Tropos Branding - Froutonea - June 2017

of 4 /4

Embed Size (px)

Transcript of Tropos Branding - Froutonea - June 2017

Page 1: Tropos Branding - Froutonea - June 2017
Page 2: Tropos Branding - Froutonea - June 2017

10

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ● ΤΕΥΧΟΣ 221 ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ● ΤΕΥΧΟΣ 221

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Το Διεθνές Συνέδριο Ακτινι-δίου, που πραγματοποιήθη-κε την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, αποτέλεσε αναμφισβήτητα ένα από τα κορυφαία γεγο-νότα της φετινής FRESKON, ενώ επίσης αποτέλεσε τόπο συνάντησης της ελληνικής βιομηχανίας και έδωσε τροφή για σκέψη για τη συνέχεια. Ο συντονιστής του Συνεδρίου, κος Χρήστος Κατσάνος, γράφει τα συμπε-ράσματα που προέκυψαν από τη σημαντική αυτή εκ-δήλωση, που στήριξε μαζικά ο κλάδος του ελληνικού ακτινιδίου.

ΑΓΟΡΑ

● Το ακτινίδιο δεν αποτελεί πλέον ένα ευπαθές φρούτο. Μέσω της γνώσης στην εποχή της συγκομιδής, της τεχνολογίας που έχει αναπτυχθεί στη συντήρηση - αποθήκευση των καρπών, όσο και στα logistics, υπάρχει η δυνατότητα ο καρπός να μπορεί να συντηρηθεί για 4 – 6 μήνες.

● Αν και η Κίνα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα ακτινιδίου, δεν παρουσιάζει ανταγω-νισμό στις αγορές, μιας και η παραγωγή της καταναλώνεται όλη εντός της χώρας.

● Iταλία, Νέα Ζηλανδία, Ελλάδα και Χιλή αποτελούν παγκόσμιους παίχτες στην παρα-γωγή, άρα και διάθεση του φρούτου.

● Οι παραδοσιακές χώρες παραγωγής ακτινιδίου που επλήγησαν από τη βακτηρίωση του PSA, έχουν ανακάμψει

FRESKON 2017ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ

πλήρως και αναμένονται μεγάλες παραγωγές (π.χ. η Νέα Ζηλανδία από 11.000 στρέμματα έπεσε στα 9.500 στρέμματα και αναμένεται τα επό-μενα χρόνια να ξεπεράσει τα 13.000 στρέμματα).

● Η Ελλάδα οδηγείται την επόμενη 5ετία να γίνει η 3η δύναμη στην παραγωγή του ακτινιδίου (εξαιρουμένης της Κίνας) με σταθερο- ποίηση στους 160.000 τόνους. Αυτό όμως, χωρίς ανά- λογες επενδύσεις σε τεχνολογία (αποθή- κες- ψυγεία - δια-λογητήρια) δεν θα κα- ταστεί αντα-γωνιστικό πλεονέκτη- μα, αλλά μει-ονέκτημα.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

● Το βακτήριο PSA (Pseudomonas syringae pv. actinidiae) δεν μπο-ρούμε να το αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε όμως να …ΣΥΜΒΙΩΣΟΥΜΕ μαζί του, δηλαδή μέσω των καλλιεργητικών πρακτικών και των σω-στών επεμβάσεων, καθώς και μέσω των τεχνικών Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης (IPM), μπορεί να υπάρξει ανοχή στην ασθένεια και οι-κονομικό αποτέλεσμα.

● Διασπορά μολύσματος PSA σημαίνει μη προσοχή, εργαλεία, καλ-λιεργητικές πρακτικές όπως φρεζάρισμα χωρίς απολύμανση κ.λπ. Σω-στές καλλιεργητικές εργασίες/εφαρμογές, σημαίνει διαχρονική διαχεί-ριση του προβλήματος.

● Το PSA το εξαπλώνουν οι κακές καλλιεργητικές πρακτικές και το θέτουν σε καταστολή οι καλές γεωργικές πρακτικές (κλάδεμα, αε-ρισμός της κόμης, ορθές επεμβάσεις με λιπάσματα, σωστή άρδευση κ.λπ.). Άρα, η Γνώση καθώς και η αγαστή συνεργασία Γεωπόνου και Καλλιεργητή, αποτελούν την εγγύηση της αποτελεσματικής διαχείρι-σης της ασθένειας.

● Η Αζωτούχα λίπανση και μόνο, πρέπει να αποφεύγεται, γιατί οδη-γεί τα πρέμνα προς το βλαστικό στάδιο (vegetative) και καθιστά τόσο τα φυτά όσο και τους καρπούς ευπαθή σε ασθένειες.

● Η ανάλυση του νερού άρδευσης κρίνεται πλέον ως παραίτηση, μιας και μεγάλες ποσότητες σε στοιχεία περιέχονται πλέον στο νερό άρ-δευσης και επειδή και η φυτεία είναι υδροβόρα, θα πρέπει να λαμβάνο-νται υπόψη κατά το σχέδιο λίπανσης οι ποσότητες που εφαρμόζονται στο έδαφος μέσα από το νερό άρδευσης και να αφαιρούνται ανάλογα από τις ποσότητες λιπασμάτων προς εφαρμογή.

● Προσοχή στις εφαρμογές με Ασβέστιο (ένα από τα πλέον βασικά θρεπτικά στοιχεία, αφού έχει και άμεση σχέση με τη συνεκτικότητα/δι-

ατηρησιμότητα των καρπών). Οι εφαρμογές με ασβέστιο (Ca) πρέπει να γίνονται αυστηρά στο διάστημα μέχρι και 6-7 εβδομάδες μετά την καρ-πόδεση. Μετά από το διάστημα αυτό δεν έχει νόημα.

● Η Ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών έχει αρκετό χώρο (IPM) ανά-πτυξης, μιας και τα προϊόντα βιολογικής προέλευσης παρουσιάζουν ζήτηση και ενδιαφέρον.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

● Μέχρι τώρα το κυρίαρχο χαρακτηριστικό ποιότη-τας κατά την εμπορία του φρούτου, ήταν το μέγεθος. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλο το φρούτο, τόσο μεγαλύτερη η τιμή.

● Αυτό σταδιακά οδήγησε μονόπλευρα την εξέλιξη της καλλιέργει-ας, προς τη χρήση ορμονικών σκευασμάτων, με σκοπό το μεγάλωμα του μεγέθους του καρπού εις βάρος της ξηράς ουσίας του καρπού.

● Πλέον, στην αγορά το θέμα της ξηράς ουσίας έρχεται να παίξει το σημαντικότερο ρόλο από εδώ και μπρος. Δηλαδή, η αναλογία μέθυσος/ξηρά ουσία, θα είναι το ζητούμενο ( Ξηρά ουσία >20% ).

ΧΡΩΜΑ & ΑΓΟΡΑ

● Το κίτρινο ακτινίδιο αποτελεί ένα νέο trend στην κατανάλωση. Σίγουρα κατατάσσεται εξ ορι-σμού στην κατηγορία premium, μιας και η απόχρωσή του είναι προς το χρυσαφί, το κατεξοχήν χρώμα της premium κατηγο-ρίας.

● Στην Ελλάδα αναμένονται να καλλιεργούνται τα επόμενα χρόνια κιτρινόσαρκες ποικιλίες, περί τα 1200 στρέμματα.

● Το κίτρινο ακτινίδιο παρουσιάζει άνοδο σε εκτάσεις. Αναμένου-με τα επόμενα χρόνια στην Ιταλία να υπάρχουν περί τα 4.000 στρέμμα-τα κιτρινόσαρκες ποικιλίες.

● Το κόκκινο (πορτοκαλί) ακτινίδιο μέχρι σήμερα καλλιεργείται και καταναλώνεται στην Κίνα. Έχει μικρό μέγεθος και υψηλά γευστικά χα-ρακτηριστικά. Παρουσιάζει ενδιαφέρον για την αγορά. Δεν έχει όμως γίνει κατανοητό αν αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά του (ιδιαίτερη γεύση) ή στο ότι απλά παρουσιάζεται ως Specialty.

● Τα ακτινίδια που προέρχονται από βιολογικό τρόπο καλλιέργει-ας είναι σε άνοδο.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

● Παρόλο που υπάρχουν αρκετές ποικιλίες στην αγορά, η Hayworth δείχνει να είναι το απόλυτο BENCHMARK της αγοράς (δηλαδή η ποικι-λία που όλες οι άλλες συγκρίνονται μαζί της, προσπαθώντας να απο-δείξουν ότι είναι καλύτερες).

● Ο τρόπος αξιολόγησης μιας ποικιλίας θα πρέπει να βασίζεται όχι

Page 3: Tropos Branding - Froutonea - June 2017

12

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ● ΤΕΥΧΟΣ 221 ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ● ΤΕΥΧΟΣ 221

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

μόνο σε ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό, αλλά σε μια σειρά χαρακτηριστι-κών, όπως παραγωγικότητα, περίοδος συγκομιδής, διατηρησιμότητα, αντοχή/ανοχή σε ασθένειες (π.χ. PSA).

● Να σημειωθεί ότι το σύνολο αυτών που γνωρίζουμε για το ακτινί-διο, αναφέρεται στην ποικιλία Hayworth και σε περίπτωση άλλης(-ων) ποικιλίας(-ών) θα πρέπει να αναθεωρηθούν πολλά από αυτά τα πρω-τόκολλα (blueprints).

● Στην περίπτωση που θα καθιερωθούν νέες ποικιλίες στην αγο-ρά, θα υπάρξουν νέα θέματα προς εξέταση, όπως τα δικαιώματα των breeders (ιδιοκτητών της ποικιλίας), δικαιώματα των διαφόρων clubs που θα δημιουργηθούν, αλλά και σήμανσης προϊόντων στο ράφι.

● Έχει συ-σταθεί ιτα-λο-ελληνικό consort ium για να καθορί-σει τα κριτήρια επιλογής μιας νέας ποικιλίας.

ΔΙΑΛΟΓΗ

● Υπάρχουν 35 διαφορετι-κοί τύποι κα-τ α ν α λ ω τ ώ ν ακτινιδίου. Εί-ναι πολύ δύ-σκολο μία επι-

χείρηση να τους καλύψει όλους.

● Η ποιότητα είναι υποκειμενική (subjective Quality) κι αυτό μας δί-νει επιλογές κατά τη διαλογή, μιας και κάποια ελαττώματα κάποιας αγο-ράς είναι αποδεκτά σε κάποια άλλη αγορά.

● Η Θερμοκρασία (Τ), η Σχετική Υγρασία (RH%) και η περιεκτικότη-τα σε αιθυλένιο, είναι οι κρίσιμοι παράγοντες συντήρησης των καρπών. Αν αυτοί προσεχθούν, τότε οι καρποί μπορούν να συντηρηθούν για ένα ικανό διάστημα 4-6 μηνών, πριν φτάσουν στα ράφια του καταναλωτή.

● Κρίσιμο στάδιο είναι η περίοδος που συγκομίζονται και άλλα δια-φορετικά φρούτα και λόγω έλλειψης χώρου υπάρχει η ανάγκη της συ-ναποθήκευσης, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα.

BRANDING

● Η Νέα Ζηλανδία, αν και λογίζεται στις στατιστικές αναλύσεις ως χώρα παραγωγής ακτινιδίου, αυτό που την κάνει πραγματικά ξεχωριστή, είναι ότι εμπορεύεται το

προϊόν της κάτω από μία ομπρέλα, αυτή της ZESPRΙ, κάτι που την καθι-στά leader και χωρίς ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά.

● H ZESPRI δεν είναι μία επιχείρηση εμπορίας, αλλά μία συνεταιρι-στική Οργάνωση με πάνω από 2.500 μέλη.

● Ακολουθεί την πολιτική του Brand building. Όπως χαρακτηριστι-κά αναφέρθηκε από τον Υπεύθυνο Ευρώπης «Η ZESPRI είναι ένα Brand - και Brand δεν είναι ένα στικεράκι πάνω στο φρούτο, αλλά αναφέρε-ται στην Υπόσχεση του Brand (brand promise). Και αυτή, δεν είναι άλλη από την υπόσχεση προς τους πελάτες της ότι το προϊόν θα βρίσκεται στο ράφι 12 μήνες το χρόνο, με την ίδια ποιότητα. Και αυτό έχει επιτευχθεί από την εν λόγω οργάνωση, μέσω της επένδυ- σης σε καλλιέργει-ες στο Βόρειο ημισφαίριο (π.χ. Ιταλία).

● Τα social media αποτελούν κα- ν ά λ ι α επικοινωνίας με τους τελικούς χρή- στες των προϊόντων (θέματα ποιότητας, δια- τροφής, υγείας, τρόπους κατανάλωσης κ.λπ.) και χρησιμοποιούνται κατά κόρον από την επιχείρηση.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

● Η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει ακόμα περιθώρια βελτίωσης της αγο-ράς, μιας και η κατανάλωση ακτινιδίου σε 8 κράτη-μέλη βρίσκεται κά-τω από τις συνιστώμενες τιμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. (WHO). ● Προγράμματα προώθησης του ευρωπαϊκού ακτινιδίου γίνονται σε νέες αγορές, όπως Ουκρανία, Λευκορωσία, Ηνωμένα Αρα-βικά Εμιράτα, Νότιος Αφρική, με σκοπό να διευρυν-θούν οι αγορές.

● Το σύνθημα είναι «5 τ η ν ημέρα – φυσικά και φρέ- σκα φρούτα».

Page 4: Tropos Branding - Froutonea - June 2017

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ● ΤΕΥΧΟΣ 221ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ● ΤΕΥΧΟΣ 221

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ14

BAYER «Αναφορικά με το Διεθνές Συνέδριο Ακτινιδίου και μετά τη συμμετοχή μας

σε αυτό, θα λέγαμε πως το αποτέλεσμα κάλυψε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες μας. Η επιλογή της θεματολογίας και των καλεσμένων ομιλη-τών ήταν από πολύ καλή έως εξαιρετική. Η ιδέα της ενσωμάτωσης του Συ-νεδρίου στο χώρο της Έκθεσης ήταν πρωτότυπη και λειτούργησε θετικά ως προς τον αριθμό των συμμετοχών, αρνητικά όμως όσον αφορά την προβο-λή των παρουσιάσεων των ομιλητών στην οθόνη, λόγω του υπερβολικού φωτισμού. Εξαιρετικός ήταν επίσης και ο συντονιστής του Συνεδρίου, κος Χρήστος Κατσάνος και πολύ στοχευμένες οι παρεμβάσεις του».

Στον απόηχο του Διεθνούς Συνεδρίου Ακτινιδίου (Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2017), που πραγμα-τοποιήθηκε στο πλαίσιο της 3ης FRESKON και στο πλαίσιο του απολογισμού μιας σημαντικής διοργάνωσης, οι εταιρείες που στήριξαν έμπρακτα την υλοποίησή του έχουν το λόγο:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ

ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ Α.Ε.«Συμμετείχαμε στο Διεθνές Συνέδριο Ακτινιδίου ως εταιρεία και αυτό που

αποκομίσαμε είναι ότι η εκδήλωση είχε ενδιαφέρον, ενώ τόσο η θεματολογία όσο και οι καλεσμένοι ομιλητές κάλυψαν απόλυτα τις προσδοκίες μας. Εκτι-μήθηκε ιδιαίτερα ο συντονισμός του Συνεδρίου από τον κο Χρήστο Κατσάνο. Από μια άποψη ήταν καλό που το Συνέδριο έγινε μέσα στο χώρο της FRESKON και ίσως έτσι να λειτούργησε θετικά στην προσέλευση περισσότερου κόσμου. Από την άλλη, ο χώρος είχε φασαρία, λόγω του ότι γινόταν εντός του Περιπτέ-ρου - και το κυριότερο, υπήρχε δυσκολία στην προβολή των παρουσιάσεων των ομιλητών εξαιτίας του υψηλού φωτισμού στην οθόνη».

AGROFRESH«Το Διεθνές Συνέδριο Ακτινιδίου έφερε χρήσιμα συμπεράσματα και έδω-

σε το βήμα ώστε να ακουστούν απόψεις και σημαντικά θέματα, πάνω στα οποία πρέπει να πατήσουμε για να χτίσουμε ακόμα καλύτερα το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας του ακτινιδίου. Η επιλογή των ομιλητών κάλυψε πλήρως την Agrofresh, όπως επίσης και η θεματολογία που επεκτάθηκε επιτυχώς σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας διαχείρισης, από την παρα-γωγή έως τη συντήρηση και την εμπορία του ακτινιδίου».

UNITEC Spa«Η θεματολογία του Συνεδρίου κάλυψε μεγάλο εύρος του τομέα του ακτι-

νιδίου και οι ομιλητές έκαναν πολύ σημαντικές επισημάνσεις. Ίσως θα είχε εν-διαφέρον να πραγματοποιούσαμε B2B συναντήσεις μεταξύ των ατόμων και των εταιρειών που ενδιαφέρονταν για μεμονωμένα θέματα. Η προσέλευση στο Συνέδριο ήταν πολύ καλή, ιδιαίτερα σε αναλογία με τη συνολική επισκε-ψιμότητα της Έκθεσης. Υπήρξαν ορισμένα οργανωτικά θέματα στην προβολή των παρουσιάσεων, που δεν φαίνονταν καλά στην οθόνη λόγω κακού φωτι-σμού, αλλά συνολικά, μείναμε ικανοποιημένοι από την εκδήλωση».

NOVACERTΤo Διεθνές Συνέδριο Ακτινιδίου ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτή-

σεις και τις προσδοκίες του μεγάλου ακροατηρίου του, ενώ η άρτια οργά-νωσή του, συνετέλεσε στην επιτυχία του. Οι ομιλητές ήταν υψηλού επιπέ-δου, όπως απαιτείται σε τέτοιου είδους Συνέδρια και κάλυψαν όλο το φάσμα των συντελεστών που δραστηριοποιούνται γύρω από το ακτινίδιο. Συγκε-κριμένα, δόθηκε μια ολοκληρωμένη εικόνα τόσο σε επίπεδο παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και σε μεταγενέστερα στάδια, που αφορούν τις τάσεις αναφορικά με την πώληση και πώς αυτή συνεπικουρείται από τα εργαλεία προώθησης (marketing). Παρόμοιες αξιόλογες προσπάθειες ενημέρωσης και προβολής και άλλων νωπών προϊόντων από τη μεγάλη λίστα που καλ-λιεργούνται στην ελληνική επικράτεια, κρίνονται απαραίτητες.

ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ «Η επιτυχία κάθε Συνεδρίου κρίνεται επί της ουσίας από το διάλλειμα και

μετά. Φέτος παρατηρήθηκε ότι στο Διεθνές Συνέδριο Ακτινιδίου ο κόσμος όχι μόνο παρέμεινε στο χώρο της εκδήλωσης, αλλά αντίθετα, αυξανόταν σταδια-κά σταθερά όσο περνούσε η ώρα. Αυτό δείχνει πως το Συνέδριο κέρδισε το εν-διαφέρον και την προσοχή των παρευρισκόμενων. Προσωπικά θεωρώ πως η θεματολογία για το ακτινίδιο, η οποία αναπτύχθηκε μέσα από τις Ενότητες, ήταν πλήρης και κάλυψε κάθε πτυχή της βιομηχανίας. Η οργάνωση και η πα-ρουσίαση ήταν άρτιες και ελπίζουμε ότι και τα επόμενο Συνέδριο που θα πραγ-ματοποιηθεί στο πλαίσιο της FRESKON, θα κυμανθεί στα ίδια κορυφαία επίπε-δα που κυμάνθηκε το Διεθνές Συνέδριο Ακτινιδίου, από κάθε άποψη».Κλέαρχος Σαραντίδης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣΔημήτρης ΜπίκαςFIELD MARKETING MANAGER ΤΗΣ BAYER HELLAS ΑΕΒΕ

Άρης ΜπέηςΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡ. ΠΡ. NOVACERT

Giovanni SegantiΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ UNITEC

Flavia SucciΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ AGROFRESH

Νίκος ΠαρδάληςΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ Α.Ε.