ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019...

of 40 /40
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8480/289 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμο- νής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 «Κώ- δικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί- ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ- λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι- προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116). 5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ- μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα- ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο- μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208). 6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ- γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210). 7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ- γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»(Α’ 37). 9. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A’ 160). 10. Τις διατάξεις του π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουρ- γού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 28). 11. Τις διατάξεις της οικ. 66224/2014 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι- κότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθο- ρισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψη- λής ειδίκευσης» (7/Β’/2015), όπως ισχύει. 12. Το αριθμ. 5418/26.10.2018 έγγραφο της Περιφέ- ρειας Ηπείρου. 13. Τα αριθμ. 292308/69936/09.11.2018 και 1703/489/ 08.01.2019 έγγραφα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 14. Τα αριθμ. 2077/02.11.2018, 2107/12.11.2018 και 2188/28.11.2018 έγγραφα της Περιφέρειας Βορείου Αι- γαίου. 15. Το αριθμ. Φ.Δ./266729/1100/16.11.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 16. Το αριθμ. 1771/12.11.2018 έγγραφο της Περιφέ- ρειας Νοτίου Αιγαίου. 17. Τα αριθμ. 235102/23.11.2018 και 261219/27.12.2018 έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής. 18. Τα αριθμ. οικ.609217 (1591)/29.11.2018, 641856 (1741)/18.12.2018 και 20352(48)/14.01.2019 έγγραφα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 19. Το αριθμ. 477/29.11.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης. 20. Το αριθμ. 373284/378/04.12.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 21. Το αριθμ. οικ. 446/05.11.2018 έγγραφο της Περι- φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 26 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 7769

Embed Size (px)

Transcript of ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 620/26.02.2019...

 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 8480/289 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμο-νής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 «Κώ-

  δικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

  3. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

  4. Τις διατάξεις του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντι-προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

  5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-

  γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

  6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

  7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  8. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»(Α’ 37).

  9. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A’ 160).

  10. Τις διατάξεις του π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουρ-γού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 28).

  11. Τις διατάξεις της οικ. 66224/2014 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-κότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθο-ρισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψη-λής ειδίκευσης» (7/Β’/2015), όπως ισχύει.

  12. Το αριθμ. 5418/26.10.2018 έγγραφο της Περιφέ-ρειας Ηπείρου.

  13. Τα αριθμ. 292308/69936/09.11.2018 και 1703/489/08.01.2019 έγγραφα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  14. Τα αριθμ. 2077/02.11.2018, 2107/12.11.2018 και 2188/28.11.2018 έγγραφα της Περιφέρειας Βορείου Αι-γαίου.

  15. Το αριθμ. Φ.Δ./266729/1100/16.11.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

  16. Το αριθμ. 1771/12.11.2018 έγγραφο της Περιφέ-ρειας Νοτίου Αιγαίου.

  17. Τα αριθμ. 235102/23.11.2018 και 261219/27.12.2018 έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής.

  18. Τα αριθμ. οικ.609217 (1591)/29.11.2018, 641856 (1741)/18.12.2018 και 20352(48)/14.01.2019 έγγραφα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

  19. Το αριθμ. 477/29.11.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης.

  20. Το αριθμ. 373284/378/04.12.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

  21. Το αριθμ. οικ. 446/05.11.2018 έγγραφο της Περι-φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

  ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  E

  26 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620

  7769

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7770 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  22. Το αριθμ. οικ. 874/30.11.2018 έγγραφο της Περι-φέρειας Θεσσαλίας.

  23. Το αριθμ. 90013/36817/20.12.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

  24. Το αριθμ. 182638/2688/11.12.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

  25. Το αριθμ. 3350.00.001/9093/21.01.2019 έγγραφο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

  26. Το αριθμ. 3696/16.01.2019 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ.27. Τον αριθμ. οικ. 14665/322/08-03-2018, κατάλογο

  αντιστοιχίας της καλλιεργήσιμης έκτασης και ζωικού κε-φαλαίου ανά εργαζόμενο για την μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και για εποχιακή

  απασχόληση, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

  Α. Τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών δι-αμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή ενό-τητα, ως εξής:

  1. Στην Περιφέρεια Ηπείρου καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 στις 1.210 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7771Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  ( ) 200 150

  ( ) 50 – 10

  410

  ( ) 70 30

  ( ) 100 – 10

  210 10

  10

  ( ) 100 ( ) 100

  – 10

  210 50

  50

  ( ) 50 ( ) 250

  – 10

  310 10

  10

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7772 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  2.

  , 2019 2020 388

  , :

  175 7

  2 184

  90 90

  4 2

  6 40

  40

  10 2

  4 16

  42 42

  2 1

  1

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7773Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  4 6

  6

  3.

  , ,

  2019 2020 10.362 , :

  200 30

  5 - 12

  247 2.000

  1.000 10

  3.010

  200

  200

  20 10

  – 5

  - 15 3

  3

  3

  59 850

  120 10

  980

  820

  820

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7774 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  – 10 800

  200 - 6

  - 5 ( ) 10

  1.031 3.000

  200 3.200

  20 30 10

  10 5

  – 10

  85 350

  200 550

  80

  80

  10 10

  20 60

  20 80

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7775Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  4.

  , ,

  2019 2020 7.208 , :

  50 5

  5 – 1

  Yoga Instructors 2 Spa Therapists 4

  Sushi Chef 3 Executive Assistant Manager 1

  /Butler 5 82

  200 5

  205 150

  150 20

  20

  200 50

  3 1

  254

  700 50

  10 – 15

  775 1.000

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7776 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  100 10

  1.110

  60 5

  2 5

  2 6

  80 1.200

  601.260

  5

  5

  1.000 200

  20

  10 4

  /BUTLER 3

  250

  1.487 1.500

  200 10

  1.710

  60

  60

  10

  10

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7777Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  5.

  , ,

  2019 2020 1.178 , :

  2

  20

  – 12

  Chef 5Chef 5

  - 15 4

  2 3

  Chef 10 4

  10 7

  5 10

  7 2

  1 Barman 2

  Development Manager Hotel 15 25

  166 1

  1

  420

  420

  – 4

  16

  – 38

  Chef & 10 - 8

  4

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7778 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  4 4

  Chef 8 2

  6 8

  7 8

  4 2

  1 Barman 2

  2 2 6

  1 2

  4 153

  22 2

  4 28

  410

  410

  6.

  , , 2019

  2020 4.727 , :

  , sushi & noodle 10

  - 50

  2 4

  66

  65 20

  - 50

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7779Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  135850850

  20

  20

  10050

  – 5 – 180

  3351.0001.000

  50

  50

  50

  50

  40

  – 125

  165240

  240

  80, 80

  160

  1.000 - 30

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7780 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  1.030 500

  500

  1 - 75

  76 50

  50

  7.

  , ,

  2019 2020 19.929 , :

  - 20

  3

  1

  . 1

  40 170

  - 1 1

  2 239

  50 100

  150 550

  550

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7781Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  20 50

  ( ) 5 & 5

  20 50

  ( ) 50

  200 140

  140

  600

  600

  650 650

  1.300 4.000

  350 4.350

  80 150

  20 – 10

  260 60

  40 100

  250 250

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7782 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  – 40

  4 40

  100

  100

  40

  824 2.600

  550 3.150

  450 40

  490 6.500

  40 6.540

  60 60

  120 600

  300 900

  16

  16

  8.

  , ,

  2019 2020 1.580 , :

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7783Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  100 10 10

  – 20 10

  10 10

  170 180

  180 40

  40 10

  10

  100 100 15

  – 20 Ayuverda 5

  – - Animateur 10 10

  260 30

  30 60

  10 10

  10 10

  100 50

  10 – 30

  10 10

  210 150

  50 10

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7784 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  210 20

  20 10

  10

  100 30

  10 – 20

  10 - 10

  10 190

  150 20

  10 180

  20 20

  9., ,

  2019 2020 4.239 , :

  40 40

  - 120 200

  40 - 40

  80 40

  40

  1.500 1.500

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7785Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  220 220

  10 2

  15 – 2

  29 2.000

  2.000 170

  170

  10., ,

  2019 2020 3.033 ,:

  50 260

  310

  50

  50

  30 90

  120 100

  100

  400

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7786 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  400 840

  1.240 540

  540

  1

  2

  3 30

  120 150

  40 40

  200

  30

  230 10

  10 240

  240

  11., ,

  2019 2020 4.418 , :

  2 ( ) 3

  20

  1

  5

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7787Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  2

  2

  , , ,, 10

  4 49

  6 20

  26

  100 200

  – e-shop (web developer) 30 5

  – 30 ( ) 10

  10 385

  350 350

  &

  40 40

  – 10

  6 4 2

  2 & 4

  16 3 10 118

  2.000 50

  2.050 240

  240

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7788 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  500 500

  700 700

  12., , 2019

  2020 287 , :

  Ayuverda 10 10

  50 50

  2 1

  3 4

  4 90

  90

  50 20

  70 45

  45

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7789Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  15 15

  13., ,

  2019 2020 8.640 , :

  50 250

  300 130

  550

  1.050

  1.730

  300 100

  – 40

  40 480

  2.000

  300

  2.300

  200

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7790 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  200 1.500

  1.200 2.700

  250 180

  430 300

  200 500

  , ,

  , 10%,

  / .

  .

  1.

  .

  2.

  12, 13, 13 .4251/2014

  .

  3.

  1 . . ., . , . 2 1

  169653/2011 ( 1181) , .

  .

  4.

  .:

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7791Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  37414150

  ()

  701921214744

  ( ) 4

  4

  1

  1

  ( ) 1

  1311611625

  - 529797

  H 492642

  1481481943240

  148194194

  19

  2121637

  . . 8

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7792 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  99

  1313

  . 13-79 ( ) 13

  1516

  ( ) 27778889

  9

  911

  ARVIKA 13LIVIOLETTA 13

  131313131313131313131313131313131313131313131313131313

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  1313

  - 1313151718181823252525253333333539497980

  ,POPCORN 131

  22555555

  - 555555555579

  1231808080

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7794 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  8080

  ( -9643) 8088

  142- 142

  159159159

  , , , 159

  350655875875875875875875875

  TRITICUM DICOCCUM 875

  87587587587597

  87587587587587587519202325

  DRAGON FRUIT 2828282828282828

  (PASSION FRUIT) 2828

  ( ) 2829

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7795Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  ( ) 343435394144

  132525

  - 25 (VITEX AGNUS CASTUS) 25

  25252528282828

  - RUSPBERRY 282828

  UMBELLATA 2933

  (Solanummuricatum) 33 (SACCHARUM

  OFFINARUM) 63

  80 - 88

  STEVIA 9721935035087587587514151831186

  25

  768080807

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7796 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  16

  17 - 17

  19192425252533

  1591917497376808080

  142159159159350

  2224

  4

  45

  5.

  :

  , 88, 88, 88, 88

  8888

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7797Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  A 88A 88

  88, 88, 88, 88, (30kg) 88

  , 162, 162, 162, 162

  , OI 162, 162, 162, 162

  , 103, 103, 103, 103, (45kg) 103

  , 162, 162, 162, 162, (45kg) 162

  I, 130I, 130I, 130I, 130I, (30kg) 130

  , 8888

  , 88, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, - 162

  , 162, 162

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7798 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  , 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162

  , 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, - 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162

  , 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, - 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103, 103

  , 162, 162, 162, 162, 162

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7799Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  , 162, 162, 162, - 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162

  I, 130, , < 1 ,

  , 73

  , , < 1 ,, 73

  , , < 1 ,, 73

  , , < 1 ,, 73

  , , < 1 ,, 151

  , , < 1 ,, 83

  , , < 1 ,, (>550kg) 83

  , , < 1 ,, (

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7800 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  , , 1 - 6 ,, (>550kg) 83

  , , 1 - 6 ,, (550kg) 28

  , , 6 - 24 ,, (550kg) 17

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7801Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  , , 2 - 6 ,, ( 6 ,, 15

  , , > 6 ,, 15

  , , > 6 ,, 15

  , , > 6 ,, 15

  , , > 6 ,, 30

  , , > 6 ,, 17

  , , > 6 ,, (>550kg) 17

  , , > 6 ,, ( 6 ,, (400 - 550kg) 30

  , , > 6 , , 17

  , , > 6 , , 17

  , , > 6 , , 17

  , , < 1 ,, 73

  , , < 1 ,, 73

  , , < 1 ,, 73

  , , < 1 ,, 73

  , , < 1 ,, 151

  , , < 1 ,, 83

  , , < 1 ,, (>550kg) 83

  , , < 1 ,, (

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7802 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  , , < 1 ,, (400 - 550kg) 151

  , , < 1 , , 83

  , , < 1 , , 83

  , , < 1 , , 83

  , , 1 - 6 ,, 73

  , , 1 - 6 ,, 73

  , , 1 - 6 ,, 73

  , , 1 - 6 ,, 73

  , , 1 - 6 ,, 151

  , , 1 - 6 ,, 83

  , , 1 - 6 ,, (>550kg) 83

  , , 1 - 6 ,, (550kg) 28

  , , 6 - 24 ,, (

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7803Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  , , 6 - 24 , , 28

  , , 6 - 24 , , 28

  , , 6 - 24 , , 28

  , , 2 - 6 ,, 15

  , , 2 - 6 ,, 15

  , , 2 - 6 ,, 15

  , , 2 - 6 ,, 15

  , , 2 - 6 ,, 30

  , , 2 - 6 ,, 17

  , , 2 - 6 ,, (>550kg) 17

  , , 2 - 6 ,, ( 6 ,, 15

  , , > 6 ,, 15

  , , > 6 ,, 15

  , , > 6 ,, 15

  , , > 6 ,, 30

  , , > 6 ,, 17

  , , > 6 ,, (>550kg) 17

  , , > 6 ,, ( 6 ,, (400 - 550kg) 30

  , , > 6 , , 17

  , , > 6 , , 17

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7804 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  , , > 6 , , 17

  453103103103

  , < 6 , 88, , < 6 , 88, , > 6 , 88, > 6 , 88, , < 6 , 88, , > 6 , 88, > 6 , 88

  , < 6 88, > 6 88

  , < 6 88, > 6 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , < 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88, , > 6 , 88

  35003500

  - 175- 25

  388938893889

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7805Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  437543753889388943754375

  6262

  , 2323

  , , 203

  , , 203, , 203

  , , 20323

  , 23

  , , 203

  , , 203

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019

  Οι Υπουργοί

  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Οικονομίας και Ανάπτυξης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕξωτερικώνΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

  Μεταναστευτικής Πολιτικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτικήςΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

 • ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7808 Τεύχος Β’ 620/26.02.2019

  *02006202602190040*

  Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

  Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

  Ιστότοπος: www.et.gr

  Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: [email protected]

  Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: [email protected]

  Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: [email protected]

  Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).

  1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

  σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr.

  Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-νεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

  Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του

  δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με χρήση προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

  Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

  Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

  2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου

  αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

  Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

  Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

  Πείτε μας τη γνώμη σας,

  2019-02-26T18:09:31+0200Athens, Ethniko TypografioSigned PDF (embedded)