ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ6 ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ...

of 31/31
1 ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔIEΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
 • date post

  24-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ6 ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ...

 • 1

  ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ

  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

  (ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ)

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔIEΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 • 2

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα • Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

  2005 5 • Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2005 6 • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε την 31

  Δεκεμβρίου 2005 7 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

  2005 8 • Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 11-29 • Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή 30

 • 3

  ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ KOΣMO-OYAN EΛΛAΣ MAΡKET ΣΑΪT A.E. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε. παρουσιάζει την Έκθεση του για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κ.Ν.2190/1920. Οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθησαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 2005 Η Εταιρεία, κατά την διάρκεια του 2005 παρουσίασε και εγκατέστησε και προσέφερε νέες υπηρεσίες οι οποίες συμπληρώνουν την γκάμα των λύσεων της στον τομέα του διεπιχειρησιακού εμπορίου. Ενδεικτικά για το 2005, η Εταιρεία: • Παρουσίασε και εγκατέστησε εφαρμογές Selling Intelligence / Suppliers Product Portfolio Analysis

  της υπηρεσίας eOrder η οποία απευθύνεται σε αποκεντρωμένες ομάδες πωλητών. • Παρέδωσε σε παραγωγική λειτουργία την υπηρεσία RFχ, με την οποία η αναζήτηση προϊόντων,

  τιμών και προμηθευτών, όπως επίσης και η διαχείριση και αξιολόγηση των αντίστοιχων προσφορών, γίνεται ηλεκτρονικά.

  • Υλοποίησε τη νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής διακίνησης εμπορικών παραστατικών (δελτίων αποστολής, τιμολογίων).

  Επίσης, το έτος 2005 η Εταιρεία έλαβε συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα συμμετέχοντας σε προτάσεις με Ερευνητικούς Φορείς και Εταιρείες τόσο της Ελλάδας, όσο και της αλλοδαπής. Συγκεκριμένα, η cosmoONE συμμετέχει στην πρόταση ARGUGRID, εργο στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού προγράμματος CORDIS, με παράλληλη συμμετοχή των Imperial College London, City University of London, Institute of Communication and Computer Systems (NTUA-Greece), Pisa University (ITALY), Asian Institute of Technology(TAILAND), INFORSENSE LTD (UK) & GMV S.A. (SPAIN). Συμμετέχει επίσης στα πλαίσια του ΠΑΒΕΤ μαζί με την εταιρεία Information Systems Impact LTD σε πρόταση για την ανάπτυξη συστημάτων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών. Το 2005, η Εταιρεία συνέχισε την συμμετοχή της στην υλοποίηση έργων Ηλεκτρονικού Εμπορίου και αντιστοίχων δράσεων του 3ου Κ.Π.Σ. και δραστηριοποιήθηκε ενεργά στη διάδοση του «ηλεκτρονικού επιχειρείν», ενισχύοντας το έργο πανεπιστημιακών φορέων με τη συμβολή της σε επιστημονικά έργα, αλλά και με την παροχή της δυνατότητας άσκησης πρακτικής εργασίας σε φοιτητές, για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η συμμετοχή της σε Forum για το Νομοθετικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου, για τις Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Δημόσια Υγεία και τέλος η συμμετοχή στο Forum για την ανάπτυξη των Ευφυών Μεταφορών αποδεικνύουν την τοποθέτηση της σαν σημείο αναφοράς για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα.

 • 4

  ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Kατά την διάρκεια της χρήσης του 2005,οι συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας , ανήλθαν σε Ευρώ 224.227, και αφορούσαν κατά κύριο λόγο την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Επίσης πραγματοποιήθηκε αποπληρωμή του υπολοίπου ληφθέντος δανείου ύψους Ευρώ 158.100. Οι καθαρές ταμειακές εισροές της Εταιρείας για τη χρήση του 2005, ανέρχονται σε Ευρώ 372.240. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν προτίθενται να προτείνει διανομή μερίσματος για την χρήση του 2005, λόγω εμφάνισης ζημιών στα Αποτελέσματα. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006 Για το έτος 2006, τα σχέδια της Εταιρείας επεκτείνονται στην ευρύτερη περιοχή του ηλεκτρονικού επιχειρείν και περιλαμβάνουν δράσεις, προϊόντα και νέες υπηρεσίες που αγγίζουν τον χώρο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με εστίαση στον έλεγχο και την διοίκηση των μεταφορικών μέσων, την αξιοποίηση του διαδικτύου για τον έλεγχο της ασφάλειας οχημάτων και συγκεκριμένες υπηρεσίες τηλεμετρίας που σχετίζονται με παραγγελιοληψία. Παράλληλα θα εξακολουθεί να προσφέρει, να επεκτείνει και να βελτιώνει τις παραδοσιακές της υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, στρεφόμενη και σε νέες αγορές με ιδιαίτερη έμφαση σε δυναμικά συστήματα πωλήσεων. Η cosmoONE θα συνεχίζει να πρωτοπορεί δίνοντας στους πελάτες της όχι μόνο τις αποδοτικότερες τεχνολογίες και λύσεις, αλλά και έναν δυναμικό σύμμαχο στην κερδοφορία τους και έναν έμπειρο σύμβουλο στη μείωση του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το όραμα της cosmoONE είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Ηράκλειο Αττικής, 03.03.2006

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  Το Μέλος του Δ.Σ.

  Θεοφάνης Τσιόκρης Ηλίας Φωτιάδης

 • 5

  ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  Σημ. 2005 2004

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Έσοδα Υπηρεσιών Διαδικτύου: 14 2.087.859,25 2.029.580,84 Λοιπά έσοδα 14 12.948,28 147.529,80 Σύνολο κύκλου εργασιών 2.100.807,53 2.177.110,64 Λειτουργικά έξοδα Αποδοχές προσωπικού 1.270.077,76 1.393.206,20 Αποσβέσεις 5 1.273.064,07 1.479.634,98 Λοιπά έξοδα 15 426.219,90 579.278,17 Σύνολο λειτουργικών εξόδων 2.969.361,73 3.452.119,35 Ζημιές προ Χρηματοοικονομικών εσόδων/(εξόδων) (868.554,20)

  (1.275.008,71)

  Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.984,08 9.309,77 Χρηματοοικονομικά έξοδα (4.242,66) (76.104,12) 2.741,42 (66.794,35) Ζημιές Χρήσης (865.812,78) (1.341.803,06) Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 5 έως 29, συντάχθησαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 3 Μαρτίου 2006 και υπογράφονται για λογαριασμό αυτού από τους :

  O Πρόεδρος του Δ.Σ. Το Μέλος του Δ.Σ Ο Οικονομικός Διευθυντής

  Θεοφάνης Τσιόκρης Ηλίας Φωτιάδης Νικόλαος Φραγκιάς

  Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

 • 6

  ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ ) Σημειώσεις 2005 2004

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματα και ασώματα πάγια 5 1.012.904,91 2.061.742,33 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.458.03 4.889,22

  Σύνολο μακροπρόθεσμου Ενεργητικού 1.020.362,94 2.066.631,55

  Κυκλοφορούν Ενεργητικό Πελάτες 6 676.792,19 170.066,53 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7 18.960,64 21.554,49 Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 614.943,91 987,184,00

  Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1.310.696,74 1.178.805,02

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.331.059,68 3.245.436,57

  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  Ιδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 9 5.391.100,00 5.391.100,00 Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 1.278.900,00 1.278.900,00 Έκτακτο Αποθεματικό 11.757,15 11.757,15 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο (4.812.021,51) (3.946.208,73) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.869.735,64 2.735.548,42

  Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 110.486,00 81.691,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές 97.439,71 54.595,84 Βραχυπρόθεσμα δάνεια 11 - 157.220,42 Εσοδα επόμενης χρήσης 72.333,34 39.833,31 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 13 181.064,99 176.547,58 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 350.838,04 428.197,15 Σύνολο Υποχρεώσεων 461.324,04 509.888,15 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.331.059,68 3.245.436,57 Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

 • 7

  ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

  Μετοχικό Κεφάλαιο

  Αποθεματικό υπέρ το Άρτιο

  Έκτακτο Αποθεματικό

  Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέο

  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

  Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 3.625.000,00 - 11.757,15 (2.604.405,67) 1.032.351,48 Ζημιές Χρήσης - - - (1.341.803,06) (1.341.803,06) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.766.100,00 1.278.900,00 - - 3.045.000,00

  Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 5.391.100,00 1.278.900,00 11.757.15

  (3.946.208,73)

  2.735.548,42

  Ζημιές Χρήσης - - - (865.812,78) (865.812,78) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 5.391.100,00 1.278.900,00 11.757,15 (4.812.021,51) 1.869.735,64

  Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

 • 8

  ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  2005 2004 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

  Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ζημιές (865.812,78) (1.341.803,06) Πλέον/μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 1.273.064,07 1.479.634,98 Ζημιά από εκποίηση παγίων - 65.316,24 Προβλέψεις 28.795,00 81.691,00 Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας (6.984,08) (9.309,77) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.242,66 76.104,12 433.304,87 351.633,51 Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων (504.131,80) 97.855,12 Μείωση/ (αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (2.568,81) 22.009,74 (Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 79.861,31 (467.330,31) 6.465,57 4.168,06 Πληρωθέντες τόκοι και συναφή έξοδα . (4.242,66) (76.104,12) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.222,91 (71.936,06)

  Ταμειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες

  Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (224.226,65) (194.993,58) Πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων - 8.466,10 Τόκοι εισπραχθέντες 6.984,08 9.309,77 Σύνολο καθαρών ταμειακών εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες(β) (217.242,57) (177.217,71)

  Ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 3.045.000,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 880,37 600.308,33 Εξοφλήσεις δανείων (158.100,80) (2.632.479,08) Καθαρές Ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

  (157.220,43) 1.012.829,25

  Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (372.240,09) 763.675,48

  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 987.184,00 223.508,52 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 614.943,91 987.184,00

  Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

 • 9

  ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ.

  1. Σύσταση και δραστηριότητες της Εταιρείας . 11

  2. Βάση κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων. 11 2.α Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. 11 2.β Πρώτη Εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. 11 2.γ Επίδραση νεοεκδοθέντων Λογιστικών Προτύπων (Δ.Π.Χ.Π. ή Δ.Λ.Π.) 11 και Διερμηνειών (Μ.Ε.Δ.).

  3. Βασικές λογιστικές πολιτικές 12 3.1 Εκτιμήσεις της Διοίκησης. 12 3.2 Μετατροπή ξένων νομισμάτων. 12 3.3 Ενσώματες ακινητοποιήσεις. 12 3.4 Αποσβέσεις. 13 3.5 Παροχές σε εργαζόμενους. 13 3.5.α Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 13 3.5.β Προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό 13 3.6 Φόροι. 14 3.7 Χρηματικά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα. 14 3.8 Έξοδα Διαφήμισης. 14 3.9 Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης. 14 3.10 Έσοδα. 14 3.11 Πληροφόρηση περί Τομέων Δραστηριότητας. 14 3.12 Μισθώσεις 15 3.13 Σχετιζόμενα Μέρη. 15 3.14 Λογαριασμοί Εισπρακτέοι-Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις. 15 3.15 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία. 15 3.16 Προβλέψεις 15 3.17 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων. 16 4. Συμφωνία μεταξύ Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των Δ.Π.Χ.Π. και Ε.Λ.Π 17 5. Ενσώματα και ασώματα Πάγια. 20 6. Πελάτες 21 7. Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία. 21 8. Χρηματικά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα. 21 9. Μετοχικό Κεφάλαιο. 22 10. Προβλέψεις για Συντάξεις, Αποζημιώσεις και Λοιπές Παροχές Προσωπικού. 22 11. Βραχυπρόθεσμα Δάνεια. 23 12. Φόροι Εισοδήματος. 23

 • 10

  ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 24 14. Κύκλος Εργασιών. 24 15. Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα. 25 16. Πληροφόρηση κατά Τομέα. 25 17. Συναλλαγές με Σχετιζόμενα Μέρη. 26 18. Εκκρεμείς Υποθέσεις 28 19. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου. 28 20. Μεταγενέστερα Γεγονότα. 29 21. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 29

 • ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ).

  11

  1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

  Η εταιρεία ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής αναφερόμενη ως η «Εταιρεία» ή «ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ»), ιδρύθηκε το 2000 βάσει του Ν.2190/1920, μετά τις τροποποιήσεις του από τον Ν.2339/95, με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Η έδρα της Εταιρείας είναι: Μαρίνου Αντύπα 90 – 141 21 Ηράκλειο Αττικής, ενώ η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.cosmo-one.gr. Ο Αριθμός Μ.Α.Ε. είναι : 46222/01ΑΤ/Β/00/278. Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 3 Μαρτίου 2006, υπόκεινται στην τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

  2. ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  (a) Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων: Οι Οικονομικές Καταστάσεις (εφ’εξής «Οικονομικές Καταστάσεις») έχουν συνταχτεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. Όπως περαιτέρω περιγράφεται στη Σημείωση 2 (γ), οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί για πρώτη φορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π) εφαρμόζοντας το Δ.Π.Χ.Π. 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» με ημερομηνία μετάβασης την 1 Ιανουαρίου 2004.

  (β) Πρώτη Εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.: Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας

  συντάσσονταν έως την 31 Δεκεμβρίου 2004, σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920 και τις ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου(συνοπτικά τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» ή «Ε.Λ.Π.»), τα οποία σε πολλές περιπτώσεις, διαφέρουν από τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Π. .Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1606/2002 και βάσει του Ν.3229/04 (όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3301/04) οι Ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1 Ιανουαρίου 2005 και εντεύθεν, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.. Βάσει του Δ.Π.Χ.Π. 1 και της προαναφερθείσας Ελληνικής νομοθεσίας, οι ανωτέρω εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρουσιάσουν συγκριτικές οικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., τουλάχιστον για μία χρήση (31 Δεκεμβρίου 2004). Η Εταιρεία, ως θυγατρική εταιρεία της ΟΤΕ Α.Ε. (εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών), συνέταξε και δημοσιεύει τις πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., εντός του θεσμικού χρονικού πλαισίου με ημερομηνία κλεισίματος των Οικονομικών Καταστάσεων την 31 Δεκεμβρίου 2005.

  Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει εκτιμήσεων της Διοίκησης όσον αφορά στα Δ.Π.Χ.Π. τα οποία ήταν σε ισχύ κατά την πρώτη ημερομηνία κλεισίματος της χρήσης (31 Δεκεμβρίου 2005). Η επίδραση της μετατροπής των Οικονομικών Καταστάσεων από τα Ε.Λ.Π. στα Δ.Π.ΧΠ παρατίθεται στη Σημείωση 4.

  (γ) Επίδραση νεοεκδοθέντων Λογιστικών Προτύπων (Δ.Π.Χ.Π.ή Δ.Λ.Π.) και

  Διερμηνειών (Μ.Ε.Δ.):

  Με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις του Δ.Π.Χ.Π. 1, στη σύνταξη των πρώτων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., μια εταιρεία χρησιμοποιεί τα

 • ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ).

  12

  Δ.Π.Χ.Π. που θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κλεισίματος των πρώτων οικονομικών καταστάσεων για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται καθώς και στον ισολογισμό μετάβασης. Κατά συνέπεια αφού η ημερομηνία για τις πρώτες πλήρεις Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. της Εταιρείας είναι η 31 Δεκεμβρίου 2005, όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων.

  3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

  Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, είναι οι ακόλουθες:

  1. Εκτιμήσεις της Διοίκησης: Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα

  Δ.Π.Χ.Π., απαιτεί την διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς Διοίκησης, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών καθώς και τα ποσά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιούνται, και επηρεάζουν τις σχετικές περιόδους που αφορούν, εάν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο, ή στην περίοδο αναθεώρησης και τις επόμενες περιόδους, εάν η αναθεώρηση επηρεάζει και την παρούσα και τις μελλοντικές περιόδους. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι, κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τις λογιστικές αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Τα πραγματικά τελικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύναται να έχουν επίπτωση επί των Οικονομικών Καταστάσεων, η οποία δεν αναμένεται να είναι σημαντική.

  2. Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων: Η Εταιρεία ,τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ.

  Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την ημέρα της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία. Τα κέρδη ή ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

  3. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, μειωμένες με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις της αξίας τους.

  Οι επισκευές και συντηρήσεις εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους. Το κόστος κτήσης και οι σωρευμένες αποσβέσεις των παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία προκύπτει περιλαμβάνεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

  Οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων εξετάζονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αξίες αυτές δεν είναι ανακτήσιμες. Όταν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν τις εκτιμώμενες ανακτήσιμες αξίες, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης και οι

 • ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ).

  13

  ενσώματες ακινητοποιήσεις μειώνονται στην ανακτήσιμη αξία τους. Η ανακτήσιμη αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων είναι η μεγαλύτερη μεταξύ εύλογης αξίας μείον τα απαιτούμενα για την πώληση κόστη και αξίας χρήσης αυτών. Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

  4. Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων και άυλων περιουσιακών

  στοιχείων λογίζονται συστηματικά με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων ακινητοποιήσεων και άυλων περιουσιακών στοιχείων η οποία επανεξετάζεται σε περιοδική βάση και οι συντελεστές απόσβεσης είναι οι ακόλουθοι:

  Συντελεστές

  Απόσβεσης Εκτιμώμενη Ωφέλιμη Ζωή

  Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων 11-20% 5-9 έτη Μηχανήματα 12-15% 7-8 έτη Μεταφορικά μέσα 15% 7 έτη Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 15-24% 4-7 έτη Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 20-24% 4-5 έτη

  5. Παροχές σε εργαζόμενους:

  (α) Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών: Οι υποχρεώσεις για εισφορές, σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών, καταχωρούνται ως έξοδο στα Αποτελέσματα, κατά το χρόνο πραγματοποίησης τους. Η υποχρέωση εξαντλείται με την καταβολή της συγκεκριμένης εισφοράς .

  (β) Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών στο Προσωπικό: Οι υποχρεώσεις που

  απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών προς το προσωπικό υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευμένες κατά την ημερομηνία Ισολογισμού. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται με βάση οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές. Το καθαρό κόστος της χρήσης περιλαμβάνεται στα Αποτελέσματα και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες. Το μη κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση επί της μέσης υπολειπόμενης περιόδου υπηρεσίας των υπαλλήλων που αναμένεται να λάβουν παροχές. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μέσης υπολειπόμενης περιόδου υπηρεσίας των ενεργών υπαλλήλων και περιλαμβάνονται στο καθαρό κόστος της χρήσης αν κατά την έναρξη της χρήσης ξεπερνούν το 10% της εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης. Οι εισφορές που σχετίζονται με υπαλλήλους που αποχωρούν με βάση προγράμματα εθελουσίας εξόδου αναγνωρίζονται όταν οι υπάλληλοι αποδέχονται την προσφορά και τα ποσά μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα.

 • ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ).

  14

  6. Φόροι: Στους φόρους εισοδήματος περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος εισοδήματος και οι

  αναβαλλόμενοι φόροι. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης βάσει των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

  Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και αναγνώρισης τους για σκοπούς σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και υπολογίζονται βάσει φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναμένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

  Ο φόρος της χρήσης (τρέχον και αναβαλλόμενος) καταχωρείται στα Αποτελέσματα, εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά συναλλαγές που καταχωρούνται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας κατ΄ ανάλογο τρόπο στα Ίδια Κεφάλαια.

  7. Χρηματικά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Χρηματικών Διαθεσίμων: Για σκοπούς

  κατάρτισης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, οι προθεσμιακές καταθέσεις και οι άμεσα ρευστοποιήσιμες και μέχρι τρίμηνης διάρκειας επενδύσεις, θεωρούνται ως χρηματικά διαθέσιμα.

  8. Έξοδα Διαφήμισης: Τα έξοδα διαφήμισης εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους.

  9. Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης: Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης εξοδοποιούνται με

  την πραγματοποίησή τους. 10. Έσοδα: Τα έσοδα της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες,

  την συνδρομή πρόσβασης και τις υλοποιήσεις των έργων. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

  • Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες: Τα έσοδα από ηλεκτρονικές δημοπρασίες, αναγνωρίζονται στην περίοδο, στην οποία παρέχονται, οι υπηρεσίες των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

  • Συνδρομές Πρόσβασης: Τα έσοδα από τις ετήσιες συνδρομές πρόσβασης αναγνωρίζονται, στην περίοδο την οποία γίνεται χρήση των ηλεκτρονικών προμηθειών.

  11. Πληροφόρηση περί Τομέων Δραστηριότητας:Το Δ.Λ.Π. 14 «Αναφορά και Πληροφόρηση

  περί Τομέων Δραστηριότητας» θέτει κριτήρια για τον προσδιορισμό των διακεκριμένων τομέων και γεωγραφικών περιοχών δραστηριότητας των εταιρειών. Οι τομείς ορίζονται με βάση τη διάρθρωση της εταιρείας , εφόσον οι υπεύθυνοι για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονομικές πληροφορίες ξεχωριστά. Οι τομείς που πρέπει να αναφερθούν ξεχωριστά προσδιορίζονται με βάση τα ποσοτικά κριτήρια που θέτει το Πρότυπο. Οι πληροφορίες των λειτουργικών τομέων δραστηριότητας που δεν αποτελούν ξεχωριστούς τομείς για αναφορά συγκεντρώνονται και απεικονίζονται σε μια κατηγορία

 • ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ).

  15

  με τίτλο “Λοιπά”. Η απόδοση κάθε τομέα δραστηριότητας αξιολογείται με βάση τα λειτουργικά κέρδη και τα καθαρά κέρδη του.

  12. Μισθώσεις: Οι μισθώσεις της Εταιρείας δε μεταφέρουν τα δικαιώματα και τις υποθέσεις που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου, οπότε θεωρούνται λειτουργικές για το μισθωτή και τα ενοίκια καταχωρούνται ως έξοδα με την πραγματοποίηση τους.

  13. Σχετιζόμενα Μέρη: Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με σχετιζόμενα μέρη αναφέρονται

  ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις βάσει των Δ.Π.Χ.Π. Αυτά τα σχετιζόμενα μέρη κυρίως αφορούν τους κύριους μετόχους και τα μέλη της διοίκησης μίας επιχείρησης,

  θυγατρικών της εταιρειών, εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και ή διοίκηση με την επιχείρηση κατ τις ενοποιούμενες θυγατρικές της ή θυγατρικές αυτών των εταιριών.

  14. Λογαριασμοί Εισπρακτέοι - Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις: Οι λογαριασμοί εισπρακτέοι αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στην αξία αυτή η οποία μειώνεται με τα ποσά για τα οποία υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι δεν θα εισπραχθούν. Κατά την εκάστοτε περίοδο και ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, η εισπραξιμότητα των εισπρακτέων λογαριασμών εκτιμάται βάσει ιστορικών τάσεων και στατιστικών δεδομένων, και σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να συμβούν και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε περιόδου. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης. Απαιτήσεις που εκτιμώνται ως ανεπίδεκτες είσπραξης διαγράφονται.

  15. Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία: Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στο κόστος

  κτήσης τους.Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο ποσό αυτό μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης της αξίας τους. Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι περιορισμένη ή απεριόριστη. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή αποσβένεται στην περίοδο της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, με την σταθερή μέθοδο. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένεται. Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Οι ωφέλιμες ζωές των άυλων περιουσιακών στοιχείων αξιολογούνται σε ετήσια βάση, και οποιεσδήποτε τυχόν αναμορφώσεις εφαρμόζονται μελλοντικά. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον ετησίως σε εξατομικευμένο επίπεδο ή σε επίπεδο μονάδας δημιουργίας χρηματοροών στην οποία ανήκουν.

  16. Προβλέψεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση

  (νομική ή τεκμαιρόμενη), ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση, με την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού.

 • ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ).

  16

  Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης, αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

  17. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων: Το Δ.Λ.Π. 36 απαιτεί όπως, το ανακτήσιμο

  ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιμάται οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη ότι το περιουσιακό αυτό στοιχείο ενδέχεται να έχει απομειωθεί, με εξαίρεση την υπεραξία και τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση ανεξάρτητα αν υπάρχει ένδειξη. Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, η ζημία απομείωσης καταχωρείται στα Αποτελέσματα, για περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στο κόστος, ενώ θεωρείται ως μείωση της καθαρής θέσης, για τα περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στην αναπροσαρμοσμένη αξία. Για την εκτίμηση, αν και κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη, ότι ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι απομειωμένο, λαμβάνονται υπόψη, κατ΄ ελάχιστο εξωτερικές και εσωτερικές πηγές πληροφόρησης.

  Όταν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν τις εκτιμώμενες ανακτήσιμες αξίες, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης η οποία καταχωρείται απευθείας στα Αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία, μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσης. Καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου, στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου εξόδου διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους, με την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς, για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν αποφέρει σημαντικά ανεξάρτητη ταμειακή εισροή, το ανακτώμενο ποσό καθορίζεται για την μονάδα παραγωγής ταμιακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. Ζημία απαξίωσης που αφορά υπεραξία, δεν αντιλογίζεται. Όσον αφορά τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, η ζημία αντιλογίζεται εάν υπάρχει αλλαγή στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας.

  4. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΙ

  Ε.Λ.Π.:

  Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την επίδραση των εγγραφών μετατροπής μεταξύ των προγενέστερων Λογιστικών Προτύπων Ε.Λ.Π. επί των Ισολογισμών της 31 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου 2004 και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2004. Η επίδραση της μετατροπής στα Ίδια Κεφάλαια και στα αποτελέσματα των ανωτέρω περιόδων αναλύεται περαιτέρω στο τέλος της παρούσας σημείωσης, μέσω πινάκων συμφωνίας των μεγεθών αυτών μεταξύ Ε.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π.

 • ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ).

  17

  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Υπόλοιπα Ε.Λ.Π.

  Επίδραση μετατροπής

  Υπόλοιπα Δ.Π.Χ.Π.

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματα και ασώματα πάγια 952.474,27 1.109.268,06 2.061.742,33 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.889,22 - 4.889,22

  Σύνολο μακροπρόθεσμου Ενεργητικού 957.363,49 1.109.268,06 2.066.631,55

  Κυκλοφορούν Ενεργητικό Πελάτες 112.136,26 57.930,27 170.066,53 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 79.484,76 (57.930,27) 21.554,49 Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 987.184,00 - 987,184,00

  Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1.178.805,02 - 1.178.805,02

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.136.168,51 1.109.268,06 3.245.436,57

  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  Ιδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 5.391.100,00 - 5.391.100,00 Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 1.278.900,00 - 1.278.900,00 Έκτακτο Αποθεματικό 11.757,15 - 11.757,15 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο (4.973.785,79) 1.027.577,06 (3.946.208,73)

  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.707.971,36 1.027.577,06 2.735.548,42

  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία - 81.691,00 81.691,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Προμηθευτές 54.595,84 - 54.595,84 Βραχυπρόθεσμα δάνεια 157.220,42 - 157.220,42 Έσοδα επόμενης χρήσης 39.833,31 - 39.833,31 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 176.547,58 - 176.547,58 Σύνολο υποχρεώσεων 428.197,15 81.691,00 509.888,15

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

  2.136.168,51 1.109.268,06 3.245.436,57

 • ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ).

  18

  4. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΙ Ε.Λ.Π. (συνέχεια):

  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004

  Υπόλοιπα Επίδραση Υπόλοιπα (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε.Λ.Π. μετατροπής Δ.Π.Χ.Π. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματα και ασώματα πάγια 2.693.271,57 726.894,50 3.420.166,07 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 26.898,96 - 26.898,96

  Σύνολο μακροπρόθεσμου Ενεργητικού 2.720.170,53 726.894,50 3.447.065,03 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Πελάτες 132.912,59 104.977,20 237.889,79 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 156.563,54 (104.977,20) 51.586,34 Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 223.508,52 - 223.508,52

  Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού 512.984,65 - 512.984,65

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.233.155,18 726.894,50 3.960.049,68 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 3.625.000,00 - 3.625.000,00 Αποθεματικό υπέρ το άρτιο - - - Έκτακτο Αποθεματικό 11.757,15 - 11.757,15 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο (3.331.300,18) 726.894,50 (2.604.405,68)

  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 305.456,97 726.894,50 1.032.351,47 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

  Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία - - - Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Προμηθευτές 455.469,89 - 455.469,89 Βραχυπρόθεσμα δάνεια 2.189.391,17 - 2.189.391,17 Έσοδα επόμενης χρήσης 38.151,14 - 38.151,14 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 244.686,01 - 244.686,01 Σύνολο υποχρεώσεων 2.927.698,21 - 2.927.698,21

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.233.155,18 726.894,50 3.960.049,68

 • ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ).

  19

  4. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΙ Ε.Λ.Π. (συνέχεια):

  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Υπόλοιπα Ε.Λ.Π.

  Επίδραση μετατροπής

  Υπόλοιπα Δ.Π.Χ.Π.

  Κύκλος Εργασιών: Έσοδα υπηρεσιών Διαδικτύου 2.029.580,84 - 2.029.580,84 Λοιπά έσοδα 147.529,80 - 147.529,80 Σύνολο κύκλου εργασιών 2.177.110,64 - 2.177.110,64 Λειτουργικά έξοδα: Αποδοχές προσωπικού 1.311.515,20 81.691,00 1.393.206,20 Αποσβέσεις 1.862.008,53 (382.373,55) 1.479.634,98 Λοιπά λειτουργικά έξοδα 579.278,17 - 579.278,17 Σύνολο λειτουργικών εξόδων 3.752.801,90 (300.682,55) 3.452.119,35 Λειτουργικές ζημιές (1.575.691,26) (300.682,55) (1.275.008,71) Λοιπά έσοδα/(έξοδα), καθαρά: Χρηματοοικονομικά έξοδα (76.104,12) - (76.104,12) Χρηματοοικονομικά έσοδα 9.309,77 - 9.309,77 Σύνολο λοιπών εσόδων/(εξόδων) καθαρών (66.794,35) - (66.794,35) Ζημιές Χρήσης (1.642.485,61) (300.682,55) (1.341.803,06)

 • ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ).

  20

  4. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΙ

  Ε.Λ.Π. (συνέχεια):

  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΙ Ε.Λ.Π.

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

  1.1.2004

  Αποτέλεσμα Χρήσης 2004

  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2004

  Υπόλοιπα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 305.456,97 (1.642.485,61) (1.337.028,64) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - - 3.045.000,00 305.456,97 (1.642.485,61) 1.707.971,36 Εγγραφές προσαρμογής στα Δ.Π.Χ.Π. Προσαρμογή αποσβέσεων παγίων στοιχείων με βάση την ωφέλιμη ζωή 1.020.434,10 244.619,22 1.265.053,32 Προβλέψεις παροχών προσωπικού σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 - (81.691,00) (81.691,00) Αντιλογισμός κεφαλαιοποιηθέντων εξόδων πολυετούς απόσβεσης και αντίστοιχων αποσβέσεων (293.539,59) 137.754,33 (155.785,26)

  Σύνολο εγγραφών προσαρμογής στα Δ.Π.Χ.Π 726.894,51 300.682,55 1.027.577,06 Υπόλοιπα σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 1.032.351,48 (1.341.803,06) 2.735.548,42

  5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

  Τα Ενσώματα και Ασώματα Πάγια αναλύονται ως εξής:

  Κτίρια

  Μηχανήματα- Λοιπός

  Εξοπλισμός Μεταφ/κά Μέσα Έπιπλα

  Σύνολο

  31/12/2004

  Αξία κτήσης 32.779,69 7.329.404,24 1.555,39 925.141,54 8.288.880,86 Σωρευμένες αποσβέσεις (9.611,09) (5.394.965,47) (836,72) (821.725,25) (6.227.138,53) Αναπόσβεστη αξία 31/12/2004 23.168,60 1.934.438,77 718,67 103.416,29 2.061.742,33

  2005 Προσθήκες 1.868,42 196.172,68 - 26.185,55 224.226,65 Αποσβέσεις χρήσης (4.777,06) (1.216.128,77) (233,31) (51.924,93) (1.273.064,07)

  31/12/2005 Αξία κτήσης 34.648,11 7.525.576,92 1.555,39 951.327,09 8.513.107,51 Σωρευμένες αποσβέσεις (14.388,15) (6.611.094,24) (1.070,03) (873.650,18) (7.500.202,6) Αναπόσβεστη αξία 31/12/2005 20.259,96 914.482,68 485,36 77.676,91 1.012.904,91

  Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων.

 • ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ).

  21

  6. ΠΕΛΑΤΕΣ

  Οι απαιτήσεις από Πελάτες αναλύονται ως εξής: 2005 2004 Πελάτες υπηρεσιών Διαδικτύου 540.869,90 112.136,26 Λοιπές απαιτήσεις 5.833,79 127,93 Μη τιμολογηθέντα έσοδα 130.088,50 57.802,34 676.792,19 170.066,53

  7. ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Τα Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία αναλύονται ως εξής: 2005 2004 Απαίτηση από το Δημόσιο 678,94 4.324,49 Έξοδα επομένων χρήσεων 3.851,70 2.800,00 Λοιπά 14.430,00 14.430,00 18.960,64 21.554,49

  8. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

  Τα Χρηματικά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:

  2005 2004 Ταμείο 670,56 1.010,83 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 614.273,35 986.173,17 614.943,91 987.184,00

 • ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ).

  22

  9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 5.391.100 διαιρούμενο σε 3.718.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,45 (ένα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά ) εκάστη. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που αρχικά ορίστηκε σε Δρχ.300.000.000 (ΕΥΡΩ 880.410,86), διαιρούμενο σε 300.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 (ΕΥΡΩ 2,9347) εκάστη. Στις 2 Οκτωβρίου 2000 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Δρχ. 1.700.000.000 (ΕΥΡΩ 4.988.994,86) με καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.700.000 μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 (ΕΥΡΩ 2,9347) εκάστη. Στις 19 Μαρτίου 2001 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Δρχ. 500.000.000 (ΕΥΡΩ 1.467.351,43) με καταβολή μετρητών και την έκδοση 500.000 μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ.1.000 (ΕΥΡΩ 2,9347) εκάστη. Στις 7 Ιουνίου 2002 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 11.757,15 με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Δρχ. 1.000 ή Ευρώ 2,9347 ανά μετοχή σε Ευρώ 2,93 (δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά) Στις 2 Ιουνίου 2003, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 3.700.000 και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από Ευρώ 2,93 σε Ευρώ 1,45 (ένα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά) έκαστη. Τέλος, στις 7 Απριλίου 2004, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 1.766.100 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 1.218.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,45 και τιμή έκδοσης υπέρ το άρτιο Ευρώ 2,50 ανά μετοχή. Η εν λόγω αύξηση αποφασίσθηκε προκειμένου, μεταξύ άλλων, να βελτιωθεί η σχέση ιδίων κεφαλαίων και μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

  10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προγράμματα καθορισμένων παροχών: Σύμφωνα με τον Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης ποσού που σχετίζεται με τις αποδοχές του εργαζομένου, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται (εκτός από αυτούς με περισσότερα από 15 χρόνια υπηρεσίας) ή απολύονται με αιτία δεν δικαιούνται πληρωμή. Η οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης.

  Η πρόβλεψη για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη.

 • ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ).

  23

  Το ποσό της πρόβλεψης για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα των εμφανιζόμενων χρήσεων αναλύεται ως εξής:

  2005 2004 Δουλευμένες παροχές χρήσης 45.233,00 83.908,00

  Η συμφωνία της εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης παροχών και της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις, είναι η ακόλουθη:

  2005 2004 Δουλευμένη πρόβλεψη στην αρχή της χρήσης 81.691,00 -Δουλευμένες παροχές χρήσης 45.233,00 83.908,00 Καταβολές αποζημιώσεων (16.438,00) (2.217,00) Δεδουλευμένη πρόβλεψη στο τέλος της χρήσης 110.486,00 81.691,00

  Οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η αναλογιστική μελέτη για τον υπολογισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι οι εξής:

  2005 2004 Συντελεστής προεξόφλησης 4,5% 4,5% Εκτιμώμενο ποσοστό αύξησης μισθών 4,5% 4,5%

  11. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ

  Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005, η Εταιρεία δεν είχε βραχυπρόθεσμα δάνεια, ενώ η τελευταία αποπληρωμή έγινε στις 30 Νοεμβρίου 2005, για ποσόν Ευρώ 50.000. Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπροθέσμων δανείων, για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005, ήταν 4,72%.

  12. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού φορολογικού νόμου ο συντελεστής φόρου εισοδήματος κατά την 31 Δεκεμβρίου 2004 ήταν 35%. Βάσει του Ν.3296/2004 μειώθηκε σε 32% για το 2005, 29% για το 2006 και 25% από τη χρήση 2007 και μετέπειτα.

  Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του

 • ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ).

  24

  φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. Στις Οικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνεται πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος, λόγω των σωρευμένων φορολογικών ζημιών. Επιπλέον δεν έχει σχηματιστεί φορολογική απαίτηση επί των εκπεστέων προσωρινών διαφορών και των φορολογικών ζημιών, καθόσον δεν είναι πιθανόν ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα, για την κάλυψη αυτών των προσωρινών διαφορών. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2002-2005 και ως εκ τούτο, οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές.

  13. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

  2005 2004 Επιταγές μεταχρονολογημένες - 23.604,85 Προκαταβολές πελατών 43.281,50 43.281,50 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 82.119,42 55.659,17 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 53.462,48 52.612,26 Πιστωτές διάφοροι 1.301,59 1.389,80 Λοιπά 900,00 0,00 181.064,99 176.547,58

  14. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  Ο Κύκλος Εργασιών περιλαμβάνει κυρίως έσοδα υπηρεσιών Διαδικτύου τα οποία αναλύονται στις εξής κατηγορίες :

  2005 2004 Ετήσιες συνδρομές 247.268,22 238.787,97 Ηλεκτρονικές συναλλαγές 29.519,08 32.057,53 Εισαγωγή ειδών 967,32 10.184,83 Συντήρηση λογισμικού 113.167,00 107.789,19 Υλοποίηση λογισμικού 973.061,83 822.740,50 Υλοποίηση έργ. κατασκευαστών 64.574,00 79.248,00 Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί 590.277,80 691.791,32 Υπηρεσίες εμπορικού καταλόγου - 3.700,00 Υλοποίηση διαγωνισμών επιμ/ρίων 69.024,00 43.281,50

  2.087.859,25 2.029.580,84

 • ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ).

  25

  15. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

  Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα αναλύονται ως εξής:

  2005 2004 Αμοιβές και προμήθειες τρίτων 104.108,34 94.253,00 Παροχές τρίτων 86.010,72 93.606,61 Ενοίκια (εκτός μεταφορικών μέσων) 76.428,00 99.607,35 Μισθώματα αυτοκινήτων 29.006,09 29.068,10 Ασφάλιστρα - Αποθήκευτρα 1.397,12 2.297,24 Επισκευές και συντηρήσεις 26.612,30 6.165,16 Φόροι-τέλη 13.533,83 16.146,25 Έξοδα μεταφορών 22.475,34 26.804,32 Έξοδα ταξειδίων 2.878,91 4.132,92 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 26.833,63 25.114,44 Έξοδα εκθέσεων επιδείξεων 13.050,12 9.186,13 Διάφορα έξοδα 23.521,83 33.122,99 Λοιπά έξοδα 363,67 139.773,66

  426.219,90 579.278,17

  16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

  Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους τομείς που πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις Οικονομικές Καταστάσεις και επισκοπούνται από τους υπεύθυνους της Εταιρείας για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Οι τομείς δραστηριότητας έχουν οριστεί με βάση τη νομική διάρθρωση της Εταιρείας, εφόσον οι υπεύθυνοι για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονομικές πληροφορίες ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται από την Εταιρεία . Χρησιμοποιώντας τα ποσοτικά κριτήρια, η Εταιρεία έχει ορίσει τους τομείς δραστηριότητας που πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι πληροφορίες των λειτουργικών τομέων δραστηριότητας που δεν αποτελούν ξεχωριστούς τομείς για αναφορά έχουν συγκεντρωθεί και απεικονιστεί στην κατηγορία “Λοιπά”. Οι λογιστικές πολιτικές των τομέων δραστηριότητας είναι οι ίδιες με εκείνες που ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Η Διοίκηση αξιολογεί την επίδοση των τομέων δραστηριότητας, βασιζόμενη στα λειτουργικά κέρδη και στα καθαρά κέρδη.

 • ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ).

  26

  Οι πληροφορίες αναφορικά με τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας έχουν ως εξής:

  2005

  Υλοποίηση έργων

  Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

  Συνδρομές

  Λοιπά

  Σύνολο

  Έσοδα από υπηρεσίες Διαδικτύου

  973.061,83

  590.277,80

  247.268,22

  277.251,40

  2.087.859,25 Πιστωτικοί τόκοι 3.254,98 1.974,53 827,13 927,44 6.984,08Χρεωστικοί τόκοι (1.977,32) (1.199,48) (502,47) (563,39) (4.242,66)Αποσβέσεις (593.320,67) (359.919,60) (150.770,84) (169.052,96) (1.273.064,07) Ζημιές προ Χρηματοοικονομικών εσόδων/(εξόδων) (404.795,94) (245.556,91) (102.864,14) (115.337,21) (868.554,20) Ζημιές χρήσης (403.518,28) (244.781,86) (102.539,47) (114.973,17) (865.812,78) Περιουσιακά στοιχεία 1.086.407,14 659.035,22 276.070,80 309.546,52 2.331.059,68 Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

  104.502,44

  63.393,17

  26.555,49

  29.775,55

  224.226,65

  2004

  Υλοποίηση έργων

  Ηλεκτρονικέ

  ς Δημοπρασίες

  Συνδρομές

  Λοιπά

  Σύνολο

  Έσοδα από υπηρεσίες Διαδικτύου

  822.740,50

  691.791,32

  238.787,97

  276.261,05

  2.029.580,84 Πιστωτικοί τόκοι 3.773,94 3.173,27 1.095,33 1.267,23 9.309,77 Χρεωστικοί τόκοι (30.850,68) (25.940,42) (8.953,94) (10.359,08) (76.104,12) Αποσβέσεις (599.806,42) (504.339,92) (174.084,73) (201.403,91) (1.479.634,98) Ζημιές προ Χρηματοοικονομικών εσόδων/(εξόδων) (516.856,13) (434.592,18) (150.009,66) (173.550,74) (1.275.008,71) Ζημιές χρήσης (543.932,86) (457.359,32) (157.868,28) (182.642,60) (1.341.803,06) Περιουσιακά στοιχεία 1.315.617,52 1.106.220,95 381.838,06 441.760,04 3.245.436,57 Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

  79.045,44

  66.464,40

  22.941,74

  26.542,00

  194.993,58

  17. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

  Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής:

  2005 2004 Έσοδα

  ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ Έξοδα

  ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ Έσοδα

  ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ Έξοδα

  ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Α.Ε. 314.857,67 85.919,64 314.188,85 56.527,86 OTE A.E. 1.335.616,93 21,251,60 1.010.435,20 18.205,82 OTENET A.E. 49.150,08 55.552,10 46.020,60 61.118,43 OTEsat – MARITEL A.E. 2.500,00 - 2.500,00 - OTE Plus TEXN.& EΠΙΧ/ΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 3.000,00 - 3.000,00 - OTE AKINHTA A.E. 6.911,82 - 3.000,00 - IΝFOΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ A.E. 15.000,00 - 159.700,00 1.173,00

  1.727.036,50 162.723,34 1.538.844,65 137.025,11

 • ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

  (Ποσά σε ΕΥΡΩ).

  27

  Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής:

  31/12/2005 31/12/2004 Απαίτηση

  ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ Υποχρέωση ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ

  Απαίτησ�