Marcus Aurelius - Meditações Em Grego

42
Pág. 1 Marci Aurelii: Ta eis heauton 03/03/2009 15:54:13 http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8 [Τὰ εἰς ἑαυτόν] 1 1. Παρὰ τοῦ πάππου Οὐήρου τὸ καλόηθες καὶ ἀόργητον. 2. Παρὰ τῆς δόξης καὶ μνήμης τῆς περὶ τοῦ γεννήσαντος τὸ αἰδῆμον καὶ ἀρρενικόν. 3. Παρὰ τῆς μητρὸς τὸ θεοσεβὲς καὶ μεταδοτικὸν καὶ ἀφεκτικὸν οὐ μόνον τοῦ κακοποιεῖν, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπὶ ἐννοίας γίνεσθαι τοιαύτης· ἔτι δὲ τὸ λιτὸν κατὰ τὴν δίαιταν καὶ πόρρω τῆς πλουσιακῆς διαγωγῆς. 4. Παρὰ τοῦ προπάππου τὸ μὴ εἰς δημοσίας διατριβὰς φοιτῆσαι καὶ τὸ ἀγαθοῖς διδασκάλοις κατ οἶκον χρήσασθαι καὶ τὸ γνῶναι ὅτι εἰς τὰ τοιαῦτα δεῖ ἐκτενῶς ἀναλίσκειν. 5. Παρὰ τοῦ τροφέως τὸ μήτε Πρασιανὸς ἢ Βενετιανὸς μήτε Παλμουλάριος ἢ Σκουτάριος γενέσθαι· καὶ τὸ φερέπονον καὶ ὀλιγοδεές· καὶ τὸ αὐτουργικὸν καὶ ἀπολύπραγμον· καὶ τὸ δυσπρόςδεκτον διαβολῆς. 6. Παρὰ Διογνήτου τὸ ἀκενόσπουδον· καὶ τὸ ἀπιστητικὸν τοῖς ὑπὸ τῶν τερατευομένων καὶ γοήτων περὶ ἐπῳδῶν καὶ [περὶ] δαιμόνων ἀποπομπῆς καὶ τῶν τοιούτων λεγομένοις· καὶ τὸ μὴ ὀρτυγοκοπεῖν μηδὲ περὶ τὰ τοιαῦτα ἐπτοῆσθαι· καὶ τὸ ἀνέχεσθαι παρρησίας· καὶ τὸ οἰκειωθῆναι φιλοσοφίᾳ καὶ τὸ ἀκοῦσαι πρῶτον μὲν Βακχείου, εἶτα Τανδάσιδος καὶ Μαρκιανοῦ· καὶ τὸ γράψαι διαλόγους ἐν παιδί· καὶ τὸ σκίμποδος καὶ δορᾶς ἐπιθυμῆσαι καὶ ὅσα τοιαῦτα τῆς Ἑλληνικῆς ἀγωγῆς ἐχόμενα. 7. Παρὰ Ῥουστίκου τὸ λαβεῖν φαντασίαν τοῦ χρῄζειν διορθώσεως καὶ θεραπείας τοῦ ἤθους· καὶ τὸ μὴ ἐκτραπῆναι εἰς ζῆλον σοφιστικόν, μηδὲ τὸ συγγράφειν περὶ τῶν θεωρημάτων, ἢ προτρεπτικὰ λογάρια διαλέγεσθαι, ἢ φαντασιοπλήκτως τὸν ἀσκητικὸν ἢ τὸν εὐεργετικὸν ἄνδρα ἐπιδείκνυσθαι· καὶ τὸ ἀποστῆναι ῥητορικῆς καὶ ποιητικῆς καὶ ἀστειολογίας· καὶ τὸ μὴ ἐν στολίῳ κατ οἶκον περιπατεῖν μηδὲ τὰ τοιαῦτα ποιεῖν· καὶ τὸ τὰ ἐπιστόλια ἀφελῶς γράφειν, οἷον τὸ ὑπ αὐτοῦ τούτου ἀπὸ Σινοέσσης τῇ μητρί μου γραφέν· καὶ τὸ πρὸς τοὺς χαλεπήναντας καὶ πλημμελήσαντας εὐανακλήτως καὶ εὐδιαλλάκτως, ἐπειδὰν τάχιστα αὐτοὶ ἐπανελθεῖν ἐθελήσωσι, διακεῖσθαι· καὶ τὸ ἀκριβῶς ἀναγινώσκειν καὶ μὴ ἀρκεῖσθαι περινοοῦντα ὁλοσχερῶς μηδὲ τοῖς περιλαλοῦσι ταχέως συγκατατίθεσθαι· καὶ τὸ ἐντυχεῖν τοῖς Ἐπικτητείοις ὑπομνήμασιν, ὧν οἴκοθεν μετέδωκεν. 8. Παρὰ Ἀπολλωνίου τὸ ἐλεύθερον καὶ ἀναμφιβόλως ἀκύβευτον καὶ πρὸς μηδὲν ἄλλο ἀποβλέπειν μηδὲ ἐπ ὀλίγον ἢ πρὸς τὸν λόγον· καὶ τὸ ἀεὶ ὅμοιον, ἐν ἀλγηδόσιν ὀξείαις, ἐν ἀποβολῇ τέκνου, ἐν μακραῖς νόσοις· καὶ τὸ ἐπὶ παραδείγματος ζῶντος ἰδεῖν ἐναργῶς ὅτι δύναται ὁ αὐτὸς σφοδρότατος εἶναι καὶ ἀνειμένος· καὶ τὸ ἐν ταῖς ἐξηγήσεσι μὴ δυσχεραντικόν· καὶ τὸ ἰδεῖν ἄνθρωπον σαφῶς ἐλάχιστον τῶν ἑαυτοῦ καλῶν ἡγούμενον τὴν ἐμπειρίαν καὶ τὴν ἐντρέχειαν τὴν περὶ τὸ παραδιδόναι τὰ θεωρήματα· καὶ τὸ μαθεῖν πῶς δεῖ λαμβάνειν τὰς δοκούσας χάριτας παρὰ φίλων, μήτε ἐξηττώμενον διὰ ταῦτα μήτε ἀναισθήτως παραπέμποντα. 9. Παρὰ Σέξτου τὸ εὐμενές· καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ οἴκου τοῦ πατρονομουμένου· καὶ τὴν ἔννοιαν τοῦ κατὰ φύσιν ζῆν· καὶ τὸ σεμνὸν ἀπλάστως· καὶ τὸ στοχαστικὸν τῶν φίλων κηδεμονικῶς· καὶ τὸ ἀνεκτικὸν τῶν ἰδιωτῶν καὶ τῶν ἀθεωρητὶ οἰομένων· καὶ τὸ πρὸς πάντας εὐάρμοστον, ὥστε κολακείας μὲν πάσης προσηνεστέραν εἶναι τὴν ὁμιλίαν αὐτοῦ, αἰδεσιμώτατον δὲ αὐτοῖς ἐκείνοις παῤ αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν καιρὸν εἶναι· καὶ τὸ καταληπτικῶς καὶ ὁδῷ ἐξευρετικόν τε καὶ τακτικὸν τῶν εἰς βίον ἀναγκαίων δογμάτων· καὶ τὸ μηδὲ ἔμφασίν ποτε ὀργῆς ἢ ἄλλου τινὸς πάθους παρασχεῖν, ἀλλὰ ἅμα μὲν ἀπαθέστατον εἶναι, ἅμα δὲ φιλοστοργότατον· καὶ τὸ εὔφημον ἀψοφητὶ καὶ τὸ πολυμαθὲς ἀνεπιφάντως. 10. Παρὰ Ἀλεξάνδρου τοῦ γραμματικοῦ τὸ ἀνεπίπληκτον καὶ τὸ μὴ ὀνειδιστικῶς ἐπιλαμβάνεσθαι τῶν βάρβαρον ἢ σόλοικόν τι ἢ ἀπηχὲς προενεγκαμένων, ἀλλ ἐπιδεξίως αὐτὸ μόνον ἐκεῖνο ὃ ἔδει εἰρῆσθαι προφέρεσθαι ἐν τρόπῳ ἀποκρίσεως ἢ συνεπιμαρτυρήσεως ἢ συνδιαλήψεως περὶ αὐτοῦ τοῦ πράγματος, οὐχὶ περὶ τοῦ ῥήματος, ἢ δἰ ἑτέρας τινὸς τοιαύτης ἐμμελοῦς παρυπομνήσεως. 11. Παρὰ Φρόντωνος τὸ ἐπιστῆσαι οἵα ἡ τυραννικὴ βασκανία καὶ ποικιλία καὶ ὑπόκρισις, καὶ ὅτι ὡς ἐπίπαν οἱ καλούμενοι οǷτοι παῤ ἡμῖν εὐπατρίδαι ἀστοργότεροί πως εἰσί. 12. Παρὰ Ἀλεξάνδρου τοῦ Πλατωνικοῦ τὸ μὴ πολλάκις μηδὲ χωρὶς ἀνάγκης λέγειν πρός τινα ἢ ἐν ἐπιστολῇ γράφειν ὅτι ἄσχολός εἰμι, μηδὲ διὰ τοιούτου τρόπου συνεχῶς παραιτεῖσθαι τὰ κατὰ τὰς πρὸς τοὺς συμβιοῦντας σχέσεις καθήκοντα, προβαλλόμενον τὰ περιεστῶτα πράγματα. 13. Παρὰ Κατούλου τὸ μὴ ὀλιγώρως ἔχειν φίλου αἰτιωμένου τι, κἂν τύχῃ ἀλόγως αἰτιώμενος, ἀλλὰ πειρᾶσθαι [καὶ] ἀποκαθιστάναι ἐπὶ τὸ σύνηθες· καὶ τὸ περὶ τῶν διδασκάλων ἐκθύμως εὔφημον, οἷα Δ Ἀθ δό ἀλ θ

description

Original em Grego

Transcript of Marcus Aurelius - Meditações Em Grego

 • Pg. 1Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  [ ]1

  1. .2. .3. , .

  4. .

  5. .

  6. [] , .

  7. , , , , , , , .

  8. , , , , .

  9. , , , , .

  10. , , , .

  11. , .

  12. , , .

  13. , , [] ,

 • Pg. 2Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  13. , , [] , .

  14. ,, , , , , , , , .

  15. , . , ..

  16. [] , , , , , , , , , , , , , . , , , [] , , , , , . , , , , . , , , , . . , , , , .

 • Pg.3MarciAurelii:Taeisheauton

  03/03/200915:54:13http://www.orkut.com.br/Main#ProfileC.aspx?uid=15099545476305900485&ct=&tab=0&pno=2

  , . , . , , . . , , .

  4. . , , .

  5. .. . , , . , .

  6. , , , , , .

  7. ; . , .

  8. , , .

  9. , , , .

  10. , , . , . , .

  11. , . , , , ; , , , . ( , ;) , , , . , , , , , . .

  12. , , , . , . , , , , ,

 • Pg. 4Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  , . , . , , . . , , .

  4. . , , .

  5. .. . , , . , .

  6. , , , , , .

  7. ; . , .

  8. , , .

  9. , , , .

  10. , , . , . , .

  11. , . , , , ; , , , . ( , ;) , , , . , , , , , . .

  12. , , , . , . , , , , ,

 • Pg. 5Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  . [] .

  13. () , , . , . , .

  14. , , , . . . , ; , , , . , .

  15. . , .

  16. , , , , . , , . , . , ., , , .

  17. , , , , , , , , , , . ; , , , , , . , ; .

  3[ ]

  1. , , , , , , . , , , . , .

 • Pg. 6Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  2. , . . , , . , , , , . , .. , , .

  3. . , . , , . , , . , . ; ,, . , , , .

  4. , .., . , , , ; , . , , , , , , , , , , , , . , . , , , . , , . , .

  5. . , , , . , . , .

  6. , , , , , [] , ,

 • Pg. 7Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  , . , , , , , , , . , , , . , , . , , , .

  7. , , , , , , , . , , , , , , , , , , .

  8. , .

  9. . , .

  10. , , . , .

  11. , , , , , , . , , , , , . , , , ,, , , . , , , . , .

  12. , , , , , , , , . .

  13. , ,

 • Pg. 8Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  . , . , , .

  14. , , , , , , .

  15. , , , , . , . , , , , , . , , , , , , .

  4

  1. , , , . , , , , , .

  2. .3. , . , , , . , , . . ; ; , , , , , , . ; , . ; , , . ; , ; ; , , , , . , , , , , , , , , . , .

 • Pg. 9Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  4. , , , , , , , , ; , , ; ( , ), .

  5. , , , . .

  6. , . , , .

  7. , , .8. , . .

  9. , , . , , , , , . .

  10. , , , .

  11. , . , , , .

  12. ; . ; ;13. .

  .14. , ,

  .15. ,

  .16. . , , .17. ,

  , , , .

  18. , . , , ; , , , ; . ..

  19. , . , ; , , ; , ; , , , , , ,;

  20. , ; ;

 • Pg. 10Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  , , , . . , . , , . ; .

  21. , .

  22. , . , , , . ;

  23. , , . ; , . , . ; , .

  24. , .

  25. , . . ; . ; . , . .

  26. , , ; .

  27. , , , , , , ,, , , .

  28. , . , , .

  29. , . , , . .

  30. , , .

  31. , ,, , , , , ,, , , , , , , , , , . . , , , . ,

 • Pg. 11Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  , .

  32. , , , , , , , . , . ; . ; , , , , .

  33. .34. , .35. ,

  . , , .

  36. .

  37. , , .38.

  . ; . . , , , , , , , , . , .

  39. , , .

  40. , .41. , .42. ,

  , .43.

  .

  44. , , , .

  45. , . , , , , , , , , .

  46. , , , ( ;) .

  47. , , , , , , , , . , , ,

 • Pg. 12Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  . , , . , , .

  48. , . , . , , . , . ; , ; , ; ; , , , , ,, , , , ; , .

  49. , . ; ,, , , , , , ; .. . ;

  50. . , .

  5

  1. , , , ; , ; . , , ; , , , , , ; . , , , , , . , . . , , , .

  2. [] .

  3. , , , . , , .

  4. , , , , .

  5. , , . , , , , ,

 • Pg. 13Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  , , , , , , , . , , ; ; , , , , . .

  6. , , . , . , . , , , , , . . , , , . , . , , .

  7. , , , . .

  8. , , . , . , . , . . . , . , , , , , . , , . , , , . , , , , , .

  9. , , , , , , , , , . , . , , . ; ; , , , , , . , ;

  10. , , ;

 • Pg. 14Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  . , , , . , . , , , .

  11. ; , , ; ; ; ; ; ; ;

  12. , . , , , , , , . . [] , . , , .

  13. , , . . . , .

  14. . , , .

  15. , , , . . , . , , , , . , , .

  16. , . , , . , , , , , . , , ; , .

  17. .18. .

  , , . ..;

  19. , , .

  20. , , . ,

 • Pg. 15Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  . .

  21. . . , .

  22. , . , , , .

  23. . , . ;

  24. , , , , , ;

  25. . ; , . , , , .

  26. , . , , .

  27. . , , , . .

  28. , ; ; , , . ,, . , , , , . .

  29. , , , . ; , .

  30. . . , , .

  31. , , , , , , ,, , ; . , , .

  32. ; ; .

  33. , . , . . , , , , ; ; , ; ,

 • Pg. 16Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  , ;

  34. , , . .

  35. , ; ;

  36. , , , . , , . , ; . ;

  37. , , . , , , .

  6

  1. , , . .

  2. , , , , .

  3. .4. , , .

  5. .6. .7. , .

  8. , .

  9. .

  10. . , ; ; ; , . , .

  11. , .

  12. , . , .

  13. , , , , . , .

 • Pg. 17Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  , . .

  14. , , ,, , , , , , . , , . , .

  15. , , , . , , ; , . , , , , , .

  16. . ; ; . . ; , ( , , .) , ; , . ; , , , , . , .

  17. , , , , .

  18. . , , , . , .

  19. , , , , .

  20. , , , . . , , .

  21. , , , , , .

  22. , .

  23. , , , , . .

 • Pg. 18Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  24. .

  25. , , , , .

  26. , ; , ; ; . .

  27. . , , . . .

  28. .

  29. , , .30. , . , , ,

  , , , , , , . , , . , . , . , , , , , , , , , .

  31. , , .

  32. . . , . .

  33. , . , , .

  34. , , , .35. ,

  ; , ;

  36. , . , , . , . , , , . , .

 • Pg. 19Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  37. , .

  38. . .

  39. , , , , .

  40. , , , . , , . .

  41. , . , .

  42. , , , , , . , . , , , .

  43. ; ; ; , ;

  44. , , ; , , ; , , . ( ), , , . , . , . .

  45. , . , , . .

  46. , , . ;

  47. , , . , ,, , , , , , , , ,, , , , , . ; ; , .

 • Pg. 20Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  48. , , , , . . .

  49. ; ; , .

  50. , , . , , . ; . , .

  51. , , .

  52. .

  53. . .

  54. , ; ;

  55. , , .56.

  . ; ;

  57. .

  58. , . .

  7

  1. . . , , , . .

  2. , , ; , ; . . , .

  3. , , , , , , , , , . , , , .

  4. , , .

  5. ; , . , , , , . , , .

 • Pg. 21Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  6. , .

  7. . , , ;

  8. , , .

  9. , . , , , .

  10. .

  11. .12. , .13. , ,

  . , , . , , .

  14. , . , , , , , .

  15. , , , .

  16. , , .. . , . , , , , [] , . , , .

  17. . , ; , , . . .

  18. ; ; , ; , ; ; ;

  19. , . , , . .

  20. , , .

  21. , .22. . , ,

  , , .

  23. , . , .

  24. , , , ..

 • Pg. 22Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  , . , ;

  25. , .

  26. , . . . , .

  27. , , . , , , , .

  28. .

  29. . . . . . . .

  30. . .

  31. . . . , , .

  32. , , .33. ,

  , , , .

  34. , , . , , .

  35. , , ; , . ; .

  36. , .37. ,

  , .38. .39. .40. , .41. , .42. .43. , .44. , , ,

  , , , , .

  45. , , , , [], , .

  46. , , , , , , , .

  47. .

  48. [] , , , , , , ,

 • Pg. 23Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  , , , , , , .

  49. , . ;

  50. , .

  51. .

  52. . .

  53. , .

  54. , , .

  55. , .

  56. , , , , . , , . . . .

  57. , .

  58. ;59. , , ,

  , ; . ; ; , ; , , , , .

  60. , , .61. .

  , . .

  62. .

  63. , , , , .

  64. , , . .

  65. . , ,

 • Pg. 24Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  . , , , , .

  66. , .67. , ; ,

  , , , , , , .

  68. , . , , , . .

  69. , , . [] , , , .

  70. , .

  71. , , . , , , ;

  72. , , , .

  73. , .

  74. , , , ;

  75. , , .

  76. . .

  8

  1. , , . , . , , , , [] , . , , , , , ,. ; . ; . ; ,

 • Pg. 25Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  , , , , .

  2. ; ; , ;

  3. [] ; , , .

  4. , .5. , , . , , .

  6. , , , . . , .

  7. , , , , , , , , , , . , , .

  8. . , .

  9. .10.

  .

  11. , , , , ;

  12. , , , .

  13. , , , , .14. , ;

  , , , , , , , .

  15. , , , , , .

  16. , .

  17. , ; , ; ; . . , , , ; .

  18. . , , . .

 • Pg. 26Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  19. , , . ; , . ; ; .

  20. , ; ; .

  21. , , , . . .

  22. . .

  23. ; . ; , .

  24. , , , , , , .

  25. , , , , . , . ; , [] . , , , . , .

  26. , , , , .

  27. [ ] , , , .

  28. . .

  29. , . .

  30. , .31. , , , , , , , , , ,

  ,, , . .. , . . , , .

  32. , , , .

  33. , .34. ,

  , , . . , . , , , [].

 • Pg. 27Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  35. , . , , .

  36. , ; . , , , , .

  37. [] ; , ; . , , ; , , ; , , ; , ; ; .

  38. , , , .39. ,

  .40. , .

  ; . . . , , .

  41. . . . . . , ; . ; , , , . , , , , , .

  42. .43. , ,

  , .

  44. . , . , ;

  45. , . , , . , , , , , ; ;

  46. , , , . , ; .

  47. , , , . , ; , ; . . . , , .

  48. , , , . , ; , . , .

  49. . . , , . .

 • Pg. 28Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  , . .

  50. ; . ; . , ; , . , , , , . .

  51. . ,, . , ,, ; , , , . [] ; .

  52. , . , . . , ;

  53. ; ; ;

  54. , . .

  55. , , , .

  56. , . , , , .

  57. , . . , , , . , , , , .

  58. . , .

  59. .60. , .

  , .61. , .

  9

  1. , ,

 • Pg. 29Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  . . [] . , , , . , , , . , , ( , ), , , , , , . , , .

  2. , , . . ; , , , .

  3. , , . , , , , , . , , , . , , , . , , . , , , , , , .

  4. , .5. , .6. .

  7. .8. , , , .

  9. . , , , . ,

 • Pg. 30Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  . , . . . . . .

  10. . , . , .

  11. , , . , , , , . , ;

  12. , , .

  13. , , .

  14. , , .

  15. , . ; .

  16. , .

  17. .18. , .19. , .20. .21. , , .

  , , , , , ; , , , ; .

  22. . , , , , .

  23. , . , , , , .

  24. , , .

  25. , .

  26. , . .

  27. , , . , . , , , , , .

  28. , , . , ,

 • Pg. 31Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  , ; , , [] , , . .

  29. . , ; ,, , . , , , . , , . ; ; . , , , , . .

  30. , , . , , .

  31. , , .

  32. , , , , .

  33. .

  34. . , .

  35. . , . . [] , ;

  36. , , , , , , , . .

  37. . ; ; ; ; . ; . .

  38. .39. , . .40.

  ; , , , , , ;

  41. . , ; , , ; , , . . ; ; .

 • Pg. 32Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  . . . .

  42. , , , , . , , , . , , , . , .

  43. , ; , . , . , , , . ; , , . , ; , , . , , , , . , ; , , ; , , , . , , , , , .

  10

  1. , , , ; ; ; , ; ; ; , , , , ; , ;

  2. , . , , . .

  3. . , , .

 • Pg. 33Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  , . , .

  4. , . , .

  5. , .

  6. , , . , , . , , . , , , , . , , .

  7. , , . , . ( , ; .) , , , , . , , , , , . , . , .

  8. , , , , , , , , [] . . , . , , , , . , , , , , , , , . , , , , .

  9. , , , , . , .

 • Pg. 34Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  , . ; ; , ;

  10. , , , , , . , ;

  11. , . , , . , , , .

  12. , , , , , , ; , . .

  13. , ; . , , , , , , , , , , , , , , , ;

  14. . , .

  15. . , . , . , .

  16. , .17. ,

  , , , .18.

  .19. , , , ,

  , .

  20. , .21. , , .

  . , ;22.

  . . .23.

  . , , .

  24. ; ; ; , ;

  25. . , , . .

  26. ;

 • Pg. 35Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  , , . , , , .

  27. , , , , , , , , , .

  28. . , , .

  29. .

  30. , , . , ; , , .

  31. , , , , , . ; . , . ; ;

  32. ; , , , , , .

  33. , , . ; , .

  34. ; , . , , . . . , ( , , ), , . , , , , , . , . , .

  35. , . , , . . ,

 • Pg. 36Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  . , .

  36. . , . , , , .

  37. . ; , . , , . , , , , ,, , . ; , , , , , . , .

  38. , , ; .

  39. , ,, , . , , . , .

  11

  1. , , , ( ), , , , , , , . , , , . , .

  2. , , , . , , , .

  3. , , [] . , , ,.

  4. ; . .

 • Pg. 37Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  5. ; . , , .

  6. , , . , . . , . , , . , ;

  7. , .

  8. . . , . . . , . , .

  9. , , , , . , , , , .

  10. . , . . , , .

  11. [ ] , .

  12. , , .

  13. ; . . ; . , , , , . . , , ;

  14. .

  15. . , ; . , ,

 • Pg. 38Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  . , , , , . . . .

  16. , , . , , , , , , , . ; , , .

  17. .

  18. [] , . , , , . , , , , , . , , , , , , . , , , . , , . , , , . , . . ; , ., , . , , . , , , , , , . , . , , . , . . , , , , , , , . , , . , , .

  19. , . ,

 • Pg. 39Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  , .

  20. , , , . , , . , , . ; , , . . , . , .

  21. , . , , . , , , . .

  22. .23. , .24. ,

  , .25. , ,

  , , .26.

  .27. ,

  .

  28. , , .

  29. . .30. , .31. .32. .33. [] , .34. , , .

  . , , .

  35. , , , , , .36. .37. , ,

  , , , , , .

  38. , , , .39. ; ; . ;

  ; . ; . ;12

 • Pg. 40Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  1. , , , . , . , , . , , , , .

  2. . , , .

  3. , , . , . , , , , , , , , , , , , .

  4. , . , . , , .

  5. , , , , ; , , , , , , . , , , . , .

  6. . .

  7. .

  8. .

  9. [] , .

  10. , , , .11. ,

  , .12.

  . .

 • Pg. 41Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  13. .14.

  . , ; , . , , , , ,

  15. . , , , ;

  16. ; , , ; . ; , .

  17. , , . , , , , , .

  18. . ; ; ; ; ;

  19. . .

  20. , .

  21. . , .

  22. , , , . , , , , . , , , , . . , . .

  23. , [] , . . [], , , , .

  24. . ;25. , , , ,

  , , , , . , , , , , .

  26. , ; . ,

 • Pg. 42Marci Aurelii: Ta eis heauton

  03/03/2009 15:54:13http://4friends.od.ua/~yury/LL/aurel.html.utf8

  , , .

  27. ; , , .

  28. , , . , ;

  29. , , , . , . , . , . , , . .

  30. ; ; ; ; ; ; ; ; ; , . , .

  31. . , , .

  32. ; . , .

  33. .

  34. , .

  35. , , ; . , , , ; , . . , . .