ผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชี ... · 2019-02-01 ·...

2
“ความท้าทายของผู้ตรวจสอบ กับเทคโนโลยี AI และ Blockchain” โครงการ เสวนาด้านการ ตรวจสอบ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น C โรงแรม Grand Centre Point Terminal 21 ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ผู้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชี นับเป็นด้านบัญชี 6 ชั่วโมง หลักการและเหตุผล ปัจจุบันโลกก�าลังเริ่มต้นขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ก�าลัง ได้รับการกล่าวขานว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วนของโลกทั้ง ด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ AI (ปัญญาประดิษฐ์) และ Blockchain (บล็อกเชน) เนื่องจาก AI มีความสามารถในการวิเคราะห์ที่แม่นย�า ปฏิบัติ งานได้หลากหลายด้านและมีประสิทธิภาพสูง จนท�าให้ใครหลายคน เกรงว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะมาแทนที่มนุษย์ ในส่วนของ Blockchain ถือเป็นเทคโนโลยีที่จะกลายเป็นอินเทอร์เน็ตในยุคต่อไป ซึ่ง The Ecomomist Magazine ได้กล่าวยกย่อง Blockchain ว่าเป็นสายโซ่ที่ยิ่งใหญ่ท�าให้ ทุกสิ่งทุกอย่างน่าเชื่อถือ และเป็นเทคโนโลยีที่อยู ่เบื้องหลังบิทคอยน์ สามารถเปลี่ยนวิถีแห่งเศรษฐกิจได้ การน�าเทคโนโลยีดังกล่าวมา ประยุกต์ใช้ในการสร้างความเติบโตให้แก่องค์กร ท�าให้ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบและนักบัญชีจ�าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อระบบธุรกิจและบทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในอนาคตอย่างแน่นอน สภาวิชาชีพบัญชีและสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบ สารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA Bangkok Chapter) เล็งเห็น ความส�าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเสวนานี้ขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0 ให้รู้เท่าทันและ พร้อมรับมือกับการเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเทคโนโลยี AI และ BLOCKCHAIN สามารถปกป้ององค์กรและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจากความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อไป วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้เข้าร ่วมการเสวนาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์) และ Blockchain (บล็อกเชน) 2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุม ที่ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับการน�าเทคโนโลยี AI (ปัญญา ประดิษฐ์) และ Blockchain (บล็อกเชน) มาประยุกต์ใช้ใน การด�าเนินงาน 3) เพื่อให้ผู้เข้าร ่วมการเสวนาน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เกิดประสิทธิผล โครงการเสวนานี้เหมาะส�าหรับ • ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ • ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี • ผู้บริหาร • อาจารย์และผู้สนใจ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.fap.or.th ก่อน 3 วันท�าการ

Transcript of ผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชี ... · 2019-02-01 ·...

Page 1: ผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชี ... · 2019-02-01 · blockchain สามารถปกป้ององค์กรและ ... โทร.

“ความท้าทายของผู้ตรวจสอบ

กับเทคโนโลยี AI และ Blockchain”

โครงการ

เสวนาด้านการ

ตรวจสอบ

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562

เวลา 08.45 – 16.30 น.

ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น C

โรงแรม Grand Centre Point Terminal 21

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)ผู้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชี นับเป็นด้านบัญชี 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโลกก�าลังเริ่มต้นขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ก�าลัง ได้รับการกล่าวขานว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วนของโลกทั้ง ด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ AI (ปัญญาประดิษฐ์) และ Blockchain (บลอ็กเชน) เนือ่งจาก AI มคีวามสามารถในการวเิคราะห์ทีแ่ม่นย�า ปฏิบตัิงานได้หลากหลายด้านและมีประสิทธิภาพสูง จนท�าให้ใครหลายคนเกรงว่าเทคโนโลยดีงักล่าวจะมาแทนทีม่นษุย์ ในส่วนของ Blockchain ถอืเป็นเทคโนโลยีท่ีจะกลายเป็นอนิเทอร์เนต็ในยคุต่อไป ซ่ึง The Ecomomist Magazine ได้กล่าวยกย่อง Blockchain ว่าเป็นสายโซ่ที่ยิ่งใหญ่ท�าให้ทุกสิ่งทุกอย่างน่าเชื่อถือ และเป็นเทคโนโลยีท่ีอยู่เบ้ืองหลังบิทคอยน์ สามารถเปลี่ยนวิถีแห่งเศรษฐกิจได้ การน�าเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการสร้างความเติบโตให้แก่องค์กร ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและนักบัญชีจ�าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อระบบธุรกิจและบทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในอนาคตอย่างแน่นอน

สภาวิชาชีพบัญชีและสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA Bangkok Chapter) เล็งเห็น ความส�าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเสวนาน้ีข้ึนเพ่ือพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0 ให้รู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับการเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเทคโนโลยี AI และ BLOCKCHAIN สามารถปกป้ององค์กรและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมการเสวนาได้รับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์) และ Blockchain (บล็อกเชน)2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุม ที่ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับการน�าเทคโนโลยี AI (ปัญญา ประดิษฐ์) และ Blockchain (บล็อกเชน) มาประยุกต์ใช้ใน การด�าเนินงาน 3) เพื่อให้ผู ้ เข ้าร ่วมการเสวนาน�าความรู ้ที่ได ้รับไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เกิดประสิทธิผล

โครงการเสวนานี้เหมาะส�าหรับ

• ผู้ปฏิบัตงิานด้านการตรวจสอบ• ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี• ผู้บริหาร• อาจารย์และผู้สนใจ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.fap.or.th

ก่อน 3 วันท�าการ

Page 2: ผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชี ... · 2019-02-01 · blockchain สามารถปกป้ององค์กรและ ... โทร.

ก�ำหนดกำร หัวข้อ วิทยำกร

08.45 - 09.15 น. พิธีเปิดกำรเสวนำโดย

09.15 – 10.30 น. อิทธิพลของ AI และ BLOCKCHAIN

ต่อระบบธุรกิจ

• ความท้าทายของผูต้รวจสอบกบัเทคโนโลย ีAI และ Blockchain

10.45 – 12.15 น. กำรปรับตัวของผู้ตรวจสอบภำยในต่อเทคโนโลยี AI และ

BLOCKCHAIN

12.15 – 13.15 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.15 - 16.30 น. กำร เสวนำแลกเปลี่ ยนประสบกำรณ ์ควำมท ้ ำท ำย

ต่อวิชำชีพตรวจสอบภำยใน ในยุค AI และ BLOCK-

CHAIN

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

• ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่ง ประเทศไทย • นายกสมาคมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย • ประธานสมาคมสถาบนัการศกึษาขัน้ อุดมศึกษาแห่งภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก เฉยีงใต้• อธกิารบด ีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบงั

ดร.ภูมิ ภูมิรัตน

• ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี ส�านักงานคณะกรรมการ ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณมำนิต พำณิชย์กุล

CIA, CISA, CISM, CRISC, CRMA

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Chief Audit Executive ธนาคาร ยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)• กรรมการ คณะท�างาน โครงการพัฒนาหลักสูตร อบรมด้านการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี

ดร.รอม หิรัญพฤกษ์

• กรรมการ ในคณะกรรมการธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส ์ คุณวำรุณี ปรีดำนนท์

• หุ้นส่วน-ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงและ การตรวจสอบภายใน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบเีอเอส

คุณเสนีย์ วัชรศิริธรรม

CISA CGEIT CRISC

• นายกสมาคมผู้ตรวจสอบ และควบคุมระบบสารสนเทศ – ภาคพื้นกรุงเทพ• กรรมการ ในคณะท�างานโครงการ พัฒนาหลักสูตรอบรม ด้านการ ตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญช ี

ด�าเนินการเสวนาโดย

• ความท้าทายในการการน�า AI และ BLOCKCHAIN มาประยุกต์ใช้ในระบบงาน• AI และ BLOCKCHANI จะเข ้ามาแทนที่ มนุษย์ได้จริงหรือไม่• ผลกระทบของ AI และต่อบทบาทหน้าที่ของ ผู้ตรวจสอบภายในและนักบัญชี • แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ ส่ี ย ง แ ล ะ การควบคุมภายในให้เหมาะสมเพียงพอ• ก า ร ให ้ ค� า ป รึ กษ าแก ่ หน ่ ว ย ง านต ่ า ง ๆ ด ้ านการแก ้ ไขและป ้อง กันผลกระทบของ ความเสี่ยงที่มีต่อองค์กร• การสร ้างมูลค ่าเ พ่ิมของผู ้ตรวจสอบภายใน ยุค AI และ BLOCKCHAIN

อัตราค่าอบรม (รวม VAT)

(รวมเอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารว่าง)

สมาชกิสภาฯ และสมาคม ISACA 3,500 บาท

ส�าหรบับคุคลทัว่ไป4,000 บาท

สมัคร 3 คนขึ้นไป(ในองค์กรเดียวกัน)จ่ายเพียงท่านละ

3,600 บาท(รวม VAT)

หมายเหตุเวลา 10.30 - 10.45 น. และ เวลา 14.30 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th เลขที่ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2509

Email: [email protected] ส่วนการเงิน (ต่อ) 2523, 2544

E-mail : [email protected] @fap.family

นำยจักรกฤศฏิ์ พำรำพันธกุล

• นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์

คุณเสนีย์ วัชรศิริธรรม

• นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุม ระบบสารสนเทศ - ภาคพื้นกรุงเทพ