6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

of 18 /18
10 θ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΝΙΓΜΟΝΗ Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Transcript of 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

Page 1: 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

10θ ΕΝΟΣΗΣΑ

ΠΝΙΓΜΟΝΗ

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Page 2: 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

ΣΙ ΘΑ ΜΑΘΕΣΕ

το τζλοσ κα μπορείτε με τα χζρια ςασ και μόνον να:

Πλθςιάηετε με αςφάλεια ζναν πάςχοντα από πνιγμονι.

Αναγνωρίηετε ζναν πάςχοντα από πνιγμονι .

Απελευκερώνετε τον αεραγωγό.

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Page 3: 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

ΕΠΙΚΟΠΗΗ

Θεωρητικό μέροσ

Θα προθγθκεί μικρι διάλεξθ με κζμα:

Σθν αντιμετώπιςθ πνιγμονισ ςε ενιλικα.

Σθν αντιμετώπιςθ πνιγμονισ ςε παιδιά και βρζφθ.

Πρακτικό μέροσ

Θα ακολουκεί το πρακτικό μζροσ με:

Πρακτικι εξάςκθςθ ςε προπλάςματα παιδιοφ και βρζφουσ.

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Page 4: 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

ΟΡΙΜΟ

Είναι θ απόφραξθ του αεραγωγοφ από κάποιο ξζνο ςτερεό ςώμα (τροφι, μικρά αντικείμενα).

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Page 5: 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Page 6: 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Page 7: 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ

Ήπια απόφραξη

• Δυςκολία ςτθν αναπνοι

• Βιχασ

• υριγμόσ

Σοβαρή απόφραξη

• Δεν μπορεί να μιλιςει, να αναπνεφςει, ςιγι ςτθ προςπάκεια για βιχα

• Σελικά κα χάςει τισ αιςκιςεισ του

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Page 8: 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ

Αποτελεσματικός βήχας; • Ενκαρρφνουμε τον πάςχοντα να ςυνεχίςει να βιχει ενώ

ελζγχουμε για: Επιδείνωςθ Μθ αποτελεςματικό βιχα ι Άρςθ τθσ απόφραξθσ.

Μη αποτελεσματικός βήχας;

Ξεκινάμε τισ δεξιότθτεσ απομάκρυνςθσ του ξζνου ςώματοσ Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Page 9: 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ

Γζρνουμε μπροςτά το ςώμα του πάςχοντα και δίνουμε μζχρι πζντε πλήξεις ανάμεςα ςτισ ωμοπλάτεσ με φορά από πίςω προσ τα εμπρόσ.

Αν δε βγει το ξζνο ςώμα…

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Page 10: 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ

• Αγκαλιάζουμε τον πάςχοντα από πίςω.

• Τοποιετοφμε τθν γροκιά του ενόσ χεριοφ μεταξφ ομφαλοφ και ςτζρνου και το δεφτερο χζρι πάνω από το πρώτο.

• Εφαρμόηουμε απότομεσ ςυμπιέςεισ με κυκλικι φορά από κάτω προσ τα πάνω με δφναμθ ώςτε να εξζλκει το ξζνο ςώμα

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Page 11: 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

ΟΣΑΝ Ο ΠΑΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΟΤ

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Page 12: 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

ΟΣΑΝ Ο ΠΑΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΟΤ

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Page 13: 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ

Κάνουμε εναλλαγι των δφο παραπάνω ενεργειών

Αν ο πάςχων χάςει τισ αιςκιςεισ του και καταρρεφςει, ξεκινάμε ΚΑΡΠΑ

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Page 14: 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

ΠΡΟΟΧΗ

Μετά από κάκε ενζργεια ελζγχουμε αν βγικε το ξζνο ςώμα

και αν ξεκινιςουμε ΚΑΡΠΑ ελζγχουμε πριν από κάκε εμφφςθςθ.

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Page 15: 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΠΝΙΓΜΟΝΗ Ε ΠΑΙΔΙ Ή ΒΡΕΦΟ

Αξιολογοφμε τθ ςοβαρότθτα

Ήπια απόφραξθ αεραγωγοφ (αποτελεςματικόσ βιχασ)

Σοβαρθ απόφραξθ αεραγωγοφ (μθ αποτελεςματικόσ βιχασ)

Έχει αιςιθςεισ

5 πλιξεισ ςτθν πλάτθ 5 ωκιςεισ (Θωρακικζσ για βρζφθ. Κοιλιακζσ για παιδιά > 1 ζτουσ)

Δεν έχει αιςιθςεισ

Ελζγχουμε ςτόμα 5 εμφυςιςεισ Ξεκινάμε ΚΑΡΠΑ

Τον ενιαρρφνουμε να ςυνεχίςει να βθχει

υνεχίηουμε να ελζγχουμε για:

-Επιδείνωςθ ι -Μθ αποτελεςματικό βιχα ι

-Άρςθ τθσ απόφραξθσ

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Page 16: 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΠΝΙΓΜΟΝΗ Ε ΠΑΙΔΙ

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Page 17: 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΠΝΙΓΜΟΝΗ Ε ΒΡΕΦΟ

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Page 18: 6η ενοτητα αποφραξη αεραγωγου απο ξενο σωμα (πνιγμονη)

ΕΡΩΣΗΕΙ;

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ