Proteinomena_Vivlia στρατός

download Proteinomena_Vivlia στρατός

of 21

Transcript of Proteinomena_Vivlia στρατός

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  1/21

  ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

  ΒΙΒΛΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

  Α/Α  ΣΙΣΛΟ ΒΙΒΛΙΟΤ  ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΔΚΟΣΗ  ΔΡΝΠ

  ΔΝΠΖΠ 

  1. ΝΗ ΑΓΥΛΔΠ ΑΗ ΝΗ ΘΠΗΔΠ

  ΡΥΛ ΔΙΙΖΛΥΛ. ΗΔΘΛΔΗΠΞΝΙΗΡΗΔΠ ΠΚΦΥΛΗΔΠ

  ΠΛΘΖΔΠ ΑΗ ΠΚΒΑΠΔΗΠ 

  Ανηγορ ε.α

  ΔλεςέπιορΠηαμάηρ 

  Δκδόζειρ

  «ΔΠΚΝΠ»

  -

  1. ΞΝΙΔΚΝΠ  LAWERS

  FREEDMAN

  EKΝΠΔΗΠ

  «ΔΙΙΖΛΗΑ

  ΓΟΑΚΚΑΡΑ» 

  2001

  2. ΔΟΥΞΑΖ ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΑΗ

  ΗΔΘΛΔΗΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΗ 

  ΔΞΔΘΑ  - 1999

  3. ΝΗ ΔΙΙΖΛΗΔΠ ΔΛΝΞΙΔΠΛΑΚΔΗΠ ΑΗ Ζ ΞΝΙΗΡΗΖ

  ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΠΡΝΛ 21Ν

  ΑΗΥΛΑ 

  ΔΞΔΘΑ  - 2001

  4. ΝΗ ΖΚΗΝΟΓΝΗ ΡΖΠ

  ΠΓΣΟΝΛΖΠ ΠΡΟΑΡΖΓΗΖΠ 

  ΘΑΛΝΠ ΛΡΝΝΠ  ΔΝΠΔΗΠ ΥΛ.

  ΡΝΟΗΖ 

  -

  5. ΡΝΟΗΑ ΑΗ ΔΟΥΞΖ

  ΝΗ ΟΝΚΝΗ ΞΝ ΔΛ

  ΡΔΚΛΝΛΡΑΗ 

  ΛΗΝΠ Ξ.

  ΣΖΟΝΓΙΝ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΞΔΙΑΠΓΝΠ» 

  2005

  6. ΕΥΛΔΠ ΞΝΙΔΚΝ  Β. . ΦΝΠΑΠ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΞΝΗΝΡΖΡΑ» 

  2003

  7. Ζ ΑΚΛΡΗΖ ΑΡΝΛΝΚΗΑ

  ΡΖΠ ΔΛΥΚΔΛΖΠ ΔΟΥΞΖΠ 

  ΗΥΑΛΛΖΠ ΞΑΟΗΠΖΠ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΚΔΡΑΗΣΚΗΝ» 

  2001

  8. ΡΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΡΝ

  ΞΝΙΔΚΝ ΠΡΝΛ 21Ν ΑΗΥΛΑ 

  ΠΡΔΙΗΝΠ Σ.

  ΠΞΑΛΝΠ 

  ΛΗΝΠ .

  ΟΗΑΕΖΠ 

  ΒΗΒΙΗΝΞΥΙΔΗΝ

  ΔΠΡΗΑ 

  Η.. ΝΙΙΑΟΝ &

  ΠΗΑ ΑΔ. 

  1988

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  2/21

  9. ΔΜΥΡΔΟΗΖ ΞΝΙΗΡΗΖ ΑΗ

  ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΠΡΝ ΠΛΡΑΓΚΑ

  ΡΖΠ ΔΟΥΞΖΠ 

  ΗΥΑΛΛΖΠ ΞΑΟΗΠΖΠ  ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ

  ΑΚΛΡΗΥΛ

  ΑΛΑΙΠΔΥΛ 

  2005

  10. 2021 ΔΙΙΖΛΗΖ ΑΚΛΡΗΖ

  ΠΡΟΑΡΖΓΗΖ ΓΗΑ ΡΝΛ 21Ν

  ΑΗΥΛΑ 

  ΥΠΡΑΠ ΓΟΗΒΑΠ 

  ΕΑΣΑΟΗΑΠ ΚΗΣΑΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΠΡΑΙΗΑ» 

  2006

  11. ΗΑΙΝΓΝΠ ΠΔ ΔΘΛΗΑ 

  ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΡΝ

  ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ 

  ΠΣΖΠ ε.α.

  ΘΔΝΥΟΝΠ

  ΑΙΙΗΛΝΠ 

  - 2006

  12. ΗΠΣΠ ΔΛ ΡΖ ΔΛΥΠΔΗ  ΚΔΛΔΙΑΝΠ

  ΚΔΚΑΟΖΠ 

  ΑΛΟΔΑΠ

  ΙΑΚΞΟΝΞΝΙΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  ΑΛΡΥΛΗΝ Λ.

  ΠΑΝΙΑ 

  2002

  13. Ν ΝΠΚΝΠ ΠΡΝΛ 21Ν

  ΑΗΥΛΑ ΑΗ Ζ ΑΠΦΑΙΔΗΑ

  ΡΖΠ ΔΙΙΑΝΠ 

  ΖΚΖΡΟΗΝΠ Θ.

  ΚΑΛΗΑΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΔΙΙΖΛ» 

  -

  14. ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΖ ΗΠΣΠ ΡΖΠ

  ΡΝΟΗΑΠ

  (5Ζ ΔΝΠΖ) 

  ΘΑΛΝΠ Ξ. ΛΡΝΝΠ 

  ΛΗΝΠ Α.

  ΞΟΝΡΝΛΝΡΑΟΗΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ .

  ΡΝΟΗΖ 

  1999

  15. ΗΞΙΥΚΑΡΗΑ ΘΔΥΟΗΑ ΑΗΞΟΑΡΗΖ 

  GR. BERRIDGE ΔΝΠΔΗΠ«. ΡΝΟΗΖ» 

  2007

  16. ΝΠΠΝΒΝ- ΑΛΑΦΙΔΜΖ

  ΗΑΟΔΗΑΠ 

  ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΡΑΟΑΠ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΙΑΒΟΗΛΘΝΠ» 

  1999

  17. ΑΚΛΡΗΖ ΞΝΙΗΡΗΖ ΑΗ

  ΗΞΙΥΚΑΡΗΑ 

  ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ

  ΙΝΑΠ 

  ΔΞΔΘΑ  -

  18. Ν ΓΔΥΠΡΟΑΡΖΓΗΝΠ ΟΝΙΝΠ

  ΡΖΠ ΡΝΟΗΑΠ 

  ΘΑΛΝΠ Ξ. ΛΡΝΝΠ  ΔΝΠΔΗΠ .

  ΡΝΟΗΖ 

  2001

  19. ΗΔΘΛΔΠ ΞΝΙΗΡΗΔΠ ΑΗΠΡΟΑΡΗΥΡΗΔΠ ΠΛΘΖΔΠ-

  ΠΚΒΑΠΔΗΠ (2Ζ ΔΝΠΖ) 

  ΣΑΟ. Γ. ΛΗΝΙΑΝ  «ΠΡΟΑΡΖΓΗΔΠΔΝΠΔΗΠ ΔΞΔ» 

  1996

  20. Ν ΡΗΝΠ ΡΟΝΞΝΠ

  ΞΝΙΔΚΝ 

  VICTOR DAVIS

  HANSON

  EKΝΠΔΗΠ

  «K.TOYΟΗΖ»

  -

  ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ 

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  3/21

  Α/Α  ΣΙΣΛΟ ΒΙΒΛΙΟΤ  ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΔΚΟΣΗ  ΔΡΝΠ

  ΔΝΠΖΠ 

  1. ΠΡΑ ΣΟΝΛΗΑ ΡΖΠ

  ΘΔΙΙΑΠ - ΔΛΑΠ

  ΔΦΔΟΝΠ

  ΑΛΘΞΝΙΝΣΑΓΝΠ ΡΝ

  ΔΘΛΗΝ ΠΡΟΑΡΝ

  ΠΡΝΛ ΔΚΦΙΗΝ 1946-

  1950

  Δθ. Ανλγόρ

  Αλέξανδπορ άνηαρ 

  - -

  1. ΑΝΙΝΘΥΛΡΑΠ ΡΑ

  ΒΖΚΑΡΑ ΡΝ Κ.

  ΑΙΔΜΑΛΟΝ 2300

  ΣΟΝΛΗΑ ΚΔΡΑ

  Λίκορ ανϊλίδρ  Δκδόζειρ «ΚΗΙΖΡΝΠ»  -

  1. ΠΝΙΗ - ΑΡΑΡΥΓΖ

  ΠΝΙΗΥΡΥΛ -

  ΠΝΙΗΥΡΔΠ

  ΑΓΥΛΗΠΡΔΠ ΡΝ 1821

  π. Ηζηοπίαρ Ρζίλρ

  Γεώπγιορ 

  - -

  1. «ΡΝ ΝΣΗ ΡΖΠ ΞΟΝ

  ΡΝ 40» 

  μοζιογπάθορ-

  ζςγγπαθέαροπνήλιορ

  Σαηκώζηαρ

  - -

  1. ΑΛΑΟΝΚΔΠ ΠΡΝ

  ΞΑΟΔΙΘΝΛ 

  Δθ. Πσρ (ΚΣ) .

  Θεοδόζιορ Γκιάλαρ

  - -

  1. ΑΞΝΚΛΖΚΝΛΔΚΑΡΑ

  ΡΥΛ ΖΟΥΥΛ ΡΝ 1821

  (37 ΡΝΚΝΗ)

  - Δκδόζειρ «ΒΔΟΓΗΛΑ»  -

  1. Ζ ΔΘΛΗΖ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ

  ΠΡΝΛ ΞΔΗΟΑΗΑ 1941-

  1944

  Δκδόζειρ «ΣΟΠΝΠ

  ΡΞΝΠ»

  - -

  1. ΞΝΙΔΚΗΝΠ ΡΞΝΠ - Δκδόζειρ «ΞΝΙΔΚΗΝΠ

  ΡΞΝΠ»

  -

  1. Ζ ΗΠΡΝΟΗΑ ΔΛΝΠ

  ΙΑΝ: ΝΗ ΔΙΙΖΛΔΠ

  ΑΞΝ ΡΝ 324 ΔΥΠ

  ΠΖΚΔΟΑ

  - Δκδόζειρ «ΥΛ/ΛΝ

  ΡΝΟΗΖ» 

  -

  1. ΡΑ ΝΞΙΑ ΡΝ

  ΚΑΔΝΛΗΝ ΑΓΥΛΑ

  Βοςλεςηήρ Βοιωηίαρ

  Αναζηάζιορ Ιιάζκορ 

  - -

  1. ΔΙΙΖΛΗΝΗ ΘΖΠΑΟΝΗ Μέν Απαογιάνν  Δκδόζειρ «Νικοςμενικόρ -

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  4/21

  ΠΡΖΛ ΝΗΝΚΔΛΖ  Δλλνιζμόρ»

  1. ΝΒΗΗΝ

  ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΔΗΠ

  ΘΔΝΥΟΝΠ Σ.

  ΡΠΝΣΑΙΖΠ 

  - 2005

  1. ΞΝΗΝΗ ΡΝΟΝΗ; Λικόλαορ Σειλαδάκρ  Δκδόζειρ «ΞΔΙΑΠΓΝΠ»  -

  1. Ν ΞΙΑΠΡΖΟΑΠ ΑΗ Ζ

  ΔΞΝΣΖ ΡΝ (3 ΡΝΚΝΗ)

  - Δκδόζειρ

  «ΔΞΗΑΗΟΝΡΖΡΑ» 

  -

  2. ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΝ

  ΙΗΚΔΛΗΝ ΠΥΚΑΡΝΠ 

  ΔΛΥΠΖ ΑΞΝΠΡΟΑΡΥΛ

  ΑΜΥΛ ΙΗΚΔΛΗΝ

  ΠΥΚΑΡΝΠ 

  - 1999

  3. ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝ  Η. Κ. ΕΑΚΞΑΟΡΑΠ  ΔΘΑ  1998

  4. ΝΗ ΑΛΑΚΛΖΠΔΗΠ ΔΛΝΠ

  ΔΔΙΞΖ 

  ΓΔΥΟΓΗΝΠ Ξ.

  ΚΞΔΟΔΙΖΠ 

  ΡΔΠ  2007

  5. ΟΝΞΔΙ. ΡΝ ΝΣΟΝ

  ΡΖΠ ΗΠΡΝΟΗΑΠ

  ΒΗΡΥΟ Β.

  ΛΗΝΙΡΠΗΝΠ 

  ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΣΑΗΑ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «EUROBOOKS»

  2003

  6. ΟΝΞΔΙ. Ζ ΖΟΥΖ

  ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ ΡΥΛ

  ΝΣΟΥΛ 

  ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΣΑΟΥΛΗΡΖΠ  ΔΝΠΔΗΠ «ΞΔΙΡΖ»  -

  7. ΡΝ ΑΙΒΑΛΗΝ ΔΞΝΠ

  1940-1941

  ΓΗΑΛΛΖΠ ΝΟΗΖΠ  ΔΝΠΔΗΠ «ΗΥΙΝΠ»  2003

  8. Ν ΞΝΛΡΝΠ  - ΔΝΠΔΗΠ «ΚΑΙΙΗΑΟΖΠ

  ΞΑΗΔΗΑ Α.Δ» 

  -

  9. ΟΖΡΖ ΑΛΟΥΛ

  ΟΖΡΑΓΔΛΥΛ ΣΥΟΑ 

  ΟΗΡΠΑ ΣΑΡΕΝΞΝΙΝ  ΔΞΔΘΑ  2000

  10. ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΥΛ ΑΟΣΑΗΥΛ

  ΑΘΖΛΥΛ

  ΠΑΟΑΛΡΝΠ Η.

  ΑΟΓΑΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «GUTENBERG"

  2005

  11. Ζ ΘΟΑΖ ΡΥΛ 

  ΔΙΙΖΛΥΛ ΦΟΖΥΛ 

  ΗΥΑΛΛΖΠ Κ.

  ΕΑΚΞΑΡΑΠ 

  ΔΘΑ  2000

  12. ΝΗ ΝΙΚΞΗΑΝΗ

  ΑΓΥΛΔΠ ΠΡΖΛ ΑΟΣΑΗΑ

  ΔΙΙΑΑ 

  - «ΔΝΡΗΖ ΑΘΖΛΥΛ»  1982

  13. ΝΙΚΞΗΝΛΔΔΗΑ  KΥΛ/ΛΝΠ

  ΑΙΑΦΑΡΗΖΠ 

  UNIVERSITY STUDIO

  PRESS

  2001

  14. ΡΑ ΔΙΙΖΛΗΑ

  ΦΗΙΑΛΘΟΥΞΗΑ

  ΑΡΑΠΡΖ-ΚΑΡΑ ΠΡΖΛ

  ΦΥΗΥΛ

  ΠΗΖΟΝΞΝΙΝΠ 

  ΗΟΚΑ ΚΔΗΕΝΛΝΠ

  ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ 

  1999

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  5/21

  ΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ 

  15. ΝΙΚΞΗΑ. ΚΗΑ

  ΗΑΟΝΚΖ ΠΔ 4

  ΗΑΠΡΑΠΔΗΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΒΗΒΙΗΝΠΛΔΟΓΑΡΗΖ

  ΑΔΞΔ» 

  ΗΟΚΑ ΚΔΗΕΝΛΝΠ

  ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ 

  2004

  16. ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΖΠ ΞΔΟΓΖΠ 

  ΚΖΡΟΝΞΝΙΗΡΖΠ

  ΞΔΟΓΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ Γ.

  ΓΑΙΑΛΖΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΒΗΒΙΗΝΠΛΔΟΓΑΡΗΖ

  ΑΔΞΔ» 

  ΗΟΚΑ ΚΔΗΕΝΛΝΠ

  ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ 

  2003

  17. ΔΙΙΖΛΗΑ ΦΡΔΟΑ

  ΠΡΖΛ ΞΟΝ 

  Γ. ΚΖΡΠΑΛΑΠ  - 2005

  18. ΝΗ ΞΟΝΔΟΝΗ

  ΔΘΛΝΠΛΔΙΔΠΔΥΛ

  ΓΔΟΝΠΗΑΠ ΑΗ

  ΒΝΙΖΠ 

  ΘΥΚΑΠ Π. ΠΡΑΝΠ  ΔΝΠΔΗΠ «ΓΟΑΦΗΥΛ

  ΡΔΣΛΥΛ» Κ. ΟΥΚΑΛΝΠ

  ΔΞΔ 

  2002

  19. Ν ΔΙΙΖΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ

  ΡΟΗΡΖ ΣΗΙΗΔΡΗΑ 

  ΠΞΟΝΠ ΚΙΥΛΑΠ  ΔΝΠΔΗΠ «ΗΟΚΑ

  ΑΛΟΔΑ ΑΙΒΝ» 

  2001

  20. Ν ΑΠΡΑΘΚΖΡΝΠΞΑΟΑΓΥΛ ΠΡΖΛ

  ΗΠΡΝΟΗΑ 

  ΔΟΗ ΛΡΝΟΠΚΗΛΡ  ΔΝΠΔΗΠ «ΔΛΑΙΗΝΠ»  1999

  21. ΠΗΥΞΖ ΑΛΑΚΔΠΑ ΠΡΑ

  ΝΞΙΑ 

  ΡΕΝΛ ΑΟΛΡΔΛ 

  ΞΑΟΑΠΣΝΠ ΞΝΙΗΡΖΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΑΙΔΛΡΖΠ»  1992

  22. ΔΞΝΙΗΠ Ν

  ΥΚΥΗΝΓΟΑΦΝΠ 

  ΡΝΚ ΣΥΙΠ  ΔΝΠΔΗΠ «ΑΙΔΛΡΖΠ»  2002

  23. Ζ ΛΑΚΑΣΗΑ ΡΖΠ

  ΛΑΞΑΡΝ 1571 

  ΣΗΝ ΚΞΗΡΠΔΛΝ  ΔΝΠΔΗΠ «ΔΛΑΙΗΝΠ»  2006

  24. ΔΛΑΠ ΟΥΠΝΠ ΠΡΖΛ

  ΔΙΙΑΑ ΡΝ

  ΑΞΝΗΠΡΟΗΑ 

  . Κ. ΚΞΑΕΗΙΗ  ΔΝΠΔΗΠ «ΑΙΔΛΡΖΠ»  2000

  25. Ν ΚΑΔΝΛΗΝΠ

  ΑΓΥΛΑΠ ΠΡΖΛ

  ΔΛΡΟΗΖ ΚΑΔΝΛΗΑ 

  ΑΙΔΜΑΛΟΝΠ Κ.

  ΡΟΝΚΞΝΖΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΚΓΝΛΗΑ»  2006

  26. ΝΗ ΔΙΙΖΛΗΔΠ ΡΝ

  ΚΔΠΑΗΥΛΑ 

  ΒΑΠΗΙΖΠ ΚΗΠΟΖΠ  ΔΝΠΔΗΠ «ΔΑΛΟΝΠ»  2006

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  6/21

  27. ΞΔΛΡΔ ΖΚΔΟΔΠ ΠΡΝ

  ΙΝΛΗΛΝ

  ΚΑΗΝΠ 1940 

  ΡΕΝΛ ΙΝΑΠ  ΔΝΠΔΗΠ «ΔΛΑΙΗΝΠ»  2000

  28. ΡΝ ΚΔΓΑΙΔΗΝ ΡΖΠ

  ΠΞΑΟΡΖΠ 

  ΞΝΙ ΑΟΡΙΗΡΕ  ΔΝΠΔΗΠ «ΔΛΑΙΗΝΠ»  2004

  29. Ζ ΚΑΣΖ ΡΝ

  ΚΑΟΑΘΥΛΑ 

  ALAN LOYNT ΔΝΠΔΗΠ «ΔΛΑΙΗΝΠ»  2004

  30. ΑΞΝ ΡΝΛ

  ΑΟΚΑΓΔΥΛΑ ΔΥΠ ΡΖΛ

  ΞΡΥΠΖ ΡΖΠ ΟΥΚΖΠ-

  ΞΥΠ ΝΗ ΖΓΔΡΔΠ ΚΔ

  ΚΘΗΑ

  ΑΡΝΟΘΥΚΑΡΑ

  ΑΙΙΑΜΑΛ ΡΝΛ ΝΠΚΝ 

  ΔΟΗ ΛΡΝΟΠΚΗΛΡ  ΔΝΠΔΗΠ «ΔΛΑΙΗΝΠ»  2006

  31. Ζ ΛΑΚΑΣΗΑ ΡΖΠ

  ΛΑΞΑΡΝ

  ΒΑΠ. ΚΗΠΟΖΠ  ΔΝΠΔΗΠ «ΔΑΛΟΝΠ»  2004

  32. Ζ ΛΑΚΑΣΗΑ ΡΖΠ

  ΠΑΙΑΚΗΛΑΠ 

  ΥΛ/ΛΝΠ Λ. ΟΑΝΠ  ΔΝΠΔΗΠ «ΔΛΑΙΗΝΠ»  2004

  33. ΑΛΑΚΔΠΑ ΠΡΗΠ

  ΛΔΟΔΠ ΞΝΙΔΗΠ 

  A. C CRAYLING ΔΝΠΔΗΠΑΠΡΑΙΗΑ «»  2006

  34. ΠΡΖΛ ΑΛΑΡΝΙΖ ΡΝ

  ΖΙΗΝ 

  ΔΙΔΛΖ ΙΝΑΡΝ  «ΠΛΔΠΚΝΠ

  ΗΠΡΝΟΗΥΛ

  ΠΓΓΟΑΦΔΥΛ» 

  2001

  35. ΙΔΟΝΠ - Ζ ΚΑΙΡΑ ΡΝ

  ΑΗΓΑΗΝ

  (Β΄ ΔΝΠΖ) 

  ΚΗΣΑΙΖΠ Η.

  ΠΑΚΑΟΝΠ 

  ΔΗΗΖ

  ΝΙΝΙΖΟΥΚΔΛΖ

  ΟΑΠΖ ΙΔΟΝ 

  2001

  36. ΝΝΗΞΝΟΗΑ

  ΡΟΗΦΙΙΗΑΠ 

  ΠΡΑΦ. ΖΙ.

  ΞΑΟΑΠΔΝΞΝΙΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΔΔΚΑΖ» 

  2004

  37. ΝΗ ΠΛΔΞΔΗΔΠ ΡΝ

  ΗΣΑΠΚΝ 

  ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Κ.

  ΑΟΑΞΑΛΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΝΛΗΑΟΖΠ» 

  2002

  38. ΔΣΥ  ΝΞΙΝ ΡΖΛ

  ΑΓΣΝΛΖ 

  ΣΑΟΖΠ ΡΠΗΟΗΛΗΖΠ  ΔΝΠΔΗΠ «ΔΟΥΗΝΠ»  2006

  39. ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΠΡΝ ΑΗΓΑΗΝ

  ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΑΛΑΥΣΖ 

  (Β΄ ΔΝΠΖ) 

  - ΖΚΝΠ ΙΔΟΝ  1999

  40. ΑΗΚΑ ΑΗ ΑΦΛΔΠ ΔΙΔΘ. Η. ΡΠΗΚΞΗΖΠ  ΔΝΠΔΗΠ 2005

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  7/21

  1941-1945 «ADVENTURE" 

  41. Ζ ΔΜΝΝΠ ΡΝ

  ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 

  Dr. ΗΥΑΛΛΑ Γ.

  ΞΑΡΠΗΥΡΖ -

  ΡΠΑΞΝΛΗΖ &

  ΔΡΣ.-ΞΔΡΟΝΠ

  ΡΠΑΞΝΛΗΖΠ

  F.B.I.M.

  «IΟΚΑ ΠΝΦΗΑ»  -

  42. Ζ ΔΙΙΖΛΗΖ

  ΞΟΝΠΡΝΟΗΑ ΡΝ

  ΞΑΓΝΠΚΗΝ

  ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ 

  ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ

  ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΔΑΛΟΝΠ»  2006

  43. ΡΝ ΝΙΗΠΘΖΚΑ ΡΝ

  ΡΠΥΟΡΠΗΙ 

  ANTONI ROGERS ΔΝΠΔΗΠ «ΗΥΙΝΠ»  2005

  44. ΡΝ ΟΝΞΔΙ 60 ΣΟΝΛΗΑ

  ΚΔΡΑ 

  ΖΙΗΑΠ ΝΡΟΗΖΠ  - 2002

  45. ΟΝΞΔΙ ΑΛΑΚΛΖΠΔΗΠ

  ΡΥΛ ΞΟΥΡΑΓΥ-ΛΗΠΡΥΛ 

  ΖΙΗΑΠ ΝΡΟΗΖΠ  - 2006

  46. ΑΞΝ ΡΝ

  ΠΑΟΑΛΡΑΞΝΟΝ ΠΡΖ

  ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΖ 

  ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

  ΛΗΝΙΡΠΗΝΠ 

  ΒΑΠΗΙΖΠ ΓΝΛΑΟΖΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «GALERY COLLECTORS" 

  2002

  47. ΡΝ V ΠΛΡΑΓΚΑ

  ΞΟΝΒΝΙΗΝ ΑΡΑ

  ΡΗΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ

  1940-41

  ΙΝΑΠ

  ΚΑΟΗΛΝΞΝΙΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ 

  «TYPIKON AE» 

  2002

  48. ΡΝ ΤΥΚΑ 731  ΑΛΡΓΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ Λ.

  ΡΕΝΒΑΙΑΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ 

  «ΔΞΡΑΙΝΦΝΠ ΑΒΔΔ» 

  2007

  49. Ζ ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΦΑΠΖ

  ΡΖΠ ΔΛΝΞΙΖΠΑΛΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΠΡΖ

  ΚΑΔΝΛΗΑ

  1907-1908

  - ΚΝΠΔΗΝ

  ΚΑΔΝΛΗΝ ΑΓΥΛΑ 

  1998

  50. ΡΝ ΔΞΝΠ ΡΖΠ ΚΗΟΑΠ

  ΑΠΗΑΠ 1919 -1922

  ΣΟΖΠΡΝΠ ΛΔΟΑΛΡΕΖΠ  ΠΔΗΠ

  ΡΕΗΑΚΞΗΟΖΠ/ΞΟΑΚΗΑ 

  -

  51. Ζ ΔΙΙΑΑ ΑΗ Ν

  ΝΠΚΝΠ (1800 -

  2005)

  ΛΡΔΡΠΗΑΠ  ΔΝΠΔΗΠ «ΛΡΔΡΠΗΑ»  -

  52. ΝΗ ΞΝΙΔΚΝΗ ΡΝ 20Ν LUCIANO GARIBALDI ΔΝΠΔΗΠ -

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  8/21

  ΑΗΥΛΑ  «ΑΟΑΥΡΠΝΓΙΝ» 

  53. ΝΗ ΞΝΙΔΚΝΗ ΡΥΛ

  ΑΟΣΑΗΥΛ ΔΙΙΖΛΥΛ 

  VICTOR DAVIS

  HANSON

  ΔΝΠΔΗΠ «ΔΛΑΙΗΝΠ»  2005

  54. ΝΗ ΚΔΓΑΙΝΗ ΞΝΙΔΚΝΗΡΖΠ ΔΙΙΑΝΠ 1912 -

  1913, 1940-1941.

  ΡΗΡΝ Η. ΑΘΑΛΑΠΗΑΖ ΔΝΠΔΗΠ«.ΝΚΝΛΝΟΔΑΠ». 

  -

  55. ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΛΔΝΡΔΟΖΠ

  ΔΙΙΖΛΗΖΠ ΗΠΡΝΟΗΑΠ

  1828 - 1862

  - ΔΝΠΔΗΠ

  «.ΝΚΝΛΝΟΔΑΠ» 

  -

  56. Α΄  ΒΑΙΑΛΗΝΠ

  ΞΝΙΔΚΝΠ ΑΗ Ζ

  ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΠΖ ΡΖΠΘΔΠΠΑΙΝΛΗΖΠ 

  - ΔΞΔΘΑ  -

  57. Α΄ ΞΑΓΝΠΚΗΝΠ

  ΞΝΙΔΚΝΠ 

  J. H. J. ANDRESSEI ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΟΑΥΡΠΝΓΙΝ» 

  2005

  58. Β΄ ΞΑΓΝΠΚΗΝΠ

  ΞΝΙΔΚΝΠ 

  DAVID BOYLER ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΟΑΥΡΠΝΓΙΝ» 

  2005

  59. Ζ ΔΙΙΖΛΗΖ

  ΔΞΝΞΝΗΑ 1940-1941

  ΑΓΓΔΙΝΠ ΡΔΟΕΑΖΠ  ΓΔΠ  1990

  60. ΗΠΡΝΟΗΝ ΛΝΖΚΑ ΡΝΚΑΔΝΛΗΝ ΑΓΥΛΑ 

  ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ 

  ΦΗΙΝΗ ΡΝ ΚΝΠΔΗΝΚΑΔΝΛΗΝ ΑΓΥΛΑ 

  1984

  61. Ζ ΕΖΙΔΡΖ ΡΥΛ

  ΡΟΗΑΙΥΛ 

  ΖΚΖΡΟΗΝΠ

  ΑΘ.ΠΡΑΚΑΡΖΠ 

  - 2002

  62. ΞΔΟΑ ΑΞΝ ΡΖΛ

  ΑΡΑΠΡΟΝΦΖ

  -  ΗΟΚΑ ΚΔΗΕΝΛΝΠ

  ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ-

  -

  63. ΔΘΛΗΖ ΙΖΟΝΛΝΚΗΑ

  ΑΗ ΔΘΛΗΖ

  ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΠΡΖ

  ΚΑΔΝΛΗΑ ΡΝ 19Ν

  ΑΗΥΛΑ ΑΗ 20Ν

  ΑΗΥΛΑ 

  ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΝΦΝΠ  ΦΗΙΝΗ ΡΝ ΚΝΠΔΗΝ

  ΚΑΔΝΛΗΝ ΑΓΥΛΑ 

  -

  64. ΔΞΗΠΡΟΝΦΖ ΠΡΖΛ

  ΔΙΔΘΔΟΗΑ 

  - ΔΝΠΔΗΠ

  «ΔΓΟΖΓΝΟΠΖ» 

  2000

  65. ΔΞΗΡΝΚΖ ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΝ

  ΔΙΙΖΛΝΡΑΙΗΝ ΑΗ

  ΔΙΙΖΛΝΓΔΟΚΑΛΗΝ

  ΓΔΠ/ΗΠ - -

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  9/21

  ΞΝΙΔΚΝ 

  1940-41

  66. ΔΞΗΡΝΚΖ ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΝ

  ΔΙΙΖΛΝΡΑΙΗ-Ν ΑΗ

  ΔΙΙΖΛΝΓΔΟΚΑΛΗΝ

  ΞΝΙΔΚΝ 1940-41

  (ΑΛΑΡΞΥΠΖ) 

  ΓΔΠ/ΗΠ - -

  67. ΡΝ ΡΔΙΝΠ ΚΗΑΠ

  ΔΞΝΞΝΗΑΠ ΑΞΟΗΙΗΝΠ

  1941

  ΓΔΠ/ΗΠ - -

  68.. Ν ΔΙΙΖΛΝΡΑΙΗΝΠ

  ΞΝΙΔΚΝΠ 1940-41

  ΓΔΠ/ΗΠ - -

  69. ΔΟΔΡΖΟΗΝ

  ΞΝΙΔΚΗΥΛ

  ΓΔΓΝΛΝΡΥΛ ΡΝ

  ΔΙΙΖΛΗΝ ΔΘΛΝΠ 

  ΓΔΠ/ΗΠ - -

  70. ΔΞΗΡΝΚΖ ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΥΛ

  ΒΑΙΑΛΗΥΛ

  ΞΝΙΔΚΥΛ 

  ΓΔΠ/ΗΠ - -

  71. Ν ΔΙΙΖΛΗΝΠΠΡΟΑΡΝΠ ΑΡΑ ΡΝΠ

  ΒΑΙΑΛΗΝΠ

  ΞΝΙΔΚΝΠ 1912-13

  ΓΔΠ/ΗΠ - -

  72. ΝΚΖΟΝ ΝΠΠΔΗΑ  ΘΔΝΣ. Σ. ΡΠΝΣΑΙΖΠ  1999

  73. ΠΡΝΙΔΠ ΡΥΛ

  ΒΑΙΑΛΗΥΛ

  ΞΝΙΔΚΥΛ 

  ΓΗΑΛΛΖΠ ΚΙΥΛΑΠ  «ΠΡΟΑΡΖΓΗΔΠ

  ΔΝΠΔΗΠ ΔΞΔ»

  -

  74. Ζ ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΦΑΠΖΡΖΠ ΔΛΝΞΙΖΠ

  ΑΛΑΚΔΡΟΖΠΖΠ ΠΡΖΛ

  ΚΑΔΝΛΗΑ 

  ΒΑΠΗΙ. . ΓΝΛΑΟΖ»  «ΚΝΠΔΗΝΚΑΔΝΛΗΝ ΑΓΥΛΑ 

  1998

  75. ΚΑΣΝΚΔΛΑ ΠΚΒΝΙΑ  ΞΔΟΠΔΦΝΛΖ Γ.

  ΑΟΑΚΞΑΡΖ 

  «ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΔΠ

  ΔΝΠΔΗΠ» 

  2000

  76. Ν ΜΔΟΗΕΥΚΝΠ  ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΗΠΡΝΟΗΥΛ

  ΚΔΙΔΡΥΛ 

  1985

  77. Ν ΑΓΥΛΑΠ ΡΝΝΣΟΝ ΗΠΡΗΚΞΔΗ 

  ΝΚΖΟΝΠΞΑΞΑΝΞΝΙΝΠ 

  ΓΔΠ/7Ν ΔΓ  1998

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  10/21

  78. ΔΘΔΠΖ ΠΣΔΡΗΑ ΚΔ

  ΡΖΛ ΟΑΠΖ ΡΝ

  ΛΑΡΗΝ ΑΡΑ ΡΝΛ

  ΞΝΙΔΚΝ 1940-1944

  ΖΚΖΡΟΗΝΠ .

  ΦΥΑΠ 

  «ΠΡΟΑΡΖΓΗΔΠ

  ΔΝΠΔΗΠ ΔΞΔ» 

  -

  79. ΔΙΙΖΛΗΖ 

  ΔΞΝΞΝΗΗΑ 

  ΑΓΓΔΙΝΠ ΡΔΟΕΑΖΠ  ΓΔΠ/7Ν ΔΓ  1990

  80. Ζ ΠΚΒΝΙΖ ΡΖΠ

  ΘΟΑΖΠ ΠΡΝΠ

  ΑΞΔΙΔΘΔΟΥΡΗΝΠ

  ΑΓΥΛΔΠ ΡΝ ΔΘΛΝΠ 

  ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ Ξ.

  ΔΘΚΗΑΖΠ 

  «ΑΗΓΑΗΝ»  2002

  81. ΑΗΚΑ ΑΗ ΑΦΛΔΠ

  1941-1945

  ΡΑΜΣΝΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ

  Η. ΡΠΗΚΞΗΖΠ 

  ANDVENTURE RRINT

  SHOP A.E

  2005

  82. Ζ ΦΙΝΓΑ ΡΖΠ

  ΔΙΔΘΔΟΗΑΠ - Ν

  ΑΓΥΛΑΠ ΡΥΛ

  ΔΙΙΖΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ

  ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑ 1821-

  1833

  ΔΝΠΔΗΠ «ΔΛΑΙΗΝΠ»  -

  83. Ζ ΛΔΝΡΔΟΖ ΑΗ

  ΠΓΣΟΝΛΖ

  ΚΑΔΝΛΗΑ 

  - ΔΝΠΔΗΠ

  «ΞΑΞΑΕΖΠΖΠ» 

  -

  84. ΑΟΑΠΑΖΠ  ΖΚΖΡΟΗΝΠ

  ΦΥΡΗΑΖΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΑΟΛΑΝΡΖ»  -

  85. ΙΔΥΚΑ

  ΑΟΣΗΠΡΟΑΡΖΓΝΠ

  ΑΟΑΠΑΖΠ 

  ΠΣΖΠ ε.α. ΠΡΔΟΓΗΝΠ

  ΡΔΓΝΠ 

  - -

  86. Ζ ΞΙΑΠΡΝΓΟΑΦΖΠΖ

  ΡΖΠ ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΡΖΠΚΑΔΝΛΗΑΠ

  Λ. . ΚΑΟΡΖ  «ΔΟΝΔΝΡΗΖ ΔΞΔ»  1983

  87. ΝΗ ΚΔΓΑΙΡΔΟΔΠ

  ΚΑΣΔΠ ΡΖΠ ΗΠΡΝΟΗΑΠ 

  JOHN MAC DONALD ΔΝΠΔΗΠ «ΠΑΒΑΙΑ»  -

  88. ΘΔΝΥΟΝΠ

  ΝΙΝΝΡΟΥΛΖΠ - Ν

  ΘΟΙΗΝΠ ΓΔΟΝΠ ΡΝ

  ΚΥΟΗΑ 

  ΓΗΑΛΛΖΠ ΚΑΟΟΔΠ  ΔΝΠΔΗΠ «ΑΙΔΛΡΖ»  -

  89. ΟΖΡΖ  Ζ ΚΑΣΖ ΑΗ ΖΑΛΡΗΠΡΑΠΖ 

  ANTONI BEEVOR ΔΝΠΔΗΠ «ΓΝΒΝΠΡΖ»  -

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  11/21

  90. ΚΑΔΝΛΔΠ

  ΞΝΙΔΚΑΟΣΝΗ

  ΠΚΞΝΙΔΚΗ-ΠΡΔΠ ΡΝ

  ΑΙΔΜΑΛΟΝ

  ΖΚΖΡΟΗΝΠ Η.

  ΡΠΗΚΞΝΗΖΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΑΙΔΛΡΖ»  -

  91. ΚΔΓΑΙΝΗ ΠΡΟΑΡΖΓΝΗ

  ΑΗ ΝΗ ΛΗΖΦΝΟΔΠ

  ΚΑΣΔΠ ΡΝΠ 

  ANTONI LEVESEY ΔΝΠΔΗΠ «ΠΑΒΑΙΑΠ»  -

  92. ΔΓΥ ΔΗΠΔΒΑΙΑ ΠΡΖΛ

  ΔΙΙΑΑ 

  ΒΗΠΝΛΡΗ ΞΟΑΠΑ  ΔΝΠΔΗΠ «ΓΝΒΝΡΠΖ»  -

  93. ΠΡΑΙΗΓΟΑΛΡ  ANTONI BEEVOR ΔΝΠΔΗΠ «ΓΝΒΝΡΠΖ»  -

  94. ΟΝΡΥΛ Ζ

  ΞΝΟΦΟΝΓΔΛΛΖΡΖΡΝ ΔΚΦΙΗΝ 

  ΦΥΡΖΠ ΚΔΡΑΙΙΖΛΝΠ  ΔΝΠΔΗΠ «ΗΛΖΡΟΝ»  -

  95. ΗΡΑΙΝΓΔΟΚΑΛΗΖ

  ΔΞΗΘΔΠΖ ΔΛΑΛΡΗΝΛ

  ΡΖΠ ΔΙΙΑΝΠ 

  ΖΔΗΛΕ Α. RICHTER ΔΝΠΔΗΠ «ΓΝΒΝΡΠΖ» 

  96. ΒΔΟΝΙΗΛΝ- Ζ ΞΡΥΠΖ

  1945

  ANTONI BEEVOR ΔΝΠΔΗΠ «ΓΝΒΝΡΠΖ» 

  97. ΑΓΛΥΠΡΝΗ

  ΠΡΟΑΡΗΥΡΔΠ 

  ΚΑΛΝΠ ΚΑΠΡΝΟΑΝΠ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΝΟΔΗΝΠ ΗΞΞΝΠ» 

  98. ΡΝ ΞΝΙΗΡΗΝ ΗΠΙΑΚ  ΣΟΖΠΡΝΠ - ΖΙΗΑΠ Ζ.

  ΣΑΙΑΕΗΑΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ 

  «ΝΚΛΗΝΠ' 

  -

  99. Ν ΟΝΙΝΠ ΡΖΠ

  ΟΥΠΠΗΑΠ ΠΡΖΛ

  ΞΑΓΝΠΚΗΑ ΗΠΡΝΟΗΑ 

  ΚΑRSHAL T. POE ΔΝΠΔΗΠ

  «ΔΙΑΡΖ» 

  -

  100.ΞΑΞΑΘΚΗΝΠ

  ΒΙΑΣΑΒΑΠ 

  ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ

  ΑΞΝΠΡΝΙΑΝΞΝΙΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΓΔΛΔΠΗΠ»  -

  ΒΙΒΛΙΑ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ 

  Α/

  Α 

  ΣΙΣΛΟ ΒΙΒΛΙΟΤ  ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΔΚΟΣΗ  ΔΡΝΠ

  ΔΝΠΖ

  Π 

  1. Ν ΔΔΙΞΗΠ  ΓΗΑΛΛΖΠ «ΠΡΟΑΡΖΓΗΔΠ -

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  12/21

  ΚΙΥΛΑΠ 

  π. ΑΛΟΔΑΠ

  ΑΠΡΑΛΖΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ ΔΞΔ» 

  1. JOINT MILΗTARY ENGLISΖ

  (3 ΡΝΚΝΗ + 2 ΙΔΜΗΑ

  [ΑΓΓΙΝ-ΔΙΙΖΛΗΝ,

  ΔΙΙΖΛΝ-ΑΓΓΙΗΝ] + 1

  DVD)

  -

  π. ΑΛΟΔΑΠ

  ΑΠΡΑΛΖΠ 

  Δκδοηικόρ Δμοπικόρ

  Νπγανιζμόρ

  «ΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ

  ΡΝΟΗΖ» /p> 

  -

  2. ΌΞΙΑ ΡΥΛ ΒΑΙΑΛΗΥΛ

  ΞΝΙΔΚΥΛ 1912-1913

  ΞΝΙΔΚΗΝ

  ΚΝΠΔΗΝ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΡΝΞΗΝ»  1993

  3. ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΑ ΔΚΒΙΖΚΑΡΑ  ΓΔΠ/1ο ΔΓ  ΔΝΠΖ ΓΔΠ/1Ν ΔΓ 1999

  4. ΝΗ ΔΕΥΛΝΗ  - «ΠΡΟΑΡΖΓΗΔΠΔΝΠΔΗΠ ΔΞΔ» 

  -

  5. ΡΑ ΦΙΑΗΑ ΡΖΠ

  ΔΙΙΖΛΝΒΝΙΓΑΟΗΖΠ

  ΚΔΘΝΟΗΝ 

  ΑΛΣΖΠ (ΞΕ)

  ΓΔΥΟΓΗΝΠ

  ΑΟΑΚΞΑΡΠΝΙΖΠ 

  ΔΝΠΖ ΄ΠΠ/29 ΠΞ  2002

  6. ΡΑ ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΑ ΚΝΠΔΗΑ

  ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΑ 

  ΖΚΖΡΟΖΠ

  ΚΙΥΛΑΠ 

  ΓΔΠ/ΗΠ  2003

  8. Ν ΤΖΦΗΑΝΠ ΝΠΚΝΠ

  ΠΡΖΛ ΔΘΛΗΖ ΑΚΛΑ 

  ΑΙΔΜΑΛΟΝΠ

  ΞΝΙΚΔΛΝΞΝΙΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΔΙΙΖΛΗΑ ΓΟΑΚΚΑΡΑ» 

  2001

  9. ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΖ ΒΗΒΙΝΠ  ΗΥΑΛΛΖΠ

  ΓΗΑΛΛΑΝΟΑΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ . ΡΝΟΗΖ  1997

  10. ΔΓΣΔΗΟΗΗΝ ΡΥΛ ΒΑΠΗΥΛ

  ΝΗΝΛΝΚΗΥΛ ΔΛΛΝΗΥΛ 

  ΓΗΥΟΓΝΠ

  ΑΓΑΞΖΡΝΠ 

  - 2004

  11. ΑΗΓΑΗΝ 1943  ΚΑΛΝΠ

  ΚΑΠΡΝΟΑΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΝΟΔΗΝΠ ΗΞΞΝΠ» 

  -

  12. ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΖ ΠΣΝΙΖ

  ΔΔΙΞΗΥΛ 1828-1998

  ΑΛΡΓΝ ε.α.

  ΣΟΖΠΡΝ

  ΦΥΡΝΞΝΙΝ 

  ΡΔΠ  1998

  13. ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΝΠ ΞΝΗΛΗΝΠ

  ΥΗΑΠ 

  ΔΓΔΛΗΝΠ ΑΟ.

  ΓΗΑΟΔΙΖΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ 

  «COSMOLIGUA» 

  2005

  14. ΔΟΚΖΛΔΡΗΝ ΔΓΣΔΗΟΗΗΝ

  ΑΓΓΙΗΥΛ ΝΟΥΛ

  ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΖΠ

  ΗΞΙΥΚΑΡΗΑΠ 

  ΚΑΟΗΝΠ Ι.

  ΝΟΑΙΖΠ 

  ΗΥΑΛΛΖΠ Α.

  ΟΑΓΗΝΠ 

  ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ

  ΑΚΛΡΗΥΛ

  ΑΛΑΙΠΔΥΛ 

  2000

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  13/21

  15. ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΡΝΛ ΔΙΙΖΛΑ

  ΠΡΟΑΡΗΥΡΖ 

  ΠΞΟΝΠ

  ΠΡΑΚΑΡΖΠ

  ΚΔΠΖΚΔΟΖΠ 

  - 1999

  16. ΡΝ 9ο ΠΛΡΑΓΚΑ ΞΔΕΗΝ  ΣΟΖΠΡΝΠ Ξ.

  ΝΠΠΗΥΟΖΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΖΙΔΡΟΝΛ»  2006

  17. ΞΔΟ ΒΥΚΥΛ ΑΗ ΔΠΡΗΥΛ  ΛΗΝΠ

  ΞΑΞΑΒΑΠΗΙΔΗΝ 

  Θ.Ι.Ξ.Ι. ΔΠΡΗΑ

  ΖΞΔΗΟΥΡΥΛ 

  2003

  18. Ν ΑΡΑΟΝΚΔΑΠ  ΓΔΥΟΓΗΝ .

  ΑΟΑΚΞΑΡΕΖ 

  - 2000

  19. ΟΝΚΔΙ - Ζ ΑΙΔΞΝ ΡΖΠ

  ΔΟΖΚΝ 

  DAVID IRVING ΔΝΠΔΗΠ «ΓΝΒΝΠΡΖ)  2005

  20. Ζ ΚΑΣΖ ΡΝ ΔΚΞΝΟΔΗΝ  ΥΠΡΑΠ Η.ΞΑΡΝΟΖΠ 

  STUDIO ΞΑΟΝΠ  2007

  21. ΝΗ ΔΙΙΖΛΝ ΑΚΔΟΗΑΛΝΗ

  ΔΘΔΙΝΛΡΔΠ ΠΡΖΛ ΔΘΛΗΖ

  ΑΛΡΗΠΡΑΠΖ 

  ΓΔΠ/ΗΠ  ΓΔΠ/ΗΠ  2005

  22. ΝΗ ΔΙΙΖΛΔΠ

  ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΝΗ 

  ΑΛΡΥΛΖΠ

  ΑΑΟΑΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΞΑΞΑΕΖΠΖ»  2006

  23. ΞΝΙΗΡΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΝ

  ΑΗ ΔΘΛΗΖ ΑΚΛΑ 

  ΔΘΑ  ΔΘΑ  -

  24. ΔΙΔΘΔΟΗΑ ΠΞΟΝΠ

  ΑΘ.ΑΛΗΛΑΠ 

  ΔΝΡΗΖ ΑΙΦΑ 

  25. Ν ΑΞΝΟΟΖΡΝΠ ΑΡΡΗΙΑΠ ΠΑΒΒΑΠ .

  ΒΙΑΠΖΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΝΟΔΗΝΠ ΗΞΞΝΠ» 

  -

  26. ΡΝ ΔΠΡΟΑΡΔΡΗΝ ΠΥΚΑ 

  ΔΙΙΑΝΠ ΔΗΠ ΝΟΔΑΛ 

  ΓΔΠ/ΗΠ  ΓΔΠ/ΗΠ  1977

  27. Ζ ΓΔΗΝΛΝΚΗΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

  ΡΝ ΠΡΟΑΡΝ ΑΡΑ ΡΝΛ

  ΞΝΙΔΚΝ 1940-41

  ΓΔΠ/ΗΠ  1983

  28. Ζ ΔΙΙΖΛΗΖ ΛΑΚΖ

  ΠΡΖΛ ΑΙΒΑΛΗΑ

  ΑΞΟΗΙΗΝΠ 1997 

  ΓΔΠ/ΗΠ  1998

  29. Ζ ΔΙΙΖΛΗΖ ΛΑΚΖ

  ΠΡΖΛ ΑΙΒΑΛΗΑ 

  ΑΞΟΗΙΗΝΠ - ΑΓΝΠΡΝΠ

  1997

  ΓΔΠ/ΗΠ  1998

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  14/21

  30.. Ζ ΔΗΟΖΛΔΡΗΖ

  ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΠΡΖ ΠΝΚΑΙΗΑ 

  ΓΔΠ/ΗΠ  1995

  31. Ζ ΠΛΝΞΡΗΖ ΗΠΡΝΟΗΑ

  ΡΝ ΓΔΠ 

  ΓΔΠ/ΗΠ  2001

  32. ΚΔΓΑΙΖ ΠΛΑ

  ΔΓΙΝΞΑΗΔΗΑ 

  ΞΝ ΡΖΛ ΑΗΓΗΑ

  ΡΝ ΔΘΑ ΔΞΗ

  ΞΝΟΓΔΗΑΠ 

  Γ. ΞΑΞΑΛΡΥΛΗΝ 

  «ΠΡΟΑΡΖΓΗΔΠ

  ΔΝΠΔΗΠ ΔΞΔ» 

  2000

  33. ΝΖΓΝΠ ΔΞΗΒΗΥΠΖΠ ΡΖΠ

  S.A.S.

  JHON WISERMAN «ΠΡΟΑΡΖΓΗΔΠΔΝΠΔΗ

  Π» 

  1990

  34. Ζ ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΖ ΠΣΝΙΖ

  ΡΥΛ ΔΔΙΞΗΥΛ 

  ΑΛΟΔΑΠ

  ΑΠΡΑΛΖΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΔΙΙΖΛΗΑ

  ΓΟΑΚΚΑΡΑ» 

  2000

  35. ΝΗ 100 ΚΔΓΑΙΡΔΟΝΗ

  ΠΡΟΑΡΖΓΝΗ ΝΙΥΛ ΡΥΛ

  ΔΞΝΣΥΛ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΔΛΑΙΗΝΠ» 

  36. ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΔΠ ΓΑΦΔΠ  GEOFREY REGAN «ΠΡΟΑΡΖΓΗΔΠ

  ΔΝΠΔΗΠ ΔΞΔ» 

  1996

  37. ΑΔΟΝΞΝΟΗΔΠ ΓΑΦΔΠ  GEOFREY REGAN «ΠΡΟΑΡΖΓΗΔΠ

  ΔΝΠΔΗΠ ΔΞΔ» 

  1996

  38. ΛΑΡΗΔΠ ΓΑΦΔΠ  GEOFREY REGAN «ΠΡΟΑΡΖΓΗΔΠΔΝΠΔΗΠ ΔΞΔ» 

  1996

  39. ΡΔΣΛΗΔΠ ΚΑΣΖΠ ΠΡΝΛ

  ΑΟΣΑΗΝ ΝΠΚΝ 

  ANGLIM JESTICE -

  RICE -USCH-

  SEZZARI

  ΔΝΠΔΗΠ «ΠΑΒΑΙΑΠ»  -

  40. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖ

  ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΖ

  ΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑ 

  ΓΗΥΟΓΝ ΑΦΔΠ  ΞΑΞΑΕΖΠΖΠ 

  41. ΚΔΗΝΛΝΡΖΡΔΠ DUMDAR- ΑΛΛΑ

  ΝΛΡΝ-

  ΗΛΦΝΓΛΥΚΥΛ

  ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ 

  Α/Α  ΣΙΣΛΟ ΒΙΒΛΙΟΤ  ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΔΚΟΣΗ  ΔΣΟ

  ΔΚΟ 

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  15/21

  1. ΡΝ ΠΝΑΗ ΡΥΛ

  ΑΛΔΚΝΠΡΟΝΒΗΙΥΛ 

  ΝΗΙΗΑΚ ΚΞΑΟΝΝΕ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΞΝΞΔΗΟΑ» 

  2001

  1. ΝΣΗ ΠΡΖΛ ΞΑΙΗΑ ΞΝΙΖ  Λίκορ Σςδίπογλος  Δκδόζειρ

  «ΔΟΥΗΝΠ» 

  -

  2. ΑΛΛΗΒΑΠ Ν ΑΟΣΖΝΛΗΝΠ  ROSSE LESKIE ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ» 

  1998

  3. ΞΑΗΡΔΠ  ΑΙΔΜΑΛΟΑ ΗΠΟΙΖ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ

  2005

  4. ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΓΓΔΙΝΠ  ΚΗΑ WALTARΗ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ 

  2003

  5. ΝΡΑΛ Ζ ΗΛΑ ΑΙΙΑΕΔΗ ΡΝΛ

  ΝΠΚΝ 

  IZRAELEWICZ ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΠΡΑΙΗΑ» 

  2006

  6. Ζ ΑΚΞΑΛΑ ΡΖΠ ΚΑΔΝΛΗΑΠ  KNUP H. THOMSEN ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ 

  1992

  7. ΝΗ ΦΙΑΔΠ ΡΖΠ ΑΛΑΡΝΙΗΑΠ  ΞΑΠΣΑΙΖΠ

  ΙΑΚΞΑΟΖΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΞΑΡΑΖ» 

  2005

  8. Ζ ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΖΠ ΚΝΚΗΑΠ (2Ζ

  ΔΝΠΖ) 

  ΘΔΝΦΗΙΝΠ ΓΥΡΗΔ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ 

  1989

  9. ΔΟΥΡΑΠ ΑΗ ΘΑΛΑΡΝΠ ΠΡΖ

  ΠΔΟΒΗΑ 

  ΑΙΚΞΔΟ 

  ΡΠΔΟΠΡΔΟΚΞΔΛΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ 

  2000

  10. ΠΛΝΣΔ Ν ΑΗΓΞΡΗΝΠ  ΚΗΑ WALTARΗ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ 

  2006

  11. ΡΝ ΞΙΝΗΝ ΦΑΛΡΑΠΚΑ  ΦΟΔΛΡΔΟΗ ΚΑΟΗΑΡ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ 

  2004

  12. Ν ΑΓΛΥΠΡΝΠ ΠΡΟΑΡΗΥΡΖΠ  VINO LINNA ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ 

  1995

  13. ΑΑΖΚΗΑ ΚΔΠΠΖΛΖΠ ΑΗ

  ΞΔΟΗΣΥΟΥΛ 

  ΖΚΖΡΟΗΝΠ

  ΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ .

  ΑΞΝΞΝΙΝΠ 

  1989

  14. ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ  ΖΚΖΡΟΗΝΠ

  ΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ .

  ΑΞΝΞΝΙΝΠ 

  1983

  15. ΚΘΝΗ ΑΗ ΘΟΙΝΗ ΡΥΛ

  ΚΔΓΑΙΥΛ ΟΝΚΥΛ 

  ΑΙΔΜΑΛΟΝΠ

  ΝΚΑΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ 

  2001

  16. Ν ΞΝΙΗΡΖΠ ΞΑΗΖΛ  ΣΑΝΑΟΛΡ ΦΑΠΡ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ 

  1986

  17. ΔΙΔΡΑ ΗΖΓΖΚΑΡΑ  ΑΛΡΝΛΗ ΡΠΔΣΝΦ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ 

  1996

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  16/21

  18. ΔΠΚΝΗ ΑΗΚΑΡΝΠ  ΡΕΔΛΗΦΔΟ ΙΑΠ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ 

  2004

  19. 1619 ΡΑΠΝΠ ΝΝΓΗΑΠ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΖΠ» 

  2004

  20. ΔΙΙΖΛΗΝ ΔΓΔΟΡΖΟΗΝ  ΠΞΟΝΠ ΠΡΑΚ.

  ΚΔΠΖΚΔΟΖΠ 

  - 1999

  21. ΡΟΗΙΝΓΗΑ ΔΛΝΠ ΡΑΜΗΗΝ  ΙΑΚΞΟΗΛΗΖΠ

  ΑΛΡΥΛΗΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΠΑΒΑΙΑΠ» 

  1996

  22. Ν ΑΔΙΦΝΠ ΡΖΠ ΑΟΗΑΛΖΠ  ΡΕΝΛ ΛΡΔΚΞΔΠΔ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ 

  1999

  23. ΑΞΔΡΑΛ ΑΓΟΑΠ  ΘΔΝΥΟΝΠ ΓΟ.

  ΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ 

  «ΔΞΡΑΙΝΦΝΠΑΒΔΔ» 

  2005

  24. ΦΘΗΛΝΞΥΟΝ ΡΝ 1904 ΠΡΖΛ

  ΚΑΔΝΛΗΑ 

  ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ .

  ΓΝΛΑΟΖΠ 

  ΖΚΝΠΗΔΚΑΡΑ

  «ΚΝΠΔΗΝ

  ΚΑΔΝΛΗΝ

  ΑΓΥΛΑ» 

  1992

  25. Ζ ΔΙΙΖΛΗΖ ΙΝΓΝΡΔΣΛΗΑ  ΡΑΠΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΑΖΠ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΜΑΛΟΝΠ» 

  2001

  26. Ζ ΦΙΝΓΑ ΡΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΑΠ  DAVID BREWER ΔΝΠΔΗΠ«ΔΛΑΙΗΝΠ» 

  2004

  27. ΡΝ ΑΗΓΑΗΝ ΠΡΗΠ ΦΙΝΓΔΠ  - ΔΝΠΔΗΠ

  ΑΠΡΑΙΗΑ 

  28 Ν ΔΑΛΔΑΠ ΡΝ 9ος ΖΚΖΡΟΗΝΠ

  ΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ 

  - -

  29 ΞΝΗΖΡΗΖ ΠΙΙΝΓΖ ΠΔ

  ΟΝΚΝΠ ΦΓΖΠ 

  ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

  ΣΟΠΑΛΘΑΝΞΝΙΝΠ 

  - -

  30 ΓΔΛΛΑΗΝΗ ΑΞΔΡΑΛΑΗΝΗ  RYDYARD KIPLING EKΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ» 

  -

  31 ΡΝ ΡΑΜΗΗ ΠΡΖΛ ΑΙΖ ΡΝ

  ΡΑΚΔΟΙΑΛΝ 

  ΟΝ ΓΝΛΕΑΙΔΠ ΛΡΔ

  ΙΑΒΗΣΝ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ» 

  -

  32 ΠΡΗΣΝΗ ΑΟΝΡΟΝ ΛΗ  ΥΛ/ΛΝΠ ΞΑΡΠΑΙΝΠ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΘ.ΠΡΑΚΝΙΖ» 

  33 Ν ΓΗΥΟΓΝΠ ΣΔΗΚΥΛΑΠ ΑΗ Ζ

  ΡΟΑΓΥΗΑ 

  ΝΟΑΛΗΑ

  ΡΝΡΝΛΡΕΖ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΔΙΑΡΖ» 

  34 ΖΙΗΝΒΑΠΗΙΔΚΑ ΠΡΝ ΚΑΟΗΑ ΑΟΔΙΑ  ΔΝΠΔΗΠ

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  17/21

  ΚΔΛΡΕΑΝΑ  «ΔΙΑΡΖ» 

  35 ΝΗ ΘΖΠΑΟΝΗ ΡΖΠ ΡΔΣΛΖΠ  ΚΑΟΝΠ ΑΡΡΑΛΔΝΠ 

  ΓΗΑΠΚΗΛΑ ΡΟΦΥΛΖ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΝΗΚΖ» 

  36. Ζ ΚΑΠΑ ΡΝ ΑΞΝΙΙΥΛΑ  ΚΑΗΟΖ ΟΔΛΝ  ΔΝΠΔΗΠ«ΑΙΔΛΡΖΠ» 

  -

  ΒΙΒΛΙΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΔΩ 

  Α/Α  ΣΙΣΛΟ ΒΙΒΛΙΟΤ  ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΔΚΟΣΗ  ΔΣΟΔΚΟΗ 

  1. ΠΑΗ-Ζ ΚΑΣΖ ΠΡΑ

  ΑΠΞΟΑ ΑΗ ΚΑΟΑ

  ΡΔΡΟΑΓΥΛΑ-1ορ και 2ορ

  ΡΝΚΝΠ-Β΄ ΔΝΠΖ 

  Ανσρ ε.α. Ηωάννρ

  Ξαναγάκορ 

  - -

  1. FAMILY HEALTH

  «ΠΓΣΟΝΛΝΠΗ ΑΡΟΗΝΠ

  ΒΝΖΘΝΠ» (4 ΡΝΚΝΗ)

  Δκδόζειρ

  «ΛΡΔΡΠΗΑ» 

  - -

  1. ΔΙΙΑΠ ΑΛΥΘΔΛ  Λίκορ ανιλίδρ  Δκδόζειρ «ΚΗΙΖΡΝΠ»  -

  1. ΛΑΟΥΡΗΑ ΑΗ

  ΑΛΖΙΗΝΗ 

  οινωνιολόγορ-

  Δγκλμαηολόγορπ.

  Αναζηάζιορ Γ.

  Οούζζρ

  - -

  1. ΑΛΘΟΥΞΗΛΔΠ ΞΑΘΖΠΔΗΠ

  ΠΡΝ ΚΗΟΝΠΝΞΗΝ 

  Ιγορ (Η)

  Απσονηάκρ Πηαύπορ

  νηήρςηηαπολογικού

  Δπγαζηπίος 401

  ΓΠΛΑ 

  - -

  1. ΝΝΗΞΝΟΗΝ ΠΡΝ ΔΙΡΑ

  ΡΝ ΔΒΟΝ 

  ΄ΠΠ  «ΔΝΡΗΖ ΒΝΟΔΗΝ

  ΔΙΙΑΝΠ» 

  1997

  2. ΝΝΗΞΝΟΗΝ ΠΡΝΛ

  ΞΝΡΑΚΝ ΛΔΠΡΝ 

  ΄ΠΠ  «ΔΝΡΗΖ ΒΝΟΔΗΝ

  ΔΙΙΑΝΠ 

  1998

  3. ΑΛΘΟΥΞΝΗ ΑΗΞΑΟΑΝΠΗΑΑ ΔΞΑΓΓΔΙ-

  ΔΝΗΑΝΙΚΞΗΡΝ 

  ΔΝΠΔΗΠ«ΒΗΒΙΗΝΠΛΔΟΓΑΡΗΖ

  2003

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  18/21

  ΚΑΡΑ ΠΡΝ ΑΗΓΑΗΝ  ΑΡΔΟΗΛΑ ΝΟΟΔ -

  ΕΥΓΟΑΦΝ 

  ΔΞΔ» 

  4. ΗΑΟΝΚΔΠ ΠΡΖΛ

  ΑΘΖΛΑ 

  ΦΥΛΡΑΠ ΙΑΖΠ  ΔΝΠΔΗΠ «ΚΛΖΚΔΠ»  2004

  5. ΛΑΟΥΡΗΑ ΑΞΙΑ ΞΔΠ

  ΝΣΗ 

  ΑΛΡΓΝΠ ΥΛ/ΛΝΠ

  ΡΕΔΖΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  ΔΦΖΚΔΟΗΑ

  «ΝΕΑΛΖ» 

  2005

  6. ΓΟΝ ΞΟ-ΖΙΖΡΖΟΗΥΖ

  ΒΔΙΖ ΑΗ ΠΝΟΞΗΝΗ

  ΒΝΚΒΔΠ 

  ANDRIEN MAJOR ΔΝΠΔΗΠ

  «ΔΛΑΙΗΝΠ» 

  2006

  7. ΡΑΜΗΗΑ ΠΡΖ ΘΟΑΖ 

  ΠΡΑΘΖΠ ΖΙΗΑ

  ΞΑΟΑΠΔΝΞΝΙΝΠΑΗΛΘΝ 14-ΑΓ.

  ΞΑΟΑΠΔΖ

  Ρ:15343 

  - -

  8. ΓΟΗΞΞΖ ΞΡΖΛΥΛ  «ΠΡΟΑΡΖΓΗΔΠ

  ΔΝΠΔΗΠ ΔΞΔ» 

  9. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖΛ

  ΞΝΙΗΡΔΗΑ ΡΝ ΞΙΑΡΥΛΑ 

  JULIA ANNAS ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ» 

  2006

  10. ΙΑΗ ΔΙΗΑΠ ΑΟΞΝΠΑΗΥΛΥΛ 

  ΡΟΦ.ΝΠΚΝΞΝΙΝΠ

  ΔΓ. ΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝ 

  ΔΝΠΔΗΠ«ΗΖΛΔΔΠ» 

  2006

  11. ΞΗΠΗΗΑ  ΒΑΠΝΠ

  ΒΝΓΗΑΡΕΝΓΙΝ 

  ΗΟΚΑ ΚΔΗΕΝΛΝΠ

  ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ 

  1998

  12. Ζ ΞΘΑΓΝΟΔΗΑ ΡΟΝΦΖ  ΒΗΛΡΠΔΛΡΕΝ

  ΝΟΑΛΡΝ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ» 

  2006

  13. ΑΙΑΒΟΡΑ 

  ΓΖ ΚΑΟΡΟΥΛ ΑΗΖΟΥΥΛ 

  ΞΟΥΡΝΠΓΓΔΙΝΠ 

  ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΚΞΗΟΚΑΠΑΙΔΜΗΝ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΑΒΟΡΑ» 

  2003

  14. ΓΗΑ ΛΑ ΓΔΟΑΠΝΚΔ 

  ΝΙΝΗ ΑΙΡΔΟΑ 

  ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΓΗΕΔΙΖΠ 

  ΑΛΛΑ ΑΚΝΗΟΑ 

  ΑΑΖΚΗΑ ΑΘΖΛΥΛ  1986

  15. Ζ ΣΟΗΠΡΗΑΛΗΖ

  ΘΟΖΠΔΗΑ  ΑΗ ΡΝ

  ΠΡΟΑΡΔΚΑ ΑΡΑ ΡΝΠ 3

  ΞΟΥΡΝΠ ΑΗΥΛΔΠ 

  ΞΟΥΡΝΠΓΓΔΙΝΠ

  ΓΔΥΟΓΗΝΠ .

  ΚΔΡΑΙΙΖΛΝΠ 

  ΔΝΠΖ ΞΔΟΗΝΗΝ

  «ΔΓΟΖΓΝΟΠΖ» ΡΖΠ

  ΘΟΖΠΔΡΗΖΠ

  ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΠΔ 

  2007

  16. ΝΠΚΑΛΗΖ ΛΔΝΙΖΠ ΠΑΟΟΖΠ  ΔΝΠΔΗΠ -

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  19/21

  ΞΟΑΓΚΑΡΗΝΡΖΡΑ «ΑΟΠΔΛΗΖΠ» 

  17. ΓΙΥΠΠΑ ΑΗ

  ΔΞΗΝΗΛΥΛΗΑ 

  ΖΚΖΡΟΗΝΠ

  ΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝ

  ΓΗΑΛΛΗΝ 

  1993

  18. ΡΗΝ ΞΑΟΑΘΟΝ  ΑΟΖΠ Γ.ΣΑΟΑΙΑΚΞΑΖΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ«ΔΙΙΖΛΗΑ

  ΓΟΑΚΚΑΡΑ» 

  2003

  19. Ζ ΠΙΙΖ ΡΝ ΗΝΛΗΝ  ΡΑΖ Α.

  ΠΑΙΗΡΕΝΓΙΝ 

  ΗΟΚΑ ΚΔΗΕΝΛΝΠ

  ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ 

  -

  20. ΑΟΣΑΗΝΔΙΙΖΛΗΔΠ

  ΦΟΑΠΔΗΠ ΑΗ ΔΦΟΑΠΔΗΠ

  ΞΝ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΚΔ

  ΑΗ ΠΖΚΔΟΑ 

  ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΒΗΠΗΔΡΝΠ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΔΑΛΟΝΠ» 

  2005

  21. Ν ΔΙΙΖΛΗΝΠ ΡΞΝΠ

  ΠΡΝ ΝΘΥΚΑΛΗΝ

  ΟΑΡΝΠ 

  DR. ARSLAN ΔΝΠΔΗΠ

  «ΔΞΡΑΙΝΦΝΠ ΑΒΔΔ» 

  2004

  22. ΡΔΠΡ ΞΟΝΠΥΞΗΝΡΖΡΑΠ

  ΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙ-ΚΑΡΗΝ

  ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ 

  ΠΞΟΝΠ ΑΟΔΝΠ 

  ΗΓΛΑΡΗΝΠ ΑΟΔΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΥΠΡΝΓΗΑΛΛΝΠ» 

  2006

  23. ΤΣΝΙΝΓΗΑ ΡΝ

  ΑΛΘΟΥΞΝ 

  - ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΟΛΑΝΡΖ» 

  2005

  24. ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΖ

  ΤΣΝΙΝΓΗΑ 

  ΓΟΖΓ. Ξ. ΥΠΡΑΟΑΠ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΟΛΑΝΡΖ» 

  2002

  25. ΑΚΔΟΗΑΛΝΗ

  ΞΟΑΓΚΑΡΗΠΡΔΠ

  ΦΗΙΝΠΝΦΝΗ 

  π. Γ. ΞΑΡΠΗΥΡΖ -

  ΡΠΑΞΝΛΗΝ 

  ΗΟΚΑ Π.Ν.Φ.Η.Α.  -

  26. ΑΓΥΛΗΠΚΑΡΑ ΡΗΘΔΛΡΑΗ 

  ΞΔΛΡΔ 

  ΡΑΖΠ

  ΑΡΠΗΚΑΟΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΚΛΖΚΔΠ»  2004

  27. ΝΙΚΞΗΑΝΗ ΑΓΥΛΔΠ

  «ΑΘΖΛΑ 2004» 

  ΓΟΖΓΝΟΖΠ

  ΠΡΑΚΝΙΖΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΛΑΠΡΝ»  2004

  28. ΝΗΛΥΛΗΑ

  ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ 

  π. ΓΗΥΟΓΝΠ

  ΞΗΞΔΟΝΞΝΙΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΛΗΝΙΑ» 

  1997

  29. ΞΟΝΠΥΞΗΝΡΖΡΑ  ΑΟΖΠ

  ΗΑΚΑΛΡΝΞΝΙΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΑΦΝΗ

  ΓΔΥΟΓΗΝΞΝΙΝΗ 

  -

  30. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ  ΑΟΖΠ

  ΗΑΚΑΛΡΝΞΝΙΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΑΦΝΗ

  ΓΔΥΟΓΗΝΞΝΙΝΗ 

  -

  31. ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ  ΑΟΖΠ ΔΝΠΔΗΠ «ΑΦΝΗ -

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  20/21

  ΗΑΚΑΛΡΝΞΝΙΝΠ  ΓΔΥΟΓΗΝΞΝΙΝΗ 

  32 ΠΠΡΖΚΑΡΑ

  ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΖΠ ΑΗ

  ΑΛΑΙΡΗΑ

  ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΓΗΑ ΡΖΛ

  ΑΚΛΑ 

  ΑΙΔΜΑΛΟΝΠ

  ΞΝΙΚΔΛΝΞΝΙΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΔΜΑΛΡΑΠ» 

  1999

  33. ΝΖΓΝΠ ΝΗΛΝΡΗΥΛ

  ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ-

  ΡΥΛ 2003-2008

  - WORLD FINANCE S.A 2003

  34. ΟΗΠΗΚΑ ΣΟΝΛΗΑ

  (ΑΓΥΛΔΠ ΓΗΑ ΡΖ

  ΖΚΝΟΑΡΗΑ 1936-1996)

  ΓΗΑΛΛΖΠ

  ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΞΝΙΝΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΞΟΝΠΖΛΗΝ» 

  2001

  35 ΝΗ ΑΓΗΝΗ ΠΡΟΑΡΗΥΡΔΠ -

  ΔΗΝΛΔΠ ΑΗ ΒΗΝΗ 

  ΗΥΑΛΛΖΠ

  ΠΝΙΗΥΡΖΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΞΝΙΓΟΑΚΚΑ ΑΔ» &

  «ΦΡΟΑΖΠ ΑΔ» 

  2006

  36. ΡΑ ΝΙΚΞΗΑ 1859 -1889

  ΣΟΝΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΝ

  ΟΝΚΑΛΡΗΠΚΝ 

  - ΗΟΚΑ ΠΝΦΗΑ  2005

  37. ΔΓΣΔΗΟΗΗΝ ΑΡΝΑΚΛΑΠ  ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ

  ΣΑΠΗΑΙΖΠ 

  - 2006

  38. ΓΙΥΠΠΑ - ΙΝΓΝΠ -

  ΓΟΑΦΖ 

  ΖΚΖΡΟΗΝΠ

  ΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ 

  - 1984

  39. ΝΗ ΔΞΗΡΑΦΗΝΗ ΙΝΓΝΗ ΡΖΠ

  ΔΙΙΖΛΗΖΠ

  ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΑΠ 

  Θ. Γ. ΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΔΝΠΔΗΠ «ΞΝΛΡΝΠ»  -

  40. ΞΑΡΟΗΝΓΛΥΠΗΑ  ΔΦΖΚΔΟΗΑ ΔΘΛΝΠ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΞΖΓΑΠΝΠ Α.Δ» 

  -

  41 ΔΞΑΗΔΠΖ ΑΗΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΑ 

  ΚΑΠΡΝΟΑΖ ΔΙΔΛΑ 

  ΚΞΑΙΡΑ ΖΟΥ-ΔΝΠΔΗΠ «ΑΣΡΗΑ»  --

  42. ΔΓΙΝΞΑΗΔΗΑ

  ΑΟΣΑΗΥΛ ΔΙΙΖΛΥΛ

  ΕΥΓΟΑΦΥΛ ΑΗ

  ΤΖΦΝΘΔΡΥΛ 

  ΡΝΡΑ ΡΠΑΝ-

  ΝΛΒΔΟΡΗΛΝ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΞΑΟΑΙΝΠ» 

  2005

  43 ΞΑΓΝΠΚΗΑ

  ΙΖΟΝΛΝΚΗΑ ΝΛΔΠΝ -

  ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔΛΝΗΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΝΗ ΡΝΞΝΗ 

  ΚΑΟΝ ΑΡΑΛΔΝ 

  ΓΗΑΠΚΗΛΑ ΡΟΦΥΛΖ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΝΗΚΖ»  -

 • 8/19/2019 Proteinomena_Vivlia στρατός

  21/21

  44. ΠΛΡΝΚΝΓΟΑΦΗΔΠ Λ. ΡΑΠΗΝΞΝΙΝΠ - 2003

  45. Ζ ΔΛ ΚΔΠΠΖΛΗΑ ΗΔΟΑ

  ΚΝΛΖ ΒΝΙΑΛΝ 

  ΗΥΑΛΛΖΠ Κ.

  ΒΗΟΒΗΙΑΠ 

  Η.Κ.ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ  1989

  46. Ζ ΞΙΑΠΡΝΓΟΑΦΖΠΖ ΡΖΠΗΠΡΝΟΗΑΠ ΡΖΠ

  ΚΑΔΝΛΗΑΠ 

  ΛΗΝΙΑΝΠ ΚΑΟΡΖΠ  - -

  47. Ν ΑΓΗΝΠ ΝΠΚΑΠ Ν

  ΑΗΡΥΙΝΠ ΑΗ Ζ ΔΞΝΣΖ

  ΡΝ 

  ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

  ΑΙΑΚΞΝΖΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ

  «PUBLICATIONS" 

  -

  48. Ζ ΡΔΣΛΗΖ ΡΖΠ

  ΞΟΝΑΛΑΟΗΠΖΠ 

  ΛΗΝΙΑΝΠ ΔΚΚ.

  ΠΝΞΗΥΛΖΠ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΙΣΛΗΑ»  -

  49 Α΄ ΞΑΓΝΠΚΗΝΠΞΝΙΔΚΝΠ 

  JOHN LIVESEY ΔΝΠΔΗΠ «ΠΑΒΑΙΑ» 

  50 Β΄ ΞΑΓΝΠΚΗΝΠ

  ΞΝΙΔΚΝΠ 

  ANTONI LINESEY ΔΝΠΔΗΠ «ΠΑΒΑΙΑ» 

  51 ΑΛΘΝΙΝΓΗΑ ΓΛΥΚΗΥΛ

  ΑΗ ΔΞΗΓΟΑΚΚΑ-ΡΗΥΛ

  ΦΟΑΠΔΥΛ 

  ΖΙΗΑΠ Λ. ΚΗΣΑΙΝΠ  ΔΝΠΔΗΠ

  «ΑΙΔΛΡΖΠ» 

  52 ΠΔΜΝΑΙΗΖ ΑΓΥΓΖ ΑΞΝ

  ΣΟΗΠΡΗΑΛΗΖ ΖΘΗΖΘΔΥΟΖΠΖ 

  - ΔΝΠΔΗΠ «ΙΣΛΝΠ»  -

  53 ΕΥΛΡΑΛΝΠ ΡΟΝΚΝΠ  ΚICHAEL T.

  OSTELHOLM

  JOHN SCHWARTZ

  ΔΝΠΔΗΠ «ΔΙΑΡΖ»  -

  54 ΡΑ ΠΣΝΙΔΗΑ ΠΡΖΛ

  ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΑ 

  ΔΛΔΘ ΡΕ. ΦΟΖΚΑΛ  ΔΝΠΔΗΠ «ΝΚΗΝΠ»  -

  55 ΔΞΡΑ ΠΡΑΓΝΛΔΠ ΠΡΝΛ

  ΥΔΑΛΝ ΡΖΠ ΓΛΥΠΖΠ

  ΑΗ ΠΡΖΛ ΔΞΑΗΔΠΖ 

  ΔΛΥΠΖ ΔΙΙΖΛΥΛ

  ΦΠΗΥΛ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΔΙΑΡΖ» 

  56 ΞΑΓΝΠΚΗΑ

  ΙΖΟΝΛΝΚΗΑ ΝΛΔΠΝ -

  ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔΛΔΠ

  ΦΠΗΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ 

  ΚΑΟΝ ΑΡΑΛΔΝ 

  ΓΗΑΠΚΗΛΑ ΡΟΦΥΛΖ 

  ΔΝΠΔΗΠ «ΝΗΚΖ»  -