∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ...

Click here to load reader

 • date post

  17-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ...

 • ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

  ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

  ΜΕ ΘΕΜΑ

  ΄΄ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ

  ΕΛΛΑ∆ΑΣ΄΄

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ

  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

  Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού

  διπλώµατος ειδίκευσης στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων

  (µε εξειδίκευση στη χρηµατοοικονοµική διοίκηση)

  Σεπτέµβριος 2010

 • ii

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  Ευχαριστίες ……………………………………………………………….vi

  Αφιερώσεις………………………………………………………………..vii

  Περίληψη…………………………………………………………………..ix

  Abstract…………………………………………………………………….x

  Μεθοδολογία……………………………………………………………….xi

  Εισαγωγή……………………………………………………………………1

  Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας…………………………………………….2

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ

  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ……………………………………………………………17

  1.1. Ορισµός δηµοσίου χρέους ………………………………………….17

  1.1.α. Το ποσοστό του δηµοσίου χρέους……………………………18

  1.1.β. Η ευρύτητα της έννοιας δηµόσιο χρέος………………………18

  1.1.γ. Καθαρό και ακαθάριστο δηµόσιο χρέος………………………19

  1.1.δ. Εσωτερικό και εξωτερικό χρέος………………………………20

  1.1.ε. Βραχυπρόθεσµο, µεσοµακροπρόθεσµο και πάγιο δηµόσιο χρέος

  ……………………………………………………………………………….23

  1.2. ∆ηµόσιος δανεισµός…………………………………………………….26

 • iii

  1.2.α. Ανεκτό ποσοστό δηµόσιου δανεισµού………………………...26

  1.2.β ∆ηµόσιος δανεισµός και οικονοµική δραστηριότητα…………...27

  Ø Η οικονοµία σε φάση ύφεσης…………………………………..27

  Ø Η οικονοµία σε φάση ανόδου…………………………………..28

  1.2.γ. Κυκλικός δανεισµός του δηµοσίου……………………………...28

  1.2.δ. ∆οµικός δανεισµός του δηµοσίου………………………………29

  Κεφάλαιο 2 : ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ………………………..30

  2.1. Ορισµός διαχείρισης δηµόσιου χρέους…………………………………..30

  2.2. Επιπτώσεις επί της οικονοµίας από την πώληση/αγορά

  χρεογράφων…………………………………………………………………...33

  2.2.α. Επιπτώσεις επί των επιτοκίων…………………………………34

  2.2.β. Επιπτώσεις επί της ρευστότητας………………………………..34

  2.3. Το υφιστάµενος χρέος ως αυτόµατος σταθεροποιητής…………………...35

  2.4. Το κόστος της χρηµατοδοτήσεως του χρέους…………………………36

  2.5. ∆υνατότητα βελτιώσεως της τεχνικής διαχείρισης του χρέους………..37

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ…………...39

  3.1. Η περίοδος του ελληνικού οικονοµικού θαύµατος (1950-1974)………….39

  3.2. Η µεταπολιτευτική περίοδος 1974-1990………………………………….41

  3.2.α. Η διακυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή………………..41

  3.2.β. Η πρώτη διακυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου ……………....41

  3.3. Η περίοδος 1990-2000, η νεοφιλελεύθερη εποχή………………………...47

  3.3.α. Η διακυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη……………………..47

  3.3.β. Η δεύτερη διακυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου……………..48

  3.3.γ. Η διακυβέρνηση του Κωνσταντίνου Σηµίτη………………………49

  3.4. Περίοδος 2000-2010: Η Ελλάδα στο χείλος της καταστροφής……………50

 • iv

  3.4.α. Συνέχεια της διακυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη…………50

  3.4.β. Η διακυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή…………………………51

  3.5. ∆ιακυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου από το 2009 έως σήµερα………..54

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ Η

  ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ…………………………………………………….56

  4.1 Η ιστορία του δηµόσιου χρέους στην Ελλάδα……………………………..56

  4.2. Πρακτικές διαχείρισης δηµοσίων οικονοµικών και αίτια αύξησης του χρέους

  ………………………………………………………………………………….58

  4.2.α. Χαρακτηριστικές πολιτικές των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων

  ………………………………………………………………………………….59

  4.2.β. Η εξέλιξη της δηµοσιονοµικής πολιτικής στην Ελλάδα……………61

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ

  ΕΡΕΥΝΑΣ………………………………………………………………............66

  5.1 . Έλεγχοι στασιµότητας………………………………………………………66

  5.2 . ∆ιευρυµένος έλεγχος των dickey-fuller ……………………………………69

  5.3. Arma models ………………………………. ……………………………….70

  5.4. Arch –Garch models………………………………………………………….71

  5.4.α. Υπό συνθήκη µεταβλητότητα - arch (q)…………………………...72

  5.4.β. Υπόδειγµα Garch……………………………………………………73

  5.5. Στατιστικός έλεγχος της εργασίας…………………………………………….74

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

  ΜΕΛΈΤΗ…………………………………………………………….....................88

 • v

  6.1. Συµπεράσµατα………………………………………………………………..88

  6.2. Προτάσεις για µελλοντική έρευνα…………………………………………...93

  Βιβλιογραφία……………………………………………………………………...94

  Παραρτήµατα

  ∆ιάγραµµα 1 : ∆ηµόσιο χρέος 1981-1990…………………………………………45

  ∆ιάγραµµα 2: Η εξέλιξη του δηµόσιου χρέους σε συνάρτηση µε την εκάστοτε

  κυβέρνηση………………………………………………………………………….108

  Πίνακες 1-12 : Αποτελέσµατα εθνικών εκλογών 1974-2009…………………..101-106

  Πίνακας 13: ∆ηµόσιο Χρέος 1970-2010………………………………...................107

 • vi

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

  Φτάνοντας στο τέλος αυτής της προσπάθειας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον

  επιβλέποντα της µεταπτυχιακής µου διατριβής, Καθηγητή του Πανεπιστηµίου