ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ...

of 17/17
Οιλητής Οιλητής : : αράκης αράκης Ιωάννης Ιωάννης / / ντης ντης ΕΠΑ ΕΠΑ . . Σ Σ . . Χανίων Χανίων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ( ( ΕΠΑ ΕΠΑ . . Σ Σ .) .)
 • date post

  05-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ...

 • Ο�ιλητήςΟ�ιλητής: : �αράκης�αράκης ΙωάννηςΙωάννης

  ��//ντηςντης ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ. . ΧανίωνΧανίων

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣΣΧΟΛΕΣΣΧΟΛΕΣ((ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ.).)

 • ΑπευθύνονταιΑπευθύνονται σεσε αθητέςαθητές//τριεςτριες πουπου ενδιαφέρονταιενδιαφέρονται νανα

  αποκτήσουναποκτήσουν πτυχίοπτυχίο καικαι άδειαάδεια εξασκήσεωςεξασκήσεως

  επαγγέλατοςεπαγγέλατος στηνστην ειδικότηταειδικότητα πουπου επιθυούνεπιθυούν..

 • ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑΓΙΑ ΤΙΣΤΙΣ ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ. .

  •• ΙΡΥΘΗΚΑΝΙΡΥΘΗΚΑΝ ΜΕΜΕ ΤΟΤΟ ΝΟΜΟΝΟΜΟ 3475/20063475/2006

  •• ΗΗ ΦΟΙΤΗΣΗΦΟΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ �ΙΕΤΗΣ�ΙΕΤΗΣ ((ΑΑ’’ ΚΑΙΚΑΙ ΒΒ’’ ΤΑΞΗΤΑΞΗ))

  •• OI OI ΑΠΟΦΟΙΤΟΙΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥΤΟΥ ΑΑ’’ ΚΥΚΛΟΥΚΥΚΛΟΥ ΤΕΕΤΕΕ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝΣΤΗΝ´´ ΤΑΞΗΤΑΞΗ ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ. . ΣΕΣΕ ΣΥΝΑΦΗΣΥΝΑΦΗ ΕΙ�ΙΚΟΤΗΤΑΕΙ�ΙΚΟΤΗΤΑ

  •• 2525 ΙΑΚΤΙΚΕΣΙΑΚΤΙΚΕΣ !ΡΕΣ!ΡΕΣ ΑΝΑΑΝΑ ΕΒΟΜΑΑΕΒΟΜΑΑ ((55 !ΡΕΣ!ΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙ!ΣΗΜΕΡΗΣΙ!Σ))

  •• ΤΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕ!ΡΙΑΘΕ!ΡΙΑ ΚΑΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣΤΗΣ ΕΙΙΚΟΤΗΤΑΣΕΙΙΚΟΤΗΤΑΣ

  •• ΕΝΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥΛΥΚΕΙΟΥ

 • ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑΓΙΑ ΤΙΣΤΙΣ ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ. . •• ΣτηνΣτην Α΄Α΄ ΤάξηΤάξη τηςτης ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ. . εγγράφονταιεγγράφονται::

  �� αα) ) ΠροαχθέντεςΠροαχθέντες στηνστην ´´ τάξητάξη τωντων Επαγγελ�ατικώνΕπαγγελ�ατικών ήή ΓενικώνΓενικώνΛυκείωνΛυκείων,,TT..ΕΕ..ΛΛ., ., ΕνΕν. . ΛυκείωνΛυκείων, , ΛΕΝΛΕΝ, , ΕΠΛΕΠΛ η�ερησίωνη�ερησίων καικαι εσπερινώνεσπερινών,,απόφοιτοιαπόφοιτοι ΛυκείουΛυκείου γιαγια τηντην απόκτησηαπόκτηση ειδικότηταςειδικότητας..

  �� ββ) ) ΠροαχθέντεςΠροαχθέντες στηστη ´´ τάξητάξη τουτου Α΄κύκλουΑ΄κύκλου ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ..

  �� γγ) ) ΚάτοχοιΚάτοχοι πτυχίουπτυχίου ΤΕΛΤΕΛ, , ΤΕΣΤΕΣ, , ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ, , Α΄Α΄ ήή Β΄Β΄ κύκλουκύκλου ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ καικαι τωντωνισοτί�ωνισοτί�ων σχολώνσχολών γιαγια τηντην απόκτησηαπόκτηση άλληςάλλης ειδικότηταςειδικότητας. .

  �� δδ) ) ΠροαχθέντεςΠροαχθέντες τηςτης ΄΄ τάξηςτάξης τουτου παλαιούπαλαιού εξαταξίουεξαταξίου Γυ�νασίουΓυ�νασίου. .

  �� εε) ) ΠροαχθέντεςΠροαχθέντες στηνστην ôô τάξητάξη ΕσπερινούΕσπερινού ΤΕΛΤΕΛ. .

  •• ΣτηνΣτην ´´ ΤάξηΤάξη τηςτης ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ. . εγγράφονταιεγγράφονται::�� αα) ) ΠροαχθέντεςΠροαχθέντες τηςτης Α΄Α΄ τάξητάξη τωντων ΕΠΑΣΕΠΑΣ..

  �� ββ) ) ΚάτοχοιΚάτοχοι πτυχίουπτυχίου τουτου Α΄κύκλουΑ΄κύκλου ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ. . στηνστην ίδιαίδια ήή σεσε συναφήσυναφή ειδικότηταειδικότητα..

  ΟΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝΦΟΙΤΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙΠΡΕΠΕΙ ΝΑΝΑ ΕΧΟΥΝΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙ!ΣΕΙΤΕΛΕΙ!ΣΕΙ ΤΗΝΤΗΝΑΑ’’ ΤΑΞΗΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥΓΕΝΙΚΟΥ ΉΉ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥΛΥΚΕΙΟΥ

 • ΕΙ�ΙΚΟΤΗΤΕΣΕΙ�ΙΚΟΤΗΤΕΣ Τ3ΝΤ3Ν ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ..

  1.1. ΤΕΧΝΙΤ!ΝΤΕΧΝΙΤ!Ν ΑΕΡΙ!ΝΑΕΡΙ!Ν ΚΑΥΣΙΜ!ΝΚΑΥΣΙΜ!Ν ((ΦυσικούΦυσικού ΑερίουΑερίου))

  2.2. ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝ!ΝΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝ!Ν CNCCNC

  3.3. ΘΕΡΜΟΫΡΑΥΛΙΚ!ΝΘΕΡΜΟΫΡΑΥΛΙΚ!Ν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ!ΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ!Ν ΚΑΙΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤ!ΝΣΥΝΤΗΡΗΤ!Ν ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

  4.4. ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤ!ΝΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤ!Ν ΑΕΡΟΣΚΑΦ!ΝΑΕΡΟΣΚΑΦ!Ν

  5.5. ΑΜΑΞ!ΜΑΤ!ΝΑΜΑΞ!ΜΑΤ!Ν

  6.6. ΤΕΧΝΙΤ!ΝΤΕΧΝΙΤ!Ν ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ!ΝΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ!Ν ΕΡΓΑΣΙ!ΝΕΡΓΑΣΙ!Ν

  7.7. ΚΤΙΡΙΑΚ!ΝΚΤΙΡΙΑΚ!Ν ΕΡΓ!ΝΕΡΓ!Ν

 • ΕΙ�ΙΚΟΤΗΤΕΣΕΙ�ΙΚΟΤΗΤΕΣ Τ3ΝΤ3Ν ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ..

  8.8. ΣΧΕΙΑΣΜΟΥΣΧΕΙΑΣΜΟΥ ΕΣ!ΤΕΡΙΚ!ΝΕΣ!ΤΕΡΙΚ!Ν Χ!Ρ!ΝΧ!Ρ!Ν

  9.9. ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

  10.10. ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ

  11.11. ΚΕΡΑΜΙΚΗΣΚΕΡΑΜΙΚΗΣ –– ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

  12.12. ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΑΣΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΑΣ –– ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

  13.13. ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΡΓ!ΝΕΡΓ!Ν ΤΕΧΝΗΣΤΕΧΝΗΣ –– ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  14.14. ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ –– ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥΕΠΙΠΛΟΥ

  15.15. ΣΧΕΙΑΣΗΣΣΧΕΙΑΣΗΣ ΚΑΙΚΑΙ ΠΑΡΑΓ!ΓΗΣΠΑΡΑΓ!ΓΗΣ ΕΝΥΜΑΤΟΣΕΝΥΜΑΤΟΣ

 • ΕΙ�ΙΚΟΤΗΤΕΣΕΙ�ΙΚΟΤΗΤΕΣ Τ3ΝΤ3Ν ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ..

  16.16.ΑΓΡΟΤΙΚ!ΝΑΓΡΟΤΙΚ!Ν ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ!ΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤ!Ν

  17.17.ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ RR ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ

  18.18.ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚ!ΝΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚ!Ν ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ!ΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ!Ν –– ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥΤΟΠΙΟΥ

  19.19.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚ!ΝΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚ!Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥ!ΝΚΑΤΑΣΚΕΥ!Ν ΚΑΙΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ!ΝΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ!Ν

  20.20.ΕΝΡΟΚΟΜΙΑΣΕΝΡΟΚΟΜΙΑΣ

  21.21.Ζ!ΟΤΕΧΝΙΑΣΖ!ΟΤΕΧΝΙΑΣ

  22.22. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ –– ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ

  23.23.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ!ΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ!Ν ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

  24.24.ΒΟΗΘ!ΝΒΟΗΘ!Ν ΟΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤ!ΝΟΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤ!Ν

 • ΕΙ�ΙΚΟΤΗΤΕΣΕΙ�ΙΚΟΤΗΤΕΣ Τ3ΝΤ3Ν ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ..

  24.24. ΒΟΗΘ!ΝΒΟΗΘ!Ν ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤ!ΝΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤ!Ν

  25.25. ΒΟΗΘ!ΝΒΟΗΘ!Ν ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚ!ΝΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚ!Ν ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ!ΝΕΡΓΑΣΤΗΡΙ!Ν

  27.27. ΒΟΗΘ!ΝΒΟΗΘ!Ν ΦΑΡΜΑΚΕΙ!ΝΦΑΡΜΑΚΕΙ!Ν

  28.28. ΧΗΜΙΚ!ΝΧΗΜΙΚ!Ν ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ!ΝΕΡΓΑΣΤΗΡΙ!Ν ΚΑΙΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚ!ΝΥΛΙΚ!Ν

  29.29. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΤΕΧΝΗΣ

  30.30. ΚΟΜΜ!ΤΙΚΗΣΚΟΜΜ!ΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΤΕΧΝΗΣ

  31.31. ΞΕΝΟΟΧΕΙΑΚ!ΝΞΕΝΟΟΧΕΙΑΚ!Ν ΚΑΙΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚ!ΝΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚ!Ν ΥΠΗΡΕΣΙ!ΝΥΠΗΡΕΣΙ!Ν

  32.32. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΤΕΧΝΗΣ

  33.33. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΤΕΧΝΗΣ

 • ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ. . ΧΑΝΙ3ΝΧΑΝΙ3Ν•• ΙΡΥΘΗΚΕΙΡΥΘΗΚΕ ΜΕΜΕ ΤΟΤΟ ΦΕΚΦΕΚ 1602/121602/1255885520082008 ΜΕΜΕ ΤΙΣΤΙΣ ΕΞΗΣΕΞΗΣ ΕΙΚΟΤΗΤΕΣΕΙΚΟΤΗΤΕΣ::

  1.1. ΘΕΡΜΟΫ�ΡΑΥΛΙΚ3ΝΘΕΡΜΟΫ�ΡΑΥΛΙΚ3Ν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ3ΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ3Ν ΚΑΙΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤ3ΝΣΥΝΤΗΡΗΤ3Ν ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

  2.2. ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝ3ΝΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝ3Ν CNCCNC

  3.3. ΤΕΧΝΙΤ3ΝΤΕΧΝΙΤ3Ν ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ3ΝΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ3Ν ΕΡΓΑΣΙ3ΝΕΡΓΑΣΙ3Ν

  4.4. ΚΤΙΡΙΑΚ3ΝΚΤΙΡΙΑΚ3Ν ΕΡΓ3ΝΕΡΓ3Ν

  5.5. ΣΧΕ�ΙΑΣΜΟΥΣΧΕ�ΙΑΣΜΟΥ ΕΣ3ΤΕΡΙΚ3ΝΕΣ3ΤΕΡΙΚ3Ν Χ3Ρ3ΝΧ3Ρ3Ν

  6.6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ3ΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ3Ν ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

  7.7. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚ3ΝΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚ3Ν ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ3ΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ3Ν –– ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥΤΟΠΙΟΥ

  8.8. ΒΟΗΘ3ΝΒΟΗΘ3Ν ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤ3ΝΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤ3Ν

  9.9. ΒΟΗΘ3ΝΒΟΗΘ3Ν ΦΑΡΜΑΚΕΙ3ΝΦΑΡΜΑΚΕΙ3Ν

  10.10. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΤΕΧΝΗΣ

  11.11. ΚΟΜΜ3ΤΙΚΗΣΚΟΜΜ3ΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΤΕΧΝΗΣ

  12.12. ΞΕΝΟ�ΟΧΕΙΑΚ3ΝΞΕΝΟ�ΟΧΕΙΑΚ3Ν ΚΑΙΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚ3ΝΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚ3Ν ΥΠΗΡΕΣΙ3ΝΥΠΗΡΕΣΙ3Ν

 • ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ. . ΧΑΝΙ3ΝΧΑΝΙ3Ν

  •• ΟΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤ!ΝΜΑΘΗΤ!Ν ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  ΤΜΗΜΑΤΟΣΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΙΚΟΤΗΤΑΣΕΙΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΑΑ’’ ΚΑΙΚΑΙ ΒΒ’’ ΤΑΞΗΤΑΞΗ

  Τ!ΝΤ!Ν ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ.. ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕΣΕ 10 10 ΜΑΘΗΤΕΣΜΑΘΗΤΕΣ

  •• ΟΙΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑΧΡΟΝΙΑ ΣΕΣΕ

  ΟΛΕΣΟΛΕΣ ΜΑΖΙΜΑΖΙ ΤΙΣΤΙΣ ΕΙΙΚΟΤΗΤΕΣΕΙΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ 491491 ΜΑΘΗΤΕΣΜΑΘΗΤΕΣ

 • ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ. . ΧΑΝΙ3ΝΧΑΝΙ3Ν•• OOιι απόφοιτοιαπόφοιτοι αποκτούναποκτούν ΠτυχίοΠτυχίο ΜέσωνΜέσων ΤεχνικώνΤεχνικών ΣχολώνΣχολών επιπέδουεπιπέδου 33 �ε�ε

  βάσηβάση τοτο Νό�οΝό�ο 3475/2006 3475/2006 άρθροάρθρο 12 12 δίνειδίνει τηντην δυνατότηταδυνατότητα νανα αποκτήσουναποκτήσουν

  τηντην άδειαάδεια εξασκήσεωςεξασκήσεως πουπου είναιείναι αναγκαίααναγκαία γιαγια όλαόλα τατα επαγγέλ�αταεπαγγέλ�ατα �ε�ε

  σχετικήσχετική προϋπηρεσίαπροϋπηρεσία. .

  •• ΜπορούνΜπορούν νανα συνεχίσουνσυνεχίσουν σταστα ΙΕΚΙΕΚ, , �ε�ε δικαίω�αδικαίω�α νανα εγγραφούνεγγραφούν στοστο δεύτεροδεύτερο

  χρόνοχρόνο σταστα ΙΕΚΙΕΚ σεσε αντίστοιχηαντίστοιχη ειδικότηταειδικότητα. .

  •• ΤαΤα επαγγελ�ατικάεπαγγελ�ατικά δικαιώ�αταδικαιώ�ατα καθορίζονταικαθορίζονται απόαπό τιςτις διατάξειςδιατάξεις τηςτης

  παρπαρ.3 .3 τουτου άρθρουάρθρου 6 6 τουτου νν.2009/1992. .2009/1992.

  •• ΕπίσηςΕπίσης εξασφαλίζουνεξασφαλίζουν τηντην άδειαάδεια τουτου ΤεχνικούΤεχνικού ΑσφαλείαςΑσφαλείας �ια�ια ση�αντικήση�αντική

  νο�οθετικήνο�οθετική υποχρέωσηυποχρέωση πουπου εφαρ�όζεταιεφαρ�όζεται πλέονπλέον στουςστους χώρουςχώρους εργασίαςεργασίας..

  •• ΜπορούνΜπορούν νανα φοιτήσουνφοιτήσουν �αθητές�αθητές ανεξαρτήτωςανεξαρτήτως ηλικίαςηλικίας . .

  •• ΤοΤο ωράριοωράριο λειτουργίαςλειτουργίας είναιείναι απογευ�ατινόαπογευ�ατινό απόαπό 15.10 15.10 ��..�� έωςέως 19.1019.10��..��..

 • ΤΕΛΕΙ3ΝΟΝΤΑΣΤΕΛΕΙ3ΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝΤΗΝ ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ..

  ΕΝ�ΟΣΧΟΛΙΚΕΣΕΝ�ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  ΠτυχίοΠτυχίο τηςτης

  ειδικότηταςειδικότητας

  ΆδειαΆδεια ασκήσεωςασκήσεως

  επαγγέλ#ατοςεπαγγέλ#ατος ήή

  ΙΙ..ΕΕ..ΚΚ..

 • ΠληροφορίεςΠληροφορίες

  ΓιαΓια περισσότερεςπερισσότερες πληροφορίεςπληροφορίες στοστο τηλέφωνοτηλέφωνο28212821RR00RR36414 36414 απόαπό 15.0015.00��..�� έωςέως 20.00 20.00 ��..��. .

  καικαι στηνστην ιστοσελίδαιστοσελίδα τηςτης ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ. . ΧανίωνΧανίωνhttphttp://://epasepas55chanionchanion..grgr

  όπουόπου έχουνέχουν καταχωρηθείκαταχωρηθεί καικαιοιοι επαγγελ�ατικέςεπαγγελ�ατικές δυνατότητεςδυνατότητες τωντων παραπάνωπαραπάνωειδικοτήτωνειδικοτήτων καικαι χρήσι�εςχρήσι�ες πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια τηντην

  λειτουργίαλειτουργία τωντων ΕΠΑΣΕΠΑΣ..

 • ΕπαγγελOατικάΕπαγγελOατικά δικαιώOαταδικαιώOατα•• ΕίναιΕίναι γνωστόγνωστό ότιότι τατα επαγγελ�ατικάεπαγγελ�ατικά δικαιώ�αταδικαιώ�ατα χορηγούνχορηγούν

  ΑΕΙΑΑΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ηη οποίαοποία προϋποθέτειπροϋποθέτει::

  –– ΠτυχίοΠτυχίο

  –– ΠροϋπηρεσίαΠροϋπηρεσία ((πουπου διαφέρειδιαφέρει ανάανά ειδικότηταειδικότητα))

  ΒάσειΒάσει τηςτης απόφασηςαπόφασης 8/068/06RR04/2011 04/2011 τουτου

  ..ΣΣ. . τουτου ΕΕ..ΟΟ..ΠΠ..ΠΠ. . έγινεέγινε αντιστοίχησηαντιστοίχηση ειδικοτήτωνειδικοτήτων �ε�ε τατα επαγγελ�ατικάεπαγγελ�ατικά

  διακαιώ�αταδιακαιώ�ατα Β΄κύκλουΒ΄κύκλου ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ..

 • ΑντιστοιχίεςΑντιστοιχίες ειδικοτήτωνειδικοτήτων ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ. & . & εειδικοτήτωνιδικοτήτων ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ. . Β΄ΚύκλουΒ΄Κύκλου

  ΕιδικότητεςΕιδικότητες ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ.. ΕιδικότητεςΕιδικότητες ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ. . Β΄κύκλουΒ΄κύκλου

  ΜηχανοσυνθετώνΜηχανοσυνθετών ΑεροσκαφώνΑεροσκαφών ΜηχανοσυνθετώνΜηχανοσυνθετών ΑεροσκαφώνΑεροσκαφών

  ΚτιριακώνΚτιριακών ΈργωνΈργων ΚτιριακώνΚτιριακών ΈργωνΈργων

  Σχεδιασ�ούΣχεδιασ�ού ΕσωτερικώνΕσωτερικών ΧώρωνΧώρων Σχεδιασ�ούΣχεδιασ�ού ΕσωτερικώνΕσωτερικών ΧώρωνΧώρων

  ΑργυροχρυσοχοϊαςΑργυροχρυσοχοϊας ΑργυροχρυσοχοϊαςΑργυροχρυσοχοϊας

  ΕπιπλοποιίαςΕπιπλοποιίας ΕπιπλοποιίαςΕπιπλοποιίας

  Κερα�ικήςΚερα�ικής –– ΠυλοπλαστικήςΠυλοπλαστικής Κερα�ικήςΚερα�ικής –– ΠυλοπλαστικήςΠυλοπλαστικής

  ΨηφιδογραφίαςΨηφιδογραφίας RR ΥαλογραφίαςΥαλογραφίας ΨηφιδογραφίαςΨηφιδογραφίας RR ΥαλογραφίαςΥαλογραφίας

  ΣυντήρησηςΣυντήρησης ΈργωνΈργων ΤέχνηςΤέχνης ΑποκατάστασηςΑποκατάστασης ΣυντήρησηςΣυντήρησης ΈργωνΈργων ΤέχνηςΤέχνης ΑποκατάστασηςΑποκατάστασης

  ΒοηθώνΒοηθών ΟδοντοτεχνιτώνΟδοντοτεχνιτών ΒοηθώνΒοηθών ΟδοντοτεχνιτώνΟδοντοτεχνιτών

  ΒοηθώνΒοηθών ΦυσιοθεραπευτώνΦυσιοθεραπευτών ΒοηθώνΒοηθών ΦυσιοθεραπευτώνΦυσιοθεραπευτών

  ΒοηθώνΒοηθών ΑκτινολογικώνΑκτινολογικών ΕργαστηρίωνΕργαστηρίων ΒοηθώνΒοηθών ΑκτινολογικώνΑκτινολογικών ΕργαστηρίωνΕργαστηρίων

  Χη�ικώνΧη�ικών ΕργαστηρίωνΕργαστηρίων & & ΠοιοτικούΠοιοτικού ΕλέγχουΕλέγχου ΥλικώνΥλικών Χη�ικώνΧη�ικών ΕργαστηρίωνΕργαστηρίων & & ΠοιοτικούΠοιοτικού ΕλέγχουΕλέγχου ΥλικώνΥλικών

  ΑισθητικήςΑισθητικής ΤέχνηςΤέχνης ΑισθητικήςΑισθητικής ΤέχνηςΤέχνης

  Κο��ωτικήςΚο��ωτικής ΤέχνηςΤέχνης Κο��ωτικήςΚο��ωτικής ΤέχνηςΤέχνης

 • ΕπαγγελOατικάΕπαγγελOατικά δικαιώOαταδικαιώOαταΒάσειΒάσει τηςτης απόφασηςαπόφασης 8/068/06RR04/2011 04/2011 τουτου

  ..ΣΣ. . τουτου ΕΕ..ΟΟ..ΠΠ..ΠΠ. . έγινεέγινε αντιστοίχησηαντιστοίχηση ειδικοτήτωνειδικοτήτων �ε�ε τατα επαγγελ�ατικάεπαγγελ�ατικάδιακαιώ�αταδιακαιώ�ατα Β΄κύκλουΒ΄κύκλου ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ..

  •• ΣτιςΣτις ειδικότητεςειδικότητες πουπου δενδεν έγινεέγινε αντιστοίχησηαντιστοίχηση έχουνέχουν ξεκινήσειξεκινήσειτατα ΠΠ..

  . . έκδοσηςέκδοσης επαγγελ�ατικώνεπαγγελ�ατικών δικαιω�άτωνδικαιω�άτων..

  1. 1. ΒοηθώνΒοηθών Φαρ�ακείωνΦαρ�ακείων::

  RRΠτυχίοΠτυχίο & 12 & 12 �ήνες�ήνες προϋπηρεσίαπροϋπηρεσία

  2. 2. Θερ�οϋδραυλικώνΘερ�οϋδραυλικών & & συντηρητώνσυντηρητών κεντρικήςκεντρικής Θέρ�ανσηςΘέρ�ανσης

  RR ΠτυχίοΠτυχίο & 2 & 2 χρόνιαχρόνια προϋπηρεσίαπροϋπηρεσία

  3. 3. ΤεχνίτεςΤεχνίτες αερίωναερίων καυσί�ωνκαυσί�ων

  RR ΠτυχίοΠτυχίο & 2 & 2 χρόνιαχρόνια προϋπηρεσίαπροϋπηρεσία

  4. 4. Εργαλειο�ηχανώνΕργαλειο�ηχανών C.N.CC.N.C RR ΠτυχίοΠτυχίο & 2 & 2 χρόνιαχρόνια προϋπηρεσίαπροϋπηρεσία

  5. 5. ΤεχνίτεςΤεχνίτες ηλεκτρολογικώνηλεκτρολογικών ΕργασιώνΕργασιών –– Εκκρε�είΕκκρε�εί ηη αντιστοίχησηαντιστοίχηση

 • ΕΠΑΕΠΑ..ΣΣ. . ΧανίωνΧανίων

  ΣαςΣας ευχαριστώευχαριστώ πολύπολύ

  γιαγια τηντην προσοχήπροσοχή σαςσας!!!!!!