NESTLE ΕΛΛΑΣ A.E.

of 44/44
NESTLE ΕΛΛΑΣ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.) Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. την 19 Απριλίου 2011 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nestle.gr ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Διεύθυνση έδρας Εταιρίας: Πατρόκλου 4, Τ.Κ. 15125 Μαρούσι Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: 7810/01ΑΤ/Β/86/1905 Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων: 19/04/2011 Ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Αναστάσιος Παναγίδης Ελεγκτική Εταιρεία: KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώμη με επιφύλαξη (για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις) θέμα έμφασης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011
 • date post

  01-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NESTLE ΕΛΛΑΣ A.E.

Microsoft Word - 2010 ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Κατ-σεις 05-05-2011 -18-05-2011Ετσιες Οικονομικς Καταστσεις και κθεση Διοικητικο Συμβουλου για την χρση που ληξε
31 Δεκεμβρου 2010 (Σμφωνα με τα Διεθν Πρτυπα
Χρηματοοικονομικς Αναφορς – Δ.Π.Χ.Α.) Οι οικονομικς καταστσεις εγκρθηκαν απ το Διοικητικ Συμβολιο της NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. την 19 Απριλου 2011 και χουν αναρτηθε στο διαδκτυο στην ηλεκτρονικ διεθυνση www.nestle.gr ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ Αννυμη Εταιρεα Διεθυνση δρας Εταιρας: Πατρκλου 4, Τ.Κ. 15125 Μαροσι Αριθμς Μητρου Ανωνμων Εταιριν: 7810/01ΑΤ/Β/86/1905 Ημερομηνα γκρισης των Οικονομικν Καταστσεων: 19/04/2011 Ανεξρτητος Ορκωτς Ελεγκτς Λογιστς: Αναστσιος Παναγδης Ελεγκτικ Εταιρεα: KPMG Ορκωτο Ελεγκτς Α.Ε. Τπος κθεσης ελγχου ελεγκτν: Γνμη με επιφλαξη (για τις
ανλεγκτες φορολογικ χρσεις) – θμα μφασης
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.
κθεση του Διοικητικο Συμβουλου της Εταιρεας 4 κθεση Ελγχου Ανεξρτητου Ορκωτο Ελεγκτ 9 Κατσταση Συνολικο Εισοδματος για τη χρση που ληξε 31 Δεκεμβρου 11 Κατσταση Χρηματοοικονομικς Θσης της 31 Δεκεμβρου 12 Κατσταση μεταβολν Ιδων Κεφαλαων για τη χρση που ληξε 31 Δεκεμβρου 13 Κατσταση Ταμιακν Ρον για τη χρση που ληξε 31 Δεκεμβρου 14 Σημεισεις επ των Οικονομικν Καταστσεων 31 Δεκεμβρου 2010 15 1. Γενικς πληροφορες 15 2. Βση Σνταξης των Οικονομικν Καταστσεων 15 3. Βασικς Λογιστικς Πολιτικς 16 3.1 Θυγατρικς εταιρεες 16
3.2 Συναλλαγς σε ξνα νομσματα 16
3.3 Πωλσεις σε πελτες 16
3.4 Καθαρ χρηματοοικονομικ κστος 16
3.5 Φροι 17
3.6 Κυκλοφοροντα χρηματοοικονομικ περιουσιακ στοιχεα 17 3.7 Αποθματα 17 3.8 Παργωγα χρηματοοικονομικ μσα και αντιστθμιση 18 3.9 Προκαταβολς και δουλευμνα σοδα 18 3.10 Ενσματα πγια 18 3.11 Μισθωμνα περιουσιακ στοιχεα 19 3.12 Απομεωση ενσωμτων παγων 19 3.13 Μη κυκλοφοροντα χρηματοοικονομικ περιουσιακ στοιχεα 19 3.14 Βραχυπρθεσμες και μακροπρθεσμες υποχρεσεις 20 3.15 Προβλψεις 20 3.16 Παροχς σε εργαζμενους 20 3.17 Δουλευμνα ξοδα και σοδα επομνων χρσεων 21 3.18 Μερσματα 21 3.19 Ενδεχμενα περιουσιακ στοιχεα και ενδεχμενες υποχρεσεις 21 3.20 Γεγοντα μετ την ημερομηνα ισολογισμο 22 3.21 Διαχεριση χρηματοοικονομικν κινδνων 22 3.22. Να Πρτυπα και Διερμηνεες 22 4. Ενσματα πγια 25 5. υλα περιουσιακ στοιχεα 26 6. Επενδσεις σε θυγατρικς 27 7. Επενδσεις σε συγγενες και λοιπς εταιρεες 27 8. Αναβαλλμενη φορολογα 28 9. Εμπορικς και λοιπς απαιτσεις 30 10. Αποθματα 31 11. Ταμιακ διαθσιμα και ισοδναμα αυτν 32 12. Μετοχικ κεφλαιο 32 13. Αποθεματικ ελογης αξας 33 14. Λοιπ αποθεματικ 33 15. Προβλψεις για παροχς σε εργαζομνους 34
3
16. Λοιπς βραχυπρθεσμες προβλψεις 37 17. Κρατικς επιχορηγσεις 37 18. Εμπορικς και λοιπς υποχρεσεις 37 19. Δνεια απ συνδεδεμνα μρη 38 20. ξοδα 39 21. Παροχς σε εργαζομνους 40 22. σοδα απ συμμετοχς 40 23. Λοιπ κρδη / (ζημες) καθαρ 40 24. Καθαρ χρηματοοικονομικ κστος 40 25. Φρος εισοδματος 41 26. Ενδεχμενες Υποχρεσεις 42 27. Συναλλαγς με συνδεδεμνα μρη 42 28. Δεσμεσεις για μισθματα λειτουργικν μισθσεων 43 29. Γεγοντα μετ την ημερομηνα του ισολογισμο 44
4
Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 91η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΝ ΜΕΤΟΧΝ – ΤΑΚΤΙΚΗ
ΤΗΣ 9 IOYNIOY 2011 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01 - 31/12/2010
Κριοι Μτοχοι, Σας καλσαμε σε Γενικ Συνλευση για να σας εκθσουμε τις δραστηριτητες της Εταιρεας κατ τη χρση που ληξε και να σας υποβλλουμε για γκριση τις Ετσιες Οικονομικς Καταστσεις του τους 2010. 1 . ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στη χρση που πρασε το Διοικητικ Συμβολιο απ 01.01.2010 ως 31.12.2010 αποτλεσαν οι κ.κ.: Ευγγελος Καλοσης του Ιωννη Πρεδρος 01/01 - 31/12/10 Laurent Dereux του Jean Pierre Δ/νων Σμβουλος 01/01 - 31/12/10 Patrice Pionat του Maurice Dessislava Temperley του Spiridon Hagmann Peter
Μλος Μλος Μλος
01/01 - 24/08/10 01/01 - 31/12/10 24/08 - 31/12/10
2.1. Εξλιξη των εργασιν και οικονομικ θση Η Ελλδα αντιμετπισε μεγλες δυσκολες το 2010, σε να πολ ευμετβλητο διεθνς περιβλλον, με αδναμες οικονομικς βσεις και αυστηρ μτρα λιττητας στην εγχρια αγορ που επηρασαν σημαντικ λους τους τομες της οικονομας. Απ την ποψη των δημσιων οικονομικν, η Ελλδα τρησε τα συμφωνηθντα με την Τρικα μτρα και ψφισε τον προπολογισμ του 2011 συμπεριλαμβνοντας σκληρ μτρα λιττητας καθς και κτακτα μτρα απελευθρωσης των εργασιακν σχσεων και αναδιρθρωσης των μαζικν μσων μεταφορν. Το 2010 ταν μια χρονι κοινωνικς αναταραχς σε λη την Ελλδα και οι δημσιες διαταραχς επηρασαν αρνητικ τους περισστερους κλδους της οικονομας. Η αργ οικονομικ ανκαμψη στη Δυτικ Ευρπη σε συνδυασμ με την αξηση της μεσης και της μμεσης φορολογας καθς και η μεωση των δημοσων δαπανν εχαν οξ αρνητικ αντκτυπο στην εμπιστοσνη των καταναλωτν, η οποα χει πσει στα χαμηλτερα εππεδ της τα τελευταα χρνια. Το Ελληνικ χρος χει επσης υποβαθμιστε αισθητ και η τιμ του ελληνικο χρους χει διογκωθε, καθιστντας τσι την πρσβαση σε κεφλαια απαγορευτικ δαπανηρ για τις ελληνικς επιχειρσεις. Υπρξαμε μρτυρες συνεχος αξηση τιμς σε λα τα εμπορεματα, ιδως σε κκκους καφ, ιδιατερα κατ τα τελευταα δο τρμηνα του 2010. Προς το τλος του τους εδαμε επσης την υποχρηση του ευρ ναντι του δολαρου και αυτ μας επηρασε καθσον πολλ απ τα κστη μας συνδονται μεσα μμεσα με το δολριο.
Εξλιξη των εργασιν και της οικονομικς θσεως της Εταιρεας για την κλειμενη χρση 2010.
• Ο κκλος εργασιν (πωλσεις) της Εταιρεας ανλθε σε € 350.067 χιλ. ναντι € 368.113
χιλ. κατ την χρση 2009.
5
• Κατ την χρση 2010 προκυψαν κρδη μετ απ φρους ανλθαν σε € 19.804 χιλ. ναντι € 47.447 του 2009.
• Οι συνολικς αποσβσεις το 2010 ανλθαν σε € 6.053 ναντι € 6.734 κατ το 2009 οι δε
χρεωστικο τκοι και συναφ ξοδα το 2010 σε € 4.369 ναντι € 4.702 κατ το 2009. • Το Μακροπρθεσμο Ενεργητικ της Εταιρεας ανλθε στην παροσα χρση σε € 197.275
. • Το Γενικ Σνολο του Ενεργητικο της Εταιρεας ανλθε σε € 303.557. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ: 2010 2009
Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (000’s€) (000’s€)
i) Κκλος Εργασιν 350.067
79.012
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
i) Καθαρ κρδη προ φρων / Πωλσεις 12,44% 20,38%
ii) Καθαρ κρδη μετ φρων / Πωλσεις 5,66% 12,89%
Γ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΝ ΚΕΦΑΛΑΙΝ
Καθαρ κρδη χρσης μετ απ φρους / δια Κεφλαια 41,23% 34,29%
Δ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
ii) Βραχυπρθεσμα δνεια (συνδεδεμνα μρη)/ δια Κεφλαια 5,09 0,63
Ε. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΣΗΣ i) Κυκλοφοροντα περιουσιακ στοιχεα /σνολο ενεργητικο
(ρευσττητα) 35% 35% ii) Βραχυπρθεσμες υποχρεσεις / Σνολο Υποχρεσεων
(κλυψη βραχυπρθεσμων υποχρεσεων) 96% 93% iii) Ενσματα πγια & ασματα περιουσιακ στοιχεα / δια
Κεφλαια (βαθμς παγιοποησης) 64% 29% iv) Κυκλοφοροντα περιουσιακ στοιχεα / Βραχυπρθεσμες
Υποχρεσεις (μεση ρευσττητα) 42% 69%
6
2.2. Σημαντικ γεγοντα που συνβηκαν στη χρση
1. Επ της προσφυγς της εταιρεας κατ της υπαριθ. 434/V/2009 απφασης της Επ. Ανταγωνισμο με την οποα εχε επιβληθε πρστιμο συνολικ 29.951.665,00 ευρ, εκδθηκε η υπ’ αριθ. 2265/2010 απφαση του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν με την οποα γινε εν μρει δεκτ η προσφυγ της, ακυρθηκε τμμα του προστμου που αφορ στην αγορ λιανικς ευρ 29.786.764 και διατχθηκε η αναπομπ στην Επ. Ανταγωνισμο προκειμνου να γνει επιμτρησ του χωριστ για τις παραβσεις του ρθρου 1 παρ. 1 (εναρμονισμνη πρακτικ) και του ρθρου 2 (κατχρηση δεσπζουσας θσης). Η εταιρεα χει καταβλει δυνμει σχετικς απφασης αναστολς τμμα του συνολικο προστμου ψους 18 εκατομμυρων ευρ, το οποο θεωρε ανακτσιμο. Η σχετικ διαδικασα δεν χει κινηθε απ την Επ. Ανταγωνισμο η οποα κατ πσα πιθαντητα θα προβε σε απλ επιμερισμ χωρς να αποκλνει απ το αρχικ συνολικ ποσ. Επ της σχετικς αυτς απφασης της Επ. Ανταγωνισμο η εταιρεα αναμνεται να ασκσει να προσφυγ, εν η νω απφαση του Διοικητικο Εφετεου χει δη προσβληθε με ατηση αναρεσης ενπιον του ΣτΕ.
2. Η εταιρεα θα καταβλλει ποσ ΕΥΡ 7.6 εκατομμρια περπου αναφορικ με την κτακτη εισφορ κοινωνικς αλληλεγγης, σμφωνα με τον Ν.3845/2010
3. Η αγωγ σε προηγομενη χρση εναντον της εταιρεας ψους 37 εκατομμυρων ευρ αναφορικ με διαφυγντα κρδη, ζημες, κλπ. επιλθηκε συμβιβαστικ μαζ και με λες τις σχετικς αντιδικες, καταγγελες ενπιον διαφρων αρχν, μηνσεις κλπ. με τους εν λγω αντιδκους μετ απ επιτυχ διαδικασα διαμεσολβησης (mediation) που διοργανθηκε και εκτελστηκε με τη συμπαρσταση του Ομλου.. Το ποσ συμβιβασμο ανλθε στα 2,8 εκατομμρια ευρ και καταβλλεται δη με δσεις υπ συγκεκριμνες προποθσεις. 4. Στην συνεδραση του Διοικητικο Συμβουλου Νο 617/29 Οκτωβρου 2010 αποφασστηκε η συγχνευση με απορρφηση των εταιρειν « Nestle Ελλς Παγωτ Α.Ε.» και « ΜΑΚΑΝ Α.Ε.» απ την Nestle Ελλς Α.Ε., η οποα κατχει σε ποσοστ 100% των μετοχν τους και εγκρθηκε το Σχδιο Σμβασης Συγχνευσης , το οποο καταχωρθηκε στο Μητρο Ανωνμων Εταιρειν στις 25.11.2010. Η ανακονωση της καταχρησης δημοσιετηκε στα ΦΕΚ Α.Ε - Ε.Π.Ε. 13663/01-12- 2010 και 13662/01-12-2010 αντστοιχα. Η συγχνευση με απορρφηση θα γνει σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 69 επ. και ιδως 78 του ΚΝ 2190/1920 πως ισχει και τον Ν. 2166/1993 και ημερομηνα Ισολογισμο Μετασχηματισμο την 31η Δεκεμβρου 2010. 5. Τα αποτελσματα της τρχουσας χρσης επιβαρνθηκαν με ποσν € 14,6 εκατομμρια περπου αναφορικ με ενδεχμενες νομικς και λλες υποθσεις. 2.3. Προοπτικς Tο 2011 θα εναι επσης μια πολ δσκολη χρονι για την ελληνικ οικονομα, καθς και για την κοινωνικ και πολιτικ ζω. Αναμνουμε τι η οικονομα θα συρρικνωθε περαιτρω κατ 2% ως 3%, η εμπιστοσνη των καταναλωτν θα παραμενει σε χαμηλ εππεδα και μπορε να υπρξουν
7
συνεχες κοινωνικς αναταραχς απ την επιβολ μτρων λιττητας και την εσπραξης των φορολογικν εσδων. Αναμνουμε μως να δομε σημδια ανκαμψης στον τομα του τουρισμο. Με τα κυβερνητικ μτρα σχετικ με τις τιμς πλησης και τους ελγχους στο λιανεμπριο που επιβλλονται σε λη την αγορ, αναμνεται τι ο πληθωρισμς μπορε να φτσει κτω απ το μσο ρο της ΕΕ, ιδιατερα λαμβνοντας υπψη τις αυξανμενες τιμς του πετρελαου και των λλων βασικν αγαθν. Στα πλασια των ανωτρω συνθηκν, επιδικουμε να διατηρσουμε σε χαμηλ εππεδα τα κστη μας προκειμνου να παραμενουμε ανταγωνιστικο στην αγορ, προσφροντας στους καταναλωτς να ευρ φσμα καινοτμων προντων σε ανταγωνιστικς τιμς, και παρλληλα να συνεχσουμε τις προσπθεις μας στο να υποστηρζουμε την διατροφικ αξα που προσφρουν τα προντα μας στους καταναλωτς στα πλασια του προγρμματος «Σωστ Διατροφ για μια Καλ Ζω». 2.4. ρευνα Με σκοπ την εξασφλιση της επιτυχας της Εταιρεας και εις το μλλον, προσπθειες θα καταβληθον πως και στο παρελθν, για την ρευνα νων προντων και για τη βελτωση της ποιτητας των υπαρχντων με τη στεν συνεργασα της Nestec S.A. και των θυγατρικν της ερευνητικν εταιρειν. 2.5. Σημαντικ γεγοντα που χουν συμβε μσα στο χρονικ διστημα απ τη λξη της χρσεως μχρι την ημρα γκρισης της Εκθσεως του Δ.Σ προς την Γενικ Συνλευση των Μετχων. Η συγχνευση με απορρφηση των εταιρειν « Nestle Ελλς Παγωτ Α.Ε.» και « ΜΑΚΑΝ Α.Ε.» απ την Nestle Ελλς Α.Ε. αναμνεται να ολοκληρωθε στο α εξμηνο του 2011. 2.6. Διανομ Μερσματος
Το Διοικητικ Συμβολιο προτενει την διανομ μερσματος απ τα κρδη του 2010 ποσο
€ 20.000.000,00.-
• Θση Πρτσι - Κορωπ: Κτριο για αποθκευση και επισκευ μηχανν καφ.
• Μοναστηρκι Βνιτσας: Εργοστσιο εμφιλωσης μεταλλικν νερν. 2.8. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ • Οικπεδο στην οδ Πατρκλου 4 στο Μαροσι Τ.Κ: 15125 του Νομο Αττικς εκτσεως 2.116
τ.μ. • Οικπεδο στην οδ Παραδεσου 12 στο Μαροσι Τ.Κ: 15125 του Νομο Αττικς εκτσεως 2.589
τ.μ. • Αγροτεμχιο στο 55ο Χ.Λ.Μ. Ε.Ο. Αθηνν-Λαμας του Δμου Οινοφτων στο Νομ Βοιωτας
εκτσεως 66.686 τ.μ. • Αγροτεμχιο στη θση ‘ΠΟΡΤΣΗ’ της κτηματικς περιφρειας του Δμου Κορωπου στο Νομ
Αττικς εκτσεως 5.156 τ.μ. • Αγροτεμχιο στη θση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βνιτσας της κτηματικς περιφρειας του Δμου
Ανακτορου του Νομο Αιτωλοακαρνανας εκτσεως 41.480 τ.μ. • Αγροτεμχιο στη θση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βνιτσας της κτηματικς περιφρειας του Δμου
Ανακτορου του Νομο Αιτωλοακαρνανας εκτσεως 7.392 τ.μ
8
• Αγροτεμχιο στη θση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βνιτσας της κτηματικς περιφρειας του Δμου Ανακτορου του Νομο Αιτωλοακαρνανας εκτσεως 1.289 τ.μ
• Αγροτεμχιο στη θση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βνιτσας της κτηματικς περιφρειας του Δμου Ανακτορου του Νομο Αιτωλοακαρνανας εκτσεως 6.710,5 τ.μ
• Κτριο 6 ορφων στην οδ Πατρκλου 4 στο Μαροσι, Τ.Κ: 15125 του Νομο Αττικς συνολικο εμβαδο 10.567 τ.μ.
• Κτριο 1 ορφου στην οδ Παραδεσου 12 στο Μαροσι, Τ.Κ: 15125 του Νομο Αττικς εμβαδο 350,00τ.μ.
• Κτριο (βιομηχανοστσιο και αποθκη) στο 55ο Χ.Λ.Μ. Ε.Ο. Αθηνν-Λαμας του Δμου Οινοφτων στο Νομ Βοιωτας εμβαδο 10.580 τ.μ.
• Κτριο (βιομηχανοστσιο και αποθκη) στη θση ‘ΠΟΡΤΣΗ’ της κτηματικς περιφρειας του Δμου Κορωπου στο Νομ Αττικς εμβαδο 3.423 τ.μ.
• Κτριο (βιομηχανοστσιο και αποθκη) στη θση ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ Βνιτσας της κτηματικς περιφρειας του Δμου Ανακτορου του Νομο Αιτωλοακαρνανας εκτσεως 10.539 τ.μ
2.9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΝ
Συναλλαγματικς Κνδυνος Το σνολο σχεδν των απαιτσεων και υποχρεσεων της Εταιρεας εναι σε Ευρ με αποτλεσμα η κθεσ της σε συναλλαγματικ κνδυνο να εναι σχεδν ελχιστη, και που υπρχε κναμε χρση μσων οικονομικς αντασφλισης για να καλψουμε τον κνδυνο γκαιρα.
Κνδυνος Επιτοκων
Η Εταιρεα εχε κατ την 31.12.2010 και 31.12.2009 ντοκες υποχρεσεις κυμαινμενου επιτοκου συνολικς αξας € 28.212.810 και € 23,817.402 αντστοιχα, οι οποες την εκθτουν σε κνδυνο ταμιακν ρον, ο οποος μως δεν εναι σημαντικς λγω των μικρν μεγεθν σε σχση με τα μεγθη της Εταιρεας και του γεγοντος τι οι υποχρεσεις αυτς οφελονται σε εταιρεες του διεθνος ομλου.
Πιστωτικς Κνδυνος
Η Εταιρεα δεν χει σημαντικς συγκεντρσεις πιστωτικο κινδνου. Οι χονδρικς πωλσεις γνονται κατπιν ελγχου της φερεγγυτητας του πελτη, εν στις περισστερες περιπτσεις λαμβνονται εγγυσεις προκαταβολς.
Κνδυνος Ρευσττητας Ο κνδυνος ρευσττητας διατηρεται σε χαμηλ εππεδα μσω της δυναττητας δανεισμο απ εταιρεες του διεθνος ομλου και της χρσης του συστματος cash pooling. Μαροσι , 19 Απριλου 2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΚΑΛΟΥΣΗΣ LAURENT DEREUX
11
NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Κατσταση Συνολικο Εισοδματος για την χρση που ληξε 31 Δεκεμβρου (ποσ σε ΕΥΡ εκτς αν αναφρεται διαφορετικ) Σημεωση 2010 2009
Κκλος εργασιν 350.066.649 368.113.097 Κστος πωληθντων 20 (139.796.915) (147.823.267 ) Μικτ κρδος 210.269.734 220.289.830 ξοδα διθεσης 20 (144.217.098) (128.283.074 ) ξοδα διοκησης 20 (22.249.769) (19.605.129 ) σοδα απ συμμετοχς 22 4.112.971 7.451.479 Λοιπ κρδη/ Ζημις (καθαρ) 23 234.636 (141.236 ) Λειτουργικ κρδος 48.150.474 79.711.869 Χρηματοοικονομικ ξοδα 24 (4.369.110) (4.702.114 ) Κρδος προ φρων 43.781.364 75.009.755 Φρος εισοδματος 25 (23.977.283) (27.563.147 ) Κρδος περιδου 19.804.081 47.446.609 Λοιπ Συνολικ Εισοδματα Αναλογιστικ κρδη και ζημες απ προγρμματα καθαρισμνων παροχν (αποζημωση προσωπικο) 15 786.919 (682.690) Αναλογιστικ κρδη και ζημες απ προγρμματα καθαρισμνων παροχν (συνταξιοδοτικ) 15 215.000 (4.463.000) Αντισταθμσεις ταμιακν ρον 503.817 835.629 Φρος εισοδματος που σχετζεται με στοιχεα του συνολικο εισοδματος (242.119) (71.582) 1.263.617 (4.381.643) ΣΥΓΚΕΝΤΡΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 21.067.698 43.064.966 Μαροσι , 19 Απριλου 2011 Ο Πρεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθνων Σμβουλος Ευγγελος Ι. Καλοσης Laurent Dereux H Διευθντρια του Λογιστηρου
Ελισβετ Ξηρουχκη - Γκορου
Οι επισυναπτμενες Σημεισεις που παρατθενται στις σελδες 11 ως 44 αποτελον αναπσπαστο
μρος αυτν των Οικονομικν Καταστσεων.
12
NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Κατσταση Χρηματοοικονομικς  Θσης  31 Δεκεμβρου (ποσ σε ΕΥΡ εκτς αν αναφρεται διαφορετικ) Σημεωση 2010 2009 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορον ενεργητικ Ενσματα πγια 4 30.808.286 30.923.229 Λοιπ αλα περιουσιακ στοιχεα 5 5.993.525 9.214.202 Επενδσεις σε θυγατρικς εταιρεες 6 152.625.225 152.625.225 Επενδσεις σε συγγενες και λοιπς εταιρεες 7 191.438 161.438 Αναβαλλμενες φορολογικς απαιτσεις 8 6.082.617 2.351.517 Εμπορικς και λοιπς απαιτσεις 9 1.574.110 2.744.947 Σνολο μακροπρθεσμου ενεργητικο 197.275.201 198.020.557
Κυκλοφορον Ενεργητικ Αποθματα 10 22.368.039 25.601.749 Εμπορικς και λοιπς απαιτσεις 9 78.165.623 79.189.923 Παργωγα χρηματοοικονομικ στοιχεα 724.932 225.584 Ταμιακ διαθσιμα και ισοδναμα αυτν 11 5.023.087 1.983.031 Σνολο κυκλοφοροντος ενεργητικο 106.281.681 107.000.287 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 303.556.882 305.020.845
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ δια Κεφλαια Μετοχικ κεφλαιο 12 18.656.726 18.656.726 Υπρ το ρτιο 12 663.397 663.397 Αποθεματικ ελογης αξας 13 447.290 58.590 Λοιπ αποθεματικ 14 6.923.726 6.923.726 Κρδη εις νο 21.340.953 112.061.955 Σνολο Ιδων Κεφαλαων 48.032.092 138.364.395
Υποχρεσεις Μακροπρθεσμες υποχρεσεις Προβλψεις για παροχς σε εργαζομνους 15 10.873.579 11.388.320 Κρατικς επιχορηγσεις 17 - - Σνολο μακροπρθεσμων υποχρεσεων 10.873.579 11.388.320 Βραχυπρθεσμες υποχρεσεις Εμπορικς και λοιπς υποχρεσεις 18 61.512.209 54.764.746 Βραχυπρθεσμα δνεια (συνδεδεμνα μρη) 19 154.835.182 86.656.710 Παργωγα χρηματοοικονομικ στοιχεα 144.035 148.504 Τρχουσα φορολογικ υποχρωση 10.715.427 11.869.694 Λοιπς βραχυπρθεσμες προβλψεις 16 17.444.358 1.828.477 Σνολο βραχυπρθεσμων υποχρεσεων 244.651.211 155.268.129 Σνολο υποχρεσεων 255.524.790 166.656.449 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΝ ΚΕΦΑΛΑΙΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΣΕΝ 303.556.882 305.020.845
Οι επισυναπτμενες Σημεισεις που παρατθενται στις σελδες 11 ως 44 αποτελον αναπσπαστο μρος αυτν των Οικονομικν Καταστσεων.
13
NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Κατσταση μεταβολν Ιδων Κεφαλαων για τη χρση που ληξε 31 Δεκεμβρου (ποσ σε ΕΥΡ εκτς αν αναφρεται διαφορετικ)
Μετοχικ κεφλαιο
Υπρ το
Υπλοιπο 1 Ιανουαρου 2009 18.656.726 663.397 6.923.726 (568.919 ) 69.624.499 95.299.429 Συγκεντρωτικ συνολικ εισοδματα περιδου 627.509 42.437.457 43.064.966 Υπλοιπο 31 Δεκεμβρου 2009 18.656.726 663.397 6.923.726 58.590 112.061.955 138.364.395 Υπλοιπο 1 Ιανουαρου 2010 18.656.726 663.397 6.923.726 58.590 112.061.955 138.364.395 Συγκεντρωτικ συνολικ εισοδματα περιδου 388.700 20.678.997 21.067.697 Μρισμα (111.400.000 ) (111.400.000 ) Υπλοιπο 31 Δεκεμβρου 2010 18.656.726 663.397 6.923.726 447.290 21.340.952 48.032.092
Οι επισυναπτμενες Σημεισεις που παρατθενται στις σελδες 11 ως 44 αποτελον αναπσπαστο μρος αυτν των Οικονομικν Καταστσεων.
14
NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Κατσταση ταμιακν ρον για τη χρση που ληξε 31 Δεκεμβρου (ποσ σε ΕΥΡ εκτς αν αναφρεται διαφορετικ) Σημεωση 2010 2009 Κρδη προ φρων 43.781.364 75.009.755 Προσαρμογς: Αποσβσεις ενσωμτων παγων 4 2.771.024 3.518.894 Αποσβσεις αλων περιουσιακν στοιχεων 5 3.281.567 3.214.946 σοδα απ συμμετοχς 22 (4.112.971) (7.451.479 ) Ζημες απ την πληση ενσωμτων παγων 128.586 29.466 Χρηματοοικονομικ κστος (καθαρ) 4.369.110 4.799.862 Αποσβσεις κρατικν επιχορηγσεων 17,23 - (109.261 ) 50.218.680 79.012.183 Μεταβολς στο κεφλαιο κνησης Μεωση/ (αξηση) αποθεμτων 3.233.710 8.187.031 Αξηση /μεωση απαιτσεων 2.385.422 (23.438.197) Αξηση /(μεωση) υποχρεσεων 6.747.464 (6.249.770) Αξηση /(μεωση) λοιπν προβλψεων 17.444.358 - Πληρωμ προγρμματος συνταξιοδτησης (1.051.000) (5.000.000) Αξηση /(μεωση) πρβλεψης για παροχς σε εργαζομνους 1.538.178 699.666 30.298.132 (25.801.270) 80.516.812 53.210.913 Πληρωθντες τκοι 24 (4.565.032) (4.865.059) Πληρωθες φρος εισοδματος (30.933.248) (29.654.636) Ταμιακς ρος απ λειτουργικς δραστηριτητες 45.018.532 18.691.218 Ταμιακς ρος απ επενδυτικς δραστηριτητες Απκτηση θυγατρικν 6 (30.000) - Αγορ ενσματων παγων και αλων περιουσιακν στοιχεων 4-5 (2.873.063) (2.989.047) Εισρος απ την πληση ενσματων παγων 27.506 - Τκοι εισπραχθντες 24 5.637 65.197 Εισπραχθντα μερσματα 23 4.112.971 7.207.331 Ταμιακς ρος απ επενδυτικς δραστηριτητες 1.243.051 4.283.482 Ταμιακς ρος απ χρηματοοικονομικς δραστηριτητες Εισρος – πληρωμς απ δνεια 68.178.473 (24.108.106) Μερσματα πληρωθντα (111.400.000) - Ταμιακς ρος απ χρηματοοικονομικς δραστηριτ