SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική...

35
Κωνςταντίνοσ Ι. Δούκασ, Βαςίλησ Οικονόμου, Γιάννησ Κωτςάνησ Φορέας Λειηοσργίας: Διεύθσνζ η σμβοσλεσ ηικού ΕπαγγελμαηικούΠροζαναηολιζμού και Εκπαιδεσηικών Δραζη ηριο ηήηων(ΕΠΕΔ) 23 Ιουνίου 2012

description

Ο Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία «Αριστεία και Ανάδειξη Καλών Πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (23 Ιουνίου 2012)

Transcript of SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική...

Page 1: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Κωνςταντίνοσ Ι. Δούκασ, Βαςίλησ Οικονόμου, Γιάννησ Κωτςάνησ

Φορέας Λειηοσργίας: Διεύθσνζη σμβοσλεσηικού Επαγγελμαηικού Προζαναηολιζμού και Εκπαιδεσηικών Δραζηηριοηήηων (ΕΠΕΔ)

23 Ιουνίου 2012

Page 2: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

15

22,3

29,7

33

Πολύ ελκυςτικόσ

Ελκυςτικόσ

Ελάχιςτα ελκυςτικόσ

Καθόλου ελκυςτικόσ

Το 73,5% των μαθητών απάντηςε ότι διαβάζει από υποχρέωςη.

Μόλισ ο ένασ ςτουσ πέντε (το 19,78%) το

κάνει διότι θεωρεί ότι έτςι θα ολοκληρωθεί πνευματικά.

Πολύ λιγότεροι (το 6,7%) μελετούν τα

μαθήματά τουσ από ευχαρίςτηςη.

Πόςο ελκυςτικόσ είναι ο τρόποσ που μαθαίνετε ςτην τάξη;”

Page 3: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Page 4: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Πάμηα πρόθσμο και διαθέζιμο

μα ακούζει ηις αμάγκες ηωμ Μαθηηώμ

Σσμπορεύεηαι με ηα οράμαηα

ηωμ Εκπαιδεσηικώμ

Παρακολοσθεί και ακούει ηις θέζεις και ηα προβλήμαηα

ηωμ Γομέωμ

Page 5: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Ο Δάςκαλοσ είναι ςυνεργάτησ και καθοδηγητήσ, οργανώνει, εμπνζει και δθμιουργεί βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ

Page 6: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Ο Γονζασ είναι ενεργόσ ςυμμζτοχοσ ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Page 7: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Ο Μαθητήσ γίνεται δημιουργόσ ςτα εκπαιδευτικά δρώμενα, διαμορφώνει τθν προςωπικι του μάκθςθ

Page 8: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Γνώςεισ

Knowledge Understanding

Δεξιότητεσ

Skills

Στάςεισ Αξίεσ

Attitudes Attributes

ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ COMPETENCES

Στό

χοι

Page 9: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Γνώςεισ

Knowledge Understanding

Δεξιότητεσ

Skills

Στάςεισ Αξίεσ

Attitudes Attributes

ΜΑΘΗΙΑΚΟ

ΧΑΡΣΗ

Page 10: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

άμεςη διδαςκαλία,

διάλεξη (lecture/

tutorialbased)

επαγωγικό μοντέλο (inductive model)

αναζήτηςη πληροφοριών (webquest, inquiry model)

ςχέδια εργαςίασ (project-based)

επίλυςη προβλημάτων (problem-based)

ςυνεργατικέσ ςτρατηγικέσ (collaborative learning)

παιχνίδια ρόλων (role-play)

κοινότητεσ πρακτικήσ (communities of practice)

Στό

χοι

Page 11: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Page 12: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Μαθηηικόρ

Υπολογιζηήρ

Εξοπλιζμόρ

διάηαξη

αίθοςζαρ διδαζκαλίαρ

Διασείπιζη

ςλικού

&

μαθημάηων

(LMS,CMS …)

Επιμόπθωζη

Γονέων

Επιμόπθωζη

Εκπαιδεςηικών

Τηλεπικοινωνιακόρ

εξοπλιζμόρ

Ακοςζηική

εγκαηάζηαζη

Διαδπαζηικόρ

Πίνακαρ

Μεθοδολογία

ένηαξηρ

ERP CRM

HRMS BPM

Μαθηζιακέρ

Δπαζηηπιόηηηερ

Μαθηηών

Ψηθιακό

Εκπαιδεςηικό

Υλικό-

Λογιζμικό

Page 13: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Page 14: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Page 15: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Page 16: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Page 17: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Page 18: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Page 19: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Ψηφιακό τετράδιο: γραφή, δημιουργική έκφραςη

Εργαλείο γενικήσ χρήςησ: έκφραςη,

καταςκευή, διαχείριςη

δεδομένων, επικοινωνία.

Ψηθιακό βιβλίο:

πιοήγεζε, κειέηε,

επηζεκείωζε.

Επγαλείο

αξιολόγηζηρ:

ερωηήζεης θιεηζηού

ή αλοητηού ηύποσ.

Αλληλεπιδραςτικέσ εκπαιδευτικέσ εφαρμογέσ: πειραματιςμόσ, διερεύνηςη, καταςκευή

Πολυμεςικό υλικό: παρουςίαςη,

αναπαράςταςη, ακρόαςη, διάλογοσ.

Page 20: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

210

Βιβλία Ο.Ε.Δ.Β.

230 Παρουςιάςεισ εκπαιδευτικώ

ν

112

Βιβλία εςωτερικών

εκδόςεων Ε.Δ.

103 Πολυμεςικέσ εφαρμογέσ όλων των βαθμίδων

190 Πολυμεςικοί Μικρόκοςμοι

160 Αρχεία

Video

360

Αρχεία

ήχου

48 GB χώροσ

90 Δοκιμαςίεσ

Αυτοαξιολόγηςησ

Page 21: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Page 22: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Εκπαίδευςη προςωπικοφ

Page 23: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Εκπαίδευςη γονζων

Page 24: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Χρεζηκοποηώ ηολ Μ.Υ. κοσ κε

άλεζε

Μπορώ λα βρίζθω εύθοια ηα

βηβιία θαη ηης ζεκεηώζεης κοσ

ζηολ Μ.Υ.

Γράθω ηης ζεκεηώζεης κοσ ζηολ Μ.Υ. κε ηε γραθίδα τωρίς

δσζθοιία.

Γράθω ηης ζεκεηώζεης κοσ

κε ηο πιεθηροιόγηο τωρίς κεγάιε

δσζθοιία.

Από ηε κέρα ποσ έτω ηολ Μ.Υ. ηε ηζάληα κοσ είλαη

πηο ειαθρηά.

ζα προηηκούζα λα κεηαθέρω κόλο ηολ Μ.Υ. ζηο ζτοιείο.

Έτω θαηαιάβεη ηε τρεζηκόηεηα ηωλ αληηγράθωλ

αζθαιείας (backup) γηα ηε

δοσιεηά κοσ ζηολ Μ.Υ.

Εγθαζηζηώ εθαρκογές ή

παητλίδηα ζηολ Μ.Υ. ποσ δελ

τρεζηκοποηούληαη ζηα καζήκαηά

κοσ.

Η οζόλε ηοσ Μ.Υ. θοσράδεη ηα κάηηα

κοσ.

Θα ήζεια περηζζόηερε ελεκέρωζε

ζτεηηθά κε ηοσς θηλδύλοσς ποσ σπάρτοσλ ζηο

δηαδίθησο.

Page 25: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Page 26: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Page 27: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Αξιοποίηση

Κατάχπηση

Χπήση

Page 28: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Page 29: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

1:1

1 μαθητήσ 1 μολύβι 1 βιβλίο

Soloway & Norris (2004) - Chank (2007)

Page 30: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

1:1

1 μαθητήσ 1 μολύβι 1 βιβλίο

1 μαθητήσ ν... βιβλία

Soloway & Norris (2004) - Chank (2007)

1:v

Page 31: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

1:1

1 μαθητήσ 1 μολύβι 1 βιβλίο

1 μαθητήσ ν... βιβλία

1 μαθητήσ 1 υπολογιςτήσ

1:1

Soloway & Norris (2004) - Chank (2007)

1:v

Page 32: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

1:1

1 μαθητήσ 1 μολύβι 1 βιβλίο

1 μαθητήσ ν... βιβλία

1 μαθητήσ 1 υπολογιςτήσ

1:v

1:1

Soloway & Norris (2004) - Chank (2007)

Page 33: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

1:1

1 μαθητήσ 1 μολύβι 1 βιβλίο

1 μαθητήσ ν... βιβλία

1 μαθητήσ 1 αναλυτικό πρόγραμμα

1 μαθητήσ 1 υπολογιςτήσ

1:1

1:1

1:1

Soloway & Norris (2004) - Chank (2007)

Page 34: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Page 35: SoF - Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία