FS Hate speech ELL - European Court of Human Rights...

download FS Hate speech ELL - European Court of Human Rights ®µ®³®›®±â€™®¶®»®µ®¹®±®½ ’®¸®½

of 21

 • date post

  28-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FS Hate speech ELL - European Court of Human Rights...

 • 1

  © Ελλθνικι Δθμοκρατία, 2018. Ανεπίςθμθ μετάφραςθ που πραγματοποιικθκε από τθν Εκνικι Επιτροπι για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου (ΕΕΔΑ). *Η μετάφραςθ ζχει δθμοςιευτεί ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ ΕΕΔΑ+. Η μετάφραςθ αυτι δεν δεςμεφει το Δικαςτιριο.

  © Hellenic Republic, 2018. Unofficial translation made by the Greek National Commission for Human Rights (GNCHR). [Translation already published on the official website of the GNCHR]. This translation does not bind the Court.

  © République Hellénique, 2018. Cette traduction non officielle a été faite par la Commission Nationale Hellénique pour les Droits de l’Homme (CNHDH). *Traduction déjà publiée sur le site Internet officiel de la CNHDH]. Elle ne lie pas la Cour.

  Θεματικό Δελτίο – Ρθτορικι μίςουσ

  Φεβρουάριοσ 2018 Αυτό το κεματικό δελτίο δεν δεςμεφει το Δικαςτιριο και δεν είναι εξαντλθτικό

  Ρθτορικι μίςουσ

  « Η ελευκερία τθσ ζκφραςθσ ςυνιςτά ζνα από τα αναγκαία κεμζλια *μιασ δθμοκρατικισ+ κοινωνίασ, μια από τισ κεμελιϊδεισ προχποκζςεισ για τθν πρόοδό τθσ κακϊσ και για τθν ολοκλιρωςθ κάκε ανκρϊπου. Τπό τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 2 του Άρκρου 10 *τθσ Ευρωπαϊκισ ΢φμβαςθσ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου+, θ ελευκερία αυτι αφορά όχι μόνο τισ «πλθροφορίεσ» ι «ιδζεσ» που γίνονται ευχάριςτα αποδεκτζσ ι που κεωροφνται μθ προςβλθτικζσ ι αδιάφορεσ, αλλά και εκείνεσ που προςβάλλουν, ςοκάρουν ι ενοχλοφν το Κράτοσ ι οποιοδιποτε τμιμα του πλθκυςμοφ. Αυτό απαιτοφν οι ζννοιεσ του πλουραλιςμοφ, τθσ ανεκτικότθτασ και τθσ ευρφτθτασ πνεφματοσ, χωρίσ τισ οποίεσ δεν υπάρχει «δθμοκρατικι κοινωνία». Αυτό ςθμαίνει, μεταξφ άλλων, ότι θ επιβολι κάκε «διατφπωςθσ», «προχπόκεςθσ», «περιοριςμοφ» ι «κφρωςθσ» ςτον τομζα αυτό πρζπει να γίνεται κατά τρόπο ανάλογο προσ τον επιδιωκόμενο κεμιτό ςκοπό » (Handyside κατά Ηνωμζνου Βαςιλείου τθσ 7θσ Δεκεμβρίου 1976, παρ. 49).

  « (…) *Η+ ανεκτικότθτα και ο ςεβαςμόσ τθσ ίςθσ αξιοπρζπειασ όλων των ανκρϊπων αποτελοφν το κεμζλιο μιασ δθμοκρατικισ και πλουραλιςτικισ κοινωνίασ. Επομζνωσ, μπορεί καταρχιν να κεωρθκεί αναγκαία ςτισ δθμοκρατικζσ κοινωνίεσ θ τιμωρία ι ακόμθ και θ πρόλθψθ όλων των μορφϊν ζκφραςθσ οι οποίεσ διαδίδουν, υποκινοφν, προάγουν ι δικαιολογοφν το μίςοσ που βαςίηεται ςτθ μιςαλλοδοξία *…+, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ επιβολι «διατυπϊςεων», «προχποκζςεων», «περιοριςμϊν» ι «κυρϊςεων» γίνεται κατά τρόπο ανάλογο προσ τον επιδιωκόμενο κεμιτό ςκοπό » (Erbakan κατά Τουρκίασ τθσ 6θσ Ιουλίου 2006, παρ. 56).

  1. Όταν εξετάηει υποκζςεισ που αφοροφν ςτθν υποκίνθςθ μίςουσ και τθν ελευκερία ζκφραςθσ, το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου χρθςιμοποιεί δφο προςεγγίςεισ που προβλζπονται από τθν Ευρωπαϊκι ΢φμβαςθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου:

  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57499 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76234 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf

 • 2

  - τθν προςζγγιςθ του αποκλειςμοφ από τθν προςταςία τθσ ΢φμβαςθσ, θ οποία προβλζπεται από το Άρκρο 17 (απαγόρευςθ κατάχρθςθσ δικαιϊματοσ)1, όταν τα ςχόλια εμπεριζχουν μίςοσ και ςυνιςτοφν άρνθςθ των κεμελιωδϊν αξιϊν τθσ ΢φμβαςθσ, και

  - τθν προςζγγιςθ των περιοριςμϊν ςτθν προςταςία, θ οποία προβλζπεται από το Άρκρο 10, παρ. 2, τθσ ΢φμβαςθσ2 (θ μζκοδοσ αυτι χρθςιμοποιείται όταν τα ςχόλια, μολονότι εμπεριζχουν μίςοσ, δεν είναι ικανά να βλάψουν τισ κεμελιϊδεισ αξίεσ τθσ ΢φμβαςθσ).

  2. Οι διαδικτυακζσ πφλεσ ενθμζρωςθσ που παρζχουν, για εμπορικοφσ και επαγγελματικοφσ ςκοποφσ, πλατφόρμα προοριηόμενθ για δθμοςίευςθ ςχολίων των χρθςτϊν αναλαμβάνουν τισ «υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ» τισ οποίεσ ςυνεπάγεται θ ελευκερία ζκφραςθσ, ςφμφωνα με το Άρκρο 10, παρ. 2, τθσ ΢φμβαςθσ, όταν οι χριςτεσ διαδίδουν ρθτορικι μίςουσ ι ςχόλια που υποκινοφν άμεςα βία.

  Αποκλειςμόσ από τθν προςταςία τθσ ΢φμβαςθσ

  «*Δ+εν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάκε ςχόλιο το οποίο ςτρζφεται κατά των αξιϊν που διζπουν τθ ΢φμβαςθ κα αποκλείεται, δυνάμει του Άρκρου 17 *απαγόρευςθ κατάχρθςθσ δικαιϊματοσ+, από τθν προςταςία του Άρκρου 10 *ελευκερία ζκφραςθσ+ (…) » (Seurot κατά Γαλλίασ, απόφαςθ επί του παραδεκτοφ τθσ 18θσ Μαΐου 2004).

  Εκνοτικό μίςοσ

  Pavel Ivanov κατά Ρωςίασ 20 Φεβρουαρίου 2007 (απόφαςθ επί του παραδεκτοφ) Ο προςφεφγων, ιδιοκτιτθσ και αρχιςυντάκτθσ εφθμερίδασ, καταδικάςτθκε για υποκίνθςθ εκνοτικοφ, φυλετικοφ και κρθςκευτικοφ μίςουσ με τθ χριςθ μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ. Ήταν ςυγγραφζασ μιασ ςειράσ άρκρων, τα οποία δθμοςίευςε και ςτα οποία περιζγραφε τουσ Εβραίουσ ωσ τθν πθγι των προβλθμάτων ςτθ Ρωςία, ηθτϊντασ τον αποκλειςμό τουσ από τθν κοινωνικι ηωι. Κατθγοροφςε μια ολόκλθρθ εκνοτικι ομάδα για ςυνωμοςία κατά του ρωςικοφ λαοφ και καταλόγιηε φαςιςτικι ιδεολογία ςτουσ Εβραίουσ θγζτεσ. ΢τα άρκρα του, κακϊσ και ςτισ κατακζςεισ του κατά τθ δίκθ, δεν ζπαψε να απαρνείται το δικαίωμα των Εβραίων ςτθν εκνικι αξιοπρζπεια, υποςτθρίηοντασ ότι δεν αποτελοφν ζκνοσ. Ο προςφεφγων ιςχυρίςτθκε, ειδικότερα, ότι θ καταδίκθ του για υποκίνθςθ φυλετικοφ μίςουσ δεν ιταν δικαιολογθμζνθ. Σο Δικαςτιριο κιρυξε απαράδεκτθ τθν προςφυγι (ωσ ratione materiae αβάςιμθ). Δεν είχε καμία αμφιβολία ωσ προσ το κατεξοχιν αντιςθμιτικό περιεχόμενο των απόψεων του προςφεφγοντοσ. Όπωσ και τα εκνικά δικαςτιρια, εκτίμθςε ότι ο

  1 Η διάταξθ αυτι ζχει ωσ ςτόχο να αποτρζψει τα άτομα από το να ςυναγάγουν από τθ ΢φμβαςθ

  κάποιο δικαίωμα που κα τουσ επζτρεπε να επιδοκοφν ςε δραςτθριότθτα ι να εκτελζςουν πράξθ αποςκοποφςα ςτθν προςβολι δικαιωμάτων και ελευκεριϊν που κατοχυρϊνονται από τθ ΢φμβαςθ. 2 Πρόκειται για τουσ περιοριςμοφσ που κεωροφνται αναγκαίοι για τθ διατιρθςθ τθσ εκνικισ και

  δθμόςιασ αςφάλειασ, τθν προάςπιςθ τθσ τάξθσ, τθν πρόλθψθ του εγκλιματοσ, τθν προςταςία τθσ υγείασ ι τθσ θκικισ και τθν προςταςία τθσ υπόλθψθσ ι των δικ