ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 220 ......ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

of 78/78
Πίνακας µεταρρυθµίσεων της εργατικής νοµοθεσίας στην εποχή των µνηµονίων ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 220, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014 Κωδικοποίηση Εργατικής Νομοθεσίας
 • date post

  10-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 220 ......ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ...

 • • Πίνακας µεταρρυθµίσεων της εργατικής νοµοθεσίας στην εποχή των µνηµονίων

  ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 220, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014

  Κωδικοποίηση Εργατικής Νομοθεσίας

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1

  Τεύχος 220, Οκτώβριος-Δεκέµβριος 2014

  ΣΗ

  ΜΕ

  ΙΩΜ

  Α Σ

  ΥΝ

  ΤΑ

  ΞΗ

  Σ

  ΕΚΔΟΤΗΣ: Γιάννης Παναγόπουλος

  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Γιώργος Αργείτης, Γιάννης Κουζής, Δηµήτρης

  Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Γιώργος Αργείτης

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας

  ΓΡΑΦΕΙΑ: Ιουλιανού 24 Αθήνα, Τηλ: 210 8202247, Fax: 210 8202202

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.inegsee.gr • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΚAΜΠΥΛΗ, Αντιγόνης 60,

  Τηλ: 210 5156820, Fax: 210 5156811, www.kambili.gr

  • ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

  Στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης των εξελί-

  ξεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,

  σε αυτό το τεύχος, εστιάζει στις αλλαγές που επήλθαν στην

  εργατική νομοθεσία με αφορμή την εφαρμογή του μηχανισμού

  στήριξης της ελληνικής οικονομίας τον Μάιο του 2010 και του

  δεύτερου μνημονίου τον Φεβρουάριο του 2012. Ορισμένοι

  κανόνες δικαίου, ιδίως ο νόμος 3833/2010, υιοθετήθηκαν πριν

  την σύναψη της δανειακής σύμβασης και την τυπική ψήφιση

  του «Μνημονίου» (Νόμος 3845/2010). Όμως, εντάσσονται στην

  λογική της περικοπής αποδοχών και επιδομάτων με σκοπό την

  εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους και των πιστωτών της

  χώρας. Αυτές οι αλλαγές κωδικοποιούνται και παρουσιάζονται

  στο παρόν τεύχος.

 • 2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

  Το παρόν συντάσσεται στα πλαίσια της συστηµατικής παρακολούθησης των εξε-λίξεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσε-ων και εστιάζει στις αλλαγές που επήλθαν στην εργατική νοµοθεσία µε αφορµή την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας τον Μάιο του 2010 και του δεύτερου µνηµονίου τον Φεβρου-άριο του 2012. Ορισµένοι κανόνες δικαίου, ιδίως ο νόµος 3833/2010 υιοθετήθηκαν πριν την σύναψη της δανειακής σύµβασης και την τυπική ψήφιση του «Μνηµονίου» (Νόµος 3845/2010), εντάσσονται όµως στην λογική της περικοπής αποδοχών και επιδοµάτων µε σκοπό την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους και των πιστωτών της χώρας.

  Σε άλλη περίπτωση, όπως αυτή του νόµου 3846/2010 θα πρέπει να επισηµαν-θεί πως ο συγκεκριµένος νόµος τυπικά έπεται του 3845/2010 επειδή δηµοσιεύτη-κε αργότερα από την κύρωση του Μνηµο-νίου. Όµως περιλαµβάνει ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις που επί της ουσίας υιοθετήθηκαν πριν από το πρώτο µνηµόνιο και τον νόµο 3845/2010, ο οποίος ψηφί-στηκε µε την µορφή του κατεπείγοντος.

  Η επιλογή των πρώτων τεσσάρων χρο-νικών περιόδων κατανοµής των νοµοθετι-κών µεταρρυθµίσεων δεν έγινε αυθαίρε-τα, αλλά µε κριτήριο το γεγονός ότι στην συνείδηση του κόσµου της εργασίας από τον Μάρτιο του 2010 µέχρι τον Ιούνιο του 2012 µεγάλοι σταθµοί στο πεδίο των ανα-τροπών της εργατικής νοµοθεσίας αποτέ-λεσαν οι εξής: α) η άνοιξη του 2010 µε την υιοθέτηση του µνηµονίου και τις περικοπές σε αποδοχές και επιδόµατα, β) το καλοκαί-ρι του 2010 µε την ριζική µεταρρύθµιση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης µε νόµο που περιελάµβανε πολλές διατά-ξεις σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, γ) τα τέλη του 2010 µε έντονη την συζήτη-ση γύρω από το επονοµαζόµενο τότε και ως «πολυνοµοσχέδιο» για τις εργασιακές σχέσεις και δ) το καλοκαίρι του 2011 µε την υιοθέτηση του µεσοπρόθεσµου πλαι-σίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής και του εφαρµοστικού νόµου.

  Η Πέµπτη χρονική περίοδος αφορά στην επικαιροποίηση του παρόντος πίνακα από το αντίστοιχο χρονικό σηµείο στο οποίο κατέληγε η καταγραφή στα πλαίσια της προηγούµενης περιόδου. Η λήξη αυτής

  ΠΊΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΊΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ ΣΤΗΝ

  ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΊΩΝ

  Του Απόστολου Καψάλη

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 3

  της πέµπτης ετήσιας περιόδου, άλλω-στε, συµπίπτει µε την νέα διακυβέρνηση της χώρας, όπως αυτή προέκυψε από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.

  Η Έκτη χρονική περίοδος αφορά στις εξελίξεις στο πεδίο των εργασιακών σχέσε-ων από το χρονικό σηµείο στο οποίο κατέ-ληγε η καταγραφή στα πλαίσια της προη-γούµενης. Εκτός από το Τρίτο Μνηµόνιο στα τέλη του 2012, η συγκεκριµένη περί-οδος αφορά στο νέο-επικαιροποιηµένο µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής και δύο «πολυνοµοσχέδια».

  Τέλος, η έβδοµη και τελευταία χρονική περίοδος εξετάζει τις αλλαγές στην εργα-τική νοµοθεσία που αφορούν στο διά-στηµα Ιούλιος 2013-Ιούνιος 2014.

  Τέσσερις είναι οι γενικές κατηγορίες κατανοµής των επιµέρους πεδίων µεταρ-ρύθµισης της εργατικής νοµοθεσίας: α) τα εισοδήµατα και οι αποδοχές των εργα-ζοµένων, β) το ατοµικό εργατικό δίκαιο, γ) το συλλογικό εργατικό δίκαιο και δ) ευρύ-τερα ζητήµατα απασχόλησης και ανεργί-ας.

  Ακολούθως, πρέπει να τονιστεί ότι: α) ο κάτωθι πίνακας δεν είναι εξαντλητικός, β) απευθύνεται κυρίως σε µη νοµικούς και γ) αποσκοπεί κυρίως στην εξασφάλι-ση της δυνατότητας κωδικοποίησης των σηµαντικότερων µεταρρυθµίσεων. Βασι-κή φιλοδοξία του είναι να αποτελέσει ένα εύχρηστο ευρετήριο των νοµοθετικών κειµένων που άλλαξαν το θεσµικό πλαίσιο στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Πρό-κειται, έτσι για έναν δυναµικό πίνακα, ο οποίος θα πρέπει να ενηµερώνεται τακτι-κά και να εµπλουτίζεται µε τις επιµέρους νοµοθετικές ή άλλες πρωτοβουλίες, είτε

  αυτές αναλαµβάνονται προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας, όπως αυτές προκύπτουν από τις δανειακές συµβάσεις και τους «Νόµους» 3845/2010, 4046/2012 & 4093/2012, είτε όχι.

  Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί ότι µέρος των προβλεποµένων στο δεύτερο µνηµό-νιο αποτελούν αντικείµενο ρύθµισης στα πλαίσια της γνωστής Πράξης Υπουργι-κού Συµβουλίου της 28ης Φλεβάρη 2012 (στο εξής ΠΥΣ αριθµός 6) κατ’ εφαρµο-γή του οικείου άρθρου 1 παρ. 6 του Νόµου 4046/2012. Ωστόσο, εφόσον ανα-φέρεται ρητά ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού (και τα οριζόµενα στα κεφάλαια του µνηµονίου στα οποία παραπέµπει) αποτελούν ευθείς και πλήρεις κανόνες δικαίου, όσα εκεί προβλέπονται αποτυπώ-νονται διακριτά στον πίνακα που ακολου-θεί µε την επισήµανση ότι εισάγονται µε αυτόν τον Νόµο, ανεξάρτητα εάν µπορούν να κυριολεκτικά να αποτελέσουν κανόνες δικαίου ή όχι.

 • 4 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

  Πεδ

  ίοΠ

  ριν

  τον

  μηχα

  νισμ

  όΣτ

  ήριξ

  ης (

  Ν.

  3833

  /201

  0,Ν

  .384

  4/20

  10 κ

  αιΝ

  .384

  6/20

  10)

  Έω

  ς 06

  /201

  0 (Ν

  .384

  5/20

  10, Ν

  . 38

  47/2

  010

  και

  Ν.3

  863/

  2010

  )

  Έω

  ς 12

  /201

  0 (Ν

  . 38

  71/2

  010

  και

  Ν.3

  899/

  2010

  )

  Έω

  ς 06

  /201

  1 (Ν

  .391

  9/20

  11,

  Ν.3

  920/

  2011

  , Ν

  .397

  9/20

  11,

  Ν.3

  986/

  2011

  , Ν

  .399

  6/20

  11)

  Έω

  ς 06

  /201

  2 (Ν

  .401

  9/20

  11,Ν

  . 40

  24/2

  011,

  Ν.

  4038

  /201

  2,Ν

  . 40

  46/2

  012

  & Π

  ΥΣ α

  ρ.6,

  Ν

  .405

  2/20

  12)

  Έω

  ς 07

  /201

  3 (Ν

  . 405

  7/20

  12,

  Ν.4

  075/

  2012

  . 409

  3/20

  12, Ν

  .40

  97/2

  012,

  Ν

  .414

  4/20

  13,

  Ν. 4

  147/

  2013

  .415

  2/20

  13, Ν

  .41

  72/2

  013)

  Έω

  ς 07

  /201

  4 (Ν

  .42

  25/ 2

  014,

  Ν.

  4251

  /201

  4, Ν

  .42

  54//2

  014

  1. Ε

  ΙΣΟ

  ΔΗ

  ΜΑ

  και

  ΑΠ

  ΟΔ

  ΟΧΕ

  Σ

  Μεί

  ωση

  απο

  δοχώ

  ν στ

  ον δ

  ηµόσ

  ιο κ

  αι

  ευρύ

  τερο

  δηµ

  όσιο

  το

  µέα

  α) Ο

  ι πάσ

  ης φ

  ύσε-

  ως

  τακτ

  ικές

  απο

  -δο

  χές

  και ε

  ν γέ

  νει

  αµοι

  βές

  εργα

  ζοµέ

  -νω

  ν σε

  ΝΠ

  ΙΔ π

  ου

  ανήκ

  ουν

  στο

  κρά-

  τος

  ή επ

  ιχορ

  ηγού

  -ντ

  αι τ

  ακτι

  κά α

  πό

  τον

  Κρατ

  ικό

  Προ

  -ϋπ

  ολογ

  ισµό

  κλπ

  µε

  ιώνο

  νται

  κατ

  ά 7%

  (Ν. 3

  833)

  .

  α) Ο

  ι πάσ

  ης φ

  ύσε-

  ως

  τακτ

  ικές

  απο

  -δο

  χές

  και ε

  ν γέ

  νει

  αµοι

  βές

  εργα

  ζοµέ

  -νω

  ν σε

  ΝΠ

  ΙΔ π

  ου

  ανήκ

  ουν

  στο

  κρά-

  τος

  ή επ

  ιχορ

  ηγού

  -ντ

  αι τ

  ακτι

  κά α

  πό

  τον

  Κρατ

  ικό

  Προ

  -ϋπ

  ολογ

  ισµό

  κλπ

  µε

  ιώνο

  νται

  κατ

  ά 3%

  (Ν.3

  845)

  .

  α) Π

  ροστ

  ίθεν

  ται

  6 νέ

  ες π

  αράγ

  ρα-

  φοι

  στο

  άρθ

  ρο

  τρίτ

  ο το

  υ νό

  µου

  3845

  /201

  0 κα

  ι ει-

  σάγο

  νται

  ρυθ

  µίσε

  ις

  στην

  κατ

  εύθυ

  νση

  της

  συρρ

  ίκνω

  σης

  των

  εργα

  τικώ

  ν ει

  σοδη

  µάτω

  ν (Ν

  .389

  9). Ε

  ιδικ

  ό-τε

  ρα:

  1)

  τίθε

  ται µ

  ηνια

  ίο

  ανώ

  τατο

  όρι

  ο απ

  ο-δο

  χών

  4.00

  0 ευ

  ρώ

  σε φ

  ορεί

  ς πο

  υ υπ

  ά-γο

  νται

  στο

  ν νό

  µο

  3429

  /200

  5 (Δ

  ΕΚΟ

  ),2)

  µει

  ώνο

  νται

  πε-

  ραιτ

  έρω

  από

  1ης

  / 1/

  2011

  οι π

  άσης

  φ

  ύσεω

  ς απ

  οδοχ

  ές

  και ε

  πιδό

  µατα

  τω

  ν ερ

  γαζο

  µένω

  ν στ

  ις ε

  πιχε

  ιρήσ

  εις

  που

  υπάγ

  οντα

  ι στ

  ο πρ

  ώτο

  κεφ

  ά-λα

  ιο τ

  ου ν

  όµου

  34

  29/2

  005

  κατά

  10

  % (µ

  ε εξ

  αίρε

  ση

  το ο

  ικογ

  ενει

  ακό

  και

  το α

  νθυγ

  ιειν

  ό

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 5

  Πεδ

  ίοΠ

  ριν

  τον

  μηχα

  νισμ

  όΣτ

  ήριξ

  ης (

  Ν.

  3833

  /201

  0,Ν

  .384

  4/20

  10 κ

  αιΝ

  .384

  6/20

  10)

  Έω

  ς 06

  /201

  0 (Ν

  .384

  5/20

  10, Ν

  . 38

  47/2

  010

  και

  Ν.3

  863/

  2010

  )

  Έω

  ς 12

  /201

  0 (Ν

  . 38

  71/2

  010

  και

  Ν.3

  899/

  2010

  )

  Έω

  ς 06

  /201

  1 (Ν

  .391

  9/20

  11,

  Ν.3

  920/

  2011

  , Ν

  .397

  9/20

  11,

  Ν.3

  986/

  2011

  , Ν

  .399

  6/20

  11)

  Έω

  ς 06

  /201

  2 (Ν

  .401

  9/20

  11,Ν

  . 40

  24/2

  011,

  Ν.

  4038

  /201

  2,Ν

  . 40

  46/2

  012

  & Π

  ΥΣ α

  ρ.6,

  Ν

  .405

  2/20

  12)

  Έω

  ς 07

  /201

  3 (Ν

  . 405

  7/20

  12,

  Ν.4

  075/

  2012

  . 409

  3/20

  12, Ν

  .40

  97/2

  012,

  Ν

  .414

  4/20

  13,

  Ν. 4

  147/

  2013

  .415

  2/20

  13, Ν

  .41

  72/2

  013)

  Έω

  ς 07

  /201

  4 (Ν

  .42

  25/ 2

  014,

  Ν.

  4251

  /201

  4, Ν

  .42

  54//2

  014

  επίδ

  οµα)

  για

  τις

  πε

  ριπτ

  ώσε

  ις σ

  υ-νο

  λικώ

  ν µη

  νιαί

  ων

  αποδ

  οχώ

  ν άν

  ω τ

  ων

  1.80

  0 ευ

  ρώ κ

  αι

  µέχρ

  ι αυτ

  ό το

  όρι

  ο,

  υπό

  τον

  επιπ

  λέον

  όρ

  ο ότ

  ι το

  σύνο

  λο

  των

  περι

  κοπώ

  ν δε

  ν ξε

  περν

  ά το

  25%

  το

  υ συ

  νόλο

  υ τω

  ν µη

  νιαί

  ων

  αποδ

  οχώ

  ν το

  υ ερ

  γαζό

  µενο

  υ.3)

  περ

  ιορί

  ζετα

  ι στο

  10

  % τ

  ου σ

  υνόλ

  ου

  των

  ετήσ

  ιων

  πάση

  ς φ

  ύσεω

  ς απ

  οδοχ

  ών

  και ε

  πιδο

  µάτω

  ν (ό

  πως

  θα έ

  χουν

  δι

  αµορ

  φω

  θεί µ

  ετά

  τις

  µειώ

  σεις

  που

  πρ

  οηγή

  θηκα

  ν) τ

  ο πο

  σό π

  ου α

  ντισ

  τοι-

  χεί ε

  ιδικ

  ότερ

  α σε

  υπ

  ερω

  ρία,

  υπε

  -ρε

  ργασ

  ία, ε

  ργασ

  ία

  κατά

  την

  διά

  ρκει

  α κυ

  ριακ

  άτικ

  ης ή

  άλ

  λης

  αργί

  ας,

  έξοδ

  α µε

  τακί

  νηση

  ς ή

  εκτό

  ς έδ

  ρας

  και

  οδοι

  πορι

  κά.

  4) ό

  σοι π

  ρόκε

  ιται

  να

  µετ

  αταχ

  θούν

 • 6 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

  Πεδ

  ίοΠ

  ριν

  τον

  μηχα

  νισμ

  όΣτ

  ήριξ

  ης (

  Ν.

  3833

  /201

  0,Ν

  .384

  4/20

  10 κ

  αιΝ

  .384

  6/20

  10)

  Έω

  ς 06

  /201

  0 (Ν

  .384

  5/20

  10, Ν

  . 38

  47/2

  010

  και

  Ν.3

  863/

  2010

  )

  Έω

  ς 12

  /201

  0 (Ν

  . 38

  71/2

  010

  και

  Ν.3

  899/

  2010

  )

  Έω

  ς 06

  /201

  1 (Ν

  .391

  9/20

  11,

  Ν.3

  920/

  2011

  , Ν

  .397

  9/20

  11,

  Ν.3

  986/

  2011

  , Ν

  .399

  6/20

  11)

  Έω

  ς 06

  /201

  2 (Ν

  .401

  9/20

  11,Ν

  . 40

  24/2

  011,

  Ν.

  4038

  /201

  2,Ν

  . 40

  46/2

  012

  & Π

  ΥΣ α

  ρ.6,

  Ν

  .405

  2/20

  12)

  Έω

  ς 07

  /201

  3 (Ν

  . 405

  7/20

  12,

  Ν.4

  075/

  2012

  . 409

  3/20

  12, Ν

  .40

  97/2

  012,

  Ν

  .414

  4/20

  13,

  Ν. 4

  147/

  2013

  .415

  2/20

  13, Ν

  .41

  72/2

  013)

  Έω

  ς 07

  /201

  4 (Ν

  .42

  25/ 2

  014,

  Ν.

  4251

  /201

  4, Ν

  .42

  54//2

  014

  αλλά

  και

  όσο

  ι έχ

  ουν

  ήδη

  µετα

  τα-

  χθεί

  από

  1/1

  /201

  0 απ

  ό οπ

  οιον

  δήπο

  τε

  φορ

  έα τ

  ου δ

  ηµοσ

  ί-ου

  σε

  άλλο

  ν φ

  ορέα

  το

  υ δη

  µοσί

  ου µ

  ε οπ

  οιαδ

  ήποτ

  ε ερ

  γα-

  σιακ

  ή σχ

  έση,

  δικ

  αι-

  ούντ

  αι τ

  ο σύ

  νολο

  τω

  ν απ

  οδοχ

  ών

  που

  προβ

  λέπε

  ται γ

  ια

  την

  θέση

  την

  οπο

  ία

  κατα

  λαµβ

  άνου

  ν χω

  ρίς

  να δ

  ιατη

  -ρο

  ύν δ

  ικαί

  ωµα

  σε

  τυχό

  ν δι

  αφορ

  ά απ

  ό απ

  οδοχ

  ές π

  ου

  ελάµ

  βανα

  ν πρ

  ιν

  την

  µετά

  ταξη

  ή τ

  ην

  µετα

  φορ

  ά.β)

  Επε

  κτεί

  νετα

  ι κα

  ι στο

  201

  1 η

  εισο

  δηµα

  τική

  πολ

  ι-τι

  κή τ

  ων

  µηδε

  νικώ

  ν αυ

  ξήσε

  ων

  του

  Ν.

  3833

  για

  το

  2010

  στ

  ους

  εργα

  ζόµε

  -νο

  υς σ

  το Δ

  ηµόσ

  ιο,

  τα Ν

  ΠΔ

  Δ τ

  ους

  ΟΤΑ

  κα

  ι τα

  ΝΠ

  ΙΔ π

  ου

  ανήκ

  ουν

  σε Ο

  ΤΑ-Ο

  -ΚΑ

  ή ε

  πιχο

  ρηγο

  ύ-ντ

  αι τ

  ακτι

  κά α

  πό

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 7

  Πεδ

  ίοΠ

  ριν

  τον

  μηχα

  νισμ

  όΣτ

  ήριξ

  ης (

  Ν.

  3833

  /201

  0,Ν

  .384

  4/20

  10 κ

  αιΝ

  .384

  6/20

  10)

  Έω

  ς 06

  /201

  0 (Ν

  .384

  5/20

  10, Ν

  . 38

  47/2

  010

  και

  Ν.3

  863/

  2010

  )

  Έω

  ς 12

  /201

  0 (Ν

  . 38

  71/2

  010

  και

  Ν.3

  899/

  2010

  )

  Έω

  ς 06

  /201

  1 (Ν

  .391

  9/20

  11,

  Ν.3

  920/

  2011

  , Ν

  .397

  9/20

  11,

  Ν.3

  986/

  2011

  , Ν

  .399

  6/20

  11)

  Έω

  ς 06

  /201

  2 (Ν

  .401

  9/20

  11,Ν

  . 40

  24/2

  011,

  Ν.

  4038

  /201

  2,Ν

  . 40

  46/2

  012

  & Π

  ΥΣ α

  ρ.6,

  Ν

  .405

  2/20

  12)

  Έω

  ς 07

  /201

  3 (Ν

  . 405

  7/20

  12,

  Ν.4

  075/

  2012

  . 409

  3/20

  12, Ν

  .40

  97/2

  012,

  Ν

  .414

  4/20

  13,

  Ν. 4

  147/

  2013

  .415

  2/20

  13, Ν

  .41

  72/2

  013)

  Έω

  ς 07

  /201

  4 (Ν

  .42

  25/ 2

  014,

  Ν.

  4251

  /201

  4, Ν

  .42

  54//2

  014

  τον

  προϋ

  πολο

  γι-

  σµό

  καθώ

  ς κα

  ι σε

  επιχ

  ειρή

  σεις

  του

  Ν.

  3429

  /200

  5 (Δ

  ΕΚΟ

  ).

  Μεί

  ωση

  -πάγ

  ωµα

  απ

  οδοχ

  ών

  στον

  ιδ

  ιωτι

  κό τ

  οµέα

  α) Μ

  είω

  ση τ

  ων

  βασι

  κών

  κατώ

  τα-

  των

  αποδ

  οχώ

  ν τη

  ς Ε

  ΓΣΕ

  Ε i)

  κατ

  ά 22

  %

  για

  το σ

  ύνολ

  ο τω

  ν ερ

  γαζο

  µένω

  ν κα

  ι ii)

  κατ

  ά 32

  % γ

  ια

  τους

  νέο

  υς η

  λικί

  -ας

  κάτ

  ω τ

  ων

  25

  ετώ

  ν κα

  ι για

  του

  ς ερ

  γαζό

  µενο

  υς µ

  ε συ

  µβάσ

  εις

  µαθη

  -τε

  ίας

  (ΠΥΣ

  αρ.

  6).

  Άµε

  ση ε

  φαρ

  µογή

  στ

  α νέ

  α κα

  τώτα

  τα

  όρια

  απο

  δοχώ

  ν χω

  -ρί

  ς τη

  ν σύ

  µφω

  νη

  γνώ

  µη τ

  ων

  εργα

  -ζο

  µένω

  ν.β)

  Πάγ

  ωµα

  όλω

  ν τω

  ν αυ

  ξήσε

  ων

  στις

  απ

  οδοχ

  ές, ο

  ι οπο

  ί-ες

  επέ

  ρχον

  ται µ

  ε µό

  νη π

  ροϋπ

  όθεσ

  η τη

  ν πά

  ροδο

  συγ

  κε-

  κριµ

  ένου

  χρό

  νου

  εργα

  σίας

  (όπω

  ς

  α) Π

  ρόβλ

  εψη

  για

  την

  εισα

  γωγή

  νέο

  υ συ

  στήµ

  ατος

  διαµ

  όρφ

  ωση

  ς κα

  τώτα

  του

  µισθ

  ού

  και η

  µερο

  µισθ

  ίου

  για

  τους

  εργ

  α-ζό

  µενο

  υς ιδ

  ιωτι

  κού

  δικα

  ίου

  µε π

  ράξη

  υπ

  ουργ

  ικού

  συµ

  -βο

  υλίο

  υ κα

  ι µε

  έναρ

  ξη ε

  φαρ

  µογή

  ς τη

  ν 1η

  Απρ

  ιλίο

  υ 20

  13 (Ν

  .409

  3).

  β) Δ

  ιαµό

  ρφω

  ση

  κατώ

  τατω

  ν µι

  σθώ

  ν κα

  ι ηµε

  ροµι

  σθίω

  ν κα

  θώς

  και τ

  ων

  νόµι

  µων

  προσ

  αυ-

  ξήσε

  ων

  τους

  (Ν.

  4093

  ) και

  ειδ

  ικό-

  τερα

  : 1) µ

  έχρι

  την

  λή

  ξη τ

  ης π

  εριό

  -δο

  υ οι

  κονο

  µική

  ς πρ

  οσαρ

  µογή

  ς πο

  υ πρ

  οβλέ

  πουν

  τα

  Μνη

  µόνι

  α πο

  υ πρ

  οσαρ

  τώντ

  αι σ

  το

  ν.40

  46/2

  012

  και ο

  ι

  α) Μ

  ε τρ

  οποπ

  οί-

  ηση

  της

  σχετ

  ικής

  δι

  άταξ

  ης τ

  ου Ν

  . 41

  72 (β

  λ. δ

  ιπλα

  νή

  στήλ

  η) ο

  νέο

  ς κα

  -τώ

  τατο

  ς µι

  σθός

  , ο

  οποί

  ος κ

  αθορ

  ίζετ

  αι

  νοµο

  θετι

  κά, ν

  οείτ

  αι

  ως

  µονα

  δική

  αξί

  α (π

  οσό)

  ανα

  φορ

  άς

  από

  01/0

  1/20

  17,

  ήτοι

  χω

  ρίς

  την

  προσ

  αύξη

  ση τ

  ρι-

  ετιώ

  ν, ο

  ι οπο

  ίες

  κατα

  ργού

  νται

  .425

  4).

  β) Γ

  ια τ

  ους

  εγγε

  -γρ

  αµµέ

  νους

  ανέ

  ρ-γο

  υς σ

  τα ο

  ικεί

  α µη

  τρώ

  α αν

  έργω

  ν,

  άνω

  τω

  ν 25

  ετώ

  ν µε

  διά

  ρκει

  α συ

  νε-

  χόµε

  νης

 • 8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

  Πεδ

  ίοΠ

  ριν

  τον

  μηχα

  νισμ

  όΣτ

  ήριξ

  ης (

  Ν.

  3833

  /201

  0,Ν

  .384

  4/20

  10 κ

  αιΝ

  .384

  6/20

  10)

  Έω

  ς 06

  /201

  0 (Ν

  .384

  5/20

  10, Ν

  . 38

  47/2

  010

  και

  Ν.3

  863/

  2010

  )

  Έω

  ς 12

  /201

  0 (Ν

  . 38

  71/2

  010

  και

  Ν.3

  899/

  2010

  )

  Έω

  ς 06

  /201

  1 (Ν

  .391

  9/20

  11,

  Ν.3

  920/

  2011

  , Ν

  .397

  9/20

  11,

  Ν.3

  986/

  2011

  , Ν

  .399

  6/20

  11)

  Έω

  ς 06

  /201

  2 (Ν

  .401

  9/20

  11,Ν

  . 40

  24/2

  011,

  Ν.

  4038

  /201

  2,Ν

  . 40

  46/2

  012

  & Π

  ΥΣ α

  ρ.6,

  Ν

  .405

  2/20

  12)

  Έω

  ς 07

  /201

  3 (Ν

  . 405

  7/20

  12,

  Ν.4

  075/

  2012

  . 409

  3/20

  12, Ν

  .40

  97/2

  012,

  Ν

  .414

  4/20

  13,

  Ν. 4

  147/

  2013

  .415

  2/20

  13, Ν

  .41

  72/2

  013)

  Έω

  ς 07

  /201

  4 (Ν

  .42

  25/ 2

  014,

  Ν.

  4251

  /201

  4, Ν

  .42

  54//2

  014

  επιδ

  όµατ

  α πο

  -λυ

  ετία

  ς, χ

  ρόνο

  υ ερ

  γασί

  ας, τ

  ριετ

  ίας

  κλπ)

  µέχ

  ρις

  ότου

  η

  ανερ

  γία

  στην

  χώ

  ρα

  διαµ

  ορφ

  ωθε

  ί σε

  ποσο

  στό

  κάτω

  του

  10

  % (Π

  ΥΣ α

  ρ. 6

  ).γ)

  Στό

  χευσ

  η γι

  α µε

  ίωση

  του

  ανά

  µο-

  νάδα

  κόσ

  τους

  ερ-

  γασί

  ας κ

  ατά

  15%

  κα

  τά τ

  ην δ

  ιάρκ

  εια

  του

  προγ

  ράµµ

  ατος

  δη

  µοσι

  ονοµ

  ικής

  στ

  ρατη

  γική

  ς (Ν

  . 40

  46).

  δ) Π

  ρόβλ

  εψη

  για

  σύντ

  αξη

  σαφ

  ούς

  χρον

  οδια

  γράµ

  µα-

  τος

  για

  την

  λε-

  πτοµ

  ερή

  αναµ

  όρ-

  φω

  ση τ

  ης ε

  θνικ

  ής

  γενι

  κής

  σσε

  έως

  το τ

  έλος

  Ιουλ

  ίου

  µε σ

  τόχο

  την

  ευ-

  θυγρ

  άµµι

  ση τ

  ου

  πλαι

  σίου

  του

  κα-

  τώτα

  του

  µισθ

  ού µ

  ε αυ

  τό σ

  υγκρ

  ίσιµ

  ων

  κρατ

  ών

  (Ν. 4

  046)

  .

  επακ

  ολου

  θούσ

  εςτρ

  οποπ

  οιήσ

  εις

  τους

  προσ

  διορ

  ίζον

  ται ο

  ικα

  τώτα

  τοι µ

  ισθο

  ί/κα

  τώτα

  τα η

  µερο

  µί-

  σθια

  ως

  εξής

  :(ί)

  σε

  586,

  08 Ε

  ΥΡΩ

  γι

  α το

  υς υ

  πάλλ

  η-λο

  υς ά

  νω τ

  ων

  25

  ετώ

  ν κα

  ι για

  του

  ς ερ

  γατο

  τεχν

  ίτες

  άν

  ω τ

  ων

  25 ε

  τών

  σε 2

  6,18

  ΕΥΡ

  Ω.

  (ίί) σ

  ε 51

  0,95

  ΕΥΡ

  για

  τους

  υπά

  λλη-

  λους

  κάτ

  ω τ

  ων

  25

  ετώ

  ν κα

  ι σε

  22,8

  3 Ε

  ΥΡΩ

  . για

  του

  ς ερ

  γατο

  τεχν

  ίτες

  κά

  τω τ

  ων

  25 ε

  τών,

  2)

  . Στο

  ν κα

  τώτα

  το

  µισθ

  ό δε

  ν ισ

  χύει

  κα

  µία

  άλλη

  προ

  -σα

  ύξησ

  η πλ

  ην τ

  ης

  µηνι

  αίας

  τακ

  τική

  ς πρ

  οσαύ

  ξηση

  ς λό

  γω π

  ροϋπ

  ηρεσ

  ί-ας

  και

  µάλ

  ιστα

  ως

  εξής

  :2a

  ) Ο κ

  ατά

  τα ά

  νω

  κατώ

  τατο

  ς µι

  σθός

  τω

  ν υπ

  αλλή

  λων

  άνω

  τω

  ν 25

  ανερ

  γίας

  µεγ

  αλύ-

  τερη

  τω

  ν 12

  µην

  ών

  (µακ

  ροχρ

  όνια

  αν

  εργί

  α ) π

  ου

  προσ

  λαµβ

  άνον

  ται

  ως

  υπάλ

  ληλο

  ι, ο

  κατώ

  τατο

  ς µι

  σθός

  πρ

  οσαυ

  ξάνε

  ται µ

  ε πο

  σοστ

  ό µε

  ιωµέ

  νο

  κατά

  50%

  σε

  σχέ-

  ση µ

  ε αυ

  τό π

  ου

  ισχύ

  ει ε

  ν γέ

  νει έ

  ως

  τα τ

  έλη

  του

  2016

  , ήτ

  οι π

  ροσα

  υξά-

  νετα

  ι κατ

  ά 5%

  για

  κά

  θε τ

  ριετ

  ία κ

  αι

  συνο

  λικά

  µε

  15%

  γι

  α πρ

  οϋπη

  ρεσί

  α 9

  ετώ

  ν κα

  ι άνω

  .425

  4).

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 9

  Πεδ

  ίοΠ

  ριν

  τον

  μηχα

  νισμ

  όΣτ

  ήριξ

  ης (

  Ν.

  3833

  /201

  0,Ν

  .384

  4/20

  10 κ

  αιΝ

  .384

  6/20

  10)

  Έω

  ς 06

  /201

  0 (Ν

  .384

  5/20

  10, Ν

  . 38

  47/2

  010

  και

  Ν.3

  863/

  2010

  )

  Έω

  ς 12

  /201

  0 (Ν

  . 38

  71/2

  010

  και

  Ν.3

  899/

  2010

  )

  Έω

  ς 06

  /201

  1 (Ν

  .391

  9/20

  11,

  Ν.3

  920/

  2011

  , Ν

  .397

  9/20

  11,

  Ν.3

  986/

  2011

  , Ν

  .399

  6/20

  11)

  Έω

  ς 06

  /201

  2 (Ν

  .401

  9/20

  11,Ν

  . 40

  24/2

  011,

  Ν.

  4038

  /201

  2,Ν

  . 40

  46/2

  012

  & Π

  ΥΣ α

  ρ.6,

  Ν

  .405

  2/20

  12)

  Έω

  ς 07

  /201

  3 (Ν

  . 405

  7/20

  12,

  Ν.4

  075/

  2012

  . 409

  3/20

  12, Ν

  .40

  97/2

  012,

  Ν

  .414

  4/20

  13,

  Ν. 4

  147/

  2013

  .415

  2/20

  13, Ν

  .41

  72/2

  013)

  Έω

  ς 07

  /201

  4 (Ν

  .42

  25/ 2

  014,

  Ν.

  4251

  /201

  4, Ν

  .42

  54//2

  014

  ετώ

  ν πρ

  οσαυ

  ξά-

  νετα

  ι µε

  ποσο

  στό

  10%

  για

  κάθ

  ε τρ

  ιε-

  τία

  προϋ

  πηρε

  σίας

  κα

  ι έω

  ς τρ

  εις

  τρι-

  ετίε

  ς κα

  ι συν

  ολικ

  ά 30

  % γ

  ια π

  ροϋπ

  ηρε-

  σία

  9 ετ

  ών

  και ά

  νω

  και τ

  ο κα

  τώτα

  το

  ηµερ

  οµίσ

  θιο

  των

  εργα

  τοτε

  χνιτ

  ών

  άνω

  τω

  ν 25

  ετώ

  ν πρ

  οσαυ

  ξάνε

  ται

  µε π

  οσοσ

  τό 5

  %

  για

  κάθε

  τρι

  ετία

  πρ

  οϋπη

  ρεσί

  ας κ

  αι

  έως

  έξι τ

  ριετ

  ίες

  και

  συνο

  λικά

  30%

  για

  πρ

  οϋπη

  ρεσί

  α 18

  ετ

  ών

  και ά

  νω.

  2ΐ5)

  Ο κ

  ατά

  τα ά

  νω

  κατώ

  τατο

  ς µι

  σθός

  τω

  ν υπ

  αλλή

  λων

  κάτω

  τω

  ν 25

  ετώ

  ν πρ

  οσαυ

  ξάνε

  ται µ

  ε πο

  σοστ

  ό 10

  % γ

  ια

  µία

  τριε

  τία

  προϋ

  -πη

  ρεσί

  ας κ

  αι γ

  ια

  προϋ

  πηρε

  σία

  3 ετ

  ών

  και ά

  νω κ

  αι τ

  ο κα

  τώτα

  το η

  µερο

  µί-

  σθιο

  τω

  ν ερ

  γατο

  -τε

  χνιτ

  ών

  κάτω

  τω

  ν 25

  ετώ

  ν

 • 10 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

  Πεδ

  ίοΠ

  ριν

  τον

  μηχα

  νισμ

  όΣτ

  ήριξ

  ης (

  Ν.

  3833

  /201

  0,Ν

  .384

  4/20

  10 κ

  αιΝ

  .384

  6/20

  10)

  Έω

  ς 06

  /201

  0 (Ν

  .384

  5/20

  10, Ν

  . 38

  47/2

  010

  και

  Ν.3

  863/

  2010

  )

  Έω

  ς 12

  /201

  0 (Ν

  . 38

  71/2

  010

  και

  Ν.3

  899/

  2010

  )

  Έω

  ς 06

  /201

  1 (Ν

  .391

  9/20

  11,

  Ν.3

  920/

  2011

  , Ν

  .397

  9/20

  11,

  Ν.3

  986/

  2011

  , Ν

  .399

  6/20

  11)

  Έω

  ς 06

  /201

  2 (Ν

  .401

  9/20

  11,Ν

  . 40

  24/2

  011,

  Ν.

  4038

  /201

  2,Ν

  . 40

  46/2

  012

  & Π

  ΥΣ α

  ρ.6,

  Ν

  .405

  2/20

  12)

  Έω

  ς 07

  /201

  3 (Ν

  . 405

  7/20

  12,

  Ν.4

  075/

  2012

  . 409

  3/20

  12, Ν

  .40

  97/2

  012,

  Ν

  .414

  4/20

  13,

  Ν. 4

  147/

  2013

  .415

  2/20

  13, Ν

  .41

  72/2

  013)

  Έω

  ς 07

  /201

  4 (Ν

  .42

  25/ 2

  014,

  Ν.

  4251

  /201

  4, Ν

  .42

  54//2

  014

  προσ

  αυξά

  νετα

  ι µε

  ποσο

  στό

  5% γ

  ια

  κάθε

  τρι

  ετία

  προ

  ϋ-πη

  ρεσί

  ας κ

  αι έ

  ως

  δύο

  τριε

  τίες

  και

  συ

  νολι

  κά 1

  0% γ

  ια

  προϋ

  πηρε

  σία

  6 κα

  ι άν

  ω ε

  τών.

  (2ο)

  Οι ω

  ς άν

  ω

  προσ

  αυξή

  σεις

  πρ

  οϋπη

  ρεσί

  ας

  κατα

  βάλλ

  οντα

  ι σε

  εργ

  αζόµ

  ενο

  µε π

  ροϋπ

  ηρεσ

  ία

  σε ο

  ποιο

  νδήπ

  οτε

  εργο

  δότη

  και

  µε

  οποι

  αδήπ

  οτε

  ει-

  δικό

  τητα

  , για

  µεν

  το

  υς ε

  ργατ

  οτεχ

  νί-

  τες

  µετά

  τη

  συµ-

  πλήρ

  ωση

  του

  18ο

  υ έτ

  ους

  της

  ηλικ

  ίας

  τους

  , για

  δε

  τους

  υπ

  αλλή

  λους

  µετά

  τη

  συµπ

  λήρω

  -ση

  του

  19ο

  υ έτ

  ους

  της

  ηλικ

  ίας

  τους

  και

  ισχύ

  ουν

  για

  την

  συµπ

  λη-

  ρωθε

  ίσα

  υπηρ

  εσία

  τη

  ν 14

  .2.2

  012.

  2d

  ) Πέρ

  αν τ

  ης

  µηνι

  αίας

  τακ

  τική

  ς πρ

  οσαύ

  ξηση

  ς

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 11

  Πεδ

  ίοΠ

  ριν

  τον

  μηχα

  νισμ

  όΣτ

  ήριξ

  ης (

  Ν.

  3833

  /201

  0,Ν

  .384

  4/20

  10 κ

  αιΝ

  .384

  6/20

  10)

  Έω

  ς 06

  /201

  0 (Ν

  .384

  5/20

  10, Ν

  . 38

  47/2

  010

  και

  Ν.3

  863/

  2010

  )

  Έω

  ς 12

  /201

  0 (Ν

  . 38

  71/2

  010

  και

  Ν.3

  899/

  2010

  )

  Έω

  ς 06

  /201

  1 (Ν

  .391

  9/20

  11,

  Ν.3

  920/

  2011

  , Ν

  .397

  9/20

  11,

  Ν.3

  986/

  2011

  , Ν

  .399

  6/20

  11)

  Έω

  ς 06

  /201

  2 (Ν

  .401

  9/20

  11,Ν

  . 40

  24/2

  011,

  Ν.

  4038

  /201

  2,Ν

  . 40

  46/2

  012

  & Π

  ΥΣ α

  ρ.6,

  Ν

  .405

  2/20

  12)

  Έω

  ς 07

  /201

  3 (Ν

  . 405

  7/20

  12,

  Ν.4

  075/

  2012

  . 409

  3/20

  12, Ν

  .40

  97/2

  012,

  Ν

  .414

  4/20

  13,

  Ν. 4

  147/

  2013

  .415

  2/20

  13, Ν

  .41

  72/2

  013)

  Έω

  ς 07

  /201

  4 (Ν

  .42

  25/ 2

  014,

  Ν.

  4251

  /201

  4, Ν

  .42

  54//2

  014

  λόγω

  προ

  ϋπηρ

  ε-σί

  ας κ

  αµία

  άλλ

  η πρ

  οσαύ

  ξηση

  δεν

  πε

  ριλα

  µβάν

  εται

  στ

  ο νο

  µοθε

  τικώ

  ςκα

  θορι

  σµέν

  ο κα

  -τώ

  τατο

  µισ

  θό κ

  αι

  ηµερ

  οµίσ

  θιο.

  γ) α

  ναστ

  έλλε

  ται

  (Ν.4

  093)

  έω

  ς ότ

  ου

  η αν

  εργί

  α δι

  αµορ

  ωθε

  ί σε

  ποσο

  στό

  κάτω

  του

  10%

  η

  προσ

  αύξη

  ση τ

  ου

  νοµο

  θετι

  κώς

  καθο

  -ρι

  σµέν

  ου ν

  όµιµ

  ου

  κατώ

  τατο

  υ µι

  σθού

  κα

  ι ηµε

  ροµι

  σθίο

  υ γι

  α πρ

  οϋπη

  ρεσί

  α,

  που

  συµπ

  ληρώ

  -νε

  ται µ

  ετά

  την

  14.2

  .201

  2.δ)

  Ανα

  λυτι

  κή

  περι

  γραφ

  ή (Ν

  . 41

  72) τ

  ου ν

  έου

  συστ

  ήµατ

  ος δ

  ι-αµ

  όρφ

  ωση

  ς το

  υ κα

  τώτα

  του

  µισθ

  ού

  από

  01.0

  1.20

  17,

  που

  θεσπ

  ίσθη

  κε

  µε τ

  ον Ν

  . 409

  3 (β

  λ.

  προη

  γουµ

  ένω

  ς).

  Διε

  ξαγω

  γή κ

  οινω

  νι-

  κής

  διαβ

  ούλε

  υσης

 • 12 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

  Πεδ

  ίοΠ

  ριν

  τον

  μηχα

  νισμ

  όΣτ

  ήριξ

  ης (

  Ν.

  3833

  /201

  0,Ν

  .384

  4/20

  10 κ

  αιΝ

  .384

  6/20

  10)

  Έω

  ς 06

  /201

  0 (Ν

  .384

  5/20

  10, Ν

  . 38

  47/2

  010

  και

  Ν.3

  863/

  2010

  )

  Έω

  ς 12

  /201

  0 (Ν

  . 38

  71/2

  010

  και

  Ν.3

  899/

  2010

  )

  Έω

  ς 06

  /201

  1 (Ν

  .391

  9/20

  11,

  Ν.3

  920/

  2011

  , Ν

  .397

  9/20

  11,

  Ν.3

  986/

  2011

  , Ν

  .399

  6/20

  11)

  Έω

  ς 06

  /201

  2 (Ν

  .401

  9/20

  11,Ν

  . 40

  24/2

  011,

  Ν.

  4038

  /201

  2,Ν

  . 40

  46/2

  012

  & Π

  ΥΣ α

  ρ.6,

  Ν

  .405

  2/20

  12)

  Έω

  ς 07

  /201

  3 (Ν

  . 405

  7/20

  12,

  Ν.4

  075/

  2012

  . 409

  3/20

  12, Ν

  .40

  97/2

  012,

  Ν

  .414

  4/20

  13,

  Ν. 4

  147/

  2013

  .415

  2/20

  13, Ν

  .41

  72/2

  013)

  Έω

  ς 07

  /201

  4 (Ν

  .42

  25/ 2

  014,

  Ν.

  4251

  /201

  4, Ν

  .42

  54//2

  014

  µετα

  ξύ τ

  ων

  κοιν

  ω-

  νικώ

  ν συ

  νοµι

  λητώ

  ν,

  των

  ερευ

  νητι

  κών

  ινστ

  ιτού

  των

  τους

  κα

  ι ανε

  ξάρτ

  ητω

  ν εµ

  πειρ

  ογνω

  µόνω

  ν γι

  α τη

  ν σύ

  νταξ

  η σχ

  εδίο

  υ πο

  ρίσµ

  α-το

  ς δι

  αβού

  λευσ

  ης,

  το ο

  ποίο

  θα

  λαµ-

  βάνε

  ται υ

  πόψ

  η γι

  α τη

  έκδ

  οση

  της

  ετή-

  σιας

  υπο

  υργι

  κής

  απόφ

  ασης

  , έπε

  ιτα

  από

  σύµφ

  ωνη

  γν

  ώµη

  του

  Υπο

  υρ-

  γικο

  ύ Συ

  µβου

  λίου

  .

  Μεί

  ωση

  δώ

  ρων/

  επ

  ιδοµ

  άτω

  ν στ

  ον

  δηµό

  σιο

  και ε

  υ-ρύ

  τερο

  δηµ

  όσιο

  το

  µέα

  α) Τ

  α επ

  ιδόµ

  ατα,

  Χρ

  ιστο

  υγέν

  νων,

  Π

  άσχα

  και

  αδε

  ίας

  των:

  ί) υ

  παλλ

  ήλω

  ν κα

  ιϋ) ε

  ργαζ

  οµέ-

  νων

  µε σ

  χέση

  ερ

  γασί

  ας ιδ

  ιωτι

  κού

  δικα

  ίου

  στο

  Δηµ

  ό-σι

  ο, Ν

  ΠΔ

  Δ, Ο

  ΤΑ,

  Ένο

  πλες

  δυν

  άµει

  ς κα

  ιϋί)

  α) Τ

  α επ

  ιδόµ

  ατα,

  Χρ

  ιστο

  υγέν

  νων,

  Π

  άσχα

  και

  αδε

  ίας

  των:

  ί) υ

  παλλ

  ήλω

  ν κα

  ιϋ) ε

  ργαζ

  οµέ-

  νων

  µε σ

  χέση

  ερ

  γασί

  ας ιδ

  ιωτι

  κού

  δικα

  ίου

  στο

  Δηµ

  ό-σι

  ο, Ν

  ΠΔ

  Δ, Ο

  ΤΑ,

  Ένο

  πλες

  δυν

  άµει

  ς κα

  ιίϋ) ε

  ργαζ

  οµέν

  ων

  σε Ν

  ΠΙΔ

  που

  ανή

  -κο

  υν σ

  το κ

  ράτο

  ς

  Κατα

  ργού

  νται

  από

  1.

  1.20

  13 τ

  α επ

  ι -δό

  µατα

  εορ

  τών

  Χρισ

  τουγ

  έννω

  ν,

  Πάσ

  χα κ

  αι α

  δεία

  ς,

  που

  προβ

  λέπο

  νται

  από

  οποι

  αδήπ

  οτε

  γενι

  κή ή

  ειδ

  ική

  διάτ

  αξη,

  ή ρ

  ήτρα

  ή

  όρο

  συλλ

  ογικ

  ής

  σύµβ

  ασης

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 13

  Πεδ

  ίοΠ

  ριν

  τον

  μηχα

  νισμ

  όΣτ

  ήριξ

  ης (

  Ν.

  3833

  /201

  0,Ν

  .384

  4/20

  10 κ

  αιΝ

  .384

  6/20

  10)

  Έω

  ς 06

  /201

  0 (Ν

  .384

  5/20

  10, Ν

  . 38

  47/2

  010

  και

  Ν.3

  863/

  2010

  )

  Έω

  ς 12

  /201

  0 (Ν

  . 38

  71/2

  010

  και

  Ν.3

  899/

  2010

  )

  Έω

  ς 06

  /201

  1 (Ν

  .391

  9/20

  11,

  Ν.3

  920/

  2011

  , Ν

  .397

  9/20

  11,

  Ν.3

  986/

  2011

  , Ν

  .399

  6/20

  11)

  Έω

  ς 06

  /201

  2 (Ν

  .401

  9/20

  11,Ν

  . 40

  24/2

  011,

  Ν.

  4038

  /201

  2,Ν

  . 40

  46/2

  012

  & Π

  ΥΣ α

  ρ.6,

  Ν

  .405

  2/20

  12)

  Έω

  ς 07

  /201

  3 (Ν

  . 405

  7/20

  12,

  Ν.4

  075/

  2012

  . 409

  3/20

  12, Ν

  .40

  97/2

  012,

  Ν

  .414

  4/20

  13,

  Ν. 4

  147/

  2013

  .415

  2/20

  13, Ν

  .41

  72/2

  013)

  Έω

  ς 07

  /201

  4 (Ν

  .42

  25/ 2

  014,

  Ν.

  4251

  /201

  4, Ν

  .42

  54//2

  014

  εργα

  ζοµέ

  νων

  σεΝ

  ΠΙΔ

  που

  ανή

  κουν

  στ

  ο κρ

  άτος

  ή ε

  πι-

  χορη

  γούν

  ται τ

  ακτι

  -κά

  από

  τον

  Κρα

  τι-

  κό Π

  ροϋπ

  ολογ

  ισµό

  κλ

  π µε

  ιώνο

  νται

  κα

  τά 3

  0%.

  β) Μ

  είω

  ση π

  άσης

  φ

  ύσεω

  ς επ

  ιδοµ

  ά-τω

  ν υπ

  αλλή

  λων

  και ε

  ργαζ

  οµέν

  ων

  µε σ

  χέση

  εργ

  α-σί

  ας ιδ

  ιωτι

  κού

  δικα

  ίου

  στο

  Δηµ

  ό-σι

  ο, Ν

  ΠΔ

  Δ, Ο

  ΤΑ,

  Ένο

  πλες

  δυν

  άµει

  ς κλ

  π κα

  τά 1

  2% (Ν

  . 38

  33).

  ή επ

  ιχορ

  ηγού

  νται

  τα

  κτικ

  ά απ

  ό το

  ν Κρ

  ατικ

  ό Π

  ροϋπ

  ο-λο

  γισµ

  ό κλ

  π κα

  -θο

  ρίζο

  νται

  σε

  500

  ευρώ

  , 250

  ευρ

  ώ

  και 2

  50 ε

  υρώ

  αντ

  ί-στ

  οιχα

  εφ

  όσον

  το

  σύνο

  λο τ

  ων

  αµοι

  -βώ

  ν δε

  ν υπ

  ερβα

  ίνει

  τι

  ς 2.

  500

  ευρώ

  µη-

  νιαί

  ως

  (Ν.3

  845)

  .β)

  Τα

  ανω

  τέρω

  επ

  ιδόµ

  ατα

  ανα-

  προσ

  αρµό

  ζοντ

  αι

  κατά

  ενι

  αίο

  ποσο

  -στ

  ό έπ

  ειτα

  από

  οι

  κονο

  µική

  µελ

  έτη

  εφόσ

  ον τ

  ο επ

  ιτρέ

  -πο

  υν ο

  ι οικ

  ονοµ

  ι-κέ

  ς δυ

  νατό

  τητε

  ς τω

  ν τα

  µείω

  ν κα

  ι η

  δηµο

  σιον

  οµικ

  ή κα

  τάστ

  αση

  της

  χώρα

  ς (Ν

  .386

  3).

  γ) Τ

  α επ

  ιδόµ

  ατα,

  Χρ

  ιστο

  υγέν

  νων,

  Π

  άσχα

  και

  αδε

  ίας

  των:

  i) υ

  παλλ

  ήλω

  ν κα

  ι ii)

  εργα

  ζοµέ

  νων

  µε σ

  χέση

  εργ

  ασία

  ς ιδ

  ιωτι

  κού

  δικα

  ί-ου

  στο

  Δηµ

  όσιο

  , Ν

  ΠΔ

  Δ, Ο

  ΤΑ,

  εργα

  σίας

  , δια

  ιτητ

  ι -κή

  από

  φασ

  η ή

  µε

  ατοµ

  ική

  σύµβ

  αση

  εργα

  σίας

  ή σ

  υµ-

  φω

  νία,

  για

  λει

  τουρ

  -γο

  ύς, υ

  παλλ

  ήλου

  ς κα

  ι µισ

  θωτο

  ύς

  του

  Δηµ

  οσίο

  υ,

  Ν.Π

  .Δ.Δ

  ., Ν

  .Π.Ι.

  Δ.,

  και Ο

  .Τ.Α

  ., κα

  θώς

  και γ

  ια τ

  α µό

  νιµα

  στ

  ελέχ

  η τω

  ν Ε

  νό-

  πλω

  ν Δ

  υνάµ

  εων

  και α

  ντίσ

  τοιχ

  ους

  της

  Ελλ

  ηνικ

  ής

  Αστυ

  νοµί

  ας, τ

  ου

  Πυρ

  οσβε

  στικ

  ού κ

  αι

  Λιµε

  νικο

  ύ Σώ

  µατο

  ς (Ν

  .409

  3).

 • 14 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

  Πεδ

  ίοΠ

  ριν

  τον

  μηχα

  νισμ

  όΣτ

  ήριξ

  ης (

  Ν.

  3833

  /201

  0,Ν

  .384

  4/20

  10 κ

  αιΝ

  .384

  6/20

  10)

  Έω

  ς 06

  /201

  0 (Ν

  .384

  5/20

  10, Ν

  . 38

  47/2

  010

  και

  Ν.3

  863/

  2010

  )

  Έω

  ς 12

  /201

  0 (Ν

  . 38

  71/2

  010

  και

  Ν.3

  899/

  2010

  )

  Έω

  ς 06

  /201

  1 (Ν

  .391

  9/20

  11,

  Ν.3

  920/

  2011

  , Ν

  .397

  9/20

  11,

  Ν.3

  986/

  2011

  , Ν

  .399

  6/20

  11)

  Έω

  ς 06

  /201

  2 (Ν

  .401

  9/20

  11,Ν

  . 40

  24/2

  011,

  Ν.

  4038

  /201

  2,Ν

  . 40

  46/2

  012

  & Π

  ΥΣ α

  ρ.6,

  Ν

  .405

  2/20

  12)

  Έω

  ς 07

  /201

  3 (Ν

  . 405

  7/20

  12,

  Ν.4

  075/

  2012

  . 409

  3/20

  12, Ν

  .40

  97/2

  012,

  Ν

  .414

  4/20

  13,

  Ν. 4

  147/

  2013

  .415

  2/20

  13, Ν

  .41

  72/2

  013)

  Έω

  ς 07

  /201

  4 (Ν

  .42

  25/ 2

  014,

  Ν.

  4251

  /201

  4, Ν

  .42

  54//2

  014

  Ένο

  πλες

  δυν

  άµει

  ς κα

  ι iii)

  εργ

  αζοµ

  έ-νω

  ν σε

  ΝΠ

  ΙΔ π

  ου

  ανήκ

  ουν

  στο

  κρά-

  τος

  ή επ

  ιχορ

  ηγού

  -ντ

  αι τ

  ακτι

  κά α

  πό

  τον

  Κρατ

  ικό

  Προ

  ϋπολ

  ογισ

  µό

  κλπ

  επαν

  ακαθ

  ο-ρί

  ζοντ

  αι σ

  ε 40

  0 ευ

  ρώ, 2

  00 ε

  υρώ

  κα

  ι 200

  ευρ

  ώ α

  ντί-

  στοι

  χα ε

  φόσ

  ον τ

  ο σύ

  νολο

  τω

  ν αµ

  οι-

  βών

  δεν

  υπερ

  βαίν

  ει

  τις

  2.50

  0 ευ

  ρώ µ

  η-νι

  αίω

  ς (Ν

  .384

  7).

  δ) Μ

  είω

  ση π

  άσης

  φ

  ύσεω

  ς επ

  ιδοµ

  ά-τω

  ν υπ

  αλλή

  λων

  και

  εργα

  ζοµέ

  νων

  µε

  σχέσ

  η ερ

  γασί

  ας

  ιδιω

  τικο

  ύ δι

  καί-

  ου σ

  το Δ

  ηµόσ

  ιο,

  ΝΠ

  ΔΔ

  , ΟΤΑ

  , Ένο

  -πλ

  ες δ

  υνάµ

  εις

  κλπ

  κατά

  8%

  . Ελλ

  είψ

  ει

  επιδ

  οµάτ

  ων

  µειώ

  -νο

  νται

  οι α

  ποδο

  χές

  κατά

  3%

  (Ν.3

  845)

  .

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 15

  Πεδ

  ίοΠ

  ριν

  τον

  μηχα

  νισμ

  όΣτ

  ήριξ

  ης (

  Ν.

  3833

  /201

  0,Ν

  .384

  4/20

  10 κ

  αιΝ

  .384

  6/20

  10)

  Έω

  ς 06

  /201

  0 (Ν

  .384

  5/20

  10, Ν

  . 38

  47/2

  010

  και

  Ν.3

  863/

  2010

  )

  Έω

  ς 12

  /201

  0 (Ν

  . 38

  71/2

  010

  και

  Ν.3

  899/

  2010

  )

  Έω

  ς 06

  /201

  1 (Ν

  .391

  9/20

  11,

  Ν.3

  920/

  2011

  , Ν

  .397

  9/20

  11,

  Ν.3

  986/

  2011

  , Ν

  .399

  6/20

  11)

  Έω

  ς 06

  /201

  2 (Ν

  .401

  9/20

  11,Ν

  . 40

  24/2

  011,

  Ν.

  4038

  /201

  2,Ν

  . 40

  46/2

  012

  & Π

  ΥΣ α

  ρ.6,

  Ν

  .405

  2/20

  12)

  Έω

  ς 07

  /201

  3 (Ν

  . 405

  7/20

  12,

  Ν.4

  075/

  2012

  . 409

  3/20

  12, Ν

  .40

  97/2

  012,

  Ν

  .414

  4/20

  13,

  Ν. 4

  147/

  2013

  .415

  2/20

  13, Ν

  .41

  72/2

  013)

  Έω

  ς 07

  /201

  4 (Ν

  .42

  25/ 2

  014,

  Ν.

  4251

  /201

  4, Ν

  .42

  54//2

  014

  Σύστ

  ηµα

  βαθµ

  ολο-

  γίου

  , πει

  θαρχ

  ικού

  κα

  ι ενι

  αίου

  µισθ

  ολογ

  ίου

  για

  τον

  δηµό

  σιο

  τοµέ

  α

  Εισ

  αγω

  γή σ

  υ -στ

  ήµατ

  ος β

  αθµο

  -λο

  γικώ

  ν πρ

  οαγω

  -γώ

  ν κα

  ι µισ

  θολο

  γι-

  κής

  εξέλ

  ιξης

  τω

  ν υπ

  αλλή

  λων

  του

  κράτ

  ους,

  τω

  ν Ο

  ΤΑ

  και ά

  λλω

  ν φ

  ορέ-

  ων

  του

  δηµο

  σίου

  το

  µέα.

  Αφ

  ορά

  σε

  µόνι

  µους

  και

  δό-

  κιµο

  υς π

  ολιτ

  ικού

  ς υπ

  άλλη

  λους

  και

  υπ

  αλλή

  λους

  µε

  σχέσ

  η ερ

  γασί

  ας

  ιδιω

  τικο

  ύ δι

  καίο

  υ αο

  ρίστ

  ου χ

  ρόνο

  υ (ΙΔ

  ΑΧ) σ

  το δ

  ηµό-

  σιο,

  του

  ς Ο

  ΤΑ κ

  αιτα

  ΝΠ

  ΔΔ

  (Ν.4

  024)

  .

  α) Ε

  ισαγ

  ωγή

  νέο

  υ πε

  ιθαρ

  χικο

  ύ δι

  καί-

  ου γ

  ια τ

  ους

  πολι

  τι-

  κούς

  υπα

  λλήλ

  ους

  και τ

  ο πρ

  οσω

  πικό

  πο

  υ υπ

  ηρετ

  εί µ

  ε σχ

  έσει

  ς ιδ

  ιωτι

  κού

  δικα

  ίου

  αορί

  στου

  χρ

  όνου

  (ΙΔ

  ΑΧ)

  στο

  δηµό

  σιο,

  σε

  νοµι

  κά π

  ρόσω

  πα

  δηµο

  σίου

  δικ

  αίου

  στ

  ους

  ΟΤΑ

  α΄ &

  β΄

  βαθ

  µού.

  Σαφ

  ής

  προσ

  διορ

  ισµό

  ς τω

  ν πε

  ιθαρ

  χικώ

  ν πα

  ραπτ

  ωµά

  των,

  αν

  αµόρ

  φω

  ση-α

  υ-στ

  ηροπ

  οίησ

  η τω

  ν πε

  ιθαρ

  χικώ

  ν πο

  ι-νώ

  ν, α

  νασύ

  στασ

  η τω

  ν πε

  ιθαρ

  χικώ

  ν συ

  µβου

  λίω

  ν (Ν

  . 40

  57).

  β) Τ

  ροπο

  ποίη

  ση

  του

  Ν. 4

  057

  σε ό

  ,τι

  αφορ

  ά στ

  ην α

  ργία

  στ

  α πλ

  αίσι

  ο τη

  ς πε

  ιθαρ

  χική

  ς κα

  ι πο

  ινικ

  ής δ

  ιαδι

  κασί

  -ας

  , µέσ

  α απ

  ό τη

  ν δι

  εύρυ

  νση

  του

  πε-

  δίου

  εφ

  αρµο

  γής

 • 16 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

  Πεδ

  ίοΠ

  ριν

  τον

  μηχα

  νισμ

  όΣτ

  ήριξ

  ης (

  Ν.

  3833

  /201

  0,Ν

  .384

  4/20

  10 κ

  αιΝ

  .384

  6/20

  10)

  Έω

  ς 06

  /201

  0 (Ν

  .384

  5/20

  10, Ν

  . 38

  47/2

  010

  και

  Ν.3

  863/

  2010

  )

  Έω

  ς 12

  /201

  0 (Ν

  . 38

  71/2

  010

  και

  Ν.3

  899/

  2010

  )

  Έω

  ς 06

  /201

  1 (Ν

  .391

  9/20

  11,

  Ν.3

  920/

  2011

  , Ν

  .397

  9/20

  11,

  Ν.3

  986/

  2011

  , Ν

  .399

  6/20

  11)

  Έω

  ς 06

  /201

  2 (Ν

  .401

  9/20

  11,Ν

  . 40

  24/2

  011,

  Ν.

  4038

  /201

  2,Ν

  . 40

  46/2

  012

  & Π

  ΥΣ α

  ρ.6,

  Ν

  .405

  2/20

  12)

  Έω

  ς 07

  /201

  3 (Ν

  . 405

  7/20

  12,

  Ν.4

  075/

  2012

  . 409

  3/20

  12, Ν

  .40

  97/2

  012,

  Ν

  .414

  4/20

  13,

  Ν. 4

  147/

  2013

  .415

  2/20

  13, Ν

  .41

  72/2

  013)

  Έω

  ς 07

  /201

  4 (Ν

  .42

  25/ 2

  014,

  Ν.

  4251

  /201

  4, Ν

  .42

  54//2

  014

  της

  αυτο

  δίκα

  ιης

  αργί

  ας κ

  αι τ

  ης

  παρο

  χής

  διακ

  ρι-

  τική

  ς ευ

  χέρε

  ιας

  στις

  υπη

  ρεσί

  ες γ

  ια

  θέση

  τω

  ν υπ

  αλλή

  -λω

  ν σε

  δυν

  ητικ

  ή αρ

  γία

  (Ν. 4

  093)

  .γ)

  Πρό

  βλεψ

  η ει

  δική

  ς πο

  ινικ

  ής

  ευθύ

  νης

  των

  υπαλ

  λήλω

  ν γι

  α τη

  ν πρ

  όκλη

  ση β

  λάβη

  ς σε

  φορ

  έα κ

  οινω

  -νι

  κής

  ασφ

  άλισ

  ης

  στα

  πλαί

  σια

  της

  κατα

  πολέ

  µηση

  ς πα

  ραβα

  τικώ

  ν κα

  ι ζη

  µιογ

  όνω

  ν συ

  µπε-

  ριφ

  ορώ

  ν σε

  βάρ

  ος

  του

  συστ

  ήµατ

  ος

  κοιν

  ωνι

  κής

  ασφ

  άλι-

  σης

  (Ν.4

  144)

  .δ)

  Πρό

  βλεψ

  η τη

  ς δυ

  νατό

  τητα

  ς να

  κα

  θορί

  ζετα

  ι ειδ

  ικό

  σύστ

  ηµα

  προα

  γω-

  γών

  και β

  αθµο

  λο-

  γική

  ς κα

  ι υπη

  ρεσι

  -ακ

  ής ε

  ξέλι

  ξης

  των

  υπαλ

  λήλω

  ν τη

  ς Γε

  νική

  ς Γρ

  αµµα

  -τε

  ίας

  Δηµ

  οσίω

  ν Ε

  σόδω

  ν

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 17

  Πεδ

  ίοΠ

  ριν

  τον

  μηχα

  νισμ

  όΣτ

  ήριξ

  ης (

  Ν.

  3833

  /201

  0,Ν

  .384

  4/20

  10 κ

  αιΝ

  .384

  6/20

  10)

  Έω

  ς 06

  /201

  0 (Ν

  .384

  5/20

  10, Ν

  . 38

  47/2

  010

  και

  Ν.3

  863/

  2010

  )

  Έω

  ς 12

  /201

  0 (Ν

  . 38

  71/2

  010

  και

  Ν.3

  899/

  2010

  )

  Έω

  ς 06

  /201

  1 (Ν

  .391

  9/20

  11,

  Ν.3

  920/

  2011

  , Ν

  .397

  9/20

  11,

  Ν.3

  986/

  2011

  , Ν

  .399

  6/20

  11)

  Έω

  ς 06

  /201

  2 (Ν

  .401

  9/20

  11,Ν

  . 40

  24/2

  011,

  Ν.

  4038

  /201

  2,Ν

  . 40

  46/2

  012

  & Π

  ΥΣ α

  ρ.6,

  Ν

  .405

  2/20

  12)

  Έω

  ς 07

  /201

  3 (Ν

  . 405

  7/20

  12,

  Ν.4

  075/

  2012

  . 409

  3/20

  12, Ν

  .40

  97/2

  012,

  Ν

  .414

  4/20

  13,

  Ν. 4

  147/

  2013

  .415

  2/20

  13, Ν

  .41

  72/2

  013)

  Έω

  ς 07

  /201

  4 (Ν

  .42

  25/ 2

  014,

  Ν.

  4251

  /201

  4, Ν

  .42

  54//2

  014

  κατά

  παρ

  έκκλ

  ιση

  των

  κριτ

  ηρίω

  ν κα

  ι τη

  ς δι

  αδικ

  ασία

  ς πο

  υ πρ

  οβλέ

  ποντ

  αι

  στις

  δια

  τάξε

  ις τ

  ου

  Υπαλ

  ληλι

  κού

  Κώ-

  δικα

  και

  κάθ

  ε άλ

  λη

  διάτ

  αξη

  (Ν. 4

  152)

  .δ)

  Περ

  αιτέ

  ρω α

  υ-στ

  ηροπ

  οίησ

  η το

  υ νέ

  ου π

  ειθα

  ρχικ

  ού

  των

  εργα

  ζοµέ

  νων

  στον

  δηµ

  όσιο

  το

  µέα

  και σ

  ε θέ

  µα-

  τα π

  ειθα

  ρχικ

  ών

  συµβ

  ουλί

  ων,

  πει

  -θα

  ρχικ

  ών

  ποιν

  ών

  και δ

  ιώξε

  ων

  (Ν.

  4152

  ).

 • 18 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

  Πεδ

  ίοΠ

  ριν

  τον

  μηχα

  νισμ

  όΣτ

  ήριξ

  ης (

  Ν.

  3833

  /201

  0,Ν

  .384

  4/20

  10 κ

  αιΝ

  .384

  6/20

  10)

  Έω

  ς 06

  /201

  0 (Ν

  .384

  5/20

  10, Ν

  . 38

  47/2

  010

  και

  Ν.3

  863/

  2010

  )

  Έω

  ς 12

  /201

  0 (Ν

  . 38

  71/2

  010

  και

  Ν.3

  899/

  2010

  )

  Έω

  ς 06

  /201

  1 (Ν

  .391

  9/20

  11,

  Ν.3

  920/

  2011

  , Ν

  .397

  9/20

  11,

  Ν.3

  986/

  2011

  , Ν

  .399

  6/20

  11)

  Έω

  ς 06

  /201

  2 (Ν

  .401

  9/20

  11,Ν

  . 40

  24/2

  011,

  Ν.

  4038

  /201

  2,Ν

  . 40

  46/2

  012

  & Π

  ΥΣ α

  ρ.6,

  Ν

  .405

  2/20

  12)

  Έω

  ς 07

  /201

  3 (Ν

  . 405

  7/20

  12,

  Ν.4

  075/

  2012

  . 409

  3/20

  12, Ν

  .40

  97/2

  012,

  Ν

  .414

  4/20

  13,

  Ν. 4

  147/

  2013

  .415

  2/20

  13, Ν

  .41

  72/2

  013)

  Έω

  ς 07

  /201

  4 (Ν

  .42

  25/ 2

  014,

  Ν.

  4251

  /201

  4, Ν

  .42

  54//2

  014

  2. Α

  ΤΟΜ

  ΙΚΟ

  ΕΡ

  ΓΑΤΙ

  ΚΟ

  ΔΙΚ

  ΑΙΟ

  Αυτο

  απασ

  χόλη

  σηΘ

  έσπι

  ση ν

  έου

  «τεκ

  µηρί

  ου»

  υπέρ

  τη

  ς µι

  σθω

  τής

  εργα

  σίας

  για

  περ

  ι-πτ

  ώσε

  ις ψ

  ευδο

  -αυ-

  τοαπ

  ασχό

  ληση

  ς (µ

  πλοκ

  άκι),

  όπω

  ς κυ

  ρίω

  ς η

  επί 9

  µηνο

  απ

  ασχό

  ληση

  σε

  έναν

  εργ

  οδότ

  η κα

  τά κ

  ύρια

  ή α

  πο-

  κλει

  στικ

  ή απ

  ασχό

  -λη

  ση, α

  λλά

  µε τ

  ο βά

  ρος

  απόδ

  ειξη

  ς στ

  ην ε

  ργατ

  ική

  πλευ

  ρά (Ν

  . 384

  6).

  Εφ

  αρµο

  γή τ

  ης

  αρχή

  ς τη

  ς ίσ

  ης

  µετα

  χείρ

  ισης

  αν-

  δρώ

  ν κα

  ι γυν

  αικώ

  ν κα

  τά τ

  ην ά

  σκη-

  ση α

  υτοτ

  ελού

  ς επ

  αγγε

  λµατ

  ικής

  δρ

  αστη

  ριότ

  ητας

  . 409

  7). Ε

  ναρµ

  ό-νι

  ση τ

  ης ε

  λλην

  ικής

  νο

  µοθε

  σίας

  µε

  την

  Οδη

  γία

  2010

  /41/

  ΕΕ

  το

  υ Ε

  υρω

  παϊκ

  ού

  Κοιν

  οβου

  λίου

  .

 • Πεδ

  ίοΠ

  ριν

  τον

  μηχα

  νισμ

  όΣτ

  ήριξ

  ης (

  Ν.

  3833

  /201

  0,Ν

  .384

  4/20

  10 κ

  αιΝ

  .384

  6/20

  10)

  Έω

  ς 06

  /201

  0 (Ν

  .384

  5/20

  10, Ν

  . 38

  47/2

  010

  και

  Ν.3

  863/

  2010

  )

  Έω

  ς 12

  /201

  0 (Ν

  . 38

  71/2

  010

  και

  Ν.3

  899/

  2010

  )

  Έω

  ς 06

  /201

  1 (Ν

  .391

  9/20

  11,

  Ν.3

  920/

  2011

  , Ν

  .397

  9/20

  11,

  Ν.3

  986/

  2011

  , Ν

  .399

  6/20

  11)

  Έω

  ς 06

  /201

  2 (Ν

  .401

  9/20

  11,Ν

  . 40

  24/2

  011,

  Ν.

  4038

  /201

  2,Ν

  . 40

  46/2

  012

  & Π

  ΥΣ α

  ρ.6,

  Ν

  .405

  2/20

  12)

  Έω

  ς 07

  /201

  3 (Ν

  . 405

  7/20

  12,

  Ν.4

  075/

  2012

  . 409

  3/20

  12, Ν

  .40

  97/2

  012,

  Ν

  .414

  4/20

  13,

  Ν. 4

  147/

  2013

  .415

  2/20

  13, Ν

  .41

  72/2

  013)

  Έω

  ς 07

  /201

  4 (Ν

  .42

  25/ 2

  014,

  Ν.

  4251

  /201

  4, Ν

  .42

  54//2

  014

  Συµβ

  άσει

  ς ερ

  γολα

  -βί

  ας ε

  ταιρ

  ειώ

  ν πα

  -ρο

  χής

  υπηρ

  εσιώ

  ν

  Ορί

  ζοντ

  αι υ

  ποχρ

  ε-ω

  τικέ

  ς αν

  αφορ

  ές

  στο

  κείµ

  ενο

  της

  προσ

  φορ

  άς τ

  ου

  εργο

  λάβο

  υ µε

  σκο

  -πό

  την

  ανά

  ληψ

  η υπ

  ηρεσ

  ιών

  καθα

  -ρι

  σµού

  ή φ

  ύλαξ

  ης

  στον

  δηµ

  όσιο

  και

  ευ

  ρύτε

  ρο δ

  ηµό-

  σιο

  τοµέ

  α. Ρ

  ητή

  και κ

  αθολ

  ική

  εις

  ολόκ

  ληρο

  ν κα

  ι αλ-

  ληλέ

  γγυα

  ευθ

  ύνη

  θεσπ

  ίζετ

  αι µ

  όνο

  µετα

  ξύ ε

  ργολ

  άβου

  κα

  ι τυχ

  όν υ

  περ-

  γολά

  βου

  και ό

  χι

  µετα

  ξύ ε

  ργολ

  άβου

  κα

  ι απο

  δέκτ

  η υπ

  η-ρε

  σιώ

  ν-αν

  αθέτ

  οντα

  το

  έργ

  ο. Κ

  υρώ

  σεις

  κα

  ι έκπ

  τωση

  εργ

  ο-λά

  βου

  σε π

  ερίπ

  τω-

  ση π

  αραβ

  ίαση

  ς τη

  ς ερ

  γατι

  κής

  νοµο

  θε-

  σίας

  (Ν.3

  863)

  .

  Τροπ

  οποι

  είτα

  ι η

  ρύθµ

  ιση

  του

  Ν.

  3863

  (βλ.

  διπ

  λανή

  στ

  ήλη)

  µε

  λεπτ

  οµε-

  ρή π

  εριγ

  ραφ

  ή κα

  ι ενί

  σχυσ

  η τω

  ν αρ

  µοδι

  οτήτ

  ων

  της

  αναθ

  έτου

  σας

  αρχή

  ς επ

  ί προ

  σφο-

  ράς

  εργο

  λαβι

  κής

  εται

  ρεία

  ς (Ν

  .414

  4).

 • 20 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

  Πεδ

  ίοΠ

  ριν

  τον

  μηχα

  νισμ

  όΣτ

  ήριξ

  ης (

  Ν.

  3833

  /201

  0,Ν

  .384

  4/20

  10 κ

  αιΝ

  .384

  6/20

  10)

  Έω

  ς 06

  /201

  0 (Ν

  .384

  5/20

  10, Ν

  . 38

  47/2

  010

  και

  Ν.3

  863/

  2010

  )

  Έω

  ς 12

  /201

  0 (Ν

  . 38

  71/2

  010

  και

  Ν.3

  899/

  2010

  )

  Έω

  ς 06

  /201

  1 (Ν

  .391

  9/20

  11,

  Ν.3

  920/

  2011

  , Ν

  .397

  9/20

  11,

  Ν.3

  986/

  2011

  , Ν

  .399

  6/20

  11)

  Έω

  ς 06

  /201

  2 (Ν

  .401

  9/20

  11,Ν

  . 40

  24/2

  011,

  Ν.

  4038

  /201

  2,Ν

  . 40

  46/2

  012

  & Π

  ΥΣ α

  ρ.6,

  Ν

  .405

  2/20

  12)

  Έω

  ς 07

  /201

  3 (Ν

  . 405

  7/20

  12,

  Ν.4

  075/

  2012

  . 409

  3/20

  12, Ν

  .40

  97/2

  012,

  Ν

  .414

  4/20

  13,

  Ν. 4

  147/

  2013

  .415

  2/20

  13, Ν

  .41

  72/2

  013)

  Έω

  ς 07

  /201

  4 (Ν

  .42

  25/ 2

  014,

  Ν.

  4251

  /201

  4, Ν

  .42

  54//2

  014

  Ετα

  ιρεί

  ες-ε

  πιχε

  ιρή-

  σεις

  Προ

  σωρι

  νής

  Απασ

  χόλη

  σης

  (ΕΠ

  Α) &

  Ιδιω

  τικά

  Γρ

  αφεί

  α Ε

  υρέσ

  εως

  Εργ

  ασία

  ς (ΙΓ

  ΕΕ

  )

  Επα

  ναρρ

  υθµί

  ζετα

  ι το

  καθ

  εστώ

  ς εν

  οι-

  κίασ

  ης ε

  ργαζ

  οµέ-

  νων

  µε ο

  ρισµ

  ένες

  επ

  ιπλέ

  ον π

  ροστ

  α-τε

  υτικ

  ές δ

  ιατά

  ξεις

  . 384

  6).

  Εµπ

  λοκή

  τω

  ν Ε

  ΠΑ

  στην

  επα

  ναπρ

  οώ-

  θηση

  συγ

  κεκρ

  ιµέ-

  νων

  κατη

  γορι

  ών

  ανέρ

  γων

  (ηλι

  κίες

  55

  -64)

  στη

  ν απ

  α-σχ

  όλησ

  η µε

  επι

  δό-

  τησή

  του

  ς απ

  ό το

  ν Ο

  ΑΕΔ

  (Ν. 3

  845,

  βλ.

  επ

  ιδότ

  ηση

  ανερ

  -γί

  ας).

  Η α

  νώτα

  τη δ

  ιάρ -

  κεια

  δαν

  εισµ

  ού

  εργα

  ζόµε

  νου

  από

  Ετα

  ιρεί

  α Π

  ροσω

  ρι-

  νής

  Απασ

  χόλη

  σης

  διπλ

  ασιά

  ζετα

  ι -απ

  ό 18

  σε

  36 µ

  ήνες

  - εν

  ώ κ

  αταρ

  γείτ

  αι κ

  αι

  η δι

  καιο

  λογη

  τική

  βά

  ση υ

  πέρβ

  ασης

  το

  υ 12

  µήνο

  υ, δ

  ηλα-

  δή η

  ανα

  πλήρ

  ωση

  ερ

  γαζο

  µένο

  υ πο

  υ η

  σχέσ

  η ερ

  γασί

  ας

  του

  είνα

  ι σε

  ανα-

  στολ

  ή (Ν

  .389

  9).

  Αίρε

  ται ο

  περ

  ιορι

  -σµ

  ός α

  ναφ

  ορικ

  ά µε

  την

  άσκ

  ηση

  της

  δρασ

  τηρι

  ότητ

  ας &

  το

  υ επ

  αγγέ

  λµατ

  ος

  της

  προσ

  ωρι

  νής

  απασ

  χόλη

  σης

  µόνο

  απ

  ό Αν

  ώνυ

  µη Ε

  ται-

  ρεία

  (Ν. 3

  919)

  .

  α) Κ

  ατάρ

  γηση

  όλ

  ων

  των

  περι

  ορι-

  σµώ

  ν στ

  ην ισ

  χύου

  -σα

  νοµ

  οθεσ

  ία π

  ου

  αντι

  βαίν

  ουν

  τον

  Ν.

  3919

  σε

  ό,τι

  αφ

  ορά

  στην

  πρό

  σβασ

  η κα

  ι στη

  ν άσ

  κηση

  επ

  αγγε

  λµατ

  ικώ

  ν δρ

  αστη

  ριοτ

  ήτω

  ν (Ν

  . 403

  8).

  β) Ρ

  ύθµι

  ση τ

  ου κ

  α-θε

  στώ

  τος

  σύστ

  α-ση

  ς κα

  ι λει

  τουρ

  γί-

  ας τ

  ων

  Ιδιω

  τικώ

  ν Γρ

  αφεί

  ων

  Ευρ

  έ-σε

  ως

  Εργ

  ασία

  ς3

  προς

  εφ

  αρµο

  γή

  της

  οικε

  ίας

  κοι-

  νοτι

  κής

  οδηγ

  ίας

  (Ν.4

  052)

  .γ)

  Προ

  σαρµ

  ογή

  της

  ελλη

  νική

  ς νο

  µοθε

  σίας

  στη

  ν κο

  ινοτ

  ική

  οδηγ

  ία

  2008

  /104

  περ

  ί τη

  ς ερ

  γασί

  ας

  µέσω

  επι

  χείρ

  ησης

  πρ

  οσω

  ρινή

  ς απ

  α-σχ

  όλησ

  ης -

  ΕΠ

  Α (Ν

  .405

  2).

  α) Τ

  ροπο

  ποίη

  ση

  (Ν. 4

  093)

  του

  Ν

  . 405

  2 στ

  ην

  κατε

  ύθυν

  ση τ

  ης

  πλήρ

  ους

  απελ

  ευ-

  θέρω

  σης

  του

  πλαι

  -σί

  ου σ

  ύστα

  σης

  και

  λειτ

  ουργ

  ίας

  ΕΠ

  Α κα

  ι ιδί

  ως:

  1) κ

  α-τα

  ργεί

  ται τ

  ο ει

  δικό

  κε

  φάλ

  αιο

  σύστ

  α-ση

  ς, 2

  ) µει

  ώνε

  ται

  το ύ

  ψος

  τω

  ν εγ

  γυ-

  ητικ

  ών

  επισ

  τολώ

  ν,

  3) κ

  αταρ

  γείτ

  αι ο

  ελ

  άχισ

  τος

  αριθ

  µός

  απασ

  χολο

  ύµεν

  ων,

  η

  απαί

  τηση

  τεχ

  νι-

  κού

  εξοπ

  λισµ

  ού

  και ε

  λάχι

  στου

  χώ

  ρου

  για

  το κ

  άθε

  υποκ

  ατάσ

  τηµα

  , 4)

  επεκ

  τείν

  εται

  η δ

  υ-να

  τότη

  τα π

  αροχ

  ής

  των

  παρε

  µφερ

  ών

  υπηρ

  εσιώ

  ν τη

  ς κα

  τάρτ

  ισης

  , της

  συ

  µβου

  λευτ

  ικής

  κα

  ι του

  επα

  γγελ

  µα-

  τικο

  ύ πρ

  οσαν

  ατολ

  ι-σµ

  ού α

  πό τ

  ις Ε

  ΠΑ,

  5)

  ορί

  ζετα

  ι ότι

  σε

  περί

  πτω

  ση σ

  υνέχ

  ι-ση

  ς τη

  ς

  Εισ

  άγον

  ται ν

  έες

  αλλα

  γές

  στου

  ς όρ

  ους

  σύνα

  ψης

  σύ

  µβασ

  ης ε

  ργασ

  ί -ας

  µέσ

  ω Ε

  ΠΑ

  (Ν.

  4254

  ). Ε

  ιδικ

  ότερ

  α :

  1) Α

  ίρετ

  αι η

  ισχύ

  -ου

  σα υ

  ποχρ

  έωση

  πα

  ραχώ

  ρηση

  ς µι

  -σθ

  ωτο

  ύ σε

  έµµ

  εσο

  εργο

  δότη

  απο

  κλει

  -στ

  ικά

  για

  συγκ

  ε-κρ

  ιµέν

  ους

  λόγο

  υς

  που

  δικα

  ιολο

  γού-

  νται

  από

  έκτ

  ατες

  , πρ

  όσκα

  ιρες

  ή

  εποχ

  ικές

  εργ

  ασί-

  ες. Γ

  ια τ

  ον λ

  όγο

  αυτό

  κατ

  αργε

  ίται

  κα

  ι η υ

  ποχρ

  έωση

  αν

  αγρα

  φής

  στη

  ν έγ

  γραφ

  η σύ

  µβασ

  η ερ

  γασί

  ας κ

  αι τ

  ων

  λόγω

  ν πα

  ραχώ

  ρη-

  σης

  του

  εργα

  ζοµέ

  -νο

  υ,2)

  µει

  ώνε

  ται α

  πό

  τους

  6 σ

  τους

  3

  µήνε

  ς η