The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

of 19 /19
ΜΕΡΟΣ Γ΄ Η “ΚΡΗΤΙΚΗ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΗ” ΓΡΑΦΗ * PART ΙΙI THE “CRETAN HIEROGLYPHIC” SCRIPT ** * Οι παρούσες σελίδες περιέχονται στην έκδοση: Όουενς, Γκάρεθ, Λαβύρινθος: Γραφές και γλώσσες της μινωικής και μυκηναϊκής Κρήτης, Ψυχογυιός, Κωστής (επιμ.), Νικολιδάκη, Κάλλια (μτφρ.). Ηράκλειο: Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας 2007 (σελ. xxvi+358). ISBN : 978-960-86847-5-1. ** ese pages belong to the book: Owens, Gareth, Labyrinth: Scripts and Languages of Minoan and Mycenaean Crete, Psikhoyós, Kostís (ed.), Nikolidáki, Kállia (transl.). Heraklion: Centre for Cretan Literature 2007 (pp. xxvi+358). ISBN: 978-960-86847-5-1.

Embed Size (px)

Transcript of The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

Page 1: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Η “ΚΡΗΤΙΚΗ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΗ” ΓΡΑΦΗ *

PART ΙΙI

THE “CRETAN HIEROGLYPHIC” SCRIPT **

* Οι παρούσες σελίδες περιέχονται στην έκδοση: Όουενς, Γκάρεθ, Λαβύρινθος: Γραφές και γλώσσες της μινωικής

και μυκηναϊκής Κρήτης, Ψυχογυιός, Κωστής (επιμ.), Νικολιδάκη, Κάλλια (μτφρ.). Ηράκλειο: Κέντρο Κρητικής

Λογοτεχνίας 2007 (σελ. xxvi+358). ISBN : 978-960-86847-5-1.

** Th ese pages belong to the book: Owens, Gareth, Labyrinth: Scripts and Languages of Minoan and Mycenaean

Crete, Psikhoyós, Kostís (ed.), Nikolidáki, Kállia (transl.). Heraklion: Centre for Cretan Literature 2007 (pp. xxvi+358).

ISBN: 978-960-86847-5-1.

Page 2: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

Η “Κρητική Ιερογλυφική” Γραφή

Τ Α ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ δείγματα γραφής από το σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου προέρχονται

από μια σφραγίδα που βρέθηκε στις Αρχάνες, 10 χιλιόμετρα νότια της Κνωσού. Τα σημεία

της πρώτης αυτής γραφής τα συναντάμε ήδη από την Προανακτορική Εποχή, κυρίως σε σφρα-

γιδόλιθους. Η ιδέα για την “Κρητική Ιερογλυφική” Γραφή προήλθε πιθανόν από τον γειτονι-

κό και εγγράμματο λαό των Αιγυπτίων, αν και η συγκεκριμένη γραφή είναι συλλαβική, όπως

είναι εξάλλου συλλαβικές η Μυκηναϊκή Γραμμική Β Γραφή και η Μινωική Γραμμική Α Γραφή.

Τέ τοιες επιγραφές βρίσκονται πάνω σε πήλινες πινακίδες, σφραγιδόλιθους και σε διάφορα

άλλα αντικείμενα. Η “Κρητική Ιερογλυφική” Γραφή, π.2000-1600 π.Χ, ωστόσο, αποτελεί ανα-

κάλυψη των Πρώτων Ανακτόρων και τη συναντάμε σε επιγραφές με διοικητικό και θρησκευ-

τικό περιεχόμενο. Το πιο γνωστό δείγμα της αποτελεί ο “Δίσκος της Φαιστού” (όπου έχουν

εντυπωθεί με επαναλήψεις 242 σημεία, 45 εξ αυτών διαφορετικά μεταξύ τους, σε 61 λέξεις και

στις δυο όψεις του).

Ο Δίσκος της Φαιστού και Συγγενικές Επιγραφές

Η ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΗ μινωική επιγραφή είναι ο “Δίσκος της Φαιστού”. Έχει γίνει αποδεκτό,

ότι ο Δίσκος διαβάζεται σπειροειδώς, δηλαδή από την περιφέρεια προς το κέντρο. Έχει

διάμετρο περίπου 16 εκ. με σημεία γραφής και στις δυο όψεις, τα οποία ανέρχονται σε 242 και

διαιρούνται σε 61 ομάδες. Υπάρχουν 45 διαφορετικού χαρακτήρα σημεία στο Δίσκο, περισ-

σότερα για να απαρτίσουν ένα αλφάβητο και λιγότερα για να αποτελέσουν μια πραγματική

ιδεογραφική γραφή, όπως συμβαίνει με τα Κινέζικα. Αυτή η διαπίστωση μας επιτρέπει να

υποθέσουμε ότι πρόκειται επίσης για μια συλλαβική γραφή, όπως είναι άλλωστε η Μυκηνα-

ϊκή Γραμμική Β Γραφή και η Μινωική Γραμμική Α Γραφή. H γλώσσα του Δίσκου είναι άγνω-

στη και έτσι, προς το παρόν, και το κείμενο μάς είναι εντελώς απροσπέλαστο. Αυτό δεν έχει

σταματήσει πολλούς επίδοξους αποκρυπτογράφους να προσφέρουν τη δική τους ερμηνεία.

Πολλά έχουν γραφτεί γι’αυτήν την κρητική επιγραφή, περισσότερα μάλιστα από οποιαδήποτε

άλλη (τα πιο πολλά, όμως, προϊόντα μάλλον της φαντασίας).

[ 186 ]

Page 3: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

Th e “Cretan Hieroglyphic” Script

THE OLDEST example of writing from Europe is on a seal-stone found at Archanes, 10 km.

from Knossos. Th e signs of this fi rst script have been found from the Pre-Palatial period,

mainly on seal-stones. Th e idea for the “Cretan Hieroglyphic” Script probably came from the

neighbouring literate civilization of Egypt, although the script, like Mycenaean Linear B and

Minoan Linear A, was also syllabic in nature. Such inscriptions are found on clay tablets, seal-

stones and various other objects. Th e “Cretan Hieroglyphic” Script (c.2000-1600 B.C.) was an

invention of the First Palaces and is found in inscriptions of both an administrative and religious

context/nature. Th e best known example of this is the (in)famous Phaistos Disk (which consists

of 45 diff erent printed signs, 242 in total, in 61 words, on its two sides).

Phaistos Disk and Related Inscriptions

THE BEST-KNOWN Minoan inscription is the Phaistos Disk. It is commonly accepted that

the Disk can be read spirally, i.e., from the edge/rim inwards. It has a diameter of 16 cm

with signs on both sides, which are 242 in total and which can be divided into 61 signgroups.

Th ere are 45 diff erent signs on the Disk, too many for them to constitute an alphabet and

too few for them to constitute a truly ideographic script, as is the case with Chinese. Th is

observation enables us to deduce that it is also a syllabic script, as is also the case with both

Linear B and Linear A. It is obvious that the language of the Disk is so far unknown, and thus at

present, the text is beyond our reach. Th is has not however deterred many potential decipherers

from off ering their own interpretation. A lot has been written about this Cretan inscription,

indeed more than about any other, most of it however is the product of fantasy concerning the

(in)famous Phaistos Disk.

[ 187 ]

Page 4: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

Βιβλιογραφία

Ο ΔΙΣΚΟΣ της Φαιστού, το αίνιγμα της μινωικής γραφής, έχει ήδη αναφερθεί σε προ-ηγούμενα κεφάλαια και παραρτήματα. Η πολύ γνωστή αυτή επιγραφή, είναι πολλά-κις και επανειλημμένα δημοσιευμένη από τον Godart και άλλους, και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών της μινωικής “φιλολογίας” για αρκετά χρόνια.

Ακολουθεί μία λεπτομερής αλλά επιλεγμέ-νη βιβλιογραφία. Γι’αυτό, τίποτα περισσότερο δεν θα προστεθεί στο σημείο αυτό. Παρατίθε-νται εργασίες που συμβάλλουν στην κατανό-ηση του Δίσκου της Φαιστού και του περιεχο-μένου του, χωρίς παροράματα και υπερβολές. Αντίθετα, οι εργασίες αυτές καταλήγουν σε χρήσιμα συμπεράσματα, χωρίς να αποσκο-πούν στην αποκρυπτογράφηση του Δίσκου και ακριβώς για τον λόγο αυτόν θεωρούνται αξιόλογες:1

Bradshaw, A., “Th e Imprinting of the Phaistos Disk”, Kadmos 15 (1976) 1-17

Bradshaw, A., “Th e Missing Sign on the Phaistos Disk”, Kadmos 15 (1976) 177

1 Γλώσσες που έχουν προταθεί για τον Δίσκο

της Φαιστού είναι η Βασκική, η Κινεζική, η Δραβιδική,

η Ελληνική, η Χεττιτική, η Λουβιτική, η “Πελασγική”, η

Σημιτική, η Σλαβική κ.ά., ενώ εκατοντάδες δημοσιεύσεων

σε βιβλία και τελευταία στο Διαδίκτυο κάνουν αναφορές

σε πιθανά σενάρια “αποκρυπτογραφήσεων”.

Bradshaw, A., “Th e Overcuts on the Phaistos Disk”, Kadmos 16 (1977) 99-109

Chadwick, J., Linear B and Related Scripts, 1987 (ελληνική έκδοση: Γραμμική Β και συγ-γενικές γραφές, μετάφρ. Ν. Κονομή, Αθήνα 1992), Κεφ. 7 “Th e Phaistos Disk”, σσ. 57-61.

Duhoux, Y., Le disque de Phaestos: Archéolo-gie, épigraphie, édition critique, index. Louvain 1977 (80 σελίδες)

Duhoux, Y., “La Fonction du ‘Trait’ Oblique sur le Disque de Phaistos”, Kadmos 16 (1977) 95-6

Duhoux, Y., “La Langue du Disque de Phaistos: Essai de Typologie”, Colloquium Mycenaeum. Neuchatel 1975, 1979, 373-86

Duhoux, Y., “L’écriture et le texte du disque de Phaestos”, Πεπραγμένα Δ΄ Διεθνούς Κρη-τολογικού Συνεδρίου. Ηράκλειον 1976, τόμ. Α.1, Ηράκλειον 1980, 112-36

Duhoux, Y., “Les langues du linéaire A et du disque de Phaestos”, Minos 18 (1983) 33-68

Duhoux, Y., “Pre-Hellenic Language(s) of Crete”, Journal of Indo-European Studies 26:1&2 (Spring/Summer 1998), 1-39

Duhoux, Y., “How Not to Decipher the Phaistos Disk: A Review”, American Journal of Archaeology 104:3 (2000) 597-600

Duhoux, Y., “Review of Le déchiff rement du disque de Phaistos”, L’Antique Classique LXIX (2000) 433-35

Godart, L., Th e Phaistos Disc: Th e Enigma of an Aegean Script, 1995 (ελληνική έκδοση: Ο Δίσκος της Φαιστού: Το Αίνιγμα μιας γραφής του Αιγαίου, μετ. Κ. Αξελός, Ηράκλειο 1995, 168 σελίδες)

Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ :

ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ [*]

[ * Παρεδόθη προς δημοσίευση στο περιοδικό

Παλίμψηστον 21 (2006). Το δημοσιευόμενο εδώ κείμενο

είναι σε βελτιωμένη μορφή. ]

[ 188 ]

Page 5: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

Bibliography

THE “PHAISTOS DISK”, the Enigma of the Minoan Script, has been mentioned in the preceding chapters. Th is (in)famous inscrip-tion, brilliantly published by Godart and others, has tempted scholars of the Minoan scripts for a long time.

Th ere follows a detailed but select bibli-ography on ‘diskology’. Below are given works which do add something to our understand-ing of the Phaistos Disk without making mis-takes. Th ese works make valuable observa-tions without attempting a decipherment, and are all the more important for indeed not doing so.1

Bradshaw, A., “Th e Imprinting of the Phaistos Disk”, Kadmos 15 (1976) 1-17

Bradshaw, A., “Th e Missing Sign on the Phaistos Disk”, Kadmos 15 (1976) 177

Bradshaw, A., “Th e Overcuts on the Phaistos Disk”, Kadmos 16 (1977) 99-109

Chadwick, J., Linear B and Related Scripts, 1987 (Greek edition: Γραμμική Β και συγγενι-κές γραφές, Transl. N. Konomis, Athens 1992), Ch. 7 “Th e Phaistos Disk”, pp. 57-61

1 Languages which have been suggested for the

text of the Phaistos Disk are Basque, Chinese, Dravid-

ian, Greek, Hittite, Luwian, ‘Pelasgian’, Semitic, Slavic etc

and hundreds of ‘decipherments’ have been published in

books and lately on the Internet which refer to possible

‘decipherements’.

Duhoux, Y., Le disque de Phaestos: Archéolo-gie, épigraphie, édition critique, index. Louvain 1977 (80 pages)

Duhoux, Y., “La Fonction du ‘Trait’ Oblique sur le Disque de Phaistos”, Kadmos 16 (1977) 95-6

Duhoux, Y., “La Langue du Disque de Phaistos: Essai de Typologie”, Colloquium Mycenaeum. Neuchatel 1975, 1979, 373-86

Duhoux, Y., “L’écriture et le texte du disque de Phaestos”, Πεπραγμένα Δ΄ Διεθνούς Κρη-τολογικού Συνεδρίου. Ηράκλειον 1976, τόμ. Α.1, Heraklion 1980, pp. 112-36

Duhoux, Y., “Les langues du linéaire A et du disque de Phaestos”, Minos 18 (1983) 33-68

Duhoux, Y., “Pre-Hellenic Language(s) of Crete”, Journal of Indo-European Studies 26:1&2 (Spring/Summer 1998), 1-39

Duhoux, Y., “How Not to Decipher the Phaistos Disk: A Review”, American Journal of Archaeology 104:3 (2000) 597-600

Duhoux, Y., “Review of Le déchiff rement du disque de Phaistos”, L’Antique Classique LXIX (2000) 433-35

Godart, L., Th e Phaistos Disc: Th e Enigma of an Aegean Script, 1995 (Greek edition: Ο Δίσκος της Φαιστού: Το Αίνιγμα μιας γραφής του Αιγαίου, transl. K. Axelos, Heraklion 1995, 168 pages)

MacDonald, P. Jackson, “A Statistical Study of the Phaistos Disk”, Kadmos 38 (1999) 19-30

MacDonald, P. Jackson, “Structural Parallelism on the Phaistos Disc: A Statistical Analysis”, Kadmos 39 (2000) 57-71

THE PHAISTOS DISK :

THE ENIGMA OF THE MINOAN SCRIPT

[ 189 ]

Page 6: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

MacDonald, P. Jackson, “A Statistical Study of the Phaistos Disk”, Kadmos 38 (1999) 19-30

MacDonald, P. Jackson, “Structural Parallelism on the Phaistos Disc: A Statistical Analysis”, Kadmos 39 (2000) 57-71

Mackay, A., “On the Type-Fount of the Phaistos Disc”, Statistical Methods in Linguistics IV (1965) 15-25

Olivier, J.-P., “Le Disque de Phaistos – Édition Photographique”, Bulletin de Correspondance Hellénique 99 (1975) 5-34

Owens, G., Δαιδαλικά: Γραφές και γλώσ-σες της μινωικής και μυκηναϊκής Κρήτης. 20 άρθρα στη Νεοελληνική (1991-96), 80 σελί-δες – βλ. πίνακα περιεχομένων για λεπτομε-ρείς πληροφορίες, Ηράκλειο 1996 (στις σσ. 43-52: “Ο Δίσκος της Φαιστού. Το Αίνιγμα της Μινωικής Γραφής”)

Owens, G., Kritika Daidalika: Evidence for the Minoan Language. Studies Hooker: 20 Selected Essays in Memory of James T. Hooker on the Archaeology, Epigraphy and Philology of Minoan and Mycenaean Crete, Amsterdam 1997 (ISBN 90-256-1096-X). Μέρος 1 – Linear A and the Phaistos Disk. Μέρος 2 – Collected Essays. 20 άρθρα, 304 σελίδες (βλ. πίνακα περιεχομένων για λεπτομερείς πληροφορί-ες). Στις σσ. 39-99: “Th e Phaistos Disk – Th e Enigma of the Minoan Script”

Owens, G., “Th e Structure of the Minoan Language”, Journal of Indo-European Studies 27:1&2 (1999) 15-55

Owens, G., “Pre-Hellenic Language(s) of Crete: Debate and Discussion”, Journal of Indo-European Studies 28:1&2 (Spring/Summer 2000), 237-53

Robinson, A., “Ancient and Undeciphered Scripts”, [στο:] Th e Seventy Great Mysteries of the Ancient World, Fagan, B.M. (επιμ.), 2001, σσ. 238-67 (σσ. 250-53 “Linear A and Th e Phaistos Disk”)

Robinson, A., Lost Languages. Th e Enigma of the World’s Undeciphered Scripts, 2002 [σσ. 296-315 “Th e Phaistos Disc (Crete)”]

Μια βιβλιοκριτική

Έχοντας επισταμένως μελετήσει το αξιό-λογο βιβλίο του καθ. Louis Godart που αφο-ρά στον Δίσκο της Φαιστού, επιτρέψτε μου να κάνω μερικά σχόλια. Καταρχήν θά ’θελα να συγχαρώ τον συγγραφέα για ένα βιβλίο τόσο

επιστημονικό όσο και κατανοητό στο ευρύ κοινό. Συγχαρητήρια αξίζουν, όμως, και στον εκδότη, όπως και στους μεταφραστές του, που δίνουν την ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους να ασχοληθούν με το τόσο ενδιαφέρον αυτό θέμα. Πάνω, βέβαια, απ’όλα το βιβλίο αυτό αποτελεί πολύτιμο βοήθημα στους μελετη-τές του Δίσκου, αρχαιολόγους, επιγραφολό-γους και άλλους επίδοξους αποκρυπτογρά-φους. Τα παρακάτω σχόλια (παραπέμπω σε συγκεκριμένες σελίδες του βιβλίου) αναφέ-ρονται κυρίως στον “μινωικό” χαρακτήρα του Δίσκου της Φαιστού, στον οποίον ο κ. Godart δεν επιμένει ιδιαίτερα.

1) [σσ. βιβλίου 30-31] Εδώ γίνεται αναφο-ρά στον χώρο εύρεσης του Δίσκου. Αποκα-λύφθηκε το πρωί της 3/7/1908 σε χώρο του ανακτόρου μαζί με μια πινακίδα της Πρωτο-Γραμμικής Α Γραφής και με κεραμεική καμα-ραϊκού, κυρίως, ρυθμού. Χρονολογικά, επομέ-νως, βρισκόμαστε στην περίοδο των Πρώτων Ανακτόρων, δηλαδή πριν από τα 1600 π.Χ.. Στο τέλος του βιβλίου του (σ.162), ο κ. Godart τοποθετεί τη χρονολόγηση του Δίσκου μετα-ξύ 1550-1200 π.Χ.. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν μπορεί παρά να συσχετιστεί άμεσα με το ερώ-τημα σχετικά με την ομιλούμενη τότε στην Κρήτη γλώσσα: Μινωική ή Μυκηναϊκή Ελλη-νική; Ο κ. Godart, επίσης, κάνει σημαντικούς παραλληλισμούς μεταξύ του χώρου εύρεσης του Δίσκου και των υπογείων αποθηκευτι-κών χώρων της Κνωσού και της Αγ. Τριάδος. Από τέτοιο χώρο στην Κνωσό προήλθε η Θεά των Όφεων. Η διαπίστωση αυτή του κ. Godart αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, αν ληφθεί υπόψη η θρησκευτική χρήση των χώρων αυτών στα μινωικά ανάκτορα.

2) [σσ. βιβλίου 36 και 162] Ο κ. Godart εκτιμά ότι οι Μινωίτες εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη γύρω στα 2800 π.Χ.. Νομίζω, όμως, ότι τα μέχρι τώρα αρχαιολογικά δεδομένα μάς επιτρέπουν να δεχτούμε ότι ο Μινωικός Πολι-τισμός (π.3000-1200 π.Χ.) προέρχεται ή συν-δέεται άμεσα με τον πρωιμότερο Νεολιθικό (π.7000-3000 π.Χ.), με τον οποίο έχουν αρκε-τά κοινά στοιχεία. Δεν υπάρχουν αρχαιολογι-κά δεδομένα που να δείχνουν κάποια αλλαγή στον πληθυσμό.

3) [σ. βιβλίου 51] Η διαπίστωση του κ. Godart ότι η Γραμμική Β Γραφή αντικαθιστά

Γκάρεθ Όουενς, “Ο Δίσκος της Φαιστού: Το αίνιγμα της μινωικής γραφής”,

Λαβύρινθος. Συλλογή δημοσιευμάτων

[ 190 ]

Page 7: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

Mackay, A., “On the Type-Fount of the Phaistos Disc”, Statistical Methods in Linguistics IV (1965) 15-25

Olivier, J.-P., “Le Disque de Phaistos – Édition Photographique”, Bulletin de Correspondance Hellénique 99 (1975) 5-34

Owens, G., Δαιδαλικά: Γραφές και γλώσ-σες της μινωικής και μυκηναϊκής Κρήτης, 20 Essays in Modern Greek (1991-96) (=Scripts and Languages of Minoan and Mycenaean Crete). 20 Articles, 80 Pages. Please see con-tents for details. Heraklion, December 1996. Pp. 43-52, “Th e Phaistos Disk – Th e Enigma of the Minoan Script”

Owens, G., Kritika Daidalika: Evidence for the Minoan Language. Studies Hooker: 20 Selected Essays in Memory of James T. Hooker on the Archaeology, Epigraphy and Philology of Minoan and Mycenaean Crete, Amsterdam 1997 (ISBN 90-256-1096-X). Part 1 “Linear A and the Phaistos Disk”. Part 2 “Collected Essays” (20 Articles, 304 Pages). (Please see contents for details.) Amsterdam, Nov. 1997 (ISBN 90-256-1096-X). “Th e Phaistos Disk – Th e Enigma of the Minoan Script”, pp.39-99

Owens, G., “Th e Structure of the Minoan Language”, Journal of Indo-European Studies 27:1&2 (1999) 15-55

Owens, G., “Pre-Hellenic Language(s) of Crete: Debate and Discussion”, Journal of Indo-European Studies 28:1&2 (Spring/Summer 2000) 237-53

Robinson, A., “Ancient and Undeciphered Scripts”, [in:] Th e Seventy Great Mysteries of the Ancient World, Fagan, B.M. (ed.), 2001, pp. 238-67 (pp. 250-53 “Linear A and Th e Phaistos Disk”, pp. 250-53)

Robinson, A., Lost Languages. Th e Enigma of the World’s Undeciphered Scripts, 2002 [pp. 296-315, “Th e Phaistos Disc (Crete)”]

A Book Review

Having read the recent book of Professor Louis Godart concerning the Phaistos Disk I would like to make the following comments. I express my warm congratulations to the author (of the book, not the disk!) for a work which is both scientifi c and accessible to the general public. In addition I congratulate the publisher G. Detorakis and ‘Itanos’ Publica-tions as well as the translators of the two ver-

sions I personally have read, i.e., Alexandra Doumas for the English version and Kyria-kos Axelos for the Greek version. Th is book will greatly aid the study of the Phaistos Disk by archaeologists, epigraphers and would be decipherers. Having expressed my sincere admiration for this valuable work, I would, however, like to make the following observa-tions which are important in showing where I diff er from Professor Godart in my view of the Disk. Here I refer to evidence for the Minoan nature of the Phaistos Disk, something which is not given the emphasis it should receive in the book.

1) [pp. 30-31] Th e Phaistos Disk was found on the morning of 03/07/1908 and was dis-covered with a Proto-Linear A tablet and pot-tery, much of which was Kamares ware. Th is gives a likely date of the First Palace Period, i.e., before 1600 B.C.. At the end of the book (p.162) Godart places the date between 1550-1200, which of course has consequences for which languages were being spoken at that time in Crete, i.e., Minoan or Mycenaean. Godart draws important comparisons with the cists and magazines from Knossos such as those that produced the famous snake god-dess. Th is astute observation suggests a First Palace religious context for the Phaistos Disk.

2) [p.36 and p.162] Godart claims that the Minoans settled in Crete c.2800 B.C.. Th ere is no evidence for this and no reason to believe that Minoan civilization, c.3000-1200 B.C., didn’t derive from the earlier Neolithic civi-lization, c.7000-3000 B.C., with which it has much in common. Th ere is no archaeologi-cal evidence for a change in population. Th e Minoan civilization is native to Crete.

3) [p.51] Th e claim that Linear B replaced Linear A in the archives of the large palaces is questionable. History is rarely so clear cut. It is usually grey rather than black and white. Th e latest Linear A archival inscription is c.1450, the earliest Linear B is c.1400 B.C.. What exactly happened in the intervening years and the transition from Linear A to Linear B has not yet been answered.2

2 For a discussion of events in the 15th Cen-

tury B.C. and the transition from Linear A to Linear B

see Owens, G., “Th e Date of the Linear B Archive from

Gareth Owens, “Th e Phaistos Disk: Th e Enigma of the Minoan Script”,

Labyrinth. Collected Works

[ 191 ]

Page 8: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

τη Γραμμική Α Γραφή στα αρχεία των μεγά-λων ανακτόρων είναι αντιλεγόμενη. Η ιστο-ρία σπάνια μάς επιτρέπει να κάνουμε τόσο σαφείς διαχωρισμούς. Η τελευταία επιγραφή Γραμμικής Α Γραφής από αρχείο χρονολογεί-ται περίπου στα 1450 π.Χ., ενώ η πρωιμότερη επιγραφή Γραμμικής Β Γραφής στα 1400 π.Χ.. Τί ακριβώς έχει συμβεί στο μεταξύ διάστημα και πώς γίνεται η μετάβαση από τη μια γρα-

φή στην άλλη είναι ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί.

4) [σσ. βιβλίου 58-111] Τα κεφάλαια αυτά είναι ιδιαίτερα πολύτιμα για τον αναγνώστη-μελετητή, αφού μάς προσφέρουν μια λεπτομε-ρή επιγραφική παρουσίαση του Δίσκου, σύμ-βολο προς σύμβολο, ομάδα προς ομάδα. Στο τμήμα αυτό του βιβλίου η πολύχρονη πείρα

Γκάρεθ Όουενς, “Ο Δίσκος της Φαιστού: Το αίνιγμα της μινωικής γραφής”,

Λαβύρινθος. Συλλογή δημοσιευμάτων

A

[ 192 ]

Page 9: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

4) [pp.58-111] Th ese chapters are the most valuable as they off er a detailed epi-graphic study of the Disk, face by face, sign-group by sign-group. In this part of the book Godart’s decades of experience on the Minoan

the ‘Room of the Chariot Tablets’ at Knossos – LMII or

LMIIIA1?”, Talanta – Proceedings of the Dutch Archaeo-

logical and Historical Society XXVI-XXVII (1994-1995)

29-48.

and Mycenaean script is evident and great-ly enlightens the reader. Of particular note are his arguments for the order of the fac-es (A-B) and the direction of the signs (from the edge to the centre). Godart also demon-strates the spiral writing on the Minoan gold ring from Mavrospelio at Knossos which sup-ports a Minoan origin for the Phaistos Disk. As well as explaining the direction, an oblique

Gareth Owens, “Th e Phaistos Disk: Th e Enigma of the Minoan Script”,

Labyrinth. Collected Works

B

[ 193 ]

Page 10: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

του κ. Godart με τις γραφές της μινωικής Κρή-της και της μυκηναϊκής περιόδου είναι εμφα-νής, και πράγματι οι γνώσεις που προσφέρει διαφωτίζουν τον αναγνώστη. Η επιχειρημα-τολογία του για τη σειρά όψεων του Δίσκου (Α, Β) και τη φορά ανάγνωσης της επιγραφής (από την περιφέρεια προς το κέντρο) είναι ιδι-αίτερα αξιόλογη. Ο κ. Godart παραθέτει, επί-σης, τη σπειροειδή γραφή πάνω στο μινωικό χρυσό δακτυλίδι από το Μαύρο Σπήλιο στην Κνωσό, πράγμα που κατ’ άλλους στηρίζει τη μινωική προέλευση του Δίσκου της Φαιστού. Ο καθηγητής Yves Duhoux έδειξε το 1976 ότι η μικρή πλάγια γραμμή που εμφανίζεται στο τέλος των ομάδων των σημείων (που αποτε-λούν ίσως μια πρόταση) δηλώνει, εκτός από τη διεύθυνση των σημείων, ότι το κείμενο του Δίσκου ομοιοκαταληκτεί και είναι γραμμέ-νο συλλαβικά. Όντως, σε μια συλλαβική γρα-φή, όπως είναι η Γραμμική Β Γραφή, η Γραμ-μική Α Γραφή και η Γραφή του Δίσκου της Φαιστού, όπου κάθε σύμβολο έχει μια φωνη-τική αξία, η επανάληψη συμβόλων δηλώνει επανάληψη της φωνητικής τους αξίας, δηλα-δή κάποιο είδος ομοιοκαταληξίας. Αν πράγ-ματι ο Δίσκος της Φαιστού έχει θρησκευτικό χαρακτήρα (πρβλ. τον χώρο εύρεσης), τότε το κείμενό του θα μπορούσε νά ’ταν θρησκευ-τικό και εφόσον ομοιοκαταληκτεί πρόκειται ίσως για κάποιον ύμνο.

5) [σσ. βιβλίου 113-139] Ο κ. Godart στις σελίδες αυτές μελετά κάθε σημείο και ανα-λύει τον τρόπο με τον οποίο είχαν εντυπω-θεί τα σημεία αυτά στον Δίσκο. Υποστηρίζει ότι οι 45 σφραγίδες που παρήγαγαν τα σημεία αυτά ήταν χρυσές και ότι ο Δίσκος είχε σκό-πιμα ψηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι το κεί-μενο του Δίσκου ήταν αρκετά σημαντικό και ότι θα έπρεπε να διατηρηθεί με κάθε τρόπο. Οι συγκρίσεις για κάθε σημείο που παραθέ-τει αναφέρονται σε στοιχεία των πολιτισμών της Ανατολικής Μεσογείου (της Αιγύπτου, Παλαιστίνης, Κύπρου, Ανατολίας, μυκηναϊ-κής Ελλάδος και της περιοχής των Λαών της Θαλάσσης). Για κάποιο λόγο διακρίνει ελάχι-στα κοινά σημεία με τις 1500 επιγραφές της Γραμμικής Α της μινωικής Κρήτης, που ο ίδιος έχει αναδημοσιεύσει (1976-1985).

6) [σσ. βιβλίου 141-151] Στο τμήμα αυτό ο κ. Godart αναφέρεται στην προέλευση της Γραφής του Δίσκου και των άλλων μινωικών

και μυκηναϊκών γραφών, δηλαδή των “Κρητι-κών Ιερογλυφικών”, της Γραμμικής Α και της Γραμμικής Β. Θεωρεί την ομοιότητα μετα-ξύ της Γραφής του Δίσκου της Φαιστού και της Γραμμικής Α τυχαία, παραπέμποντας στο παράδειγμα της ομοιότητας της Κυπρια-κής Γραφής με τη γραφή της Ιαπωνίας. Η ίδια τυχαία ομοιότητα έχει διαπιστωθεί και από τον J. Chadwick το 1979, που σωστά προσθέ-τει ότι η γεωγραφική σχέση μεταξύ Κύπρου και Ιαπωνίας αποκλείει οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στις γραφές αυτές. Αλλά τα δεδομέ-να που έχομε για την Κρήτη είναι διαφορετι-κά, αφού κάνομε λόγο για δύο σύγχρονες γρα-φές στο νησί, δηλαδή της Γραφής του Δίσκου και της Γραμμικής Α που, επιπλέον, βρέθη-καν στον ίδιο χώρο του ανακτόρου της Φαι-στού. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Αναφορικά με την επιγραφή στον περίφημο πέλεκυ από το Σπήλαιο του Αρκαλοχωρίου, ο κ. Godart πιστεύει ότι δεν παρουσιάζει καμιά ομοιότητα με το κείμενο του Δίσκου και ότι πρόκειται για ψευδο-επιγραφή από κάποιον ανώνυμο και αγράμματο δημιουργό. Το θέμα έχει απασχο-λήσει και άλλους στο παρελθόν (Chadwick, Hooker και τον γράφοντα). Αρκεί, πάντως, ν’αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι στο Ιερό Σπήλαιο του Αρκαλοχωρίου έχει βρεθεί ένας αριθμός μεταλλικών πελέκεων, δύο από τους οποίους έχουν επιγραφές στη Γραμμική Α και διαβάζονται ως I-DA-MA-TE. Στον συγκεκρι-μένο πέλεκυ που αναφέρει ο κ. Godart μπορεί να διαβαστούν μια σειρά συλλαβογραμμάτων των “Κρητικών Ιερογλυφικών”, ανάμεσα στα οποία μπορεί να ξεχωρίσει κανείς τις αξίες ‘I’ και ‘DA’. Και πάλι τα επιγραφικά και αρχαιο-λογικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι δεν πρό-κειται για κάτι τυχαίο. Στον πέλεκυ του Αρκα-λοχωρίου, καθώς και στη λίθινη επιγραφή από τα Μάλια που ο κ. Godart δεν περιλαμβά-νει στο βιβλίο του, υπάρχουν 21 διαφορετικά σημεία, 10 από τα οποία μπορούν να συγκρι-θούν με σημεία του Δίσκου της Φαιστού, και 11 με σημεία των “Κρητικών Ιερογλυφικών” και της Γραμμικής Α. Οι δυο αυτές τελευταίες επιγραφές αποτελούν το σημείο ζεύξης μετα-ξύ του Δίσκου της Φαιστού, από τη μια, και των “Κρητικών Ιερογλυφικών” και Γραμμικής Α, από την άλλη, της περιόδου των Πρώτων Ανακτόρων.

7) [σ. βιβλίου 149] Ο κ. Godart αναφέ-ρει: «Εξετάσαμε όλες τις γραπτές μαρτυρί-

Γκάρεθ Όουενς, “Ο Δίσκος της Φαιστού: Το αίνιγμα της μινωικής γραφής”,

Λαβύρινθος. Συλλογή δημοσιευμάτων

[ 194 ]

Page 11: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

line at the end of the sign group demonstrates that the text of the Phaistos Disk rhymes. Th is was shown in 1976 by Professor Duhoux and allows us to say that the text of the Phaistos Disk is written syllabically and rhymes. Th e 17 fi nal syllables in the verses of the Phaistos Disk are on Side A 18, 07, 38, 01, 26, 26, 01, 26, 35 and on Side B 43, 05, 08, 07, 08, 07, 08, 07 i.e., Sides A-B = A-B-C-D-E-E-D-F-G-H-I-B-I-B-I-B. In a syllabic script such as that of Linear B, Linear A and the Phaistos Disk, where each symbol has a phonetic value, then a repetition of signs means a repetition of sounds, in this case rhyming. Th is fact taken with its context, i.e., probably religious, indicates a hymn.3

5) [pp.113-139] Godart here studies each sign and discusses how the Disk was print-ed. He suggests that the 45 stamps were made from gold and states that the Disk was delib-erately fi red unlike the administrative tablets of clay which were baked by accident. Th is shows that the message on the Disk was con-sidered important enough to be recorded for posterity. His comparison of each sign with evidence from the civilizations of the Eastern Mediterranean is wide-ranging and brings in Egypt, Palestine, Cyprus, Anatolia, Mycenae-an Greece and the Sea Peoples. For some rea-son he sees little comparison with the 1500 Linear A inscriptions of Minoan Crete which he himself has republished (1976-1985). A great deal of Minoan comparative epigraphic evidence is not referred to.4

6) [pp.141-151] Here Godart discuss-es the provenance of the Disk and the oth-er Minoan-Mycenaean scripts, i.e., “Cretan

3 See Duhoux, Y., “L’écriture et le texte du disque

de Phaestos”, Proceedings of the 4th Cretological Congress,

Heraklion 1976 (1980) pp.112-36. Yves Duhoux, the

leading scholar on the subject of the Phaistos Disk, and

his two Belgian compatriots J.-P. Olivier and L. Godart

have contributed greatly to the increasing understanding

of this object (see bibliography). Th eir classifi cation of

sign-groups (Duhoux-Olivier-Godart=DOG), i.e., from

the periphery to the centre is followed here as opposed to

the opposite and erroneous reading of Sir Arthur Evans.

4 See the GORILA – Godart et Olivier Recueil

des Inscriptions en Linear A – Volumes 1-5 (1976-1985),

especially GORILA 5 “Addenda, Corrigenda, Concord-

ances, Index et Planches des Signes”. Th e GORILA cor-

pus has brought order to the study of Linear A and allows

epigraphic and textual comparisons to be drawn within

the corpus.

Hieroglyphic”, Linear A and Linear B. He dis-counts the similarity between the Disk and Linear A as chance, citing the example of the Cypriot script and that of Japan. Th is similar-ity was shown by Chadwick in 1979 who also correctly added that the geographical distance between Cyprus and Japan precludes any rela-tion between the scripts.5 But the situation in Crete is diff erent for we are talking about two contemporary scripts on Minoan Crete, i.e., the Phaistos Disk and Linear A, which were actually found in the same room at Phaistos. Th is is not chance. In addition Godart claims that the inscription on the Archalochori Axe is a pseudo-inscription, i.e., a copy of signs by an illiterate person. Th is subject has been pre-viously discussed at length, but here it suffi c-es to say that in the holy cave of Archalochori were found a number of metal axes, two of which have Linear A inscriptions which read as I-DA-MA-TE.6 On the “Cretan Hieroglyph-ic” axe can be read a number of syllabograms including the values I and DA. Again the epi-graphic and archaeological contexts would seem to exclude this being chance. On the Archalochori Axe and the Malia Stone Block, which Godart ignores completely, there are 21 diff erent signs of which 10 can be compared to the Phaistos Disk, and 11 to contemporary “Cretan Hieroglyphic” and Linear A. Th ese two inscriptions act as an epigraphic bridge between First Palace Minoan Linear A and “Cretan Hieroglyphic” Inscriptions and the unique Minoan Phaistos Disk.

7) [p.149] Godart states «Among the writ-ten testimonia from Ancient Crete there is not a single text that permits us to defi ne any relationship whatsoever with the Phaist-os Disk. Th us we can say with certainty that the script on the disc is totally alien to the scripts of Minoan-Mycenaean Crete». Any-one who cares to study Godart’s book and his own republication of the Linear A inscrip-tions can see with their own eyes that it is presently possible, through comparison with “Cretan Hieroglyphic”/Linear A/Linear B, to

5 See Chadwick, J., “Th e Minoan Origin of the

Classical Cypriot Script”, Acts of the International Ar-

chaeological Symposium ‘Th e Relations between Cyprus

and Crete, ca. 2000-500 B.C.’, (1979) pp.139-43; and Lin-

ear B and Related Scripts (BMP, London 1987) pp.44-61.

6 See Owens, G., “Th e Minoan Origin of Dem-

eter”, Kadmos 35:2 (1996) 172-75.

Gareth Owens, “Th e Phaistos Disk: Th e Enigma of the Minoan Script”,

Labyrinth. Collected Works

[ 195 ]

Page 12: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

Γκάρεθ Όουενς, “Ο Δίσκος της Φαιστού: Το αίνιγμα της μινωικής γραφής”,

Λαβύρινθος. Συλλογή δημοσιευμάτων

ες της Μινωικής Κρήτης και δεν ανακαλύψα-με ούτε ένα κείμενο που να μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε μια οποιαδήποτε σχέση με το Δίσκο της Φαιστού. Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε με βεβαιότητα ότι η γραφή του Δίσκου είναι τελείως ξένη προς τις υπόλοιπες γραφές της Μινωικής-Μυκηναικής Κρήτης.» Όμως, οποιοσδήποτε θελήσει να μελετήσει το βιβλίο του κ. Godart και την αναδημοσίευση των επιγραφών της Γραμμικής Α Γραφής, μπορεί να διαπιστώσει ότι τώρα είναι εφικτό, συγκρί-νοντας με στοιχεία των “Κρητικών Ιερογλυφι-κών”, της Γραμμικής Α και Β Γραφής, να “δια-βάσει” περίπου τα μισά από τα σημεία του Δίσκου της Φαιστού. Ο κ. Godart, εντού-τοις, και για άγνωστο λόγο, αποφεύγει να κάνει συγκρίσεις με μινωικό υλικό, ενώ αντί-θετα τείνει να κάνει συσχετισμούς που προ-έρχονται κυρίως από τον γενικότερο αιγαιακό χώρο μ’έναν αριθμό αναφορών σε ιδεογράμ-ματα της Γραμμικής Β Γραφής.

8) [σσ. βιβλίου 153-162] Στα δυο τελευταία κεφάλαια ο κ. Godart σωστά υποστηρίζει ότι μια επιτυχής αποκρυπτογράφηση προϋποθέ-τει τη γνώση του περιεχομένου μίας άγνωστης επιγραφής, τη γνώση του συστήματος γρα-φής και αρκετά δεδομένα που να μας επιτρέ-πουν μια πρώτη υπόθεση εργασίας, η οποία, προς το παρόν, θεωρείται αδύνατη. Συμπε-ραίνει, εξάλλου, ότι ο Δίσκος χρονολογείται μεταξύ του 1550-1200 π.Χ., ότι δεν σχετίζε-ται με τις άλλες γραφές της Κρήτης και πιθα-νόν είναι γραμμένος σε μια γλώσσα του αιγαι-ακού χώρου της περιόδου αυτής (ο κ. Godart στο σημείο αυτό μπορεί να υπονοεί τη γλώσ-σα των Μυκηναίων ή των Λαών της Θαλάσ-σης). Τέλος, καταλήγει ότι κάθε προσπάθεια αποκρυπτογράφησης «είναι καταδικασμένη σε αποτυχία».

Εγώ θα ήθελα να τελειώσω με ένα πιο αισιό-δοξο συμπέρασμα, διαφωνώντας στο σημείο αυτό με τον κ. Godart. Τα αρχαιολογικά και επιγραφικά δεδομένα από τη μινωική Κρή-τη μάς επιτρέπουν μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων. Ο Δίσκος μπορεί να χρονο-λογηθεί με τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία στην Περίοδο των Πρώτων Ανακτόρων, δηλα-δή πριν τα 1600 π.Χ.. Επιπλέον, συγκρίσεις που είναι δυνατό να γίνουν με άλλες γραφές της Κρήτης μας επιτρέπουν να “διαβάσουμε”, αλλά όχι και να “κατανοήσουμε”, τα μισά από

τα σημεία του Δίσκου. Μέχρι τώρα, χρησιμο-ποιώντας μόνο επιγραφικά στοιχεία, μόνο μια λέξη μπορεί να διαβαστεί ολόκληρη, η Α27: “NA-DA-TE” – ο,τιδήποτε κι αν αυτή σημαί-νει (Πίν. I: Εικ. 4). Είναι όμως μια αρχή. Άλλη διαπίστωση που μπορεί να γίνει είναι ότι το περιεχόμενο του Δίσκου πρέπει να έχει θρη-σκευτικό χαρακτήρα (αν λάβουμε υπόψη το σκόπιμο ψήσιμο του Δίσκου, την προσεκτι-κή αποτύπωση των σημείων με σφραγίδες, τον χώρο που βρέθηκε κ.ά.), ενώ η χρήση της πλάγιας γραμμής που φανερώνει το τέλος της πρότασης δείχνει μια επανάληψη των ήχων, δηλαδή ένα είδος, όπως είπαμε, ομοιοκατα-ληξίας. Αυτά μάς οδηγούν στην υπόθεση ότι πιθανόν να πρόκειται για ύμνο.

Στον επίλογο, θα ήθελα να παραπέμψω στο συμπέρασμα του κ. Godart, ότι «ο δίσκος, εκτός από τη γοητεία του, φαίνεται λοιπόν αποφασισμένος να κρατήσει προς το παρόν ζηλότυπα και τα μυστικά του». Ναι, αλλά για πόσο ακόμη; Θά ’θελα να συγχαρώ και πάλι τόσο τον Γραφέα του Δίσκου, όσο και τον συγγραφέα του βιβλίου, για το ενδιαφέρον που μας προκάλεσαν και για το τόσο πολύ-τιμο βοήθημα που προσφέρει ο δεύτερος στη μελέτη του Δίσκου της Φαιστού, του αινίγμα-τος αυτού της μινωικής γραφής.

Προσθήκη

Η ανάγνωση του Δίσκου της Φαιστού ίσως είναι εφικτή, τουλάχιστον ώς ένα βαθμό, χρη-σιμοποιώντας τις φωνητικές αξίες της Γραμ-μικής Β και της Γραμμικής Α, παρόλο που δεν είναι ακόμη δυνατή η κατανόηση του περιε-χομένου του.

Ακολουθεί μια δοκιμαστική ερμηνεία δύο λέξεων του Δίσκου της Φαιστού.

1. NA-DA-TE = *I.-E. = *;-te=nomen agentis;

Ήταν η πρώτη λέξη που θα μπορούσε να διαβαστεί εξολοκλήρου από τον Δίσκο της Φαιστού (A27), με βάση καθαρά την επιγρα-φική της σχέση με τη Γραμμική Α και Β, οπό-τε και θα μπορούσε να διαβαστεί ως NA-DA-TE, ό,τι και αν αυτό μπορεί να σημαίνει. Αξιοσημείωτο είναι ότι λήγει σε –TE, το οποίο στη μινωική γλώσσα της Γραμμικής Α, όπως και στα Μυκηναϊκά της Γραμμικής Β και των άλλων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, δηλώνει

[ 196 ]

Page 13: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

Πίν. I:Εικ. 1-4

Pl. I:Fig. 1-4

Gareth Owens, “Th e Phaistos Disk: Th e Enigma of the Minoan Script”,

Labyrinth. Collected Works

[ 197 ]

Page 14: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

Γκάρεθ Όουενς, “Ο Δίσκος της Φαιστού: Το αίνιγμα της μινωικής γραφής”,

Λαβύρινθος. Συλλογή δημοσιευμάτων

το “ενεργούν πρόσωπο”. Υπάρχουν 6 τέτοιες λέξεις στον Δίσκο της Φαιστού (με εξαίρεση την KU-26-TE/-QE, που είναι μία διαφορε-τική περίπτωση), συμπεριλαμβανομένων και των λέξεων A-QE-41-DA-TE, NA-DA-TE. Οι λέξεις αυτές μπορεί να δηλώνουν το ενεργούν πρόσωπο και να αναφέρονται στη Μεγάλη Μητέρα A-QE-41-DA-TE, όπως άλλωστε είχε συμβεί με την I-DA-MA-TE, Δήμητρα, Μητέ-ρα της Ίδης, στη Γραμμική Α, ή ίσως να απο-τελούν ένα προσωπικό όνομα.

2. A-QE-KU-26 = *I.-E. = *akka=ΜΗΤΗΡ;

Πρόκειται για τον κατεξοχήν κοινό όρο του Δίσκου της Φαιστού που εμφανίζεται 3 φορές, ενώ η ρίζα της λέξης, A-QE-, συναντάται 13 φορές συνολικά. Η λέξη αυτή είναι πιθανώς το κλειδί στον γλωσσολογικό λαβύρινθο του Δίσκου της Φαιστού, και ίσως είναι ο λόγος για τον οποίο καταγράφηκε το συγκεκριμέ-νο κείμενο. Η λεξικολογική ρίζα A-QE, όπου το χειλικό-ουρανικόφωνο QE=KWE μπο-ρεί να ερμηνευθεί ως A-KWE = *I.-E. *akka ‘μητέρα’, που στη Γραμμική Α απαντάται ως A-SA-SA-RA-ME και ερμηνεύεται ως Μητέ-ρα Αστάρτη (PK Za 11 και PK Za 12). Η λέξη ‘akka’ = ‘μητέρα’ απαντάται με μια πολύ στε-νή συναισθηματική έννοια, σε πολλές ινδο-ευρωπαϊκές γλώσσες (ίσως σχετίζεται με τη λέξη ‘αγαπώ’, όπου το ‘κ’ εναλλάσσεται με το ‘γ’), π.χ. Άκκο=Μητέρα Δήμητρα στην ελλη-νική γλώσσα, Acca Larentia στη λατινική και Madder Akka=Μητέρα Γη στη γερμανική. Η λέξη αυτή που, ως μητέρα, μπορεί να θεωρη-θεί Μεγάλη Μητέρα, θεά γνωστή και ως A-SA-SA-RA-ME, Αστάρτη, Δήμητρα (Μητέ-ρα της Ίδης) κτλ., θα μπορούσε να ερμηνεύσει τον Δίσκο της Φαιστού ως έναν ύμνο στη Μεγάλη Μητέρα. Οι 13 από τις 61 λέξεις στον Δίσκο της Φαιστού θα μπορούσαν να είναι μία αναφορά στη Μεγάλη Μητέρα.

Ο Δίσκος της Φαιστού και οι άλλες γραφές της μινωικής Κρήτης

Αναμφίβολα, ο Δίσκος της Φαιστού είναι η πιο γνωστή και η πιο πολυσυζητημένη “ιερογλυφική” επιγραφή της μινωικής Κρή-της. Ανακαλύφθηκε το 1908 από τους ιτα-λούς ανασκαφείς της Φαιστού και χρονολο-γήθηκε γύρω στα 1700 π.Χ.. Σήμερα εκτίθεται

στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Χρονολογικά ανήκει στην περίοδο της Γραμ-μικής Α, αλλά διαφέρει σε πολλά σημεία απ’ αυτήν. Η Γραφή του Δίσκου είναι εντυπωμένη σε πηλό, με τη βοήθεια διαφορετικών σφρα-γίδων και θεωρείται το αρχαιότερο σε παγκό-σμιο επίπεδο έντυπο, π.2500 χρόνια πριν τα πρώτα δείγματα έντυπου υλικού που προέρ-χονται από την Κίνα και π.3000 χρόνια πριν από τον Γουτεμβέργιο. Δεν υπάρχουν ακρι-βείς ομοιότητες με άλλες επιγραφές της μινω-ικής Κρήτης, γεγονός που ώθησε μερικούς να ερμηνεύσουν τον Δίσκο της Φαιστού ως προϊ-όν εισαγωγής, αλλά, όπως θα διαπιστώσουμε, υπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ της επιγρα-φής αυτής και άλλων κρητικών επιγραφών.

Έχει γίνει αποδεκτό, ότι ο Δίσκος διαβά-ζεται σπειροειδώς, δηλαδή από την περιφέ-ρεια προς το κέντρο. Έχει διάμετρο περίπου 16 εκ. με σημεία γραφής και στις δύο όψεις, τα οποία ανέρχονται σε 242 και διαιρούνται σε 61 ομάδες. Υπάρχουν 45 διαφορετικού χαρα-κτήρα σημεία στο Δίσκο, περισσότερα για να απαρτίσουν ένα αλφάβητο, και λιγότερα για να αποτελέσουν μια πραγματική ιδεογραφι-κή γραφή – όπως συμβαίνει με τα Κινέζικα. Αυτή η διαπίστωση μάς επιτρέπει να υποθέ-σουμε ότι πρόκειται επίσης για μια συλλαβική γραφή, όπως είναι άλλωστε η Γραμμική Β και η Γραμμική Α.

Αυτονόητο είναι ότι η γλώσσα του Δίσκου είναι άγνωστη, και έτσι, προς το παρόν, και το κείμενο μάς είναι εντελώς απροσπέλαστο. Αυτό δεν έχει σταματήσει πολλούς επίδοξους αποκρυπτογράφους να προσφέρουν τη δική τους ερμηνεία. Πολλά έχουν γραφτεί γι’αυτήν την κρητική επιγραφή, περισσότερα μάλι-στα από οποιαδήποτε άλλη (τα περισσότερα, όμως, προϊόντα μάλλον της φαντασίας).

Ωστόσο, θα ήταν σωστό να δούμε ποιες ομοιότητες υπάρχουν μεταξύ του Δίσκου της Φαιστού και των άλλων Γραφών της Κρήτης. Γιατί εκτός από τη Γραμμική Β και τη Γραμ-μική Α υπάρχει άλλη μία γραφή στην Κρήτη, που ονομάστηκε “Κρητικά Ιερογλυφικά” από τον Ά. Έβανς εξαιτίας της εξωτερικής τους ομοιότητας με τα Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά. Ο όρος αυτός είναι, πράγματι, παραπλανητικός. Χρονολογικά τοποθετείται στη Μεσο-Μινω-ική Περίοδο, περίπου 2000-1600 π.Χ., και αποτελεί μια μορφή συλλαβικής γραφής που σχετίζεται με τη Γραμμική Α και τελικώς με τη Γραμμική Β. Υπάρχουν περίπου 275 επιγρα-

[ 198 ]

Page 15: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

“read” approximately half of the signs of the Phaistos Disk. Godart, however, and for some unknown reason, mostly ignores Minoan comparative material and stresses the general Aegean comparisons with a number of refer-ences to Linear B ideograms.

8) [pp.153-162] In his two concluding chapters, Godart rightly claims that a success-ful decipherment needs to know the context of an unknown inscription, knowledge of the writing system and enough data to implement a working hypothesis, all of which Godart claims are, at present, insuffi cient.7 He con-cludes that the Disk is dated between 1550-1200 B.C., is not related to any other Cretan scripts, and probably is written in a language in use in the Aegean in that period (Godart may here imply the language of the Mycenae-ans or Sea Peoples) and «any attempt to deci-pher it is doomed to failure».8

In conclusion I would like to say that I disa-gree strongly with this conclusion and believe that the archaeological and epigraphic evi-dence from Minoan Crete allows a more opti-mistic but careful conclusion.

At present the Phaistos Disk can be dated to the First Palace Period, i.e., pre 1600 B.C.. In addition, comparison with other scripts from Crete allows half of the signs to be “read’ syl-labically. Of course to “read” is not to “under-stand”. So far, using purely epigraphic means, only one word on the Phaistos Disk can be entirely read, i.e., A27 = NA-DA-TE whatev-

7 Th ese criteria were discussed at length by M.

Pope, Th e Story of Decipherment from Egyptian Hiero-

glyphics to Linear B (1975). Th e criteria demanded for a

successful decipherment are being increasingly met for

Linear A and the Phaistos Disk and should induce guard-

ed optimism.

8 For an authoritative account of events at

the end of the Bronze Age in the Aegean see Sanders,

N.K., Th e Sea Peoples, Revised Editions (1987). Godart

seems to give a non-Minoan but Aegean identifi cation

to the Phaistos Disk. Is he suggesting that it is Myc-

enaean Greek or some other language of the Bronze Age

Aegean? While I would agree that there is still much to

be learned concerning the scripts and languages of the

Bronze Age Aegean, (e.g., how can the “Linear”(?) in-

scription on a pebble from Olympia c.1600 B.C. be fi tted

into the framework of our knowledge), however, I think

that a study of the Phaistos Disk should pay more atten-

tion to comparative epigraphic material from Crete, i.e.,

Linear A.

er that may mean (see Plate I, Fig. 4). But it is a start. It has also been shown that the con-text is probably religious (deliberate baking, care taken in stamping, fi nd-place etc.) and the oblique line denoting sentence end shows a repetition of sounds, i.e., a rhyme. On the two sides of the Phaistos Disk there are 242 signs, composing 61 sign-groups/words, in 17 verses from a religious context. We are prob-ably dealing with a hymn.

I conclude by citing my agreement with Godart that «the disc is condemned, for the present, to jealously guard its secrets». Yes, but for how long? I congratulate the authors of both the Phaistos Disk and this latest book for stimulating our interest and for giving us a tool for a serious study of the Phaistos Disk, the enigma of the Minoan script.

Addendum

Th e reading of the Phaistos Disk is possi-ble, at least to some degree, using the sound values of Linear B and Linear A, even if it is not yet possible to understand its content.

Th ere follows a tentative interpretation of 2 words of the Phaistos Disk.

1. NA-DA-TE = *I.-E. = *;-te=nomen agentis?

Th is was the fi rst word that could be read in its entirety on the Phaistos Disk (Ph.D. A27), based clearly on its epigraphic relation-ship with Linear A and B, thus enabling us to read it as NA-DA-TE whatever this might mean. It is worth noting that it ends in –TE, which in the Minoan Language of Linear A, just as in the Mycenaean Greek of Linear B and other Indo-European languages, denotes ‘nomen agentis’. Th ere are 6 such words on the Phaistos Disk (excluding KU-26-TE/-QE, which is however a diff erent case) including the words A-QE-41-DA-TE and NA-DA-TE. Th ese words may denote the nomen agentis and may refer to the Great Mother Goddess A-QE-41-DA-TE, just as happens with I-DA-MA-TE, Demeter, Mother of Ida in Linear A, or perhaps they constitute a personal name.

2. A-QE-KU-26 = *I.-E. = *akka=MOTHER

Gareth Owens, “Th e Phaistos Disk: Th e Enigma of the Minoan Script”,

Labyrinth. Collected Works

[ 199 ]

Page 16: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

Γκάρεθ Όουενς, “Ο Δίσκος της Φαιστού: Το αίνιγμα της μινωικής γραφής”,

Λαβύρινθος. Συλλογή δημοσιευμάτων

φές στη γραφή αυτή που περιέχουν περίπου το 2% του συνόλου των στοιχείων της Γραμ-μικής Β. Η ακριβής σχέση μεταξύ της “Κρητι-κής Ιερογλυφικής” Γραφής και της Γραμμικής Α είναι ακόμη αβέβαιη, αλλά ο συνεχής και αυξανόμενος αριθμός των επιγραφών και των δύο συστημάτων γραφής –ως αποτέλεσμα επιτυχών ανασκαφών– αποδεικνύει επαρκώς τον υψηλό βαθμό ομοιότητας μεταξύ τους.

Η “Κρητική Ιερογλυφική” Γραφή βρί-σκεται χαραγμένη σε πήλινες πινακίδες, σε ράβδους, σε σφραγιδόλιθους, σε μια λίθινη επιγραφή από τα Μάλια και σε ένα χάλκι-νο πέλεκυ από το Σπήλαιο του Αρκαλοχωρί-ου. Από τα ίδια μέρη έχουν έλθει στο φως και επιγραφές της Γραμμικής Α. Οι τελευταίες δύο επιγραφές προσφέρουν μια “επιγραφι-κή” σχέση μεταξύ της γραφής αυτής (δηλαδή της “Κρητικής Ιερογλυφικής”) και της Γρα-φής του ‘Δίσκου της Φαιστού’. Περίπου τα μισά από τα σημεία που εμπεριέχονται στον Δίσκο της Φαιστού μπορούν εύλογα να εξο-μοιωθούν με παρόμοια σημεία στη Μαλιώτι-κη Επιγραφή, στον Πέλεκυ του Αρκαλοχω-ρίου και σε άλλες “Κρητικές Ιερογλυφικές” επιγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη τη σπανι-ότητα της επιγραφής του Δίσκου της Φαι-στού, η πιθανότητα να είναι γραμμένη σε μια γραφή σχετική με την “Κρητική Ιερογλυφι-κή”/Γραμμική Α είναι αρκετά μεγάλη.

Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι ο τρό-πος αποτύπωσης των σημείων της επιγραφής του Δίσκου της Φαιστού είναι περισσότερο εικονιστικός απ’ό,τι σε παρόμοιες περιπτώσεις στην “Κρητική Ιερογλυφική” Γραφή. Το δεδο-μένο αυτό ώθηκε μερικούς να πιστέψουν ότι πρόκειται για «ξένο στοιχείο», ότι δηλαδή ο Δίσκος ήταν προϊόν εισαγωγής. Όμως, περισ-σότερο πρέπει να οφείλεται στο γεγονός ότι ο τρόπος γραφής, δηλαδή η αποτύπωση διά-φορων σφραγίδων πάνω στον πηλό, επέτρε-ψε να δοθεί αυτή η περισσότερο εικονιστική και λιγότερο σχηματική μορφή στα σημεία. Η Μαλιώτικη Επιγραφή και αυτή του Αρκα-λοχωρίου αποτελούν το σημείο ζεύξης μετα-ξύ του Δίσκου της Φαιστού και της “Κρητικής Ιερογλυφικής” Γραφής. Περισσότερες πληρο-φορίες προερχόμενες από νέες επιγραφές θα μπορέσουν να διαφωτίσουν τη σχέση μεταξύ των κρητικών αυτών γραφών.

Αν και η γλώσσα του Δίσκου είναι άγνωστη και συνεπώς είναι αδύνατο να κατανοήσουμε την επιγραφή, εντούτοις μπορούν να γίνουν

κάποιες διαπιστώσεις. Ένδεκα λ.χ. από τα 61 σύνολα σημείων αρχίζουν με τον ίδιο συνδυ-ασμό συμβόλων «κεφάλι με χαρακτηριστική πάνκ-κόμμωση» και «κύκλος με επτά στιγ-μές». Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις συνόλων σημείων που επαναλαμβάνονται, όπως «πόδι βοδιού» και «άνθρωπος που βαδίζει», «κεφά-λι με χαρακτηριστική πάνκ-κόμμωση» και «κύκλος με επτά στιγμές», «ιπτάμενο που-λί» και «κέρατα βοδιού», και τέλος «κουπί», «κεφάλι» και «ροζέτα». Αυτές είναι κάποιες από τις διαπιστώσεις που μπορούν να γίνουν σχετικά με τον Δίσκο της Φαιστού. Τα παρα-δείγματα που αναφέρονται εδώ αποτελούν κάποιους συνδυασμούς σημείων που μπο-ρούν να δείξουν ένα φωνητικό μοντέλο. Αυτή η επανάληψη συγκεκριμένων συνόλων σημεί-ων έχει οδηγήσει πολλούς να διαγνώσουν ένα θρησκευτικό χαρακτήρα στο κείμενο – παρό-λο που θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσε-κτικοί, αφού επαναλαμβανόμενα γλωσσικά/φωνητικά μοτίβα μπορούν να εντοπιστούν και οπουδήποτε αλλού.

Μελλοντικές ανακαλύψεις, επιμένω, επι-γραφών σε Γραμμική Α και σε “Κρητική Ιερο-γλυφική” Γραφή θα καταστήσουν τη σχέση μεταξύ τους περισσότερο σαφή, κάτι που θα οδηγήσει, σε δεύτερο στάδιο, και στην ορθή ανάγνωση του Δίσκου, αν όχι ακόμη και στην κατανόησή του, και τότε μονάχα θα υπάρξει δυνατότητα να αναγνωρίσουμε και τη γλώσ-σα του. Η αποκρυπτογράφηση του κειμένου συνεπάγεται και την κατανόηση και αποκρυ-πτογράφηση της “Κρητικής Ιερογλυφικής” και αυτή με τη σειρά της προϋποθέτει την ανά-γνωση και κατανόηση της Γραμμικής Α. Πρέ-πει, επομένως, να κάνουμε μικρά και σταθερά βήματα, για να κατακτήσουμε τον στόχο μας. Εύλογο είναι να αρχίσει κανείς από τη Μυκη-ναϊκή Γραμμική Β των επιγραφών της Κνω-σού (περίπου 1400 π.Χ.) και να προσπαθήσει να διαβάσει, αλλά συγχρόνως και να κατα-νοήσει, τα κείμενα των επιγραφών της Γραμ-μικής Α της Υστερο-Μινωικής Κρήτης (περί-που 1600-1425 π.Χ.) και μετά να προχωρήσει στις επιγραφές της “Κρητικής Ιερογλυφικής” Γραφής της Μεσο-Μινωικής Κρήτης (περί-που 2000-1600 π.Χ.). Οι πρωιμότερες επιγρα-φές από τη μινωική Κρήτη είναι οι σφραγιδό-λιθοι με “Κρητική Ιερογλυφική” Γραφή από το Φουρνί των Αρχανών, περίπου στα 2000 π.Χ.. Στη μακριά πορεία μας, που έχουμε να διανύ-σουμε προκειμένου να κατανοήσουμε τις επι-

[ 200 ]

Page 17: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

Th is is the most common term on the Phaistos Disk which occurs 3 times where-as the root of the word A-QE is met a total of 13 times. Th is word is most probably the key to the linguistic labyrinth of the Phaist-os Disk and perhaps the reason why the text was recorded. Th e lexical root A-QE, where the labio-velar QE=KWE, can be interpreted as A-KWE *I.-E. *akka Mother, in Linear A is found as Mother Astarte (PK Za 11 and PK Za 12). Th e word ‘akka’ Mother is found in a very emotional sense, in many Indo-Europe-an languages (perhaps related with the word ‘agapo’ - love, where the ‘g’ alternates with ‘k’), e.g., Akko=Mother Demeter in the Greek lan-guage, Acca Larentia in Latin and Madder Akka=Mother Earth in Germanic. Th is word, as mother, could be considered as the Great Mother, the Goddess also known as A-SA-SA-RA-ME, Astarte, Demeter (Mother of Ida) etc., could enable us to interpret the Phaistos Disk as Hymn to the Great Mother Goddess. Indeed 13 of the 61 words on the Phaistos Disk could be a reference to the Great Moth-er Goddess.

Th e Phaistos Disk and Other Scripts of Minoan Crete

Without any doubt, the Phaistos Disk, is the most well known and most discussed inscription of Minoan Crete. It was discov-ered in 1908 by Italian archaeologists at Phais-tos and is dated to around 1700 B.C.. Today it is on display in Heraklion Museum. Chron-ologically it belongs to the Linear A period but diff ers from this writing system in many respects. Th e writing on the disk is stamped on clay, with the help of various seals and it is considered to be the world’s oldest print-ed document, c.2500 years before the fi rst examples of printed material from China and c.3000 years before the Gutenberg Bible. Th ere are not exact similarities with other inscrip-tions of Minoan Crete, a fact which makes some think that the Phaistos Disk is import-ed, but as we shall see, there are other com-mon points between this inscription and oth-er Cretan ones.

It is generally accepted that the Disk reads spirally from the rim to the centre. It has a diameter of c.16 cm., with signs on both sides,

which amount to 242 in total, separated into 61 sign groups. Th ere are 45 diff erent signs on the Disk, too many to constitute an alphabet and too few for a proper ideographic script, as with Chinese. Th is observation allows us to hypothesize that it is also a syllabic script, just as are Linear B and Linear A.

It is obvious that the language of the Disk is unknown, and thus, so far, that the text is also incomprehensible. Th is has not however prevented many would-be decipherers from off ering their own interpretation. A lot has been written about this Cretan inscription, indeed more than about any other inscription (most of it however is fantasy).

Th us, it would be correct to see which sim-ilarities exist between the Phaistos Disk and other scripts of Crete. For apart from Linear B and Linear A there is also another script on Crete, which was called “Cretan Hieroglyph-ic” by Arthur Evans, because of its superfi cial similarities with Egyptian Hieroglyphics. Th is term is in fact misleading. Chronologically it can be placed in the Middle Minoan period c.2000-1600 B.C. and it constitutes a form of syllabic writing, which is related with Linear A and ultimately with Linear B. Th ere are rough-ly 275 inscriptions in this script which contain just 2% of the total number of signs of Line-ar B. Th e exact relationship between “Cre-tan Hieroglyphic” and Linear A is still uncer-tain but the continuously increasing number of inscriptions of both systems of writing –as a result of successful excavations– fully dem-onstrates the high level of similarity beween them.

Th e “Cretan Hieroglyphic” script is found inscribed on clay tablets, on bars, sealstones, on a stone block from Malia and on a bronze axe from the Archalochori cave. Linear A inscriptions have also come to light from the same place. Th e last two inscriptions off er an “epigraphic” relationship between this script (i.e., “Cretan Hieroglyphic”) and the script of the Phaistos Disk. About half of the signs which are included on the Phaistos Disk can easily be compared with similar signs on the Malia Stone Block, Archalochori Axe and on other “Cretan Hieroglyphic” inscriptions. Bearing in mind the rarity of the Phaistos Disk inscrip-tion, then the possibility that it is written in a script related with “Cretan Hieroglyphics” and/or Linear A is very great indeed.

Gareth Owens, “Th e Phaistos Disk: Th e Enigma of the Minoan Script”,

Labyrinth. Collected Works

[ 201 ]

Page 18: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

Γκάρεθ Όουενς, “Ο Δίσκος της Φαιστού: Το αίνιγμα της μινωικής γραφής”,

Λαβύρινθος. Συλλογή δημοσιευμάτων

γραφές αυτές, θα ανακαλύψουμε και το νόη-μα του Δίσκου της Φαιστού.

Συμπερασματικά, θα πρέπει να διευκρινι-στεί ότι ο Δίσκος θα μείνει για αρκετό χρό-νο ακόμη σε μάς απροσπέλαστος, αλλά είναι γραμμένος σε γραφή κρητική και σε γλώσσα μινωική. Η πορεία προς την ανάγνωσή του δεν είναι εύκολη, αλλά μια μέρα θα είμαστε σε θέση να “διαβάζουμε” και να “κατανοού-με” τη Μινωική Γραμμική Α και την “Κρητική Ιερογλυφική” Γραφή, συμπεριλαμβανομένου και του μοναδικού Δίσκου της Φαιστού.

Η τελευταία λέξη για το θέμα αυτό ανή-κει δικαιωματικά στον αείμνηστο Δρ. John Chadwick:2 «Η δική μου άποψη, που τη συμ-

2 Chadwick, J., Linear B and Related Scripts, Lon-

don 1987, ελληνική έκδοση: Γραμμική Β και συγγενικές

μερίζονται όλοι οι σοβαροί επιστήμονες, είναι ότι ο Δίσκος δεν μπορεί να αποκρυπτογραφη-θεί όσο παραμένει ένα μεμονωμένο έγγραφο. Μόνο μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των επιγραφών θα επιτρέψει πραγματική πρόο-δο προς μια αποκρυπτογράφηση. Στο μεταξύ, πρέπει να συγκρατήσουμε την ανυπομονη-σία μας και να παραδεχθούμε ότι, αν ο ίδιος ο βασιλιάς Μίνως επρόκειτο να αποκαλύψει σε κάποιον σε όνειρο την αληθινή αποκρυπτο-γράφηση, θα ήταν εντελώς αδύνατο γι’αυτόν να πείσει οποιονδήποτε άλλον ότι η ερμηνεία του θα ήταν η μία και μόνη δυνατή λύση».

γραφές, μετάφρ. Ν. Κονομής, Αθήνα 1992, σ. 61.

[ 202 ]

Page 19: The Phaistos Disk: The Enigma of the Minoan Script

It should however be stressed that the way of printing the signs of the Phaistos Disk is more graphic than on similar inscription in the “Cretan Hieroglyphic” script. Th is fact has made some people think that it was a foreign “document”, i.e., that the Disk was imported. But rather it could be explained by the fact that the method of writing, i.e., by the stamp-ing of various seals on the clay, allowed a more graphic and thus less schematic and lin-ear shape to be given to the signs. Th e Malia inscription and that of Archaolochori consti-tute the epigraphic link between the Phaist-os Disk and “Cretan Hieroglyphics”. Further information coming from new inscriptions will be able to further illuminate the relation-ship between the Cretan scripts.

Even if the language of the Disk is unknown and consequently it is impossible to under-stand the inscription, nonetheless some observations can be made. Eleven of the 61 sign groups begin with the same combination of signs “head with punk hairstyle” and “circle with seven dots”. Th ere are also cases of sign groups which are repeated such as “ox foot” and “man walking”, “head with punk hair-style” and “circle with seven dots”, “fl ying bird” and “bulls horns”, and fi nally “oar”, “head” and “rosette”. Th ese are just some of the observa-tions which can be made concerning the Phais-tos Disk. Th e examples which are referred to here constitute some combinations of signs that are able to demonstrate a phonetic mod-el. Th is repetition of certain sign groups has led many to identify a religious character in the text, even though we should exercise great caution, since repeated linguistic/phonetic motives could also be found elsewhere.

Further discoveries, it should be stressed, of inscriptions in Linear A and in the “Cre-tan Hieroglyphic” Script will illuminate still further the relationship between these two scripts of Crete. Th is may perhaps lead to the correct reading of the Phaistos Disk, even if not yet to its understanding and then and only then will it be perhaps possible to identi-

fy its language. Th e decipherment of the text requires both the understanding and deci-pherment of “Cretan Hieroglyphic” script and this in its turn requires the reading and under-standing of Linear A. It is necessary, there-fore, to make small but stable steps, in order to reach our goal. It is desirable for someone to begin from the Mycenaean Linear B of the Knossos inscriptions (c.1400 B.C.), and to try to read, but at the same time try to understand the texts of the Linear A inscriptions of Late Minoan Crete (c.1600-1425 B.C.) and then to go back to the “Cretan Hieroglyphic” inscrip-tions of Middle Minoan Crete (c.2000-1600 B.C.). Th e earliest inscriptions from Minoan Crete are the sealstones with “Cretan Hiero-glyphic” script from Archanes Fourni c.2000 B.C.. In our long journey, in order to under-stand these inscriptions, we will also uncover the meaning of the Phaistos Disk.

In conclusion, it must be made clear that the Phaistos Disk will remain unapproacha-ble for some time to come, but that it is writ-ten in a Cretan script and in the Minoan lan-guage. Th e march towards its identifi cation is not easy, but one day we will be in the position both to “read” and to “understand” Minoan Linear A and the “Cretan Hieroglyphic” script, also including along the way of course the unique and (in)famous Phaistos Disk.

We should allow the last word to the late Dr. John Chadwick:9 «My own view, shared by all serious scholars, is that the Disk is undeci-pherable so long as it remains an isolated doc-ument. Only a large increase in the number of inscriptions will permit real progress towards a decipherment. Meanwhile we must curb our impatience, and admit that if King Minos him-self were to reveal to someone in a dream the true interpretation, it would be quite impos-sible for him to convince anyone else that this was the one and only possible solution».

9 Chadwick, J., Linear B and Related Scripts,

London 1987 (=Greek ed.: Γραμμική Β και συγγενικές

γραφές, transl. N. Konomis, Athens 1992, p. 61).

Gareth Owens, “Th e Phaistos Disk: Th e Enigma of the Minoan Script”,

Labyrinth. Collected Works

[ 203 ]