντευξή του στο γερμανικό περιοδικό Spiegel, ο Schaeuble τάσσεται υπέρ της μεταφοράς περισσότερων αρ-μοδιοτήτων στις Βρυξέλλες "σε σημαντικούς πολιτικούς τομείς".

Nέα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ EΤΕ

Τους κ. κ. Σταύρο Κούκο και Ευθύμιο Κατσίκα ως νέα μη εκτελεστικά μέλη του

Συμβουλίου εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη συνεδρίασή του στις 21.6.2012, σε αντικα-τάσταση των παραιτηθέντων κ. Ιωάννη Παναγόπουλου και Αβραάμ

Νέος καταθετικός Millennium bank

Η Millennium bank δημιούρ-γησε και διαθέτει, από την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012, ένα

καινοτόμο καταθετικό λογαριασμό ο οποίος προσφέρει στον πελάτη το μοναδικό συνδυασμό.

• Υψηλού επιτοκίου 5%• Διαθεσιμότητας των χρημάτων

κάθε στιγμήΕπίσης, ο νέος καταθετικός λο-

γαριασμός της Millennium bank, που σχεδιάσθηκε για να δώσει μια πραγματικά αποδοτική και ευέλικτη λύση αποταμίευσης στο σημερινό περιβάλλον, προσφέρει μηνιαίο εκτοκισμό. Επισκεφθείτε σήμερα ένα κατάστημα Millennium bank.

Στη Σύνοδο Κορυφής στις 28 και 29 Ιουνίου θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Εξωτερικών Δημητρής Αβραμόπουλος καθως και ο υπηρεσιακός Υπουργός Οικονομικών Γ. Ζανιάς, ο υπουργός Ανάπτυξης και Υποδομών Κ. Χατζηδάκης και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας.

το κακόνέο

28 ΙουνΙου κρίνεται το μέλ-λον του ευρώ στις, υπό το βά-ρος των πιέσεων αγορών, ΔΝΤ.

Περισσότερες μεγάλες

ειδήσεις στο businessreview.gr

Page 5: Business Review

8 I BUSINESS REVIEW I IOYNIOΣ 2012 IOYNIOΣ 2012 I BUSINESS REVIEW I 9

τράπεζες

Οι Ευρωπαίοι, όμως, φαίνεται να εξαντλούν τη φαντασία τους στα λο-γοπαίγνια και

τα συνθήματα της κρίσης. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούσαν επί έξι ολόκληρες για την κρίση, το βράδυ της Τετάρτης. Αλλά δεν άγγιξαν το πιο επείγον ζήτημα, αυτό της Ελλάδας, παρά μόνο λίγο πριν ολοκληρώσουν τη Σύνοδο Κορυφής. Σαν να μην τους πιέζει ο χρόνος, αποφάσισαν να αφήσουν

Πρωτοχρονιά με τη δραχμή θα κάνει η Ελλάδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των οικονομο-

λόγων της Citigroup. Ο αμερικανικόςε-πενδυτικός οίκος εξηγεί σε τελευταία

μελέτη του πώς η Ελλάδα θα αποχωρήσει μόνη της από την Ευρωζώνη, όταν η αδυναμία εφαρμογής του μνημονίου θα οδηγήσει τους ξένους πιστωτές να διακόψουν τη χρηματοδότηση. Από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου δεν θα προκύψει μια βιώσιμη κυ-βέρνηση, ικανή να εφαρμόσει το μνημόνιο, προβλέπει η Citigroup. Οι σχέσεις Αθήνας-τρόικας θα ενταθούν, οδηγώντας τελικά στη διακοπή της χρηματοδότησης της Ελλάδας. Με τα ταμειακά της διαθέσιμα

να εξαντλούνται πολύ πριν από τα τέλη του έτους, η ελληνική κυβέρνηση θα αναγκαστεί να τυπώσει το δικό της νόμισμα, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της.

Παρότι η Ελλάδα θα αποχωρήσει με αυτό τον τρόπο από την Ευρωζώνη, η Citigroup εκτιμά ότιη χώρα μπο-ρείνα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, Ευρώπη και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συνεργαστούν, για να μετριάσουν τις επώδυνες επι-πτώσεις της εξόδου της χώρας από το ευρώ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η παροχή δανείων χαμηλού επιτοκίου

από την ΕΕ και το ΔΝΤ για να καλυ-φθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα και η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Η κυβέρνηση αναμένεται να εφαρ-μόσει περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων, προκειμένου να αποτρέψει τη μαζική έξοδο των καταθέσεων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Citigroup, η νέα δραχμή θα υποτιμηθεί κατά 60% έναντι του ευρώ και θα παραμείνει υποτιμη-μένη κατά 50-60% για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η Ελλάδα θα αναστείλει αρχικά την αποπληρωμή του χρέους, όμως, στο πλαίσιο της συμφωνίας της με την ΕΕ και το ΔΝΤ, δεν θα προχωρήσει σε διαγραφή ή μετατροπή του στο νέο νόμισμα. Αυτό σημαίνει ότι με την υποτίμηση της δραχμής, το χρέος θα εκτιναχθεί στο 400% του ΑΕΠ το 2013. Ο οίκος θεωρεί ότι η αναδιάρθρωσή του θα γίνει το 2015.

Το σενάριο της δραχμής περιλαμ-βάνει βίαιη ύφεση, της τάξης του 7,4% φέτος και 10% το 2013, με την εκτίναξη του πληθωρισμού στο 20% το 2013-2014. Η ελληνική οικονομία θα αρχίσει να ανακάμπτει μόνο το 2014-2015, όταν θα εμφανίσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, της τάξης του 4-5%. Όμως, ακόμα και το 2016, το ΑΕΠ θα παρα-μένει κατά 20% χαμηλότερα από ό,τι ήταν το 2007.

Από το Grexit στο Geuro Grexit, Geuro, Δραχμαγεδδών. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ζητά ένα «άλμα πολιτικής φαντασίας» για να δοθεί μια λύση στο ελληνικό πρόβλημα και την κρίση χρέους, που απειλεί να καταστρέψει το κοινό νόμισμα.

τις αποφάσεις που περιμένει όλη η Ευρώπη, αυτές για την τόνωση της ανάπτυξης, για τον Ιούνιο.

Διπλωματικές πηγές προσπα-θούν από τώρα να ρίξουν τον πήχυ των προσδοκιών. Θα πρόκειται για γενικές κατευθύνσεις και όχι ένα συγκεκριμένο σχέδιο, λένε.

Φαίνεται ότι η έλευση του Γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ στους κύκλους των απο-φάσεων της Ευρώπης δεν έφερε την επανάσταση που κάποιοι προσ-δοκούσαν. Η τράπουλα ξαναμοι-ράστηκε, συμμαχίες χάλασαν για

να δημιουργηθούν νέες, αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεχίζουν με τις γνωστές κοκορομαχίες τους να σπαταλούν και άλλες από τις πιο κρίσιμες ημέρες του ευρώ. Η Ευρώπη παραμένει χωρίς πυξίδα. Το καλύτερο που μπόρεσε να κάνει είναι να δώσει οδηγίες σε όλα τα μέλη της, τουλάχιστον για να προ-ετοιμαστούν για το μοιραίο: Την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ.

Κυβερνήσεις, τράπεζες, επιχειρήσεις, ακόμα και ιδιώ-τες. Εκείνοι που δεν ετοιμάζουν

ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ενδεχόμενο της δραχμής αποτελούν πια την εξαίρεση. Και καταγγέλλονται ως ανεύθυνοι. Όλοι μιλούν για αυτό που επικρά-τησε να ονομάζεται «Grexit». Και αφού η Ευρώπη κινείται πλέον σε αχαρτογράφητα εδάφη, σε κάθε εικασία, κάθε υπόθεση ή ακόμα και σε κάθε φήμη προσδίδεται η βαρύτητα της πρόβλεψης. Σε κάτι που κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει, φαίνεται ότι ο καθένας δικαιούται να εμφανίζεται ως ειδικός. Όπως οι αναλυτές της Tokyo Mitsubishi-

Καθώς η Ευρώπη κινείται πλέον σε αχαρτογράφητα εδάφη, σε κάθε εικασία, δίδεται η βαρύτητα της πρόβλεψης.

Citigroup: Εκτός ευρώ, αλλά εντός ΕΕ από 1/1/2013

Page 6: Business Review

10 I BUSINESS REVIEW I IOYNIOΣ 2012 IOYNIOΣ 2012 I BUSINESS REVIEW I 11

τράπεζες

Morgan stanley:

Η δόση του Ιουνίου είναι η στιγμή της

αλήθειας

ΟΙ ΠΙΘΑνΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕξΟΔΟυ της Ελλάδας από το ευρώ είναι χαμηλότερες του 50-50 που φαίνεται να δίνει η αγορά, δηλώνουν οι ανα-λυτές της Credit Suisse. Με δεδομένο ότι 8 στους 10 Έλληνες επιθυμούν την παραμονή της χώρας στο ευρώ, ο ελβετικός επενδυτικός οίκος πιστεύει ότι το πιθανότερο αποτέλεσμα των εκλογών της 17ης Ιουνίου, θα είναι μία κυβέρνηση συνασπισμού. Εξάλλου, είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να παραμείνει στο ευρώ, ξεκαθαρίζει η Credit Suisse, εξηγώντας ότι το όφελος για την ανταγωνιστικότητα από την υποτίμηση του νομίσματος δεν είναι τόσο σπουδαίο όσο κάποιοι υποστηρίζουν.

·Η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα οδηγούσε σε μια μεγάλη υποτίμηση του νέου νομίσματος. Ο οίκος την υπολογίζει περίπου στο 50% και προειδοποιεί ότι θα χαθεί το1/2 των αποταμιεύσεων και του πλούτου της χώρας. Θα ακολουθήσει μία ακόμα μεγαλύτερη ύφεση, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ,

σε τέτοιες περιπτώσεις αγγίζει το 10% κατά τον πρώτο χρόνο.

Οι ελληνικές εισαγωγές αντιστοιχούν στο 30% του ΑΕΠ και ένα μεγάλο μέρος τους είναι αρκετά ανελαστικές. Έτσι, μια υποτίμηση της τάξης του 50% θα εκτίνασσε τον πληθωρισμό πάνω από το 30%.

Με δεδομένο ότι οι εξαγωγές αντιστοιχούν μόνο στο 25% του ΑΕΠ και τουλάχιστον οι μισές από αυτές πραγματοποιούνται σε ανελαστικούς τομείς ή δεν επηρεάζονται από την υποτίμηση (π.χ. η ναυτιλία λειτουργεί με το δολάριο), το όφελος για την ανταγωνιστικότητα θα είναι μάλλον μικρό.

Η Ελλάδα εμφάνιζε πρωτογενές έλλειμμα στο 2,5% του ΑΕΠ στα τέλη του 2011. Χωρίς άλλες πηγές χρηματοδότησης, θα αναγκαστεί να κλείσει το έλλειμμα μέσα σε ένα βράδυ.

Και τέλος, ως μέλος της ΕΕ, η Ελλάδα λαμβάνει κάθε χρόνο κοινοτικά κονδύλια που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 2,5% του ΑΕΠ της.

Η ΕξΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ από το ευρώ δεν θα είναι απλά μία οικονομική και χρηματοοικο-νομική κρίση για τη χώρα. Θα αποτελέσει ένα ανθρωπιστικό επεισόδιο μπροστά στο οποίο όλες οι άλλες ευρωπαϊκές κρίσεις θα ωχριούν, προειδοποιεί η Morgan Stanley.

Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος ξεκαθα-ρίζει, πάντως, ότι το «διαζύγιο» της Ελλάδας με την Ευρώπη δεν αποτελεί ακόμα το κεντρικό του σενάριο για την εξέλιξη αυτής της κρίσης. «Υπάρχουν ακόμα σημαντικά κίνητρα και για τις δύο πλευρές να διαπραγματευτούν μία λύση ώστε η Ελλάδα να παραμείνει στο ευρώ», εκτιμούν οι οικονομολόγοι της Morgan Stanley, αν και παραδέχονται ότι ο κίνδυνος της εξόδου δεν είναι πια τόσο μακρινός όσο ήταν.

Πάντως, οι αναλυτές θεωρούν απίθανη μια εθελοντική απόφαση της Ελλάδας να εγκατα-λείψει το κοινό νόμισμα. Το κλειδί έγκειται στο εάν η τρόικα θα αποφασίσει να εκταμιεύσει

την επόμενη δόση των δανείων διάσωσης, του Ιουνίου, καθώς η νέα κυβέρνηση θα διαπραγ-ματεύεται το μνημόνιο (σημειώνεται ότι ήδη, το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών έκανε σαφείς τις διαθέσεις του, δηλώνοντας ότι η κα-θυστέρηση της δόσης κατά μερικές εβδομάδες δεν θα ήταν πρόβλημα). Χωρίς την επόμενη δόση, τα ταμειακά διαθέσιμα θα εξαντληθούν πολύ σύντομα και τότε η κυβέρνηση θα βρεθεί μπροστά σε ένα δίλημμα: Ή θα προχωρήσει σε εσωτερική στάση πληρωμών (που θα περι-λαμβάνει τις συντάξεις και τους μισθούς του δημοσίου) ή θα εκδώσει υποσχετικές (IOUs) για να καλύψει τα έξοδα αυτά. «Αυτή τη στιγμή, πάντως, η προσφορά της τρόικας παραμένει στο τραπέζι. Ενώ είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα, πιστεύου-με ότι δεν μπορεί να ενδώσει στη θεμελιώδη απόρριψη του μνημονίου, την οποία επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ», εξηγεί ο οίκος.

Credit suisse:

Γιατί συμφέρει

την Ελλάδα το ευρώ

UFJ, που έφτασαν στο σημείο να εκδώσουν έκθεση, στην οποία προειδοποιούν για επιστροφή της Ελλάδας στη δραχμή μέσα στο Σαββατοκύριακο της 2-3 Ιουνίου. Μη έχοντας κάποια σοβαρότερη πηγή ή πληροφορία, έκριναν σκόπιμο να στηρίξουν την πρόβλεψή τους αυτή –η οποία μεταδόθηκε από ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο- στις… φήμες που κυκλοφορούν στην αγορά.

Διπλό νόμισμα: Παναμάς, Αργεντινή, Καλιφόρνια. Τώρα και στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ευρωζώνης, η υιοθέτηση του ευρώ ήταν για όλες τις χώρες αμετάκλητη. Με το δόγμα αυτό να καταρρέει, είναι σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα τελειώσει αυτή η κρίση για την Ελλάδα. Έτσι, ο κα-θένας είναι ευπρόσδεκτος να ρίξει στο τραπέζι τη δική του πρόταση.

Μια από αυτές τις προτάσεις ήταν εκείνη του επικεφαλής οι-κονομολόγου της Deutsche Bank, Τόμας Μάγιερ, για τη δημιουργία του «Geuro». Ακόμα και εάν οι ξένοι πιστωτές της διακόψουν τη

χρηματοδότηση της Ελλάδας, η χώρα δεν θα είναι αναγκασμένη να εγκαταλείψει το ευρώ, ισχυρίζεται ο Μάγιερ.

Μπορεί να τυπώσει το «Geuro». Ουσιαστικά, να αρχίσει να πληρώνει τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις της με υποσχετικές (IOUs). Όσοι

έχουν στα χέρια τους αυτές τις υποσχετικές, θα αρχίσουν να τις χρησιμοποιούν για τις δικές τους πληρωμές. Κάπως έτσι, θα έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα δεύτερο, παράλληλο νόμισμα.

Αρχικά, το Geuro θα υποχω-ρήσει σημαντικά έναντι του ευρώ.

Όμως, στην πορεία, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότη-τα να επηρεάσει την ισοτιμία του. Εφαρμόζοντας υπεύθυνες δημο-σιονομικές πολιτικές, οι οποίες μειώνουν ή και εξαλείφουν εντελώς το έλλειμμα, θα αναγκάζεται να εκδίδει λιγότερα Geuro. Και έτσι

θα περιορίζεται η πτώση τους. Ο Μάγιερ πιστεύει ότι η μέθοδός

του δίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να υποτιμήσει το νόμισμά της, χωρίς να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη. Εξάλλου, η παράλληλη κυκλοφορία δύο νόμιμων νομισμάτων μέσα στην ίδια χώρα δεν είναι μια νέα ιδέα. Έχει

τις ρίζες της στον 14ο αιώνα, όταν η Φλωρεντία χρησιμοποιούσε χρυσά φιορίνια για το διεθνές εμπόριό της, αλλά ασημένια νομίσματα για τις εσωτερικές πληρωμές.

Τη λύση του διπλού νομίσμα-τος χρησιμοποίησε και ο Παναμάς, ο οποίος από το 1904 έχει υιοθετήσει το δολάριο. Όμως, το 1988, όταν οι ΗΠΑ έκοψαν τη ροή δολαρίων προς τη χώρα, η κυβέρνησή της αναγκάστηκε να πληρώσει τους δημόσιους υπαλλήλους με ένα νέο νόμισμα, το οποίο γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την οικονομία.

Με υποσχετικές πλήρωσε και η Καλιφόρνια τους δημόσιους υπαλλήλους της, όταν ξέμεινε από ρευστό. Αλλά και στην Αργεντινή, ένα χρόνο πριν από τη χρεοκοπία, κυκλοφορούσε μια πληθώρα νομι-σμάτων, που κατάφερναν έστω και κατά τόπους να υποκαταστήσουν το πέσο.

Έως και σήμερα, οι Κουβανοί προτιμούν να χρησιμοποιούν το αμερικανικό δολάριο, έναντι του δικού τους πέσο. B

Page 7: Business Review

12 I BUSINESS REVIEW I IOYNIOΣ 2012 IOYNIOΣ 2012 I BUSINESS REVIEW I 13

ναυτιλία θέμα

H αδυναμία ελληνικών και ευρωπαϊκών τρα-πεζών να χρηματο-δοτήσουν στρέφει τις ναυτιλιακές στις

κεφαλαιαγορές, τις κινεζικές τρά-πεζες, τα private equity funds και τα special acquisition vehicles. Τα ιδιωτικά επενδυτικά αυτά κεφάλαια αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες που σύσσωμη η εφοπλιστική κοινότητα διαβλέπει στην τρέχουσα δυσμε-νή για τις ναυλαγορές οικονομική συγκυρία και σπεύδουν να επωφε-ληθούν παρέχοντας ρευστότητα τόσο σε distressed όσο και σε υγιείς επιχειρήσεις εφόσον βέβαια κρίνουν

Ιδιωτικά funds «γυροφέρνουν» έλληνες εφοπλιστές

 Με τις τράπεζες κλειστές το χρήμα έρχεται τώρα απευθείας από ιδιώτες

ότι υπάρχει αξία στα deals. Για την ώρα η κινητικότητα είναι

πολύ μεγάλη, ειδικά στις ΗΠΑ, αλλά ο αριθμός των συμφωνιών πολύ περιορισμένος .

 Οι περιπτώσεις των Oaktree Capital που έσωσε την GenMar του Πέτρου Γεωργιόπουλου και του Icon Capital που έχει έρθει σε επαφή ακόμα και με εταιρίες συμ-φερόντων Π. Λιβανού είναι μόνον η κορυφή του παγόβουνου.

 Πολλά ακόμα μικρότερα και μεγαλύτερα funds, ορισμένα εκ των οποίων ανήκουν σε μεγάλους οίκους όπως η Morgan Stanley και η JP Morgan, οργώνουν την ποντο-

πόρο αναζητώντας ευκαιρίες σε εταιρείες, στη δευτερογενή αλλά και τα νεότευκτα.

 Με τα προβληματικά τραπεζικά και ομολογιακά δάνεια να έχουν αυ-ξηθεί κατακόρυφα συχνά αποτελούν μονόδρομο για τους πλοιοκτήτες που αντιμετωπίζουν τεραστία προ-βλήματα ρευστότητας.

 Με βάση πληροφορίες που έγι-ναν γνωστές στο περιθώριο της ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια, μεγάλα δικηγορικά γραφεία του Πειραιά δουλεύουν ήδη κάποιες τέτοιες συμφωνίες μεταξύ private equities και ελληνικών ναυτιλιακών ενώ και ορισμένοι έλληνες εφο-

πλιστές αναζητούν κεφάλαια για τον σχηματισμό δικών τους funds.

  Έτσι, για παράδειγμα, ο Λεωνίδας Πολέμης επιδιώκει να συγκεντρώσει 50 εκατ. δολ για τέτοιου είδους επενδύσει ς υπό τον εταιρικό μανδύα των special acquisition vehicles (SPAC) και το αμερικανικό fund Perella Weinberg Partners συνέ-στησε κοινοπραξία με την ελληνική ναυτιλιακή Prime Marine

 Ο Έλληνας επιχειρηματίας Άκης Τσιριγάκης , μετά τη συνεργασία του με τον Π. Παππά στην Star Bulk πρόσφατα συνέστησε το fund Nautilus Marine Acquisition Corp για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες

στις αγορές. Άλλο fund που αναζητά είσοδο στη ναυτιλία έιναι το First Maritime Fund Ltd, το Naftilia Asset Management του George Elliott.

Στο πρόσφατο παρελθόν το ρόλο των αγοραστών μέσω SPAC έχει διαδραματίσει μεταξύ άλλων και η Αγγελική Φράγκου με την International Shipping Enterprises Inc. που συγχωνεύτηκε με τη Navios.

 Τα περισσότερα από τα deal πάντως σήμερα παραμένουν απλώς κυοφορούμενα καθώς λίγα έιναι τελικά αυτά που ωριμάζουν.

 Τραπεζικοί και χρηματοοικονο-μικοί κύκλοι υπογραμμίζουν πως αυτό έιναι φυσικό δεδομένης της

ευρύτερης κρίσης αλλά και της απροθυμίας των εφοπλιστών να εκχωρήσουν δικαιώματα σε τρίτα μέρη που συχνά μπορεί να αποδει-χθούν μάλιστα ιδιαίτερα πιεστικά.

 Άλλοι εφοπλιστές όμως ο Π. Λιβανός της Euroseas δεν είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν σε από κοινού κινήσεις με funds όπως το Eton Park Capital Management και το Rhone Capital III.

 Στον αντίποδα εξακολουθούν να ρέουν τα κεφάλαια από την Κίνα με την CEXIM να δηλώνει αυτή την εβδομάδα πως έχει στόχο να προβεί σε χρηματοδοτήσεις έως και 6 δις. στην ναυτιλία.B

Page 8: Business Review

14 I BUSINESS REVIEW I IOYNIOΣ 2012 IOYNIOΣ 2012 I BUSINESS REVIEW I 15

επενδύσεις

Ανεβάζουν ταχύτητα οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των δύο μεγάλων λιμανιών τςη χώρας μετά και

την συνάντηση του επικεφαλής της Task Force, Χορστ Ράιχενμπαχ, με τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη αυτή την εβδομάδα.

Οι εξελίξεις αυτές αναζωπυ-ρώνουν όπως προκύπτει από τα γεγονότα και το επενδυτικό ενδιαφέρον των ξένων μνηστή-ρων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με την Hutchinson από το Χονγκ Κονγκ να πραγματοποιεί μετά τις εκλογές σειρά επαφών με παραγωγικούς φορείς της συμπρωτεύουσας. Παράλληλα θεωρείται δεδομένο το κατ΄ αρχήν ενδιαφέρον για τον ΟΛΘ και από την κινεζική Cosco αλλά και από την Ιταλό-ελβετική Mediterranean Shipping Company.

Η έλευση υψηλόβαθμου αξι-ωματούχου της εδρεύουσας στο Χονγκ Κονγκ, Hutchison συνέπεσε με τις συναντήσεις του υπουργείου ναυτιλίας τόσο με τον επικεφα-λής του Ταμείου Αξιοποίησης

Επιστρέφουν οι μνηστήρες των ΟΛΠ και ΟΛΘΕπαφές της Hutchison στην συμπρωτεύουσα ενώ από κοντα παρακολουθούν τις εξέλιξες Cosco, MSC, ICTSI και αραβικά funds - Πρόσω ολοταχώς για παραχωρήσεις μετά το καλοκαίρι «δείχνουν» και οι επαφές Μουσουρούλη- Ράιχενμπαχ

της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου όσο και με τον Χορστ Ράιχενμπαχ κατά τις οποίες πρυ-τάνευσαν η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για τα λιμάνια και τις προώθησης της στρατηγικής παραχωρήσεων.

Ο Οκτώβριος αναφέρεται πλέον ως μήνας εξελίξεων και στα δύο λιμάνια ενώ καλά πληρο-φορημένες πηγές παραπέμπουν την στενή σχέση Μουσουρούλη- Ράιχενμπαχ από την επί χρόνια συνεργασία τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως στοιχείο που μπο-ρεί να εξασφαλίσει υποστήριξη και αποτελεσματικότητα στην προσπάθεια.

Το άτυπο «road show» της Hutchison στη Θεσσαλονίκη περι-έλαβε σύμφωνα με πληροφορίες επαφές του γενικού διευθυντή της εταιρείας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο και τη το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Σύνδεσμο Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Υπενθυμίζεται πως η Hutchison κατά την προηγούμενη προσπάθεια παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων

Page 9: Business Review

16 I BUSINESS REVIEW I IOYNIOΣ 2012 IOYNIOΣ 2012 I BUSINESS REVIEW I 17

του ΟΛΘ το 2008 είχε προσφέρει 419 εκατ. ευρώ ενώ χαμηλότερη προσφορά είχε πραγματοποιήσει και η Cosco Pacific LTD.

Το τίμημα αυτό θεωρείται υψη-λό για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί διεθνώς τα τελευ-ταία χρόνια αλλά ως ενδεικτικό των εσόδων που θα μπορούσε να έχει από παραχώρηση ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ αναφέρεται συχνά από χρηματοοικονομικούς κύκλους το τίμημα που κατέβαλε η δανέζικη APM Terminals για το λιμάνι της Σμύρνης προσαυξημένο όμως

λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Η APM Terminals υπέγραψε στις αρχές του 2012 συμφωνία παραχώρησης για τον προβλήτα 700 μέτρων του λιμα-νιού της Σμύρνης στην Τουρκία, για 28 χρόνια, έναντι ποσού 130 εκατ. ευρώ.

Η προκύρηξη διαγωνισμού για την παραχώρηση του ΟΛΘ θεωρείται ώριμη καθώς έχει ολο-κληρωθεί και ο διαγωνισμός για την επέκταση του προβλήτα 6 του ΟΛΘ κατά 600 μέτρα, του βασικού με τους του ΣΕΜΠΟ

Θεσσαλονίκης, που θα προσδώσει μεγαλύτερο ωφέλιμο χώρο στο Λιμάνι. Το έργο εκτελεί η Άκτωρ. Ως εκκρεμότητες πάντως παρα-μένουν η βελτιστοποίηση της σιδηροδρομικής διασύνδεσης του ΟΛΘ με το εθνικό δίκτυο και η ολοκλήρωση της μεταφοράς του Τελωνείου εντός του κυρίως χώρου του λιμανιού.

Η άρση της αβεβαιότητας αναφορικά με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας επανάφερε το ενδιαφέρον των ξένων ενώ η κινητικότητα επιταχύνεται και

στο εσωτερικό μετά την ανακή-ρυξη του θέματος των αποκρα-τικοποιήσεων ως θέμα πρώτης προτεραιότητας (μαζί με την ακτοπλοΐα) από τον υπουργό ναυ-τιλίας. Ζήτημα αποτελεί βέβαια η συναίνεση της τρόικας για την αλλαγή μοντέλου αξιοποίησης από την πώληση μετοχών σε παρα-χωρήσεις αλλά όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου «αφενός είναι το αποτέλεσμα που μετράει, και οι παραχωρήσει μπορούν να φέρουν περισσότερα κεφάλαια ταχύτερα, και αφετέρου η αγα-στή συνεργασία Μουσουρούλη- Ράιχενμπαχ μπορεί να υπερβεί πολλά εμπόδια». Η σπουδή τήρη-σης των χρονοδιαγραμμάτων από πλευράς του ΤΑΙΠΕΔ εκτιμάται ότι είναι μια ακόμα παράμετρος που προδιαγραφεί εξελίξεις στα μέσα του Φθινοπώρου.

Και αν στον ΟΛΘ η προσπά-θεια αφορά τον προβλήτα των εμπορευματοκιβωτίων στον ΟΛΠ οι παραχωρήσεις θα μπορού-σαν να περιλάβουν τόσο των προβλήτα Ι που διαχειρίζεται σήμερα ο Οργανισμός όσο και το car terminal και τον προβλήτα της κρουαζιέρας η ανάπτυξη του οποίου έχει δρομολογηθεί και από το επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΠ που έχει εξασφαλίσει και χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Πέραν από την C o s c o κ α ι τ η ν Hutchison ζωηρό ενδιαφέρον ανα-μένεται κα ι από την International Container Terminal S e r v i c e s I n c . (ICTSI), με έδρα στις Φιλιππίνες ο επικε-φαλής της οποία προ μηνών σε δηλώσεις του στο Reuters είχε τονίσει πως επιθυμεί να κατα-θέσει προσφορές και για τα δύο ελληνικά λιμάνια όταν η ελληνική κυβέρνηση ξεκινήσει την σχετική

διαδικασία προσθέτοντας μάλιστα η εταιρεία του έχει προβλέψει 500 εκατ. δολ. για εξαγορές και η Ελλάδα έιναι στην κορυφή του wish list.

Επιπλέον επεν-δυτικό ενδιαφέρον έχει διατυπωθεί και από funds των αρα-βικών εμιράτων κα-τά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχαν οργανώσει το Invest in Greece και η αντιπροεδρία της κυβέρνησης στις αρχές του έτους στο Λαγονήσι ενώ παράγοντες της αγοράς σημειώνουν πως κινητικότητα παρατηρείται και

μεταξύ εταιρειών ισραηλινών συμφερόντων.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εισηγμένων

ΟΛΠ και ΟΛΘ έχει τροποποιηθεί τους τελευταίους μήνες μετα την μεταβίβα-ση των ποσοστών του δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ που ελέγχει έτσι αυτή τη στιγμή ποσοστό τςη τάξης του 75% στο με-τοχικό κεφάλαιο αμφότερων των εισηγμένων. Η κε-

φαλαιοποίησή του ΟΛΘ στο ΧΑ κινείται στα επίπεδα των 116 εκατ. ευρώ και του ΟΛΠ στα 250 εκατ. ευρώ.

επενδύσεις

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εισηγμένων ΟΛΠ και ΟΛΘ έχει τροποποιηθεί μετα την μεταβίβαση των ποσοστών στο ΤΑΙΠΕΔ

Ο Οκτώβριος αναφέρεται πλέον ως μήνας εξελίξεων και στα δύο μεγάλα λιμάνιατης χώρας

Η προκύρηξη διαγωνισμού για την παραχώρηση του ΟΛΘ θεωρείται ώριμη καθώς έχει ολοκληρωθεί και ο διαγωνισμός για την επέκταση του προβλήτα 6

Page 10: Business Review

18 I BUSINESS REVIEW I IOYNIOΣ 2012

Μετά από τρεις και πλέον μήνες προεκλογικής περιόδου και ύστερα από

δύο εκλογικές αναμετρήσεις οι εκλογές, επιτέλους, ολοκληρώθη-καν. Τα προβλήματα στο διάστημα αυτό, όμως, μεγάλωσαν και μόνο στην αγορά εργασίας προστέθηκαν περίπου 50 χιλιάδες νέοι άνεργοι.Το δίλημμα ευρώ ή δραχμή απα-ντήθηκε για άλλη μια φορά, με τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων να κλίνουν προς το ενιαίο νόμισμα. Στο δίλημμα, καταγγελία ή αναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου η ψήφος μοιράστηκε. Περίπου το 55% των Ελλήνων ψήφισαν για αναδιαπραγμάτευση με το 45% να ψηφίζει καταγγελία.

Τα ποσοστά αυτά είναι τόσο κοντά που μπορούν πολύ εύκολα να εξισωθούν ή και να ανατραπούν προς τη θέση της καταγγελίας. Αυτό, ιδιαίτερα αν η αναδιαπραγμάτευση μείνει στα λόγια και δεν πάρει ποτέ σάρκα και οστά.

Η φαινομενικά αδιάλλακτη θέση της Γερμανίας θα αποτε-λέσει το μεγαλύτερο πρόβλημα στην όποια προσπάθεια αναδι-απραγμάτευσης. Η σκληρή Γερμανική Κεντρική Τράπεζα και το λόμπι της δεν επι-θυμούν να γίνει καμία απολύτως υποχώρη-ση προς την Ελλάδα ενώ με το 80% των Γερμανών πολιτών να θέλουν τη χώρα έξω απ΄ το ευρώ φαίνεται πολύ δελεαστικό, πολιτικά, για τη Μέρκελ να διατηρήσει τη σκληρή της στάση παρά τις πιέσεις που

Οι κρίσιμες 45 επόμενες μέρεςδέχεται διεθνώς για το αντίθετο.

Όλα αυτά ήταν γνωστά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρα-τείας και δεν εμπόδισαν κάποια από τα κόμματα να στηρίξουν την εκλογή τους υποσχόμενα την ανα-διαπραγμάτευση του Μνημονίου. Μέχρι στιγμής, όμως, είναι μόνο ο πρόεδρος ενός, πρώην μεγάλου κόμματος, που έχει δώσει ένα σχετικά σαφές και στα πλαίσια του ρεαλισμού δείγμα γραφής ως προς το πώς αντιλαμβάνε-ται την αναδια-πραγμάτευση, έχοντας φρο-ντίσει να λάβει μία, μικρή, έστω στήριξη από τους Ολλάντ και Μόντι στις απόψεις του αλλά όχι και απ’ τη Μέρκελ. Κανένας, ωστόσο, δεν έχει χαράξει τις κόκκινες γραμμές πέρα απ’ τις οποίες θα θεωρήσει πως το Μνημόνιο δε μπορεί να

εφαρμοστεί.Η Ελλάδα έχει

ένα περιθώριο πε-ρίπου 45 ημερών για να ολοκληρώσει και να φέρει σε πέρας την πιο σκληρή και απαραίτητη για την επιβίωση της δια-πραγμάτευση στη μοντέρνα ιστορία της. Ο χρόνος κυλά αντιστρόφως ανά-λογα των ταμειακών

της διαθεσίμων.Τα κόμματα που φιλοδοξούν να

κυβερνήσουν πρέπει να θέσουν ως προτεραιότητα τους τη συμφωνία σε μία εθνική πρόταση αναδιαπραγ-

μάτευσης, η οποία δεν πρέπει να προκύψει από τις επιθυμίες, τα συμφέροντα ή τους φόβους τους αλλά από τις πραγματικές ανάγκες και αντοχές της χώρας και τις νέες διεθνείς και ευρωπαϊκές ισορροπίες. Η αναζήτηση συμμαχιών πρέπει να ολοκληρωθεί με ταχύτατες διαδι-κασίες και να βοηθήσει στην ορι-

στικοποίηση της πρότασης αναδιαπραγμάτευσης.

Αν η νέα κυβέρνηση κάνει το λάθος να προ-σπαθήσει να σπρώξει το πρόβλημα λίγο πιο πέρα χρονικά υπαναχωρώντας από τις προεκλογικές υπο-σχέσεις, υποχωρώντας αμαχητί στις γερμανικές, τις ολλανδικές, τις φιν-λανδικές και άλλες πιέ-σεις και επιτρέποντας η

περιβόητη αναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου να εκφυλιστεί σε μία απλή επιμήκυνση του με την προσθήκη αναπτυξιακών μέτρων λάιτ, τότε μέσα σε λίγους μήνες είναι πιθανό από τη μία η ίδια να μην υπάρχει και από την άλλη να έχει, τελικά, χάσει την τελευταία, ίσως, ευκαιρία να αλλάξει πορεία η χώρα.

Η καταστροφή που έχει υποστεί η Ελλάδα από τις πολιτικές δεκαε-τιών που πολλαπλασιάστηκαν σε αρνητική ισχύ και μετατράπηκαν σε πυρηνική βόμβα εξαιτίας των επιλογών Παπανδρέου είναι άνευ προηγουμένου. Είτε θα καταφέρει η νέα κυβέρνηση να κάνει μία ουσι-αστική αναδιαπραγμάτευση μέσα στις επόμενες 45 ημέρες εκπονώντας ένα εθνικό σχέδιο είτε το ευρώ μπορεί να ξαναρχίσει να ετοιμάζει τις βαλίτσες του καθώς μόνο με θαύμα θα πετύχει το Μνημόνιο με την τρέχουσα δομή του. B

τελευταία

Αν η νέα κυβέρνηση κάνει το λάθος να προσπαθήσει να σπρώξει το πρόβλημα λίγο πιο πέρα χρονικάθα χάσει άμεσα

Αυτόν τον μήνα το υστερόγραφο

υπογράφει ο Πάνος Παναγιώτου

Page 11: Business Review