View Θέρμανση

of 36 /36
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 1 TEYXOΣ 171 ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Θέρμανση

Embed Size (px)

description

Ένθετο της Εφημερίδας Εμπρός

Transcript of View Θέρμανση

Page 1: View Θέρμανση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 1

TEYXOΣ 171ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Θέρμανση

Page 2: View Θέρμανση

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Page 3: View Θέρμανση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 3

TEYXOΣ 171ο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ: 8173

Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής:

Μανόλης Μανώλας

Συντάκτες:

Νίκος Μανάβης,

Μαρίνος Ορφανός

Επιμέλεια κειμένων:

Μαριάνθη Παρασκευά

Μαριάνθη Προκοπίου

Φωτογραφίες:

Φωτογραφικό αρχείο «VIEW»

Art Director: Xρήστος Παρασκευαΐδης

Σελιδοποίηση: Mαρία Αριστοτέλους

Συντονισμός τεύχους:

Στέλλα Ηλία

Εμπορικό - Διαφημιστικό:

Στέλλα Ηλία,

Κατερίνα Καραουλάνη,

Γιώργος Χρυσίδης, Kαλλιόπη Ψαριανού

Παραγωγή - Eκτύπωση:

Eπικοινωνία Αιγαίου A.E.

Kαρά Tεπέ, 81100 Μυτιλήνη

Τηλ. 22510 41619 - Fax 22510 27300

e-mail: [email protected]

URL: http://www.emprosnet.gr

«VIEW»

Kυκλοφορεί κάθε μήνα

Οι διαφημιστικές καταχωρήσεις

του εντύπου,

αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία

της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

και η αναδημοσιευσή τους χωρίς την

άδειά της διώκεται ποινικά.

4 Ποια είναι τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ενός γραφείου διανομής πετρελαίου

7 Ζεστασιά & Οικονομία

8 Το φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης της πενταετίας

14 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για να έχει κανείς ήσυχο το κεφάλι του…

20 Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τη σωστή λειτουργία του τζακιού σας

22 Γιατί είναι απαραίτητη η συντήρηση λέβητα!

23 Πυρηνόξυλο

24 Εξωτερική θωράκιση σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με τέντες ή πλαστικές διαφάνειες

26 Πώς θα μειώσουμε το κόστος θέρμανσης

28 Θέρμανση και Οικονομία: Τι συμφέρει για ζεστό σπίτι;

περιεχόμενα

Page 4: View Θέρμανση

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που βιώνουμε, είμαστε κοντά σας και ο

στόχος μας παραμένει ίδιος, που δεν είναι άλλος από την εξυπηρέτησή σας πάντα με τη συνέπεια και την υπευθυνότητα που μας διακρίνει.

Στόχος μας είναι να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με συνέπεια στην ώρα παράδοσης και με πετρέλαιο θέρμανσης πάντα εγγυημένο από την «Έκο».

Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή είναι η βάση της υγιούς μας συνεργασίας. Έτσι τον ενημερώνου-με πάντοτε για το πώς πραγματοποιείται η διαδι-κασία παράδοσης και παραλαβής του πετρελαίου

θέρμανσης, προστατεύοντάς τον αλλά και βελτιώ-νοντας ακόμη περισσότερο την ποιότητα των υπη-ρεσιών μας.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση κοινοχρή-στων πολυκατοικιών, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, πολύ απλά, γρήγορα και με ακρίβεια στην κατανομή των εξόδων. Αναλαμβάνουμε, επίσης, συ-ντηρήσεις καυστήρων, καθαρισμούς δεξαμενών, αποφράξεις αποχετεύσεων, απολυμάνσεις κτηρίων, καθαρισμούς πολυκατοικιών κ.λπ.

* Ο κ. Ταρσίζιος Βράνης είναι ιδιοκτήτης-υπεύθυνος γραφείου διανομής πετρελαίου.

Ποια είναι τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ενός γραφείου διανομής πετρελαίουΓράφει ο ΤΑΡΣΙΖΙΟΣ ΒΡΑΝΗΣ*

Page 5: View Θέρμανση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 5

Page 6: View Θέρμανση

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Οι κίνδυνοι, που απειλούν σήμερα τη λειτουρ-γία μιας επιχείρησης, είναι πολλοί και συ-χνά απρόβλεπτοι. Ιδιαίτερα υπό τις σημερινές

συνθήκες, παρουσιάζονται αυξημένοι. Όταν οι κίνδυ-νοι επέρχονται, οι συνέπειες έχουν κατά κανόνα μεγά-λο κόστος. Η INTERAMERICAN αναγνωρίζει ως εξαι-ρετικά σημαντική την ανάγκη της ασφαλιστικής κάλυ-ψης των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους και απαντά με ευέλικτες κατηγορίες προγραμμάτων, στο πλαίσιο του συστήματος Business Insurance. Το σύστημα ασφάλισης επιχειρήσεων της εταιρείας βασίζεται σε 4 διακριτούς πυλώνες, που αφορούν σε:

• Ασφαλίσεις Περιουσίας (εγκαταστάσεων, εξοπλι-σμού για τους κινδύνους πυρκαϊάς, καιρικών φαινομέ-νων, σεισμού κ.λπ.) • Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων (απαιτή-σεις για ζημιές που μπορεί να προκαλέσει η επιχείρη-ση με τις δραστηριότητές της, τα προϊόντα της κ.λπ.) • Διαχείριση Κινδύνων (ανάλυση, αξιολόγηση και δια-χείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται μία επι-χείρηση - εκπαίδευση προσωπικού στην πρόληψη και αντιμετώπισή τους) • Ασφαλίσεις Προσωπικού (με πα-ροχές υγείας, ζωής και εισοδήματος, συνταξιοδότη-σης, άμεσης ιατρικής βοήθειας κ.λπ.).

Με τις κατάλληλες ασφαλιστικές επιλογές και καλύ-ψεις, κάθε επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει ένα «δίχτυ» προστασίας, εξασφαλίζοντας την ομαλή λει-τουργία της σε κάθε περίπτωση. Τα προγράμματα της INTERAMERICAN προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης και παρέχουν ασφαλιστικές λύσεις «στα μέτρα της».

ΠρογράμματαINTERAMERICAN BusinessΤα προγράμματα Business της εταιρείας απευθύνο-νται σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Οι καλύψεις αφορούν στο κτήριο που στεγάζεται η επι-χείρηση, το περιεχόμενο -χωρίς απαραίτητη την ασφά-λιση του κτηρίου-, τα προϊόντα τρίτων που βρίσκονται στον χώρο, τα έξοδα που προκύπτουν ως επακόλουθα μιας ζημιάς (έξοδα πυρόσβεσης, εντοπισμού βλάβης, αποκομιδής ερειπίων κ.ά.). Τα ασφάλιστρα είναι προ-σιτά και βασίζονται στον πρωτοποριακό τρόπο τιμολό-γησης, καθώς υπολογίζονται ανά τετραγωνικό μέτρο. Το ύψος των ασφαλιζομένων κεφαλαίων καθορίζεται

ανάλογα με τις δραστηριότητες της επιχείρησης και το είδος της κατασκευής της επαγγελματικής στέγης. Πα-ρέχεται η δυνατότητα επιλογής του απαλλασσόμενου ποσού, δηλαδή του ποσού που αναλαμβάνει να πλη-ρώσει ο ίδιος ο ασφαλιζόμενος σε περίπτωση ζημιάς, μειώνοντας έτσι το ύψος του ασφαλίστρου.

Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business διακρί-νονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τις παρεχόμε-νες καλύψεις: Classic, Εxtra και Total. Αποζημιωτικά, η εταιρεία πληρώνει άμεσα σε αξία καινούριου, ώστε να μπορεί ο πελάτης να προχωρήσει στην αποκατά-σταση των ζημιών και να επαναλειτουργήσει την επι-χείρησή του.Ενδεικτικά, καλύπτονται επιχειρήσεις εστίασης, ερ-γαστήρια και επιχειρήσεις με service και συντήρηση-επισκευή τελικών προϊόντων, εμπορικά καταστήματα (χωρίς επεξεργασία πρώτων υλών), καταστήματα πώ-λησης τροφίμων, γραφεία, ιατρεία, επιχειρήσεις σχε-τικές με την ιατρική και αισθητική, αίθουσες διαλέξε-ων-χορού-άθλησης, σχολεία, φροντιστήρια κ.ά. επιχει-ρήσεις.

Η INTERAMERICAN σε Λέσβο και ΛήμνοΗ εταιρεία έχει αναπτύξει κατά τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα σημαντική ασφαλιστική δραστηριότητα στη Λέσβο και τη Λήμνο, σε όλο το φάσμα των δραστηρι-οτήτων της, με ισχυρή και αξιόπιστη τοπική παρουσία, μέσω των Συνεργατών της. Για κάθε ασφαλιστική ανάγκη, οι ενδιαφερόμενοι μπο-ρούν να απευθύνονται στο γραφείο της εταιρείας στην Μυτιλήνη, Π. Κουντουριώτου 87 (1ος όροφος, τηλ.: 22510 20053).

Ευέλικτη ασφάλιση της επιχείρησης από την INTERAMERICAN

Page 7: View Θέρμανση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 7

Ο χειμώνας έρχεται και μας βρί-σκει προετοιμασμένους! Στο κα-

τάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποι-κιλία ειδών θέρμανσης! Διαθέτουμε σόμπες που είναι κατασκευα-σμένες εξ ολοκλήρου από ατσάλι και δίνουν υψηλή θερμική απόδοση, έχουν μεγάλο τζά-μι, το οποίο επιτρέπει να ελέγχουμε πλήρως την καύση, ο θάλαμος καύσης χωράει μεγά-λα ξύλα ενώ είναι κατάλληλες για μαγείρεμα.Επίσης, σόμπες κατασκευασμένες εξ ολο-κλήρου από ειδικής προδιαγραφής μαντέμι (χυτοσίδηρο) που, ακόμη κι όταν πέσουν τα ξύλα, η ζέστη που έχει συσσωρευτεί στο μα-ντεμένιο κέλυφος-κορμό της σόμπας θα μας κρατήσει ζεστό το χώρο για πολλές ώρες. Εί-ναι κατάλληλες για μαγείρεμα είτε στα μάτια εστίες που διαθέτουν είτε στο φούρνο, εξοι-κονομώντας μας αρκετά χρήματα από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος.Ακόμη, παραδοσιακές ξυλόσομπες εμαγιέ, ιδανικές για καφενεία και παραδοσιακά σπί-τια καθώς και για μαγείρεμα αλλά και ενερ-

γειακές σόμπες-ξυλολέβητες που συνδέονται στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης του σπιτιού και εφοδιάζουν με ζεστό νερό τα καλοριφέρ ή την ενδοδαπέδια θέρμανση.Το καυσόξυλο είναι η αρχαιότερη και ταυτό-χρονα η φθηνότερη πηγή θέρμανσης. Η ενερ-γειακή σόμπα-λέβητας ξύλου εκμεταλλεύεται πλήρως την καύση του ξύλου και των αερί-ων του, πετυχαίνοντας άμεση θέρμανση του νερού και μεγάλη οικονομία στην κατανάλω-ση ξύλου. Είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλή-ρου από ειδικής προδιαγραφής μαντέμι (χυ-τοσίδηρο) και διαθέτει μεγάλο τζάμι για πα-νοραμική θέαση της φωτιάς. Τέλος, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία αξε-σουάρ σόμπας και τζακιού όπως ηλεκτρικές σκούπες στάχτης, καθαριστικά καμινάδων και μπουριών, προσανάμματα, καλάθια και καρό-τσια μεταφοράς ξύλων, δοχεία αποθήκευσης ξύλων, διακοσμητικά τζακιού και πολλά άλλα είδη.* Ο κ. Ευστράτιος Μουφλουζέλλης είναι χη-μικός και ιδιοκτήτης της «Αγροτικής Στέγης».

Ζεστασιά & οικονομίαΓράφει ο ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ*

Page 8: View Θέρμανση

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Από 0,827 ως 0,905 ξεκίνησαν οι λιανικές τιμές στη Λέσβο

Το φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης της πενταετίας

«Αν δεν κρυώσει για τα καλά ο καιρός, δεν πρόκειται να βάλει ο κόσμος πετρέλαιο θέρμανσης παρά την πτώση των τιμών»,

δήλωσε στο «Ε» ο πρόεδρος των Βενζινοπωλών της Λέσβου, Τάκης Τυροπώλης. Αιτία, όπως μας εξήγησε, είναι ότι «ο κόσμος δεν έχει χρήματα και αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται με τη μείωση των τιμών του πετρελαίου». Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τόσο οι πρατηριούχοι αλλά κυρίως οι καταναλωτές. Κι όσο παραμένουν άδειες οι τσέπες των καταναλω-τών, τόσο θα συνεχίσουν να παραμένουν άδεια τα ντεπόζιτα του πε-τρελαίου στα σπίτια και τις πολυκατοικίες.

Ρεπορτάζ του ΝΙΚΟΥ ΜΑΝΑΒΗ

Page 9: View Θέρμανση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 9

Ωστόσο φέτος, οι λιανικές τιμές του πετρελαίου θέρ-μανσης ξεκίνησαν κάτω από τα επίπεδα του 2011. Συ-γκεκριμένα, η μέση τιμή στη Λέσβο διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο του 2015 στα 0,869 ευρώ όταν το 2011 ήταν 0,967 ευρώ. Με αποτέλεσμα για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία, οι καταναλωτές να μπορούν πιο εύκολα να προτιμήσουν ως καύσιμο για τη θέρμανση τους, το πετρέλαιο, κι όχι άλλα εναλλακτικά καύσιμα, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Άλλωστε τις προηγούμενες χρονιές καταγράφηκε μια μεγάλη αύξη-ση στις τιμές ορισμένων εναλλακτικών καυσίμων. Αν μάλιστα συνεχιστεί η κάμψη των διεθνών τιμών των υγρών καυσίμων, είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί αισθητά η κατανάλωση τους.

Μεγάλο πρόβλημα για την αγορά είναι ότι μέχρι τώρα τα συναρμόδια υπουργεία δεν έχουν προσδιορίσει τα κριτήρια με τα οποία θα δίνεται επιδότηση στους κα-ταναλωτές του πετρελαίου θέρμανσης και το ύψος αυ-τής. Το μόνο βέβαιο είναι πως φέτος τα κριτήρια θα εί-ναι πιο αυστηρά από τα προηγούμενα χρόνια. Κι αυτό σημαίνει ότι επιδότηση θα δικαιούται μικρότερος αριθ-μός καταναλωτών. Η μείωση των λιανικών τιμών επι-

τρέπει στην κυβέρνηση να μειώσει το συνολικό ποσό που δίνει ως επιδότηση χωρίς μεγάλο πολιτικό κόστος. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν κανείς αυτή την περίοδο δεν συζητά για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.

Πολλοί είναι οι δικαιούχοι επιδότησης της προηγούμε-νης χρονιάς που μέχρι τώρα δεν έχουν λάβει το ποσό που δικαιούνται με αποτέλεσμα να διστάζουν να δώ-σουν νέες παραγγελίες. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρ-

Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσηςστη Λέσβο2008-2015

Έτος Μήνας Τιμή

2008 Οκτώβριος 0,496

2009 Οκτώβριος 0,590

2010 Οκτώβριος 0,750

2011 Οκτώβριος 0,967

2012 Οκτώβριος 1,400

2013 Οκτώβριος 1,300

2014 Οκτώβριος 1,120

2015 Οκτώβριος 0,869

Page 10: View Θέρμανση

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης στη Λέσβο

Πρατήριο Πόλη ή χωριό Εταιρεία Τιμή Ημερομηνία ενημέρωσης

Αγγελική Κουρτζή Πύργοι Θερμής Aegean 0.827 26.10.2015

Παναγιώτης Βουνάτσος Μυτιλήνη - Καρά Τεπές ΒΡ 0.830 26.10.2015

Παναγιώτης Βουνάτσος Κουφόπετρα - Αλυφαντών ΒΡ 0.830 26.10.2015

Δημήτρης Αϊβαλιώτης Μυτιλήνη ΕΚΟ 0.830 26.10.2015

Χ. Πολίτη Ο.Ε. Μυτιλήνη - Λάρσος ΕΛΙΝΟΙΛ 0.840 26.10.2015

Μαρία Καβαρνού Μυτιλήνη ΕΚΟ 0.845 26.10.2015

Μ. Ψαρρός & Σία Ο.Ε. Μυτιλήνη ΕΚΟ 0.845 26.10.2015

Παναγιώτης Τυροπώλης Μυτιλήνη ΕΚΟ 0.849 26.10.2015

Ιωάννης Τ. Ευστράτιος Γιαννάκης Λάρσος ΕΚΟ 0.850 26.10.2015

Ταρσίζιος Βράνης Μυτιλήνη ΕΚΟ 0.850 -

Παναγιώτης Κούκλος Λουτρά Ανεξάρτητο πρατήριο 0.857 26.10.2015

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ Μυτιλήνη SHELL 0.858 26.10.2015

Ειρήνη Καραΐσκου Ε.Ο. Πολιχνίτου - Βρύσας Aegean 0.870 26.10.2015

Ευστράτιος Στατέλλης Πολιχνίτος ΕΛΙΝΟΙΛ 0.870 26.10.2015

Σοφία Κακαλιού Αγιάσος ΕΛΙΝΟΙΛ 0.870 26.10.2015

Ευάγγελος Βαληλής Πολιχνίτος ΕΚΟ 0.870 26.10.2015

Μεταξία Κρητικού Πολιχνίτος REVOIL 0.870 26.10.2015

Τσίχλας Γκίκας Πέραμα ΕΚΟ 0.878 26.10.2015

Νικόλαος Αψόκαρδος Μανταμάδος ΕΚΟ 0.880 24.10.2015

Χ. Γιαννακού - Ε. Κυριαζόπουλος Ο.Ε. Κάπη - Μανταμάδος ΕΚΟ 0.880 26.10.2015

Νικόλαος Γελαγώτου Μανταμάδος Ανεξάρτητο πρατήριο 0.880 26.10.2015

Ιωάννης Πουλάκος Παπάδος Ανεξάρτητο πρατήριο 0.890 26.10.2015

Κωνσταντίνος Εγγλέζου Ε.Ο. Στύψης -Υψηλομετώπου CYCLON 0.890 26.10.2015

Ε. Κουλουδή - Ν. Κουλουδής Ο.Ε. Άγρα ΕΚΟ 0.899 26.10.2015

Χρ. Γκράβαλης - Ν. Γκράβαλης Ο.Ε. Πέτρα Ανεξάρτητο πρατήριο 0.900 21.10.2015

Βασίλειος Ψυχογιός Πλαγιά ΕΚΟ 0.900 26.10.2015

Βασιλική Δήμου Πέτρα Shell 0.900 26.10.2015

Α. & Κ. Μυτζήθρα Ο.Ε. Μήθυμνα ΕΚΟ 0.900 26.10.2015

Φιλισία Μαργαρίτη Άναξος ΕΚΟ 0.900 26.10.2015

Ευάγγελος Μυρσινιάς Ερεσσός ΒP 0.905 26.10.2015

χουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις από την περυσινή χρονιά και γι’ αυτό καθυστερούν οι νέες παραγγελίες.

Η καθυστέρηση στον προσδιορισμό του ύψους και των κριτηρίων χορήγησης της επιδότησης για το πε-τρέλαιο θέρμανσης, εκ των πραγμάτων παγώνει την αγορά, αφού κανένας πιθανός δικαιούχος δεν έχει λόγο να κάνει προμήθειες χωρίς επιδότηση. Επιπρό-σθετα από την στιγμή που επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, κανείς δεν έχει λόγο να βιαστεί να προμη-θευτεί καύσιμο που θα πρέπει να το πληρώσει τοις με-τρητοίς.

Αυτό το πρώτο διάστημα από το άνοιγμα της αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, οι προμήθειες των κατα-ναλωτών είναι περιορισμένες και αφορούν μικρές πο-σότητες.

Οι τιμές Η μέση λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σε επί-πεδο νομού, στην τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρί-ου, διαμορφώθηκε και προσεγγίζει στα 0,912 ευρώ, καθώς οι λιανικές τιμές στη Λήμνο είναι υψηλότερες από τη Λέσβο (μέση τιμή 0,869 ευρώ). Η μέση λιανι-

Page 11: View Θέρμανση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 11

Page 12: View Θέρμανση

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

κή τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο έχει διαμορφωθεί στα 0,830 ευρώ. Δηλαδή η μέση λιανική τιμή στη Λέσβο εί-ναι κατά τέσσερα λεπτά υψηλότερη από την μέση πα-νελλαδική τιμή. Στη γειτονική Χίο, η μέση τιμή είχε δια-μορφωθεί στα 0,834 ευρώ το λίτρο και στο νομό Σά-μου στα 0,88 ευρώ το λίτρο. Στις Κυκλάδες, συναντά-με την υψηλότερη πανελλαδικά μέση τιμή 0,932 ευρώ το λίτρο. Οι χαμηλότερες πανελλαδικά μέσες λιανικές τιμές συναντώνται στους νομούς Πιερίας και Δράμας και είναι 0,806 και 0,810 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα. Στην Αττική, η μέση λιανική τιμή είχε διαμορφωθεί στα 0,818 ευρώ το λίτρο.

Σύμφωνα με τις τιμές που έχουν δηλώσει τα πρατήρια καυσίμων και οι μεταπωλητές στην περιοχή της Μυ-τιλήνης, οι τιμές λιανικής κυμαίνονται από τα 0,827 ευρώ ως τα 0,858 ευρώ. Όσο πιο μακριά από την πόλη βρίσκονται τα πρατήρια, τόσο αυξάνει η τελική τιμή. Έτσι την υψηλότερη λιανική τιμή την συναντά-με στην Ερεσό και είναι 0,905 ευρώ. Ψηλά είναι οι τι-μές σε όλη τη δυτική Λέσβο, στο Πλωμάρι και τη βό-ρεια Λέσβο.

Όλες οι προαναφερόμενες τιμές έχουν δηλωθεί από τα πρατήρια καυσίμων από τις 21 ως τις 26 Οκτωβρί-ου. Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως οι τιμές αναπρο-σαρμόζονται από μέρα σε μέρα ανάλογα με την εξέλι-ξη των χονδρικών τιμών που διαμορφώνονται από τις εταιρείες εμπορίας και τα διυλιστήρια.

Οι μέσες τιμές χονδρικής με ΦΠΑ στις 23 Οκτωβρίου,

είχαν διαμορφωθεί στο νομό Λέσβου στα 0,765 η κα-τώτερη, στα 0,821 η ανώτερη και στα 0,793 η μέση. Στη Χίο ήταν 0,770 η κατώτερη, 0,795 η ανώτερη και 0,783 η μέση. Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι μέσες χον-δρικές τιμές είχαν διαμορφωθεί στα 0,746 η κατώτε-ρη, 0,786 η ανώτερη και 0,766 η μέση. Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι τα πρατήρια και οι μεταπωλητές στο νομό Λέσβου αγοράζουν το καύσιμο ακριβότερα από την υπόλοιπη Ελλάδα κι αυτό οδηγεί σε υψηλότε-ρες τελικές τιμές για τους καταναλωτές.

Τι πληρώνουμεΣύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Γενική Γραμμα-τεία Καταναλωτή, στην τιμή των 0,83 ευρώ (μέση πα-νελλαδική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης) το 42,40% (0,3519 ευρώ) αντιστοιχεί στο διυλιστήριο, το 47,29% (0,3925 ευρώ) αντιστοιχεί σε φόρους, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις και μόλις το 10,31% (0,0855 ευρώ) είναι το μεικτό εκτιμώμενο περιθώριο κέρδους των εταιρει-ών εμπορίας και των πρατηριούχων.

Οι λιανικές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης στη χώρα μας είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη των 28. Συγκεκριμένα, η χώρα μας είναι 10η ακριβότερη πίσω από τη Δανία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Σουηδία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και την Σλοβενία. Φθηνότερο είναι το καύσιμο αυτό για τους καταναλωτές σε χώρες όπως η Κύπρος, η Γαλλία, η Αυστρία, η Αγγλία, η Γερμανία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Page 13: View Θέρμανση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 13

Page 14: View Θέρμανση

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

10 ερωτήσεις και απαντήσεις για να έχει κανείς ήσυχο το κεφάλι του…

Πώς θα αγοράσετε πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς να σας κλέ-ψουν;Δεν χρειάζονται ούτε ειδικές γνώ-σεις, ούτε πολύπλοκα και δαπανη-ρά συστήματα, αρκεί ο καταναλω-τής να έχει μια ίσια ξύλινη ή με-ταλλική βέργα και ένα μέτρο και να ακολουθήσει την εξής μέθο-δο: να ογκομετρηθεί η δεξαμενή για να βρεθεί πόσα λίτρα πετρε-λαίου αντιστοιχούν στο ένα εκα-τοστό (που αντιστοιχεί σε έναν πό-ντο) του ύψους της. Να μετρηθεί μαζί με τον οδηγό ή τον συνοδηγό του βυτιοφόρου αυτοκινήτου που έφερε το πετρέλαιο, πόσα εκατο-στά είναι το ύψος του πετρελαίου στη δεξαμενή προτού αρχίσει να δίνει πετρέλαιο. Για αυτή τη μέτρη-ση η βέργα πρέπει να μπαίνει κατα-κόρυφα και όχι λοξά. Επίσης να με-τρηθεί με τον ίδιο τρόπο, το ύψος του πετρελαίου μέσα στη δεξαμε-νή μετά την παράδοσή του, αφού περάσουν πέντε λεπτά τουλάχι-στον για να «ηρεμήσει» το πετρέ-λαιο μέσα στη δεξαμενή. Το ύψος του πετρελαίου μετά την παράδο-ση μπορεί να είναι ελαφρώς χαμη-λότερο επειδή οι δεξαμενές μετά την παραλαβή πετρελαίου παρου-σιάζουν μια μικρή διόγκωση.

Χρειάζεται να προσεχθεί κάτι πριν από την πληρωμή; Επάνω στην απόδειξη πληρωμής που θα δώσει ο οδηγός ή ο συ-νοδηγός του βυτιοφόρου, να έχει γράψει το ύψος σε εκατοστά του πετρελαίου της δεξαμενής πριν και μετά την παράδοσή του. Για να πληρωθεί, πρέπει να ληφθούν υπό-ψη, εκτός από την ένδειξη του με-

τρητή, και τα εκατοστά πετρελαίου που μπήκαν στη δεξαμενή.

Πώς όμως υπολογίζονται τα λίτρα που αντιστοιχούν σε ένα εκατοστό (δηλαδή, έναν πόντο) ύψους της δεξαμενής; Ένα απλό παράδειγμα: Υπολογί-ζουμε μια δεξαμενή με διαστάσεις 2 μέτρα μήκος, 1,25 μέτρα πλά-τος και 1,25 μέτρα ύψος, που εί-ναι η πλέον συνηθισμένη. Ο όγκος της παραπάνω δεξαμενής είναι 2 X 1,25 X 1,25 = 3,125 κυβικά μέ-τρα, άρα αυτή η δεξαμενή χωράει 3.125 λίτρα. Αφού στα 125 εκατο-στά (όλο το ύψος της δεξαμενής) αντιστοιχούν 3.125 λίτρα, στο ένα εκατοστό του ύψους αντιστοιχούν 3.125/125 = 25 λίτρα. Επομένως, αν η δεξαμενή είχε μέσα 12 εκατοστά πετρελαίου πριν

από την παράδοση και 102 εκατο-στά μετά από αυτήν, τότε θα πλη-ρωθεί για 90 (102-12) X 25 = 2.250 λίτρα πετρελαίου.

Υπάρχει διαφορά μεταξύ πε-τρελαίου θέρμανσης και κίνη-σης, και πώς αναγνωρίζεται; Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώ-μα κοκκινωπό, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει χρώμα πράσινο.

Αν, παρ’ όλα αυτά, υπάρχει αμφισβήτηση για την ποσό-τητα πετρελαίου, τι πρέπει να γίνει; Να ειδοποιηθεί η αρμόδια υπη-ρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης (τηλ. 1520) και το πετρέλαιο να παραληφθεί υπογράφοντας την ένδειξη «με επιφύλαξη».

Γράφειο ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Page 15: View Θέρμανση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 15

Page 16: View Θέρμανση

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Αξίζει να ψάξει κανείς για κα-λύτερη τιμή ή όλοι πωλούν το ίδιο; Οπωσδήποτε ρωτήστε και ψάξτε, αναζητήστε τον φθηνότερο, τελικά διαπραγματευθείτε. H τιμή του πε-τρελαίου διαμορφώνεται ελεύθε-ρα, συνεπώς ψάχνοντας ίσως πε-τύχετε καλύτερη τιμή από αυτήν του σημερινού προμηθευτή σας.

Όλες οι ποσότητες τιμολογού-νται το ίδιο; Ασφαλώς όχι. Συνιστάται η προ-μήθεια τουλάχιστον 1.000 λίτρων γιατί για παρόμοιες ποσότητες πολλές εταιρείες προσφέρουν ευ-καιρίες. Κάλλιστα 1.000 λίτρα μπο-ρεί να κοστίσουν έπειτα από δια-πραγμάτευση λιγότερο από την αγορά 800 λίτρων.

Πρέπει να επιλέγεται ο φθη-νότερος προμηθευτής; Όχι απαραιτήτως. Τα περιθώρια κέρδους είναι ιδιαίτερα χαμηλά στο πετρέλαιο και ο ανταγωνισμός

μεγάλος. Έτσι οι μεν τιμές διαφέ-ρουν ελάχιστα μεταξύ τους, ενώ η πολύ χαμηλή τιμή μπορεί να υπο-κρύπτει λαθραίο αφορολόγητο πε-τρέλαιο (π.χ. ναυτιλιακό) ή παρά-δοση με διάφορα κόλπα μικρότε-ρων ποσοτήτων.

Γίνεται νοθεία στο πετρέλαιο θέρμανσης; Μάλλον όχι, τα κρούσματα εί-ναι ελάχιστα. Το πετρέλαιο θέρ-μανσης είναι το φθηνότερο καύ-σιμο που διατίθεται στην αγο-ρά, που σημαίνει ότι χρησιμοποι-είται για να νοθευτούν άλλα καύ-σιμα (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης) και δύσκολα νοθεύεται το ίδιο.

Ποια είναι τα 10 κόλπα των επιτηδείων κατά την παράδο-ση; Από παλαιότερες καταγγελίες πα-θόντων έχουν εντοπιστεί δέκα «πο-νηροί» τρόποι με τους οποίους οι οδηγοί των βυτίων «κλέβουν» τους πελάτες κατά την παράδοση. Καλό

είναι να τους έχετε υπόψη και να προφυλάσσεστε αναλόγως:

1. Παραποιημένος μετρητής βυτιοφόρου Είναι η πλέον συνηθισμένη μέθο-δος κλοπής του καταναλωτή κατά την παράδοση, θεωρείται από τους οδηγούς βυτιοφόρων... «επιστημο-νική» και είναι αρκετά δύσκολο να εντοπιστεί από τον ανύποπτο κα-ταναλωτή. Φυσιολογικά ο μετρη-τής είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να μετρά τη ροή του πετρε-λαίου και μόνο. Ο μεταφορέας, όμως, με τη βοήθεια ειδικών τεχνι-κών συνεργείων αυτοκινήτων (αυ-τών ακριβώς που αλλοιώνουν και τα κοντέρ στα μεταχειρισμένα αυ-τοκίνητα), μπορεί να επέμβει στο μετρητή του βυτιοφόρου με τρόπο ώστε να μετρά εκτός από τη ροή του καυσίμου, και την ταυτόχρο-νη ροή του αέρα (!), που υπό κα-νονικές συνθήκες πρέπει να φεύγει από μια βαλβίδα εξαέρωσης προ-τού φθάσει στον μετρητή. Έτσι πα-ραδίδει μαζί με το πετρέλαιο θέρ-

Page 17: View Θέρμανση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 17

μανσης και... αέρα κοπανιστό, ενώ εσείς πληρώνετε ολόκληρη την πο-σότητα πετρελαίου! Οι παραποιη-μένες συσκευές εντοπίζονται από τα ειδικά συνεργεία του Υπουργεί-ου Ανάπτυξης.

2. H μάνικα του βυτιοφόρου Αν η μάνικα του βυτιοφόρου είναι άδεια πριν από την παράδοση και γεμάτη μετά την παράδοση, ο με-ταφορέας καρπούται το περιεχό-μενό της, που μπορεί να είναι δε-κάδες λίτρα, ανάλογα με το μήκος και τη διατομή της μάνικας. Προ-σοχή, λοιπόν, ακόμη και μετά την παράδοση, η μάνικα πρέπει να εί-ναι εντελώς άδεια, όπως άλλωστε και πριν από αυτήν, κάτι που είναι εύκολο να εντοπιστεί από τον κα-ταναλωτή.

3. Παράδοση χωρίς επιμέτρηση Να είστε πάντοτε παρόντες στην παράδοση και μάλιστα να ελέγχε-τε όλες τις λεπτομέρειες της πα-ράδοσης. Χωρίς προμέτρηση και επιμέτρηση, δηλαδή χωρίς κανέ-ναν έλεγχο από την πλευρά του πελάτη, η παράδοση θα είναι πά-ντα ελλειμματική, αφού ο μεταφο-ρέας δεν θα... αντισταθεί στον πει-ρασμό να σας κλέψει! Μη φαντα-στείτε ότι οι διαφορές παράδοσης είναι μικρές γιατί τότε η ποσότητα που αγοράσατε σε μια συγκεκριμέ-νη τιμή, είναι ουσιαστικά 10%-20% ακριβότερη.

4. Παραποιημένη βέργα μέτρησης Ο οδηγός του βυτιοφόρου μπο-ρεί να χρησιμοποιεί δικό του μέ-τρο, που δεν μετρά σωστά το ύψος της στάθμης του καυσίμου στη δε-ξαμενή. Να έχετε δική σας βέρ-γα μέτρησης καθώς και ένα σω-στό μέτρο. Διαφορετικά θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξετε τη βέργα του μεταφορέα, αν είναι σωστή. Εν ανάγκη αναβάλλετε την παράδοση

ώσπου να βρεθεί η σωστή βέργα.

5. Λανθασμένη μέτρηση της δεξαμενής Ο οδηγός του βυτιοφόρου πολλές φορές μετρά λανθασμένα τις δια-στάσεις της δεξαμενής του πελάτη ώστε να κάνει μεν σωστή παράδο-ση αλλά σε διαστάσεις... μικρότε-ρης δεξαμενής. Έτσι η ένδειξη της βέργας για τη στάθμη του πετρε-λαίου, δεν δείχνει την ορθή ποσό-τητα του καυσίμου και ο μεταφο-ρέας καρπούται τη διαφορά. H πα-ρουσία σας τον αποτρέπει πολλές φορές από την κομπίνα.

6. Καθαρισμός δεξαμενής Στο τέλος ή στην αρχή της σε-ζόν, τα συνεργεία που αναλαμβά-νουν τον καθαρισμό της δεξαμε-νής, αφαιρούν το πετρέλαιο που έχει περισσέψει στη δεξαμενή για να την καθαρίσουν με ασφάλεια. Μετά τον καθαρισμό όμως, επι-στρέφουν μικρότερη ποσότητα πε-τρελαίου. Μετρήστε την ποσότητα που υπάρχει πριν από τον καθαρι-σμό και απαιτήστε να σας επιστρα-φεί εξ ολοκλήρου.

7. Λανθασμένη προμέτρηση Ο μεταφορέας συνήθως κάνει λαν-θασμένη προμέτρηση ανασηκώνο-ντας τη βέργα μέσα στη δεξαμενή αλλά πολλές φορές χρησιμοποιώ-ντας και τεχνητούς τρόπους. Έτσι σας δείχνει λιγότερη ποσότητα καυσίμου πριν από την παράδοση. Έχουν αναφερθεί περιστατικά που σε ανύποπτο χρόνο ο μεταφορέας έχει ρίξει ως και τούβλο στη δεξα-μενή για να πατήσει πάνω η βέργα στην προμέτρηση.

8. Λανθασμένη επιμέτρηση Αμέσως μετά την πλήρωση της δε-ξαμενής, ο μεταφορέας κάνει βια-στική επιμέτρηση με τη βέργα όταν το καύσιμο μέσα στη δεξαμενή κά-νει αναταράξεις ή «φούσκωμα». H μέτρηση είναι σαφώς λανθασμένη

καθώς δείχνει υψηλότερη τη στάθ-μη, άρα και μεγαλύτερη ποσότη-τα από την πραγματική. Περιμένετε οπωσδήποτε πέντε λεπτά να κατα-λαγιάσει το πετρέλαιο και μετά κά-ντε την μέτρηση.

9. Λανθασμένη τοποθέτηση βέργας Πολλές φορές ο μεταφορέας το-ποθετεί τη βέργα λοξά μέσα στη δεξαμενή την ώρα που εσείς δεν τον προσέχετε! Όταν η βέργα δεν μπαίνει κάθετα στη δεξαμενή, με-τρά μικρότερο όγκο χωρητικότη-τας και στη συνέχεια γεμίζει με λι-γότερο πετρέλαιο από το κανονικό. Εδώ η διαφορά όντως δεν είναι μεγάλη, αλλά συνήθως το κόλπο αυτό συνδυάζεται και με ένα από τα υπόλοιπα.

10. Μετρητές συγκοινωνούντων δοχείων Πιθανόν στη δεξαμενή σας να έχε-τε προσαρμόσει μετρητή που βα-σίζεται στην αρχή των συγκοινω-νούντων δοχείων. Ο μεταφορέ-ας μπορεί να νοθεύσει τον σωλή-να του μετρητή με βενζίνη ή άλλο υγρό που έχει μικρότερο ειδικό βά-ρος από αυτό του πετρελαίου, με αποτέλεσμα η στάθμη καυσίμου στον σωλήνα του μετρητή να ανε-βαίνει ψηλότερα από το κανονικό. Ο μετρητής που έχετε προμηθευτεί από εταιρεία δεν μπορεί να παρα-βιαστεί και είναι ένα αξιόπιστο όρ-γανο μέτρησης. Ωστόσο ακόμη και σε αυτόν τον μετρητή είναι δυνα-τόν να παρατηρηθούν μικρές απο-κλίσεις (0,5-1,5 cm) αν το ειδι-κό βάρος του πετρελαίου που βρί-σκεται μέσα στον μετρητή, διαφέ-ρει από εκείνο της δεξαμενής. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε διαφο-ρετική παρτίδα παραγωγής είτε σε διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ δε-ξαμενής και μετρητή. Οι διαφορές είναι μεν μικρές αλλά οπωσδήποτε υπολογίσιμες.

Page 18: View Θέρμανση

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Οι χαλύβδινοι λέβητες στερεών καυσίµων της εταιρείας Θερµοδυναµική Κρήτης – Ι. Κουρ-τάκης είναι µία σοβαρή εναλλακτική λύση στους συµβατικούς λέβητες οι οποίοι χρησιµοποιούν είτε υγρά καύσιµα (πετρέλαιο) ή αέρια (προπάνιο, φυσικό αέριο). Εκτός από την θέρµανση οι λέβη-τες στερεών καυσίµων, είναι κατάλληλοι για όλες τις χρήσεις που απαιτούν ζεστό νερό.

Οι συγκεκριµένοι λέβητες έχουν χαµηλό κόστος χρήσης λόγω της τροφοδοσίας τους µε φτηνό, αλλά και οικολογικό καύσιµο (βιοµάζα, πυρηνό-ξυλο - το στερεό κατάλοιπο της εξαγωγής του λα-διού από την ελιά, όλα τα είδη στερεών καυσίµων σε κοκκώδη µορφή και ξύλο).

Οι λέβητες στερεών καυσίµων Ι. Κουρτάκης έχουν εγγυηµένη απόδοση, κατασκευάζονται στην Ελλάδα από ελληνική εταιρεία και είναι πι-στοποιηµένοι από την Ε.Ε. µε CE. Κατασκευ-άζονται κάτω από τις αυστηρές προδιαγραφές µε γνώµονα την ποιότητα, την ασφάλεια και την εξοικονόµηση ενέργειας.

Η εταιρεία Θερµοδυναµική Κρήτης - Ι. Κουρτά-κης ιδρύθηκε το 1990 στα Χανιά, δραστηριοποιεί-ται στο χώρο της θέρµανσης και έχει τη δυνατό-τητα κατασκευής χαλύβδινων λεβήτων στερεών καυσίµων που µπορούν να ανταπεξέλθουν όχι µόνο στις ανάγκες ενός νοικοκυριού αλλά και σε αυτές των µεγάλων εργοστασιακών χώρων (π.χ. ελαιοτριβεία, θερµοκήπια κλπ.), συνδιάζοντας τη µέγιστη απόδοση µε την οικονοµία.

Οι χαλύβδινοι λέβητες στερεών καυσίµων Ι. Κουρτάκης παρέχουν:

• Οικονοµία

• Τελειοποιηµένος τρόπος καύσης

• Ευκολία λειτουργίας, χειρισµού και εγκατάστασης

• Μοναδικότητα

• Ποιότητα Κατασκευής

• Εγγύηση 6 ετών

ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ 55 KW – 50.000 kcal/h

ΠΥΡΗΝΟΛΕΒΗΤΑΣ 90 KW – 80.000 kcal/h

• Ξυλολέβητας τεσσάρων διαδροµών µε καθυστέ-ρηση καυσαερίων και υδρόλουστη εστία.• ∆ιαθέτει αυτόνοµη ηλεκτρική εγκατάσταση, ηλε-κτρονική ρύθµιση και εντολή κυκλοφορητή µε θερ-µοστάτη χώρου.• Αυτόµατη αυξοµείωση στροφών του βεντιλατέρ (ανεµιστήρας) από ψηφιακό θερµόµετρο ρύθµισης.• ∆υνατότητα καύσης ξύλου και µπρικέτας.• Κατάλληλος για οικιακή θέρµανση από 60 - 170 m2 (µπορεί να λειτουργήσει και σε συνδυασµό µε οποιοδήποτε λέβητα πετρελαίου).• Θερµική ισχύς 55 KW• Βάρος 350 kg

• Πυρηνολέβητας τεσσάρων διαδροµώνµε καθυστέρηση καυσαερίων.• ∆ιαθέτει αυτόνοµη ηλεκτρι-κή εγκατάσταση και ηλε-κτρονική ρύθµιση.• ∆ιαθέτει ανοξείδωτο κο-χλία τροφοδοσίας.• Κατάλληλος για οικιακή θέρ-µανση από 100 - 300 m2 (µπο-ρεί να λειτουργήσει και σε συν-δυασµό µε οποιοδήποτε λέβητα πετρελαίου).• ∆υνατότητα καύσης όλα τα στερεά καύσιµα σε κοκκώδες µορφή όπως πυρηνόξυλο.• Ξύλα.• Θερµική ισχύς 90 KW• Βάρος 470 kg

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Ύψος 140 cm Πλάτος 58 cm

Μήκος 95 cm ∆ιάµετροςκαµινάδας 20 cm

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Ύψος 150 cm Πλάτος 112 cm

Μήκος 106 cm ∆ιάµετροςκαµινάδας 20 cm

2200€

Page 19: View Θέρμανση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 19

ALFATHERM A03Εστία ΤζακιούΑερόθερµη

• Ελληνικής κατασκευής• Θερµική Ισχύς : 10KW• Μεγάλος θάλαµος καύσης• Πάχος λαµαρίνας 3mm / Κεραµικό τζάµι 5mm• Σήµανση CE• Συνοδεύεται από 2 βεντιλατέρ περσίδας και ψηφιακό θερµοστάτη• ∆ιάµετρος καπναγωγού Φ150 mm• Καύσιµο Ξύλο / Μπρικέτα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣHALCOTHERMΟι ηλεκτρικοί θερµοσίφωνες Halcotherm ανοιχτού και κλειστού κυκλώµατος,

καλύπτουν όλες τις ανάγκες κάθε ελληνικού σπιτιού, εξοχικής κατοικίας, ξενοδοχείου κ.λ.π. Χωρητικότητα: 5 / 60 / 80 / 100 λίτρα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ HALCOTHERMΟ ηλιακός θερµοσίφωνας είναι η απλούστερη και η γνωστότερη ηλιακή συσκευή η οποία ζεσταίνει νερό χρησιµοποιώντας την ηλιακή ενέργεια.Οι ηλιακοί θερµοσίφωνες ανάλογα µε τον αριθµό ενεργειακών πηγών κατανέµονται σε:• ∆ιπλής ενέργειας: Ο θερµοσίφωνας λειτουργεί εκµεταλλευόµενος είτε την ηλιακή ενέργεια είτε το ηλεκτρικό ρεύµα. Για τον σκοπό αυτό, υπάρχει ηλεκτρική αντίσταση τοποθετηµένη εντός του τµήµατος αποθήκευσης.• Τριπλής ενέργειας: Λειτουργεί όπως ο ηλιακός θερµοσίφωνας διπλής ενέργειας αλλά έχει επιπλέον µια είσοδο για να εκµεταλλευτεί ως θερµαντικό µέσο το ζεστό νερό του καλοριφέρ που παράγεται από τον λέβητα κεντρικής θέρµανσης.Χωρητικότητα: 120 / 160 / 200 λίτρα

ΣΟΜΠΑ PELLET TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Οθόνη ελέγχου LCD • Θερµοστάτης • Τηλεχειριστήριο • Οικονοµική λειτουργία

(Εco-mode) • Αυτόµατος καθαρισµός

Ένας χρόνος εγγύηση. πιστοποίηση CE

Pellet Schweighofer Πιστοποίηση EN.

5 χρόνια εγγύηση. Πιστοποίηση CE

5 χρόνια εγγύηση. Πιστοποίηση CE

4o χλµ Μυτιλήνης-ΚαλλονήςΤηλ./fax: 22510 86003e-mail: [email protected]

10 KW1000€

120 λίτρων∆ιπλής Ενέργειας

550€

∆ιανοµή κατ’ οίκον

Page 20: View Θέρμανση

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Ο καθαρισμός της καμινάδας των τζα-κιών είναι μια εργασία που γινόταν

από πολύ παλιά, μιας και τα τζάκια είναι πηγή θέρμανσης εδώ και πολλούς αιώνες. Όταν μιλάμε για καθαρισμό καμινάδας, εννο-ούμε την απομάκρυνση των κατάλοιπων της καύσης που έχουν επικαθήσει στα τοιχώματά της, επαναφέροντάς την στην αρχική της κα-τάσταση.Σήμερα οι άνθρωποι αγνοούν ότι είναι απα-ραίτητος ο καθαρισμός της καμινάδας του τζα-κιού. Πιστεύουν ότι συντήρηση χρειάζονται μόνο τα μηχανήματα και οι συσκευές που έχουν μη-χανικά μέρη (καυστήρες-ανελκυστήρες κ.λπ.). Όσοι παρ’ όλα αυτά (είτε λόγω παράδοσης από τους παππούδες και τους γονείς τους είτε από ανάγκη, γιατί το τζάκι δεν τραβάει, καπνίζει κ.λπ.) γνωρίζουν πως πρέπει και θέλουν να καθαρί-ζουν την καμινάδα του τζακιού έχουν να αντιμε-τωπίσουν τα προβλήματα της σύγχρονης δόμησης. Σήμερα τα σπίτια είναι ψηλότερα και η πρόσβα-ση στο πάνω μέρος της καμινάδας είναι πολλές φο-ρές δύσκολη και επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέ-σει ζημιές στη σκεπή (σπασμένα κεραμίδια). Οι κα-μινάδες εξάλλου είναι κατασκευασμένες από λε-πτά και πολλές φορές ευπαθή υλικά, είναι τοποθε-τημένες συνήθως κολλητά στον τοίχο για οικονο-μία χώρου, περνούν από άλλα δωμάτια ή και δια-μερίσματα και συνδέονται με το τζάκι με εύκαμπτο αγωγό, ο οποίος πολλές φορές σχηματίζει γωνίες μέχρι και 45ο. Ο καθαρισμός με τις μεθόδους του παρελθόντος μερικές φορές δημιουργεί μεγαλύτε-ρο πρόβλημα, γιατί όχι μόνο αφήνει τις γωνίες ακα-θάριστες, αλλά συχνά σκαλώνουν εκεί κομμάτια κα-πνιάς με αποτέλεσμα να τη βουλώνουν περισσότερο. Σήμερα, δε μπορεί να βάλει κανείς ελεγχόμενη φω-

τιά στην καμινάδα για να απομακρύνει την πίσσα, γιατί τα δομικά υλικά δεν αντέχουν και η ζημιά από τη φωτιά θα είναι σίγουρη. Γι’ αυτό και όσοι καθαρί-ζουν κάνουν μόνο μηχανικό καθαρισμό της καμινά-δας (βούρτσισμα). Η καμινάδα δουλεύει, το τζάκι λει-τουργεί χωρίς να καπνίζει, η πίσσα όμως παραμένει κολλημένη στα τοιχώματα και ο κίνδυνος να πάρει φωτιά η καμινάδα παραμένει.

Γιατί το τζάκι μυρίζει και καπνίζει;Ο καπνός από τα ξύλα που καίγονται έρχε-ται σε επαφή με το θόλο και τα τοιχώμα-τα της καμινάδας. Δημιουργούνται έτσι αποθέ-σεις καπνιάς στην καμινάδα και το τζάκι μυρίζει. Η σταδιακή συσσώρευση των αποθέσεων αυτών κά-νει την επιφάνεια της καμινάδας άγρια, μικραίνει τη διατομή της, εμποδίζοντας το σωστό ελκυσμό του καπνού και έχει ως αποτέλεσμα το τζάκι να καπνίζει.

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεται μια καμινάδα; Γιατί; Η συχνότητα καθαρισμού της καμινάδας εξαρ-τάται από διάφορους παράγοντες. Από την εμπει-ρία μας, πιστεύουμε ότι ένας ασφαλής κανόνας εί-ναι ο καθαρισμός της καμινάδας να γίνεται κάθε χρό-νο, εφόσον η κατανάλωση των ξύλων είναι μεγαλύ-τερη από έναν τόνο (δύο κυβικά μέτρα ξύλα) ετησίως. Εάν ωστόσο η κατανάλωση ξύλων είναι μικρό-τερη από έναν τόνο (δύο κυβικά μέτρα), ο καθα-ρισμός μπορεί να γίνεται κάθε δεύτερο χρόνο. Υπάρχουν όμως παράγοντες που επιταχύνουν τη συ-γκέντρωση της καπνιάς και επιβάλλουν τον ετήσιο κα-θαρισμό, ακόμα και με μικρότερη κατανάλωση ξύλων.

Οι συμβουλές είναι από την εταιρεία κατασκευής και τοποθέτησης τζακιών «Παντελής».

Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τη σωστήλειτουργία του τζακιού σας

Page 21: View Θέρμανση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 21

Page 22: View Θέρμανση

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Κάθε φορά που πλησιά-ζει ο χειμώνας, αρχίζου-

με να σκεφτόμαστε τη θέρμαν-ση με ό,τι αυτή συνεπάγεται. Και μπορεί πλέον να κάνου-με τρελή οικονομία στο πετρέ-λαιο, μιας και η τιμή του έχει πάει στα ύψη, ωστόσο υπάρ-χουν εργασίες που δεν πρέπει να αμελούμε.Μία από αυτές είναι η συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα της εγκατάστασης μας, η οποία πρέ-πει να γίνεται μια φορά το χρόνο. Καλό είναι οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού να γίνονται μετά το τέλος του χειμώνα αμέσως μετά από τη βαριά χρήση, όπου είναι ακόμη φρέσκα τα κατάλοιπα της καύσης. Έτσι αποφεύγεται πιθανή εμφάνιση διάβρωσης του λέβητα η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στη δημιουργία οπών (τρυπών). Ωστόσο, δεν είναι λίγοι αυ-

τοί που επιλέγουν το φθινό-πωρο για τη δουλειά αυτή. Οι κυριότερες εργασίες συντήρη-σης λοιπόν, είναι οι εξής:

• Καθαρισμός και συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα.• Κατάλληλη ρύθμιση του καυστήρα για οικονομία καυ-σίμου και ελαχιστοποίηση των εκπομπών.• Έλεγχος καυσαερίων.• Έλεγχος και λίπανση του κυ-κλοφορητή.• Έλεγχος αυτοματισμών.• Έλεγχος καλής λειτουργίας.

Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική η συντήρηση; Γιατί πολύ απλά ένα καλοσυντηρημένο και καλορυθμι-σμένο σύστημα καυστήρα - λέβη-τα αυξάνει την συνολική θερμική

απόδοση της εγκατάστασης μειώ-νοντας παράλληλα την κατανάλω-ση καυσίμου μέχρι και κατά 50%. Επιπλέον, η τακτική συντήρη-ση του συστήματος καυστή-ρα - λέβητα αυξάνει το χρόνο ζωής του και μειώνει τις πιθα-νότητες κάποιας σοβαρής βλά-βης, σε αντίθεση με ένα σύστη-μα που συντηρείται ελλιπώς. Γενικά το κόστος συντήρησης δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό αν και διαφέρει από πόλη σε πόλη. Σε κάθε περίπτωση, αποσβένε-ται από την εξοικονόμηση πετρε-λαίου που επιτυγχάνεται από την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι συντηρώντας τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, εξασφαλίζετε την ασφάλεια τόσο τη δική σας, όσο και των παιδιών σας.

Γιατί είναι απαραίτητηη συντήρηση λέβητα!

;

Page 23: View Θέρμανση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 23

Η ελιά είναι ευλογία για τον τόπο μας και μας χαρίζει

απλόχερα τα δώρα της. Ελαι-όλαδο, ελιές βρώσιμες, φύλλα για λίπασμα και σαφώς ξύλα για καύση. Το πυρηνόξυλο, το καύσιμο που προκύπτει από την επεξεργασία του νωπού ελαιοπυρήνα, είναι ένα ακό-μη «δώρο» της ελιάς στη ντό-πια κοινωνία που η αναγνώ-ριση που του αξίζει ήρθε μαζί με την εποχή της οικονομικής κρίσης.Το πυρηνόξυλο βρίσκεται στις κο-ρυφαίες θέσεις του καταλόγου με τα καλύτερα βιοκαύσιμα, όπως έχει διαπιστωθεί από τις αναλύ-σεις και τις έρευνες που διεξάγει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τε-χνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σε περισσότερα από διακόσια είδη βι-ομάζας τα τελευταία δύο χρόνια. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν για λογαρια-

σμό της «Ελαιουργίας Αιγαίου» από το Εργαστήριο Τεχνολογιών Ορυκτών Καυσίμων σε δείγμα πυ-ρηνόξυλου, η κατώτατη θερμο-γόνος δύναμη του είναι 4061,96 cal/gr. Αποτελεί συνεπώς μια από τις οικονομικότερες λύσεις για οι-κιακή θέρμανση, αφού η θερμο-δυναμική ισοδυναμία με το πετρέ-λαιο θέρμανσης είναι 2,32! (9.460 έναντι 4.061 Kcal / Kgr). Για παράδειγμα λοιπόν, ένα νοι-κοκυριό το οποίο χρειάζε-ται 2.000 λίτρα πετρέλαιο ανά έτος, με μια άκρως αισιόδο-ξη υπόθεση για τη διαμόρφω-ση της τιμής του στο 0,80€/λί-τρο εξοικονομεί με τη χρήση πυ-ρηνόξυλου πάνω από 1.000€.ικό Σημαντική από περιβαλλοντικής άποψης είναι η πολύ χαμηλή έως μηδαμινή περιεκτικότητά του σε θείο (το οποίο συμβάλλει στη δη-μιουργία της όξινης βροχής) κα-

θώς και ότι το καύσιμο δεν περι-έχει τοξικές ενώσεις ή βαρέα μέ-ταλλα. Επιπλέον, η καύση του πυ-ρηνόξυλου έχει αρνητικό ισοζύ-γιο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και δε συνεισφέρει στο φαινόμε-νο του θερμοκηπίου, επειδή οι πο-σότητες του διοξειδίου του άν-θρακα (CO2) που απελευθερώνο-νται κατά την καύση του δεσμεύο-νται πάλι από τα φυτά για τη δημι-ουργία της βιομάζας και επιπλέον η ανάπτυξη του ριζικού συνεισφέ-ρει αρνητικά στο ισοζύγιο του άν-θρακα, διότι δεν το κόβουμε όπως τον καρπό.Η «Ελαιουργία Αιγαίου» διαθέ-τει πυρηνόξυλο για χονδρική και λιανική πώληση, χύμα ή συσκευ-ασμένο, σε σάκους των 20 και 40 κιλών και σε παλέτες κατόπιν συ-νεννόησης με τον πελάτη.Από τους υπεύθυνους της «Ελαι-ουργίας Αιγαίου»

Πυρηνόξυλο

Page 24: View Θέρμανση

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη διαμόρφωση ενός εξωτερικού χώ-

ρου είτε πρόκειται για μπαλκόνι είτε για κά-ποιο σημείο του κήπου/αυλής και συνδεδε-μένος άμεσα με το πόσο αληθινά θα τον «χα-ρείτε» και θα τον αξιοποιήσετε είναι ο βαθμός που ο χώρος αυτός θα είναι προστατευμέ-νος από τον ήλιο και το κρύο, έτσι ώστε κάθε σας δραστηριότητα στο συγκεκριμένο σημείο και όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις επο-χές να είναι πραγματικά ευχάριστη και όχι να ισοδυναμεί με ταλαιπωρία έως... να είναι αδύνατη. Η προσθήκη ενός τύπου «οροφής» ή τοιχίου που θα δημιουργεί σκιά ή προστασία από τη βροχή σε οποιο-δήποτε εξωτερικό χώρο δημιουργεί την αίσθηση ενός ακόμη «δωματίου» στο σπίτι, το οποίο μπορεί-τε να διαμορφώσετε-εξοπλίσετε με τρόπο ώστε τους μήνες με καλό καιρό αλλά και τους δύσκολους και κρύους μήνες του χειμώνα με την κατάλληλη στεγα-νοποίηση και τοποθέτηση τόσο της τέντας όσο και των πλαστικών διαφανειών κάλυψης και θωράκισης χώρων να μπορείτε πραγματικά να... μεταφέρετε τις

πιο πολλές από τις δραστηριότητές σας σε αυτό. Η εξέλιξη των υλικών και των συστημάτων εξωτε-ρικής και εσωτερικής σκίασης τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τις επιλογές και τις λύσεις στα θέμα-τα προστασίας από το βλαβερό πλέον ήλιο, τη βρο-χή αλλά και τον αέρα. Με τη επιλογή του σωστού συ-στήματος τέντας, χειροκίνητης ή ηλεκτρικής, για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο προστατεύετε την περιουσία σας από τα καιρικά φαινόμενα, όπως την έντονη ηλιοφάνεια, αλλά ελέγχετε και το φυσικό φωτισμό όπως εσείς επιθυμείτε.Λύση για την κάλυψη των εισόδων και των παρά-θυρων του κτηρίου αποτελούν τα στέγαστρα και οι κλασικές κουκούλες σε διαφορές διαστάσεις και σχέ-δια. Για μεγαλύτερη προστασία από τη βροχή και τον αέρα υπάρχουν οι ζελατίνες που είναι ιδανικές για την κάλυψη υπαίθριων χώρων-αυλών και μπαλκο-νιών αλλά και εξωτερικών χώρων όπως εστιατορί-ων, καφετεριών κ.λπ.

* Ο κ. Παράσχος Σιμέλης είναι ιδιοκτήτης επιχείρη-σης τεντών.

Εξωτερική θωράκιση σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με τέντες ή πλαστικές διαφάνειεςΓράφει ο ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΣΙΜΕΛΗΣ*

Page 25: View Θέρμανση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 25

Page 26: View Θέρμανση

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

www.facebook.com/inedivimsde

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων στην Ελλά-δα, χαρακτηρίζεται από κακή μόνωση ή από πλή-

ρη απουσία αυτής (κτήρια προ του 1979), υπερδια-στασιολογημένα συστήματα θέρμανσης, καθώς και από έλλειψη αυτοματισμών. Αν λάβει κανείς υπ’ όψιν και την ελλιπή συντήρηση αλλά και τις λανθασμένες ρυθμίσεις στα συστήματα θέρμανσης, αυτά καθίστα-νται ενεργοβόρα και κατά συνέπεια αντιοικονομικά. Το

«View» παραθέτει κάποιες προτεινόμενες λύσεις για μείωση του κόστους θέρμανσης:

Σωστή συντήρηση συστημάτων θέρμανσης σε τακτά χρονικά διαστήματαΗ ετήσια συντήρηση του συστήματος θέρμανσης πε-τρελαίου ή αερίου από πιστοποιημένο τεχνικό, μεγι-στοποιεί την απόδοση λειτουργίας, εξασφαλίζει την ασφάλεια, επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του και περιο-ρίζει τις βλάβες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πρέπει να γίνει σχολαστικός καθαρισμός του λέβητα, να ρυθμι-στεί σωστά ο καυστήρας, καθώς και η θερμοκρασία λειτουργίας. Με τη σωστή συντήρηση επιτυγχάνεται μείωση κατανάλωσης καυσίμου έως 15%.

Πρακτικές συμβουλές για να εξοικονομήσουμε ενέργεια και κατ’ επέκταση χρήματα το χειμώνα

Πώς θα μειώσουμε το κόστος θέρμανσης

Page 27: View Θέρμανση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 27

Αντιστάθμιση καιρικών συνθηκώνΗ αντιστάθμιση καιρικών συνθηκών είναι ένας αυτο-ματισμός με αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας, που ρυθμίζει τη θερμοκρασία νερού προς τα θερμα-ντικά σώματα, σύμφωνα με την τρέχουσα ζήτηση θέρ-μανσης. Όσο πιο ήπιες είναι οι καιρικές συνθήκες, τόσο χαμηλότερη χρειάζεται να είναι η θερμοκρασία του νε-ρού, καταναλώνοντας έτσι λιγότερο καύσιμο, οικονο-μία δηλαδή έως και 30%.

Υδραυλική εξισορρόπησηΛόγω μη ρυθμισμένων δικτύων, το ζεστό νερό κατευ-θύνεται κυρίως στα κοντινότερα θερμαντικά σώματα και ελλιπώς στα υπόλοιπα. Τοποθετώντας τις ανάλο-γες βάνες εξισορρόπησης, δεν έχουμε μόνο την απαι-τούμενη θερμική άνεση σε όλους τους χώρους αλλά και εξοικονόμηση καυσίμου έως και 15%.

Αλλαγή κυκλοφορητήΟι συμβατικοί κυκλοφορητές είναι ενεργοβόροι, με πολύ χαμηλό βαθμό απόδοσης. Η αντικατάσταση του παλαιού κυκλοφορητή με ηλεκτρονικό κυκλοφορητή Inverter με Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΙ) ≤0,23,

μπορεί να προσφέρει εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέρ-γειας από 40% έως και 90%.

Πρακτικές συμβουλές σε ατομικό επίπεδο, οι οποίες περιορίζουν την οικιακή κατανάλωση:

▶ Ρύθμιση του θερμοστάτη στους 18-19 βαθμούς Κελσίου το χειμώνα.

▶ Χαμηλώνοντας το θερμοστάτη μόλις ένα βαθμό, κερδίζουμε μέχρι και 10%.

▶ Ρύθμιση του θερμοστάτη στους 16 βαθμούς Κελσί-ου κατά την απουσία μας από το χώρο.

▶ Διακοπή της λειτουργίας των καλοριφέρ στα δωμά-τια που δεν χρησιμοποιούνται και διατήρηση κλει-στών θυρών για τα δωμάτια αυτά.

▶ Ρύθμιση της θερμοκρασίας με θερμοστατικούς δια-κόπτες σε κάθε σώμα, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε δωματίου.

▶ Τοποθέτηση πίσω από τα σώματα, θερμομονωτικών πλακών ή αλουμινόχαρτων, τα οποία επιστρέφουν τη θερμότητα στο χώρο.

▶ Εξαέρωση των σωμάτων κάθε φθινόπωρο.

Page 28: View Θέρμανση

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Δεδομένα και λύσεις για έναν «οικονομικό» χειμώνα

Θέρμανση και Οικονομία:Τι συμφέρει για ζεστό σπίτι;

Ποιος είναι ο οικονομικότερος τρόπος να ζεστάνουμε το σπίτι μας; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του κλιματιστικού έναντι του

θερμοπομπού; Συμφέρει περισσότερο να… ανοίγουμε το καλοριφέρ μόνο... τις ώρες που είμαστε στο σπίτι ή να το διατηρούμε αναμμένο 24 ώρες το 24ωρο; Οι απαντήσεις, φυσικά, ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σπιτιού, όμως το «View» σας δίνει μία γενική ει-κόνα για τις πιο αποδοτικές και ταυτόχρονα οικονομικές λύσεις.

Γράφει ο ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Page 29: View Θέρμανση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 29

Συμβατικό καλοριφέρ Πρόκειται για το μηχανισμό θέρ-μανσης που διαθέτουν τα περισ-σότερα σπίτια. Αν τα θερμαντικά σώματα έχουν τοποθετηθεί μελε-τημένα μέσα στο σπίτι και ο θερ-μοστάτης βρίσκεται σε σωστό ση-μείο, το καλοριφέρ μπορεί μέσα σε λίγη μόνο ώρα να ζεστάνει ομοι-όμορφα όλο το σπίτι. Το βασι-κό του μειονέκτημα ήταν το υψη-λό κόστος του πετρελαίου τα τε-λευταία χρόνια και ίσως η τακτι-κή συντήρηση που χρειάζεται από ειδικό επαγγελματία στους καυ-στήρες. Επιπλέον, στις πολυκατοι-

κίες με κεντρική θέρμανση, οι πε-ριορισμένες ώρες λειτουργίας του καυστήρα συχνά δεν επαρκούν για τα διαμερίσματα που βρίσκονται στους τελευταίους ορόφους, οπό-τε οι ένοικοι αναζητούν εναλλακτι-κούς τρόπους θέρμανσης του χώ-ρου, όταν ο καυστήρας σβήσει. Σή-μερα το συμβατικό καλοριφέρ επα-νέρχεται στη ζωή μας, αλλά απαι-τεί πλέον προσοχή ως προς τη λει-τουργία του, προκειμένου να εξοι-κονομήσουμε καύσιμο.

Ηλεκτρικές θερμάστρες – θερμοπομποί –

θερμοσυσσωρευτέςΕπιλέγονται κυρίως για σπίτια που δεν έχουν άλλο μηχανισμό θέρ-μανσης, τοποθετούνται με απλό τρόπο στους τοίχους του σπιτιού και για να λειτουργήσουν, κατα-ναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι εντελώς αθόρυβοι και με διακρι-τική σχεδίαση, ενώ είναι ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Από οι-κονομικής άποψης, υπολογίστε ότι για ένα δωμάτιο 12 τ.μ. θα χρει-αστείτε ένα θερμοπομπό ισχύος 400W, o οποίος δεν θα σας κοστί-σει λιγότερα από 120 ευρώ (χω-ρίς το κόστος εγκατάστασης). Η δε κατανάλωση ρεύματος κατά τη χρήση του είναι ανάλογη αυ-τής ενός κλιματιστικού με inverter, πιθανώς και λίγο ακριβότερη. Αξίζει να αναφερθεί ότι για να ζε-στάνει καλά το σπίτι με τέτοιου εί-δους μέσα, χρειάζεται να τα «ανά-ψετε» πολλές ώρες νωρίτερα, πι-θανώς και μία μέρα, ενώ αν το-ποθετήσετε ένα μόνο μηχάνημα σε ένα δωμάτιο θα ζεστάνει μόνο αυτό το δωμάτιο. ΚλιματιστικόΠρόκειται για πρόχειρη αλλά άμε-ση λύση τοπικής θέρμανσης, με μειονέκτημα ότι ξηραίνει την ατμό-σφαιρα, οπότε δεν συνίσταται για πολλές ώρες. Επιπλέον, η χρήση του κλιματιστικού, εκτός κι αν πρό-κειται για τεχνολογίας Inverter, εί-ναι πολύ κοστοβόρα καθώς κατα-ναλώνει πολύ ρεύμα. Το ίδιο ισχύ-ει για τα ηλεκτρικά καλοριφέρ, τις σόμπες αλογόνου.

Page 30: View Θέρμανση

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Θερμάστρες κηροζίνηςΠρόκειται για συσκευές που μπορούν να ζεστάνουν καλά και γρήγορα το χώρο στον οποίο τοποθετούνται, ενώ μπορούν εύκολα να μεταφερθούν σε οποιοδήποτε δωμάτιο. Από άποψη οικονομίας, καταναλώνουν κηροζί-νη, η οποία κοστίζει περί τα 8 ευρώ ανά 6 λίτρα, οπότε για μία θερμάστρα με ντεπόζιτο τέτοιας χωρητικότητας, υπολογίστε αυτονομία μικρότερη των 21-22 ωρών μέχρι το επόμενο γέμι-σμα. Ένα σημαντικό μειονέκτημα εί-ναι ότι εκλύουν δυσάρεστη μυρωδιά, άρα απαιτείται συχνός εξαερισμός του χώρου, ενώ αν μετά από πολύ καιρό χρήσης «μπουκώσουν», μπορούν ακό-μα και να μαυρίσουν το δωμάτιο στο οποίο βρίσκονται.

Page 31: View Θέρμανση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 31

Τζάκι συμβατικό και ενεργειακόΤο συμβατικό τζάκι περισσότερο αισθη-τική αξία έχει παρά θερμαντική, καθώς από την καμινάδα του φεύγει και ένα μεγάλο μέρος ζέστης από τον εσωτερι-κό αέρα του σπιτιού. Το ενεργειακό τζά-κι, ωστόσο, έχει το σημαντικό πλεονέ-κτημα ότι η κλειστή εστία δεν επιτρέ-πει στον εσωτερικό θερμό αέρα να δι-αφύγει στο περιβάλλον, παρά μέσω θυ-ρίδων τον αποδίδει στο εσωτερικό του σπιτιού. Το μειονέκτημα του τζακιού εί-ναι ότι ζεσταίνει μόνο το χώρο στον οποίο βρίσκεται, εκτός κι αν μιλάμε για

αερόθερμα ενεργειακά τζάκια, που μπο-ρούν να ζεστάνουν περισσότερους από έναν χώρους μεταφέροντας το ζεστό αέρα με αεραγωγούς σε περισσότε-ρα δωμάτια (λύση που απευθύνεται και σε σπίτι έως 180 τ.μ.). Αυτή η εναλλα-κτική βέβαια μπορεί να εφαρμοστεί σε σπίτια που βρίσκονται σε αρχικά στά-δια κατασκευής, ενώ είναι αρκετά ακρι-βή. Επίσης, για να ζεσταθεί καλά το σπί-τι, θα πρέπει το τζάκι να καίει ξύλα πολ-λές ώρες την ημέρα, άρα απαιτεί πολ-λούς τόνους ξύλα και αρκετό κουβάλη-μα. Από την άλλη, είναι η μοναδική λύση θέρμανσης σε διακοπές ρεύματος. ▶

Page 32: View Θέρμανση

32 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Το τι τύπος θέρμανσης συμφέρει καλύτερα για ένα σπίτι, είναι αυτονόητα ένα ζήτημα με αμέτρητες παραμέτρους (Πού είναι αυτό το σπίτι; Τι δυνατό-τητες έχει; Τι ανάγκες έχουν οι κάτοικοί του, κ.ά.). Σε πολύ γενικές γραμμές, όμως, μιλώντας για ένα μέσο σπίτι σε πόλη, η οικονομικότερη και ταυτό-χρονα αποτελεσματικότερη λύση είναι η κεντρική θέρμανση με φυσικό αέριο. Αλλά επειδή δεν υπάρ-χει εγκατάσταση φυσικού αερίου στη Μυτιλήνη ακόμα, ή η δυνατότητα να γίνει μία τέτοια εγκατά-σταση, η επόμενη λύση είναι το καλοριφέρ με πε-τρέλαιο, η τιμή του οποίου έχει πέσει κατά πολύ φέτος. Ούτως ή άλλως, τα πρωτογενή καύσιμα εί-ναι πάντα οικονομικότερα από τις συσκευές που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο, για να εξοικονομεί κανείς πετρέλαιο, πρέπει να αυξήσει το βαθμό απόδοσής του και να μειώσει τις απώ-λειες θερμότητας του χώρου προς το περιβάλλον. Ο βαθμός απόδοσης εξαρτάται κυρίως από το λέ-βητα, ο οποίος μπορεί να φτάσει να αποδίδει μέχρι και 110% -αυτό μας αφορά αν έχουμε τη δυνα-

τότητα να επιλέξουμε λέβητα. Αυτό που σίγουρα έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε στο σπί-τι μας, για να ελέγχουμε τη θερμοκρασία που θέ-λουμε να έχουμε στο σπίτι σε σχέση με την εξωτε-ρική, είναι τα λεγόμενα συστήματα αντιστάθμισης. Με αυτά, δεν χρειάζεται να «πασχίζουν» τα σώμα-τα να φτάσουν τους 20 βαθμούς από τους 0 βαθ-μούς, για τους οποίους είναι προγραμματισμένα, αλλά από όσους βαθμούς είναι η εξωτερική θερ-μοκρασία. Το αποτέλεσμα είναι μειωμένη κατανά-λωση πετρελαίου. Τέλος, για μειωμένες απώλειες θερμότητας θα πρέπει το σπίτι μας να είναι καλά μονωμένο, να μην υπάρχουν ανοιχτές πόρτες και παράθυρα και να κλείνουμε παντζούρια και κουρτίνες όταν έχει πέσει ο ήλιος. Η ιδανική θερμοκρασία για κάθε χώρο ώστε να μην έχει απώλειες, είναι 20 βαθ-μοί –κάθε επιπλέον βαθμός στο θερμοστάτη αυ-ξάνει τις απώλειες αλλά και την κατανάλωση πε-τρελαίου.

Η οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη λύση

Page 33: View Θέρμανση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 33

Page 34: View Θέρμανση

34 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Page 35: View Θέρμανση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 35

Page 36: View Θέρμανση

36 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015